HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA"

Transkript

1 HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 8. KOLA Únor 2011 Partner projektu:

2 Výsledky 8. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Osmého kola projektu HEZR se zúčastnilo 58 hodnotitelů (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce). K hodnocení jsme expertům předložili vybraná vládní opatření, které byly představeny v období listopad leden 2011 a ovlivní zdravotnictví v nejbližším období: Jedná se o tato vládní opatření: Protikorupční strategie pro zdravotnictví Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Sociální reforma 2011 sjednocení výplaty dávek Sociální reforma 2011 změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob Sociální reforma 2011 změny v zaměstnanosti Sociální reforma 2011 změna v oblasti rodinné politiky a péče o děti Jednotlivá opatření jsou členy hodnotícího panelu HEZR hodnoceni v kategoriích: míra souhlasu s opatřením důležitost opatření pro společnost komentář k danému opatření

3 Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor člena hodnotícího panelu (dále jen HP) na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný. Stupnice: - 3 absolutní nesouhlas - 2 značný nesouhlas - 1 mírný nesouhlas 0 žádný přínos, status quo +1 souhlas se značnými výhradami +2 souhlas s mírnými výhradami +3 absolutní souhlas Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ní větší dopad. Komentáře hodnotícího panelu k opatřením Členové HP mohou svými komentáři zdůvodnit své hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa či pozitiva. HEZR Rating HEZR Rating opatření Představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od členů HP. Opatření s nejvyšším ratingem má podle HP největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. Opatření získávají rating ve škále od -300 do

4 Obsah vybraných vládních opatření navržených v období listopad leden 2011

5 1. Protikorupční strategie pro zdravotnictví Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Stanovit pravidla pro zadávání veřejných zakázek, sponzoring a obchodní vztahy ve zdravotnictví Obsah opatření: Zadávání veřejných zakázek na ministerstvu zdravotnictví - Všechny zakázky nad Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek - Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra - Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek - Vznikne roční plán veřejných zakázek - Smlouvy budou uveřejňovány na internetu Přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví Základní pilíře - Deklarace obecných zásad postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, směřujících k maximální transparentnosti a otevřenosti zadávacích řízení a kontrola jejich dodržování. - Jasná pravidla pro vztahy mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztazích. - Zavedení a kultivace registru referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky a jejich uveřejňování na webu ministerstva. Obecné zásady v rámci zadávacích řízení - V případě, že předmět veřejné zakázky umožňuje dílčí plnění, bude vždy aplikováno s cílem umožnit plnění veřejné zakázky maximálnímu počtu uchazečů a minimalizovat tak tzv. generální dodávky (kompletátorské). - Zvolené kvalifikační předpoklady pro uchazeče o veřejnou zakázku a jejich rozsah budou vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jeho částí. - V rámci otvírání obálek bude vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů. - Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. V případě omezeného

6 počtu uchazečů o veřejnou zakázku bude dosažená nabídková cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé a zadávací řízení případně opakováno. - V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky a jeho medicínský účel, bude vždy jediným hodnotícím kritériem cena. - V případě, že povaha předmětu plnění toto umožňuje, bude použit institut elektronické aukce. - V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu. - Zadavatel vždy zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na svých internetových stránkách a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízení (nejvýhodnější nabídka, cena). Jasná pravidla v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztahů - Postupně omezit a od roku 2012 zcela znemožnit přijímání sponzorských darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek (včetně úhrady účasti na odborných akcích). - Úhrada jakékoli činnosti zaměstnance organizace (včetně úhrad služebních cest) subjekty, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek je nepřípustná, pokud nejde o činnost, která je podložena dlouhodobou smlouvou. - Účelové hrazení pracovních cest "na jméno" je nepřípustné. Zavedení a kultivace registru referenčních cen - Povinný reporting přímo řízených organizací o cenách dosažených v rámci zadávacích řízení ve vybraných komoditách včetně zpětných bonusů. - Zavedení institutu tzv. maximální ceny v rámci zadávacích řízení - cena stanovená na základě reportingu všech přímo řízených organizací. - Zveřejnění "referenční ceny" (tedy průměrné ceny vybraných komodit dosahované v rámci přímo řízených organizací. - Použití systému tzv. "centrálního nákupu" v odůvodněných případech, a to včetně nákupů zdravotnické techniky. Změna zákona o regulaci reklamy Omezení kongresové turistiky - Setkání odborníků - pouze v České republice; zahraniční kongresy - jen s aktivní účastí Vymezení průzkumů trhu - Mimo bezpečnostních lékových studií musí být bezplatné

