Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools..."

Transkript

1 Užívací práva k produktu pro licence Microsoft Microsoft Aplikace... 2 Microsoft Systémy... 5 Microsoft Servery... 6 Microsoft Developer Tools Toto jsou běžně definované výrazy: Licenční potvrzení znamená průkaz vaší licence poskytnutý společností Microsoft. společnost Microsoft (v tomto dokumentu také označována jako my nebo nás ) znamená společnost Microsoft, která vydává nebo vydala licence v souladu s vaší objemovou licenční smlouvou. Produkt znamená, není-li stanoveno jinak, počítačový software a doprovodná média, schémata, nástroje pro vytváření schémat, tištěné materiály a online nebo elektronickou dokumentaci, je-li poskytována. Software znamená softwarovou část produktů, které můžete licencovat v souladu s vaší objemovou licenční smlouvou. vy znamená subjekt, který s námi uzavřel objemovou licenční smlouvu, na jejímž základě je licencována kopie Softwaru, a v některých případech jeho afilace nebo uživatele. Tato všeobecná užívací práva a omezení se vztahují na všechny produkty: Společnost Microsoft vám uděluje specifická užívací práva pro každý produkt, který licencujete, a to za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky vztahující se na daný produkt. Záruky na produkty se nevztahují na součásti produktů, které jste podle příslušných užívacích práv k produktu oprávněni opětovně šířit. Předběžný kód. Části Softwaru mohou být označeny jako předběžný kód ( Předběžný kód ). Tento Předběžný kód není na stupni výkonu a kompatibility konečné, obecně dostupné nabídky produktu. Předběžný kód nemusí fungovat bezchybně a může být před první komerční dodávkou podstatně modifikován. Společnost Microsoft není povinna Předběžný kód nebo jakoukoli pozdější verzi komerčně zpřístupnit. vaše licence na užívání jakéhokoli Předběžného kódu končí komerčním zpřístupněním produktu společností Microsoft. Updaty a Dodatky. Tato práva a omezení se vztahují na updaty nebo dodatky k původnímu Produktu poskytnutému společností Microsoft (například dodatečné instalace MSDN), pokud spolu s updatem nebo dodatkem neposkytneme jiné podmínky. Pokud nemáte platně licencovanou kopii původního Produktu, ke které se update nebo dodatek vztahuje, nejste oprávněni tento update nebo dodatek instalovat, kopírovat nebo jinak užívat a nemáte žádná práva na základě dodatečných podmínek užívání, pokud byly stanoveny. Sdílení aplikací. Software může obsahovat produkt Microsoft NetMeeting (technologii, která umožňuje sdílení aplikací mezi dvěma nebo více počítači, pracovními stanicemi, terminály, osobními digitálními organizéry, pagery, smart phony nebo jinými digitálními elektronickými zařízeními (každé z nich dále jen Počítač ), i když je aplikace instalována pouze na jednom z Počítačů). Tuto technologii můžete užívat se všemi aplikačními produkty společnosti Microsoft pro vícestranné konference. U jiných aplikací než aplikací společnosti Microsoft byste měli konzultovat doprovodnou licenční smlouvu nebo se spojit s poskytovatelem licence k určení toho, zda je sdílení aplikací poskytovatelem licence povoleno. Souhlas s užíváním dat. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft a její afilace mohou shromažďovat a užívat technické informace získané jakýmkoliv způsobem jako součást vám poskytovaných služeb produktové podpory souvisejících se Softwarem, jsou-li tyto služby poskytovány. Společnost Microsoft smí tyto informace použít výlučně ke zdokonalení našich produktů nebo k tomu, aby vám poskytla zákaznicky upravené služby nebo technologie. Společnost Microsoft smí sdělit tyto informace třetím osobám, ale ne v takové formě, která by vás osobně identifikovala. Poznámka k podpoře jazyka Java. Software může obsahovat podporu programů psaných v jazyce Java. Technologie Java není odolná proti vadám a není vytvořena, vyráběna nebo určena pro užití nebo prodej jako online řídící zařízení v nebezpečném prostředí, kde je zapotřebí bezchybný provoz, jako je provoz jaderných zařízení, letecké navigace nebo komunikačních systémů, řízení letového provozu, zařízení na přímou podporu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání technologie Java přímo vést k úmrtí či poranění osob nebo závažné fyzické újmě nebo škodě na životním prostředí. Sun Microsystems, Inc., smluvně zavázal společnost Microsoft uvést toto odmítnutí odpovědnosti. Zákaz Multiplexingu nebo Poolingu. Užití softwaru nebo hardwaru, který snižuje počet Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 1

2 elektronických zařízení přímo monitorovaných nebo řízených Softwarem či přímo přistupujících nebo využívajících Software (někdy označovaný jako multiplexingový nebo poolingový software nebo hardware) nesnižuje počet vyžadovaných licencí; vyžadovaný počet těchto licencí by se rovnal počtu zřejmých přístupů do front endu multiplexingového nebo poolingového softwaru nebo hardwaru. Zákaz komerčního hostitelství (hosting). Pomocí produktů nesmíte poskytovat komerční hostitelské služby. Produktové klíče objemové licence. Pro instalaci určitých produktů bude nutné použít specifický Produktový klíč objemové licence (PKOL). Pro každou skupinu produktů (počínaje produktovou řadou XP) vám bude přidělen jedinečný PKOL. Protože budete odpovídat za neoprávněné užívání PKOL, které vám byly přiděleny na základě vaší licenční smlouvy, souhlasíte s tím, že vynaložíte nejvyšší úsilí na vedení zabezpečených záznamů o těchto produktových klíčích a nesdělíte takové klíče žádné neoprávněné třetí straně. Pro další informace o PKOL přejděte prosím na stránku a klikněte na odkaz Volume License Product Key. Ukončení. Společnost Microsoft může ukončit vaše práva na základě dané licence, pokud nedodržíte tyto podmínky; v takovém případě musíte zničit všechny kopie Produktu a všechny jeho součásti. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena. Software je chráněn zákony a mezinárodními smlouvami na ochranu autorských práv, jakož i ostatními zákony a smlouvami v oblasti práv k nehmotným statkům. Software se licencuje, nikoli prodává.» Tato šipka vám pomůže při orientaci v tomto dokumentu. Microsoft Aplikace» Tato část se vztahuje na produkty, které jsou v Seznamu produktů zařazeny do skupiny aplikací, s výjimkou tzv. developer tools produktů. Ohledně užívacích práv pro tyto produkty viz část nazvanou Developer Tools. Udělení Všeobecné licence Tato licence se vztahuje na všechny aplikační produkty, není-li níže uvedeno jinak. Obecně. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Softwaru, jakoukoli produktovou součást Softwaru a jakoukoli předchozí verzi Softwaru nebo jakékoli součásti na jediném počítači, zařízení, pracovní stanici, terminálu nebo jiném digitálním elektronickém či analogovém zařízení ( Zařízení ). Ve vztahu ke každé získané licenci můžete pořídit druhou kopii Softwaru a instalovat ji na přenosné Zařízení výlučně pro užití ze strany osoby, která je primárním uživatelem první kopie Softwaru. Výjimky Následující užívací práva a omezení doplňují nebo nahrazují Všeobecnou licenci na níže uvedené produkty. 1. Encarta Online Deluxe Ve vztahu ke každé získané licenci můžete přistupovat a užívat zabezpečenou webovou stránku známou jako Microsoft Encarta Online Deluxe ( Produkt ) v souladu s podmínkami užívání Produktu, které jsou v současnosti uvedeny na webové stránce Během předplatitelského období budete oprávněni k jakýmkoli Součástem nebo Updatům zpřístupněným na základě Předplatitelského programu Encarta Online Deluxe. Zavazujete se, že omezíte přístup k Produktu na počítačové pracovní stanice fyzicky umístěné ve vašich prostorách. Nesmíte umožnit vzdálený nebo dialin přístup k Produktu. Společnost Microsoft si ponechává právo provádět u vás jednou měsíčně audit ohledně neoprávněného užívání nebo přístupu k Produktu. V případě jakéhokoli neoprávněného užívání Oprávněným uživatelem podniknete veškeré přiměřené kroky, abyste tohoto Oprávněného uživatele přiměli ukončit takovou činnost a abyste zabránili opakování takové činnosti. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo okamžitě ukončit smlouvu, na jejímž základě byla licence získána nebo přístup na webovou stránku vámi nebo Oprávněným(-i) uživatelem(-i) pro porušení jakýchkoli příslušných podmínek. 2. FrontPage* (*verze odpovídající Office XP) Součásti FrontPage web. Součásti FrontPage Web zahrnují součást MSNBC news headline, součást MSN MoneyCentral Stock Quote a součást MSN Search. Instalace a užívání. Můžete instalovat a užívat jakýkoli počet kopií součástí Front Page Web na serverových počítačích za účelem poskytování internetových služeb v rámci vašich webových stránek, které vytvoříte za použití FrontPage a které nejsou mobilními bezdrátovými nebo interaktivními televizními stránkami ( Vaše webové stránky ). Omezení. Součásti FrontPage Web nesmíte žádným způsobem upravovat ani modifikovat. Žádné z ochranných známek, které se objeví v součástech FrontPage Web, nesmíte zobrazovat jakýmkoliv způsobem naznačujícím sponzorství, schvalování nebo licencování Vašich webových stránek ze strany vlastníků těchto ochranných známek. Pokud součásti FrontPage Web obsahují jakékoli aktivní odkazy na jiné stránky, zavazujete se takové aktivní odkazy zachovat a nepřesměrovávat je a ani je neměnit. Součásti FrontPage Web nesmíte samostatně prodávat, šířit, Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 2

3 sublicencovat ani krátkodobě či dlouhodobě pronajímat. Součásti Front Page Web nesmíte užívat ve spojení s jakýmikoliv stránkami, které by se značnou pravděpodobností mohly (i) klamat uživatele ohledně vztahu mezi stránkami nebo vlastníkem stránek a společností Microsoft, MSN, MSNBC nebo Expedia či jejich produkt nebo službami, (ii) porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná práva těchto subjektů, (iii) být v rozporu s jakýmkoli příslušným právním předpisem, nebo (iv) podporovat rasismus, nenávist nebo pornografii. Nesmíte přeměnit news headlines v rámci součásti MSNBC do formátu audio pro další šíření audio uživatelům. Zavazujete se součásti Front Page Web z Vaší webové stránky okamžitě odstranit, pokud nebudete ani přes upozornění dodržovat jakékoli z těchto omezení. 3. MapPoint Navíc k výše uvedené Všeobecné licenci: Správci systému. Můžete umožnit správcům systému ve vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Software výlučně za účelem pomoci s vaší instalací, konfigurací a údržbou licencovaných kopií Softwaru. Pro jakékoli jiné užití Softwaru ze strany správců systému musíte získat samostatné licence. Povolené užití map. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete: (i) pořizovat až jeden tisíc kopií jakékoli jednotlivé mapy vytvořené s užitím Softwaru, a to za předpokladu, že tyto kopírované mapy nebudete prodávat ani dále licencovat; a (ii) vytvářet a umisťovat na síť až jeden tisíc map vytvořených užitím Softwaru, a to za předpokladu, že takové mapy nebudete prodávat ani dále licencovat. Vaše užívání takto kopírovaných map se řídí těmito podmínkami a podmínkami vaší licenční smlouvy. Zavazujete se uchovat a nevymazat ani neměnit veškerá právní označení obsažená v mapách (např. označení autorských práv). 4. Multilingual User Interface (MUI) (dříve Multi-Language) Pack Užívání Multilingual User Interface Packu ( Vícejazyčné součásti ) se řídí podmínkami užívacích práv k produktu ( Smlouva EULA na Produkt ) pro aplikační produkt, který jste licencovali ( Produkt ) a těmito podmínkami. V rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Smlouvy EULA na Produkt, platí výlučně ve vztahu k Vícejazyčným součástem tyto podmínky. Vícejazyčné součásti přidávají vaší kopii Produktu buď anglickou nebo vícejazyčnou funkčnost. Vícejazyčné součásti jsou částí Produktu a jsou určeny k vašemu užívání výlučně ve spojení s Produktem. 5. Office XP* (*A není-li v těchto výjimkách stanoveno jinak, jakýkoli jiný aplikační produkt komerčně uvedený na trh současně nebo následně po Office XP). Mediální prvky. Software může obsahovat určité fotografie, kliparty, animace, zvuky, hudbu a videoklipy (společně Mediální prvky ). Je-li tomu tak, následující podmínky popisují vaše práva ve vztahu k Mediálním prvkům: (i) Není-li v následujícím odstavci stanoveno jinak, můžete užívat, kopírovat a modifikovat Mediální prvky a šířit kopie Mediálních prvků, spolu s vašimi modifikacemi, jako část vašeho softwarového produktu(- ů) a služby(-eb), včetně vašich webových stránek. (ii) Nejste oprávněni k žádné z následujících činností: Nesmíte prodávat, licencovat nebo šířit kopie Mediálních prvků samostatně ani jako součást jakékoli sady, produktu či služby, pokud jsou Mediální prvky primární hodnotou takového produktu nebo služby. Nesmíte užívat nebo šířit jakékoli Mediální prvky, které obsahují zpodobnění (zobrazení) konkrétních jednotlivců, vlád, log, iniciál, symbolů, ochranných známek nebo právnických osob pro jakékoli komerční účely nebo k přímé či nepřímé propagaci nebo spojení s jakýmkoli produktem, službou, právnickou osobou nebo činností. Nesmíte za použití Mediálních prvků vytvářet obscénní díla nebo díla budící pohoršení, jak jsou definována federálními zákony Spojených států v době vzniku takového díla. Musíte odškodnit, ochránit a obhájit společnost Microsoft proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou nebo vyplynou z užívání nebo šíření vámi modifikovaných Mediálních prvků. Musíte umístit platné označení autorských práv na vaše produkty a služby, které zahrnují kopie Mediálních prvků. Nesmíte povolit třetím stranám šíření kopií Mediálních prvků jiným způsobem, než jako část vašeho produktu nebo služby. Služby Sharepoint Teamu. Software může obsahovat kopii Služeb Sharepoint Teamu. Je-li tomu tak, můžete instalovat jednu kopii takového softwaru na jedno Zařízení a umožnit jakémukoli počtu jednotlivců v rámci vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Služby Sharepoint Teamu z jiných Zařízení za předpokladu, že získáte licenci na Software a určíte ji pro Zařízení, na němž jsou Služby Sharepoint Teamu instalovány. Office Resource Kit a PowerPoint Viewer. Jestliže Produkt obsahuje jeden nebo více z těchto prvků, platí následující dodatečné podmínky: Instalace a užívání. Můžete instalovat a užívat jakýkoli počet kopií Softwaru. Kopírování a šíření. Můžete kopírovat a šířit jakýkoli počet kopií Softwaru za předpokladu, že každá kopie bude přesnou a úplnou kopií, včetně všech označení autorských práv a práv k ochranným známkám, a bude Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 3

