I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti"

Transkript

1

2 O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 20 I.3.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 22 I Nedaňové příjmy 22 I Kapitálové příjmy 24 I Přijaté transfery 24 I. 4. VÝDAJE KAPITOLY MO Výdaje podle odvětvového třídění 30 I Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 30 I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 31 I Služby pro obyvatelstvo 31 I Sociální věci 33 I Bezpečnost státu a právní ochrana 34 I Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na státní správu Kapitálové výdaje 38 I.4.4. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) 40 I.4.5. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým 79 je příslušné hospodařit MO I.4.6. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol 80 I.4.7. Výdaje určené na výzkum a vývoj 81 Výdaje určené na výzkum a vývoj hodnocené po závazných I ukazatelích 81 I Závazné ukazatele výzkumu a vývoje 82 I Ostatní výdaje určené na výzkum a vývoj 87 Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované I v ISPROFIN 90 I Charakteristika jednotlivých programů 91 I Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje 93 I.4.8. Běžné výdaje 97 I Ostatní neinvestiční výdaje 99 I Nákup materiálu 101 I Nákup vody, paliv a energií 105

3 O B S A H strana I Nákup služeb 106 I Ostatní nákupy 111 I Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 114 I Ostatní výdaje Mandatorní výdaje 118 I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 122 I Závazné limity regulace zaměstnanosti 124 I Prostředky na platy 127 I Ostatní platby za provedenou práci 131 I Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 135 I Odměny za užití duševního vlastnictví a mzdové náhrady 137 I Důchody a ostatní sociální dávky 138 I Důchody 139 I Ostatní sociální dávky 140 I. 5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI 144 I.5.1. Výdaje na vybrané aktivity 144 I Oblast velení a řízení 146 I Oblast výstavby a rozvoje 147 I Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 148 I Oblast přípravy vojsk a záloh 151 I Zahraniční aktivity 152 I Ekologie a zbavování se nepotřebného majetku 173 I Oblast komunikací a vztahů s veřejností 173 I Celoresortní aktivity 174 I Transfery, příspěvky a dotace 176 I.5.2. Příspěvkové a podobné organizace 179 I Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO 180 I Dotace veřejným VŠ - výzkum a vývoj 185 I.5.3. Transfery podnikatelským subjektům 186 I.5.4. Ostatní transfery 189 I.5.5. Mimorozpočtové zdroje 195 I Fond kulturních a sociálních potřeb 195 I Rezervní fond 196 I Depozitní prostředky 200 I Rezerva na rekultivaci skládek 201 I Vojenská stravovací zařízení 201 I.5.6. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 203 I Vnější kontroly 203 I Vnitřní kontroly 209

4 O B S A H II. ČÍSELNÉ SESTAVY 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol - sumář za organizační složky státu kapitola MO 2. Rozvaha kapitola MO - sumář za organizační složky státu 3. Rozvaha - bilance příspěvkových organizací 4. Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu 5. Výkaz zisku a ztráty - souhrn PO za kapitolu Ministerstvo obrany 6. Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu 7. Příloha účetní závěrky - souhrn PO za kapitolu Ministerstvo obrany III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 4. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 6. Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím 6 a Účelové neinvestiční dotace krajům 6 e Účelové neinvestiční dotace obcím 6 f Účelové investiční dotace obcím 7. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za rok Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8 a Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití podle 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9. Limity a zůstatky na účtech v ČNB k Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR 11. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO za rok Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za rok 2008 (bez mimorozpočtových zdrojů)

5 16. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů 17. Přehled nevyčerpaných prostředků RF za rok Přehled o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN 19. Výdaje na aktivity kapitoly MO v roce Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých za rok 2008 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 22. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům

6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

7 I.1. Ú V O D Resort Ministerstva obrany (dále jen resort MO) plnil v roce 2008 úkoly spojené s plněním cílů obsažených v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky (dále jen AČR) a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec. V současném období je realizována její druhá etapa Transformace resortu MO, jejíž cílem je posílit schopnosti AČR, zvýšit počty jednotek pro plnění úkolů v zahraničních operacích, optimalizovat struktury velení a provést dokončení organizačních a dislokačních změn. Vláda v roce 2008 z hlediska tvorby a realizace vojenské politiky ČR projednala a schválila dne 23. července novou Vojenskou strategii (Usnesení vlády ČR č. 907), která definuje způsob zajišťování obrany státu a požadavky na působení ozbrojených sil ČR. Vojenská strategie ČR reaguje na měnící se bezpečnostní prostředí, přičemž klade vyšší důraz na kvalitu ve výstavbě a rozvoji ozbrojených sil ČR pro jejich nasazení v zahraničních operacích. Požadavek NATO a EU na působení sil a prostředků AČR v rámci kolektivního systému bezpečnosti zdůrazňuje výstavbu nasaditelných, interoperabilních a udržitelných sil pro působení v zahraničních operacích. Dalším důležitým dokumentem, který vláda schválila bylo Usnesení vlády ČR č. 908 o Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany. Resort MO plnil v roce 2008 celou řadu úkolů s cílem zvýšit schopnosti při zajištění obrany ČR s využitím omezeného zdrojového rámce. Jednalo se především o zaměření na : - vysílání sil a prostředků AČR do zahraničních operací, včetně organizačního, personálního a logistického zabezpečení; - zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR; - transformaci vojenských záchranných praporů; - výstavbu nových motorizovaných, ženijních a průzkumných jednotek; - péči o lidské zdroje prostřednictvím jednotlivých sociálních programů (zdravotní, rehabilitační a rekreační péče); - postupnou modernizaci nebo pořízení nové techniky a materiálu (např. modernizace vrtulníků, pořízení automobilů terénních středních T-810, 9

8 lehkých obrněných vozidel, terénních sanitních vozidel Land Rover v různých verzích, zavedení letounu dvojího řízení L-159T1 aj.); - přípravu a provedení přehlídky jednotek a techniky AČR ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a jednotkami Městské policie Praha; - přípravu sil a prostředků pro nasazení v dalších zahraničních operacích (např. bojové uskupení EU, ochrana vzdušného prostoru pobaltských států nebo příprava na vyslání vrtulníkové jednotky do mise ISAF). K zajištění činností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, obdržel resort MO na rok 2008 prostředky státního rozpočtu, jejichž využívání vycházelo z úkolů stanovenými Střednědobým plánem činnosti a rozvoje MO pro roky Zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008 (dále jen zákon č. 360/2007 Sb.), který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 553 ze dne 5. prosince 2007 a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 19/ /2007 ze dne byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2008 v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než schválený rozpočet v roce V průběhu roku 2008 byl rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku tis. Kč, což je o tis. Kč méně než upravený rozpočet v roce Upravený rozpočet kapitoly MO představoval 4,91 % celkových výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2008 ( tis. Kč). Rozpočtové limity stanovené kapitole MO pro rok 2008 a následující dva roky střednědobého výhledu podle Usnesení vlády ČR č. 628 ze dne 11. června 2007 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010, byly oproti Usnesení vlády č ze 25. září 2006 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 nižší o více jak 16 mld. Kč. Rozpočet příjmů pro kapitolu MO na rok 2008 byl stanoven v celkové výši tis. Kč, který nebyl v průběhu roku 2008 externími rozpočtovými opatření 10

9 dále upraven. V porovnání s rokem 2007 byly ukazatele v oblasti příjmů navýšeny o tis. Kč. Rozpočet příjmů kapitoly MO představoval 0,28 % celkových příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2008 ( tis. Kč). Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008, upravené Ministerstvem financí, byly dodrženy. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2008 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 97,30 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů. Podíl čerpání státního rozpočtu kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR představoval 4,78 %. Oproti roku 2007 byl upravený rozpočet roku 2008 nižší o tis. Kč, tj. o 1,14 %. Čerpání bylo oproti roku 2007 nižší o tis. Kč tj. o 13,76 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu ( tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), (v platném znění od ) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.) a vlivem snížení procentního podílu výdajů do kapitoly MO z celkového rozpočtu ČR ( tis. Kč). Hospodaření kapitoly MO bylo v roce 2008 ovlivněno Usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008 k předběžným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a veřejných rozpočtů v roce 2007, kterým bylo stanoveno, že organizační složka státu může nakládat s prostředky rezervního fondu pouze po projednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády. Na základě této skutečnosti nebylo umožněno nakládání s prostředky rezervního fondu, tudíž realizace výdaje na vrub zdrojů rezervního fondu byla z úrovně správce kapitoly MO pozastavena, do doby vydání souhlasu předsedy vlády. Veškeré úhrady smluvních závazků bylo nutné realizovat na vrub prostředků přidělených státním rozpočtem roku 2008, což se odrazilo v realizaci velkého množství rozpočtových opatření potřebných k přesunům jednotlivých zdrojů finančních prostředků. Plánované využití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených kapitole MO bylo ovlivněno celou řadou dalších skutečností, které bylo nutné řešit po schválení zákona o státním rozpočtu na rok Jednalo se zejména o: 11

