ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII Nikol Kalinová IX. B Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2014/2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne 1. dubna 2015 Jméno autorky: Nikol Kalinová

3 Poděkování Chtěl/a bych poděkovat Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Školní systém ve Velké Británii byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na druhy vzdělání v Británii a jejich popis. Práce zahrnuje nejdůležitější informace ze školního systému a vše další, co s ním souvisí.

5 Obsah Úvod Historie Řídící orgány Britský vzdělávací systém Mateřská škola Povinná školní docházka Primary school Budova a třídy školy Běžný den ve škole Známkování a tresty Školní docházka Secondary school Školní stravování Uniformy Školní prázdniny Further Education další vzdělávání Vysoké školy a univerzity Bakalářské studium Magisterské a doktorské studium Open University Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I... 25

6 Úvod Absolventskou práci na téma Školní systém ve Velké Británii jsem si zvolila za jediným účelem, a to se něco o tomto tématu dozvědět. Na začátku jsem si myslela, že to přeci nemůže být tak těžké, ale jak se později ukázalo, není moc zdrojů, ze kterých by se dalo čerpat v češtině. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než zapátrat po internetových stránkách v angličtině. S tímto problémem mi také pomohla paní učitelka Kostková, která mi půjčila anglické knížky. Tímto bych chtěla čtenáře seznámit s životem ve školních lavicích ve Velké Británii. Vždyť právě Anglie je proslulá svými univerzitami. Ale jak to chodí v nižších úrovních? V mé práci lze nalézt informace o mateřských školách, povinné školní docházce a dalším studiu. 5

7 1 Historie Britská vláda nepřikládala velký význam vzdělání až do konce devatenáctého století. Až jedna z posledních vlád zavedla povinnou školní docházku. Británie vedla svět v průmyslu a obchodu, a tak bylo nezbytné, aby se postarala i o vzdělání. Školy a další vzdělávací instituce existovaly v Británii dlouho předtím, než se vláda vůbec začala zajímat o vzdělávání. První vzdělání bylo určeno pro syny z rodin vyšší třídy. Na těchto školách byl kladen spíše důraz na budování charakteru a rozvoj týmového ducha, než na studijní výsledky. Všechno to byly internátní školy, ve kterých studenti žili, takže měly hluboký a trvalý vliv na jejich žáky. Jejich cílem bylo připravit mladé muže na pozice ve vyšších řadách armády, v podnikání, v advokacii, ve státních službách a politice. 6

8 2 Řídící orgány Vzdělání je řízeno ne jedním, ale třemi vládními odbory. Ministerstvo školství a zaměstnání je zodpovědné za Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko mají své vlastní. Žádný z ústředních orgánů nevykonává velkou kontrolu nad detaily toho, co se skutečně děje ve vzdělávacích institucích v zemi. Zajišťují dostupnost vzdělání, diktují a realizují celkovou organizaci a celkové vzdělávací cíle až do konce povinné školní docházky. Vláda nestanoví podrobný program vzdělávání, nebo jaké knihy a materiály by měly být použity. V širším slova smyslu říká, co by se žáci měli naučit, ale nabízí pouze občasné rady o tom, jak se to mají naučit. Nejsou určené ani přesné hodiny školního dne, přesné termíny prázdnin nebo přesný věk, ve kterém dítě musí začít denní studium. Nespravuje finance institucí, jen rozhoduje, kolik peněz se jim dá. Nesestavuje ani nedohlíží na známkování zkoušek, které studenti dělají. Nejvíce podrobností je tak ponecháno na jednotlivých institucích, nebo místním školském úřadu. Jedním z důvodů pro tak nízkou úroveň závislosti je to, že systém byl ovlivněn tradicí soukromých škol. Mnohé mají své vlastní uniformy pro žáky. Většinou soukromé školy mají sdružení bývalých žáků. Je považováno za nutné, aby každá škola měla svůj vlastní školní sál pro denní shromáždění a další příležitostné obřady. Vysoké školy, přestože jsou financované vládou, mají ještě větší samostatnost. Každá z nich má úplnou kontrolu nad tím, co učit, jak to učit a jak zkoušet studenty. 7