4 doprovázena licenční smlouvou koncového uživatele, jejíž podmínky budou alespoň tak přísné jako podmínky, jimiž se řídí vaše užívání Softwaru. Součást Office Web. Není nezbytné, abyste licencovali Office XP Enterprise nebo jakýkoli jiný opravňující aplikační produkt za účelem instalace a užívání jedné kopie Softwaru výlučně pro účely prohlížení a tisku kopií statických dokumentů, textu a vyobrazení vytvořených pomocí Softwaru; pro interaktivní užívání nebo pro užívání Softwaru jiným způsobem, jak je stanoveno v Udělení Všeobecné licence výše, však musíte získat licenci na Office XP Enterprise nebo jiný opravňující aplikační produkt. 6. Press Step by Step Courseware Ve vztahu ke každé získané licenci musíte určit jednu osobu ve vaší organizaci, která bude mít osobní nevýlučnou licenci pořizovat a užívat kopie Softwaru. Pro účely těchto práv a omezení bude Software zahrnovat i tištěnou formu produktu. 7. Project 2000 a Windows Media Producer 1.0 Pro účely tohoto odstavce znamená výraz Součásti buď (i) Šablony programu Microsoft Project 2000 umístěné v adresáři Program Files/Microsoft Office/Templates ( Součásti ) ve vztahu k produktu Project 2000 nebo (ii) Šablony programu Microsoft Windows Media Producer ve vztahu k produktu Windows Media Producer 1.0. Kromě výše uvedené Všeobecné licence vám společnost Microsoft uděluje licenci na užívání Součástí nebo jakékoli jejich části, a to za podmínek Všeobecné licence a za těchto podmínek. V rozsahu v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Všeobecné licence, platí výlučně ve vztahu k Součástem tyto podmínky. Odvozená díla; Práva na opětovné šíření. Společnost Microsoft vám uděluje nevýlučná bezplatná práva k užívání, modifikaci a vytváření odvozených děl ze Součástí (ovšem nikoli z programů Microsoft Project 2000 nebo Windows Media Producer 1.0), a to pro účely navrhování, vývoje a prodeje vašeho produktu nebo služeb ( Aplikace ). Součásti (a jakékoli jejich modifikace, které jste provedli) můžete kopírovat, sublicencovat a šířit za předpokladu, že souhlasíte s tím, že: (a) nebudete užívat název, logo ani ochrannou známku společnosti Microsoft při marketingu jakéhokoli vámi vyvinutého softwarového produktu nebo služby; (b) odškodníte, ochráníte a obhájíte společnost Microsoft proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů, které vzniknou nebo vyplynou z užívání nebo šíření Součástí nebo Aplikací; a (c) povolíte další opětovné šíření Součástí vašimi zákazníky jakožto koncovými uživateli pouze při dodržení stejných omezení, jimiž jste sami vázáni. 8. Project Central Kromě výše uvedené Všeobecné licence můžete ve vztahu ke každé získané licenci přihlásit jednoho uživatele na váš Microsoft Project Central Server, aby měl tento uživatel možnost účastnit se na komunikaci projektové pracovní skupiny u projektů, které jsou řízeny prostřednictvím vámi užívaného Microsoft Project Visio 2002 (Standard a Professional Editions a Visio Enterprise Network Tools) Správci systému. Můžete umožnit správcům systému ve vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Software výlučně za účelem pomoci s vaší instalací, konfigurací a údržbou licencovaných kopií Softwaru. Pro jakékoli jiné užití Softwaru ze strany správců systému musíte získat samostatné licence. Dodatečné formy Microsoft Visio Network Equipment. Microsoft Visio Enterprise Network Tools vám mohou umožnit získat určité dodatečné formy Microsoft Visio od společnosti Microsoft, např. z webové stránky společnosti Microsoft. Formy Microsoft Visio Network Equipment, které získáte s užitím Microsoft Visio Enterprise Network Tools budou považovány za část Softwaru a jejich užívání se bude řídit licenční smlouvou, pokud nebudou doprovázeny samostatnou licenční smlouvou; v takovém případě se vaše užívání forem Microsoft Visio Network Equipment bude řídit touto samostatnou licenční smlouvou. Visio Enterprise Network Tools. Ve vztahu ke každé získané licenci na Microsoft Visio Enterprise Network Tools musíte mít odpovídající počet licencí na Microsoft Visio 2002 Professional Edition. 10. Work at Home ( Práce doma )» Kopie pro práci doma jsou licencovány nezávisle na odpovídajících kopiích provozovaných na vašich Pracovních počítačích. Při dodržení omezení, požadavků a restriktivních opatření uvedených níže můžete ve vztahu ke každé získané licenci pro práci doma povolit jednomu Zaměstnanci pracujícímu doma instalovat, užívat, přistupovat, zobrazovat, provozovat nebo jinak pracovat ( provozovat ) s jednou kopií Softwaru na jediném domácím počítači, pracovní stanici, terminálu, osobním digitálním organizéru, pageru, smart phonu nebo jiném elektronickém zařízení ( Domácí počítač ). Výraz Zaměstnanec pracující doma ve smyslu tohoto ustanovení znamená vašeho zaměstnance (nebo nezávislého kontrahenta poskytujícího vám v podstatě na plný úvazek služby takového druhu, které jsou obvykle poskytovány vašimi zaměstnanci), který je primárním uživatelem Pracovního počítače. Výraz Pracovní počítač ve smyslu tohoto ustanovení znamená počítač, pracovní stanici, terminál, osobní digitální organizér, pager, smart phone nebo jiné vámi poskytnuté elektronické zařízení, na němž je Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 4

5 provozována řádně licencovaná kopie Softwaru. Namísto verze Softwaru označené v Licenčním potvrzení (nebo rovnocenném průkazu licence) může Zaměstnanec pracující doma užívat jakoukoli pozdější verzi Softwaru, kterou může řádně užívat na svém Pracovním počítači na základě licence nebo práva upgradu (např. na základě Upgrade Advantage nebo na základě Prováděcí smlouvy Enterprise/Smlouvy Enterprise). Jste povinni uchovávat odpovídající záznamy pro zjištění počtu a totožnosti Zaměstnanců pracujících doma oprávněných Provozovat kopii Softwaru podle těchto ustanovení. Kromě požadavků týkajících se oznámení uživatelům popsaných ve vaší licenční smlouvě upozorníte každého Zaměstnance pracujícího doma, který provozuje kopii Softwaru na Domácím počítači na základě těchto ustanovení, že takovou kopii musí vymazat a odstranit z dočasné paměti (RAM) a trvalé paměti (např. pevného disku) takového Domácího počítače okamžitě při jakékoli události, která způsobí, že přestane být Zaměstnancem pracujícím doma (jak je tento výraz definován v tomto odstavci). Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení ve vaší licenční smlouvě nejsou licence pro práci doma za žádných okolností převoditelné bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft. Užívání Softwaru vašimi Zaměstnanci pracujícími doma podléhá příslušným výše uvedeným omezením specifickým pro každý produkt. Microsoft Systémy» Tato část se vztahuje produkty, které jsou v Seznamů produktů zařazeny do skupiny systémů, s výjimkou IEAK. Ohledně užívacích práv k IEAK viz část Developer Tools. Ohledně užívacích práv k produktům Microsoft Press viz část tohoto dokumentu nazvanou Microsoft Aplikace. Udělení Všeobecné licence Tato licence se vztahuje na všechny systémové produkty, není-li níže uvedeno jinak. Instalace a užívání. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat, užívat, zobrazovat a provozovat jednu kopii Produktu na jediném počítači, jako například pracovní stanici, terminálu nebo jiném zařízení ( Pracovní stanice ), na němž je Software poprvé instalován, a k této jediné kopii na jediném počítači přistupovat. Produkt nesmí být v jakémkoli okamžiku užíván více než dvěma (2) procesory na jakékoli jediné Pracovní stanici. Můžete povolit nejvýše deseti (10) počítačům nebo jiným elektronickým zařízením (každé z nich Zařízení ) připojení k Pracovní stanici k využití služeb Produktu výlučně pro souborové a tiskové služby, Internetové informační služby a vzdálený přístup (včetně sdílení připojení a telefonických služeb). Maximum deseti připojení zahrnuje jakákoli nepřímá připojení uskutečněná prostřednictvím multiplexingu nebo jiného softwaru nebo hardwaru, který spojuje nebo seskupuje připojení. Neumožňují-li to jinak prvky NetMeeting, Remote Assistance a Remote Desktop popsané níže v části o Windows XP Professional, nesmíte užívat Produkt za tím účelem, aby umožnil jakémukoli Zařízení užívat, přistupovat, zobrazovat nebo provozovat jiný spustitelný software umístěný na Pracovní stanici, a také nejste oprávněni umožnit jakémukoli Zařízení užívat, zobrazovat nebo provozovat Produkt nebo uživatelské rozhraní Produktu, případně k Produktu nebo jeho uživatelskému rozhraní přistupovat, pokud Zařízení nemá na Produkt zvláštní licenci. Vícejazyčné verze. Užívání vícejazyčných verzí (např. Windows XP Multilingual User Interface Pack) ( Součásti OS ) se řídí podmínkami smlouvy ( Smlouva EULA ), na jejímž základě jste licencovali Windows 2000 Professional. Windows XP Professional nebo Windows XP 64-Bit Edition (každý jednotlivě OS Produkt ) a těmito podmínkami. Pokud nemáte platnou Smlouvu EULA na OS Produkt, nejste oprávněni instalovat, kopírovat nebo jinak užívat Součásti OS. Zde užívané výrazy psané s velkými počátečními písmeny, které nejsou jinak definovány, mají stejný význam jako v příslušné Smlouvě EULA na OS Produkt. V rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami Smlouvy EULA na OS Produkt, platí výlučně ve vztahu k Součástem OS tyto podmínky. Obecně. Součásti OS jsou vám poskytovány společností Microsoft k aktualizaci, doplnění nebo nahrazení stávající funkčnosti příslušného OS Produktu. Výjimky Následující užívací práva a omezení doplňují nebo nahrazují Všeobecnou licenci pro níže uvedené produkty. 1. Windows XP Professional Bezpečnostní aktualizace. Poskytovatelé obsahu používají na ochranu integrity jimi poskytnutého obsahu ( Zabezpečený obsah ) technologii digitální správy práv ( Microsoft DRM ) obsaženou v tomto Produktu takovým způsobem, aby nebyla porušena jejich práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu, včetně autorských práv. Vlastníci takového Zabezpečeného obsahu ( Vlastníci Zabezpečeného obsahu ) mohou příležitostně žádat společnost Microsoft o poskytnutí aktualizací ve vztahu k zabezpečení Microsoft DRM součástí Produktu ( Bezpečnostní aktualizace ), které mohou ovlivnit vaši možnost kopírovat, zobrazovat a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah prostřednictvím softwaru Microsoft nebo aplikací třetích stran, které využívají Microsoft DRM. Proto souhlasíte s tím, že pokud se rozhodnete stáhnout si z Internetu licenci, která vám umožní užívání Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 5

