HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA"

Transkript

1 HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA Únor 2011 Partner projektu:

2 Výsledky 8. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Osmého kola projektu HEZR se zúčastnilo 58 hodnotitelů (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce). K hodnocení jsme expertům předložili vybraná vládní opatření, které byly představeny v období listopad leden 2011 a ovlivní zdravotnictví v nejbližším období: Jedná se o tato vládní opatření: Protikorupční strategie pro zdravotnictví Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Sociální reforma 2011 sjednocení výplaty dávek Sociální reforma 2011 změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob Sociální reforma 2011 změny v zaměstnanosti Sociální reforma 2011 změna v oblasti rodinné politiky a péče o děti Jednotlivá opatření jsou členy hodnotícího panelu HEZR hodnoceni v kategoriích: míra souhlasu s opatřením důležitost opatření pro společnost komentář k danému opatření

3 Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor člena hodnotícího panelu (dále jen HP) na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný. Stupnice: - 3 absolutní nesouhlas - 2 značný nesouhlas - 1 mírný nesouhlas 0 žádný přínos, status quo +1 souhlas se značnými výhradami +2 souhlas s mírnými výhradami +3 absolutní souhlas Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ní větší dopad. Komentáře hodnotícího panelu k opatřením Členové HP mohou svými komentáři zdůvodnit své hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa či pozitiva. HEZR Rating HEZR Rating opatření Představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od členů HP. Opatření s nejvyšším ratingem má podle HP největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. Opatření získávají rating ve škále od -300 do

4 Obsah vybraných vládních opatření navržených v období listopad leden 2011

5 1. Protikorupční strategie pro zdravotnictví Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Stanovit pravidla pro zadávání veřejných zakázek, sponzoring a obchodní vztahy ve zdravotnictví Obsah opatření: Zadávání veřejných zakázek na ministerstvu zdravotnictví - Všechny zakázky nad Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek - Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra - Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek - Vznikne roční plán veřejných zakázek - Smlouvy budou uveřejňovány na internetu Přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví Základní pilíře - Deklarace obecných zásad postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, směřujících k maximální transparentnosti a otevřenosti zadávacích řízení a kontrola jejich dodržování. - Jasná pravidla pro vztahy mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztazích. - Zavedení a kultivace registru referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky a jejich uveřejňování na webu ministerstva. Obecné zásady v rámci zadávacích řízení - V případě, že předmět veřejné zakázky umožňuje dílčí plnění, bude vždy aplikováno s cílem umožnit plnění veřejné zakázky maximálnímu počtu uchazečů a minimalizovat tak tzv. generální dodávky (kompletátorské). - Zvolené kvalifikační předpoklady pro uchazeče o veřejnou zakázku a jejich rozsah budou vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jeho částí. - V rámci otvírání obálek bude vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů. - Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. V případě omezeného

6 počtu uchazečů o veřejnou zakázku bude dosažená nabídková cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé a zadávací řízení případně opakováno. - V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky a jeho medicínský účel, bude vždy jediným hodnotícím kritériem cena. - V případě, že povaha předmětu plnění toto umožňuje, bude použit institut elektronické aukce. - V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu. - Zadavatel vždy zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na svých internetových stránkách a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízení (nejvýhodnější nabídka, cena). Jasná pravidla v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztahů - Postupně omezit a od roku 2012 zcela znemožnit přijímání sponzorských darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek (včetně úhrady účasti na odborných akcích). - Úhrada jakékoli činnosti zaměstnance organizace (včetně úhrad služebních cest) subjekty, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek je nepřípustná, pokud nejde o činnost, která je podložena dlouhodobou smlouvou. - Účelové hrazení pracovních cest "na jméno" je nepřípustné. Zavedení a kultivace registru referenčních cen - Povinný reporting přímo řízených organizací o cenách dosažených v rámci zadávacích řízení ve vybraných komoditách včetně zpětných bonusů. - Zavedení institutu tzv. maximální ceny v rámci zadávacích řízení - cena stanovená na základě reportingu všech přímo řízených organizací. - Zveřejnění "referenční ceny" (tedy průměrné ceny vybraných komodit dosahované v rámci přímo řízených organizací. - Použití systému tzv. "centrálního nákupu" v odůvodněných případech, a to včetně nákupů zdravotnické techniky. Změna zákona o regulaci reklamy Omezení kongresové turistiky - Setkání odborníků - pouze v České republice; zahraniční kongresy - jen s aktivní účastí Vymezení průzkumů trhu - Mimo bezpečnostních lékových studií musí být bezplatné