9 3 Britský vzdělávací systém Základní vlastnosti britského vzdělávacího systému jsou stejné, jako jsou kdekoli jinde v Evropě. Vzdělávání je povinné až do poloviny dospívání. Povinná školní docházka je zdarma, ale rodiče mohou použít své peníze na soukromé vzdělání. Děti postupují z prvního stupně (primárního) do druhé etapy (sekundární) ve věku kolem jedenácti nebo dvanácti. Třetí (terciární) stupeň je další vzdělávání na vysoké škole nebo univerzitě. Školy v Británii mají tři semestry ročně s krátkými prázdninami (half-term break) mezi nimi a delšími prázdninami o Vánocích, na Velikonoce a v létě. Britský systém má tendenci dávat přednost rozvoji porozumění spíše než získávání faktických znalostí a učí se aplikovat tyto znalosti na konkrétní úkoly. To je důvod, proč mladí Britové nejeví potřebu pracovat stejně tvrdě jako jejich protějšky v jiných evropských zemích. Kladen je důraz na rozumové schopnosti spíše než praktické schopnosti. To má za následek vysoce kvalitní vzdělávání pro inteligentní a akademicky nakloněné. Je určeno také zavedení národních osnov. Ve spodní primární úrovni to znamená větší důraz na to, co je známé jako tři R (Reading čtení, writing psaní, arithmetic - počty). Na vyšších úrovních to znamená větší důraz na přírodní vědy a techniku. Důsledkem tradičního britského přístupu ke vzdělání bylo zaměřovat poměrně velké množství pozornosti na umění a humanitní vědy a relativně málo na přírodní vědy a techniku. Jeden z důsledků tradičního britského důrazu na akademické učení je, že lidé získávají kvalifikace pro určité profese. Můžete studovat architekturu na univerzitě, ale většina architektů se naučila své povolání v samostatné škole architektury. Můžete studovat práva na univerzitě, ale to samo o sobě není záruka, že budete právník. Nemůžete získat učitelské kvalifikace tím, že děláte obyčejný univerzitní kurz - většina učitelů je získává na pedagogických školách. 8

10 4 Mateřská škola Neexistuje žádný celostátní systém mateřské (tj. předškolní) školy. Mateřské školy poskytují nepovinnou fázi vzdělávání vhodnou pro děti rok před základní školou. Avšak některá místa jsou k dispozici i pro mladší děti. V Anglii jsou matky na mateřské 52 týdnů, i když pětina dětí navštěvuje jesle už před prvními narozeninami. Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do školky (nursery), dětských center (children's centre, playgroup), nebo využívat služeb hlídání (childminder). Stát poskytuje 570 hodin dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, většinou 15 hodin týdně po dobu 38 týdnů. Za zbývající hodiny si poté musí rodič platit. Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, ve kterých začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení full-time. Mateřské školy by měly dětem nabízet možnost učit se, stejně tak jako hrát si a bavit se s přáteli. Děti jsou pod dozorem školeného učitele. Na jednoho učitele může připadnout maximálně 13 dětí. Atmosféra by měla být klidná, veselá a spokojená a děti by měly být velmi pozitivně posilovány. Vybavení a hračky by měly být v dobrém stavu a všem přístupné. Existují také day nurseries, které pracují více hodin, ale jsou většinou placené a mnohdy se místa musejí zarezervovat měsíce předem. Ty poté nabízejí hlídání dětí od věku šesti týdnů do pěti let (ne všechny). Počet dětí na jednoho učitele se mění podle toho, jak staré děti jsou mu přiděleny. Na rozdíl od klasických školek jsou dostupné celý rok. 9

