ROČENKA Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA 2008. Ministerstvo obrany České republiky. Ročenk a 2008"

Transkript

1 ROČENKA 2008 Ministerstvo obrany České republiky Ročenk a 2008

2

3 Praha 2009 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2008

4 Ministerstvo obrany České republiky PIC MO ISBN Praha 2009

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR ÚVODEM Rok 2008 byl nejen rokem oslav 90. výročí vzniku Československa, kde příslušníci Armády ČR prezentovali své schopnosti na Přehlídce, ale byl zejména rokem klíčovým pro úspěšný vstup do celé transformace. I přes snížené finanční zdroje pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou ČR přijatým dokumentem Transformace resortu MO ČR v realizaci druhého kroku reformy ozbrojených sil České republiky a zahájila plnění úkolů k dosažení cílových struktur a počtů osob u rozhodujících útvarů a jednotek Armády České republiky. V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR jak na strategické, tak operační i taktické úrovni a v této souvislosti došlo i k úpravě struktur operačních velitelství. K naplnění stanovených politicko-vojenských ambicí a z důvodu posílení podílu nasaditelných sil pokračovala transformace záchranných praporů a byla rovněž zahájena výstavba lehkých motorizovaných praporů a ženijních útvarů. Armáda České republiky těmito realizovanými změnami neztratila svou schopnost poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR, což prokázala při řadě cvičení, zejména pak při cvičení Zóna Těmito kroky tak byly ukončeny stěžejní změny v procesu optimalizace struktur velení a jednotek. V roce 2008 pokračovala obměna, doplňování a příprava profesionálního sboru útvarů a zařízení Armády České republiky. Prvořadá pozornost byla soustředěna na jednotky a útvary vyčleněné pro brigádní úkolová uskupení a ostatní útvary a zařízení společných sil. Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato nových profesionálů z přímého náboru, studium vojenských škol ukončilo 169 absolventů a studentů. Z organizačních důvodů bylo v roce 2008 propuštěno 382 vojáků z povolání a 805 občanských zaměstnanců. V roce 2008 pokračoval výcvik vojsk v souladu s dvouletým systémem přípravy a pohotovosti. Tento systém, který byl zaveden v roce 2005 a vyplýval především z potřeby připravit k nasazení do operací ve stanovených termínech brigádní úkolová uskupení se sice v přípravě osvědčil, ale v praxi se ukázaly i některé jeho nevýhody, na které bylo nutné reagovat. Proto byly v roce 2008 zahájeny práce na vytvoření nového systému přípravy vojsk Armády České republiky, který bude zahrnovat přípravu všech jednotek, útvarů a zařízení AČR, bude pro všechny druhy činností (bojové i nebojové) a zároveň umožní naplnění deklarovaných politicko-vojenských ambicí, zabezpečí zvyšování a prohlubování dosažených operačních schopností, bude schopen reagovat na řadu faktorů, jež ovlivňují proces přípravy, jako jsou plánovaná přezbrojení, přecvičení na novou techniku a zbraňové systémy, rovněž na aktuální stav finančních, lidských a materiálních zdrojů a v neposlední řadě na nutnost regenerace sil a obnovu schopností jednotek. Jednotky Armády ČR zahájily přípravu podle nového systému od 1. ledna Příslušníci Armády České republiky se v roce 2008 zúčastnili celkem 107 cvičení a společných výcviků se zahraničními partnery. Z tohoto počtu se 84 cvičení uskutečnilo mimo území České republiky a 23 cvičení na území ČR. V zahraničí tak cvičilo v roce 2008 celkem českých vojáků a na našem území příslušníků zahraničních armád. Účast jednotek a štábů Armády ČR na plánovaných cvičeních vychází z našeho členství v NATO a EU a je naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO v dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. V rámci modernizace pozemních sil pokračoval proces přezbrojení Armády České republiky středními nákladními automobily. Armáda ČR do konce roku 2008 převzala od společnosti TATRA, a.s., celkem 381 nových vozidel, včetně logistického zabezpečení. V roce 2008 se pokračovalo v řešení projektu Přezbrojení Armády ČR kolovým obrněným transportérem. Pořízení nových obrněných transportérů je prioritním projektem modernizace pozemních sil a svým rozsahem i finanční náročností jedním z nejdůležitějších strategických projektů vyzbrojování Armády ČR vůbec. Jejich pořízením 3