7 Hlasy proponentů v médiích: Zveřejnění všech smluv na internetových stránkách ministerstva je cesta dobrým směrem proč to ale trvalo skoro 20 let? Nemocnicím to umožní snížit náklady na investice i veřejně nakupované komodity. Úspory mohou nemocnice využít pro další nákupy, ale také je mohou dát do platů zdravotníků. Hlasy oponentů v médiích některá opatření Hegerovy strategie jsou vytržena z kontextu situace na trhu a zprůhlednění situace nepřinesou. "Navíc omezení přístupu k informacím u mladých lékařů rozhodně nepřispěje ke změně jejich rozhodnutí zůstat v českých nemocnicích

8 2. Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Stabilizace a racionalizace systému specializačního vzdělávání. Obsah opatření: mladí lékaři budou moci vykonávat přípravu na domovském pracovišti delší dobu. Rozšíření základních vzdělávacích kmenů z 10 na 16 a zvýšení počtu základních oborů na 41. Rušení stabilizačních smluv, které studující lékaře váží k instituci na pět let Větší část vzdělávacích programů proběhne na akreditovaných pracovištích nižšího typu. zavedení rovnocennosti úspěšně ukončeného společného základu za splnění podmínek základního kmene bez časového omezení. Zastropování cen vzdělávání u fakultních nemocnic Vyhláška také upravuje rozsah takzvaného kolečka v rámci základního kmene. Jeho délka činí šest měsíců, z toho dva měsíce činí praxe na chirurgii, dva měsíce na vnitřním lékařství a dva měsíce na anesteziologii a intenzivní medicíně. Ostatní příprava v základním kmeni bude probíhat podle příslušného oboru. Nástavbový obor soudní lékařství byl zařazen mezi základní obory a obor paliativní medicína a léčba bolesti se rozdělil na dva samostatné obory. Pro farmaceuty byl zařazen nový nástavbový obor farmakoekonomika, celkem tak bude 47 nástavbových oborů. Hlasy proponentů v médiích: Odbornou zdravotnickou veřejností je novela vzdělávací vyhlášky přijímána jako přínosná pro další rozvoj vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Hlasy oponentů v médiích Novela byla potřeba, ale neupravuje všechny problémy, které ve specializačním vzdělávání jsou.

9 3. Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: zvýšení kompetencí sester, porodních asistentek a dalších nelékařských povolání. Obsah opatření: novela umožní sestrám vykonávat některé činnosti před získáním specializované způsobilosti, přičemž pojišťovny jim je zaplatí. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že lepší podmínky přivedou do oboru nové zájemkyně. prodlouží registrační období sester z šesti na deset let bez registrace nemohou samostatně pracovat. Cena za registraci se sníží z dosavadních 500 korun na sto korun. Ruší dosavadních šest různých zaměření sanitáře a nechává jen všeobecného sanitáře. Upřesňuje definici označení certifikovaný kurz tak, aby toto označení dostaly jen kurzy nutné pro přímé poskytování zdravotní péče. Umožňuje zdravotnickým záchranářům, aby pracovali v lůžkových částech intenzivní péče a na ARO. Hlasy proponentů v médiích: Novela zajistí nejlepší postavení i odměňování nelékařských povolání. Sestry budou vykonávat to, co vykonávaly dosud, ale pojišťovny je za to budou moci zaplatit. Prodloužení platnosti registrací je cesta správným směrem. Hlasy oponentů v médiích: Sestry mohou získat více kompetencí, ale odpovědnost za problém bude vždy na lékaři.