11 5 Povinná školní docházka 5.1 Primary school Povinná školní docházka začíná v pěti letech a žáci nastupují do primary school, což lze srovnat s prvním stupněm našich základních škol. Nicméně, před prvním ročníkem děti chodí to tzv. Reception. Z mého pohledu je to něco mezi mateřskou školou a první třídou. Děti se připravují a zvykají si na každodenní učení, avšak ve volnější formě. Poté už děti nastupují do první třídy, tedy Year 1, a pokračují až do Year 6, kde docházka do primary school končí. Třídy se pak dělí ještě do dvou skupin, Key Stage 1 a Key Stage 2. První skupina obsahuje první a druhou třídu a Key Stage 2 zbývající. V Anglii neexistuje nic jako odklad a propadnutí. Proto se u každého ročníku udává věk. Znamená to tedy, že v průběhu např. třetí třídy oslaví všechny děti své osmé narozeniny. Znamená to také, že nezáleží na dovednostech a schopnostech, každý žák je řazen do tříd podle jeho věku. Následující informace popisují určitou školu v Anglii, ale žádné velké rozdíly mezi ostatními školami nejsou Budova a třídy školy Pokud si někdo představuje školní budovu jako u nás, vícepatrovou s mnoha schody, je to špatně. Normální primary school je přízemní budova s mnoha vchody a hřišti kolem. Celý areál je oplocen, aby děti byly v bezpečí a nemohly samy odejít. Na pozemku se nachází i jídelna, tělocvična i víceúčelová hala. Vejdeme-li do hlavní budovy školy, dostaneme se na recepci. Přes tu obyčejně chodí jen děti, které se zpozdí. Každá třída má totiž své vlastní dveře zvenku. Ve třídách jsou koberce, lavice uspořádané u sebe a kolem nich židličky ideální na skupinové práce, interaktivní i normální tabule, počítače a samozřejmě různé skříně, poličky a šuplíky. Ve třídách nechybí ani umyvadlo a nástěnka s různými informacemi. Celkově 10

12 jsou třídy barevné a veselé. Reception třídy mají podobné vybavení, ale obsahují také věci, kterými se děti zabaví a mohou si hrát. Ve škole najdeme také ředitelnu a sborovnu, která slouží i jako kabinet učitelům Běžný den ve škole Žáci přichází do školy mezi 8.50 až 9. hodinou a vchází vnějším vchodem, který vede přímo do jejich třídy. Do školy jdou oblečeni ve školní uniformě. Ve škole se žáci nepřezouvají, pouze si na chodbě pověsí na svůj háček bundu. Ve třídě si sedají na koberec před tabuli. V 9 hodin se zamkne vchod do tříd. Učitel přijde do třídy a začne zapisovat docházku do třídní knihy. Zajímavá věc je ta, že ve třídě není pouze učitel, ale i dva až čtyři asistenti. Tímto způsobem se může více individuálně pracovat s každým žákem. V jedné třídě je přibližně třicet žáků. Žáci nepřicházejí s taškou plnou učebnic a sešitů. Mají pouze tašku, book bag, v níž nosí sešit a dvě knihy. Někteří žáci si také přinášejí batůžek s obědem z domova. Nic jiného žáci do školy nenosí, tudíž u nich nenajdete žákovskou knížku, penál, sešity, učebnice, pití, atd. Všechny tyto věci jsou ve škole, každý žák má ve třídě svou lahev s vodou, na každém stolku jsou pastelky, sešity na psaní, tužky. Rozvrh hodin žáci nemají. Nemají jednotlivé předměty, jak je tomu v ČR. Avšak učitelé mají své plány a vědí přesně, co kdy a jak budou s dětmi dělat. Vyučovací den je rozdělen na tři vyučující jednotky: Vyučování od 9 do je zaměřeno především na literaturu (u menších dětí, učení písmen, čtení, psaní). Výuka je vedena formou projektového vyučování, na začátku vyučování mluví učitel o tom, co se žáci budou učit. Celý týden pak může být zaměřen na pohádku, pohádka se žákům čte, pak je puštěna na interaktivní tabuli a pak přichází rozhovor o pohádce. Učitel vysvětlí dětem, co budou dělat, a poté mají čas na práci ve skupinkách, kdy žáci píší. 11