6 ročenka 2008 bude dosaženo zvýšení schopností vedení bojové činnosti jednotkami Armády ČR v soudobém operačním prostředí. U vzdušných sil byly v souladu s programem Zabezpeční operačního nasazení nadzvukových letounů nakoupeny řízené střely A-A AIM-120C-5 AMRAAM i s logistickou podporou pro letoun JAS-39 Gripen k zabezpečení plnění úkolů v rámci NATINADS (Integrovaný systém PVO NATO). Následně proběhly vojskové zkoušky a tento zbraňový systém byl zaveden do používání v Armádě České republiky. U protiletadlového raketového vojska byl dokončen projekt elektromagnetická koexistence v rámci modernizace protiletadlových raketových kompletů 2K 12 KUB v souladu s Evropskou kmitočtovou tabulkou. V souladu s přijatou Transformací resortu Ministerstva obrany ČR pokračovala Armáda ČR v plnění organizačních, mobilizačních a dislokačních změn. V roce 2008 bylo vytvořeno 12 vojenských útvarů a zařízení, reorganizováno 71 a zrušeno 21 vojenských útvarů a zařízení. Nejzásadnější změnou v rámci revize struktury společných sil byla transformace záchranných praporů. U vzdušných sil byla reorganizována 25. protiletadlová raketová brigáda. V rámci organizačních změn u Velitelství sil podpory a výcviku bylo v roce 2008 do podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR převedeno Ředitelství personální podpory a do podřízenosti velitele společných sil Ředitelství výcviku a doktrín. U přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení Velitelství sil podpory a výcviku byla reorganizována 34. základna komunikačních a informačních systémů, která byla zároveň převedena do podřízenosti sekce komunikačních a informačních systémů MO. U Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo nově vytvořeno Spádové vojenské zdravotnické zařízení Hradec Králové. Zrušeno bylo 5 posádkových ošetřoven a sklady nadpočetného majetku Červinka a Olomouc. Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory byly k 31. prosinci 2008 zrušeny a k 1. lednu 2009 bylo nově vytvořeno Velitelství podpory. Z užívání Armády ČR bylo v průběhu roku 2008 vyřazeno 17 kasárenských areálů nebo jejich částí, včetně pozemků, 23 stavebních objektů s pozemky, 5 výcvikových a školicích zařízení nebo jejich částí, 5 cvičišť, 1 střelnice, dále pozemky beze staveb, některé předválečné hraniční pevnostní objekty a bytové jednotky. V oblasti komunikace patřilo k prioritám resortu MO další prohlubování pozitivních vztahů mezi veřejností a resortem Ministerstva obrany i uvnitř Armády České republiky. Důraz byl kladen na zajištění aktivní nabídky informací sdělovacím prostředkům, poskytování informačního servisu médiím a na včasné poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Nejdůležitějšími tématy komunikace bylo působení jednotek Armády České republiky v zahraničí, růst úrovně profesionality příslušníků a jednotek a modernizace armády. Dalšími tématy, které stály v popředí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení AČR v provinčním rekonstrukčním týmu v Lógaru, po celý rok se resort Ministerstva obrany spolu s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí věnoval komunikaci o jednáních s americkou stranou o možném umístění radarové stanice protiraketové obrany na území ČR. Kromě toho se resort MO věnoval dvěma důležitým událostem. První významnou událostí byl summit NATO v Bukurešti v dubnu 2008 a druhou byly oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu v druhé polovině roku 2008, jež vyvrcholily slavnostní přehlídkou 28. října 2008 v Praze. Rok 2008 byl úspěšný i pro armádní sportovní reprezentaci, která byla prioritně zaměřena na účast armádních sportovců na Hrách XXIX. olympiády 2008 v Pekingu. Do celkového zisku olympijských medailí pro Českou republiku přispěli armádní sportovci dvěma zlatými a dvěma stříbrnými medailemi. Na vrcholných mezinárodních soutěžích získali armádní sportovci 56 medailí (14 zlatých, 24 stříbrných a 18 bronzových). Za rok 2008 si do svých statistik Armádní sportovní centrum DUKLA připsalo 145 mistrů České republiky. Na zisku medailí ze světových soutěží se podílelo 46 sportovců seniorské a juniorské kategorie, z toho 33 instruktorů sportu-vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, 6 externistů a 7 příslušníků sportovních družstev juniorů. V říjnu 2008 oslavilo ASC DUKLA významné výročí 60. výročí vzniku armádního vrcholového sportu. 4

