ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce ŠKOLNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII Nikol Kalinová IX. B Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2014/2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne 1. dubna 2015 Jméno autorky: Nikol Kalinová

3 Poděkování Chtěl/a bych poděkovat Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Školní systém ve Velké Británii byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Práce je zaměřena na druhy vzdělání v Británii a jejich popis. Práce zahrnuje nejdůležitější informace ze školního systému a vše další, co s ním souvisí.

5 Obsah Úvod Historie Řídící orgány Britský vzdělávací systém Mateřská škola Povinná školní docházka Primary school Budova a třídy školy Běžný den ve škole Známkování a tresty Školní docházka Secondary school Školní stravování Uniformy Školní prázdniny Further Education další vzdělávání Vysoké školy a univerzity Bakalářské studium Magisterské a doktorské studium Open University Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I... 25

6 Úvod Absolventskou práci na téma Školní systém ve Velké Británii jsem si zvolila za jediným účelem, a to se něco o tomto tématu dozvědět. Na začátku jsem si myslela, že to přeci nemůže být tak těžké, ale jak se později ukázalo, není moc zdrojů, ze kterých by se dalo čerpat v češtině. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než zapátrat po internetových stránkách v angličtině. S tímto problémem mi také pomohla paní učitelka Kostková, která mi půjčila anglické knížky. Tímto bych chtěla čtenáře seznámit s životem ve školních lavicích ve Velké Británii. Vždyť právě Anglie je proslulá svými univerzitami. Ale jak to chodí v nižších úrovních? V mé práci lze nalézt informace o mateřských školách, povinné školní docházce a dalším studiu. 5

7 1 Historie Britská vláda nepřikládala velký význam vzdělání až do konce devatenáctého století. Až jedna z posledních vlád zavedla povinnou školní docházku. Británie vedla svět v průmyslu a obchodu, a tak bylo nezbytné, aby se postarala i o vzdělání. Školy a další vzdělávací instituce existovaly v Británii dlouho předtím, než se vláda vůbec začala zajímat o vzdělávání. První vzdělání bylo určeno pro syny z rodin vyšší třídy. Na těchto školách byl kladen spíše důraz na budování charakteru a rozvoj týmového ducha, než na studijní výsledky. Všechno to byly internátní školy, ve kterých studenti žili, takže měly hluboký a trvalý vliv na jejich žáky. Jejich cílem bylo připravit mladé muže na pozice ve vyšších řadách armády, v podnikání, v advokacii, ve státních službách a politice. 6

8 2 Řídící orgány Vzdělání je řízeno ne jedním, ale třemi vládními odbory. Ministerstvo školství a zaměstnání je zodpovědné za Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko mají své vlastní. Žádný z ústředních orgánů nevykonává velkou kontrolu nad detaily toho, co se skutečně děje ve vzdělávacích institucích v zemi. Zajišťují dostupnost vzdělání, diktují a realizují celkovou organizaci a celkové vzdělávací cíle až do konce povinné školní docházky. Vláda nestanoví podrobný program vzdělávání, nebo jaké knihy a materiály by měly být použity. V širším slova smyslu říká, co by se žáci měli naučit, ale nabízí pouze občasné rady o tom, jak se to mají naučit. Nejsou určené ani přesné hodiny školního dne, přesné termíny prázdnin nebo přesný věk, ve kterém dítě musí začít denní studium. Nespravuje finance institucí, jen rozhoduje, kolik peněz se jim dá. Nesestavuje ani nedohlíží na známkování zkoušek, které studenti dělají. Nejvíce podrobností je tak ponecháno na jednotlivých institucích, nebo místním školském úřadu. Jedním z důvodů pro tak nízkou úroveň závislosti je to, že systém byl ovlivněn tradicí soukromých škol. Mnohé mají své vlastní uniformy pro žáky. Většinou soukromé školy mají sdružení bývalých žáků. Je považováno za nutné, aby každá škola měla svůj vlastní školní sál pro denní shromáždění a další příležitostné obřady. Vysoké školy, přestože jsou financované vládou, mají ještě větší samostatnost. Každá z nich má úplnou kontrolu nad tím, co učit, jak to učit a jak zkoušet studenty. 7