13 Od do 11 hodin je přestávka, žáci dostávají ve škole ovoce a zeleninu a jdou si hrát ven, pokud to počasí dovolí. Zde na jejich bezpečí dohlíží další učitelé. Po přestávce do 12 hodin je vyučování zaměřeno především na matematiku a počty. Učitel opět nejprve vysvětluje všem žákům, co se budou učit a co budou dělat. Pak jsou žáci rozděleni do skupinek dle jejich úrovně, každá skupinka se učí se svým učitelem, některá skupinka pracuje sama. Poté mají žáci hodinovou pauzu na oběd. Děti se střídají v jídelně, v jedné části jídelny jedí děti svůj vlastní oběd přinesený z domova, v druhé části jídelny sedí děti, které mají školní oběd. Poté, co děti snědí oběd, jdou si hrát buď ven, nebo do třídy. Třetí vyučovací jednotka začíná ve 13 hodin a trvá dvě hodiny. Žáci se sejdou ve třídě, opět se zapisuje do třídní knihy. Poté mají žáci buď hudební výchovu, počítače, výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, tělesnou výchovu, nebo vědu či historii. Záleží na tom, který je zrovna den. Po vyučování žáci odchází domů s rodiči Známkování a tresty Žáci nemají žákovské knížky a co je zajímavější, nemají ani známkování a známky. Když žáci odvedou dobrou práci, dostanou nálepku na mikinu. Žáci také sbírají v průběhu školního roku body, za určitý počet bodů si vybírají nějakou hračku či školní pomůcku. Dalším důležitým bodem hodnocení jsou pravidelná shromáždění ve víceúčelové hale. Vždy je nominovaný buď žák, či třída, jmenovaní obdrží cenu. Ředitel a učitelé takto motivují žáky k zlepšení jejich výkonu. Jelikož není známkování, nejsou ani testy a různá zkoušení, každý žák je vybídnut, aby pracoval nejlépe, jak to jen dokáže. Hodnocení je slovní na konci každé práce či vyučovací jednotky. Jednou za čas si však žáci nějaký test napíší. Ve věku sedmi a jedenácti let děti mají udělat celostátní testy z angličtiny, matematiky a přírodních věd. Velký test píší na konci šestého ročníku, kdy pro ně končí vzdělání na primary school. Občas se stane i to, že žáci zlobí a nedělají to, co by měli. Pokud se to stane, jsou nejprve napomenuti zvýšeným hlasem učitele. Poté jsou vyřazeni z výuky, musejí si jít 12

14 sednout dozadu třídy a dívají se do zdi. Dalším stupněm je, že jsou vyřazeni na určitou dobu ze třídy a jdou si sednout na chodbu. Jedním z posledních stupňů je vyřazení dítěte ze školy na určitou dobu a konečným trestem je vyřazení dítěte ze školy napořád Školní docházka I s nemocnými dětmi je to v Británii jinak než u nás. Pravidlem je, že i nemocný žák chodí do školy. Dbá se na docházku a na to, aby dítě trávilo ve škole co nejvíce času. Tudíž pokud dítě odchází k lékaři, jde nejprve do školy, pak si ho rodiče přes recepci zavolají, jdou s ním k lékaři a od lékaře se očekává opět návrat do školy. Pokud je dítě nemocné a dostane předepsané léky a lékař mu řekne, že má chodit do školy, pak léky bere ve škole. Tudíž zůstat doma mohou jen děti, které ten den nejsou schopny vstát z postele a mají opravdu závažnou chorobu, za což se v Anglii určitě nepovažuje běžná chřipka, nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, atd. Pozitivem tohoto přístupu je větší imunita dítěte. Docházka do školy se opravdu bedlivě hlídá, a pokud žák do školy nedochází a má mnoho zameškaných hodin, může to vést až k vyloučení ze školy či k nějakým finančním postihům. Žákům se ani nedovoluje opustit školu během vyučování na delší dobu, např. na zimní dovolenou, pokud se nejedná opravdu o naléhavý případ, např. úmrtí v rodině. Předpokládá se, že pokud rodiče plánují nějakou dovolenou, naplánují ji na dobu, kdy má dítě prázdniny. 5.2 Secondary school Secondary schools jsou pokračováním povinné školní docházky po dokončení primary school. Studenti sem nastupují ve věku jedenácti let a končí v šestnácti letech. Před rokem 1965 každý jedenáctiletý žák musel složit zkoušky Eleven Plus. Když uspěl, šel na grammar school (gymnázium, kde se učil akademické předměty a byl připravován na univerzitu, profese, manažerská pracovní místa nebo jiná vysoce kvalifikovaná pracovní místa). Když neuspěl, šel do secondary modern school, kde výuka měla více praktické a technické zaměření. Toto bylo velmi odsuzováno. Někteří 13