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR JEDNÁNÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY a vlády české republiky O RESORTU OBRANY V ROCE 2008 PREZIDENT REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS AKTIVITY PREZIDENTA REPUBLIKY (OBLAST OBRANY A ARMÁDY) 7. ledna 2008 předal na Pražském hradě genpor. Tomáši Sedláčkovi Zlatou plaketu prezidenta republiky při příležitosti jeho 90. narozenin. 19. února 2008 diskutoval s ministryní obrany Vlastou Parkanovou o tématech souvisejících s její nadcházející cestou do USA. Hovořili rovněž o koordinaci aktivit prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil a Ministerstva obrany v průběhu osmičkového roku a konzultovali návrhy na obsazení místa náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. 5. března 2008 jmenoval generálporučíka Ing. Františka Hrabala náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky. 18. března 2008 zaslal soustrastný dopis paní Soně Štěrbové, manželce praporčíka Milana Štěrby, který zahynul při plnění bojového úkolu v Afghánistánu. 28. března 2008 přijal předsedu vlády ČR Mirka Topolánka, místopředsedu vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandra Vondru, ministryni obrany Vlastu Parkanovou a náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Pojara. Během diskuse detailně projednali pozici České republiky a dohodli se na společné prezentaci našich postojů během zasedání summitu NATO v Bukurešti. 8. května 2008 zúčastnil se pietního aktu na náměstí Pod Emauzy při příležitosti státního svátku České republiky. 5

8 ročenka 2008 jmenoval brigádního generála Ing. Františka Maleninského do hodnosti generálmajora, brigádního generála Ing. Ondreje Páleníka do hodnosti generálmajora a plukovníka gšt. Ing. Jaroslava Kociána do hodnosti brigádního generála. 28. července 2008 jmenoval brigádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., rektorem Univerzity obrany Brno. 5. srpna 2008 podepsal zákon ze 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 10. srpna 2008 zaslal blahopřání členovi ASC Dukla Davidu Kosteleckému k zisku zlaté medaile ve sportovní střelbě na letních olympijských hrách v čínském Pekingu. 15. srpna 2008 zaslal blahopřání členům ASC Dukla deblkanoistům Jaroslavu Volfovi a Ondřeji Štěpánkovi k zisku stříbrné medaile ve vodním slalomu na letních olympijských hrách v čínském Pekingu. 16. srpna 2008 zaslal blahopřání členu ASC Dukla Ondřeji Synkovi k zisku stříbrné medaile ve skifu na letních olympijských hrách v čínském Pekingu. 21. srpna 2008 zaslal blahopřání člence ASC Dukla Barboře Špotákové k zisku zlaté medaile v hodu oštěpem na letních olympijských hrách v čínském Pekingu. 28. října 2008 zúčastnil se pietního aktu na náměstí Pod Emauzy, zúčastnil se slavnostní přísahy vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze, 6

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR jmenoval brigádního generála Ing. Josefa Bečváře do hodnosti generálmajora, do hodnosti brigádního generála jmenoval plukovníka gšt. Ing. Aleše Opatu a plukovníka gšt. Ing. Miroslava Žižku, zúčastnil se vojenské přehlídky v Praze-Dejvicích, propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny plukovníku Jiřímu Zenáhlíkovi za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. 14. listopadu 2008 jmenoval generálporučíka Ing. Tomáše Sedláčka do hodnosti armádního generála a plukovníka in memoriam Josefa Brykse do hodnosti brigádního generála in memoriam. 5. prosince 2008 zúčastnil se slavnostního nástupu Hradní stráže u příležitosti 90. výročí jejího vzniku a slavnostně dekoroval bojový prapor Hradní stráže svou stuhou, otevřel stálou expozici Hradní stráže v Prašné věži na Pražském hradě Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta. 7

