Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy

2 Obsah: I. Základní údaje II. Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku. III. Přehled pracovníků školy. IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. IX. Základní údaje o hospodaření školy.

3 Část I. Základní údaje a) Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Skřipov, okres Opava, Skřipov č. 120 Identifikátor ředitelství: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Mail: Tel.: b) Zřizovatel školy: Obec Skřipov, Skřipov č. 107 c) Ředitel školy: Mgr. Miroslav Adámek, Wolkerova 476, Vítkov d) Součástí školy Skřipov je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Základní škola měla ve školním roce 2007/ ročníků, na prvním stupni byli žáci 2. a 3. ročníku spojeni do III. třídy a žáci 4. a 5. ročníku spojeni do V. třídy. Celkový počet žáků k byl 124. Ve školní družině bylo zapsáno celkem 54 zapsaných dětí. Mateřská škola měla 2 třídy, z toho 1 na odloučeném pracovišti Hrabství, kde bylo zapsáno celkem 15 dětí, ve Skřipově zapsáno celkem 28 dětí. Školní jídelna připravovala dopolední svačinky a obědy pro mateřskou a základní školu, obědy pro cizí strávníky. Škola je bezbariérová. e) Ve škole je umístěno odloučené pracoviště Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí. f) Školská rada: Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Byla zřízena dnem Členové školské rady: Lenka Illešová (zástupce zákonných zástupců), MUDr. Stanislav Štencel (zástupce zákonných zástupců), Jitka Kubánková (zástupce obce), Eva Ulmanová (zástupce obce, předsedkyně), Mgr. Julie Válková (zástupce školy), Mgr. Bc. Eva Víchová (zástupce školy).

4 g) Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ): Občanské sdružení organizující a přispívající na kulturní, společenské a sportovní akce dětí a školy. Předseda: Hana Stanovská. Členové: MUDr. Stanislav Štencel, Jiřina Tížková, Renata Válečková. h) Stravovací komise Stravovací komise posuzuje a připomínkuje sestavování jídelníčku podle hledisek zdravé výživy. Pracovala ve složení: MUDr. Stanislav Štencel, Veronika Víchová (zástupce obce), Jana Lindivská DiS (vedoucí jídelny), Hana Stanovská (mateřská škola), Mgr. Hana Dluhošová a Mgr. Miroslav Adámek.

5 Část II. Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku a) Základní škola Obor vzdělávání: C/001 Zvolený vzdělávací program: Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka podle dvou vzdělávacích programů: 1. Základní škola, č.j /96-2, v a ročníku 2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro Základní a Mateřskou školu Skřipov, okres Opava, příspěvkovou organizaci, Společně od A do Z, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podle tohoto programu se začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku. Učební plán vzdělávacího programu Základní škola: Ročník Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty: Informatika Seminář a praktika z přírodověd. předmětů 1 Literární seminář 1 Celkem týdně: Nepovinné předměty Náboženství

6 Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 1. stupeň: Vzdělávací oblast Předmět Zkratka Ročník Součet z toho RVP min DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Informatika a komunikační technologie Informatika INF Člověk a jeho svět Prvouka PRV Přírodověda PŘ Vlastivěda VL Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Praktické činnosti PČ Celková povinná časová dotace Nepovinné předměty: Člověk a jeho svět Náboženství NB Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP Zkratky: RVP - Rámcový vzdělávací progra m RVP min - minimální časová dotace RVP DČD - Disponibilní časová dotace

7 Učební plán vzdělávacího programu Společně od A do Z pro 2. stupeň: Vzdělávací oblasti Předmět Zkratka Ročník Součet z toho RVP min DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Informatika a komunikační technologie Informatika INF Člověk a společnost Dějepis D Občanská výchova OV Člověk a příroda Fyzika F Chemie CH Přírodopis PŘ Zeměpis Z Umění a kultura Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví Výchova ke zdraví VZ Tělesná výchova TV Člověk a svět práce Praktické činnosti PČ Volba povolání VP Volitelné předměty: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk NJ Anglická konverzace AK Literární seminář LS Informatika a komunikační technologie Informatika INF Celková povinná časová dotace Nepovinné předměty: Člověk a jeho svět Náboženství NB Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících podle RVP