7 Hlasy proponentů v médiích: Zveřejnění všech smluv na internetových stránkách ministerstva je cesta dobrým směrem proč to ale trvalo skoro 20 let? Nemocnicím to umožní snížit náklady na investice i veřejně nakupované komodity. Úspory mohou nemocnice využít pro další nákupy, ale také je mohou dát do platů zdravotníků. Hlasy oponentů v médiích některá opatření Hegerovy strategie jsou vytržena z kontextu situace na trhu a zprůhlednění situace nepřinesou. "Navíc omezení přístupu k informacím u mladých lékařů rozhodně nepřispěje ke změně jejich rozhodnutí zůstat v českých nemocnicích

8 2. Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Stabilizace a racionalizace systému specializačního vzdělávání. Obsah opatření: mladí lékaři budou moci vykonávat přípravu na domovském pracovišti delší dobu. Rozšíření základních vzdělávacích kmenů z 10 na 16 a zvýšení počtu základních oborů na 41. Rušení stabilizačních smluv, které studující lékaře váží k instituci na pět let Větší část vzdělávacích programů proběhne na akreditovaných pracovištích nižšího typu. zavedení rovnocennosti úspěšně ukončeného společného základu za splnění podmínek základního kmene bez časového omezení. Zastropování cen vzdělávání u fakultních nemocnic Vyhláška také upravuje rozsah takzvaného kolečka v rámci základního kmene. Jeho délka činí šest měsíců, z toho dva měsíce činí praxe na chirurgii, dva měsíce na vnitřním lékařství a dva měsíce na anesteziologii a intenzivní medicíně. Ostatní příprava v základním kmeni bude probíhat podle příslušného oboru. Nástavbový obor soudní lékařství byl zařazen mezi základní obory a obor paliativní medicína a léčba bolesti se rozdělil na dva samostatné obory. Pro farmaceuty byl zařazen nový nástavbový obor farmakoekonomika, celkem tak bude 47 nástavbových oborů. Hlasy proponentů v médiích: Odbornou zdravotnickou veřejností je novela vzdělávací vyhlášky přijímána jako přínosná pro další rozvoj vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Hlasy oponentů v médiích Novela byla potřeba, ale neupravuje všechny problémy, které ve specializačním vzdělávání jsou.

9 3. Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Primární zdroj: Návrh ministerstva zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: zvýšení kompetencí sester, porodních asistentek a dalších nelékařských povolání. Obsah opatření: novela umožní sestrám vykonávat některé činnosti před získáním specializované způsobilosti, přičemž pojišťovny jim je zaplatí. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že lepší podmínky přivedou do oboru nové zájemkyně. prodlouží registrační období sester z šesti na deset let bez registrace nemohou samostatně pracovat. Cena za registraci se sníží z dosavadních 500 korun na sto korun. Ruší dosavadních šest různých zaměření sanitáře a nechává jen všeobecného sanitáře. Upřesňuje definici označení certifikovaný kurz tak, aby toto označení dostaly jen kurzy nutné pro přímé poskytování zdravotní péče. Umožňuje zdravotnickým záchranářům, aby pracovali v lůžkových částech intenzivní péče a na ARO. Hlasy proponentů v médiích: Novela zajistí nejlepší postavení i odměňování nelékařských povolání. Sestry budou vykonávat to, co vykonávaly dosud, ale pojišťovny je za to budou moci zaplatit. Prodloužení platnosti registrací je cesta správným směrem. Hlasy oponentů v médiích: Sestry mohou získat více kompetencí, ale odpovědnost za problém bude vždy na lékaři.

10 4. Sociální reforma 2011 sjednocení výplaty dávek Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Sjednocení výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Obsah opatření: O přiznání dávek bude rozhodovat jediný orgán Úřad práce ČR. Dosud o přiznání dávek rozhodovali úřady práce, obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působností. Hlasy proponentů v médiích: Sjednocení dávek povede konečně k přehlednosti a odpadne dualizace některých podpor. Jsou skupiny obyvatel, které toho uměli velmi dobře využívat. Hlasy oponentů v médiích: Úřad práce ČR nebude zvládat nával žadatelů o dávky.

