Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools..."

Transkript

1 Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools Toto jsou běžně definované výrazy: Licenční potvrzení znamená průkaz vaší licence poskytnutý společností Microsoft. společnost Microsoft (v tomto dokumentu také označována jako my nebo nás ) znamená společnost Microsoft, která vydává nebo vydala licence v souladu s vaší objemovou licenční smlouvou. Produkt znamená, není-li stanoveno jinak, počítačový software a doprovodná média, schémata, nástroje pro vytváření schémat, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci, je-li poskytována. Software znamená softwarovou část produktů, které můžete licencovat v souladu s vaší objemovou licenční smlouvou. vy znamená subjekt, který s námi uzavřel objemovou licenční smlouvu, na jejímž základě je licencována kopie Softwaru, a v některých případech jeho afilace nebo uživatele. Tato všeobecná užívací práva a omezení se vztahují na všechny produkty: Společnost Microsoft vám uděluje specifická užívací práva pro každý produkt, který licencujete, a to za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky vztahující se na daný produkt. Záruky na produkty se nevztahují na součásti produktů, které jste podle příslušných užívacích práv k produktu oprávněni opětovně šířit. Předběžný kód. Části Softwaru mohou být označeny jako předběžný kód ( Předběžný kód ). Tento Předběžný kód není na stupni výkonu a kompatibility konečné, obecně dostupné nabídky produktu. Předběžný kód nemusí fungovat bezchybně a může být před první komerční dodávkou podstatně modifikován. Společnost Microsoft není povinna Předběžný kód nebo jakoukoli pozdější verzi komerčně zpřístupnit. vaše licence na užívání jakéhokoli Předběžného kódu končí komerčním zpřístupněním produktu společností Microsoft. Updaty a Dodatky. Tato práva a omezení se vztahují na updaty nebo dodatky k původnímu Produktu poskytnutému společností Microsoft (například dodatečné instalace MSDN), pokud spolu s updatem nebo dodatkem neposkytneme jiné podmínky. Pokud nemáte platně licencovanou kopii původního Produktu, ke které se update nebo dodatek vztahuje, nejste oprávněni tento update nebo dodatek instalovat, kopírovat nebo jinak užívat a nemáte žádná práva na základě dodatečných podmínek užívání, pokud byly stanoveny. Sdílení aplikací. Software může obsahovat produkt Microsoft NetMeeting (technologii, která umožňuje sdílení aplikací mezi dvěma nebo více počítači, pracovními stanicemi, terminály, osobními digitálními organizéry, pagery, smart phony nebo jinými digitálními elektronickými zařízeními (každé z nich dále jen Počítač ), i když je aplikace instalována pouze na jednom z Počítačů). Tuto technologii můžete užívat se všemi aplikačními produkty společnosti Microsoft pro vícestranné konference. U jiných aplikací než aplikací společnosti Microsoft byste měli konzultovat doprovodnou licenční smlouvu nebo se spojit s poskytovatelem licence k určení toho, zda je sdílení aplikací poskytovatelem licence povoleno. Souhlas s užíváním dat. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft a její afilace mohou shromažďovat a užívat technické informace získané jakýmkoliv způsobem jako součást vám poskytovaných služeb produktové podpory souvisejících se Softwarem, jsou-li tyto služby poskytovány. Společnost Microsoft smí tyto informace použít výlučně ke zdokonalení našich produktů nebo k tomu, aby vám poskytla zákaznicky upravené služby nebo technologie. Společnost Microsoft smí sdělit tyto informace třetím osobám, ale ne v takové formě, která by vás osobně identifikovala. Poznámka k podpoře jazyka Java. Software může obsahovat podporu programů psaných v jazyce Java. Technologie Java není odolná proti vadám a není vytvořena, vyráběna nebo určena pro užití nebo prodej jako online řídící zařízení v nebezpečném prostředí, kde je zapotřebí bezchybný provoz, jako je provoz jaderných zařízení, letecké navigace nebo komunikačních systémů, řízení letového provozu, zařízení na přímou podporu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání technologie Java přímo vést k úmrtí či poranění osob nebo závažné fyzické újmě nebo škodě na životním prostředí. Sun Microsystems, Inc., smluvně zavázal společnost Microsoft uvést toto odmítnutí odpovědnosti. Zákaz Multiplexingu nebo Poolingu. Užití softwaru nebo hardwaru, který snižuje počet Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 1