8

9 b) Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí I v tomto školním roce měla na naší škole odloučené pracoviště. Vyučovalo se pro naše žáky v oboru výtvarném a v oborech hudebních (kytara, akordeon, keyboard, flétna, hudební nauka). Část III. Přehled pracovníků školy. Fyzické osoby Přepočt. počet celkem ženy celkem ženy Učitelé na 1. stupni Učitelé na 2. stupni Pedagogický asistent 2 2 1,25 1,25 Vychovatelka družiny Celkem pedagogové ,25 10,25 Školní jídelna 3 3 2,5 2,5 Mateřská škola - pedagogové Ostatní zaměstnanci 6 5 4,48 4,33 Celkem ,23 20,08 Dále byly uzavřeny 4 dohody o pracovní činnosti (2 na výuku náboženství, 2 na dozor v tělocvičně). Všichni učitelé splňovali předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Zápis do 1. ročníku školního roku 2008/2009 se uskutečnil K zápisu se dostavilo 19 dětí (z toho 7 dívek). Ve správním řízení bylo vydáno 19 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, z toho následně 1 rozhodnutí (chlapec) o odkladu školní docházky o 1 rok.

10 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání a) Prospěch Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Celkem 1.st Celkem 2.st Celkem škola Opravné zkoušky (dne ): Anglický jazyk 1 žák dostatečný Seminář a praktika z přírodovědných předmětů 1 žák dostatečný b) Klasifikace chování (počty): Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 1. pololetí pololetí c) Výchovná opatření (počty): Pochvala ředitele Pochvala třídního Napomenutí Důtka třídního Důtka ředitele školy učitele třídního učitele učitele školy c) Absence: Celkem 8408 hodin, což je v průměru 68 h na žáka. Neomluvené absence celkem 34 h se dopustili 2 žáci.

11 e) Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: V minulém školním roce bylo vzděláváno 8 žáků se specifickými poruchami učení (z toho jeden navíc s ADHD), 1 žák s poruchou sluchu, 1 žák s poruchou zraku, 1 žák s lehkým mentálním postižením a 2 žáci s kombinovanými vadami (středně těžké tělesné postižení a lehké mentální postižení). Žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. f) Povinná školní docházka a základní vzdělávání: Povinnou školní docházku splnilo 15 žáků 9. ročníku. Všech 15 žáků 9. ročníku získalo stupeň základního vzdělávání úspěšným ukončením vzdělávacího programu v základní škole. g) Umístění žáků se splněnou školní docházkou: Všech 15 vycházejících žáků bylo přijato na střední školy, z toho 10 žáků na střední školu ukončenou maturitní zkouškou: Škola Obor Počet Délka Ukonč žáků studia studia Mendelovo gymnázium, Opava Gymnázium (všeobecné) 2 4 MT Obchodní akademie, Opava Obchodní akademie 1 4 MT Střední škola poštovních a logistických Poštovní a peněžní 1 4 MT služeb, Opava služby Masarykova střední škola zemědělská a zahradník 1 3 VL Vyšší odborná škola, Opava Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Management cestovnío 1 4 MT Opava ruchu Střední škola technická, Opava Mechanik seřizovač 2 4 MT Zámečník 1 3 VL Střední škola, Husova 6, Opava Obchodně podnikatelská čin-nost 1 4 MT Číšník 1 3 VL Střední škola technická, Ostrava - Hrabůvka Automechanik 1 3 VL Střední zdravotnická škola, Opava Zdravotnický asistent 1 4 MT Střední škola teleinformatiky Informační technologie 1 4 MT Střední škola obchodní, Ostrava - Přívoz Knihařka 1 3 VL MT = maturita, VL = výuční list

12 Část VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název vzdělávací akce. Počet účastí Český jazyk na 1. stupni 2 Interaktivní tabule v českém jazyce 1 Papírové fantazie 2 Aktivace a motivace v přírodovědných předmětech 1 Školní družina 1 English for children 1 Kreslíme v mateřské škole 1 Dětská kresba 1 Autoevaluace 1 Den výchovného poradenství 1 Symptomatické poruchy řeči 1 Neukázněné dítě 1 Děti nám darují ztracený ráj 1 Prevence bolesti 1 Techniky ve výtvarné práci 1 Projevy šikany v mateřské a základní škole 1 Řešení přestupků 1 Pokusy z fyziky 1 Projektové vyučování 2 Práce s dětmi s ADD 3 Neverbální komunikace 2 Klima na školách 2 Zjevné a skryté zákonitosti ve vztazích 1 Hobby dílny 1 Výuka chemie 1 Motivace ve výuce zeměpisu 1 Výchova pohybem 1 Pestrá a kvalitní strava 2 Pozitivní interakce 1 Ekoateliér divotvorný papír 1 Netradiční využití hudby 1 Celkový počet účastí 39 Celková cena všech vzdělávacích akcí činila Kč 18490,-.