15 nemysleli, že rozhodnutí v tak mladém věku je správné. Navíc děti, které měly jít do secondary modern school, byly považovány za ty, které selhaly. Také se zaznamenalo, že děti, které prošly, byly víceméně z vyšších vrstev, a tak se zdálo, že systém posiluje třídní rozdíly mezi rodinami. V dalších deseti letech došlo ke změně a většina škol se stala všeobecnými. Avšak existuje ještě pár výjimek, většinou soukromé školy. Nicméně i tento systém měl své kritiky. Mnoho lidí mělo pocit, že by mělo být k dispozici více možností a nelíbila se jim jednotnost vzdělání poskytovaná teenagerům. Kromě toho byl rozšířený pocit, že vzdělávací standardy se snížily a že průměrný jedenáctiletý Brit je výrazně méně gramotný než jeho evropský protějšek. Od konce osmdesátých let byla vládou zavedena velká zásadní změna, a to zřízení národního kurikula. Poprvé v britském školství je nyní soubor učebních cílů pro každý rok povinné školní docházky a všechny státní školy jsou nuceny podle nich pracovat. Školy v Anglii, Walesu a Severním Irsku kladou důraz na výběr několika předmětů a jejich následné podrobné studium do hloubky. Školský systém ve Skotsku se zaměřuje na více předmětů, které student zkoumá do menší hloubky než v ostatních zemích Británie. Od jedenácti do čtrnácti let se studenti učí široký rozsah předmětů. Když dosáhnou čtrnáctého roku, vstoupí do prvního roku dvouletého procesu známého jako zkoušky GCSE (SCE ve Skotsku). Studenti si poté zvolí čtyři nebo pět dodatkových předmětů, ze kterých budou skládat tyto zkoušky, a mohou to být cizí jazyky, design a technologie, dějepis, zeměpis a mnoho dalších. Na státních školách většinou dělají zkoušky z pěti až deseti předmětů, záleží na studentových schopnostech. Na soukromých školách není výjimkou jedenáct nebo dvanáct předmětů. GCSE je soubor zkoušek, které testují vědomosti a zkušenosti. Jednotný systém, který platí v Anglii, Walesu a Severním Irsku, je známkování. Všechny známky jsou odstupňovány od A do G, z čehož A, B a C se hodnotí jako dobré. 14

16 5.3 Školní stravování Školní stravování má již stoletou tradici. Nejdříve, na začátku 20. století, každé dítě mělo právo žádat školní oběd zdarma. Avšak poté, co byla finanční odpovědnost za školní stravování přesunuta na místní školské úřady, měly tyto větší možnost rozhodovat o rozsahu, úrovni, kvalitě a financování školního stravování. Poplatky za školní stravování začaly stoupat a bylo zrušeno bezplatné podávání mléka ve školách. Zásahy provedené v období let se na školním stravování neblaze podepsaly. Dramaticky se snížil počet strávníků. Děti se orientovaly především na stravování typu FastFood. Rodičům docházela trpělivost a lékaři upozorňovali na zhoršující se zdravotní stav mladé populace. To konečně přimělo vládu k přijetí kroků vedoucích k radikální změně situace: V roce 1999 bylo zavedeno zákonem tzv. spravedlivé financování podle finanční situace rodiny. Od roku 2000 jsou školy povinny zajistit školní stravování ve všech školách druhého stupně, a pokud převezmou odpovědnost, mohou zajistit stravování i pro mladší žáky. V roce 2001 byly zákonem přijaty výživové normy, které jsou školy povinny dodržet. V současné době zajišťuje školní stravování v Británii Asociace místních orgánů pro zásobování stravou. Dodává 2,5 milionu porcí hlavních jídel do 22 tisíc škol denně. Cenu za školní stravování stanoví buď místní školský úřad, nebo dodavatel. Studenti druhého stupně si mohou zpravidla vybrat z nabídky více druhů pokrmů, žáci prvního stupně mají stejné menu. Typické školní jídlo z jídelny stojí kolem dvou liber denně pro studenty druhého stupně. Obsahuje obvykle hlavní jídlo, dezert a pití. Školní obědy musí obsahovat skupiny jídel jako je ovoce, zelenina, protein a karbohydráty. Existují pravidla na přípravu jídla, například je stanoven limit na množství smaženého jídla. 15