2 elektronických zařízení přímo monitorovaných nebo řízených Softwarem či přímo přistupujících nebo využívajících Software (někdy označovaný jako multiplexingový nebo poolingový software nebo hardware) nesnižuje počet vyžadovaných licencí; vyžadovaný počet těchto licencí by se rovnal počtu zřejmých přístupů do front endu multiplexingového nebo poolingového softwaru nebo hardwaru. Zákaz komerčního hostitelství (hosting). Pomocí produktů nesmíte poskytovat komerční hostitelské služby. Produktové klíče objemové licence. Pro instalaci určitých produktů bude nutné použít specifický Produktový klíč objemové licence (PKOL). Pro každou skupinu produktů (počínaje produktovou řadou XP) vám bude přidělen jedinečný PKOL. Protože budete odpovídat za neoprávněné užívání PKOL, které vám byly přiděleny na základě vaší licenční smlouvy, souhlasíte s tím, že vynaložíte nejvyšší úsilí na vedení zabezpečených záznamů o těchto produktových klíčích a nesdělíte takové klíče žádné neoprávněné třetí straně. Pro další informace o PKOL přejděte prosím na stránku a klikněte na odkaz Volume License Product Key. Ukončení. Společnost Microsoft může ukončit vaše práva na základě dané licence, pokud nedodržíte tyto podmínky; v takovém případě musíte zničit všechny kopie Produktu a všechny jeho součásti. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. Software je chráněn zákony a mezinárodními smlouvami na ochranu autorských práv, jakož i ostatními zákony a smlouvami v oblasti práv k nehmotným statkům. Software se licencuje, nikoli prodává.» Tato šipka vám pomůže při orientaci v tomto dokumentu. Microsoft Aplikace» Tato část se vztahuje na produkty, které jsou v Seznamu produktů zařazeny do skupiny aplikací, s výjimkou tzv. developer tools produktů. Ohledně užívacích práv pro tyto produkty viz část nazvanou Developer Tools. Udělení Všeobecné licence Tato licence se vztahuje na všechny aplikační produkty, není-li níže uvedeno jinak. Obecně. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Softwaru, jakoukoli produktovou součást Softwaru a jakoukoli předchozí verzi Softwaru nebo jakékoli součásti na jediném počítači, zařízení, pracovní stanici, terminálu nebo jiném digitálním elektronickém či analogovém zařízení ( Zařízení ). Ve vztahu ke každé získané licenci můžete pořídit druhou kopii Softwaru a instalovat ji na přenosné Zařízení výlučně pro užití ze strany osoby, která je primárním uživatelem první kopie Softwaru. Výjimky Následující užívací práva a omezení doplňují nebo nahrazují Všeobecnou licenci na níže uvedené produkty. 1. Encarta Online Deluxe Ve vztahu ke každé získané licenci můžete přistupovat a užívat zabezpečenou webovou stránku známou jako Microsoft Encarta Online Deluxe ( Produkt ) v souladu s podmínkami užívání Produktu, které jsou v současnosti uvedeny na webové stránce Během předplatitelského období budete oprávněni k jakýmkoli Součástem nebo Updatům zpřístupněným na základě Předplatitelského programu Encarta Online Deluxe. Zavazujete se, že omezíte přístup k Produktu na počítačové pracovní stanice fyzicky umístěné ve vašich prostorách. Nesmíte umožnit vzdálený nebo dialin přístup k Produktu. Společnost Microsoft si ponechává právo provádět u vás jednou měsíčně audit ohledně neoprávněného užívání nebo přístupu k Produktu. V případě jakéhokoli neoprávněného užívání Oprávněným uživatelem podniknete veškeré přiměřené kroky, abyste tohoto Oprávněného uživatele přiměli ukončit takovou činnost a abyste zabránili opakování takové činnosti. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo okamžitě ukončit smlouvu, na jejímž základě byla licence získána nebo přístup na webovou stránku vámi nebo Oprávněným(-i) uživatelem(-i) pro porušení jakýchkoli příslušných podmínek. 2. FrontPage* (*verze odpovídající Office XP) Součásti FrontPage web. Součásti FrontPage Web zahrnují součást MSNBC news headline, součást MSN MoneyCentral Stock Quote a součást MSN Search. Instalace a užívání. Můžete instalovat a užívat jakýkoli počet kopií součástí Front Page Web na serverových počítačích za účelem poskytování internetových služeb v rámci vašich webových stránek, které vytvoříte za použití FrontPage a které nejsou mobilními bezdrátovými nebo interaktivními televizními stránkami ( Vaše webové stránky ). Omezení. Součásti FrontPage Web nesmíte žádným způsobem upravovat ani modifikovat. Žádné z ochranných známek, které se objeví v součástech FrontPage Web, nesmíte zobrazovat jakýmkoliv způsobem naznačujícím sponzorství, schvalování nebo licencování Vašich webových stránek ze strany vlastníků těchto ochranných známek. Pokud součásti FrontPage Web obsahují jakékoli aktivní odkazy na jiné stránky, zavazujete se takové aktivní odkazy zachovat a nepřesměrovávat je a ani je neměnit. Součásti FrontPage Web nesmíte samostatně prodávat, šířit, Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 2