13 Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) zájmové kroužky V tomto školním roce pracovaly ve škole tyto zájmové kroužky: Manuelně a výtvarně nadané děti navštěvovaly tři keramické kroužky, nejmenší děti vedla p.uč. Eva Víchová, starší Ivana Kaňáková a nejstarší Hana Pudichová. Paní Jana Bergerová, která je v naší škole pedagogickou asistentkou, se ujala kroužku hraní na flétnu. P.uč. Hana Salzmannová se v 1. pol. šk. roku věnovala žákům 9. roč. v přípravě na přijímací zkoušky v kroužku matematickém. Zájemcům byly nabídnuty také konzultace v jazyce českém pod vedením p. uč. Julie Válkové. Z jazykově zaměřených aktivit je třeba jmenovat především dva kroužky angličtiny pro mladší žáky, které vedla p. uč. I. Kaňáková a E. Víchová. V 1. pol. docházely dívky 8. a 9. roč. do kroužku pod názvem Poznáváme francouzštinu, kde pracovaly s p. uč. J. Válkovou. P. uč. Hana Dluhošová a E. Víchová pokračovaly v práci dramatického kroužku, který tradičně připravuje vystoupení k adventnímu koncertu, ke Dni matek a dalším veřejným akcím. P. uč. Jana Fabíková vedla počítačový kroužek pro děti docházející do družiny. Sportovní tělovýchovné chvilky byly v režii p. uč. Bohumila Formánka. Práce s dětmi se specifickými poruchami: Na 1. st. pracují s těmito dětmi p. uč. I. Kaňáková, E. Víchová a H. Dluhošová. Na 2. st. je dyslektickou asistentkou p. uč. J. Válková. Pomoc žákům s poruchami nebo výukovými problémy zajišťovaly také pedagogické asistentky, a to i na 2. st. školy. Individuálně se tak těmto žákům Praktické školy věnovaly p. uč. Zdeňka Víchová a J. Bergerová. I v tomto školním roce byla provedena hospitace žáků 5. roč. v hodině jazyka českého v 6. třídě, aby byl dětem usnadněn přec hod na 2. stupeň školy. b) kulturně výchovné akce I v tomto školním roce žáci navštívili několik filmových představení. Pro mladší žáky nám byly nabídnuty kreslené filmy Divoké vlny a Tučňáci 2. Starší žáci zhlédli v kině ve Slatině poslední díl Harryho Pottera, romantickou komedii Kouzelná romance a na konci školního roku Zlatý kompas. Z nabídky Slezského divadla v Opavě jsme tentokrát bohužel nevybrali vhodné představení, některá už děti viděly. A tak jsme využili možnosti, kdy divadelníci mohou přijet za námi do školy. Rytíři z Pernštejna se předvedli v programu o 30- leté válce, do kterého zapojili i děti. Za nejmladšími žáky přijeli opět manželé Antošovi s pohádkou O chytré princezně roč. jel za divadelním představením do Těškovic. Dětem MŠ a 1. st. předvedl svá záhadná kouzla a triky kouzelník. Školní dramatický kroužek vystoupil nejprve s pásmem na adventním koncertě ve skřipovském kostele a druhou květnovou neděli ke Dni matek s hudební pohádkou Čert a Káča, kterou předvedl ještě jednou pro žáky 1. st. a 6. roč. Za dramatickou výchovu lze považovat i vystoupení, připravovaná k vánoční besídce. Žáci nacvičují pásmo, skládající se ze scének, písní, recitací i tanců. Program sami moderují. Učí se vystupovat před veřejností, správně mluvit a poznávají tak také literární, hudební nebo dramatická díla. Letošní vánoční besídku připravovali žáci 2. st. Byla spojena s Mikulášskou nadílkou pro nejmenší děti. Vánoční besídky s jednoduchým programem si organizují v každé třídě také třídní učitelé.