9 3 Britský vzdělávací systém Základní vlastnosti britského vzdělávacího systému jsou stejné, jako jsou kdekoli jinde v Evropě. Vzdělávání je povinné až do poloviny dospívání. Povinná školní docházka je zdarma, ale rodiče mohou použít své peníze na soukromé vzdělání. Děti postupují z prvního stupně (primárního) do druhé etapy (sekundární) ve věku kolem jedenácti nebo dvanácti. Třetí (terciární) stupeň je další vzdělávání na vysoké škole nebo univerzitě. Školy v Británii mají tři semestry ročně s krátkými prázdninami (half-term break) mezi nimi a delšími prázdninami o Vánocích, na Velikonoce a v létě. Britský systém má tendenci dávat přednost rozvoji porozumění spíše než získávání faktických znalostí a učí se aplikovat tyto znalosti na konkrétní úkoly. To je důvod, proč mladí Britové nejeví potřebu pracovat stejně tvrdě jako jejich protějšky v jiných evropských zemích. Kladen je důraz na rozumové schopnosti spíše než praktické schopnosti. To má za následek vysoce kvalitní vzdělávání pro inteligentní a akademicky nakloněné. Je určeno také zavedení národních osnov. Ve spodní primární úrovni to znamená větší důraz na to, co je známé jako tři R (Reading čtení, writing psaní, arithmetic - počty). Na vyšších úrovních to znamená větší důraz na přírodní vědy a techniku. Důsledkem tradičního britského přístupu ke vzdělání bylo zaměřovat poměrně velké množství pozornosti na umění a humanitní vědy a relativně málo na přírodní vědy a techniku. Jeden z důsledků tradičního britského důrazu na akademické učení je, že lidé získávají kvalifikace pro určité profese. Můžete studovat architekturu na univerzitě, ale většina architektů se naučila své povolání v samostatné škole architektury. Můžete studovat práva na univerzitě, ale to samo o sobě není záruka, že budete právník. Nemůžete získat učitelské kvalifikace tím, že děláte obyčejný univerzitní kurz - většina učitelů je získává na pedagogických školách. 8

10 4 Mateřská škola Neexistuje žádný celostátní systém mateřské (tj. předškolní) školy. Mateřské školy poskytují nepovinnou fázi vzdělávání vhodnou pro děti rok před základní školou. Avšak některá místa jsou k dispozici i pro mladší děti. V Anglii jsou matky na mateřské 52 týdnů, i když pětina dětí navštěvuje jesle už před prvními narozeninami. Děti do pěti let můžou zůstat doma, chodit do školky (nursery), dětských center (children's centre, playgroup), nebo využívat služeb hlídání (childminder). Stát poskytuje 570 hodin dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, většinou 15 hodin týdně po dobu 38 týdnů. Za zbývající hodiny si poté musí rodič platit. Některé ze základních škol otevírají pro čtyřleté děti přípravné ročníky, ve kterých začínají se základy čtení, psaní, počítání apod. Děti nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet hodin se zvyšuje až k dosažení full-time. Mateřské školy by měly dětem nabízet možnost učit se, stejně tak jako hrát si a bavit se s přáteli. Děti jsou pod dozorem školeného učitele. Na jednoho učitele může připadnout maximálně 13 dětí. Atmosféra by měla být klidná, veselá a spokojená a děti by měly být velmi pozitivně posilovány. Vybavení a hračky by měly být v dobrém stavu a všem přístupné. Existují také day nurseries, které pracují více hodin, ale jsou většinou placené a mnohdy se místa musejí zarezervovat měsíce předem. Ty poté nabízejí hlídání dětí od věku šesti týdnů do pěti let (ne všechny). Počet dětí na jednoho učitele se mění podle toho, jak staré děti jsou mu přiděleny. Na rozdíl od klasických školek jsou dostupné celý rok. 9