10 4. Sociální reforma 2011 sjednocení výplaty dávek Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Sjednocení výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Obsah opatření: O přiznání dávek bude rozhodovat jediný orgán Úřad práce ČR. Dosud o přiznání dávek rozhodovali úřady práce, obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností. Hlasy proponentů v médiích: Sjednocení dávek povede konečně k přehlednosti a odpadne dualizace některých podpor. Jsou skupiny obyvatel, které toho uměli velmi dobře využívat. Hlasy oponentů v médiích: Úřad práce ČR nebude zvládat nával žadatelů o dávky.

11 5. Sociální reforma 2011 změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Změna ve struktuře dávek tak aby z nepřehledného spektra mnoha dávek vznikly pouze dvě dávky. Obsah opatření: Dávky bude posuzovat nově Úřad práce ČR. Vznikne agregovaný Příspěvek na mobilitu místo dosud existujících příspěvků na používání garáže, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na úpravu motorového vozidla a příspěvek na provoz motorového vozidla. Hlasy proponentů v médiích: Struktura dávek byla tak nepřehledná, že snížení jejich počtu bylo racionální krokem. Hlasy oponentů v médiích: Různé druhy dávek měli své opodstatnění bylo jasné, k čemu slouží. To teď padne a postižení nebudou vědět, na co mají nárok. Povede to k jejich izolaci.

12 6. Sociální reforma 2011 změny v zaměstnanosti Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Zamezení nelegální práce Obsah opatření: Úprava definice nelegální práce tak, aby prokázání nelegální práce bylo snazší. Osoba, na jejímž pracovišti se vykonávala nelegální práce, bude muset nově prokazovat, že nelegální práci na svém pracovišti neumožnila. Kontrolním orgánem bude nově pouze Státní úřad inspekce práce. Maximální částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena z Kč na Kč. Zákon umožní, aby si uchazeč sám vybral svého poskytovatele rekvalifikace Zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Hlášení bude dobrovolné. K žádosti o příspěvek v rámci aktivity politiky zaměstnanosti bude nově zaměstnavatel povinen předložit potvrzení o bezdlužnosti. Hlasy proponentů v médiích: Nelegální práce je velkým problémem pro státní rozpočet, je nutné zamezit jejímu rozmachu. Není sociálně spravedlivé, aby si uchazeč o zaměstnání pobírající podporu nelegálně přivydělával třeba v pohostinství. Hlasy oponentů v médiích: Zrušit povinnost hlásit volná místa povede k tomu, že úřady práce budou mít prázdné databáze a nezaměstnaných bude přibývat.

13 7. Sociální reforma 2011 změna v oblasti rodinné politiky a péče o děti Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Posílení prevence, sociální práce s rodinami a rozvoj náhradní rodinné péče Obsah opatření: Zavedení institutu rodinné výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona. Budou kladeny jen velmi minimální požadavky, s tím, že rodič nejlépe posoudí, za jakých podmínek a které cizí osobě může své dítě svěřit. Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky se budou lišit dle velikosti skupiny. Pro malé nebude platit hygienická vyhláška. U rodičů dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. Hlasy proponentů v médiích: V době baby boomu je rozumné uzákonit hlídání malého počtu dětí bez velkých hygienických a personálních nároků. Hlasy oponentů v médiích: O děti by se měli starat rodiče, hlavně matky. Stát by měl zajistit případně jesle či mateřské školy. Hlídání po bytech dětem neprospívá- budou akorát koukat na televizi.

14 Výsledky 8. kola

15 Míra souhlasu s opatřením Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor hodnotitele na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný.