11 5. Sociální reforma 2011 změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Změna ve struktuře dávek tak aby z nepřehledného spektra mnoha dávek vznikly pouze dvě dávky. Obsah opatření: Dávky bude posuzovat nově Úřad práce ČR. Vznikne agregovaný Příspěvek na mobilitu místo dosud existujících příspěvků na používání garáže, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na úpravu motorového vozidla a příspěvek na provoz motorového vozidla. Hlasy proponentů v médiích: Struktura dávek byla tak nepřehledná, že snížení jejich počtu bylo racionální krokem. Hlasy oponentů v médiích: Různé druhy dávek měli své opodstatnění bylo jasné, k čemu slouží. To teď padne a postižení nebudou vědět, na co mají nárok. Povede to k jejich izolaci.

12 6. Sociální reforma 2011 změny v zaměstnanosti Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Zamezení nelegální práce Obsah opatření: Úprava definice nelegální práce tak, aby prokázání nelegální práce bylo snazší. Osoba, na jejímž pracovišti se vykonávala nelegální práce, bude muset nově prokazovat, že nelegální práci na svém pracovišti neumožnila. Kontrolním orgánem bude nově pouze Státní úřad inspekce práce. Maximální částka pokuty za výkon nelegální práce bude zvýšena z Kč na Kč. Zákon umožní, aby si uchazeč sám vybral svého poskytovatele rekvalifikace Zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit každé volné pracovní místo. Hlášení bude dobrovolné. K žádosti o příspěvek v rámci aktivity politiky zaměstnanosti bude nově zaměstnavatel povinen předložit potvrzení o bezdlužnosti. Hlasy proponentů v médiích: Nelegální práce je velkým problémem pro státní rozpočet, je nutné zamezit jejímu rozmachu. Není sociálně spravedlivé, aby si uchazeč o zaměstnání pobírající podporu nelegálně přivydělával třeba v pohostinství. Hlasy oponentů v médiích: Zrušit povinnost hlásit volná místa povede k tomu, že úřady práce budou mít prázdné databáze a nezaměstnaných bude přibývat.

13 7. Sociální reforma 2011 změna v oblasti rodinné politiky a péče o děti Primární zdroj: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Navrhovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Záměr opatření: Posílení prevence, sociální práce s rodinami a rozvoj náhradní rodinné péče Obsah opatření: Zavedení institutu rodinné výpomoci, tedy pečování o dítě souběžně s péčí o vlastní předškolní dítě mimo režim živnostenského zákona. Budou kladeny jen velmi minimální požadavky, s tím, že rodič nejlépe posoudí, za jakých podmínek a které cizí osobě může své dítě svěřit. Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky se budou lišit dle velikosti skupiny. Pro malé nebude platit hygienická vyhláška. U rodičů dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. Hlasy proponentů v médiích: V době baby boomu je rozumné uzákonit hlídání malého počtu dětí bez velkých hygienických a personálních nároků. Hlasy oponentů v médiích: O děti by se měli starat rodiče, hlavně matky. Stát by měl zajistit případně jesle či mateřské školy. Hlídání po bytech dětem neprospívá- budou akorát koukat na televizi.

14 Výsledky 8. kola

15 Míra souhlasu s opatřením Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor hodnotitele na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný.

16 Důležitosti opatření pro společnost (0-100%) Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ni větší dopad.

17 HEZR Rating (-300, + 300) Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitosti, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů HEZR. Opatření s nejvyšším ratingem má z hodnocených opatření podle HP HEZR největší přínos pro rozvoj země nejpřínosnější opatření, -300 nejškodlivější opatření HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2011 přínos opatření pro rozvoj země RATING Protikorupční strategie pro zdravotnictví 124,04 Novelizace vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů 87,75 Sociální reforma Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti 76,44 Novela zákona o nelékařských zdr. povoláních 61,65 Sociální reforma Změny v oblasti péče zdr. postižených osob 58,23 Sociální reforma Změny v zaměstnanosti 49,14 Sociální reforma Sjednocení výplaty dávek 28,96