14 Talentovaní žáci vystupují na veřejných akcích, pořádaných např. obecním úřadem. V letošním roce to bylo tradičně při oslavách výročí osvobození obou obcí, při slavnostním programu vítání prvňáčků i v obřadní síni při rozdávání posledního vysvědčení žákům 9. roč. Nedílnou součástí dramatické výchovy je také výchova hudební. Hudba provází žáky nejen ve vyučovacích hodinách v rámci školního vzdělávacího programu, ale také v kroužcích, v práci v ZUŠ i v jednotlivých veřejných vystoupeních. Kromě již tradičního adventního koncertu v kostele vyslechli žáci roč. adventní koncert v opavském klášteře a zúčastnili se výchovného koncertu ZUŠ z Hradce nad Moravicí, který je i koncertem náborovým a má přilákat další zájemce. O tom, že se této činnosti věnují žáci opravdu nadaní, svědčí i úspěchy našich žáků mimo školu. T. Juchelka, M. Kudělová ( 6. roč.) a E. Víchová ( 8. roč.) získali 1. místo v okresním kole kytarové soutěže, Anežka Štenclová ze 4. roč. obsadila 2. místo v krajském kole ne hře na akordeon. Pod vedením p. uč. H. Dluhošové, E. Víchové a Barbory Gebauerové vystoupili žáci 8.a 9. roč. jako předtanečníci na plesích SRPDŠ, Sokola a ČČK. Je to pro ně první příležitost, jak se seznámit s pravidly společenského chování, oblékání i pohybové průpravy. c) výstavky Z dalších kulturně výchovných akcí můžeme jmenovat např. březnovou výstavku knih ve školní knihovně, která podnítila alespoň některé děti k četbě a která byla doplněna knihovnickými lekcemi v jednotlivých ročnících. Školní knihovna je pro děti otevřena každý pátek o velké přestávce, o knihy nebo jiný studijní materiál však mohou žáci požádat p. uč. J. Válkovou kdykoliv během roku. S velkým úspěchem se setkala výstavka organizovaná p. uč. Marií Vrbkovou a družinou k Velikonocům. Dětské výtvarné ruční práce nejen prezentovala, ale některé výrobky nabízela i ke koupi návštěvníkům. V dubnu pořádal Obecní úřad ve Skřipově v naší škole akci o ekologickém topení, na kterou se sjeli starostové dalších obcí, představitelé firem a zástupci ministerstva životního prostředí. Ve stejný den organizovali vyučující 1. st. program o ekologii pro své žáky. Skládal se z nejrůznějších aktivit, zahrnoval přednášku p. L. Šímy z Lesního úřadu ve Skřipově a také výstavku nejrůznějších výrobků z nejrůznějších materiálů, která doplnila výzdobu školních chodeb. V červnu byl pod patronací p. uč. B. Gebauerové uspořádán Den otevřených dveří a výstavka pod názvem Co nás baví, ve které žáci vystavovali nejrůznější práce a výrobky do jednotlivých předmětů. Předváděli také své prezentace na interaktivní tabuli v multimediální učebně. d) exkurze a výlety Výchovný poradce p. uč. B. Formánek doprovázel žáky 9. roč. již začátkem školního roku do Opavy na návštěvu Úřadu práce a Informy, kde si žáci mohou zjišťovat informace o učilištích a školách, na které se budou hlásit. V září byl netradičně pod vedením p. uč. B. Gebauerové a p. uč. B. Formánka zorganizován výlet žáků 8. třídy do Šumperka, výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně, sklárny a zámku ve Velkých Losinách. Na konci školního roku měli možnost seznámit se s prací v České televizi v Ostravě. Žáci 1. st. a 6. roč. jeli na zámek do Kunína, do muzea v Novém Jičíně a do Štramberka. 1.st. navštívil ještě Slezské muzeum v Opavě. Pro 7. roč. byl připraven den v Lanovém centru v Ostravě.