11 5 Povinná školní docházka 5.1 Primary school Povinná školní docházka začíná v pěti letech a žáci nastupují do primary school, což lze srovnat s prvním stupněm našich základních škol. Nicméně, před prvním ročníkem děti chodí to tzv. Reception. Z mého pohledu je to něco mezi mateřskou školou a první třídou. Děti se připravují a zvykají si na každodenní učení, avšak ve volnější formě. Poté už děti nastupují do první třídy, tedy Year 1, a pokračují až do Year 6, kde docházka do primary school končí. Třídy se pak dělí ještě do dvou skupin, Key Stage 1 a Key Stage 2. První skupina obsahuje první a druhou třídu a Key Stage 2 zbývající. V Anglii neexistuje nic jako odklad a propadnutí. Proto se u každého ročníku udává věk. Znamená to tedy, že v průběhu např. třetí třídy oslaví všechny děti své osmé narozeniny. Znamená to také, že nezáleží na dovednostech a schopnostech, každý žák je řazen do tříd podle jeho věku. Následující informace popisují určitou školu v Anglii, ale žádné velké rozdíly mezi ostatními školami nejsou Budova a třídy školy Pokud si někdo představuje školní budovu jako u nás, vícepatrovou s mnoha schody, je to špatně. Normální primary school je přízemní budova s mnoha vchody a hřišti kolem. Celý areál je oplocen, aby děti byly v bezpečí a nemohly samy odejít. Na pozemku se nachází i jídelna, tělocvična i víceúčelová hala. Vejdeme-li do hlavní budovy školy, dostaneme se na recepci. Přes tu obyčejně chodí jen děti, které se zpozdí. Každá třída má totiž své vlastní dveře zvenku. Ve třídách jsou koberce, lavice uspořádané u sebe a kolem nich židličky ideální na skupinové práce, interaktivní i normální tabule, počítače a samozřejmě různé skříně, poličky a šuplíky. Ve třídách nechybí ani umyvadlo a nástěnka s různými informacemi. Celkově 10

12 jsou třídy barevné a veselé. Reception třídy mají podobné vybavení, ale obsahují také věci, kterými se děti zabaví a mohou si hrát. Ve škole najdeme také ředitelnu a sborovnu, která slouží i jako kabinet učitelům Běžný den ve škole Žáci přichází do školy mezi 8.50 až 9. hodinou a vchází vnějším vchodem, který vede přímo do jejich třídy. Do školy jdou oblečeni ve školní uniformě. Ve škole se žáci nepřezouvají, pouze si na chodbě pověsí na svůj háček bundu. Ve třídě si sedají na koberec před tabuli. V 9 hodin se zamkne vchod do tříd. Učitel přijde do třídy a začne zapisovat docházku do třídní knihy. Zajímavá věc je ta, že ve třídě není pouze učitel, ale i dva až čtyři asistenti. Tímto způsobem se může více individuálně pracovat s každým žákem. V jedné třídě je přibližně třicet žáků. Žáci nepřicházejí s taškou plnou učebnic a sešitů. Mají pouze tašku, book bag, v níž nosí sešit a dvě knihy. Někteří žáci si také přinášejí batůžek s obědem z domova. Nic jiného žáci do školy nenosí, tudíž u nich nenajdete žákovskou knížku, penál, sešity, učebnice, pití, atd. Všechny tyto věci jsou ve škole, každý žák má ve třídě svou lahev s vodou, na každém stolku jsou pastelky, sešity na psaní, tužky. Rozvrh hodin žáci nemají. Nemají jednotlivé předměty, jak je tomu v ČR. Avšak učitelé mají své plány a vědí přesně, co kdy a jak budou s dětmi dělat. Vyučovací den je rozdělen na tři vyučující jednotky: Vyučování od 9 do je zaměřeno především na literaturu (u menších dětí, učení písmen, čtení, psaní). Výuka je vedena formou projektového vyučování, na začátku vyučování mluví učitel o tom, co se žáci budou učit. Celý týden pak může být zaměřen na pohádku, pohádka se žákům čte, pak je puštěna na interaktivní tabuli a pak přichází rozhovor o pohádce. Učitel vysvětlí dětem, co budou dělat, a poté mají čas na práci ve skupinkách, kdy žáci píší. 11

