Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany"

Transkript

1 ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2008, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Zákon číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2006 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (Ministerstvo financí ČR, č. j. 11/79 420/ ) V publikaci jsou data za léta 2004 až 2006 uváděna podle skutečnosti, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů, které významně ovlivnily výši čerpání především v oblasti programů reprodukce majetku. Data za období let 2007 a 2008 odpovídají schválenému státnímu rozpočtu České republiky na rok 2007 a Hlavní prioritou vlády při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 bylo v návaznosti na Konvergenční program České republiky zpomalení tempa růstu zadlužování státu a snížení schodku veřejných rozpočtů 1

2 v roce 2008 pod 3 % hrubého domácího produktu. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu. Proces sestavení návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zásadně ovlivněn upravenými zdrojovými podmínkami v rámci rozpočtové kapitoly MO už v roce 2007, pak hlavně v roce 2008 a dále i v období střednědobého rozpočtového výhledu. Rozpočtové limity stanovené Ministerstvu obrany ČR na rok 2008 a následující dva roky střednědobého výhledu jsou oproti usnesení vlády číslo 1090 ze dne 25. září 2006, k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009, v souhrnu nižší o více než 9,5 mld. Kč. Tato rozpočtová omezení spolu s vývojem bezpečnostního prostředí a charakterem budoucích předpokládaných operací vyústila ve zpracování materiálu Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky, který při respektování závazků vůči NATO i EU a na základě politicko-vojenských ambicí ČR upřesňuje v souladu s usnesením vlády ČR číslo 1194 ze dne 22. října 2007, o Transformaci resortu Ministerstva obrany další postup 2. kroku reformy a transformace MO. Cílem transformace je především posílení schopností ozbrojených sil ČR, zvýšení podílu nasaditelných sil, optimalizace struktur velení, organizačních a personálních struktur, mobilizačních procesů a potřeb, administrativních a podpůrných procesů a dokončení organizačních a dislokačních změn. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zpracován v souladu s úkoly stanovenými usnesením vlády ČR číslo 628 ze dne 11. června 2007, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a Po následných úpravách (delimitace rozpočtových prostředků ve smyslu usnesení vlády ČR číslo 852 ze dne 25. července 2007 pro nově vznikající Ústav pro studium totalitních režimů) byl rozpočtový limit stanoven ve výši ,4 mil. Kč. Schválením státního rozpočtu ČR zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl limit výdajů pro kapitolu MO upraven na ,6 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném 2

3 hrubém domácím produktu se snížil na 1,43 %. V roce 2007 tento podíl činil 1,56 %. Proti střednědobému výhledu schválenému usnesením vlády číslo 1090/2006 dochází v absolutním vyjádření ke snížení o mil. Kč. Uvedené snížení státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008 se promítlo do všech oblastí výdajů tj. jak do rozvojových investic, tak i do běžného života útvarů, zařízení a organizačních součástí Ministerstva obrany ČR. Ministerstvo přistoupilo ke zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 s cílem v maximální míře zmírnit skutečné dopady omezení zdrojů na úkoly a opatření k dosažení stanovených cílových operačních schopností Armády České republiky. Celkové příjmy byly kapitole MO stanoveny ve výši 2 917,8 mil. Kč, oproti minulému roku je tedy plánováno navýšení o 111,9 mil. Kč, které bylo ovlivněno plánovaným zvýšením počtu vojáků z povolání v důsledku organizačních změn ve struktuře osob při současném snížení celkového počtu zaměstnanců resortu Ministerstva obrany. Rozhodující část celkových příjmů, tj. 91,4 %, tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Nedaňové příjmy v celkové výši 250 mil. Kč představují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování kapitoly MO byl schváleným státním rozpočtem stanoven závazný objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho byla na programy reprodukce majetku vyčleněna částka ,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování) byly schváleny ve výši mil. Kč (tj. 72,8 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně, jsou stanovené počty osob na rozdíl od roku 2007 nižší celkem o osob. 3