3 sublicencovat ani krátkodobě či dlouhodobě pronajímat. Součásti Front Page Web nesmíte užívat ve spojení s jakýmikoliv stránkami, které by se značnou pravděpodobností mohly (i) klamat uživatele ohledně vztahu mezi stránkami nebo vlastníkem stránek a společností Microsoft, MSN, MSNBC nebo Expedia či jejich produkt nebo službami, (ii) porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva těchto subjektů, (iii) být v rozporu s jakýmkoli příslušným právním předpisem, nebo (iv) podporovat rasismus, nenávist nebo pornografii. Nesmíte přeměnit news headlines v rámci součásti MSNBC do formátu audio pro další šíření audio uživatelům. Zavazujete se součásti Front Page Web z Vaší webové stránky okamžitě odstranit, pokud nebudete ani přes upozornění dodržovat jakékoli z těchto omezení. 3. MapPoint Navíc k výše uvedené Všeobecné licenci: Správci systému. Můžete umožnit správcům systému ve vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Software výlučně za účelem pomoci s vaší instalací, konfigurací a údržbou licencovaných kopií Softwaru. Pro jakékoli jiné užití Softwaru ze strany správců systému musíte získat samostatné licence. Povolené užití map. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete: (i) pořizovat až jeden tisíc kopií jakékoli jednotlivé mapy vytvořené s užitím Softwaru, a to za předpokladu, že tyto kopírované mapy nebudete prodávat ani dále licencovat; a (ii) vytvářet a umisťovat na síť až jeden tisíc map vytvořených užitím Softwaru, a to za předpokladu, že takové mapy nebudete prodávat ani dále licencovat. Vaše užívání takto kopírovaných map se řídí těmito podmínkami a podmínkami vaší licenční smlouvy. Zavazujete se uchovat a nevymazat ani neměnit veškerá právní označení obsažená v mapách (např. označení autorských práv). 4. Multilingual User Interface (MUI) (dříve Multi-Language) Pack Užívání Multilingual User Interface Packu ( Vícejazyčné součásti ) se řídí podmínkami užívacích práv k produktu ( Smlouva EULA na Produkt ) pro aplikační produkt, který jste licencovali ( Produkt ) a těmito podmínkami. V rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Smlouvy EULA na Produkt, platí výlučně ve vztahu k Vícejazyčným součástem tyto podmínky. Vícejazyčné součásti přidávají vaší kopii Produktu buď anglickou nebo vícejazyčnou funkčnost. Vícejazyčné součásti jsou částí Produktu a jsou určeny k vašemu užívání výlučně ve spojení s Produktem. 5. Office XP* (*A není-li v těchto výjimkách stanoveno jinak, jakýkoli jiný aplikační produkt komerčně uvedený na trh současně nebo následně po Office XP). Mediální prvky. Software může obsahovat určité fotografie, kliparty, animace, zvuky, hudbu a videoklipy (společně Mediální prvky ). Je-li tomu tak, následující podmínky popisují vaše práva ve vztahu k Mediálním prvkům: (i) Není-li v následujícím odstavci stanoveno jinak, můžete užívat, kopírovat a modifikovat Mediální prvky a šířit kopie Mediálních prvků, spolu s vašimi modifikacemi, jako část vašeho softwarového produktu(- ů) a služby(-eb), včetně vašich webových stránek. (ii) Nejste oprávněni k žádné z následujících činností: Nesmíte prodávat, licencovat nebo šířit kopie Mediálních prvků samostatně ani jako součást jakékoli sady, produktu či služby, pokud jsou Mediální prvky primární hodnotou takového produktu nebo služby. Nesmíte užívat nebo šířit jakékoli Mediální prvky, které obsahují zpodobnění (zobrazení) konkrétních jednotlivců, vlád, log, iniciál, symbolů, ochranných známek nebo právnických osob pro jakékoli komerční účely nebo k přímé či nepřímé propagaci nebo spojení s jakýmkoli produktem, službou, právnickou osobou nebo činností. Nesmíte za použití Mediálních prvků vytvářet obscénní díla nebo díla budící pohoršení, jak jsou definována federálními zákony Spojených států v době vzniku takového díla. Musíte odškodnit, ochránit a obhájit společnost Microsoft proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou nebo vyplynou z užívání nebo šíření vámi modifikovaných Mediálních prvků. Musíte umístit platné označení autorských práv na vaše produkty a služby, které zahrnují kopie Mediálních prvků. Nesmíte povolit třetím stranám šíření kopií Mediálních prvků jiným způsobem, než jako část vašeho produktu nebo služby. Služby Sharepoint Teamu. Software může obsahovat kopii Služeb Sharepoint Teamu. Je-li tomu tak, můžete instalovat jednu kopii takového softwaru na jedno Zařízení a umožnit jakémukoli počtu jednotlivců v rámci vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Služby Sharepoint Teamu z jiných Zařízení za předpokladu, že získáte licenci na Software a určíte ji pro Zařízení, na němž jsou Služby Sharepoint Teamu instalovány. Office Resource Kit a PowerPoint Viewer. Jestliže Produkt obsahuje jeden nebo více z těchto prvků, platí následující dodatečné podmínky: Instalace a užívání. Můžete instalovat a užívat jakýkoli počet kopií Softwaru. Kopírování a šíření. Můžete kopírovat a šířit jakýkoli počet kopií Softwaru za předpokladu, že každá kopie bude přesnou a úplnou kopií, včetně všech označení autorských práv a práv k ochranným známkám, a bude Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 3