13 Od do 11 hodin je přestávka, žáci dostávají ve škole ovoce a zeleninu a jdou si hrát ven, pokud to počasí dovolí. Zde na jejich bezpečí dohlíží další učitelé. Po přestávce do 12 hodin je vyučování zaměřeno především na matematiku a počty. Učitel opět nejprve vysvětluje všem žákům, co se budou učit a co budou dělat. Pak jsou žáci rozděleni do skupinek dle jejich úrovně, každá skupinka se učí se svým učitelem, některá skupinka pracuje sama. Poté mají žáci hodinovou pauzu na oběd. Děti se střídají v jídelně, v jedné části jídelny jedí děti svůj vlastní oběd přinesený z domova, v druhé části jídelny sedí děti, které mají školní oběd. Poté, co děti snědí oběd, jdou si hrát buď ven, nebo do třídy. Třetí vyučovací jednotka začíná ve 13 hodin a trvá dvě hodiny. Žáci se sejdou ve třídě, opět se zapisuje do třídní knihy. Poté mají žáci buď hudební výchovu, počítače, výtvarnou výchovu, pracovní výchovu, tělesnou výchovu, nebo vědu či historii. Záleží na tom, který je zrovna den. Po vyučování žáci odchází domů s rodiči Známkování a tresty Žáci nemají žákovské knížky a co je zajímavější, nemají ani známkování a známky. Když žáci odvedou dobrou práci, dostanou nálepku na mikinu. Žáci také sbírají v průběhu školního roku body, za určitý počet bodů si vybírají nějakou hračku či školní pomůcku. Dalším důležitým bodem hodnocení jsou pravidelná shromáždění ve víceúčelové hale. Vždy je nominovaný buď žák, či třída, jmenovaní obdrží cenu. Ředitel a učitelé takto motivují žáky k zlepšení jejich výkonu. Jelikož není známkování, nejsou ani testy a různá zkoušení, každý žák je vybídnut, aby pracoval nejlépe, jak to jen dokáže. Hodnocení je slovní na konci každé práce či vyučovací jednotky. Jednou za čas si však žáci nějaký test napíší. Ve věku sedmi a jedenácti let děti mají udělat celostátní testy z angličtiny, matematiky a přírodních věd. Velký test píší na konci šestého ročníku, kdy pro ně končí vzdělání na primary school. Občas se stane i to, že žáci zlobí a nedělají to, co by měli. Pokud se to stane, jsou nejprve napomenuti zvýšeným hlasem učitele. Poté jsou vyřazeni z výuky, musejí si jít 12

14 sednout dozadu třídy a dívají se do zdi. Dalším stupněm je, že jsou vyřazeni na určitou dobu ze třídy a jdou si sednout na chodbu. Jedním z posledních stupňů je vyřazení dítěte ze školy na určitou dobu a konečným trestem je vyřazení dítěte ze školy napořád Školní docházka I s nemocnými dětmi je to v Británii jinak než u nás. Pravidlem je, že i nemocný žák chodí do školy. Dbá se na docházku a na to, aby dítě trávilo ve škole co nejvíce času. Tudíž pokud dítě odchází k lékaři, jde nejprve do školy, pak si ho rodiče přes recepci zavolají, jdou s ním k lékaři a od lékaře se očekává opět návrat do školy. Pokud je dítě nemocné a dostane předepsané léky a lékař mu řekne, že má chodit do školy, pak léky bere ve škole. Tudíž zůstat doma mohou jen děti, které ten den nejsou schopny vstát z postele a mají opravdu závažnou chorobu, za což se v Anglii určitě nepovažuje běžná chřipka, nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, atd. Pozitivem tohoto přístupu je větší imunita dítěte. Docházka do školy se opravdu bedlivě hlídá, a pokud žák do školy nedochází a má mnoho zameškaných hodin, může to vést až k vyloučení ze školy či k nějakým finančním postihům. Žákům se ani nedovoluje opustit školu během vyučování na delší dobu, např. na zimní dovolenou, pokud se nejedná opravdu o naléhavý případ, např. úmrtí v rodině. Předpokládá se, že pokud rodiče plánují nějakou dovolenou, naplánují ji na dobu, kdy má dítě prázdniny. 5.2 Secondary school Secondary schools jsou pokračováním povinné školní docházky po dokončení primary school. Studenti sem nastupují ve věku jedenácti let a končí v šestnácti letech. Před rokem 1965 každý jedenáctiletý žák musel složit zkoušky Eleven Plus. Když uspěl, šel na grammar school (gymnázium, kde se učil akademické předměty a byl připravován na univerzitu, profese, manažerská pracovní místa nebo jiná vysoce kvalifikovaná pracovní místa). Když neuspěl, šel do secondary modern school, kde výuka měla více praktické a technické zaměření. Toto bylo velmi odsuzováno. Někteří 13