4 Z rozpočtu resortu Ministerstva obrany budou v souladu s rozhodnutím vlády ČR v plné míře financovány zvýšené výdaje související s působením sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích. Výdaje na zahraniční mise byly do návrhu státního rozpočtu zahrnuty v celkové výši mil. Kč s tím, že konkrétní potřeba finančních prostředků bude upřesněna v závislosti na rozhodnutí vlády. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 schválila vláda ČR dne 22. října 2007 svým usnesením číslo Na základě tohoto dokumentu byly celkové finanční prostředky určené na zabezpečení jednotlivých misí v roce 2008 zpřesněny na částku mil. Kč. Celkové plánované výdaje na zabezpečení této oblasti tak představují 3,6 % rozpočtu kapitoly MO. Posílení finančních prostředků pro tuto oblast bude realizováno v rámci resortu Ministerstva obrany, a to snížením provozních výdajů během roku Současně tímto usnesením vláda ČR rozhodla, že v případě nasazení jednotky AČR do konkrétní mise v rámci operace NATO Response Force zajistí v roce 2008 úhradu rozpočtově nezajištěných výdajů. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů v součinnosti s orgány OSN, EU, NATO a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Jejich zabezpečení je rovněž považováno za jeden z prioritních úkolů a je na ně plánována částka 914,8 mil. Kč. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil České republiky se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet komplexní podmínky, za nichž budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispět k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů České republiky ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. 4

5 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2010 V mil. Kč Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Schválený a predikovaný rozpočet MO Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Schválený a predikovaný rozpočet MO * Usnesení vlády č. 1154/2003 ze dne o Koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec ** Usnesení vlády č. 1090/2006 ze dne k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a

6 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2008/2007 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 516, ,0 1,08 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 040, ,3 1,06 Míra inflace (přírůstek v %) 2,3 % 3,4 % 1,48 Podíl výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu 1,53 % 1,43 % 0,93 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,18 % 4,89 % 0,94 6

7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2007 Rok /2007 I. Kapitálové výdaje celkem , ,8 0,82 II. Běžné výdaje celkem , ,8 1,05 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,7 1,01 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 879, ,4 1,05 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 149, ,7 1,01 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 011, ,2 1,08 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 329,7 322,0 0,98 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,8 1,08 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,6 1,00 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2007) , ,5 0,97 P ř íjmy IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 270,0 250,0 0,93 IV.2. Příjmy z pojistného 2 535, ,8 1,05 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 805, ,8 1,04 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,8 1,00 7

8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a 2008 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2007 Rok 2008 Rozdíl Index 2008/ Provozní výdaje (náklady) , , ,5 1, Osoby , ,9 887,7 1, Provoz a údržba , ,9 604,8 1,04 2. Nákup a výstavba , , ,2 0, Nákup 8 381, , ,4 1, Výstavba 4 601, , ,6 0,45 3. Výzkum a vývoj 468,9 475,9 7,0 1,01 4. CELKEM ( ) , ,9 248,3 1,00 5. Nevojenské výdaje 1 105,8 117,7 11,9 1,11 6. CELKEM VÝDAJE MO (4 + 5) , ,6 260,2 1,00 1 Výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 8

9 Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) Kód OSN 1. Výdaje (v mil. Kč) Provozní výdaje (náklady) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení Správa a velení Nerozděleno 2 CELKEM 9 231, ,6 363, , , , ,8 1.1 Osoby 6 988, ,3 310, , , , ,9 1.2 Provoz a údržba 2 242, ,3 53, , ,3 0, ,9 2. Nákup a výstavba 5 014, ,2 12, ,8 338,4 0, ,2 2.1 Nákup 4 615, ,3 0, ,2 212,1 0, ,9 2.2 Výstavba 398,9 777,9 12,6 736,6 126,3 0, ,3 3. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 115,0 360,9 0,0 475,9 4. CELKEM ( ) 2 Důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni , ,8 376, , , , ,9 9

10 V mil. Kč Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a , , , , , , , , , , , , ,0 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % % ,24 % 1,62 % 5,41 % 5,42 % 1,67 % 1,72 % 5,18 % 1,53 % 4,89 % 1,43 % 1,36 % 1,36 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 0 Rok % Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2004) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 10

11 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné Schválené Kapitálové výdaje 7 753, , , , ,8 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky , , , , ,8 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,0 11