17 Přestávka na oběd obvykle trvá asi hodinu a čtvrt. Téměř dvě třetiny žáků mají obědy poskytované školou. Ostatní děti buď chodí na oběd domů, do blízkých restaurací, nebo si berou jídlo připravené z domova, které ve většině případů obsahuje sendviče, ovoce, pití a nějakou sladkost nebo brambůrky. 5.4 Uniformy Školní uniformy jsou v Británii normální záležitostí. Nosily se již za Jindřicha VIII., kdy představovaly dlouhé modré pláště. Nyní jsou však zmodernizované. Hlavním důvodem, proč žáci a studenti uniformy nosí, je zabránit šikaně. Nikdo nemůže říct, že spolužák je z chudší rodiny, jelikož všichni nosí to samé oblečení. Školní uniforma je na většině škol téměř stejná, liší se akorát barvami a logem školy. O tom, zda škola bude mít svou uniformu a jakou, rozhoduje samotná škola. Předpisy jsou nábožensky tolerantní. Většinou je předepsaná barva horního dílu oblečení. Trička, mikiny, svetry, bundy mají logo, zpravidla se kupují přímo ve škole. Škola také stanoví barvu kalhot a sukní. Většinou šedou nebo černou. Ty se pak prodávají ve většině obchodních řetězců. 16

18 Podle nejnovějších statistik cena kompletní uniformy žáka základní školy stoupla v průměru na 160 liber, na střední školy je to ještě o 40 liber více, což činí cca sedm a půl tisíce korun českých. Po celé Británii mohou sociálně slabé rodiny zažádat místní úřad o finanční příspěvek na nákup uniformy nebo dostanou speciální voucher. 5.5 Školní prázdniny Školní rok začíná v září a končí v polovině července. Nedělí se na dvě pololetí jako u nás, ale na tři období zvané terms. Uprostřed každého období mají studenti týden prázdnin. Od září do prosince je Autumn Term, neboli podzimní období. První prázdniny tedy vycházejí na pozdní říjen. Po tomto období mají studenti dva týdny vánoční prázdniny a do školy se vrací po Novém roce. Tím začíná Spring Term, který trvá od ledna do dubna. Další týdenní prázdniny jsou uprostřed února. Následují Velikonoce a studenti mají dva týdny volna. Poslední období je Summer Term, trvající od května do července. Koncem května proběhnou poslední meziobdobní prázdniny. Poté studenti čekají již jen na hlavní, letní prázdniny, které začínají v polovině července a trvají až do konce srpna, tedy okolo šesti týdnů. 17

19 6 Further Education další vzdělávání Studenti, kteří dokončili povinnou školní docházku, si mohou vybrat, zda pokračovat ve studiu, nebo si najít práci. Avšak většina si vybírá první možnost, a to získat další stupeň vzdělání, který je potřeba pro studium na univerzitách. Kurzy tohoto studia se vyučují na prodloužených secondary schools, neboli v Sixth-form. I některé vysoké školy nabízejí toto vzdělání jako přípravné pro další vzdělávání. V Anglii existuje také college. Probíhá formou každodenních nebo méně častých kurzů a jejím ukončením lze získat několik certifikátů jako HNC (Higher National Certificate) po prvním roku, HND (Higher National Diplomas) po dvou letech, nebo NVQ (National Vocational Qualifications), které zahrnují určitou praxi a většinou se studují až při zaměstnání. Kurzy mohou být jak full-time či part-time. Všechny jsou však zaměřené na různé specializace. Studenti si mohou vybrat mezi Academic Qualifications a Vocational Qualifications. Akademické vzdělání je hlavně pro ty, kteří chtějí pokračovat na univerzitě a jimž učení jde. Druhá možnost je spíše profesní. Hodí se pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu, ale netroufají si na akademickou úroveň. Dalo by se to srovnávat se zdejšími učňovskými středními školami. K zakončení tohoto vzdělání potřebujete složit zkoušky A level (Highers ve Skotsku), které by se daly považovat za britskou verzi maturity. Jsou rozděleny do dvou částí, každou studenti podstupují během jednoho školního roku. V prvním ročníku se připravují na čtyři předměty a dělají Advanced Subsidiary, zkráceně AS level. V druhém ročníku poté A2 level ze tří předmětů. Obě tyto jednotlivé zkoušky mají padesátiprocentní podíl na celkové známce. Na základě celkové úspěšnosti se vypočítá výsledná známka: % = A*, 89-80% = A, 79-70% = B, 69-60% = C, 59-50% = D, 49-40% = E, 39-0% = U. Známka U znamená neúspěšné složení zkoušky. 18