10 ročenka 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA NA SVÝCH SCHŮZÍCH (VYBRANÁ JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE OBRANY) PROJEDNALA A PŘIJALA USNESENÍ (vzala na vědomí) 9. ledna 2008 k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce ledna 2008 k úpravě výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení. 30. ledna 2008 k informaci o kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/03 Hospodaření státního podniku LOM, k návrhu dalšího postupu ve vztahu k projektu Přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry. 25. února 2008 k informaci o vojenských cvičeních jednotek AČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec prosinec března 2008 k informaci o kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/38 Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. 2. dubna 2008 k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2007, k úpravě výše příplatku v amerických dolarech vojákům v zahraniční misi. 9. dubna 2008 k návrhu na jmenování do generálských hodností. 14. května 2008 k informaci o dalším postupu realizace projektu Přezbrojení AČR obrněnými transportéry. 8

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR 21. května 2008 ke Zprávě o stavu vyjednávání České republiky v projektu NATO Strategic Airlift Capability. 28. května 2008 k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 2. června 2008 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008, k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce června 2008 k informaci o aktivaci mezinárodní vojenské organizace NATO Point Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence ve Vyškově, k informaci o zabezpečení oslav 90. výročí vzniku samostatného československého státu Ministerstvem obrany, k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce července 2008 k informaci o soutěžním dialogu projektu PPP v Ústřední vojenské nemocnici. 21. července 2008 k informaci o Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany, k informaci o Vojenské strategii České republiky. 20. srpna 2008 o vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/03 Hospodaření státního podniku LOM Praha a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku. 9

12 ročenka září 2008 k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany v roce 2008, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. k návrhu na propůjčení a udělení státních vyznamenání České republiky Řádu bílého lva IV. třídy vojenské skupiny a medaile Za hrdinství. 17. září 2008 o bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků. 1. října 2008 k informaci o působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2009 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou USA o spolupráci v oblasti protiraketové obrany. 20. října o 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce listopadu 2008 o schválení výše účasti státního rozpočtu ČR na financování Programu rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ve výši 5,641 mld. Kč a parametry Programu uvedené v části III materiálu čj. 1653/ listopadu 2008 o schválení nařízení vlády o povolání vojáků AČR k plnění úkolů Policie ČR během předsednictví EU. 16. prosince 2008 k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků, ke koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2009, 10

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR o bezúplatném převodu bytů, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků, o schválení úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání. vzala na vědomí Zprávu o stavu vyjednávání ČR v projektu NATO Strategic Airlift Capability. 11

14 ročenka 2008 ministerstvo obrany české republiky MINISTRYNĚ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY JUDr. VLASTA PARKANOVÁ Osobní údaje Datum narození: 21. listopadu 1951 Místo narození: Praha Národnost: česká Rodinný stav: vdaná Vzdělání 1970 gymnázium Tábor Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1988 rigorózní řízení PF UK, Praha, udělen titul JUDr. Praxe podnikový právník, různé zemědělské organizace 1989 spoluzakladatelka Občanského fóra, Tábor poslankyně Federálního shromáždění, členka Branného a bezpečnostního výboru, Mandátového a imunitního výboru, členka komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk ředitelka odborů na MZV ČR a MV ČR ministryně spravedlnosti ČR 1998 poslankyně za KDU-ČSL, po parlamentních volbách v roce 2006 předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL místopředsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost předsedkyně české delegace při parlamentním shromáždění NATO předsedkyně Ústavněprávního výboru 2006 místopředsedkyně Výboru pro obranu, místopředsedkyně Ústavně- -právního výboru 9. ledna 2007 jmenována do funkce ministryně obrany ČR 12