6 Zabezpečeného obsahu, společnost Microsoft vám spolu s touto licencí může do vašeho počítače stáhnout Bezpečnostní aktualizace, o jejichž šíření byla společnost Microsoft požádána ze strany Vlastníka zabezpečeného obsahu. Společnost Microsoft nebude při zavádění těchto Bezpečnostních aktualizací vyhledávat ve vašem počítači žádné údaje, které by vás osobně identifikovaly, ani žádné jiné údaje. Dodatečný software/služby. Tato práva a omezení se vztahují na aktualizace, doplnění, přídavné součásti nebo součásti Internetových služeb k Produktu, které vám může společnost Microsoft poskytnout nebo zpřístupnit po dni, kdy obdržíte vaši úvodní kopii Produktu, pokud nestanovíme jiné podmínky zároveň s aktualizací, doplněním, přídavnou součástí nebo součástí Internetových služeb. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zastavit poskytování Internetových služeb, které jsou vám poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím užívání Produktu. Pokud si budete přát užít součástí Windows Media Format Software Development Kit ( WMFSDK ) obsažených v Produktu k vývoji softwarové aplikace, která využívá technologii Windows Media, navštivte dia/sdk/wmsdk.asp, přijměte samostatnou licenci pro WMFSDK, stáhněte si příslušné WMFSDK a instalujte jej na vašem systému. Popis ostatních práv a omezení. Prvky NetMeeting/Remote Assistance/Remote Desktop. Produkt může obsahovat technologie NetMeeting, Remote Assistance a/nebo Remote Desktop, které vám umožňují přistupovat k softwarovým produktům instalovaným na jiných počítačích. Předtím, než užijete tuto technologii k vzdálenému přístupu a užívání jakéhokoli jiného softwarového produktu, musíte obdržet licenci pro přístup a užívání daného softwarového produktu, pokud je licence vyžadována. Jste odpovědni za seznámení se s licenčními podmínkami daného softwarového produktu pro určení, zda pro softwarový produkt, ke kterému budete vzdáleně přistupovat, je licence vyžadována, a to dříve, než tyto technologie k přístupu a užívání jiných softwarových produktů užijete. Pokud váš Produkt obsahuje technologii Remote Assistance, pak vám společnost Microsoft uděluje svolení užívat ji k přístupu k jakémukoli jinému softwarovému produktu Microsoft výhradně za účelem získání technické podpory a pomoci pro oprávněného uživatele takového softwarového produktu se svolením uživatele. Pokud chcete, aby třetí strana užívala technologii Remote Assistance a tím vám poskytovala technickou podporu a pomoc, musíte nejdříve požádat tuto třetí stranu o výslovný souhlas s tím, že takový přístup a užívání vašeho licencovaného softwarového produktu třetí stranou se řídí stejnými licenčními podmínkami, avšak takový přístup a užívání bude přísně omezeno na poskytování technické podpory a pomoci vám. Zavazujete se odškodnit společnost Microsoft za jakoukoli škodu způsobenou jako následek nezískání takového souhlasu a/nebo zneužití vašeho softwarového produktu takovými třetími stranami. Prvky Internetové hry/aktualizace. Pokud se rozhodnete užívat prvky Internetové hry nebo aktualizace v rámci Produktu, musíte pro zavedení těchto prvků užít určité informace o počítačovém systému, hardwaru a softwaru. Užitím těchto prvků dáváte výslovné svolení společnosti Microsoft nebo jí určenému zprostředkovateli k přistupování k nezbytným informacím a jejich využití pro účely Internetových her nebo aktualizací. Společnost Microsoft smí tyto informace použít výhradně ke zdokonalení svých produktů nebo aby vám poskytla zákaznicky upravené služby nebo technologie. Společnost Microsoft smí sdělit tyto informace třetím osobám, ale ne v takové formě, která by vás osobně identifikovala. Součásti Internetových služeb. Produkt obsahuje součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých Internetových služeb. Uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může automaticky zkontrolovat verzi Produktu a/nebo jeho součástí, kterou užíváte, a může poskytnout aktualizace nebo opravy, které budou automaticky staženy na vaši Pracovní stanici. Odkazy na stránky třetích stran. Při užívání Produktu můžete být odkázáni na stránky třetích stran. Na stránky třetích stran nemá společnost Microsoft žádný vliv a společnost Microsoft neodpovídá za obsah žádných stránek třetích stran, za žádné odkazy obsažené na stránkách třetích stran, ani za změny nebo aktualizace stránek třetích stran. Společnost Microsoft neodpovídá za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého ze stránek třetích stran. Společnost Microsoft vám poskytuje tyto odkazy na stránky třetích stran pouze pro vaši informaci a zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená spojení společnosti Microsoft s danými stránkami třetí strany. Microsoft Servery» Tato práva a omezení se vztahují na všechny produkty zařazené v Seznamu produktů do skupiny serverů. Pečlivě si přečtěte první odstavec a pak přejděte přímo k vašemu níže uvedenému specifickému produktu. Application Center 2000 BackOffice 2000 Server BizTalk Accelerator for HIPAA 1.0 Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 6

7 BizTalk Accelerator for RosettaNet 1.1 Standard Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 1.1 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for Suppliers 1.0 BizTalk Adapter for MQSeries 1.0 Enterprise Edition BizTalk Adapter for SAP 1.0 BizTalk Server 2000 Standard Edition BizTalk Server 2000 Enterprise Edition BizTalk Server 2002 Standard Edition BizTalk Server 2002 Enterprise Edition Commerce Server 2000 Commerce Server 2002 Standard Edition Commerce Server 2002 Enterprise Edition Content Management Server 2001 Core CAL Encarta Class Server 1.0 Exchange 2000 Conferencing Server Exchange 2000 Server Host Integration Server 2000 ( HIS ) Internet Security and Acceleration Server 2000 ( ISA ) Mobile Information Server Enterprise Edition 1.0 Mobile Information Server 2002 Mobile Information Server 2002 ActiveSync Edition Operations Manager 2000 Project Server 2002 Services for Netware SharePoint Portal Server 2001 Small Business Server 2000 ( SBS 2000 ) SQL Server 2000 SQL Server 2000 Runtime System Management Server 2.0 ( SMS ) Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Server Windows NT 4.0 Server Windows Services for Unix 2.0 Interix 2.2 Services for Unix 3.0 Některé produkty mají opětovně šiřitelné součásti s vlastními právy a omezeními. Ohledně užívacích práv k produktům Microsoft Press viz část tohoto dokumentu nazvanou Microsoft Aplikace. Toto jsou obecně definované výrazy vztahující se k Microsoft serverům: CAL znamená licenci klientského přístupu. Zařízení znamená elektronické zařízení. Uživatel internetu. Není-li níže stanoveno jinak, znamená Uživatel internetu jakoukoli osobu připojenou k Internetu, mimo osoby, která (i) pro vás pracuje (jako zaměstnanec, nezávislý kontrahent, zástupce nebo v jakékoli jiné funkci), nebo která (ii) jinak dodává zboží nebo poskytuje služby vám (např. jeden z vašich dodavatelů) nebo ve váš prospěch (např. jeden z vašich distributorů nebo prodejců, zástupců, popř. vámi najatá konzultantská společnost). OMAL znamená licenci mobilního přístupu na Microsoft Outlook. Produkt může obsahovat následující software: Serverový software poskytuje služby nebo funkčnost na vašich počítačích schopných provozovat Serverový software ( Servery ); Klientský Software umožňuje Zařízení přistupovat a užívat Serverový software. Omezení ohledně CAL. Můžete užívat CAL pouze ve spojení s vaším Serverovým Softwarem, není-li uvedeno jinak. Shoda verzí. Jakákoli CAL, licence na Internet Connector, OMAL, Základní licence na Operations Manager nebo Aplikační licence na Operations Manager musí mít stejné nebo pozdější číslo verze, než je odpovídající číslo verze užívaného Serverového softwaru. Pro účely shody verzí se předpokládá, že každá Core CAL, kterou získáte, má ve vztahu ke každému jednotlivému produktu Serverového Softwaru, ke kterému umožňuje přístup, číslo verze shodné s nejnovější verzí tohoto produktu Serverového Softwaru zpřístupněnou během doby krytí Software Assurance pro danou Core CAL. Per Seat nebo Per Server. Některé produkty můžete užívat v režimu Per Seat nebo Per Server, je-li to pro ně stanoveno. V režimu Per Seat potřebujete samostatnou CAL pro každé jednotlivé Zařízení, které přistupuje nebo užívá Serverový software. Pokud si zvolíte režim Per Seat, je vaše volba trvalá. V režimu Per Server se nejvyšší počet Zařízení, která mohou přistupovat nebo užívat Serverový software v daném okamžiku rovná počtu CAL, které získáte a určíte k užívání výlučně s takovým Serverem. CAL v režimu Per Seat mohou také přistupovat k Serverovému softwaru provozovanému v režimu Per Server, a to za předpokladu, že dodatečný přístup se uskuteční v rámci nejvyšší licencované kapacity Serveru. Můžete natrvalo změnit umístění CAL z režimu Per Server do režimu Per Seat. Převod. Můžete provést jednorázový převod CAL v režimu Per Seat, OMAL nebo Základní licence či Aplikační licence na Operations Manager na jiné z vašich Zařízení. Benchmarkové testování. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft nesmíte Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 7

8 sdělit žádné třetí straně výsledky jakéhokoli benchmarkového testu softwaru Application Center, BizTalk, BizTalk Adapter for MQSeries, BizTalk Accelerator for HIPAA, BizTalk Accelerator for Suppliers, BizTalk Accelerator for Rosettanet, BizTalk Adapter for SAP, Content Management Server, Commerce Server, HIS, IIS, ISA, Message Queue Server, Mobile Information Server, Project Server, SQL Server, nebo Transaction Server, ani jakéhokoli příbuzného klientského softwaru. Administrace. Není-li stanoveno jinak, nepotřebujete CAL pro administraci Serverového softwaru (včetně vzdálené administrace), pro ne více než dvě připojení k Serveru. Jiné licence. Vaše užívání softwarových aplikací instalovaných na Serveru nebo přistupovaných prostřednictvím Serverového softwaru může vyžadovat další licence konzultujte prosím licenční smlouvu doprovázející takový software. Omezený přístup prostřednictvím jiných Zařízení. Některé produkty umožňují omezený přístup prostřednictvím jiných zařízení. Ve vztahu k těmto produktům může každá CAL nebo OMAL, kterou získáte pro Zařízení, být také užívána primárním uživatelem daného Zařízení ( Primární uživatel ) k umožnění přístupu nebo užívání Serverového softwaru prostřednictvím jakéhokoli jiného Zařízení, které Primární uživatel užívá méně než dvacet procent (20 %) celkového času připojení Primárního uživatele. Výraz celkový čas připojení znamená celkový čas, po který Primární uživatel užívá Klientský software společnosti Microsoft k přístupu nebo jinému užití Serverového softwaru ze Zařízení.» Ohledně určení, které produkty umožňují omezený přístup prostřednictvím jiných zařízení, viz části ohledně specifických produktů níže. Není-li níže stanoveno jinak, musíte získat licenci pro každý Server nebo Zařízení, na kterém nebo z kterého je instalována, užívána, přistupována, zobrazována, provozována nebo jinak využívána kopie Serverového softwaru nebo Klientského softwaru. Není-li zvlášť určeno jinak, výrazy licence a CAL, užívané v jakékoli části týkající se konkrétního Produktu, znamenají licence a CAL na tento Produkt nebo v určitých případech Core CAL nebo licence a CAL na odpovídající spojený produkt BackOffice Server nebo SBS. 1. Application Center, BizTalk Adapter for MQSeries, BizTalk, BizTalk Accelerator for HIPAA, BizTalk Accelerator for Suppliers, BizTalk Accelerator for Rosettanet, BizTalk Adapter for SAP, Commerce Server, Content Management Server, HIS a ISA Servery Instalace -- Serverový software. Kromě případů, kdy jsou licencovány v rámci spojených produktů BackOffice Server 2000 nebo SBS 2000, můžete ve vztahu ke každé získané licenci instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Pokud Server má více než jeden procesor, musíte získat samostatnou licenci pro každý procesor v daném Serveru. Serverový software můžete užívat pouze s takovým počtem procesorů, na který máte řádné licence. Standard Edition produktu BizTalk Každá kopie Serverového softwaru může být užívána pouze jedním procesorem počítače, na kterém je taková kopie instalována. K využívání Serverového softwaru vám stačí pouze jedna platná licence na procesor. Serverový software nesmí být užíván v rámci více než jednoho počítače, např. více počítači, které všechny zpracovávají stejnou aplikaci nebo úkol. Kromě toho nesmí být Serverový software užíván pro připojení k více než pěti (5) externím organizacím a nesmí být užíván pro připojení k více než pěti (5) interním aplikacím. Standard Editions produktů BizTalk 2002, BizTalk Accelerator for Rosettanet a BizTalk Accelerator for HIPAA. Každá kopie Serverového softwaru může být užívána pouze jedním procesorem počítače, na kterém je taková kopie instalována. K využívání Serverového softwaru vám stačí pouze jedna platná licence na procesor. Serverový software nesmí být užíván v rámci více než jednoho počítače, např. více počítači, které všechny zpracovávají stejnou aplikaci nebo úkol. Kromě toho nesmí být Serverový software užíván pro připojení k více než deseti (10) externím organizacím a nesmí být užíván pro připojení k více než pěti (5) interním aplikacím. ISA Server. Dále vyjmenované soubory mohou být instalovány na samostatném serveru výlučně pro užívání ve spojení se Serverovým softwarem: H.323 Gatekeeper, Message Screener a ISA Server Management. BizTalk Adapter for MQSeries. Níže uvedený soubor: MQHelper.dll může být instalován na jakémkoli počtu samostatných serverů pro užívání výlučně ve spojení se Serverovým softwarem, přičemž nejste povinni získat licenci v režimu per processor pro žádný ze samostatných serverů, na nichž je MQHelper.dll instalován. Klientský software. Klientský software můžete instalovat a užívat na jakémkoli počtu Zařízení pro interní potřebu za předpokladu, že ho budete užívat pouze ve spojení se Serverovým softwarem. Přístup Zařízení. Kromě případů, kdy jsou licencovány v rámci spojených produktů BackOffice Server 2000 nebo SBS 2000, může jakýkoli počet Zařízení užívat Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 8