10 - vyslání kontingentu speciálních sil do protiteroristické operace Trvalá svoboda na území Afghánistánu v období od června 2008 do 31. prosince 2008 v celkovém počtu 100 osob; - pořízení techniky a materiálu sloužící ke zvýšení ochrany životů a zdraví příslušníků AČR jako reakce na zhoršující se bezpečnostní situaci a nárůstu útoků na jednotky nasazené v Afghánistánu; - navýšení zvláštního příplatku v cizí měně, který je poskytován příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí (podle ustanovení 11 zákona č. 143/1992 Sb.) s cílem zlepšení podmínek pro službu v zahraničních operacích při nárůstu bezpečnostních a zdravotních rizik diferencovaně podle hodnosti, výkonu funkce nebo místa dislokace. Hospodaření s prostředky kapitoly MO vycházelo především ze zákona č. 218/2000 Sb. Aplikace zákona č. 218/2000 Sb. a dalších zákonů je v rámci resortu MO prováděna prostřednictvím jednotlivých interních normativních aktů, jimiž jsou stanoveny procesní postupy, zásady, práva a povinnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vnitroresortních norem. Z makroekonomického pohledu lze dosažené výdaje (včetně použití mimorozpočtových zdrojů) a příjmy rozpočtu kapitoly MO za rok 2008 shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje mil. Kč Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje mil. Kč 2. Celkové příjmy mil. Kč 3. Výsledné saldo mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (odhad MF mld. Kč) 1,71 %* 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 107 mld. Kč) 4,78 %* 6. Index roku 08/ 07 celkových výdajů kapitoly MO 0,86 12

11 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 10. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ve stálých cenách roku 2005 je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11. Poznámka: údaje označené * nebyly do doby zpracování známy, byly zpracovány na základě odhadu zveřejněného Ministerstvem financí 13

12 I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 360/2007 Sb. byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2008 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů, jejichž plnění je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2008 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 36 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž se jednalo o stejný počet úprav, jako v roce Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení rozpočtu o tis. Kč, z toho celkové snížení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 bylo realizováno ve výši tis. Kč, celkové navýšení státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 bylo realizováno ve výši tis. Kč. Nejvíce úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO se týkalo jeho navýšení v oblasti obranného výzkumu a vývoje z jiných kapitol státního rozpočtu (9 úprav) a přesunu mezi jednotlivými zákonem stanovenými závaznými ukazateli kapitoly MO (9 úprav). Dále byly realizovány úpravy na zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany (4 úpravy). V oblasti výdajů se jednalo především o následující významné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO: převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ve výši tis. Kč (z toho neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč a investiční výdaje ve výši tis. Kč), převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě výdajů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby ve výši tis. Kč, 14

13 převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury, Akademie věd, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu) do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na financování účelových projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o prostředky určené k úhradě nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy na ověřování leteckých pozemních zařízení letišť AČR ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, které byly určeny k zajištění finanční podpory realizace reprezentativní výstavy 20 let od pádu železné opony, která byla instalována v budově Rady EU v Bruselu ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny k pokrytí výdajů spojených s péčí o válečné hroby v zahraničí ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra na dezinfekci, rozmrazování a vysoušení archiválií Vojenského ústředního archivu ve výši 388 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků ve prospěch Ústřední vojenské nemocnice Praha na zajištění distribuce transfúzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při mimořádných událostech a krizových situacích ve výši 300 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národního bezpečnostního úřadu do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na distribuci kryptografického materiálu ve výši 250 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekty 15