18 HEZR Rating jednotlivých kol Vyjadřuje průměrnou hodnotu všech vybraných a hodnocených opatření v jednotlivých kolech. Období leden 2009 leden HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo -26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo kolo nejpřínosnější hodnotící kolo, -300 nejškodlivější hodnotící kolo

19 Komentáře hodnotitelů:

20 1. Protikorupční strategie pro zdravotnictví Ivan Malý: Spojuje se zde význam ekonomický s (řekněme) morálně psychologickým. Nemělo by se omezit jen na zdravotnictví. Alexandr Hrabálek: Korupce ve zdravotnictví bude problémem věčným. Její omezení, spíše ale jen regulace, je asi možná na úrovni větších zakázek. V ostatních případech bude vždy nepřímo úměrná morální a etické úrovni lékaře, či jiného pracovníka ve zdravotnictví. Myslet si, že kongresovou turistiku omezí podmínka aktivní účasti na konferenci je jistým výrazem neznalosti (?) předkladatele. Vytvořit příspěvek např. Zkušenosti s použitím přípravku XYZ není žádný problém a vystoupit s ním může každý praktický lékař kdekoliv na světě. Navíc, aktivní účastí se rozumí i plakátové sdělení. Michal Hojný: Základní myšlenky strategie si zaslouží podporu. K dořešení, především co se týče formy uveřejňování, je podle mého názoru především registr referenčních cen. Konečným důsledkem takto veřejně dostupné databáze by mohla být menší ochota výrobců léčiv účastnit se zakázek, protože takto uveřejněná (nízká) cena jejich přípravku by se stala cenou referenční v jiných státech EU. Před stupeň ošetřující transparentní nákup by měl být postaven ještě jeden stupínek, na kterém se bude rozhodovat o míře efektivity nákladných položek vybavení i stavebních úprav zdravotnických zařízení (ZZ).Pravidla pro sponzoring by měla platit pro všechna ZZ bez ohledu na zřizovatele či majitele. Rudolf Střítecký: Korupci nelze zamezit administrativně byrokratickým centralistickým způsobem. Kontrola MZ ČR je asi možná, ale bude komplikovaná a neefektivní, tak jako doposud samozřejmě ovlivněna institucionálním přístupem k řešení problematiky a zde se již otevírá cesta pro další korupční chování. Navíc ministerstvo nemůže a myslím ani nemá právo hovořit za potřeby jednotlivých zdravotnických zařízení. Podle zásad teorie managementu rozhodování se musí odehrávat na úrovni procesů.

21 Karel Rýdl: Jen, aby ta zase nezůstalo v ústech a ruce o tom nevěděly. Petr Kříž: Nutné opatření a relativně ucelená strategie, která při reálné aplikaci nutně přinese požadované přínosy, úspory a transparentnost. Zbývá jen posun od slov k reálným činům. Trochu liberálnější bych byl v případě setkání odborníků v zahraničí, kde účast českých expertů může být přínosná i v případě, kdy nebudou aktivními přednášejícími podstatné je zdůvodnění přínosů a řádné schválení nadřízeným, který za ně ponese odpovědnost. Milan Žák: Jde jednoznačně o krok správným směrem, který představuje jen splnění dílčího cíle v žádoucích změnách nejen ve zdravotnictví, ale i v klimatu celé společnosti. Vojtěch Krebs: Je nutno vypracovat protikorupční strategii i pro organizace, které nejsou přímo řízeny ministerstvem zdravotnictví. Josef Mrázek: Korupci vyššího druhu a klientelismus to nepostihuje, proti největším nebezpečím to nechrání. Miloslav Novák: Stanovená kritéria pro schvalování zakázek je cesta zpět do mikromanagementu a navíc koncentruje moc zase do jedněch rukou. Roční plán považuji za nemožné dodržet. Vše by mělo vycházet se skutečných potřeb, definování měřitelnosti výsledků příslušného projektu a osobní zodpovědnosti za projekt. Teprve na základě tohoto je možné danou zakázku vypsat. Elektronické zveřejňování považuji za přínosné, zveřejňování smluv ne. Rozdělení na dílčí plnění je sice hezké, ale pak musí na ministerstvu být příslušná odborníci na řešení, kteří budou motivování na výsledek projektu. Jsou nyní takoví lidé k dispozici? Sponzoring je jenom jedna část, kterou je určitě potřeba řešit. Jinou otázkou může pak být provozní systém, který může fungovat (neříkám, že funguje) za předepsané léky od dané firmy. Přijímání darů může být pro nemocnici či zdravotnické zařízení přínosem, pokud to budou dary podporující přílušný projekt a v případě přístrojů budou řešit i jejich provoz na dobu jejich životnosti či určitý počet let. Přínosy je předem nutné definovat a následně vyhodnocovat dle odsouhlasených metrik a toto veřejně publikovat. S účastí na