4 doprovázena licenční smlouvou koncového uživatele, jejíž podmínky budou alespoň tak přísné jako podmínky, jimiž se řídí vaše užívání Softwaru. Součást Office Web. Není nezbytné, abyste licencovali Office XP Enterprise nebo jakýkoli jiný opravňující aplikační produkt za účelem instalace a užívání jedné kopie Softwaru výlučně pro účely prohlížení a tisku kopií statických dokumentů, textu a vyobrazení vytvořených pomocí Softwaru; pro interaktivní užívání nebo pro užívání Softwaru jiným způsobem, jak je stanoveno v Udělení Všeobecné licence výše, však musíte získat licenci na Office XP Enterprise nebo jiný opravňující aplikační produkt. 6. Press Step by Step Courseware Ve vztahu ke každé získané licenci musíte určit jednu osobu ve vaší organizaci, která bude mít osobní nevýlučnou licenci pořizovat a užívat kopie Softwaru. Pro účely těchto práv a omezení bude Software zahrnovat i tištěnou formu produktu. 7. Project 2000 a Windows Media Producer 1.0 Pro účely tohoto odstavce znamená výraz Součásti buď (i) Šablony programu Microsoft Project 2000 umístěné v adresáři Program Files/Microsoft Office/Templates ( Součásti ) ve vztahu k produktu Project 2000 nebo (ii) Šablony programu Microsoft Windows Media Producer ve vztahu k produktu Windows Media Producer 1.0. Kromě výše uvedené Všeobecné licence vám společnost Microsoft uděluje licenci na užívání Součástí nebo jakékoli jejich části, a to za podmínek Všeobecné licence a za těchto podmínek. V rozsahu v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Všeobecné licence, platí výlučně ve vztahu k Součástem tyto podmínky. Odvozená díla; Práva na opětovné šíření. Společnost Microsoft vám uděluje nevýlučná bezplatná práva k užívání, modifikaci a vytváření odvozených děl ze Součástí (ovšem nikoli z programů Microsoft Project 2000 nebo Windows Media Producer 1.0), a to pro účely navrhování, vývoje a prodeje vašeho produktu nebo služeb ( Aplikace ). Součásti (a jakékoli jejich modifikace, které jste provedli) můžete kopírovat, sublicencovat a šířit za předpokladu, že souhlasíte s tím, že: (a) nebudete užívat název, logo ani ochrannou známku společnosti Microsoft při marketingu jakéhokoli vámi vyvinutého softwarového produktu nebo služby; (b) odškodníte, ochráníte a obhájíte společnost Microsoft proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů, které vzniknou nebo vyplynou z užívání nebo šíření Součástí nebo Aplikací; a (c) povolíte další opětovné šíření Součástí vašimi zákazníky jakožto koncovými uživateli pouze při dodržení stejných omezení, jimiž jste sami vázáni. 