15 Žáci 9. roč. kromě jiného programu měli možnost prohlédnout si z věže radnice Ostravu, v dalších dnech je čekaly ještě exkurze mlýna v Palhanci a papíren v Žimrovicích. e) soutěže Kultivovaný projev i paměť si děti vyzkoušejí v recitační soutěži, kterou tradičně organizuje p. uč. J. Válková.. Soutěž probíhá ve třech kategoriích, kromě vítězů dostanou sladkou odměnu za snahu všichni zúčastnění. P. uč. H. Dluhošová má na starosti soutěž pěveckou. U dětí je oblíbená, protože někteří mohou napodobit své pěvecké idoly. V hodnocení ale upřednostňujeme píseň lidovou. P. uč. H. Salzmannová se věnuje soutěží dopravní, které předcházejí dopravní testy a ve které si žáci vyzkoušejí své dovednosti na kole a zopakují si základní pravidla bezpečnosti. V letošním školním roce můžeme do soutěží zařadit i Den národů, který byl vyhlášen v květnu. Každá třída si vylosovala stát, který pak v kostýmech a upravených třídách prezentovala od ukázek tradiční kuchyně po tradiční kulturní zvyklosti nebo historii. V bohatém programu se představili i svým mladším spolužákům, kteří se tak mohli dovědět něco zajímavého o Itálii, Francii,Velké Británii a Španělsku. f) sportovní a rekreační akce Pro žáky třídy začíná první čtvrtletí kurzem plavání. Letošní tradiční Drakiáda, akce pro rodiče a děti, byla připravena ve spolupráci se skřipovskými hasiči, kteří malým i velkým divákům předvedli hašení fingovaného požáru školy. V listopadu se žáci zúčastnili okrskového kola ve florbalu, v lednu pak okrskového kola v basketbalu dívek. Prosinec se odehrává ve znamení Vánoční laťky, letošní byla doprovázena i vystoupením roztleskávaček ze 6. roč. Následuje Vánoční turnaj ve vybíjené. Obě akce obsahují také hodnotné ceny vítězům. V letošním roce se pro nezájem dostatečného počtu žáků neuskutečnil lyžařský kurz, bylo to poprvé v dlouhé tradici dříve velmi oblíbené akce. Někteří žáci 2. st. se zúčastnili třídenní lyžařské školičky v Tošovicích, která je organizována pro mladší žáky. Lyžařskými instruktory byli p. uč. B. Formánek, I. Kaňáková a M. Adámek. Jarní sobotní výlet, tentokrát do Hradce n. Mor.,si vybralo méně rodičů s dětmi než v loňském roce. Pro zájemce byl a zajištěna prohlídka zámku. Sportovní akce pokračovaly v červnu orientačním závodem k Dětskému dni, který připravují deváťáci pro své spolužáky. Zcela výjimečnou akcí byl Paralympijský den. Akce byla vytvořena v rámci mezinárodního rozvojového projektu podporovaného EU a organizována centrem aplikovaných pohybových aktivit při Fakultě TV UP v Olomouci. Cílem bylo vytvořit pozitivní vztah ke sportu osob s postižením. Akce měla dvě části teoretickou a praktickou, ve které si žáci vyzkoušeli např. objíždění vytýčené trasy na vozíku, slalom, boce, dostat se na schůdek, na WC, zahráli si na vozících košíkovou apod. Program pomáhá rozvoji lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Jednu z nejzajímavějších akcí škol.roku zajistil p. uč. B. Formánek. Tradičně se uskutečnilo i sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi, které začíná soutěžemi, pokračuje opékáním párků v Bravenčíku a končí spaním některých dětí v družině, když před tím ještě absolvují večerní stezku odvahy. Školní rok končil již 4. ročníkem velké olympiády pro všechny žáky.

16 g) jiné akce Zápis budoucích prvňáčků byl opět připraven v pohádkovém duchu, na jeho organizaci se podíleli učitelé obou stupňů školy i žáci. Zimního maškarního plesu se účastnil velký počet masek, masky zvolili i někteří učitelé. V tomto školním roce jsme nasbírali kg papíru, akci organizuje p. uč. H. Pudichová. Část VIII: Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. V průběhu školního roku 2007/2008 ČSI neprováděla kontrolu. Část IX. Základní údaje o hospodaření školy. Podle řádné účetní závěrky k a mezitímní účetní závěrky sestavené k (v tisících): Závěrka k Hlavní činnost Vedlejší činnost datu Náklady Výnosy Výsledek Náklady Výnosy Výsledek , ,32 53,99 445,78 463,71 17, , ,1 450,26 266,88 290,67 23,79 Kladný hospodářský výsledek z roku 2007 byl použit na vytvoření rezervního fondu. Mgr. Miroslav Adámek Ředitel školy Výroční zpráva schválena školskou radou dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy Obsah: I. Základní údaje II. III. IV. Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007-2008 1 Školní rok: 2007-2008 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více