9 nebo přistupovat ke službám Serveru, na kterém je provozován Serverový software, pokud jste získali platnou licenci pro každý procesor, na kterém je Serverový software provozován. Pokud jsou licencovány v rámci spojeného produktu BackOffice Server 2000, může jakýkoli počet Zařízení užívat nebo přistupovat ke službám Serveru, na kterém je Serverový software provozován, a to za předpokladu, že jste získali platnou licenci pro každý server, na kterém je Serverový software provozován (jak je požadováno v užívacích právech k produktu pro spojený produkt BackOffice Server 2000), Užívání Opětovně šiřitelného Softwaru ze strany produktů BizTalk, Commerce Server, HIS Server a ISA Server ( SDK Software ). Je-li takový Software zahrnut, můžete instalovat a užívat kopie SDK Softwaru na jednom nebo více počítačích umístěných ve vašich prostorách výlučně za účelem vývoje aplikací pracujících ve spojení se Serverovým softwarem ( Aplikace ). Sample Code (identifikovaný v adresářích samples ) můžete modifikovat za účelem navrhování, vývoje a testování vašich Aplikací a můžete kopírovat a užívat Sample Code v modifikované podobě na jednom nebo více počítačích umístěných ve vašich prostorách. Můžete také kopírovat a šířit Sample Code společně s jakýmikoli modifikacemi, které jste v něm provedli (pro účely tohoto odstavce znamenají modifikace zvýšení funkčnosti Sample Code) a jakýmikoli soubory, které mohou být uvedeny a označeny v souboru REDIST.TXT jako opětovně šiřitelné (společně Opětovně šiřitelný kód ), a to za předpokladu, že dodržíte požadavky odstavce (I)(C)(1) části tohoto dokumentu týkající se Developer Tools. Identifikovaný Software v produktech BizTalk 2002 a Commerce Server Následující podmínky se vztahují pouze na jakýkoliv software obsažený v produktech BizTalk Server 2002 a Commerce Server 2002, který je označen jako software, který můžete upravovat a/nebo opětovně šířit (v tomto odstavci dále jen Dotčený kód ): Vaše licenční práva k Dotčenému kódu jsou podmíněna tím, že (a) nebudete vkládat Identifikovaný software do Dotčeného kódu ani kombinovat Identifikovaný software s Dotčeným kódem nebo jakýmkoliv z něj odvozeným dílem, (b) nebudete šířit Identifikovaný software ve spojení s Dotčeným kódem nebo jakýmkoliv z něj odvozeným dílem a (c) nebudete užívat Identifikovaný software pro vývoj odvozeného díla z Dotčeného kódu. Identifikovaný software znamená software, který je licencován v souladu s podmínkami, které přímo nebo nepřímo (i) zakládají nebo znamenají vznik závazků společnosti Microsoft v souvislosti s Dotčeným kódem nebo z něj odvozeným dílem, nebo (ii) udělují nebo znamenají udělení jakýchkoli práv nebo osvobození jakékoli třetí straně v rámci duševního vlastnictví společnosti Microsoft nebo vlastnických práv k Dotčenému kódu nebo k dílu z něj odvozenému. Identifikovaný software zahrnuje bez omezení jakýkoliv software, který může být užíván, upravován a/nebo šířen pouze za předpokladu, že jiný software, v nějž je včleněn, z nějž je odvozen nebo s nímž je software šířen, je (a) zveřejněn nebo šířen ve formě zdrojového kódu; (b) licencován za účelem vytváření odvozených děl nebo (c) bezplatně opětovně šiřitelný. Klientský software. Terminálové emulační aplety 3270 a 5250 ( Aplety ) Klientského softwaru HIS mohou být užívány pouze jediným uživatelem na každou licencovanou kopii Serverového softwaru HIS. Licence pro další uživatele musí být získány zvlášť. Kromě toho mohou Aplety být užívány pouze k přístupu nebo jinému využití služeb HIS. Užití prvku Host Security Integration. Software označený jako Windows NT Account Synchronization Service a Host Account Cache můžete instalovat a užívat na jakémkoli počítači v rámci vaší organizace, na kterém je provozována platně licencovaná kopie Windows NT Serveru. BizTalk Accelerator for HIPAA a BizTalk Accelerator for Suppliers - Užívání Schémat. Software zahrnuje různá transakční schémata ( Schémata ). Tato Schémata jsou ve vlastnictví společnosti Microsoft Corporation a/nebo jejích dodavatelů a vy je můžete užívat (i) pouze pro vaše interní obchodní účely a (ii) výlučně ve spojení s vaším užíváním Softwaru s produktem BizTalk Server (v případě BizTalk Accelerator for HIPAA nebo BizTalk Accelerator for Suppliers) nebo s produktem Commerce Server (v případě BizTalk Accelerator for Suppliers). Schémata nesmíte šířit jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft. 2. BackOffice Server 2000» BackOffice je spojením různých serverových produktů. Pečlivě si přečtěte odstavce týkající se každé součásti. A. Užívací práva k Serveru Užívací práva a omezení specifická pro jednotlivé součásti jsou uvedena v odstavcích ohledně součástí. V případě rozporu mezi tímto odstavcem a jakýmkoli odstavcem ohledně jednotlivé součásti platí výlučně ve vztahu k vašemu užívání součásti v rámci spojeného produktu BackOffice tento odstavec. Instalace--Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii každé součásti Serverového softwaru obsažené v Produktu na jednom Serveru. Můžete rozmístit součásti Serverového softwaru obsažené v Produktu mezi nejvýše tři Servery ( Multiserverová konfigurace ) za předpokladu, že: (i) k zavedení Multiserverové konfigurace užíváte prvek BackOffice Server 2000 Setup, (ii) každý ze Serverů v Multiserverové konfiguraci je zeměpisně umístěn a konfigurován ve stejné organizační Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 9

10 jednotce Microsoft Windows 2000 Active Directory, (iii) každá ze součástí Serverového softwaru je v rámci Multiserverové konfigurace instalována pouze jednou, a (iv) pro každý Server v Multiserverové konfiguraci je k dispozici samostatná licence Windows 2000 Server (Produkt obsahuje pouze jedinou licenci na Windows 2000 Server). Klientský software. Pokud není stanoveno jinak v odstavcích ohledně jednotlivých součástí níže, můžete instalovat Klientský software na jakémkoli Zařízení. Požadavky na CAL. (i) Obecně. Pokud není níže nebo v částech ohledně součástí stanoveno jinak, musíte získat CAL za účelem přístupu nebo jiného využití služeb nebo funkčnosti Serverového softwaru, ať už k tomu účelu užíváte Klientský software nebo jakýkoli jiný software. CAL na BackOffice Server 2000 opravňují k přístupu a užívání každé ze součástí Serverového softwaru obsažených v Produktu, které vyžadují CAL. Můžete také přistupovat a užívat jednotlivé součásti Serverového softwaru obsažené v Produktu prostřednictvím získání CAL na tyto jednotlivé součásti Serverového softwaru. (ii) Režim umístění. CAL na Microsoft Windows 2000 Server můžete umístit buď v režimu Per Seat nebo Per Server. CAL na Microsoft BackOffice Server 2000, Exchange 2000 Server, SQL Server 2000 a SMS mohou být umístěny pouze v režimu Per Seat. Health Monitor 2.1. Povolené užívání. Health Monitor 2.1 můžete užívat k (i) monitorování jakéhokoli Serveru, na kterém je instalována součást Serverového softwaru obsažená v Produktu, jak je stanoveno výše a k (ii) monitorování jakékoli Zařízení, kterému jste určili CAL. Klientský přístup. CAL není vyžadována pro jakékoli Zařízení užívané jako prostředek administrace pro Health Monitor 2.1 za předpokladu, že takové Zařízení není ze strany Health Monitor 2.1 samo monitorováno. Sdílená faxová služba a Sdílená modemová služba. Klientský přístup. Musíte mít CAL pro každé jednotlivé Zařízení, které přistupuje nebo užívá Sdílenou faxovou službu nebo Sdílenou modemovou službu Serverového softwaru. Užití Administrator Tools. Na jakémkoli Zařízení v rámci vaší organizace můžete instalovat a užívat integrovanou konzoli BackOffice Server Management Console a příbuzné nástroje výlučně za účelem administrace součástí Serverového softwaru a Klientského softwaru obsažených v Produktu a získaných v souvislosti s Produktem. Užití Opětovně šiřitelných součástí. Soubory uvedené v souboru REDIST.TXT (společně dále jen Opětovně šiřitelné součásti ) můžete modifikovat, kopírovat nebo šířit za předpokladu, že dodržíte Podmínky modifikace a šíření uvedené v tomto souboru REDIST.TXT. Serverový software můžete přemístit na jiný Server, avšak za předpokladu, že pokud budou součásti Serverového softwaru obsažené v Produktu instalovány v Multiserverové konfiguraci, můžete přemístit Serverový software pouze na jiný Server v rámci Multiserverové konfigurace. Předchozí verze. Jakékoli právo na instalaci a užívání předchozích verzí Softwaru, které máte, se uplatní i na jednotlivé součásti Serverového softwaru, pokud jsou instalovány a užívány na jediném Serveru nebo v rámci téže Multiserverové konfigurace. Upgrady Součásti spojeného produktu Microsoft BackOffice Server Můžete upgradovat součást v rámci spojeného produktu BackOffice Server, pokud bude upgradovaná součást provozována na stejném Serveru, na kterém je instalována součást, která byla upgradována, s výjimkou případů, kdy upgradovaná součást je Enterprise nebo Commerce Edition; v takovém případě můžete užívat upgradovanou součást jako samostatný produkt. S výhradou bezprostředně předcházející věty platí, že když instalujete upgradovanou součást, pak (i) upgradovaná součást nahrazuje součást spojeného produktu, která byla upgradována, (ii) vaše užívání upgradované součásti se řídí podmínkami užívání spojenými s takovou součástí a (iii) zbývající součásti BackOffice Serveru mohou být užívány pouze v souladu s těmito podmínkami užívání. B. Užívací práva k CAL Není-li uvedeno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně BackOffice Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně BackOffice Serveru výše. 3. (BackOffice) SBS 2000» SBS je spojením různých serverových produktů. Pečlivě si přečtěte odstavce týkající se každé součásti. A. Užívací práva k Serveru Užívací práva a omezení specifická pro jednotlivé součásti jsou uvedena v odstavcích ohledně součástí. V případě rozporu mezi tímto odstavcem a jakýmkoli odstavcem specifickým pro jednotlivou součást, platí výlučně ve vztahu k vašemu užívání součásti v rámci spojeného produktu SBS tento odstavec. Instalace a užívání--serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru, a to za předpokladu, že tento Server nesmí být připojen k Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 10

