PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000"

Transkript

1 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: , se sídlem Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka o změně právní formy akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, o změně vnitřních právních poměrů a právního postavení jejich akcionářů Původní znění Po změně právní formy Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: Sídlo: Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ Spisová značka: MSPH B 3193 Dosud nepřiděleno Právní forma: Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Statutární orgán: Představenstvo 2 jednatelé Způsob jednání: Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Dozorčí rada: Dozorčí rada Nezřizuje se Akcionáři/společníci Jediný akcionář: YKALLI a.s., IČ: , sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9230 Jediný společník: YKALLI a.s., IČ: , sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9230 Základní kapitál: ,00 Kč ,00 Kč Akcie/podíly: ,00 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,00 Kč Jediný základní podíl ve výši 100 %. Vklad ve výši ,00 Kč byl plně splacen.

2 Orgány akciové společnosti Thalia, a.s. před změnou právní formy: Představenstvo a.s.: Jméno: Dat.nar.: Bytem: Předseda Jan Jezbera 30. července 1964 Žandovská 307/7, Střížkov, Praha 9 Člen Hana Jezberová 23. listopadu 1965 K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6 Člen Věra Dlouhá Petáková 27. ledna 1969 Jana Vaita 678, Rozděliv, Kladno Dozorčí rada a.s.: Jméno: Dat.nar.: Bytem: Předseda Radomíra Dvořáková 4. července 1968 Holubice Kozinec, Akátová 81, PSČ Člen Vladimír Peták 19. září 1962 gen. Píky 1983, Kročehlavy, Kladno Člen Petra Honická 15. ledna 1979 Smečenská 501, Libušín Orgány společnosti s ručením omezeným Thalia, s.r.o. po změně právní formy: Jednatelé s.r.o.: Jméno: Dat.nar.: Bytem: Jednatel Jan Jezbera 30. července 1964 Žandovská 307/7, Střížkov, Praha 9 Jednatel Hana Jezberová 23. listopadu 1965 K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6 Dozorčí rada s.r.o.: Jméno: Dat.nar.: Bytem: Nezřizuje se

3 Součástí projektu přeměny akciové společnosti Thalia, a.s. změnou právní formy na společnost s ručením omezeným je také nové úplné znění zakladatelské listiny: *** Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a Thalia, s.r.o. Část p r v n í Za prvé: Firma a sídlo společnosti Firma: Thalia, s.r.o Sídlo společnosti: Praha Za druhé: Trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou Za třetí: Společník Jediným společníkem společnosti je: společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Za čtvrté: Předmět podnikání Předmět podnikání (činnosti): činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; provoz malých vodních elektráren; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; výroba elektřiny dle licence č ; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Za páté: Vklady a podíly Vklad a podíl společníka: Společník společnost YKALLI a.s. má vklad do základního kapitálu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl Za šesté: Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). -- Za sedmé: Počet jednatelů a způsob jednání za společnost Společnost má 2 (slovy: dva) jednatele Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis

4 Část d r u h á Další ujednání zakladatelské listiny Za osmé: Podíl Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl Vklad a podíl společníka: Společník, společnost YKALLI a.s. má vklad do základního kapitálu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent); tento základní podíl je označen jako základní podíl Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez omezení nebo na třetí osoby bez souhlasu valné hromady. Na podíl je možno vydat kmenový list Za deváté: Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: valná hromada (jediný společník); (dva) jednatelé Valná hromada: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích i s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho ovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a ová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho ovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e- mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady Do působnosti valné hromady náleží dále též: rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; jmenování a odvolávání jednatele společnosti jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích; rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;

5 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném výše. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -- Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení Jednatel Jednatel je statutárním orgánem společnosti, který podepisuje za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis Jednatelem smí být pouze fyzická osoba Jednatel je jmenován a odvoláván rozhodnutím valné hromady Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské listiny nebo zákon nesvěřila jinému orgánu Jednatel je povinen postupovat ve své činnosti s péčí řádného hospodáře, je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti Vyžaduje-li určité rozhodnutí či postup jednatele předchozí souhlas valné hromady, je jednatel povinen takový souhlas si předem zajistit Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění zakladatelské listiny a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele Za desáté: Zánik účasti společníka ve společnosti jinak než převodem podílu Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků Valná hromada může ze společnosti vyloučit společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti v případech uvedených v této zakladatelské listině Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost

6 vyloučení písemně upozorněn. Povinnost písemně upozornit společníka není dána, jestliže porušení povinnosti mělo právní následky, které nelze odstranit Společník může ze společnosti vystoupit za podmínek stanovených zákonem Za jedenácté: Účetní období Účetní období společnosti začíná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku a končí třicátého prvního prosince příslušného kalendářního roku. Následující účetní období jsou shodná s roky kalendářními Za dvanácté: Zrušení a likvidace společnosti Zrušit společnost lze dohodou společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutím valné hromady. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem podílů Za třinácté: Závěrečné ustanovení Právní poměry společnosti neupravené výslovně touto zakladatelskou listinou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky *** Součástí projektu přeměny akciové společnosti Thalia, a.s. změnou právní formy na společnost s ručením omezeným jsou také pravidla dle 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění: Společnost neposkytuje členům svých orgánů žádné zvláštní výhody. Se členy orgánů nejsou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce. Znalci pro ocenění jmění náleží zvláštní odměna za vypracování znaleckého posudku. Odměnu poskytne společnost Thalia, a.s. dle daňového dokladu vystaveného samotným znalcem po předání kompletně zpracovaného Posudku o ocenění jmění. Základní kapitál akciové společnosti Thalia, a.s. je tvořen ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,00 Kč, které vlastní jediný akcionáře společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Základní kapitál společnosti s ručením omezeným Thalia, s.r.o. bude tvořen jediným základním podílem ve výši ,00 Kč, jehož vlastníkem bude jediný společník společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9230.

7 Akciová společnost Thalia, a.s. nevydala žádné další cenné papíry, účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry kromě výše uvedených ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,00 Kč, jejichž držitelem je jediný akcionář společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost s ručením omezeným Thalia, s.r.o. nemá v plánu vydávat žádné cenné papíry ani kmenové listy. Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem společnosti Thalia, a.s. je společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9230, a vzhledem k tomu, že jediným společníkem společnosti Thalia, s.r.o. bude společnost YKALLI a.s., se sídlem K transformátoru 1169/9, Suchdol, Praha 6, identifikační číslo: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9230, domníváme se, že není potřeba stanovit pravidla postupu při vypořádání s akcionářem, který se změnou právní formy nesouhlasil, ani není třeba stanovit výši částky, jež by takovému společníkovi byla vyplacena, ani způsob jejího určení. Ke schválení změny právní formy bude dán 100 % souhlas všech akcionářů Tento PROJEKT PŘEMĚNY byl vyhotoven představenstvem akciové společnosti Thalia, a.s. v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění. V Praze dne 31. prosince 2014 Jan Jezbera v.r., předseda představenstva Thalia, a.s.

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 76/2015 N 79/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 2. 2. 2015 (slovy: druhého února roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě samém

Více

Halase 702/8, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, -------------------------

Halase 702/8, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, ------------------------- Příloha pozvánky na valnou hromadu, která se bude konat dne 8. července 2014 (návrh nového úplného znění společenské smlouvy k bodu 3. pořadu valné hromady) --------------------- Společenská smlouva ------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti----------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová společnost PRUMKER a.s., se sídlem

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více