16 Důležitosti opatření pro společnost (0-100%) Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ni větší dopad.

17 HEZR Rating (-300, + 300) Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitosti, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů HEZR. Opatření s nejvyšším ratingem má z hodnocených opatření podle HP HEZR největší přínos pro rozvoj země nejpřínosnější opatření, -300 nejškodlivější opatření HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2011 přínos opatření pro rozvoj země RATING Protikorupční strategie pro zdravotnictví 124,04 Novelizace vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů 87,75 Sociální reforma Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti 76,44 Novela zákona o nelékařských zdr. povoláních 61,65 Sociální reforma Změny v oblasti péče zdr. postižených osob 58,23 Sociální reforma Změny v zaměstnanosti 49,14 Sociální reforma Sjednocení výplaty dávek 28,96

18 HEZR Rating jednotlivých kol Vyjadřuje průměrnou hodnotu všech vybraných a hodnocených opatření v jednotlivých kolech. Období leden 2009 leden HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo -26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo kolo nejpřínosnější hodnotící kolo, -300 nejškodlivější hodnotící kolo

19 Komentáře hodnotitelů:

20 1. Protikorupční strategie pro zdravotnictví Ivan Malý: Spojuje se zde význam ekonomický s (řekněme) morálně psychologickým. Nemělo by se omezit jen na zdravotnictví. Alexandr Hrabálek: Korupce ve zdravotnictví bude problémem věčným. Její omezení, spíše ale jen regulace, je asi možná na úrovni větších zakázek. V ostatních případech bude vždy nepřímo úměrná morální a etické úrovni lékaře, či jiného pracovníka ve zdravotnictví. Myslet si, že kongresovou turistiku omezí podmínka aktivní účasti na konferenci je jistým výrazem neznalosti (?) předkladatele. Vytvořit příspěvek např. Zkušenosti s použitím přípravku XYZ není žádný problém a vystoupit s ním může každý praktický lékař kdekoliv na světě. Navíc, aktivní účastí se rozumí i plakátové sdělení. Michal Hojný: Základní myšlenky strategie si zaslouží podporu. K dořešení, především co se týče formy uveřejňování, je podle mého názoru především registr referenčních cen. Konečným důsledkem takto veřejně dostupné databáze by mohla být menší ochota výrobců léčiv účastnit se zakázek, protože takto uveřejněná (nízká) cena jejich přípravku by se stala cenou referenční v jiných státech EU. Před stupeň ošetřující transparentní nákup by měl být postaven ještě jeden stupínek, na kterém se bude rozhodovat o míře efektivity nákladných položek vybavení i stavebních úprav zdravotnických zařízení (ZZ).Pravidla pro sponzoring by měla platit pro všechna ZZ bez ohledu na zřizovatele či majitele. Rudolf Střítecký: Korupci nelze zamezit administrativně byrokratickým centralistickým způsobem. Kontrola MZ ČR je asi možná, ale bude komplikovaná a neefektivní, tak jako doposud samozřejmě ovlivněna institucionálním přístupem k řešení problematiky a zde se již otevírá cesta pro další korupční chování. Navíc ministerstvo nemůže a myslím ani nemá právo hovořit za potřeby jednotlivých zdravotnických zařízení. Podle zásad teorie managementu rozhodování se musí odehrávat na úrovni procesů.