11 více než padesáti (50) Zařízením. Nesmíte oddělovat součásti Serverového softwaru pro užívání na více než jednom Serveru. Bez ohledu na počet licencí, které na Produkt získáte, může být v jediné doméně (jiné než určené k účelům migrace dat po dobu nezbytnou k uskutečnění migrace dat) provozována pouze jediná instance Produktu. Klientský software. S výhradou omezení ohledně Součásti můžete instalovat a užívat Klientský software na nejvýše padesáti (50) Zařízeních za předpokladu, že jste určili CAL pro každé takové Zařízení. Požadavky na CAL na SBS Není-li v tomto odstavci nebo v odstavcích ohledně Součástí stanoveno jinak, musíte získat zvláštní CAL pro každé jednotlivé Zařízení, které přistupuje nebo využívá Serverový software. Core CAL, CAL na BackOffice Server 2000 a CAL na jednotlivé součásti Serverového softwaru vás neopravňují k přistupování a užití těchto jednotlivých součástí Serverového softwaru, pokud jsou takové součásti získány jako část spojeného produktu SBS 2000; toto právo přístupu a užívací práva vám poskytuje pouze CAL na SBS Health Monitor 2.1. Povolené užívání. Health Monitor 2.1 můžete užívat k (i) monitorování jakéhokoli Serveru, na němž je instalována součást Serverového softwaru obsažená v Produktu, jak je stanoveno výše a (ii) monitorování jakéhokoli Zařízení, pro které jste určili CAL. Klientský přístup. CAL není vyžadována pro jakékoli Zařízení, které je užíváno jako prostředek administrace pro Health Monitor 2.1 za předpokladu, že takové Zařízení není samo monitorováno ze strany Health Monitoru 2.1. Sdílená faxová služba a Sdílená modemová služba. Klientský přístup. Musíte mít CAL pro každé jednotlivé Zařízení, které přistupuje nebo užívá Sdílenou faxovou službu a/nebo Sdílenou modemovou službu Serverového softwaru. Užití Administrator Tools. Integrované SBS Management Console a příbuzné nástroje a tzv. snapins můžete instalovat a užívat na jakémkoli Zařízení v rámci vaší organizace výlučně za účelem administrace Serverového softwaru nebo součástí Klientského softwaru získaných jako část Produktu. Užití Opětovně šiřitelných součástí. Soubory uvedené v souboru REDIST.TXT (společně dále jen Opětovně šiřitelné součásti ) můžete modifikovat, kopírovat nebo šířit za předpokladu, že dodržíte Podmínky modifikace a šíření uvedené v tomto souboru REDIST.TXT. B. Užívací práva k CAL Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. CAL na SBS 2000 vám udělují přístup k Serverovému softwaru pouze pokud jsou získány jako část spojeného produktu SBS. 4. Core CAL» Core CAL je licencí klientského přístupu pro Exchange Server, SharePoint Portal Server, Systems Management Server a Windows Server (a jakýkoliv jiný produkt Serverového softwaru, který můžeme příležitostně označit jako součást Core CAL v Seznamu produktů). Core CAL vás opravňuje k přístupu (způsobem popsaným v těchto užívacích právech k produktu) k té verzi každého takového produktu Serverového softwaru, která je zpřístupněna v době vaší objednávky Core CAL. Aktuální verze každého takového produktu Serverového softwaru je určena v Seznamu produktů. Software Assurance pro Core CAL vás dále opravňuje k přístupu (způsobem popsaným v těchto užívacích právech k produktu) k jakékoliv pozdější verzi stejných produktů Serverového softwaru zpřístupněné během doby krytí Software Assurance. Pokud není ve vaší licenční smlouvě stanoveno jinak, budete mít při uplynutí doby krytí Software Assurance trvalou licenci pro přístup (způsobem popsaným v těchto užívacích právech k produktu) k nejnovější verzi Serverového softwaru, která bude v dané době zpřístupněna. Užívací práva k CAL. Pokud není stanoveno jinak, definované pojmy mají stejný význam jako v užívacích právech k produktu vztahujících se k produktům Serverového softwaru, ke kterým je umožněn přístup díky určité Core CAL. Ve vztahu ke každé získané Core CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v užívacích právech k produktu, která se vztahují na dané produkty Serverového softwaru. Bez ohledu na jakékoliv odkazy na CAL na konkrétní produkty v odpovídajících užívacích právech k produktu pro produkty Serverového softwaru, Core CAL opravňují k přístupu a užívání každé ze součástí každého takového produktu Serverového softwaru, který vyžaduje CAL. 5. Encarta Class Server A. Užívací práva k Serveru. Instalace--Serverový software. Můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Klientský software. Můžete instalovat Klientský software na (i) jakékoli Zařízení, pro které jste získali CAL na Encarta Class Server, a (ii) na jakékoli Zařízení, které nemáte ve vlastnictví či pronájmu a které není umístěno ve vašich prostorách za předpokladu, že pro vás primární uživatel takového Zařízení pracuje. Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 11

12 Požadavky na CAL. Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak užívá služeb nebo funkčnosti Serverového softwaru, ať již k tomu účelu užíváte Klientský software nebo jakýkoli jiný software, pokud není níže stanoveno jinak. Vzdálený přístup. Můžete povolit jakémukoli počtu Zařízení přístup k jediné kopii Produktu prostřednictvím internetu za předpokladu, že uživatel jakéhokoli takového Zařízení (i) pro vás pracuje, (ii) je vaším řádně zapsaným studentem, nebo (iii) je rodičem nebo poručníkem vašeho řádně zapsaného studenta, a dále za předpokladu, že taková Zařízení nejsou (i) ve vašem vlastnictví či pronájmu, ani (ii) umístěna ve vašich prostorách. Povinné upgrady operačních systémů. Produkt může obsahovat povinné upgrady operačních systémů vyžadované pro řádné fungování Produktu. Jakékoli takové upgrady operačních systémů jsou vám licencovány za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny ve vaší licenci na operační systém. B. Užívací práva k CAL. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Encarta Class Serveru výše. 6. Exchange 2000 Server a Exchange 2000 Conferencing Server** **Není k dispozici v rámci spojených produktů BackOffice nebo SBS A. Užívací práva k Exchange 2000 Serveru Instalace Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Nesmíte oddělovat součásti Serverového softwaru k užívání na více než jednom Serveru. Klientský software. Klientský software můžete instalovat na jakékoli Zařízení, pro které jste získali CAL. Software Exchange Server 5.5 může doprovázet Serverový software. V případě, že tomu tak je, můžete výlučně za účelem umožnění provozování Serverového softwaru instalovat jednu kopii Softwaru Exchange Server 5.5 na týž server, na který instalujete Serverový software. Požadavky na CAL na Exchange 2000 Server Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které přistupuje ke službám nebo funkčnosti Serverového softwaru, ať už za tím účelem užíváte Klientský software nebo jakýkoli jiný software, není-li níže stanoveno jinak: Anonymní přístup. Nepotřebujete CAL pro anonymní přístup k Serverovému softwaru. Anonymní přístup nastane, jestliže Neautorizované Zařízení přistupuje k informacím uchovávaným na Serveru bez toho, že by mělo mailbox nebo znak příjemce k identifikaci Zařízení. Neautorizované Zařízení znamená Zařízení, které (i) přímo ani nepřímo nevyužívá Integrovaných Sign-On služeb Windows 2000 Serveru a (ii) nezískává pověření od Windows 2000 Directory Services. Omezený přístup prostřednictvím jiných Zařízení. Omezený přístup pro jiná zařízení je povolen způsobem, který je popsán v prvním odstavci ohledně serverů výše. Upgrady z BackOffice Serveru nebo z SBS. Když instalujete Serverový software, pak Serverový software nahrazuje součást serverového softwaru Microsoft BackOffice Serveru nebo Microsoft SBS, která je upgradována, přičemž Serverový software můžete užívat v souladu s těmito podmínkami. Zbývající části BackOffice Serveru nebo SBS mohou být užívány pouze v souladu s podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která doprovázela původní spojený produkt. B. Exchange 2000 Conferencing Server - Užívací práva k Serveru Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Nesmíte oddělovat součásti Serverového softwaru k užívání na více než jednom Serveru. Klientský software. Klientský software můžete instalovat na jakémkoli Zařízení. Požadavky na CAL na Exchange 2000 Conferencing Server. Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které přistupuje ke službám nebo funkčnosti Serverového softwaru, ať už k tomu účelu užíváte Klientský software nebo jakýkoli jiný software, není-li níže stanoveno jinak. Omezený přístup prostřednictvím jiných Zařízení. Omezený přístup pro jiná zařízení je povolen způsobem, který je popsán v prvním odstavci ohledně serverů výše. Instalace Serverového softwaru na Záložní Server. Každý server užívaný v prostředí klastru k záložním účelům vyžaduje samostatnou licencovanou kopii Serverového softwaru. C. Užívací práva k CAL Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavcích ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaných kopií Exchange 2000 a Exchange 2000 Conferencing Serveru způsobem stanoveným v příslušných odstavcích ohledně Užívacích práv k Serveru. 7. Mobile Information Server Enterprise Edition, Mobile Information Server 2002 a Mobile Information Server 2002 ActiveSync Edition A. Užívací práva k Serveru. Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 12

13 Instalace Serverový software. Můžete instalovat a užívat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru. Požadavky na CAL. Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak užívá služeb nebo funkčnosti Serverového softwaru s výjimkou uvedenou v následující větě. Mobile Information Server Enterprise Edition a Mobile Information Server Můžete přistupovat nebo jinak využívat OMA Software (definovaný níže) z jakéhokoli Zařízení, aniž byste museli získat samostatnou CAL, není-li níže stanoveno jinak. Požadavky na Licenci mobilního přístupu na Microsoft Outlook. OMA Software čili Outlook Mobile Access Software ( Software pro mobilní přístup na Outlook ) poskytuje dodatečné služby a funkčnost jako část Serverového softwaru, ale přistupovat k němu nebo jej užívat prostřednictvím Zařízení můžete pouze tehdy, pokud získáte dodatečnou OMAL pro dané Zařízení. Musíte získat samostatnou OMAL pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak užívá služeb nebo funkčnosti OMA Softwaru, není-li níže stanoveno jinak. Omezený přístup prostřednictvím jiných Zařízení. Omezený přístup pro jiná zařízení je povolen způsobem, který je popsán v prvním odstavci ohledně serverů výše. B. Užívací práva k CAL a OMAL. Ve vztahu ke každé získané CAL nebo OMAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Mobile Information Serveru výše; avšak za předpokladu, že Mobile Information Server Active Sync Edition CAL mohou přistupovat nebo jinak užívat pouze služby nebo funkčnost produktu Mobile Information Server Active Sync Edition. 8. Operations Manager Užívací práva k Serveru. Produkt může obsahovat následující software: Serverový software, jak je definován v tomto odstavci, poskytuje centralizované služby nebo funkčnost pro monitorování nebo řízení událostí z vašeho serveru (váš počítač, na kterém je instalován Serverový software, je nazýván Řídící server ); Klientský software umožňuje elektronickému zařízení (nazývanému Řízené zařízení ), aby bylo monitorováno a/nebo řízeno Serverovým softwarem. Instalace Serverový software. Serverový software můžete instalovat a užívat na více Řídících serverech za předpokladu, že jste získali odpovídající počet Základních licencí a Aplikačních licencí, jak je popsáno níže. Součásti Serverového softwaru nesmíte oddělovat pro užívání na více než jednom Řídícím serveru. Klientský software. Klientský software můžete instalovat na více Řízených zařízeních za předpokladu, že jste získali odpovídající počet Základních licencí a Aplikačních licencí, jak je popsáno níže. Požadavky na licence Per Processor. Musíte získat samostatnou Základní licenci na Microsoft Operations Manager 2000 ( Základní licence ) pro každý procesor na každém Řídícím serveru a pro každý procesor na každém Řízeném zařízení, které je monitorováno a/nebo řízeno Serverovým softwarem, bez ohledu na to, zda užíváte Base Management Pack Rules Serverového softwaru (jak je popsáno v Produktové dokumentaci). Kromě jakékoli vyžadované Základní licence musíte získat Licenci na Microsoft Operations Manager Application Management Pack 2000 ( Aplikační licence ) pro každý procesor v každém Řízeném zařízení (včetně vašeho Řídícího serveru), které je monitorováno a/nebo řízeno Serverovým softwarem s využitím Application Management Pack Rules Serverového softwaru (jak je popsáno v Produktové dokumentaci). Základní licence a Aplikační licence, které získáte, mohou být užívány pouze ve spojení s vaším Serverovým softwarem. Dodatečná práva a omezení. Kromě Serverového softwaru a Klientského softwaru může produkt Application Management Pack obsahovat následující software: Jiný software umožňuje provozním konzolím a reportingovým konzolím ( Konzolím administrace ) přistupovat ke službám a funkčnosti poskytované Serverovým softwarem a aktualizuje databáze využívané Serverovým softwarem, které mohou být uloženy na počítačích odděleně od Řídícího serveru ( Databázové počítače ). Instalace softwaru obsaženého v produktu Application Management Pack. Za předpokladu, že jste získali platné licence na Software včetně jakýchkoli nutných Základních licencí a Aplikačních licencí způsobem popsaným výše, můžete upgradovat, instalovat a užívat jakýkoli počet kopií Jiného softwaru výhradně pro Konzole administrace a Databázové počítače umístěné ve vašich prostorách. Společnost Microsoft si ponechává veškerá práva a nároky vztahující se k produktu Application Management Pack. Zvláštní poznámka pro produkt Microsoft SQL Server. Užívání produktu Microsoft SQL Server na zvláštním počítači pro úložiště monitorované a/nebo řízené Softwarem vyžaduje, abyste získali jednu nebo Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 13