15 nemysleli, že rozhodnutí v tak mladém věku je správné. Navíc děti, které měly jít do secondary modern school, byly považovány za ty, které selhaly. Také se zaznamenalo, že děti, které prošly, byly víceméně z vyšších vrstev, a tak se zdálo, že systém posiluje třídní rozdíly mezi rodinami. V dalších deseti letech došlo ke změně a většina škol se stala všeobecnými. Avšak existuje ještě pár výjimek, většinou soukromé školy. Nicméně i tento systém měl své kritiky. Mnoho lidí mělo pocit, že by mělo být k dispozici více možností a nelíbila se jim jednotnost vzdělání poskytovaná teenagerům. Kromě toho byl rozšířený pocit, že vzdělávací standardy se snížily a že průměrný jedenáctiletý Brit je výrazně méně gramotný než jeho evropský protějšek. Od konce osmdesátých let byla vládou zavedena velká zásadní změna, a to zřízení národního kurikula. Poprvé v britském školství je nyní soubor učebních cílů pro každý rok povinné školní docházky a všechny státní školy jsou nuceny podle nich pracovat. Školy v Anglii, Walesu a Severním Irsku kladou důraz na výběr několika předmětů a jejich následné podrobné studium do hloubky. Školský systém ve Skotsku se zaměřuje na více předmětů, které student zkoumá do menší hloubky než v ostatních zemích Británie. Od jedenácti do čtrnácti let se studenti učí široký rozsah předmětů. Když dosáhnou čtrnáctého roku, vstoupí do prvního roku dvouletého procesu známého jako zkoušky GCSE (SCE ve Skotsku). Studenti si poté zvolí čtyři nebo pět dodatkových předmětů, ze kterých budou skládat tyto zkoušky, a mohou to být cizí jazyky, design a technologie, dějepis, zeměpis a mnoho dalších. Na státních školách většinou dělají zkoušky z pěti až deseti předmětů, záleží na studentových schopnostech. Na soukromých školách není výjimkou jedenáct nebo dvanáct předmětů. GCSE je soubor zkoušek, které testují vědomosti a zkušenosti. Jednotný systém, který platí v Anglii, Walesu a Severním Irsku, je známkování. Všechny známky jsou odstupňovány od A do G, z čehož A, B a C se hodnotí jako dobré. 14

16 5.3 Školní stravování Školní stravování má již stoletou tradici. Nejdříve, na začátku 20. století, každé dítě mělo právo žádat školní oběd zdarma. Avšak poté, co byla finanční odpovědnost za školní stravování přesunuta na místní školské úřady, měly tyto větší možnost rozhodovat o rozsahu, úrovni, kvalitě a financování školního stravování. Poplatky za školní stravování začaly stoupat a bylo zrušeno bezplatné podávání mléka ve školách. Zásahy provedené v období let se na školním stravování neblaze podepsaly. Dramaticky se snížil počet strávníků. Děti se orientovaly především na stravování typu FastFood. Rodičům docházela trpělivost a lékaři upozorňovali na zhoršující se zdravotní stav mladé populace. To konečně přimělo vládu k přijetí kroků vedoucích k radikální změně situace: V roce 1999 bylo zavedeno zákonem tzv. spravedlivé financování podle finanční situace rodiny. Od roku 2000 jsou školy povinny zajistit školní stravování ve všech školách druhého stupně, a pokud převezmou odpovědnost, mohou zajistit stravování i pro mladší žáky. V roce 2001 byly zákonem přijaty výživové normy, které jsou školy povinny dodržet. V současné době zajišťuje školní stravování v Británii Asociace místních orgánů pro zásobování stravou. Dodává 2,5 milionu porcí hlavních jídel do 22 tisíc škol denně. Cenu za školní stravování stanoví buď místní školský úřad, nebo dodavatel. Studenti druhého stupně si mohou zpravidla vybrat z nabídky více druhů pokrmů, žáci prvního stupně mají stejné menu. Typické školní jídlo z jídelny stojí kolem dvou liber denně pro studenty druhého stupně. Obsahuje obvykle hlavní jídlo, dezert a pití. Školní obědy musí obsahovat skupiny jídel jako je ovoce, zelenina, protein a karbohydráty. Existují pravidla na přípravu jídla, například je stanoven limit na množství smaženého jídla. 15