20 7 Vysoké školy a univerzity V Británii je čtyřicet sedm univerzit a třicet polytechnických škol, plus tři sta padesát dalších vysokých škol a institutů vyššího vzdělání. Pomocí vládní agentury UCAS (University and College Admissions Service) si mohou studenti podat přihlášky na pět univerzit. Dostat se na vysokou školu není jen tak, potřebujete k tomu doporučení učitele ze střední školy, personal statement, což zahrnuje všechny vaše koníčky a zkušenosti a dobré známky z A levels. V Anglii je oceňována aktivita a zájem o daný obor. Vysoké školy normálně vybírají studenty na základě výsledků A-level zkoušek a pohovoru. Ti, kteří mají lepší výsledky zkoušek, mají větší pravděpodobnost, že budou přijati. Ale v zásadě nic nebrání univerzitě přijmout studenta, který nemá tyto zkoušky, a naopak student s nejlepšími výsledky nemusí být přijat. Avšak většinou univerzity přijímají pouze lepší studenty. Dostupnost vysokoškolského vzdělávání se výrazně zvýšila v druhé polovině dvacátého století. Kvůli tomu, a také kvůli nízkému poměru mezi studenty a zaměstnanci, téměř všichni vysokoškolští studenti dokončili svá studia, a to i ve velmi krátkém čase. V Anglii, Walesu a Severním Irsku jsou to jen moderní jazyky a některé odborné studie, které trvají více než tři roky. Ve Skotsku jsou čtyři roky studia normou pro většinu předmětů. Přihlášky na vysoké školy je třeba podávat často už velmi brzo, například v říjnu předcházejícího roku. Od roku 2011 britské školy velmi zdražily a student musí počítat s 9000 librami ročně i na méně prestižních školách a oborech. Studenti by neměli během semestru nastoupit do práce. Přijatí studenti obdrží stipendium od obecního úřadu, které pokryje cenu kurzů a může pokrýt i bydlení, knihy a cestování, i když od rodičů s vyššími příjmy se očekává příspěvek. Až do roku 1990 stipendium nemuselo být splaceno, ale nyní byl zaveden systém půjček. Velká část studentů bydlí na akademické půdě, tzv. campus, nebo v blízkých bytech, což znamená, že student je obklopen univerzitní atmosférou. Nicméně více studentů znamená více nákladů pro stát. Vláda tedy snížila množství studentských grantů. V důsledku toho si mnohem více studentů nemůže dovolit žít mimo domov. V roce 1975 se odhadovalo, že 80% všech studentů vysokých 19

21 škol bylo nemístních. Navíc velké množství studentů je nuceno dělat moonlight (tajně pracovat na poloviční úvazek). Vysokoškolské kurzy obvykle trvají tři roky denního studia, i když řada předmětů trvá déle, včetně medicíny, architektury a cizích jazyků (kde kurzy obsahují rok v zahraničí). Vedou ve většině případů k bakalářskému titulu v umění a vědě. Existují různé postgraduální tituly, včetně Master of Philosophy a Doctor of Philosophy. Tituly jsou udělovány buď samotnou institucí, nebo Radou pro národní akademické ocenění, a to zejména v odborných oblastech. Studenti práv, architektury a některých jiných profesí můžou být kvalifikováni vlastními profesními organizacemi místo titulů. 7.1 Bakalářské studium Bakalářské studium je většinou tříleté a jde o undergraduate course. Získat můžete tituly Bachelor of Arts (BA) nebo Bachelor of Science (BSc). Bakalářské studium nabízí většinou tříletý program na univerzitě či vyšší odborné škole. Studium některých bakalářských programů trvá čtyři roky, protože v sobě zahrnuje i rok praxe, tzv. sandwich year. Univerzity berou ohled na předpokládané výsledky z A-level zkoušky a mají i další vlastní požadavky. Studenti mají povinnost si vybrat určitý program na dané univerzitě. Zahraniční studenti, kteří ukončí středoškolské vzdělání po 12. ročníku, často potřebují před nástupem do bakalářského programu rok studia navíc, proto se mohou zúčastnit ročního programu Foundation Certificate. Univerzity ve Skotsku poskytují široký výběr bakalářských programů, které se zaměřují na více předmětů z nejrůznějších odvětví; specializaci si pak studenti volí až ve třetím ročníku. Studium tedy trvá čtyři roky. Univerzity berou v potaz jak výsledky z Highers, tak si kladou další požadavky. Studenti též mohou na jeden rok přerušit studium a studovat či pracovat v zahraničí. Skotské univerzity tradičně udělují magisterský titul Masters of Arts (MA), což je obdoba bakalářského titulu. 20

