Mateřskou školu navštěvovalo v roce 2014/2015 celkem 25 dětí. Byla naplněna kapacita mateřské školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřskou školu navštěvovalo v roce 2014/2015 celkem 25 dětí. Byla naplněna kapacita mateřské školy."

Transkript

1

2 Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ v Novosedlech nad Nežárkou od listopadu roku 2002, je jednotřídní s celodenním provozem od 6,30 hod. do 16,00 hod., délka provozu vyhovuje všem rodičům, dosud nebyly podány žádné požadavky ohledně změny provozní doby. Mateřskou školu navštěvovalo v roce 2014/2015 celkem 25 dětí. Byla naplněna kapacita mateřské školy. Pracují zde dvě kvalifikované učitelky, dle možností se dále vzdělávají ve svém oboru. V letošním školním roce byly obě učitelky zapojeny do Profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje polytechnická výchova. Součástí vzdělávání byly i tuzemské (Tachov, Brno) a zahraniční stáže (Velká Británie Leeds a Francie Nancy + jedna školka v Lucembursku a Belgii). Do mateřské školy bylo získáno několik pomůcek pro polytechnickou výchovu a vzdělávání a interaktivní tabule Triumh Board Multi Touch s dataprojektorem, nootebokem a softwarem. Programové zaměření mateřské školy vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod č.j.:32405/ MŠ pracovala podle svého ŠVP PV s podtextem Hravé cestičky naší školičky, a s dílčím projektem - Logo cestičky pro hbité jazýčky. V průběhu školního roku se učitelky ve větší míře věnovaly dětem se slabší výslovností logopedická prevence ( Osvědčení Logopedický asistent primární logopedická prevence ve školství). Součástí ŠVP PV byly další doprovodné programy (Minimální program prevence, Ekologický program, Flétnička pro předškoláky a Celé Česko čte dětem), jejichž cíle byly rozpracovány do jednotlivých integrovaných bloků a do vzdělávací nabídky v třídním vzdělávacím programu. V rámci environmentální výchovy škola úspěšně obdržela grant. Děti mateřské školy se tak mohly zúčastnit ekovýchovného programu Rybník jako dům v CHKO Vrbenské rybníky u Českých Budějovic a Byl jednou jeden strom (ekolog.středisko Budař Zeměráj ) v Kovářově u Milevska.

3 ŠVP PV tvoří pět základních integrovaných bloků: - cestička Ke kamarádovi - cestička K barevnému podzimu - cestička Se sněhovou panenkou - cestička Za jarním sluníčkem - cestička K letním radovánkám Tyto základní bloky byly dále rozpracovávány na jednotlivé týdenní nebo čtrnácti denní projekty (dle potřeb MŠ a dětí) se vzdělávací nabídkou vše tvoří třídní vzdělávací program. Oblast biologická: - Většina dětí má celkem dobré držení těla, jsou pohyblivé, zvládají základní pohybové dovednosti, zvládají prostorovou orientaci, zvládají pohyb v nerovném terénu, zdolávají překážky. Napodobují pohyb dle vzoru s větší či menší úspěšností. Některé děti sladí pohyb s hudbou, jiné pouze s doprovodem učitelky, sladí pohyb se zpěvem. - Upřednostňují pravou či levou ruku při kreslení, ale i ostatních činnostech. Většina dětí zvládá správný úchop grafického materiálu, vede stopu tužky při kresbě, napodobí základní geometrické tvary. Zvládají jednoduché výtvarné činnosti, přípravu a úklid pomůcek, stříhání, modelování. - V oblasti sebeobsluhy se většina starších dětí dokáže o sebe postarat, zvládají běžné denní úkony. - Mají povědomí o významu péče o své zdraví a o čistotu, znají části lidského těla a pojmenují i některé životně důležité orgány. Dodržují základní pravidla chování se na chodníku a na ulici, rozumí světelné signalizaci, rozumí některým dopravním značkám.

4 Oblast psychologická: - Značný důraz byl kladen na správnou výslovnost, ovládání dechu, tempa a intonace řeči. Děti pojmenují většinu toho, co je obklopuje. Samostatně vyjadřují své myšlenky a tvoří věty úměrně svému věku. Vedou rozhovor, formulují otázky a odpovědi. Umí vyslechnout pohádku, sledují příběh. Je slabší vnímání slyšeného slova. - Děti byly vedeny k záměrnému soustředění se na určitou činnost a udržení pozornosti. Děti své činnosti dokončovaly. Zvládli jsme krátké texty nazpaměť, zapamatovat si pohádku a vypravovat ji. Děti znají různé zvuky zvířat, zvuky běžně používaných předmětů. Hru si děti obohacují dle svého nadání k tvořivosti a dle své fantazie. Rády využívají různé i netradiční výtvarné techniky a materiály. - Děti rozeznají a napodobují základní geometrické tvary a znaky, napodobí i některá písmena a číslice. Chápou i některé jednoduché symboly. - Děti chápou prostorové pojmy, jednoduché časové pojmy, orientují se v prostoru i v rovině. - Zvládají základní číselné a matematické pojmy, jednoduché matematické souvislosti. - Snaží se o řešení problémů, nacházejí vhodná řešení. - Děti zvládnou odloučení se na určitou dobu od rodičů, uvědomují si svou samostatnost, zvládají pravidla skupiny apod. - Přijmou kladná hodnocení, méně přijímají prohru, neúspěch. Soustředí se na činnost a dokončují ji s větším či menším úspěchem. - Ovládají své city, projevují je dětským způsobem, dovedou se těšit z hezkých chvilek a příjemných zážitků.