17 Přestávka na oběd obvykle trvá asi hodinu a čtvrt. Téměř dvě třetiny žáků mají obědy poskytované školou. Ostatní děti buď chodí na oběd domů, do blízkých restaurací, nebo si berou jídlo připravené z domova, které ve většině případů obsahuje sendviče, ovoce, pití a nějakou sladkost nebo brambůrky. 5.4 Uniformy Školní uniformy jsou v Británii normální záležitostí. Nosily se již za Jindřicha VIII., kdy představovaly dlouhé modré pláště. Nyní jsou však zmodernizované. Hlavním důvodem, proč žáci a studenti uniformy nosí, je zabránit šikaně. Nikdo nemůže říct, že spolužák je z chudší rodiny, jelikož všichni nosí to samé oblečení. Školní uniforma je na většině škol téměř stejná, liší se akorát barvami a logem školy. O tom, zda škola bude mít svou uniformu a jakou, rozhoduje samotná škola. Předpisy jsou nábožensky tolerantní. Většinou je předepsaná barva horního dílu oblečení. Trička, mikiny, svetry, bundy mají logo, zpravidla se kupují přímo ve škole. Škola také stanoví barvu kalhot a sukní. Většinou šedou nebo černou. Ty se pak prodávají ve většině obchodních řetězců. 16

18 Podle nejnovějších statistik cena kompletní uniformy žáka základní školy stoupla v průměru na 160 liber, na střední školy je to ještě o 40 liber více, což činí cca sedm a půl tisíce korun českých. Po celé Británii mohou sociálně slabé rodiny zažádat místní úřad o finanční příspěvek na nákup uniformy nebo dostanou speciální voucher. 5.5 Školní prázdniny Školní rok začíná v září a končí v polovině července. Nedělí se na dvě pololetí jako u nás, ale na tři období zvané terms. Uprostřed každého období mají studenti týden prázdnin. Od září do prosince je Autumn Term, neboli podzimní období. První prázdniny tedy vycházejí na pozdní říjen. Po tomto období mají studenti dva týdny vánoční prázdniny a do školy se vrací po Novém roce. Tím začíná Spring Term, který trvá od ledna do dubna. Další týdenní prázdniny jsou uprostřed února. Následují Velikonoce a studenti mají dva týdny volna. Poslední období je Summer Term, trvající od května do července. Koncem května proběhnou poslední meziobdobní prázdniny. Poté studenti čekají již jen na hlavní, letní prázdniny, které začínají v polovině července a trvají až do konce srpna, tedy okolo šesti týdnů. 17

19 6 Further Education další vzdělávání Studenti, kteří dokončili povinnou školní docházku, si mohou vybrat, zda pokračovat ve studiu, nebo si najít práci. Avšak většina si vybírá první možnost, a to získat další stupeň vzdělání, který je potřeba pro studium na univerzitách. Kurzy tohoto studia se vyučují na prodloužených secondary schools, neboli v Sixth-form. I některé vysoké školy nabízejí toto vzdělání jako přípravné pro další vzdělávání. V Anglii existuje také college. Probíhá formou každodenních nebo méně častých kurzů a jejím ukončením lze získat několik certifikátů jako HNC (Higher National Certificate) po prvním roku, HND (Higher National Diplomas) po dvou letech, nebo NVQ (National Vocational Qualifications), které zahrnují určitou praxi a většinou se studují až při zaměstnání. Kurzy mohou být jak full-time či part-time. Všechny jsou však zaměřené na různé specializace. Studenti si mohou vybrat mezi Academic Qualifications a Vocational Qualifications. Akademické vzdělání je hlavně pro ty, kteří chtějí pokračovat na univerzitě a jimž učení jde. Druhá možnost je spíše profesní. Hodí se pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu, ale netroufají si na akademickou úroveň. Dalo by se to srovnávat se zdejšími učňovskými středními školami. K zakončení tohoto vzdělání potřebujete složit zkoušky A level (Highers ve Skotsku), které by se daly považovat za britskou verzi maturity. Jsou rozděleny do dvou částí, každou studenti podstupují během jednoho školního roku. V prvním ročníku se připravují na čtyři předměty a dělají Advanced Subsidiary, zkráceně AS level. V druhém ročníku poté A2 level ze tří předmětů. Obě tyto jednotlivé zkoušky mají padesátiprocentní podíl na celkové známce. Na základě celkové úspěšnosti se vypočítá výsledná známka: % = A*, 89-80% = A, 79-70% = B, 69-60% = C, 59-50% = D, 49-40% = E, 39-0% = U. Známka U znamená neúspěšné složení zkoušky. 18