22 konferencích lze jenom souhlasit. Zde by určitě bylo dobré udělat statistickou analýzu pobytu lékařů na konferencích a seminářích a porovnat to s přínosy a náklady. Zcela chybí definice procesů a standardů v ošetření a to, jak procesy mohou uspořit. Alena Maaytová: 1) Problematická je pasáž týkající se toho, kdo bude schvalovat veřejné zakázky na ministerstvu zdravotnictví konkrétně pasáž Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra problematické s ohledem na odborné znalosti a na časovou náročnost (např. nákup výpočetní techniky apod.) 2) Další problematická je část týkající se hodnocení konkrétně bodu Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek zásadní je vymezení pojmu potřebnost. Bude vymezeno na základě statistických údajů, mezinárodního srovnání? 3) Zdravotní pojišťovny hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu (platba za státní pojištěnce).- je tedy zřejmé, že musí být respektován zákon č.320/2001 o finanční kontrole, kde se mimo jiné říká: Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat. Dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány, a. zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, b. včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů veřejné správy v souladu se stanovenými úkoly, c. hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Vzhledem k tomuto zákonu působí duplicitně tvrzení, že - Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat.

23 4) Bod týkající se kongresové turistiky je již obsažen v etickém kodexu lékaře a v zákoně o regulaci reklamy č.40/1995 Sb. v platném znění o regulaci reklamy, zejména ustanovení 5 pojednávající o reklamě na humánní léčivé přípravky, 5a pojednávající o reklamě na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost, zejména 5b týkající se reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na odborníky. Problémem je kontrola dodržování zákona. Podle 5b zákona o regulaci reklamy v platném znění odstavec 4 :,,V souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na oborníky se zakazuje jim nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, leda že jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Za dary nebo jiný prospěch nepatrné hodnoty by se dle dohody mezi Českou lékařskou komorou, některými dalšími profesními organizacemi a Státním ústavem pro kontrolu léčiv i dalšími subjekty účastnícími se výkladu zákona, měla považovat částka, která v zásadě nepřevyšuje 1.500,-Kč. Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování je v ustanovení 5b odst. 5 zákona o regulaci reklamy upraven takto:při setkání navštěvovaném odborníky konaném za účelem podpory, předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, nebo při setkání odborníků konaném za odborným vědeckým účelem, musí být rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než odborníky; v takovém případě pro rozsah poskytovaného pohoštění a ubytování neplatí zákaz podle odstavce 4 (tedy nepatrná hodnota podle výkladu do 1.500,- Kč). Jan Mertl: Protikorupční strategie je velmi důležitá, otázka je, do jaké míry bude naplněna a hlavně zda si potenciální korupčníci nenajdou zase nové cesty, jak ji obejít. Jinak samozřejmě platí, že zejména v lékové politice je tato otázka aktuální, byť korupce zde má nepřímé formy a často je těžké rozlišit, zda jde skutečně o informační kampaně nebo již o ovlivňování lékařů. Nicméně je třeba vítat každou snahu v tomto směru.