5 Oblast interpersonální: - Bez ostychu děti navazovaly kontakty s dospělými osobami ve škole, respektují ( až na výjimky) dospělého. - Děti mezi s sebou vzájemně komunikují, domluví se, spolupracují. - Děti uplatňují své individuální potřeby, přání a práva. Učili jsme se řešit konflikty dohodou, přijímat a uzavírat kompromisy, respektovat potřeby jiného dítěte. Děti byly vedeny k tomu, aby chápaly, že lidé (děti) mají stejnou hodnotu, i když jsme každý jiný, aby zvládaly odmítnout rozhovory, které jsou jim nepříjemné, aby se bránily násilí jiného dítěte, nenechaly si ubližovat apod. Oblast sociálně kulturní: - Děti byly vedeny ke společenským pravidlům a návykům. Snažili jsme se o to, aby dítě poznalo, že ve třídě (skupině) má svou roli, aby se začlenilo do kolektivu třídy a respektovalo rozdílné vlastnosti ostatních vrstevníků. Děti aktivně zvládaly požadavky plynoucí z prostředí školy. Pomocí různých výtvarných činností, dovedností zachycovaly děti skutečnosti ze svého okolí. Hodnotily své zážitky. Vyjadřovaly se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládají základní hudební dovednosti. Oblast environmentální: - Děti se zvládnou orientovat ve známém prostředí, mají poznatky o prostředí, ve kterém stráví většinu svého času. Byly vedeny k tomu, aby pochopily, že svět má svůj řád, ale jsou v něm změny, kterým se musí člověk podřídit, pochopit je. - Děti mají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomují si své chování k přírodě. Chápou některé škodlivé věci pro přírodu např. nevhodné skládky, ničení zeleně apod. v tomto školním roce jsme se opět zapojili společně s dětmi ZŠ do sběru papíru, děti jsou seznámeny s tím, proč je důležité třídit odpad.

6 Informace rodičům a veřejnosti jsou dostatečně poskytovány. Rodičům především slovně při předávání si dětí, dále formou nástěnky v šatně dětí a zveřejněním sdělení na www stránkách školy v sekci MŠ. Všechny rodiče stvrzují svým podpisem, že jsou seznámeni s Vnitřním řádem mateřské školy. Rodiče jsou zvány na běžné schůzky školy a mohou si domluvit i individuální schůzku s učitelkou. O akcích školy je veřejnost informována především plakáty, vyhlášením v místním rozhlase a uveřejněním v místním spisku, který vydává čtvrtletně OÚ. I přes dostatek informací směrem k rodičům jsme se přesvědčili, že rodiče informace jen letmo přečtou nebo nedočtou. Často svým jednáním narušují průběh provozu. V mateřské škole probíhaly dva kroužky - Angličtina pro předškoláčky - vedla ing. Marie Burdová, kroužek si uhradili rodiče. Flétnička pro předškoláčky vedla Marie Kotková, kroužek byl zdarma. V měsíci březnu 2015 proběhl zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016. Bylo podáno celkem 9 žádostí. Vyhověno bylo zatím sedmi žádostem, z toho bylo přijato pět dětí místních a dvě dojíždějící. Osmé dítě bude přijato až pokud bude schválena výjimka z počtu dětí od zřizovatele obce. Na příští školní rok bude mít mateřská škola opět naplněnou kapacitu. Provoz mateřské školy byl přerušen o hlavních prázdninách. Přerušení provozu bylo schváleno zastupitelstvem obce, z řad rodičů nepodal nikdo námitky.