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY generálporučík Ing. VLASTIMIL PICEK Osobní údaje Datum narození: 25. října 1956 Místo narození: Turnov Národnost: česká Rodinný stav: ženatý Vzdělání 1975 ukončení Vojenské střední odborné školy v Novém Mestě nad Váhom Vojenská akademie v Brně interní studium, Vojenská akademie v Brně interní studium vojenského zpravodajství 1993 postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém v Praze 1997 Vyšší akademický kurz Generálního štábu na Vojenské akademii v Brně Praxe starší rádiový mechanik zástupce velitele praporu pro technické věci starší důstojník velitelství PVOS náčelník skupiny velitelství letectva a PVOS náčelník spojovacího vojska velitelství 4. sboru PVO náčelník oddělení odboru spojovacího vojska GŠ AČR zástupce náčelníka spojovacího vojska GŠ AČR náčelník spojovacího vojska GŠ AČR náčelník odboru operačně-taktických systémů velení a řízení GŠ AČR náčelník sekce velení a řízení GŠ náčelník spojovacího vojska AČR náčelník sekce velení a řízení GŠ AČR bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany jmenován do hodnosti brigádního generála od náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky jmenován do hodnosti generálmajora jmenován do hodnosti generálporučíka jmenován do funkce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 13

16 ročenka 2008 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA OBRANY ČR (k ) Ministryně obrany Kabinet ministryně obrany První náměstek ministryně obrany Náměstek ministryně obrany Náměstek ministryně obrany ředitel Kanceláře MO Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Inspekce ministryně obrany Odbor interního auditu MO Odbor bezpečnosti MO Ředitel Vojenského zpravodajství Sekce ekonomická MO Sekce správy majetku MO Kancelář MO Sekce vyzbrojování MO Sekce obranné politiky a strategie MO Sekce personální MO 14

17 MINISTERSTVO OBRANY ČR ORGANIZAČNÍ STRUKTURA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU AČR (k ) Ministryně obrany Náčelník Generálního štábu AČR Velení AČR Kancelář náčelníka Generálního štábu Inspektorát náčelníka Generálního štábu Společné operační centrum MO Sekce plánování sil MO Sekce komunikačních a informačních systémů MO Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO Sekce logistiky MO Odbor vojenského letectví MO Odbor vojenského zdravotnictví MO V čele Generálního štábu Armády České republiky (dále jen AČR) stojí náčelník Generálního štábu AČR (dále jen NGŠ AČR). V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn byly v roce 2008 u MO a GŠ AČR (k 31. prosinci) reorganizovány: Kancelář NGŠ, sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO, sekce podpory MO a přejmenována na sekci logistiky MO, sekce komunikačních a informačních systémů MO. vytvořeny: Inspektorát NGŠ, odbor vojenského zdravotnictví MO. 15

18 ročenka 2008 HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČR Ředitel Kabinetu ministryně obrany (Kabmi) neobsazeno Mgr. Martin MOULIS od První náměstek ministryně obrany (1. NMO) MUDr. Martin BARTÁK Ředitel Kanceláře 1. NMO podplukovník Ing. Pavel BULANT Ing. Aleš KLEPEK od Zástupce 1. NMO ředitel sekce ekonomické MO (SE MO) Ing. Tomáš PERUTKA Zástupce ředitele SE MO neobsazeno Zástupce ředitele sekce ředitel odboru rozpočtu SE MO Ing. Miloš KOVÁČ Zástupce ředitele sekce ředitel odboru financování a účetnictví SE MO Ing. Ivo DOHNAL Ředitel sekce obranné politiky a strategie MO (SOPS MO) Ing. Ivan DVOŘÁK, MSc. Zástupce ředitele SOPS MO Ing. Radomír JAHODA, MSc. Náměstek ministryně obrany (NMO) Ing. František PADĚLEK Ředitel Kanceláře NMO Ing. Vít ŠEVČÍK Ředitel sekce správy majetku MO (SSM MO) Ing. Jiří KRÁL, MBA 16