8. Project Central Kromě výše uvedené Všeobecné licence můžete ve vztahu ke každé získané licenci přihlásit jednoho uživatele na váš Microsoft Project Central Server, aby měl tento uživatel možnost účastnit se na komunikaci projektové pracovní skupiny u projektů, které jsou řízeny prostřednictvím vámi užívaného Microsoft Project Visio 2002 (Standard a Professional Editions a Visio Enterprise Network Tools) Správci systému. Můžete umožnit správcům systému ve vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Software výlučně za účelem pomoci s vaší instalací, konfigurací a údržbou licencovaných kopií Softwaru. Pro jakékoli jiné užití Softwaru ze strany správců systému musíte získat samostatné licence. Dodatečné formy Microsoft Visio Network Equipment. Microsoft Visio Enterprise Network Tools vám mohou umožnit získat určité dodatečné formy Microsoft Visio od společnosti Microsoft, např. z webové stránky společnosti Microsoft. Formy Microsoft Visio Network Equipment, které získáte s užitím Microsoft Visio Enterprise Network Tools budou považovány za část Softwaru a jejich užívání se bude řídit licenční smlouvou, pokud nebudou doprovázeny samostatnou licenční smlouvou; v takovém případě se vaše užívání forem Microsoft Visio Network Equipment bude řídit touto samostatnou licenční smlouvou. Visio Enterprise Network Tools. Ve vztahu ke každé získané licenci na Microsoft Visio Enterprise Network Tools musíte mít odpovídající počet licencí na Microsoft Visio 2002 Professional Edition. 10. Work at Home ( Práce doma )» Kopie pro práci doma jsou licencovány nezávisle na odpovídajících kopiích provozovaných na vašich Pracovních počítačích. Při dodržení omezení, požadavků a restriktivních opatření uvedených níže můžete ve vztahu ke každé získané licenci pro práci doma povolit jednomu Zaměstnanci pracujícímu doma instalovat, užívat, přistupovat, zobrazovat, provozovat nebo jinak pracovat ( provozovat ) s jednou kopií Softwaru na jediném domácím počítači, pracovní stanici, terminálu, osobním digitálním organizéru, pageru, smart phonu nebo jiném elektronickém zařízení ( Domácí počítač ). Výraz Zaměstnanec pracující doma ve smyslu tohoto ustanovení znamená vašeho zaměstnance (nebo nezávislého kontrahenta poskytujícího vám v podstatě na plný úvazek služby takového druhu, které jsou obvykle poskytovány vašimi zaměstnanci), který je primárním uživatelem Pracovního počítače. Výraz Pracovní počítač ve smyslu tohoto ustanovení znamená počítač, pracovní stanici, terminál, osobní digitální organizér, pager, smart phone nebo jiné vámi poskytnuté elektronické zařízení, na němž je Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 4