20 7 Vysoké školy a univerzity V Británii je čtyřicet sedm univerzit a třicet polytechnických škol, plus tři sta padesát dalších vysokých škol a institutů vyššího vzdělání. Pomocí vládní agentury UCAS (University and College Admissions Service) si mohou studenti podat přihlášky na pět univerzit. Dostat se na vysokou školu není jen tak, potřebujete k tomu doporučení učitele ze střední školy, personal statement, což zahrnuje všechny vaše koníčky a zkušenosti a dobré známky z A levels. V Anglii je oceňována aktivita a zájem o daný obor. Vysoké školy normálně vybírají studenty na základě výsledků A-level zkoušek a pohovoru. Ti, kteří mají lepší výsledky zkoušek, mají větší pravděpodobnost, že budou přijati. Ale v zásadě nic nebrání univerzitě přijmout studenta, který nemá tyto zkoušky, a naopak student s nejlepšími výsledky nemusí být přijat. Avšak většinou univerzity přijímají pouze lepší studenty. Dostupnost vysokoškolského vzdělávání se výrazně zvýšila v druhé polovině dvacátého století. Kvůli tomu, a také kvůli nízkému poměru mezi studenty a zaměstnanci, téměř všichni vysokoškolští studenti dokončili svá studia, a to i ve velmi krátkém čase. V Anglii, Walesu a Severním Irsku jsou to jen moderní jazyky a některé odborné studie, které trvají více než tři roky. Ve Skotsku jsou čtyři roky studia normou pro většinu předmětů. Přihlášky na vysoké školy je třeba podávat často už velmi brzo, například v říjnu předcházejícího roku. Od roku 2011 britské školy velmi zdražily a student musí počítat s 9000 librami ročně i na méně prestižních školách a oborech. Studenti by neměli během semestru nastoupit do práce. Přijatí studenti obdrží stipendium od obecního úřadu, které pokryje cenu kurzů a může pokrýt i bydlení, knihy a cestování, i když od rodičů s vyššími příjmy se očekává příspěvek. Až do roku 1990 stipendium nemuselo být splaceno, ale nyní byl zaveden systém půjček. Velká část studentů bydlí na akademické půdě, tzv. campus, nebo v blízkých bytech, což znamená, že student je obklopen univerzitní atmosférou. Nicméně více studentů znamená více nákladů pro stát. Vláda tedy snížila množství studentských grantů. V důsledku toho si mnohem více studentů nemůže dovolit žít mimo domov. V roce 1975 se odhadovalo, že 80% všech studentů vysokých 19