14 více Základních licencí výše stanoveným způsobem. Pokud je produkt Microsoft SQL Server také zvlášť monitorován a/nebo spravován Softwarem, musíte také obdržet jednu nebo více Aplikačních licencí. Administrace. Výlučně pro hostitelství prostředku administrace Serverového softwaru nepotřebujete Základní licenci ani Aplikační licenci. A. Užívací práva k Serverovým základním licencím. Ve vztahu ke každé získané Základní licenci můžete užívat Serverový software k monitorování a/nebo řízení jednoho procesoru buď Řídícího serveru nebo Řízeného zařízení, a to výhradně způsobem popsaným v odstavci týkajícím se užívacích práv k produktu Microsoft Operations Manager Server výše. B. Užívací práva k Serverovým aplikačním licencím. Ve vztahu ke každé získané Aplikační licenci můžete užívat Application Management Pack Rules Serverového softwaru k monitorování a/nebo řízení jednoho procesoru jakéhokoli Zařízení, a to výhradně způsobem popsaným v odstavci týkajícím se užívacích práv k produktu Microsoft Operations Manager Server výše. 9. Project Server 2002 A. Užívací práva k Serveru. Instalace -- Serverový software. Ve vztahu ke každé získané Licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru. Pokud jste získali Serverový software, můžete instalovat jakýkoliv počet instancí Serverového softwaru na příslušném Serveru. Instance znamená provozovanou kopii Serverového softwaru. Klientský software. Můžete instalovat Klientský software (PROJECT SERVER) na jakémkoliv interním zařízení, kterému byla přidělena CAL. Požadavky na CAL. CAL umožňuje zařízení přistupovat nebo jinak využívat Serverového softwaru. Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které přistupuje k Serverovému softwaru nebo jinak využívá jeho služeb. Instalace Serverového softwaru na Pasivní záložní server. Pokud je Serverový software užíván v prostředí klastru, můžete Serverový software po přechodnou dobu užívat na Serveru, který pracuje pouze jako záložní podpora. SharePoint Team Services. Serverový software může obsahovat kopii softwaru SharePoint Team Services. V tomto případě můžete ve vztahu ke každé získané licenci instalovat jednu kopii softwaru SharePoint Team Services na jedno Zařízení a povolit neomezenému počtu jednotlivců v rámci vašeho podniku přistupovat a užívat software SharePoint Team Services z jiných Zařízení; avšak za předpokladu, že na každém Zařízení, na kterém je instalován software SharePoint Team Services, je instalována i platně licencovaná kopie Serverového softwaru. Součásti Project Web Acces. Instalace. Pro účely tohoto odstavce znamená Software Součásti Project Web Access. Software můžete instalovat na jakémkoli počtu Zařízení výhradně za účelem umožnění vašeho přístupu a využívání funkčnosti produktu Microsoft Project Server 2002 za předpokladu, že produkt Microsoft Project Server 2002 byl platně licencován a byla získána platná Licence klientského přístupu, která byla přidělena Zařízení, na kterém je Software instalován. B. Užívací práva k CAL. Ve vztahu ke každé získané CAL na Project Server můžete přistupovat nebo jinak užívat služby nebo funkčnost licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci týkajícím se produktu Project Server výše. 10. Services for NetWare Instalace--Serverový software. Můžete instalovat neomezený počet kopií Serverového softwaru na Servery umístěné ve vašich prostorách, na kterých je provozován příslušný operační systém Microsoft Windows, jak je to popsáno v uživatelské dokumentaci zveřejněné společností Microsoft. Klientský software. Klientský software můžete instalovat na jakákoli Zařízení. 11. SharePoint Portal Server A. Užívací práva k Serveru. Instalace--Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Klientský software. Můžete instalovat Klientský software na jakékoli Zařízení, pro které jste získali buď CAL na Microsoft SharePoint Portal Server nebo Core CAL. Požadavky na CAL. (i) Obecně. Musíte získat samostatnou CAL pro SharePoint Portal Server nebo Core CAL pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak užívá služeb nebo funkčnosti Serverového softwaru, ať již k tomu účelu užíváte Klientský software nebo jakýkoli jiný software, pokud není níže stanoveno jinak. (ii) Omezený přístup prostřednictvím jiných Zařízení. Omezený přístup pro jiná zařízení je povolen způsobem, který je popsán v prvním odstavci ohledně serverů výše. Dodatečné udělení licence pro správce systému. Můžete umožnit správcům systému ve vaší společnosti nebo podniku přistupovat a užívat Software výlučně za Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 14

15 účelem pomoci s vaší instalací, konfigurací a údržbou licencovaných kopií Softwaru. Pro jakékoli jiné užití Softwaru ze strany správců systému musíte získat samostatné licence a/nebo CAL pro SharePoint Portal Server nebo Core CAL. B. Užívací práva k CAL. Ve vztahu ke každé získané CAL pro SharePoint Portal Server nebo Core CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Sharepoint Portal Serveru výše. 12. SQL Server 2000 a SQL Server 2000 s runtime-omezeným užitím ( SQL 2000 Runtime )***» SQL Server 2000 je k dispozici v rámci licencí v režimu per seat nebo per processor ***SQL 2000 Runtime není k dispozici v rámci spojených produktů BackOffice nebo SBS. A. Podmínky užívání Serveru Ve vztahu k SQL Serveru 2000 získanému mimo spojené produkty BackOffice Server 2000 a SBS a SQL 2000 Runtime můžete užívat Produkt buď v režimu Per Seat (s CAL) nebo v režimu Per Processor, přičemž druh užívání nesmíte měnit. Ve vztahu k SQL Serveru 2000 získanému v rámci spojených produktů BackOffice Server 2000 nebo SBS můžete užívat Produkt pouze v režimu Per Seat (s CAL). Per Seat Instalace -- Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru. SQL Server, Enterprise Edition. Pokud jste získali Enterprise Edition Serverového softwaru, můžete instalovat jakýkoli počet instancí Serverového softwaru na tento Server. Instance znamená provozovanou kopii Serverového softwaru. Klientský software. Klientský software (SQL Server Personal Edition) můžete instalovat na jakémkoli Zařízení pro interní potřebu. Požadavky na CAL na SQL Server Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které: přistupuje nebo jinak využívá služeb Serverového softwaru (včetně Zařízení užívajících k takovému přístupu MSDE), nebo instaluje a užívá SQL Server Personal Edition, nebo užívá součásti Management Tools, Books- Online a Development Tools Microsoft SQL Serveru (společně Tools ). Tools můžete užívat výhradně pro interní potřebu ve spojení s vaším Serverovým softwarem. Instalace Serverového softwaru na Pasivní Záložní server. Jestliže je Serverový software užíván v prostředí klastru, můžete Serverový software po přechodnou dobu užívat na Serveru, který pracuje pouze jako záložní podpora.» Nebo můžete získat licenci v režimu per processor: Per Processor Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru. Jestliže má Server více než jeden procesor, musíte získat samostatnou licenci pro každý procesor takového Serveru. Serverový software můžete užívat pouze na takovém počtu procesorů, ke kterému jste řádně oprávněni. Součásti Management Tools, Books-Online a Development Tools Microsoft SQL Serveru (společně Tools ) můžete užívat výlučně pro interní potřebu ve spojení s vaším Serverovým softwarem. SQL Server, Enterprise Edition. Jestliže jste získali Enterprise Edition Serverového softwaru, můžete také instalovat jakýkoli počet instancí Serverového softwaru na Server pro užívání jakýmkoli procesorem, pro který jste získali licenci. Instance znamená provozovanou kopii Serverového softwaru. Klientský software. Klientský software (SQL Server Personal Edition) můžete instalovat a užívat na jakémkoli počtu Zařízení pro interní potřebu, pokud je užíván výhradně ve spojení se Serverovým softwarem a, v případě SQL 2000 Runtime, s integrovanou softwarovou aplikací dodávanou na klíč nebo spojenými aplikacemi, dodávanými s Produktem ( Integrovaná aplikace ). Přístup Zařízení k SQL Serveru Jakýkoli počet Zařízení může užívat nebo přistupovat ke službám Serveru, na kterém je provozován Serverový software, pokud jste získali platnou licenci pro každý procesor, na kterém je Serverový software provozován. Přístup Zařízení k SQL Serveru 2000 Runtime. Jakýkoli počet Zařízení může užívat nebo přistupovat ke službám Serverového softwaru ve spojení s Integrovanou aplikací, pokud jste získali platnou licenci pro každý procesor, na kterém je takový Serverový software provozován. Zařízením můžete povolit přistupovat nebo užívat pouze služby Serverového softwaru poskytované s Integrovanou aplikací. Instalace Serverového softwaru na Pasivní Záložní server. Jestliže je Serverový software užíván v prostředí klastru, můžete Serverový software po přechodnou dobu užívat na Serveru, který pracuje pouze jako záložní podpora ( Pasivní Server ), pokud počet procesorů na Pasivním Serveru nepřevyšuje počet procesorů na vašem primárně aktivním Serveru.» Následující část ohledně opětovně šiřitelných součástí se vztahuje na produkty SQL Server Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 15

16 Opětovně šiřitelný kód. Kromě výše udělených práv vám společnost Microsoft uděluje nevýlučné bezplatné právo užívat, kopírovat a šířit Microsoft SQL Server Desktop Engine ( MSDE ) a soubory uvedené v souboru REDIST.TXT obsaženém v Produktu (společně Opětovně šiřitelný kód ) za předpokladu, že také dodržíte odstavce (I)(C)(1) a (2)(b)(i) části tohoto dokumentu ohledně Developer Tools. Software s runtime-omezeným užitím. SQL 2000 Runtime můžete užívat výlučně jako část Integrované aplikace a výlučně k provozování Integrované aplikace. SQL 2000 Runtime nesmí být užíván ani (i) k vývoji nebo (ii) ve spojení s novými aplikacemi, databázemi nebo tabulkami, mimo těch, které jsou obsaženy v Integrované aplikaci. Můžete však užívat nástroj k provozování dotazů nebo zpráv ze stávajících tabulek, nebo užívat vývojové nebo pracovní prostředí, které je částí Integrované aplikace, ke konfiguraci nebo rozšíření této Integrované aplikace. Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení v těchto užívacích právech můžete danou licenci na SQL 2000 Runtime převést pouze jako část Integrované aplikace, s výhradou omezení převodu ve vaší licenční smlouvě. B. Užívací práva k CAL Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. CAL na SQL 2000 Runtime vám dovolují přistupovat nebo jinak využívat služeb nebo funkčnosti pouze verze Serverového softwaru s runtime-omezeným užitím. Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení v těchto užívacích právech můžete danou CAL na SQL 2000 Runtime převést pouze jako část Integrované aplikace, s výhradou omezení převodu ve vaší licenční smlouvě. 13. SMS Server A. Užívací práva k Serveru Můžete instalovat a užívat Serverový software a Klientský software tak, jak je stanoveno v odstavci ohledně BackOffice Serveru 2000 výše (kromě případu Serverového softwaru a Klientského softwaru licencovaného v rámci BackOffice Serveru 4.5 nebo spojeného produktu SBS 4.5, které mohou být instalovány a užívány tak, jak je stanoveno v odstavci ohledně BackOffice Serveru 4.5, resp. SBS 4.5 výše), s výhradou zde uvedených omezení. Klientský software. Součást Installer Klientského softwaru ( SMS Installer ) můžete instalovat a užívat pouze na Zařízeních v rámci vaší organizace a pouze pro účely vytváření instalačních programů prostřednictvím užití SMS Installeru ( Setup programy ). Můžete také užívat a modifikovat zdrojový kód označený jako Sample Code v souboru SAMPLES.TXT, a to výlučně pro účely navrhování, vývoje a testování vašich Setup programů. Můžete také instalovat a užívat ve strojovém kódu Opětovně šiřitelné součásti (jak jsou definovány níže) spolu s jakýmikoli modifikacemi, které můžete u Sample Codu provést, a to pouze na Zařízeních v rámci vaší organizace a pro jiné účely než je vytváření Setup programů, pokud dodržíte požadavky uvedené v odstavci (I)(E)(3)(g) části tohoto dokumentu ohledně Developer Tools. Klientský přístup. Nepotřebujete CAL jen pro účely komunikací mezi jednotlivými Systems Management Servery, které pouze řídí třetí Zařízení. Užívání Opětovně šiřitelných součástí. Můžete kopírovat a šířit soubory uvedené v souboru REDIST.TXT (společně dále jen Opětovně šiřitelné součásti ), spolu s jakýmikoli modifikacemi, které můžete u Sample Codu provést, a to za předpokladu, že dodržíte Podmínky šíření uvedené v tomto souboru REDIST.TXT. Všimněte si, že Podmínky šíření zahrnují, kromě jiného, podmínky podobné těm, které jsou popsány v pododstavcích (i) - (iii) poznámky ohledně Klientského softwaru výše. Prostředky administrace nebo utility. Nepotřebujete také získat CAL na Microsoft SQL Server k tomu, abyste mohli užívat prostředky administrace nebo utility poskytované spolu se Systems Management Serverem pro přístup nebo jiné využití služeb Microsoft SQL Serveru. Software Metering, Logon Point, a Client Access Points. Ve vztahu k SMS Serveru licencovanému mimo spojený produkt BackOffice Server 2000 můžete instalovat a užívat součásti Metering Services a Client Access Points Serverového softwaru na jakémkoli počítači v rámci vaší organizace, na kterém je provozována platně licencovaná kopie Windows NT Serveru. Ve vztahu k SMS Serveru licencovanému v rámci spojeného produktu BackOffice Server 2000 můžete instalovat a užívat součásti Software Metering, Logon Point a Client Access Point Serverového softwaru na jakémkoli počítači v rámci vaší organizace, na kterém je provozována platně licencovaná kopie jakékoli verze produktů Windows NT Server nebo Windows 2000 Server. Upgrady Součásti spojených produktů BackOffice Server 4.5 nebo SBS 4.5. Viz podmínky uvedené v částech ohledně BackOffice Serveru 4.5 a SBS 4.5 výše. B. Užívací práva k CAL Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Upgrady CAL na spojený produkt SBS Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 16