5 provozována řádně licencovaná kopie Softwaru. Namísto verze Softwaru označené v Licenčním potvrzení (nebo rovnocenném průkazu licence) může Zaměstnanec pracující doma užívat jakoukoli pozdější verzi Softwaru, kterou může řádně užívat na svém Pracovním počítači na základě licence nebo práva upgradu (např. na základě Upgrade Advantage nebo na základě Prováděcí smlouvy Enterprise/Smlouvy Enterprise). Jste povinni uchovávat odpovídající záznamy pro zjištění počtu a totožnosti Zaměstnanců pracujících doma oprávněných Provozovat kopii Softwaru podle těchto ustanovení. Kromě požadavků týkajících se oznámení uživatelům popsaných ve vaší licenční smlouvě upozorníte každého Zaměstnance pracujícího doma, který provozuje kopii Softwaru na Domácím počítači na základě těchto ustanovení, že takovou kopii musí vymazat a odstranit z dočasné paměti (RAM) a trvalé paměti (např. pevného disku) takového Domácího počítače okamžitě při jakékoli události, která způsobí, že přestane být Zaměstnancem pracujícím doma (jak je tento výraz definován v tomto odstavci). Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení ve vaší licenční smlouvě nejsou licence pro práci doma za žádných okolností převoditelné bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft. Užívání Softwaru vašimi Zaměstnanci pracujícími doma podléhá příslušným výše uvedeným omezením specifickým pro každý produkt. Microsoft Systémy» Tato část se vztahuje produkty, které jsou v Seznamů produktů zařazeny do skupiny systémů, s výjimkou IEAK. Ohledně užívacích práv k IEAK viz část Developer Tools. Ohledně užívacích práv k produktům Microsoft Press viz část tohoto dokumentu nazvanou Microsoft Aplikace. Udělení Všeobecné licence Tato licence se vztahuje na všechny systémové produkty, není-li níže uvedeno jinak. Instalace a užívání. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat, užívat, zobrazovat a provozovat jednu kopii Produktu na jediném počítači, jako například pracovní stanici, terminálu nebo jiném zařízení ( Pracovní stanice ), na němž je Software poprvé instalován, a k této jediné kopii na jediném počítači přistupovat. Produkt nesmí být v jakémkoli okamžiku užíván více než dvěma (2) procesory na jakékoli jediné Pracovní stanici. Můžete povolit nejvýše deseti (10) počítačům nebo jiným elektronickým zařízením (každé z nich Zařízení ) připojení k Pracovní stanici k využití služeb Produktu výlučně pro souborové a tiskové služby, Internetové informační služby a vzdálený přístup (včetně sdílení připojení a telefonických služeb). Maximum deseti připojení zahrnuje jakákoli nepřímá připojení uskutečněná prostřednictvím multiplexingu nebo jiného softwaru nebo hardwaru, který spojuje nebo seskupuje připojení. Neumožňují-li to jinak prvky NetMeeting, Remote Assistance a Remote Desktop popsané níže v části o Windows XP Professional, nesmíte užívat Produkt za tím účelem, aby umožnil jakémukoli Zařízení užívat, přistupovat, zobrazovat nebo provozovat jiný spustitelný software umístěný na Pracovní stanici, a také nejste oprávněni umožnit jakémukoli Zařízení užívat, zobrazovat nebo provozovat Produkt nebo uživatelské rozhraní Produktu, případně k Produktu nebo jeho uživatelskému rozhraní přistupovat, pokud Zařízení nemá na Produkt zvláštní licenci. Vícejazyčné verze. Užívání vícejazyčných verzí (např. Windows XP Multilingual User Interface Pack) ( Součásti OS ) se řídí podmínkami smlouvy ( Smlouva EULA ), na jejímž základě jste licencovali Windows 2000 Professional. Windows XP Professional nebo Windows XP 64-Bit Edition (každý jednotlivě OS Produkt ) a těmito podmínkami. Pokud nemáte platnou Smlouvu EULA na OS Produkt, nejste oprávněni instalovat, kopírovat nebo jinak užívat Součásti OS. Zde užívané výrazy psané s velkými počátečními písmeny, které nejsou jinak definovány, mají stejný význam jako v příslušné Smlouvě EULA na OS Produkt. V rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Smlouvy EULA na OS Produkt, platí výlučně ve vztahu k Součástem OS tyto podmínky. Obecně. Součásti OS jsou vám poskytovány společností Microsoft k aktualizaci, doplnění nebo nahrazení stávající funkčnosti příslušného OS Produktu. Výjimky Následující užívací práva a omezení doplňují nebo nahrazují Všeobecnou licenci pro níže uvedené produkty. 1. Windows XP Professional Bezpečnostní aktualizace. Poskytovatelé obsahu používají na ochranu integrity jimi poskytnutého obsahu ( Zabezpečený obsah ) technologii digitální správy práv ( Microsoft DRM ) obsaženou v tomto Produktu takovým způsobem, aby nebyla porušena jejich práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu, včetně autorských práv. Vlastníci takového Zabezpečeného obsahu ( Vlastníci Zabezpečeného obsahu ) mohou příležitostně žádat společnost Microsoft o poskytnutí aktualizací ve vztahu k zabezpečení Microsoft DRM součástí Produktu ( Bezpečnostní aktualizace ), které mohou ovlivnit vaši možnost kopírovat, zobrazovat a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah prostřednictvím softwaru Microsoft nebo aplikací třetích stran, které využívají Microsoft DRM. Proto souhlasíte s tím, že pokud se rozhodnete stáhnout si z Internetu licenci, která vám umožní užívání Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 5