24 Juraj Nemec: V princípe sa s navrhovanými opatreniami dá súhlasiť, mnohé z nich sú ale skôr proklamačné, ako reálne a potrebné. Príklady: - pri malých zákazkách nie je nutné zvyšovať byrokraciu, stačí efektívna kontrola ex-ante a ex-post a vyvodenie dôsledkov, tak aby sa ľudia naučili, že seriózna práca má zmysel a nie skoncentrovala moc do malého počtu rúk, - Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek veď sú zo zákona povinné aj dnes, podstatné je, aká bude kapacita reálne posúdiť účelnosť! - Veta: Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. Naznačuje, že jej autori príliš problematike nerozumejú. Pri hodnotení sa už len postupuje podľa stanovených kritérií a nič viacej. O tom, či bude obstarávanie efektívne, účelné alebo hospodárne (pozor efektívnosť alebo hospodárnosť sa v značnej miere navzájom vylučujú, jedná sa o dve alternatívne hodnotiace kritériá) sa rozhoduje na začiatku a nie pri vyhodnocovaní. - Neriešia sa dodatky k zmluvám. - Chápem, že dnes je sponzoring a obstarávanie vzájomne previazané. Prečo ale predpokladať, že to vždy musí tak byť? Ak bude obstarávanie robené poriadne, konflikty záujmov jasné, netreba nič zakazovať. Obdobne aj u účastí na konferenciách... Josef Jelínek: Objem schvalovacích aktivit, které na sebe ministerstvo tímto opatřením přebírá, je obrovský. Mám velké pochybnosti o tom, zda je v silách příslušných schvalujících osob, tedy ministra a jeho náměstků a jejich zázemí, tuto činnost realizovat jinak než jen velmi formálním způsobem. Zveřejňování veřejných zakázek na internetu by měla být už dávno samozřejmost. I vzhledem k mediálně často probíranému rozsahu korupce v českém zdravotnictví je překvapivé, že se takové samozřejmé základní opatření připravuje až v roce 2011.

25 Adriána Liptáková: Zaujímal by ma spôsob, akým chce ministerstvo obmedzit lekárom účasť na kongresech. Michal Mazel: Nápad, že vše nad 1 mil. Kč bude schvalovat ministr, hodnotím negativně. Ministr by spíše měl mít silný kontrolní aparát, takto je vtahován do korupčních osidel. Vize, že když se někdo stane ministrem, tak že je imunní vůči korupci, je zcela vadná. Karel Erben: Pan Novák má hypertenzi dlouhodobě stabilizovanou osvědčenou sestavou hypotenzi. Když si přišel pro další předpis, dozví se od lékaře: pane Novák, už to berete moc dlouho, musíme to změnit! Po lécích nové sestavy se pan Novák necítí dobře a nemírnící se vedlejší účinky ho po několika dnech zavedou zpět k lékaři se žádostí o vrácení se k původní sestavě. A odpověď lékaře: Pane Novák, nedá se nic dělat, musíte si zvyknout!!! Dokud se tyto jevy nevymýtí a nezakáže se přístup dealerů do ordinací lékařů, nelze mluvit o potlačení korupce ve zdravotnictví. Oldřich Haičman: Dle mého názoru žádná pravidla nezamezí předražování zakázek, ze kterých jsou pak finančně podporovány politické strany, jedině změna zákona o politických stranách, která zamezí financování politických stran sponzorskými dary a provizemi. David Skalický: Strategie je nepochybně přínosem, zvýší transparentnost VZ a sponzoringu zdravotnických zařízení. Je však zavazující zatím jen pro přímo řízené nemocnice. Tím vzniká paradox, že lékaři, kteří se potřebují vzdělávat a finance na jeho zabezpečení nemají (zejména ti ve FN) sponzorováni být nesmějí, zatímco např. privátní ano.

26 2. Novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Michal Hojný: Souhlasím s přizpůsobením vzdělávacích programů a jejich náplní praktickým potřebám školenců. Nastavení stropů vzdělávacích akcí musí být provedeno selektivně podle jednotlivých typů akcí, stáží. V opačném případě může dojít k problémům se zajištěním stáží s malým počtem účastníků a vysokou interaktivitou školitel-školenec. Ivan Malý: Žádné opatření obvykle neumí vyřešit všechny problémy. Ale toto evidentně směřuje ke správným principům. Jan Mertl: Vzdělávání je velice důležitá součást zdravotní politiky. V minulých letech v tomto směru vznikly značné deficity. Proto je nutno uvítat kroky, které situaci zlepší. Otázka nicméně zní jinak proč vůbec tento nepříznivý stav vznikl? Při současných znalostech o pedagogice a vzdělávání v medicínských oborech, nebylo případně možné se neblahému výchozímu stavu vyhnout? Rudolf Střítecký: Navrhovaná vyhláška nepostihuje celou problematiku, ale je krokem vpřed. Myslím, že systém postgraduálního vzdělávání jsme měli dobře vypracovaný i promyšlený a odpovídal požadavkům praxe. Bylo by třeba si z něho vzít to co na něm je dobré do dneška a doplnit o nové potřeby. Adriána Liptáková: Stabilizačné zmluvy boli podia môjho názoru pozitívnym prvkom na pracovnom trhu, ktorý je veľmi labilný vzhľadom ku členstvu našich krajín v EÚ. Bohatšie členské krajiny vykrádajú naše nemocnice a my im v tomto nevieme zabrániť. O sociálne slabé skupiny záujem nemajú, len majú plné ústa slov o tom, ako si s nimi mi nevieme dať rady. Chcú lacnú vysokokvalifikovanú pracovnú silu. Mal by tu platiť rovnaký postup ako v prípade futbalistov a hokejistov nemocnica by mala dostať zaplatené za špecialistu, o ktorého má záujem zahraničné pracovisko. Len ako to vymyslieť?