12 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až , ,8 Rok , , , ,9 Příjmy nedaňové a kapitálové Příjmy z pojistného Příjmy celkem 1 593, , , , , , , , ,5 V mil. Kč

13 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až 2008 Skutečné výdaje Rok 2005 Programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč 34 % 24 % 42 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč ,1 mil. Kč Rok 2007 Programy reprodukce majetku Schválené výdaje ,6 mil. Kč Rok % 31 % 39 % Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,5 mil. Kč ,8 mil. Kč ,1 mil. Kč 29 % 30 % 41 % Rok % 26 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,7 mil. Kč ,1 mil. Kč ,6 mil. Kč ,8 mil. Kč 42 % Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,2 mil. Kč 13

14 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , , , , , , , , , , , , , Rok Programy reprodukce majetku Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 14

15 Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 6,7 % Další běžné výdaje, transfery a dotace 6,3 % Kapitálové výdaje 16,4 % Běžný provoz, výcvik, zásoby 16,4 % Osobní výdaje 42,8 % Sociální dávky 11,4 % 15

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury 17,3 % Ústřední správní úřad MO 34,1 % 10,3 % Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO civilní část Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO vojenská část Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž Společné síly 0,7 % 2,3 % 31,0 % Síly podpory a výcviku 2,8 % 1,5 % 16

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 8 865,7 mil. Kč a běžné výdaje 5 857,9 mil. Kč. V absolutním vyjádření tak dochází k meziročnímu poklesu o 2 108,9 mil. Kč. Na zabezpečení programů reprodukce majetku byl stanoven objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč a na programy obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Restriktivní zásahy do zdrojového rámce kapitoly MO, provedené už během roku 2007 a pak v roce 2008, výrazným způsobem ovlivnily možnost použití rozpočtových prostředků. V závislosti na vyčleněných zdrojích bude možné především dokončit již zahájené investiční projekty a dále v omezené míře financovat nové akce podporující operační schopnosti. Přednostně tak bude zabezpečena úhrada závazků vyplývající z uzavřených smluvních vztahů akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2007 a pokračuje v roce Prostředky jsou alokovány ve prospěch realizace cílů výstavby a rozvoje resortu Ministerstva obrany uvedených ve 23 programech reprodukce majetku, přičemž rozhodující objem prostředků je rozpočtován v oblasti pokračujících perspektivních modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury. S ohledem na disponibilní zdroje bude v roce 2008 zahájen jen jeden nový program Zachování a obnova historických hodnot v objemu 17,3 mil. Kč. Schválený limit výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2008 v objemu ,6 mil. Kč umožňuje zabezpečit realizaci 195 akcí z toho 143 pokračujících akcí ,3 mil. Kč a 52 nově zahajovaných akcí 66,3 mil. Kč (včetně 47 akcí nově zahajovaného programu Zachování a obnova historických hodnot). 17

18 V rámci modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci osmi rozhodujících programů vyčleněna částka mil. Kč. Na další investiční rozvoj tak zbývá 1 959,6 mil. Kč. Mezi priority patří i nadále tyto programy: výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, modernizace a zabezpečení provozu systému L-159, pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil, rozvoj a modernizace dělostřelectva. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou pro rok 2008 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO i mimorozpočtové zdroje z dotací fondů NATO v částce 639,3 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků programů ve výši 49 mil. Kč. V roce 2008 bude schváleným limitem ve výši 475,9 mil. Kč zabezpečeno financování šesti programů obranného výzkumu a vývoje. Oproti roku 2007 dochází tedy ke zvýšení o 7 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 112,4 mil. Kč a běžné výdaje 363,5 mil. Kč. Stanovený limit výdajů umožní realizaci 80 projektů a výzkumných záměrů, které pokračují z roku 2007 jsou na ně vyčleněny prostředky v objemu 299,3 mil. Kč. Na nově zahajované projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a na specifický výzkum na vysokých školách jsou plánovány finanční prostředky ve výši 146,6 mil. Kč. Ve výdajích obranného výzkumu a vývoje jsou v roce 2008 poprvé alokovány na mezinárodní spolupráci České republiky finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč, z nichž bude zabezpečena podpora mezinárodních projektů zahajovaných v rámci společných programů podpory Evropské obranné agentury. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 348,7 mil. Kč a na institucionální podporu 127,2 mil. Kč. 18