6 Zabezpečeného obsahu, společnost Microsoft vám spolu s touto licencí může do vašeho počítače stáhnout Bezpečnostní aktualizace, o jejichž šíření byla společnost Microsoft požádána ze strany Vlastníka zabezpečeného obsahu. Společnost Microsoft nebude při zavádění těchto Bezpečnostních aktualizací vyhledávat ve vašem počítači žádné údaje, které by vás osobně identifikovaly, ani žádné jiné údaje. Dodatečný software/služby. Tato práva a omezení se vztahují na aktualizace, doplnění, přídavné součásti nebo součásti Internetových služeb k Produktu, které vám může společnost Microsoft poskytnout nebo zpřístupnit po dni, kdy obdržíte vaši úvodní kopii Produktu, pokud nestanovíme jiné podmínky zároveň s aktualizací, doplněním, přídavnou součástí nebo součástí Internetových služeb. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zastavit poskytování Internetových služeb, které jsou vám poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím užívání Produktu. Pokud si budete přát užít součástí Windows Media Format Software Development Kit ( WMFSDK ) obsažených v Produktu k vývoji softwarové aplikace, která využívá technologii Windows Media, navštivte dia/sdk/wmsdk.asp, přijměte samostatnou licenci pro WMFSDK, stáhněte si příslušné WMFSDK a instalujte jej na vašem systému. Popis ostatních práv a omezení. Prvky NetMeeting/Remote Assistance/Remote Desktop. Produkt může obsahovat technologie NetMeeting, Remote Assistance a/nebo Remote Desktop, které vám umožňují přistupovat k softwarovým produktům instalovaným na jiných počítačích. Předtím, než užijete tuto technologii k vzdálenému přístupu a užívání jakéhokoli jiného softwarového produktu, musíte obdržet licenci pro přístup a užívání daného softwarového produktu, pokud je licence vyžadována. Jste odpovědni za seznámení se s licenčními podmínkami daného softwarového produktu pro určení, zda pro softwarový produkt, ke kterému budete vzdáleně přistupovat, je licence vyžadována, a to dříve, než tyto technologie k přístupu a užívání jiných softwarových produktů užijete. Pokud váš Produkt obsahuje technologii Remote Assistance, pak vám společnost Microsoft uděluje svolení užívat ji k přístupu k jakémukoli jinému softwarovému produktu Microsoft výhradně za účelem získání technické podpory a pomoci pro oprávněného uživatele takového softwarového produktu se svolením uživatele. Pokud chcete, aby třetí strana užívala technologii Remote Assistance a tím vám poskytovala technickou podporu a pomoc, musíte nejdříve požádat tuto třetí stranu o výslovný souhlas s tím, že takový přístup a užívání vašeho licencovaného softwarového produktu třetí stranou se řídí stejnými licenčními podmínkami, avšak takový přístup a užívání bude přísně omezeno na poskytování technické podpory a pomoci vám. Zavazujete se odškodnit společnost Microsoft za jakoukoli škodu způsobenou jako následek nezískání takového souhlasu a/nebo zneužití vašeho softwarového produktu takovými třetími stranami. Prvky Internetové hry/aktualizace. Pokud se rozhodnete užívat prvky Internetové hry nebo aktualizace v rámci Produktu, musíte pro zavedení těchto prvků užít určité informace o počítačovém systému, hardwaru a softwaru. Užitím těchto prvků dáváte výslovné svolení společnosti Microsoft nebo jí určenému zprostředkovateli k přistupování k nezbytným informacím a jejich využití pro účely Internetových her nebo aktualizací. Společnost Microsoft smí tyto informace použít výhradně ke zdokonalení svých produktů nebo aby vám poskytla zákaznicky upravené služby nebo technologie. Společnost Microsoft smí sdělit tyto informace třetím osobám, ale ne v takové formě, která by vás osobně identifikovala. Součásti Internetových služeb. Produkt obsahuje součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých Internetových služeb. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může automaticky zkontrolovat verzi Produktu a/nebo jeho součástí, kterou užíváte, a může poskytnout aktualizace nebo opravy, které budou automaticky staženy na vaši Pracovní stanici. Odkazy na stránky třetích stran. Při užívání Produktu můžete být odkázáni na stránky třetích stran. Na stránky třetích stran nemá společnost Microsoft žádný vliv a společnost Microsoft neodpovídá za obsah žádných stránek třetích stran, za žádné odkazy obsažené na stránkách třetích stran, ani za změny nebo aktualizace stránek třetích stran. Společnost Microsoft neodpovídá za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého ze stránek třetích stran. Společnost Microsoft vám poskytuje tyto odkazy na stránky třetích stran pouze pro vaši informaci a zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená spojení společnosti Microsoft s danými stránkami třetí strany. Microsoft Servery» Tato práva a omezení se vztahují na všechny produkty zařazené v Seznamu produktů do skupiny serverů. Pečlivě si přečtěte první odstavec a pak přejděte přímo k vašemu níže uvedenému specifickému produktu. Application Center 2000 BackOffice 2000 Server BizTalk Accelerator for HIPAA 1.0 Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 6

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft! LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS Poslední aktualizace: červenec 2015 POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva.

Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWA RE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a výrobcem serveru, který distribuuje software se serverem,

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Smlouva o Technologii UPS

Smlouva o Technologii UPS Smlouva o Technologii UPS Všeobecné obchodní podmínky Práva koncového uživatele Smlouva o technologii UPS Verze UTA05072014 PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O TECHNOLOGII

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

3. Licence. 6. Údržba

3. Licence. 6. Údržba Corel Transactional Licensing Program (CTL) EMEA 1. Definice. Výrazy psané s velkým začátečním písmenem, používané v tomto dokumentu, jsou definovány v Příloze A, která je součástí dokumentu. bude vypočítána

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů

Softwarová licenční smlouva firmy Intergraph Process, Power and Marine ( PP&M ) k užití softwarových produktů Copyright 2003-2010 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jejím držitelem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE PLATNOU PODEPSANOU LICENCI UDĚLENOU FIRMOU PP&M,

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVOPLATNOU A VYMAHATELNOU SMLOUVU MEZI SPOLEČNOSTÍ SYMANTEC CORPORATION A/NEBO DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více