17 4.5. Viz podmínky uvedené v odstavci ohledně SBS 4.5 výše. 14. Windows 2000 Server a Windows 2000 Advanced Server* *Není k dispozici v rámci spojených produktů BackOffice Server nebo SBS. A. Užívací práva k Serveru Instalace Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat jednu kopii Serverového softwaru na jediný Server. Nesmíte oddělovat součásti Serverového softwaru k užívání na více než jednom Serveru. Klientský software. Klientský software můžete instalovat na jakákoli Zařízení. Omezení procesorů. Serverový software pro Microsoft Windows 2000 Server můžete užívat s nejvýše čtyřmi CPU Serveru současně. Serverový software pro Microsoft Windows 2000 Advanced Server můžete užívat s nejvýše osmi CPU Serveru současně. Požadavky na CAL na Windows 2000 Server. Musíte získat samostatnou CAL pro každé Zařízení, které je užíváno Oprávněným uživatelem nebo které užívá Služby Windows 2000 Serveru bez ohledu na to, jaký software užíváte. Terminálové služby. Kromě CAL musíte získat CAL pro Terminálové služby pro každé Zařízení, které Terminálové služby užívá. Nepotřebujete CAL pro Terminálové služby k využití Terminálových služeb pro Zařízení, na kterých je provozována licencovaná kopie Windows 2000 Professional nebo Windows XP Professional. Oprávněný uživatel je uživatel, který přímo nebo nepřímo využívá Integrovaných Sign-On služeb Windows 2000 Serveru nebo získává pověření od Windows 2000 Directory Services. Služby Windows 2000 Serveru zahrnují Služby souborů (přístup nebo řízení souborů nebo uchovávání na disku), Tiskové služby (tisk na tiskárnu řízenou Produktem), Služby vzdáleného přístupu (přístup k serveru ze vzdáleného místa prostřednictvím komunikačního spojení, zahrnující virtuální soukromé sítě) a Terminálové služby. Terminálové služby znamenají (i) užití prvku terminálových služeb Serverového softwaru k umožnění Zařízením užívat software umístěný na Serveru, nebo (ii) užití jiného softwaru ve spojení se Serverovým softwarem k poskytování podobných služeb. Umístění CAL. Kromě případů, kdy je Produkt licencován v rámci spojeného produktu SBS 2000 můžete umístit CAL v režimu Per Seat i Per Server. V režimu Per Seat potřebujete samostatnou CAL pro každé jednotlivé Zařízení, které přistupuje nebo využívá Serverový software, jak je popsáno v odstavci ohledně Požadavků na CAL na Windows 2000 Server výše. CAL na Windows 2000 Server můžete umístit v režimu Per Seat nebo Per Server jak je uvedeno výše. Pokud užíváte Terminálové služby, Produkt nesmí být užíván v režimu Per Server. Upgrady z BackOffice Serveru nebo SBS. Pokud instalujete Produkt, Produkt nahradí součást, která je upgradována, a vy můžete užívat Produkt v souladu s těmito podmínkami užívání. Zbývající odstavce BackOffice Serveru nebo SBS mohou být užívány pouze v souladu s podmínkami Licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Microsoft, která doprovázela původní spojený produkt. Po upgradu BackOffice Serveru musí být všechny produkty provozovány na stejném Serveru, na kterém je instalován BackOffice Server, pokud upgrade není Enterprise nebo Commerce Edition; v takovém případě můžete užívat Produkt jako samostatný produkt v souladu s těmito podmínkami užívání. Po upgradu SBS již Faxový a Modemový Software nepodléhá omezení připojení pro SBS. Internet Connector. Ve vztahu ke každé získané licenci na Internet Connector máte právo povolit jakémukoli počtu Zařízení, která jsou užívána Oprávněnými uživateli nebo která užívají Služeb Windows 2000 Serveru k přístupu k jediné kopii Windows 2000 Serveru nebo Windows 2000 Advanced Serveru, bez nutnosti získat CAL na Windows 2000 Server pro každé Zařízení, a to za předpokladu, že tato Zařízení jsou užívána pouze Uživateli internetu. Terminálové služby Internet Connector. Ve vztahu ke každé získané licenci na Internet Connector máte právo povolit jakémukoli počtu Zařízení přistupovat k Terminálovým službám jediné kopie Windows 2000 Serveru nebo Windows 2000 Advanced Serveru, bez nutnosti získat CAL na Windows 2000 Server a CAL na Terminal Server, Windows 2000 Professional Licenses nebo Windows XP Professional Licenses pro každé Zařízení, a to za předpokladu, že tato Zařízení jsou užívána pouze Uživateli internetu a že k Produktu je připojeno a Terminálové služby užívá v jakémkoli okamžiku nejvýše 200 Zařízení. B. Užívací práva k CAL Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaného Serverového softwaru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. C. Vícejazyčné verze Užívání Vícejazyčných verzí ( Součásti OS ) se řídí podmínkami smlouvy ( Smlouva EULA ), na základě které jste licencovali příslušný operační systém společnosti Microsoft ( OS Produkt ) popsaný níže, a těmito podmínkami. Jestliže nemáte platnou Smlouvu Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 17

18 EULA pro žádný z OS Produktů (Microsoft Windows 2000 Server nebo Microsoft Windows 2000 Advanced Server), nejste oprávněni instalovat, kopírovat nebo jinak užívat Součásti OS. Výrazy psané s velkými počátečními písmeny, které jsou zde užívány a nejsou jinak definovány, mají stejný význam jako v příslušné Smlouvě EULA na OS Produkt. V rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky v rozporu s podmínkami příslušné Smlouvy EULA na OS Produkt, platí výlučně ve vztahu k Součástem OS tyto podmínky. Obecně. Součásti OS jsou vám poskytovány společností Microsoft k aktualizaci, doplnění nebo nahrazení stávající funkčnosti příslušného OS Produktu. D. Work at Home ( Práce doma )» Ačkoli oprávněný přístup k Windows 2000 Serveru jinak vyžaduje CAL na Windows 2000 Server, přistupování k Terminálovým službám z Domácího Zařízení na základě licence pro práci doma nevyžaduje CAL na Windows 2000 Server nebo na Terminálové služby; aby však mohlo k Terminálovým službám přistupovat odpovídající Pracovní Zařízení, musí být uživatel na základě licence pro práci doma primárním uživatelem Pracovního zařízení, které má současně (i) CAL na Windows 2000 nebo na BackOffice a (ii) buď CAL na Terminálové služby nebo licenci na Windows 2000 Professional. Práva přístupu k Terminálovým službám pro práci doma jsou licencována nezávisle na příslušných právech přístupu pro vaše Pracovní Zařízení. Při dodržení omezení, požadavků a restriktivních opatření uvedených níže můžete ve vztahu ke každé získané licenci povolit jednomu Zaměstnanci pracujícímu doma přistupovat nebo jinak užívat Terminálové služby Serverového softwaru Microsoft uvedeného ve vašem Licenčním potvrzení ( Serverový software ), pokud je tento Serverový software vámi licencován, a to prostřednictvím přímého nebo nepřímého spojení mezi jediným domácím Zařízením ( Domácí Zařízení ) a Serverem, na kterém je Serverový software provozován, výlučně pro účely spojené s prací. Zaměstnanec pracující doma znamená vašeho zaměstnance (nebo nezávislého kontrahenta poskytujícího vám v podstatě na plný úvazek služby takového druhu, které jsou obvykle poskytovány vašimi zaměstnanci), který je primárním uživatelem Pracovního Zařízení. Pracovní Zařízení znamená vámi poskytnuté Zařízení, ze kterého mohou být přistupovány nebo jinak užívány Terminálové služby. Namísto verze Serverového softwaru uvedené v Licenčním potvrzení (nebo rovnocenném průkazu licence), může Zaměstnanec pracující doma přistupovat nebo jinak užívat Terminálové služby jakékoli pozdější verze Serverového softwaru, ke kterým může řádně přistupovat nebo je jinak užívat ze svého Pracovního Zařízení na základě licence nebo práva upgradu (např. na základě Upgrade Advantage nebo Prováděcí smlouvy Enterprise). Zavazujete se uchovávat odpovídající záznamy pro určení počtu a totožnosti Zaměstnanců pracujících doma oprávněných přistupovat nebo jinak užívat Terminálové služby. Kromě požadavků týkajících se oznámení uživatelům popsaných ve vaší licenční smlouvě se zavazujete upozornit každého Zaměstnance pracujícího doma, který přistupuje nebo jinak užívá Terminálové služby z Domácího Zařízení na základě těchto ustanovení, že takový přístup nebo využití: (i) musí být pro účely spojené s prací; a (ii) musí být ukončeny okamžitě při jakékoli události, která způsobí, že daná osoba přestane být Zaměstnancem pracujícím doma. Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení ve vaší licenční smlouvě nejsou licence pro práci doma za žádných okolností převoditelné bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft. 15. Windows NT Server A. Užívací práva k Serveru Můžete instalovat a užívat Serverový software a Klientský software, jak je stanoveno v odstavci ohledně BackOffice Serveru 4.5 výše (kromě případů Serverového softwaru a Klientského software licencovaných v rámci spojeného produktu SBS 4.5, které mohou být instalovány a užívány tak, jak je stanoveno v odstavci ohledně SBS 4.5 výše), s výhradou zde uvedených omezení. Omezení procesorů. Serverový software nesmí být v jakémkoli okamžiku užíván více než čtyřmi (4) procesory daného Serveru, pokud nemáte Windows NT Server, Enterprise Edition; v takovém případě Serverový software nesmí být v jakémkoli okamžiku užíván více než osmi (8) procesory daného Serveru. Klientský přístup. Potřebujete samostatnou CAL za účelem přístupu nebo jiného využití následujících základních síťových/aplikačních služeb, součástí nebo funkčnosti Windows NT Serveru: Souborových služeb (přístup k souborům, řízení souborů nebo uchovávání na disku) Tiskových služeb (tisk na tiskárnu řízenou Windows NT Serverem) Microsoft Message Queue Serveru (zasílání nebo příjem zpráv z Microsoft Message Queue Serveru), Microsoft Transaction Serveru (zapojení aplikací na základě jednotlivých součástí řízených Microsoft Transaction Serverem), Služeb vzdáleného přístupu (přistupování k serveru ze vzdáleného místa prostřednictvím komunikačního spojení) a Terminálových serverových služeb (jak jsou definovány níže). Poznámka: Služba vzdáleného přístupu zahrnuje užití Služeb internetového připojení, včetně Služeb internetové identifikace (validace nebo transference žádosti o vzdálený přístup) nebo Služeb připojovacího bodu (vzdáleně konfigurující Microsoft Connection Manager Client s novými telefonními čísly nebo jinými daty). Nepotřebujete CAL na Windows NT Server pro přístup nebo jiné využití jakýchkoli jiných služeb nebo funkčnosti Windows NT Serveru. Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 18