14 Historie a vojenství v dobových písemnostech a Historie a vojenství v dobovém tisku ve výši 179 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků ve prospěch Ústřední vojenské nemocnice Praha na zajištění projektu v rámci programu Zdravotnické vzdělávací programy ve výši 155 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o navrácení nevyužitých prostředků, které byly převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra pro Národní archiv na základě Dohody o spolupráci při dezinfekci dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 ve výši 91 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ústavu pro studium totalitních režimů do rozpočtu kapitoly MO, jedná se o převod prostředků na základě dodatku k Delimitačnímu protokolu k převodu počtu systemizovaných míst a rozpočtových prostředků na 11 měsíců roku 2008 ve výši 86 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra, které byly určeny k zajištění poskytování letecké techniky ve výši 82 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno fakultu v Hradci Králové na projekt Buď po porodu fit a ve formě ve výši 68 tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha na projekt Zdokonalení podmínek pro poskytování kvalitních služeb klientům oddělení sociální péče ve výši 50 tis. Kč. Z časového hlediska byly úpravy závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO realizovány rovnoměrně v průběhu celého roku V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 nebyla ze strany Ministerstva financí provedena žádná úprava. 16

15 I.3. PŘÍJMY KAPITOLY MO Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný nárůst. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku Plnění příjmů vykazuje za období posledních tří let klesající tendenci. V letech 2006 až 2008 došlo k postupnému snižování příjmů (přijatých transferů) související s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu). Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2005 až 2008 je uveden v následujícím grafu: (v tis. Kč) Příjmy z pojistného Příjmy nedaňové * Příjmy celkem * nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů Oproti roku 2007 došlo ke snížení celkových příjmů o tis. Kč, zejména vlivem snížení příjmů souvisejících s povoleným překročením limitů výdajů 17

16 (převodu mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu) ve výši tis. Kč a zvýšením příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění o tis. Kč, zvýšením nedaňových a kapitálových příjmů o tis. Kč. Zákonem č. 360/2007 Sb. byly pro kapitolu MO stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: - pojistné na důchodové pojištění - pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO byly stanoveny ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2008 nebyla provedena v oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO žádná úprava ze strany Ministerstva financí. V roce 2008 celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO činily u závazného ukazatele: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, z toho: - pojistné na důchodové pojištění tis. Kč, - pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery tis. Kč. Celkové p říjmy byly za hodnocený rok splněny na 214,80 % a dosáhly výše tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2008 ovlivněno zejména příjmy souvisejícími s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO 18

17 (tj. převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu), a to v celkové výši tis. Kč z toho: a) nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let v celkové výši tis. Kč určené na financování: programů reprodukce majetku tis. Kč, programů výzkumu a vývoje důchodů ostatních plateb za provedenou práci tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, pojistného placeného zaměstnavatelem tis. Kč, úhrad škod způsobených pojistnými událostmi tis. Kč, ostatních běžných výdajů tis. Kč, b) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši tis. Kč především určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů, c) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, v celkové výši tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění pojistných událostí, k úhradě vzniklých škod v celkové výši tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje rezervního fondu a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů. Zdroje rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši tis. Kč, ačkoliv jsou účtovány na příjmových rozpočtových účtech, nejsou dle 6 zákona č. 218/2000 Sb. (ve znění do ) součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Skutečné příjmy kapitoly MO bez mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly plněny na tis. Kč, tj. 132,72 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2008 byly vyšší o tis. Kč. 19