21 Karel Rýdl: Jen, aby ta zase nezůstalo v ústech a ruce o tom nevěděly. Petr Kříž: Nutné opatření a relativně ucelená strategie, která při reálné aplikaci nutně přinese požadované přínosy, úspory a transparentnost. Zbývá jen posun od slov k reálným činům. Trochu liberálnější bych byl v případě setkání odborníků v zahraničí, kde účast českých expertů může být přínosná i v případě, kdy nebudou aktivními přednášejícími podstatné je zdůvodnění přínosů a řádné schválení nadřízeným, který za ně ponese odpovědnost. Milan Žák: Jde jednoznačně o krok správným směrem, který představuje jen splnění dílčího cíle v žádoucích změnách nejen ve zdravotnictví, ale i v klimatu celé společnosti. Vojtěch Krebs: Je nutno vypracovat protikorupční strategii i pro organizace, které nejsou přímo řízeny ministerstvem zdravotnictví. Josef Mrázek: Korupci vyššího druhu a klientelismus to nepostihuje, proti největším nebezpečím to nechrání. Miloslav Novák: Stanovená kritéria pro schvalování zakázek je cesta zpět do mikromanagementu a navíc koncentruje moc zase do jedněch rukou. Roční plán považuji za nemožné dodržet. Vše by mělo vycházet se skutečných potřeb, definování měřitelnosti výsledků příslušného projektu a osobní zodpovědnosti za projekt. Teprve na základě tohoto je možné danou zakázku vypsat. Elektronické zveřejňování považuji za přínosné, zveřejňování smluv ne. Rozdělení na dílčí plnění je sice hezké, ale pak musí na ministerstvu být příslušná odborníci na řešení, kteří budou motivování na výsledek projektu. Jsou nyní takoví lidé k dispozici? Sponzoring je jenom jedna část, kterou je určitě potřeba řešit. Jinou otázkou může pak být provozní systém, který může fungovat (neříkám, že funguje) za předepsané léky od dané firmy. Přijímání darů může být pro nemocnici či zdravotnické zařízení přínosem, pokud to budou dary podporující přílušný projekt a v případě přístrojů budou řešit i jejich provoz na dobu jejich životnosti či určitý počet let. Přínosy je předem nutné definovat a následně vyhodnocovat dle odsouhlasených metrik a toto veřejně publikovat. S účastí na

22 konferencích lze jenom souhlasit. Zde by určitě bylo dobré udělat statistickou analýzu pobytu lékařů na konferencích a seminářích a porovnat to s přínosy a náklady. Zcela chybí definice procesů a standardů v ošetření a to, jak procesy mohou uspořit. Alena Maaytová: 1) Problematická je pasáž týkající se toho, kdo bude schvalovat veřejné zakázky na ministerstvu zdravotnictví konkrétně pasáž Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra problematické s ohledem na odborné znalosti a na časovou náročnost (např. nákup výpočetní techniky apod.) 2) Další problematická je část týkající se hodnocení konkrétně bodu Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek zásadní je vymezení pojmu potřebnost. Bude vymezeno na základě statistických údajů, mezinárodního srovnání? 3) Zdravotní pojišťovny hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu (platba za státní pojištěnce).- je tedy zřejmé, že musí být respektován zákon č.320/2001 o finanční kontrole, kde se mimo jiné říká: Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat. Dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány, a. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, b. včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly, c. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Vzhledem k tomuto zákonu působí duplicitně tvrzení, že - Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat.

23 4) Bod týkající se kongresové turistiky je již obsažen v etickém kodexu lékaře a v zákoně o regulaci reklamy č.40/1995 Sb. v platném znění o regulaci reklamy, zejména ustanovení 5 pojednávající o reklamě na humánní léčivé přípravky, 5a pojednávající o reklamě na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost, zejména 5b týkající se reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky. Problémem je kontrola dodržování zákona. Podle 5b zákona o regulaci reklamy v platném znění odstavec 4 :,,V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na oborníky se zakazuje jim nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, leda že jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Za dary nebo jiný prospěch nepatrné hodnoty by se dle dohody mezi Českou lékařskou komorou, některými dalšími profesními organizacemi a Státním ústavem pro kontrolu léčiv i dalšími subjekty účastnícími se výkladu zákona, měla považovat částka, která v zásadě nepřevyšuje 1.500,-Kč. Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování je v ustanovení 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy upraven takto:při setkání navštěvovaném odborníky konaném za účelem podpory, předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, nebo při setkání odborníků konaném za odborným vědeckým účelem, musí být rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než odborníky; v takovém případě pro rozsah poskytovaného pohoštění a ubytování neplatí zákaz podle odstavce 4 (tedy nepatrná hodnota podle výkladu do 1.500,- Kč). Jan Mertl: Protikorupční strategie je velmi důležitá, otázka je, do jaké míry bude naplněna a hlavně zda si potenciální korupčníci nenajdou zase nové cesty, jak ji obejít. Jinak samozřejmě platí, že zejména v lékové politice je tato otázka aktuální, byť korupce zde má nepřímé formy a často je těžké rozlišit, zda jde skutečně o informační kampaně nebo již o ovlivňování lékařů. Nicméně je třeba vítat každou snahu v tomto směru.