19 Poznámka ohledně softwaru Microsoft FrontPage. Windows NT Server obsahuje software Microsoft FrontPage, který umožňuje jedinému uživateli vyvíjet a udržovat internetové/intranetové webové stránky. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Microsoft FrontPage na jediném Zařízení. Microsoft Site Server Express. Microsoft Site Server Express můžete volně kopírovat a šířit pro vaše užití na jakémkoli počítači v rámci vaší organizace. Prvek SQL Server. Windows NT Server, Enterprise Edition může instalovat dodatečný prvek, který je omezenou verzí Microsoft SQL Serveru. Jestliže je tento prvek instalován, můžete ho užívat výlučně při podpoře adresářových funkcí Microsoft Message Queue Serveru. Nepotřebujete získat samostatnou CAL na Microsoft SQL Server pro účely užití služeb Microsoft Message Queue Serveru pro přístup nebo jiné využití služeb prvku omezeného Microsoft SQL Serveru obsaženého v Microsoft Windows NT Serveru, Enterprise Edition. Windows NT Load Balancing Service ( Součást OS ). Jednu kopii Součásti OS můžete kopírovat, instalovat a užívat na jediném počítači, který je platně licencován pro provozování Windows NT Serveru, Enterprise Edition 4.0. Jestliže máte více platně licencovaných kopií Windows NT Serveru, Enterprise Edition 4.0, můžete kopírovat, instalovat a užívat jednu kopii Součásti OS na všech vašich počítačích, které jsou platně licencovány k provozování Windows NT Serveru, Enterprise Edition 4.0 za předpokladu, že užíváte tyto další kopie Součásti OS v souladu s podmínkami uvedenými výše. Upgrady Součásti spojených produktů BackOffice Server 4.5 nebo SBS 4.5. Viz podmínky uvedené v odstavcích ohledně BackOffice Serveru 4.5 a SBS 4.5 výše. B. Užívací práva k CAL na Windows NT Není-li stanoveno jinak, mají definované výrazy stejný význam jako v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Ve vztahu ke každé získané CAL můžete přistupovat nebo jinak užívat služeb nebo funkčnosti licencovaných kopií Windows NT Serveru způsobem stanoveným v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru. Každá CAL na Microsoft Windows NT Server užívaná v režimu Per Seat může být také užívána k přístupu nebo jinému užití služeb nebo funkčnosti Microsoft Windows NT Serveru, Terminal Server Edition za předpokladu, že dodržíte podmínky uvedené v odstavci ohledně Užívacích práv k Serveru výše. Upgrady CAL na spojený produkt SBS 4.5. Viz podmínky uvedené v odstavci ohledně SBS 4.5 výše.» Ohledně práv a omezení týkajících se přístupu a jiného využití Terminálových služeb na základě licence pro práci doma viz odstavec ohledně Práce doma u Windows 2000 Serveru výše. 16. Windows Services for UNIX 2.0, Interix 2.2 a Services for Unix 3.0 Instalace--Serverový software. Ve vztahu ke každé získané licenci můžete instalovat a užívat jednu kopii Serverového softwaru na jediném Serveru. Nesmíte oddělovat součásti Serverového softwaru pro užití na více než jednom Serveru. Instalace na produkty Microsoft Windows Windows Services for Unix 2.0 a Interix 2.2. Jestliže instalujete Serverový software na Server, na kterém je provozován Microsoft Windows NT Server (jakákoli verze), Windows 2000 Server nebo Windows 2000 Advanced Server ( Serverové produkty Microsoft ) musíte užívat Serverový software ve stejném režimu (tj. v režimu Per Seat nebo Per Server), ve kterém užíváte Serverový produkt Microsoft na daném Serveru. Jestliže jste již získali CAL pro přístup nebo jiné využití základních služeb Serverového produktu Microsoft, pak vám tato CAL dává právo přistupovat a využívat Serverový software. Instalace na Windows NT Workstation nebo Windows 2000 Professional Windows Services for UNIX 2.0, Interix 2.2 a Windows Services for Unix 3.0. Jestliže instalujete Serverový software na Zařízení, na kterém jsou provozovány Microsoft Windows NT Workstation (se Service Packem 6a pro Windows NT 4.0 nebo vyšším), Windows 2000 Professional nebo Windows XP Professional, můžete povolit nejvýše deseti (10) Zařízením současně přistupovat a/nebo užívat Serverový software. Zařízení, které navštíví Serverový software, přistupuje nebo užívá Serverový software. Pro účely předchozí věty návštěva znamená sérii jedné nebo více žádostí ze strany Zařízení na Serverový software. Návštěva končí, když takové Zařízení neučiní žádné další žádosti na Serverový software po dobu pěti (5) nebo více minut. Maximum deseti (10) užití zahrnuje jakákoli nepřímá připojení přes software nebo hardware, který spojuje nebo seskupuje připojení. Instalace na Serverové produkty Microsoft Windows -- Windows Services for Unix 3.0. Pokud instalujete Serverový software na Server, na kterém je provozován Microsoft Windows NT Server (se Service Packem 6a pro Windows NT 4.0 nebo vyšším), Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server nebo Windows 2000 Datacenter Server ( Serverové produkty Microsoft ), musíte užívat Serverový software ve stejném režimu, v jakém je na takovém Serveru užíván Serverový produkt Microsoft. Pokud je užíván v režimu Per Seat, pak musíte získat licenci klientského přístupu pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak užívá služby Serverového softwaru. Pokud je užíván v režimu Per Server, pak nejvyšší počet zařízení, které mohou přistupovat nebo jinak využívat služeb Serverového softwaru v určitém časovém okamžiku, se Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 19

20 rovná počtu licencí klientského přístupu, které jste získali a určili pro užívání výlučně se Zařízením, na kterém je provozován Serverový software. Zařízení, kterým byla přidělena licence klientského přístupu, mohou také přistupovat k Serverovému softwaru provozovanému v režimu Per Server za předpokladu, že dodatečný přístup bude v rámci maximální licencované kapacity daného Zařízení. Pokud jste již získali licenci klientského přístupu k přístupu nebo jinému využití základních služeb Serverového produktu Microsoft, pak vám daná licence klientského přístupu dává oprávnění přistupovat a využívat Serverový software. Server pro NFS autentifikaci. Část Serverového softwaru zvanou Server pro NFS autentifikaci můžete instalovat a užívat na jakémkoli Zařízení, na kterém je provozována řádně licencovaná kopie Serverových produktů Microsoft a které slouží jako primární nebo záložní řadič domén, a to pro účely umožnění autentifikace uživatele a přístupu ke službám Serverového softwaru. Server pro NIS. Část Serverového softwaru zvanou Server pro NIS můžete instalovat a užívat na jakémkoli Zařízení, na kterém je provozována platně licencovaná kopie Microsoft Windows 2000 Serveru nebo Microsoft Windows 2000 Advanced Serveru a které slouží jako domén, výlučně pro účely umožnění počítači, sloužícímu jako řadič domén založený na Windows 2000, pracovat jako řídící NIS server nebo jako podřízený NIS server ve vztahu k jinému Windows 2000 Serveru, na kterém je provozován Server pro NIS. Password Synchronization Část Softwaru Password Synchronization ( Součást Password Synchronization ) můžete instalovat a užívat na jakémkoli Zařízení, na kterém je provozována platně licencovaná kopie operačního systému UNIX, a to pro účely umožnění kompatibility tohoto operačního systému UNIX se službou password synchronization pro Serverové produkty Microsoft. Zdrojový kód pro tuto Součást Password Synchronization můžete modifikovat a upravit jej tak pro jakoukoli verzi operačního systému UNIX. Můžete také užívat, kopírovat a šířit (a sublicencovat tato práva třetím stranám včetně práva sublicencovat dalším třetím stranám) Službu UNIX Synchronization v modifikované podobě ( Šiřitelné součásti ), ve zdrojovém nebo strojovém kódu, a to výlučně pro účely výměny updatovaných hesel se Zařízeními, na kterých jsou provozovány Serverové produkty Microsoft, a to za předpokladu, že (i) neužijete název, logo nebo ochrannou známku společnosti Microsoft k reklamě, marketingu nebo propagaci vašich Šiřitelných součástí bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft; (ii) umístíte na vašich Šiřitelných součástech platné copyrightové označení; (iii) se zavazujete odškodnit, ochránit a obhájit společnost Microsoft proti jakýmkoli nárokům nebo soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou nebo vyplynou z užívání nebo šíření vašich Šiřitelných součástí. Produktové součásti (Interix). Software zahrnuje určité součásti, které jsou společnosti Microsoft licencovány ze třetích stran (každá z nich Produktová součást ). Produktová součást může mít svou vlastní licenční smlouvu nebo copyrightové označení (každá z nich Smlouva o součásti ). Smlouvy o součásti jsou umístěny v Softwarových médiích v adresáři \PUBS\CPYRIGHT.TXT a \PUBS\GPL.TXT. V případě rozporů mezi touto částí vaší licenční smlouvy a jakoukoli Smlouvou o součásti platí výlučně ve vztahu k dané Produktové součásti podmínky Smlouvy o součásti. Microsoft Developer Tools» Je důležité si přečíst celou tuto část, abyste porozuměli způsobu, jakým jsou developer tools licencovány. Tato část začíná velmi obecně a až ke konci se zabývá konkrétnějšími otázkami. Developer tools společnosti Microsoft, na které se vztahuje tato část, jsou vyjmenovány níže. Do tohoto seznamu můžeme průběžně přidávat nové produkty, jakmile budou zpřístupňovány. Pro šablony Project 2000 a opětovně šiřitelné součásti Project 98 viz část ohledně Aplikací. Pro Interix developer tool viz část ohledně Serverů. Pro MapPoint 2002 Runtime Version, Mobile Information Server Developer Edition, Mobile Information Server 2002 Enterprise Edition Developer Edition 1.5, Mobile Information Server 2002 Enterprise Edition Software Development Toolkit, VBA, IEAK, TechNet Plus a Windows NT Option Pack (licencované v rámci Visual Studio Enterprise Edition (6.0)) viz části II - IX. 1. BizTalk Server 2000 Developer Edition 2. BizTalk Server 2002 Developer Edition 3. Commerce Server 2000 Developer Edition 4. Commerce Server 2002 Developer Edition 5. Internet Explorer Administration Kit ( IEAK ) 6. Microsoft Office XP Developer ( MOD ) 7. MSDN 8. SQL Server 2000 Developer Edition 9. Visual Basic (6.0 - Learning, Professional a Enterprise Editions) 10. Visual Basic.NET (Standard) 11. Visual Basic for Applications ( VBA ) 12. Visual C++ (6.0 - Standard, Professional a Enterprise Editions) 13. Visual C#.NET (Standard) 14. Visual C++.NET (Standard) 15. Visual FoxPro 16. Visual Interdev 17. Visual J Visual SourceSafe 19. Visual Studio (6.0 - Professional a Enterprise Editions) Microsoft Licensing Product Use Rights (EMEA Czech April 1, 2002) 20

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

b. Mediální prvky a šablony. V dokumentech a projektech, které vytvoříte, smíte kopírovat a užívat obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudbu, tvary,

b. Mediální prvky a šablony. V dokumentech a projektech, které vytvoříte, smíte kopírovat a užívat obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudbu, tvary, LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM DESKTOP APPLICATION SOFTWARE Dále jsou uvedeny tři samostatné sady licenčních podmínek. Vztahuje se na vás pouze jedna

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA Díky aktivitám Evropského fóra mládeže můžete pro svou organizaci získat software od Microsoftu zdarma. Nabídka platí pro členské organizace Evropského fóra mládeže (YFJ)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft, specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace

Více

Windows Server 2008 licencování od A do Z

Windows Server 2008 licencování od A do Z Windows Server 2008 licencování od A do Z Tento dokument je určen partnerům společnosti Microsoft specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace o

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

3. Licence. 6. Údržba

3. Licence. 6. Údržba Corel Transactional Licensing Program (CTL) EMEA 1. Definice. Výrazy psané s velkým začátečním písmenem, používané v tomto dokumentu, jsou definovány v Příloze A, která je součástí dokumentu. bude vypočítána

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele

Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Jan Lukele Microsoft System Center Configuration Manager 2012 Jan Lukele Rodina System Center 2012 System Center Configuration Manager System Center Endpoint Protection System Center Operations Manager System Center

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Acronis licenční program (ALP)

Acronis licenční program (ALP) Acronis licenční (ALP) Nový věrnostní pro naše zákazníky V Acronisu jsme pochopili, že se společnosti dostávají pod rostoucí tlak na snížení nákladů. To je důvod, proč jsme vyvinuli Acronis Licenční (ALP),

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Obchodní podmínky služby Smartform

Obchodní podmínky služby Smartform Obchodní podmínky služby Smartform Poslední aktualizace: 6. května 2015 Děkujeme za Váš zájem o službu Smartform, která umožňuje komfortní a spolehlivé vyplňování poštovních adres ve webových i desktopových

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Tyto licenční podmínky ( smlouva ) představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft

Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft Vysvětlení práv k používání produktů Microsoft Průvodce právy Microsoft Volume Licensing Product Use Rights (PUR) Verze ze září 2009 Nejnovější verzi tohoto průvodce a další informace o možnostech získání

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod Tento postup popisuje instalaci Datavsuchu.cz zálohovacího klienta pro operační systém Microsoft Windows 7. Přesné specifikace podporovaných operačních systémů naleznete na konci tohoto dokumentu. Datavsuchu.cz

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více