18 Na plnění skutečných započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v částce tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce tis. Kč, které nebyly podle 25 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona vázány ve výdajové části kapitoly MO. Oproti roku 2007 však došlo ke zvýšení skutečných příjmů kapitoly MO o tis. Kč. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti (726 tis. Kč) a prodejem dlouhodobého majetku ( tis. Kč) v celkové výši tis. Kč. I.3.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2008 částky tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 9,03 tis. Kč) a byl splněn na 99,29 %. Z toho u: závazného ukazatele příjmu pojistného na důchodové pojištění ve výši tis. Kč bylo v roce 2008 přijato tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 7,44 tis. Kč), limitu pojistného na nemocenské pojištění ve výši tis. Kč bylo v roce 2008 přijato tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,17 tis. Kč), limitu příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč bylo v roce 2008 přijato tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplnění závazného ukazatele Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši tis. Kč bylo způsobeno nižšími dosaženými počty vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji a v souvislosti s tím snížení vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/ 1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon č. 589/1992). 20

19 Plánovaný limit počtu vojáků z povolání osob na rok 2008 nebyl dosažen. K činil jejich skutečný počet sice osob, avšak průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2008 představoval osob. Nižšímu dosaženému počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato skutečnost se projevila v nižším plnění příjmů z pojistného na nemocenském pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v celkovém objemu o tis. Kč. Ze stejných důvodů nebyly o částku tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění. Tyto příjmy byly plněny na 99,29 %. Oproti roku 2007 však došlo ke zvýšení těchto příjmů o tis. Kč, tj. o 4,98 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, která nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole MO bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí a v souladu s 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., nevznikla povinnost tyto nenaplněné příjmy vázat ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. 21

20 I.3.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši tis. Kč dosáhl v roce 2008 částky tis. Kč a byl splněn na 1 447,51 %. Mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu (tzn. nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let) v celkové výši tis. Kč byly v roce 2008 použity ve výdajové části státního rozpočtu formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů, ačkoliv jsou účtovány na příjmových účtech, nejsou dle 6 zákona č. 218/2000 Sb. součástí plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů. Po odpočtu výše uvedených příjmů činily příjmy v oblasti závazného ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem tis. Kč, 489,44 % ročního limitu a oproti upravenému rozpočtu na rok 2008 byly vyšší o tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílí: prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany určené na financování programů reprodukce majetku, přijaté transfery ze zahraničí zejména spojené s účastí ČR v NATO určené na financování programu NSIP, nedaňové a kapitálové příjmy a ostatní převody z vlastních fondů. I Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2008 činily celkem tis. Kč. Oproti roku 2007 se objem nedaňových příjmů zvýšil celkem o tis. Kč, zejména vlivem zvýšení příjmů z realizace finančního majetku (úroků a kurzových zisků o tis. Kč), ostatních nedaňových příjmů (o tis. Kč) a příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů (o tis. Kč) a snížení příjmů z vlastní činnosti (o tis. Kč), příjmů z pronájmu majetku (o tis. Kč) a odvodu přebytků organizací s přímým vztahem (o tis. Kč). 22

21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v roce 2008 činily tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku tis. Kč. Významnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří zejména: příjmy z provozu nemovitého majetku částkou tis. Kč, příjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobků částkou tis. Kč, příjmy za výkony zdravotní péče částkou tis. Kč, příjmy vojenských stravovacích zařízení částkou tis. Kč, příjmy ze zkoušek technických prostředků střežení částkou tis. Kč, příjmy z poskytování veterinární péče částkou tis. Kč. Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z: pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou 794 tis. Kč, pronájmu pozemků částkou tis. Kč, pronájmu movitých věcí částkou tis. Kč, pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich části tis. Kč. Příjmy z úroků, přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2008 výše tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši tis. Kč, příjmy z úroků ve výši tis. Kč, pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši tis. Kč a ostatní příjmy odvodů z finančního vypořádání z minulých let ve výši tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy činily celkem tis. Kč a představují především: přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. ( tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ( tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, které zahrnují úhrady za přepravu související s leteckou přepravou ústavních a vládních činitelů, realizovanou na základě Usnesení vlády ČR č. 628/1998 a č. 506/2000 (6 423 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (3 671 tis. Kč), 23