24 Juraj Nemec: V princípe sa s navrhovanými opatreniami dá súhlasiť, mnohé z nich sú ale skôr proklamačné, ako reálne a potrebné. Príklady: - pri malých zákazkách nie je nutné zvyšovať byrokraciu, stačí efektívna kontrola ex-ante a ex-post a vyvodenie dôsledkov, tak aby sa ľudia naučili, že seriózna práca má zmysel a nie skoncentrovala moc do malého počtu rúk, - Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek veď sú zo zákona povinné aj dnes, podstatné je, aká bude kapacita reálne posúdiť účelnosť! - Veta: Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. Naznačuje, že jej autori príliš problematike nerozumejú. Pri hodnotení sa už len postupuje podľa stanovených kritérií a nič viacej. O tom, či bude obstarávanie efektívne, účelné alebo hospodárne (pozor efektívnosť alebo hospodárnosť sa v značnej miere navzájom vylučujú, jedná sa o dve alternatívne hodnotiace kritériá) sa rozhoduje na začiatku a nie pri vyhodnocovaní. - Neriešia sa dodatky k zmluvám. - Chápem, že dnes je sponzoring a obstarávanie vzájomne previazané. Prečo ale predpokladať, že to vždy musí tak byť? Ak bude obstarávanie robené poriadne, konflikty záujmov jasné, netreba nič zakazovať. Obdobne aj u účastí na konferenciách... Josef Jelínek: Objem schvalovacích aktivit, které na sebe ministerstvo tímto opatřením přebírá, je obrovský. Mám velké pochybnosti o tom, zda je v silách příslušných schvalujících osob, tedy ministra a jeho náměstků a jejich zázemí, tuto činnost realizovat jinak než jen velmi formálním způsobem. Zveřejňování veřejných zakázek na internetu by měla být už dávno samozřejmost. I vzhledem k mediálně často probíranému rozsahu korupce v českém zdravotnictví je překvapivé, že se takové samozřejmé základní opatření připravuje až v roce 2011.

25 Adriána Liptáková: Zaujímal by ma spôsob, akým chce ministerstvo obmedzit lekárom účasť na kongresech. Michal Mazel: Nápad, že vše nad 1 mil. Kč bude schvalovat ministr, hodnotím negativně. Ministr by spíše měl mít silný kontrolní aparát, takto je vtahován do korupčních osidel. Vize, že když se někdo stane ministrem, tak že je imunní vůči korupci, je zcela vadná. Karel Erben: Pan Novák má hypertenzi dlouhodobě stabilizovanou osvědčenou sestavou hypotenzi. Když si přišel pro další předpis, dozví se od lékaře: pane Novák, už to berete moc dlouho, musíme to změnit! Po lécích nové sestavy se pan Novák necítí dobře a nemírnící se vedlejší účinky ho po několika dnech zavedou zpět k lékaři se žádostí o vrácení se k původní sestavě. A odpověď lékaře: Pane Novák, nedá se nic dělat, musíte si zvyknout!!! Dokud se tyto jevy nevymýtí a nezakáže se přístup dealerů do ordinací lékařů, nelze mluvit o potlačení korupce ve zdravotnictví. Oldřich Haičman: Dle mého názoru žádná pravidla nezamezí předražování zakázek, ze kterých jsou pak finančně podporovány politické strany, jedině změna zákona o politických stranách, která zamezí financování politických stran sponzorskými dary a provizemi. David Skalický: Strategie je nepochybně přínosem, zvýší transparentnost VZ a sponzoringu zdravotnických zařízení. Je však zavazující zatím jen pro přímo řízené nemocnice. Tím vzniká paradox, že lékaři, kteří se potřebují vzdělávat a finance na jeho zabezpečení nemají (zejména ti ve FN) sponzorováni být nesmějí, zatímco např. privátní ano.