7 Informace o dění v MŠ Jednotlivé třídní projekty v souladu se ŠVP PV: - Cestička ke kamarádovi třítýdenní projekt, zaměřený na sjednocení dětského kolektivu po prázdninách, na vytváření pravidel společného soužití, na rozvíjení sociálního cítění dětí a rozvoj vztahů mezi dětmi navzájem a na vzájemnou komunikaci. - Cestička k barevnému podzimu dvouměsíční projekt byl zaměřen na estetický rozvoj dítěte, na vnímání přírody všemi smysly, na rozvoj fyzické i psychické zdatnosti a tvořivosti. Na charakteristiku typických znaků a barev podzimu, rozlišovat plody podzimu, seznamovat se s elementárními početními vztahy, poznávat některé geometrické tvary, řešit jednoduché labyrinty, chápat elementární časové pojmy. Vytvářet si vztah ke knize a všímat si změn v nejbližším okolí. - Cestička se sněhovou panenkou tříměsíční projekt charakterizuje přípravy společných slavností seznamovat děti s tradicemi vánočních svátků, uvědomovat si vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Vnímat krásu přírody v zimě, užívat si zimní sporty a radovánky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu vzhledem ke svému životnímu stylu a zdraví. Vytvářet prosociální postoje k druhému a rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a tvůrčí slovesné a literární. Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí psaní a čtení. Bezpečně se orientovat v prostoru, zvládat základní pohybové dovednosti, vyjadřovat samostatně myšlenky, zvládat sluchovou analýzu, vhodně řešit problémy a vnímat přání druhých, respektovat druhého. Charakterizovat zimní roční období.

8 - Cestička za jarním sluníčkem charakteristika tříměsíčního bloku spočívá v upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou, získávat poznatky o péči o přírodu na základě přímých pozorování. Prožívat a upevňovat společně lidové zvyky a tradice. Prostřednictvím estetických prožitků vytvořit sváteční náladu pro přivítání svátků jara, vést děti k radostnému prožitku při přípravě dárku pro maminku. Zapamatovat si krátké texty básní, písní, zvládat jednoduché tanečky a pohybové hry, zvládat správný úchop kreslícího a psacího náčiní, zdokonalovat komunikační schopnosti. Charakterizovat základní znaky jarní přírody a typické činnosti a jevy v přírodě. Porozumět koloběhu vody v přírodě, zvládat jednoduché dopravní situace a mít jednoduché poznatky o planetě Zemi. - Cestička k letním radovánkám měsíční projekt charakterizuje poznávání jiných kultur a národností svátek dětí. Děti se seznamují s letní přírodou, jsou vedeny k bezpečnosti o prázdninách. Je zařazeno více kulturních akcí vystoupení dětí, školní výlet, seznamování se s prostředím 1.třídy apod. opět se sledují změny v přírodě, děti poznávají užitečný i škodlivý hmyz, seznamují se s exotickými zvířaty, s mořskými živočichy apod. Loučíme se s budoucími školáčky.

9 Pravidelné aktivity v souladu se ŠVP PV - Plavecký výcvik 10 lekcí - Flétnička pro předškoláky - celoročně - Divadla - v ZŠ a MŠ, Střelnice Jindřichův Hradec, Praha - Využívání cyklostezek průběžně při pobytech venku, Den dětí - Mikulášská nadílka v MŠ - Adventní vystoupení v Novosedlech nad Nežárkou - Adventní vystoupení v Roseči - Vánoční akce Rodiče a děti do divadla Praha, divadlo Hybernia - Vánoční nadílka v MŠ - Vánoční tvořivá dílnička - děti a rodiče - Bobování - Zápis do 1.třídy ZŠ - Návštěva budoucích školáčků v 1.třídě - Karneval v MŠ - Velikonoční výzdoby prostor mateřské školy - Čarodějnické dopoledne - Zápis do mateřské školy - Dárečky pro maminky - Vystoupení u příležitosti Setkání seniorů v Roseči - Celé Česko čte dětem Hrátky s Emanuelem Fryntou četla a hudbou Petra Skoumala podladila herečka Ilona Svobodová - EKO výchovně vzdělávací programy Vrbenské rybníky a Byl jednou jeden strom - školní výlet - Fotografování dětí k ukončení školního roku - Zahradní slavnost pro rodiče a přátele školy, spojené se Setkáním rodáků a oslavou 120 let založení SDH v obci

10 Placené aktivity - Angličtina pro předškoláčky kroužek - počet dětí 6 Prezentace mateřské školy - Tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče - Společný zájezd děti a rodiče do divadla v Praze - DVD zahraniční a tuzemské stáže učitelek (Velká Británie, Francie, Tachov, Brno) - Zahradní slavnost vystoupení pro rodiče a veřejnost, drobné dárečky - Vystoupení dětí u příležitosti Setkání seniorů v Hatíně - Zapojování se do výtvarných soutěží Celkové závěry Pro nový školní rok je opět naplněna kapacita mateřské školy. Do první třídy odchází osm dětí, všechny do zdejší základní školy. Nebylo žádné negativní hodnocení ze strany rodičů a veřejnosti. Průměrná docházka byla 19 dětí. Ve školním roce 2014/2015 nebyl žádný úraz.

11

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více