19 MINISTERSTVO OBRANY ČR Zástupce ředitele sekce ředitel odboru správy majetku a akviziční politiky SSM MO JUDr. Jan BULVAS Ředitel sekce personální ředitel MO Ing. Milan GOL Zástupce ředitele sekce personální MO (SP MO) JUDr. Zdeněk ĎURÍČEK Zástupce ředitele sekce ředitel odboru personálního SP MO plukovník gšt. Ing. Jindřich DĚDÁK Ing. Stanislav SIMBARTL od Zástupce ředitele sekce ředitel odboru platové politiky a sociálních věcí SP MO Ing. Petr VANČURA Náměstek ministryně obrany ředitel Kanceláře Ministerstva obrany JUDr. Radek ŠMERDA, Ph.D. Zástupce náměstka ministryně obrany ředitel Kanceláře Ministerstva obrany Ing. Bohumil HAASE Ředitel Kanceláře NMO ředitele Kanceláře Ministerstva obrany Ing. Jan SOUČEK Ředitel odboru komunikačních strategií Kanceláře Ministerstva obrany Mgr. Andrej ČÍRTEK Ředitel odboru legislativního a právního Kanceláře Ministerstva obrany JUDr. Rostislav DUCHOŇ JUDr. František VAVERA, Ph.D. od Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování (NMO V) Ing. Jaroslav KOPŘIVA Ředitel Kanceláře NMO V Ing. Miloslav VYPLAŠIL Ředitel sekce vyzbrojování MO (SV MO) Mgr. Jiří STANĚK pověřen řízením SV MO 17

20 ročenka 2008 Zástupce ředitele sekce ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje SV MO Ing. Milan BAJTOŠ Zástupce ředitele sekce ředitel odboru infrastruktury a NSIP SV MO Ing. Libor BARÁK Zástupce ředitele sekce ředitel odboru pořizování strategických zakázek SV MO Mgr. Jiří STANĚK Ředitelka odboru interního auditu MO (OIA MO) JUDr. Alena NETOLICKÁ Ředitel Inspekce ministryně obrany (IMO) brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍK plukovník gšt. Ing. Vladimír LOŽEK od Zástupce ředitele IMO Ing. Jozef FEDORKO Bezpečnostní ředitel MO ředitel odboru bezpečnosti MO Mgr. Michal MAZEL Ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) generálmajor Ing. Ondrej PÁLENÍK Náčelník Vojenské policie (VP) generálmajor Ing. Oldřich KUBÁT Ředitel Kanceláře NGŠ plukovník Ing. Milan ŠEINER První zástupce NGŠ generálporučík Ing. Jaroslav KOLKUS generálmajor Ing. Josef PROKŠ od Zástupce NGŠ náčelník štábu generálporučík Ing. František HRABAL generálmajor Ing. Josef BEČVÁŘ od

21 MINISTERSTVO OBRANY ČR Zástupce NGŠ inspektor AČR brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍK od Zástupce NGŠ ředitel Společného operačního centra MO (SOC MO) generálmajor Ing. Josef PROKŠ brigádní generál Ing. Miroslav BÁLINT od plukovník gšt. Ing. Jaroslav KANKIA (pověřen) od Ředitel sekce plánování sil MO (SPS MO) neobsazeno brigádní generál Ing. Jiří BALOUN, MSc., Ph.D. od Ředitel sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO (SRDS OS MO) brigádní generál Ing. Josef BEČVÁŘ brigádní generál Ing. Aleš OPATA od Ředitel sekce podpory MO (SPod MO) do brigádní generál Ing. Libor KREJCAR Ředitel sekce logistiky MO (SLog MO) od brigádní generál Ing. Libor KREJCAR Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO) plukovník gšt. Ing. Jan KAŠE Ředitel odboru vojenského letectví MO (OVL MO) plukovník gšt. Ing. Josef OTTA plukovník gšt. Ing. Petr BROUČEK od Ředitel odboru vojskového průzkumu a EB MO (OVP EB MO) plukovník gšt. Ing. Miroslav ŽIŽKA plukovník gšt. Ing. Ladislav JOUKL od Náčelník vojenské zdravotnické služby Ředitel odboru vojenského zdravotnictví MO (OVZ MO) od plukovník MUDr. Pavel ZBOŘIL Ředitel Ředitelství zahraničních aktivit (ŘeZA) plukovník gšt. Ing. Stanislav KREJČÍ 19