26 2. Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Michal Hojný: Souhlasím s přizpůsobením vzdělávacích programů a jejich náplní praktickým potřebám školenců. Nastavení stropů vzdělávacích akcí musí být provedeno selektivně podle jednotlivých typů akcí, stáží. V opačném případě může dojít k problémům se zajištěním stáží s malým počtem účastníků a vysokou interaktivitou školitel-školenec. Ivan Malý: Žádné opatření obvykle neumí vyřešit všechny problémy. Ale toto evidentně směřuje ke správným principům. Jan Mertl: Vzdělávání je velice důležitá součást zdravotní politiky. V minulých letech v tomto směru vznikly značné deficity. Proto je nutno uvítat kroky, které situaci zlepší. Otázka nicméně zní jinak proč vůbec tento nepříznivý stav vznikl? Při současných znalostech o pedagogice a vzdělávání v medicínských oborech, nebylo případně možné se neblahému výchozímu stavu vyhnout? Rudolf Střítecký: Navrhovaná vyhláška nepostihuje celou problematiku, ale je krokem vpřed. Myslím, že systém postgraduálního vzdělávání jsme měli dobře vypracovaný i promyšlený a odpovídal požadavkům praxe. Bylo by třeba si z něho vzít to co na něm je dobré do dneška a doplnit o nové potřeby. Adriána Liptáková: Stabilizačné zmluvy boli podia môjho názoru pozitívnym prvkom na pracovnom trhu, ktorý je veľmi labilný vzhľadom ku členstvu našich krajín v EÚ. Bohatšie členské krajiny vykrádajú naše nemocnice a my im v tomto nevieme zabrániť. O sociálne slabé skupiny záujem nemajú, len majú plné ústa slov o tom, ako si s nimi mi nevieme dať rady. Chcú lacnú vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Mal by tu platiť rovnaký postup ako v prípade futbalistov a hokejistov nemocnica by mala dostať zaplatené za špecialistu, o ktorého má záujem zahraničné pracovisko. Len ako to vymyslieť?

27 Karel Erben: Rozšíření základních vzdělávacích kmenů na 41 prohlubuje atomizaci medicíny a ve své podstatě je jeho hlavním smyslem zvýšit množství předepsaných léků i za cenu vyššího množství lékových interakcí a většího poškozování pacientů. Opatření zvýší počty úmrtí na komplikace léčení ve statistice příčin smrti. Josef Mrázek Zákon trochu opravuje, co se předtím zkazilo, ale neopravuje to dost. Oldřich Haičman: Přijetím nových pravidel specializačního vzdělávání není zaručeno, že tato vzdělávání jsou kvalitní, což souvisí s pravidly pro udělování akreditací pro vzdělávací instituce a vzdělávací programy. David Skalický: Novela zákona je potřebná, nicméně stále nebude řešit realitu vzdělávání lékařů. Průměrný základní plat neatestovaného lékaře je asi ,- CZK. Je nutné si uvědomit, že jsou to lidé na začátku produktivního věku mezi lety. Reálná praxe je taková, že akreditovaná pracoviště pro další vzdělávání zaměstnávají tyto lékaře na 0,6-0,75 úvazku. Dle mého názoru i toto by měl řešit zákon. Martin Kopecký: Vyhláška neřeší problémy farmaceutů, ale pouze lékařů. Karel Rýdl: Jde přece o zdraví jako primární hodnotu života. Ovšem vzdělávání by nemělo jít cestou nedělní četby dr. Cvacha v Surgery. Ivana Königsmarková: Nejsem lékař, nedovedu posoudit Petr Kříž: Pozitivní opatření racionálně řešící existující dílčí problém Milan Žák Necítím se být kompetentní neumím posoudit. Vojtěch Krebs: Úprava je nezbytná, lékaři, kteří se vzdělávají jsou v současné době v nevolnickém postavení.

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV Cíle reformy pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které by měly počátkem roku 2011 zahájit legislativní

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 12. června 2013 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 27. listopadu 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ Přišel další apríl a s ním zase i další novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více