22 dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let ( tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť ( tis. Kč), úhrady za ukládání odpadu ( tis. Kč), příjmy z činnosti Vojenského historického ústavu (8 041 tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let ( tis. Kč - náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky penále za porušení rozpočtové kázně, vratky daní z minulých let apod.), přijaté pojistné náhrady v částce tis. Kč, přijaté neinvestiční dary v částce 800 tis. Kč. I Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily v roce 2008 celkem tis. Kč a byly plněny Vojenským vlečkovým úřadem prodejem lokomotiv. I Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2008 činily celkem tis. Kč. Oproti roku 2007 se objem transferů snížil celkem o tis. Kč, tj. o 51,59 %, zejména vlivem snížení převodů z rezervního fondu o tis. Kč a snížení přijatých dotací ze zahraničí. Převodem z rezervního fondu MO bylo přijato celkem tis. Kč, a to z: a) nevyčerpaných rozpočtových prostředků z minulých let tis. Kč, b) prostředků poskytnutých ze zahraničí (NATO) tis. Kč, c) prostředků získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany tis. Kč, d) prostředků poskytnutých z peněžitých darů na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč. Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (tj. z depozitního účtu) bylo přijato tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2007). 24

23 I.4 VÝDAJE KAPITOLY MO Zákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO na rok 2008 v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2007 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok Prostředky (oblast výdajů) Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání % k UR (v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet 2008 Celkem , MRZ Kapitálové , Běžné , Celkem , Kapitálové , Běžné , Oproti roku 2007 byl upravený rozpočet roku 2008 nižší o tis. Kč, tj. o 1,14 %. Čerpání bylo oproti roku 2007 nižší o tis. Kč tj. o 13,76 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu ( tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od ) a vlivem snížení procentního podílu výdajů do kapitoly MO z celkového rozpočtu ČR ( tis. Kč). Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky : (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkové výdaje

24 Vývoj čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2006 až 2008 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO za rok 2008 s předcházejícími roky je i nadále patrný přetrvávající trend vyššího čerpání rozpočtových prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Proti předchozím srovnávaným rokům však došlo v roce 2008 ke snížení rozdílu v čerpání prostředků mezi jednotlivými čtvrtletími. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2005 až 2008: (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Platy a ostatní platby za provedenou práci Pojistné a příděl do FKSP Dávky sociálního zabezpečení Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování)

25 Porovnání čerpání vybraných závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO za roky 2005 až 2008 je uvedeno v následujícím grafickém srovnání: Mandatorní výdaje (v tis. Kč) Platy OPPP Povinné pojistné Převody FKSP Platy ve státní správě Důchody Ostatní sociální dávky Výzkum a vývoj (v tis. Kč) Výzkum a vývoj celkem Institucionální výdaje Účelové výdaje V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a použité prostředky z přijatých pojistných událostí. 27

26 Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2008 použity na posílení prostředků v souladu s 25 odst. 1 a 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let převedené podle 47 výše uvedeného zákona ve výši tis. Kč, peněžité dary poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč byly použity především v oblasti programového financování, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč byly použity v oblasti programového financování. Prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši tis. Kč byly použity v roce 2008 v souladu s 70 zákona č. 218/2000 Sb. Přijaté prostředky na úhradu škod vzniklých pojistnými událostmi činily tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 390 tis. Kč byly zaneseny do evidence nároku z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Komentář o použití mimorozpočtových zdrojů je uveden také v části I.5.5. Porovnání podílu využití mimorozpočtových zdrojů, které byly v roce 2008 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů je uveden v následujícím grafu: Nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let Prostředky poskytnuté ze zahraničí Prostředky z příjmů z prodeje majetku Prostředky na úhradu pojistných událostí 28

27 Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů a prostředků z pojistných událostí činilo celkem tis. Kč, tj. 91,65 % upraveného rozpočtu. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2008 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z toho: profilující výdaje ve výši tis. Kč, v tom: - na programy podle 13 odst.3 zákona financování) tis. Kč, - na výzkum a vývoj tis. Kč, č. 218/2000 Sb. (programové neprofilující výdaje ve výši tis. Kč. Uvedené nevyčerpané prostředky jsou vedeny v evidenci nároků z nespotřebovaných výdajů a budou v roce 2009 použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a Usnesením vlády ČR č.122 ze dne 26. ledna 2009 ke zprávě o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok Ke dni byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši tis. Kč v následujícím složení: nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let (jedná se o prostředky v oblasti programového financování) ve výši tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši tis. Kč. Stav rezervního fondu k je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