27 Karel Erben: Rozšíření základních vzdělávacích kmenů na 41 prohlubuje atomizaci medicíny a ve své podstatě je jeho hlavním smyslem zvýšit množství předepsaných léků i za cenu vyššího množství lékových interakcí a většího poškozování pacientů. Opatření zvýší počty úmrtí na komplikace léčení ve statistice příčin smrti. Josef Mrázek Zákon trochu opravuje, co se předtím zkazilo, ale neopravuje to dost. Oldřich Haičman: Přijetím nových pravidel specializačního vzdělávání není zaručeno, že tato vzdělávání jsou kvalitní, což souvisí s pravidly pro udělování akreditací pro vzdělávací instituce a vzdělávací programy. David Skalický: Novela zákona je potřebná, nicméně stále nebude řešit realitu vzdělávání lékařů. Průměrný základní plat neatestovaného lékaře je asi ,- CZK. Je nutné si uvědomit, že jsou to lidé na začátku produktivního věku mezi lety. Reálná praxe je taková, že akreditovaná pracoviště pro další vzdělávání zaměstnávají tyto lékaře na 0,6-0,75 úvazku. Dle mého názoru i toto by měl řešit zákon. Martin Kopecký: Vyhláška neřeší problémy farmaceutů, ale pouze lékařů. Karel Rýdl: Jde přece o zdraví jako primární hodnotu života. Ovšem vzdělávání by nemělo jít cestou nedělní četby dr. Cvacha v Surgery. Ivana Königsmarková: Nejsem lékař, nedovedu posoudit Petr Kříž: Pozitivní opatření racionálně řešící existující dílčí problém Milan Žák Necítím se být kompetentní neumím posoudit. Vojtěch Krebs: Úprava je nezbytná, lékaři, kteří se vzdělávají jsou v současné době v nevolnickém postavení.

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA

HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA Listopad 2010 Partner projektu: Výsledky 7. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 4. KOLA Únor 2010 Výsledky 4. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Čtvrtého

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 20. KOLA Říjen 2014 Výsledky 20. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ Vážení čtenáři, právě dostáváte do ruky publikaci, která je součástí semináře věnovaného zdravotní politice. Seminář se konal 20. října

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2001 - Česká republika

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2001 - Česká republika Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2001 - Česká republika Výsledky projektu HESO za Českú republiku zostavuje Institut ekonomických studií

Více

OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA...

OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA... OBSAH VĚCI VEŘEJNÉ: STRANA PŘÍMÉ DEMOKRACIE... 5 EKONOMIKA... 6 PŘÍJMY DO STÁTNÍHO ROZPOČTU SPRAVEDLIVÉ DANĚ, DODATEČNÉ PŘÍJMY 40 MLD. KORUN... 6 VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU KONEC PLÝTVÁNÍ, ÚSPORA 80 MLD.

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK

TEMPUS MEDICORUM MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. VZP vám v roce 2014 připlatí ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Koaliční smlouva z pohledu ČLK TEMPUS 1/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY MÁTE DIPLOM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Koaliční smlouva z pohledu ČLK Jak budou vypadat nemocniční služby v roce 2014?

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci. Programová část Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Programová část 10. dubna 2012 1 Koaliční smlouva Preambule Na základě mandátu od občanů České republiky,

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více