21 škol bylo nemístních. Navíc velké množství studentů je nuceno dělat moonlight (tajně pracovat na poloviční úvazek). Vysokoškolské kurzy obvykle trvají tři roky denního studia, i když řada předmětů trvá déle, včetně medicíny, architektury a cizích jazyků (kde kurzy obsahují rok v zahraničí). Vedou ve většině případů k bakalářskému titulu v umění a vědě. Existují různé postgraduální tituly, včetně Master of Philosophy a Doctor of Philosophy. Tituly jsou udělovány buď samotnou institucí, nebo Radou pro národní akademické ocenění, a to zejména v odborných oblastech. Studenti práv, architektury a některých jiných profesí můžou být kvalifikováni vlastními profesními organizacemi místo titulů. 7.1 Bakalářské studium Bakalářské studium je většinou tříleté a jde o undergraduate course. Získat můžete tituly Bachelor of Arts (BA) nebo Bachelor of Science (BSc). Bakalářské studium nabízí většinou tříletý program na univerzitě či vyšší odborné škole. Studium některých bakalářských programů trvá čtyři roky, protože v sobě zahrnuje i rok praxe, tzv. sandwich year. Univerzity berou ohled na předpokládané výsledky z A-level zkoušky a mají i další vlastní požadavky. Studenti mají povinnost si vybrat určitý program na dané univerzitě. Zahraniční studenti, kteří ukončí středoškolské vzdělání po 12. ročníku, často potřebují před nástupem do bakalářského programu rok studia navíc, proto se mohou zúčastnit ročního programu Foundation Certificate. Univerzity ve Skotsku poskytují široký výběr bakalářských programů, které se zaměřují na více předmětů z nejrůznějších odvětví; specializaci si pak studenti volí až ve třetím ročníku. Studium tedy trvá čtyři roky. Univerzity berou v potaz jak výsledky z Highers, tak si kladou další požadavky. Studenti též mohou na jeden rok přerušit studium a studovat či pracovat v zahraničí. Skotské univerzity tradičně udělují magisterský titul Masters of Arts (MA), což je obdoba bakalářského titulu. 20

22 7.2 Magisterské a doktorské studium Magisterské studium ve Velké Británii může být zaměřeno na práci ve výzkumu, studijní práci či kombinaci obou. Studijní program je zaměřen na přípravu k vykonávání určité profese nebo vede k získání doktorského titulu. Magisterské studium je stejně jako doktorandské studium počítáno do postgraduálního studia. Ke studiu se požaduje úspěšné ukončení předchozího studia. Zpravidla se jedná o dvanáctiměsíční program. V rámci studia je možné získat tyto magisterské tituly: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) a Master of Business Adiministration (MBA). Výzkumné magisterské tituly zahrnují Master of Research (MRes) a Master of Philosophy (Mphil). Při přihlášení k doktorskému studiu musíte mít vybrané originální téma k výzkumu. Po studentech je většinou požadován bakalářský nebo magisterský titul. Minimální délka programu jsou další tři roky na univerzitě. Studenti pracují na jednom výzkumu či dizertační práci. Získat lze titul Doctor of Philosophy (Phd nebo Dphil). 7.3 Open University Open University neboli Otevřená univerzita, byla zahájena v roce Je to jeden vývoj v oblasti vzdělávání, v níž Británie může tvrdit, že vedla svět. Umožňuje lidem, kteří nemají možnost být obyčejnými "studenty," získat titul. Kurzy jsou vyučovány prostřednictvím televize, rádia a speciálně psanými učebnicemi. Studenti pracují s lektory, kterým posílají své písemné práce a se kterými o tom pak diskutují, a to buď na schůzkách, nebo prostřednictvím korespondence. V létě musí absolvovat krátké pobytové kurzy asi na týden. Skoro čtvrtina všech dospělých studentů pracujících na půl úvazku sledovala tyto kurzy v rádiu a televizi. 21

23 Závěr Tak se mi podařilo prokousat se až k závěru. Díky této absolventské práci jsem se dověděla spoustu informací. Vždy mě lákalo zjistit, jak moc se liší anglické školy od našich, a nyní jsem měla možnost. Nejen, že jsem si rozšířila znalosti o této zemi, ale překládáním z angličtiny jsem si také zlepšila své schopnosti užívat tento jazyk. Nejednou jsem přemýšlela o tamějším studiu. Velká Británie má své kouzlo a vzdělávání na celkem vysoké úrovni. Kdo ví, třeba se za čtyři roky budu hlásit na anglickou univerzitu... 22

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ SEKCE P SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 85 Služby v oblasti vzdělávání - speciální vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené žáky na všech úrovních vzdělávání 85.1 Služby v oblasti předškolního vzdělávání

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany

Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12 Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Lenka Zouharová, ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Vedení školy Ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařová - rozvrh - dálkový informační systém Bakaláři

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS

PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS PROJEKT COMENIUS DALŠÍ VZDĚLÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ EU COMENIUS V rámci programu vyššího EU COMENIUS dalšího vzdělání učitelů, nyní Erasmus+, jsem v únoru 2014 vycestovala do Velké Británie, konkrétně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ strana: 1/5 PROVOZNÍ ŘÁD TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Obsah provozního řádu je zpracován na základě ustanovení

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více