22 7.2 Magisterské a doktorské studium Magisterské studium ve Velké Británii může být zaměřeno na práci ve výzkumu, studijní práci či kombinaci obou. Studijní program je zaměřen na přípravu k vykonávání určité profese nebo vede k získání doktorského titulu. Magisterské studium je stejně jako doktorandské studium počítáno do postgraduálního studia. Ke studiu se požaduje úspěšné ukončení předchozího studia. Zpravidla se jedná o dvanáctiměsíční program. V rámci studia je možné získat tyto magisterské tituly: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) a Master of Business Adiministration (MBA). Výzkumné magisterské tituly zahrnují Master of Research (MRes) a Master of Philosophy (Mphil). Při přihlášení k doktorskému studiu musíte mít vybrané originální téma k výzkumu. Po studentech je většinou požadován bakalářský nebo magisterský titul. Minimální délka programu jsou další tři roky na univerzitě. Studenti pracují na jednom výzkumu či dizertační práci. Získat lze titul Doctor of Philosophy (Phd nebo Dphil). 7.3 Open University Open University neboli Otevřená univerzita, byla zahájena v roce Je to jeden vývoj v oblasti vzdělávání, v níž Británie může tvrdit, že vedla svět. Umožňuje lidem, kteří nemají možnost být obyčejnými "studenty," získat titul. Kurzy jsou vyučovány prostřednictvím televize, rádia a speciálně psanými učebnicemi. Studenti pracují s lektory, kterým posílají své písemné práce a se kterými o tom pak diskutují, a to buď na schůzkách, nebo prostřednictvím korespondence. V létě musí absolvovat krátké pobytové kurzy asi na týden. Skoro čtvrtina všech dospělých studentů pracujících na půl úvazku sledovala tyto kurzy v rádiu a televizi. 21

23 Závěr Tak se mi podařilo prokousat se až k závěru. Díky této absolventské práci jsem se dověděla spoustu informací. Vždy mě lákalo zjistit, jak moc se liší anglické školy od našich, a nyní jsem měla možnost. Nejen, že jsem si rozšířila znalosti o této zemi, ale překládáním z angličtiny jsem si také zlepšila své schopnosti užívat tento jazyk. Nejednou jsem přemýšlela o tamějším studiu. Velká Británie má své kouzlo a vzdělávání na celkem vysoké úrovni. Kdo ví, třeba se za čtyři roky budu hlásit na anglickou univerzitu... 22

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS

PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS V rámci programu vyššího EU COMENIUS dalšího vzdělání učitelů, nyní Erasmus+, jsem v únoru 2014 vycestovala do Velké Británie, konkrétně

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:...

Žádost o. Zákonný zástupce: jméno, příjmení:.. trvalé bydliště:. telefonní číslo. pro svého syna/ svou dceru: jméno, příjmení a třída:... Odkazy na pomoc Linka bezpečí pro děti a mládež - 800 155 155 non stop celostátně Modrá linka linka důvěry pro děti a mládež 549241010,608902410 Linka vzkaz domů pomoc dětem na útěku - 800 111 113 Bílý

Více

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov Mgr. Veronika Bartošová, ředitelka školy Průběh a termíny přijímacího řízení Kromě zákonem

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více