19 Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Rok Běžné výdaje 1 982, , , , ,9 Kapitálové výdaje 7 741, , , , ,7 Celkem 9 724, , , , ,6 19

20 Rozdělení výdajů programového financování v roce ,4 mil. Kč 86 % 475,9 mil. Kč 3 % 1 669,3 mil. Kč 11 % Programy vyzbrojování Programy nemovité infrastruktury Programy obranného výzkumu a vývoje 20

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 5 857,8 mil. Kč tj. 10,8 % celkových výdajů resortu Ministerstva obrany) byly na rok 2008 schváleny v celkovém objemu ,8 mil. Kč, což je více než 83,6 % celkových výdajů kapitoly MO. Meziroční nárůst představuje částku 2 201,8 mil. Kč (tj. 5,1 %). Rozpočet běžných výdajů vychází především ze zákonných mandatorních nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Počty osob byly v návaznosti na usnesení vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007 stanoveny oproti roku 2007 nižší o 3 %. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 323 ze dne 2. dubna 2007 se předpokládá, že tímto snížením funkčních míst bude dosažen meziroční nárůst průměrného platu ve výši 4,63 %. Rozpočet běžných výdajů respektuje základní mandatorní nároky zabezpečovaných osob a valorizaci důchodů ve výši 3 % vycházející z nařízení vlády číslo 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce Osobní výdaje vycházející ze zákonných nároků jsou v roce 2008 rozpočtovány ve výši mil. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (například stravování, výstroj, přídavek na bydlení nebo výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci) a sociální dávky vyplácené Ministerstvem obrany. V rámci osobních výdajů jsou 21

22 na osobní mandatorní výdaje (platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky) vyčleněny prostředky ve výši ,8 mil. Kč tj. 49,6 % celkových běžných výdajů. V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře osob dojde ke snížení počtu občanských zaměstnanců o a současně ke zvýšení počtu vojáků z povolání o 312. Počet zabezpečovaných osob tedy oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 poklesne celkem o lidí. Na zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným státním rozpočtem kapitoly MO na rok 2008 zajištěny prostředky v rozsahu 3 654,8 mil. Kč tj. 8,1 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2007 tak dochází k meziročnímu nárůstu o 477,3 mil. Kč. Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého majetku, nákupy drobného hmotného majetku, náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.) je schválen limit 8 867,6 mil. Kč tj. 19,6 % celkových běžných výdajů. Meziroční nárůst pak představuje částku 655,1 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 3 440,4 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje (zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací Ministerstva obrany, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím) a další centrálně plánované výdaje. 22

23 Struktura běžných výdajů Schválený rozpočet Rozdíl Index 2008/2007 Rok 2007 Rok 2008 Běžné výdaje (v mil. Kč) , , ,8 1,05 I. Osobní výdaje , ,0 943,9 1,03 1. Platy, pojisté, FKSP , ,4 274,2 1,02 2. Ostatní osobní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, 6 506, ,2 370,8 1,06 výdaje související se vzděláním apod.) 3. Sociální dávky, odchodné 5 879, ,4 298,9 1,05 II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 2 995, ,5 460,9 1,15 III. Výdaje ekologického charakteru 181,9 198,3 16,4 1,09 IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 8 212, ,6 655,1 1,08 V. Správní a centrálně plánované výdaje, 3 255, ,8 127,0 1,04 výdaje jinde neuvedené VI. Dotace poskytované na hospodaření v lesích 59,1 57,6 1,5 0,97 23

24 Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až 2008 Počty osob Počty občanských zaměstnanců Počty vojáků v základní službě Počty vojáků z povolání 0 Rok Skutečnost Plán Počty vojáků z povolání Počty vojáků v základní službě Počty občanských zaměstnanců Celkem

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) Počet zaměstnanců resortu MO Rok Objem platových prostředků v mil. Kč Počty zaměstnanců resortu MO Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) 25

26 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , ,8 18 % 17 % ,7 16 % ,9 % 13,0 % 13,3 % 13,6 % 13,6 % 15 % 14 % 13 % , , , , ,4 12 % 11 % 0 Rok % Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 26