22 ročenka 2008 Velitel společných sil (SpS) generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D. do Velitel sil podpory a výcviku (SPodV)* generálmajor Ing. František MALENINSKÝ neobsazeno od brigádní generál Ing. Jaroslav KOCIÁN od Hlavní kaplan AČR podplukovník Mgr. Jan KOZLER Hlavní praporčík AČR nadpraporčík Miroslav ŠVADLENA Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR) neobsazeno generálporučík Ing. František HRABAL od Velitel Hradní stráže VKPR plukovník Ing. Radim STUDENÝ Velitel Posádkového velitelství Praha plukovník Ing. Jan ČERNÍK plukovník gšt. Ing. Pavel KANTOR od * Poznámka: od Velitelství podpory 20

23 MINISTERSTVO OBRANY ČR TRANSFORMACE RESORTU Ministerstva Obrany V roce 2008 pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou přijatým dokumentem Transformace resortu MO ČR v realizaci druhého kroku Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky. Zdokonalovala připravenost svazků a útvarů pozemních a vzdušných sil, vyčleněných prvků logistické a zdravotnické podpory k plnění úkolů a to jak na teritoriu ČR, tak i mimo ně. Pokračovala v procesu přezbrojování na novou výzbroj, techniku a materiál. V souladu s požadavky NATO probíhala výstavba dalších nasaditelných sil v rámci Aliance, EU a OSN. Rok 2008 byl rozhodující pro úspěšný vstup do celé transformace a vytvoření základních předpokladů pro naplnění všech jejích úkolů i přesto, že byly plněny v prostředí snížených finančních zdrojů na minimální úroveň od počátku realizace reformy (v poměru k hrubému domácímu produktu ČR). Kromě těchto úkolů Armáda ČR plnila úspěšně úkoly v zahraničních operacích a misích. VÝSTAVBA ARMÁDY ČR Armáda České republiky v roce 2008 prošla výraznými organizačními změnami. Důležitým mezníkem bylo zahájení výstavby nově vytvářených motorizovaných a ženijních útvarů, průzkumných jednotek a transformace záchranných praporů. Realizací těchto změn se naplnil jeden z cílů transformace posílení podílu nasaditelných sil k naplnění stanovených politicko-vojenských ambicí České republiky při zachování schopnosti Armády ČR poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR. Těžiště zásadních organizačních změn bylo položeno do roku 2008, kdy bylo plánováno v rámci sekcí a samostatných odborů GŠ Armády ČR, jejich přímo podřízených útvarů a zařízení a vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, vytvořit 15 a zrušit 21 mírových útvarů a zařízení. V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR na strategické, operační i taktické úrovni velení a následně byla v závěru roku provedena úprava struktur operačních velitelství. GENERÁLNÍ ŠTÁB AČR V průběhu roku 2008 byly ve strukturách organizačních prvků MO v podřízenosti NGŠ AČR provedeny některé zásadní změny. S cílem zlepšit systém vojenského zdravotnictví v rámci resortu obrany byla k 1. červenci 2008 provedena reorganizace sekce podpory MO, v rámci které vznikly dva samostatné subjekty odbor vojenského zdravotnictví MO a sekce logistiky MO. 21