28 I.4.1. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ Vývoj výdajů státního rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách odvětvového třídění v letech 2005 až 2008 byl následující: (v tis. Kč) Skupina/rok Zemědělství a lesní hospod Průmyslová a ostatní hospod Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a pol. zaměstn Bezpečnost státu, práv. ochr Všeobecná veřejná správa Výdaje celkem Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do bezpečnosti státu, vojenské obrany, sociálních věcí a služeb pro obyvatelstvo. Oproti roku 2007 došlo k celkovému snížení výdajů o tis. Kč, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu ( tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od ) a vlivem snížení procentního podílu výdajů do kapitoly MO z celkového rozpočtu ČR ( tis. Kč). I Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč. Výdaje byly uskutečněny v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací, zejména Vojenským lesům a statkům s.p. Praha na pěstební činnost. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o tis. Kč, tj. o 15,98 %. 30

29 I Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily tis. Kč (nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech doprava tis. Kč a vodní hospodářství tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o tis. Kč, tj. o 31,86 %, zejména ukončením programu reprodukce majetku ( tis. Kč) a nerealizováním převodů do rezervního fondu (1 285 tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od ). Výdaje byly čerpány zejména v těchto oblastech druhového třídění: nákup studené vody tis. Kč, nákup služeb tis. Kč, dopravní územní obslužnost tis. Kč, programové financování reprodukce majetku tis. Kč. Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny prostředky ve výši tis. Kč (prostředky výzkumu a vývoje 17 tis. Kč a neprofilující prostředky tis. Kč). I Služby pro obyvatelstvo V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily tis. Kč (z toho zejména nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let tis. Kč, prostředky z odprodeje majetku tis. Kč a prostředky ze zahraničí a peněžité dary tis. Kč). Výdaje byly uskutečněny zejména v pododdílech: základní vzdělávání tis. Kč, střední vzdělávání a hudební konzervatoř (Moravská Třebová a Roudnice nad Labem) tis. Kč, vysokoškolské vzdělávání (Brno, Hradec Králové a Vyškov) tis. Kč, z toho: - vysoké školy (akademie tis. Kč, 31

30 - výzkum a vývoj na vysokých školách tis. Kč, kultura, ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí (péče o válečné hroby) tis. Kč, státní sportovní reprezentace (armádní), zájmová činnost tis. Kč, ústavní péče (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno) tis. Kč, zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví tis. Kč, zdravotnické programy a výzkum a vývoj ve zdravotnictví tis. Kč, ochrana ovzduší a nakládání s odpady tis. Kč, ochrana půdy a podzemní vody tis. Kč, ochrana přírody a krajiny, ostatní činnosti životního prostředí tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o tis. Kč, tj. o 24,15 %, zejména z důvodu ukončení programů reprodukce majetku na ochranu životního prostředí ( tis. Kč) a zdravotnictví ( tis. Kč) a nerealizováním převodů do rezervního fondu ( tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od ). Výdaje byly čerpány v těchto oblastech druhového třídění: platy a s nimi související výdaje nákupy materiálu, služeb a výdaje s nimi související neinvestiční dotace příspěvky na činnost a výzkum a vývoj ostatní neinvestiční výdaje investiční nákupy a související výdaje investiční dotace investiční transfery příspěvkovým organizacím tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. Údaje týkající se této oblasti výdajů o průměrných evidenčních počtech zaměstnanců, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji přepočteného na jednoho zaměstnance ve vojenských středních školách, vojenské akademii a armádního sportovního centra (seskupení položek 50, 51 a 61) dokládá tato tabulka: 32