27 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a ,7 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie 2 373, , , , Údržba a opravy 2 232, ,5 Služby 450, ,3 Cestovné 458, ,5 Ostatní 4 390,8 V mil. Kč

28 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a 2008 V mil. Kč Potraviny Prádlo, oděv, obuv Náhradní díly Drobný hmotný majetek Munice, rakety a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál Ostatní 0 Rok 2007 Rok

29 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Dalším pohledem na rozdělení rozpočtových výdajů, jemuž je věnována významná pozornost, je jejich členění podle aktivit tj. podle činností vojenských útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Kromě členění výdajů do devíti základních oblastí aktivit jsou ve schváleném rozpočtu samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje nezbytné k zabezpečení běžného života vojenských útvarů a zařízení. Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje zabezpečované vojenskými útvary, zařízeními Armády České republiky a vojenskými záchrannými útvary. Vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z právních předpisů (především branné legislativy), příslušných usnesení vlády, účasti jednotek AČR v mírových a záchranných operacích, plánů jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních celků Ministerstva obrany nebo správci programů. Hlavním cílem resortu Ministerstva obrany v roce 2008 je rozvoj dosažených počátečních operačních schopností ozbrojených sil České republiky, zejména připravenosti útvarů a plnění dalších úkolů pro dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil České republiky. Členění rozpočtových výdajů podle aktivit vyjadřuje základní oblasti činností aktivity Armády České republiky zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, na přípravu, využití a zabezpečení lidských zdrojů, přípravu vojsk a plnění úkolů v zahraničí, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku, komunikaci a vztahy s veřejností. 29

30 Celoresortní aktivity zahrnují centrálně plánované výdaje na důchody, sociální dávky, příspěvky na provoz příspěvkových organizací resortu Ministerstva obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, náhrady placené obyvatelstvu a centrálně zajišťované služby. V aktivitě transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů vojenských újezdů, neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje především základní nárokové výdaje spojené s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, dále výdaje na stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné, jízdné, nemovitou infrastrukturu a energie a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů aktivity. 30

31 Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Aktivity Výdaje v mil. Kč Oblast velení a řízení 1 274,6 Oblast výstavby a rozvoje ,3 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 253,3 Oblast přípravy vojsk a záloh 3 991,5 Zahraniční aktivity 2 385,6 Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 335,2 Oblast komunikace a vztahů s veřejností 78,5 Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení 9 717,2 Transfery, příspěvky a dotace 740,4 Výdaje podle aktivit celkem ,6 Zabezpečení běžného života ,0 ÚHRNEM ,6 31

32 Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit Centrálně plánované aktivity 17,9 % Transfery, příspěvky a dotace 1,4 % Komunikace a vztahy s veřejností 0,1 % Zabezpečení běžného života 45,8 % Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 0,6 % Zahraniční aktivity 4,4 % Příprava vojsk a záloh 7,4 % Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 0,5 % Výstavba a rozvoj 19,5 % Velení a řízení 2,4 % 32

33 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR č., č. j. ČR EU FKSP HDP Kč mil., mil. Kč mld., mld. Kč MO, MO ČR NATO OPPP OSN Armáda České republiky číslo, číslo jednací Česká republika Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt koruna česká milion, miliony korun miliarda, miliardy korun ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů 33

34 OBSAH ÚVOD...1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)... 9 Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury

35 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až Rozdělení výdajů programového financování v roce BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

36 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2008 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23, Praha 6 Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS) Řízením redakce pověřen: Jaroslav Roušar Odpovědná redaktorka: Mgr. Jiřina Švarcová Výtvarné řešení a zlom: Ing. Bořivoj Beránek Dáno do tisku: březen 2008 Tisk: MO AVIS 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2008 ISBN ISBN (anglické vydání)

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014

Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014 Prezentace projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB) 10. dubna 2014 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Systém CRAB Cíle projektu Jednotná evidence administrativních budov

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

III. Hospodaření územních rozpočtů

III. Hospodaření územních rozpočtů III. Hospodaření územních rozpočtů Významným faktorem ovlivňujícím vývoj příjmů územních rozpočtů jsou legislativní změny v oblasti rozpočtového určení daní, které znamenaly posílení daňových příjmů obcí.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více