24 ročenka 2008 K 1. říjnu 2008 byl nově vytvořen v podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Inspektorát NGŠ v čele se zástupcem náčelníka Generálního štábu inspektorem AČR. PŘÍMO PODŘÍZENÉ VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ GŠ AČR V první polovině roku 2008 došlo k nejdůležitějším změnám u přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení GŠ AČR. Ředitelství personální podpory Praha bylo převedeno z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Do podřízenosti tohoto ředitelství byly současně převedeny Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Ústav jazykové přípravy Vyškov. K 1. červenci 2008 byl reorganizován Úřad finanční správy AČR, Agentura rozvoje informatiky a Posádkové velitelství Praha, ve kterém byla zrušena Posádková hudba Praha. Dále bylo k reorganizováno Zahraniční pracoviště Mons. K 30. září 2008 byly zrušeny 6. spojovací středisko a Výzkumné spojovací středisko 080. K termínu 1. říjnu 2008 byla převedena 34. základna komunikačních a informačních systémů z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti sekce komunikačních a informačních systémů MO. K tomuto datu byly vytvořeny 35. a 36. centrum podpory KIS a Úřad kontroly hospodaření s majetkem. Současně bylo reorganizováno Posádkové velitelství Praha. Ústřední vojenský zdravotní ústav byl převeden z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti odboru vojenského zdravotnictví MO. AVIS byl k reorganizován na odbor Prezentační a informační centrum MO (PIC MO) a zařazen do struktury Úřadu provozu a služeb MO. K 1. lednu 2009 byla provedena reorganizace Úřadu finanční správy AČR, Ředitelství personální podpory a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Útvary a zařízení Velitelství sil podpory a výcviku, mimo útvary a zařízení logistické a zdravotnické podpory a krajská vojenská velitelství, byly postupně v průběhu roku 2008 převedeny do podřízenosti jiných organizačních celků. Na bázi zrušeného Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo k efektivnějšímu plnění úkolů logistické a zdravotnické podpory nově vytvořeno Velitelství podpory. V podřízenosti Velitelství společných sil bylo nově vytvořeno Velitelství výcviku Vojenská akademie. Vojenské hudby Hradec Králové, Tábor, Olomouc a Ústřední hudba AČR byly ke konci roku 2008 převedeny z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti velitele Posádkového velitelství Praha. DISLOKACE V roce 2008 byly zrušeny 3 posádky (Červenka, Kutná Hora, Roudnice nad Labem) a redukováno bylo 7 míst dislokace (posádky České Budějovice, Ostrava, Štěpánov a vojenský újezd Hradiště byly převedeny do kategorie samostatné dislokační místo, posádka 22

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009

Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Praha 2010 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2009 Ministerstvo obrany České republiky PIC MO 2010 ISBN 978-80-7278-505-6 Ministerstvo obrany ČR JEDNÁNÍ, USNESENÍ A ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY,

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005

ROČENKA 2005. MINISTERSTVO OBRANY České Republiky. Ročenk a 2005 ROČENKA 2005 MINISTERSTVO OBRANY České Republiky Ročenk a 2005 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2005 Praha 2006 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 80-7278-325-4 Praha 2006 Úvodem MINISTERSTVO

Více

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010

Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Praha 2011 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2010 Ministerstvo obrany České republiky OKP MO 2011 ISBN 978-80-7278-554-4 Ministerstvo obrany ČR Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky,

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2013

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2013 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2012 Praha 2013 Ministerstvo obrany České republiky OKP MO, 2013 ISBN 978-80-7278-613-8 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk. Počet listů: 5 Kancelář ministra Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk Čj. 888-4/2015-7542KM V Praze dne 19. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 5 Věc: Poskytnutí

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR

ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR ROČENKA 2007 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ročenk a 2007 Ministerstvo obrany České republiky Ročenka 2007 Praha 2008 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 978-80-7278-452-3 Praha 2008 MINISTERSTVO OBRANY ČR Úvodem

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013 Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-630-5 Obsah Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA 2006 PRAHA 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS ISBN 978-80-7278-386-1 Praha 2007 2 ÚVODEM MINISTERSTVO OBRANY ČR Pro ozbrojené síly a především pro Armádu České

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2012

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2012 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2011 Praha 2012 Ministerstvo obrany České republoky OKP MO, 2012 ISBN 978-80-7278-579-7 Jednání, usnesení a rozhodnutí... Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ).

Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále jen MO ). Informace z kontrolní akce 06/19 - Letouny taktického letectva Armády České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2006 pod

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

ROČENKA 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

ROČENKA 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENK A 2014 ROČENKA 2014 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 2014 ROČENKA MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 2014 Praha 2015 Ministerstvo obrany České republiky

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Základní pojmy a legislativa ve veřejné správě s ohledem na KŘ Zpracovala: pplk. Ing.

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více