31 Organizační složka MO Průměrný počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč Průměrný měsíční výdaj na jednoho zaměstnance v Kč Vojenské střední školy Vojenské vysoké školy (akademie) Armádní sportovní centrum Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny prostředky ve výši tis. Kč (profilující prostředky na programy reprodukce majetku tis. Kč, prostředky výzkumu a vývoje tis. Kč a neprofilující prostředky tis. Kč). I Sociální věci V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily tis. Kč (nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech: dávky důchodového pojištění tis. Kč, dávky nemocenského pojištění tis. Kč, zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při ukončení služebního poměru (výsluhový příspěvek) tis. Kč, dávky pomoci v hmotné nouzi (osob žijících na území Újezdních úřadů vojenských újezdů) tis. Kč, ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení tis. Kč, služby sociální péče tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke zvýšení výdajů o tis. Kč, tj. o 4,14 %, zejména z důvodu realizace valorizace dávek od 1. ledna 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, které činily tis. Kč a od 1. srpna 2008 podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb. o zvýšení důchodů od 1. srpna 2008, které činily tis. Kč (z toho na důchody tis. Kč a na ostatní sociální dávky tis. Kč). 33

32 I Bezpečnost státu a právní ochrana V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem tis. Kč. Z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů činily celkem tis. Kč (zejména nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let tis. Kč, prostředky ze zahraničí tis. Kč, peněžitých dary tis. Kč a prostředky z odprodeje majetku tis. Kč). Výdaje byly uskutečněny v pododdílech: vojenská obrana tis. Kč, státní správa ve vojenské obraně tis. Kč, výzkum a vývoj v oblasti obrany tis. Kč, mezinárodní spolupráce v obraně, zahraniční vojenská pomoc a ostatní záležitosti obrany tis. Kč, ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy tis. Kč, ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (sociální prevence a prevence kriminality) tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o tis. Kč, tj. o 14,96 %, zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu ( tis. Kč) podle novely 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od ). Výdaje byly čerpány v těchto oblastech druhového třídění: platy a s nimi související výdaje tis. Kč, nákupy materiálu, služeb, ost. nákupy a výdaje s nimi související tis. Kč, neinvestiční dotace tis. Kč, příspěvky na činnost a výzkum a vývoj tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím tis. Kč, ostatní neinvestiční výdaje tis. Kč, investiční nákupy a související výdaje tis. Kč, investiční dotace tis. Kč, investiční transfery příspěvkovým organizacím tis. Kč. Údaje hodnoceného období týkající se této oblasti výdajů o průměrných evidenčních počtech zaměstnanců, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji 34

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Financování sektorové politiky financování obrany. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Financování sektorové politiky financování obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2015 2 OBSAH: Seznam použitých zkratek:...

Více

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008

B. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti na rok 2008 II. Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace (včetně státní správy, tj. vlastního MŠMT a ČŠI), společné a specifické úkoly na rok 2008

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Státn tní rozpočet České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany Prezentace pro členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky dne 5. ledna 2012 Etapy přípravy návrhu

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 6 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3 Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU XLIV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 24. dubna 2014 Bod programu: 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 A VÝŇATEK ZE ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Plné znění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ... STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO POTŘEBY OZBROJENÝCH SIL Npor. Ing. Veronika MAZALOVÁ,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Rozpočtový výhled Ministerstvo financí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Kapitola 309. Závěrečný účet za rok 2007

Kapitola 309. Závěrečný účet za rok 2007 Kapitola 309 Závěrečný účet za rok 2007 Brno, březen 2008 Obsah strana I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2007 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 3 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele : Zotavovna Vězeňské služby České republiky, příspěvková organizace

Více

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1. Pojem rozpočtového práva 2. Systém rozpočtového práva 3. Postavení rozpočtového práva v systému práva 4. Prameny rozpočtového

Více

Statistika ústřední vlády 2015

Statistika ústřední vlády 2015 Statistika ústřední vlády 2015 Termínový kalendář Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 12.prosince 2014 Kontaktní osoba Vít Procházka Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 2 Únor 2001 O B S A H Část normativní - Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK ING. MICHAL

Více

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Hospodaření s fondy příspěvkových organizací Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Finanční řízení PO Interní směrnice Zásady vztahů orgánů JMK k řízení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2013 Ministerstvo obrany České republiky 1 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 111 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Věstník NKÚ, kontrolní závěry 383 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V České Lípě dne 13. února 2013 Mgr. Libor Š m e

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více