Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany"

Transkript

1 ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2008, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Zákon číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2006 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (Ministerstvo financí ČR, č. j. 11/79 420/ ) V publikaci jsou data za léta 2004 až 2006 uváděna podle skutečnosti, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů, které významně ovlivnily výši čerpání především v oblasti programů reprodukce majetku. Data za období let 2007 a 2008 odpovídají schválenému státnímu rozpočtu České republiky na rok 2007 a Hlavní prioritou vlády při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 bylo v návaznosti na Konvergenční program České republiky zpomalení tempa růstu zadlužování státu a snížení schodku veřejných rozpočtů 1

2 v roce 2008 pod 3 % hrubého domácího produktu. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu. Proces sestavení návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zásadně ovlivněn upravenými zdrojovými podmínkami v rámci rozpočtové kapitoly MO už v roce 2007, pak hlavně v roce 2008 a dále i v období střednědobého rozpočtového výhledu. Rozpočtové limity stanovené Ministerstvu obrany ČR na rok 2008 a následující dva roky střednědobého výhledu jsou oproti usnesení vlády číslo 1090 ze dne 25. září 2006, k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009, v souhrnu nižší o více než 9,5 mld. Kč. Tato rozpočtová omezení spolu s vývojem bezpečnostního prostředí a charakterem budoucích předpokládaných operací vyústila ve zpracování materiálu Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky, který při respektování závazků vůči NATO i EU a na základě politicko-vojenských ambicí ČR upřesňuje v souladu s usnesením vlády ČR číslo 1194 ze dne 22. října 2007, o Transformaci resortu Ministerstva obrany další postup 2. kroku reformy a transformace MO. Cílem transformace je především posílení schopností ozbrojených sil ČR, zvýšení podílu nasaditelných sil, optimalizace struktur velení, organizačních a personálních struktur, mobilizačních procesů a potřeb, administrativních a podpůrných procesů a dokončení organizačních a dislokačních změn. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zpracován v souladu s úkoly stanovenými usnesením vlády ČR číslo 628 ze dne 11. června 2007, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a Po následných úpravách (delimitace rozpočtových prostředků ve smyslu usnesení vlády ČR číslo 852 ze dne 25. července 2007 pro nově vznikající Ústav pro studium totalitních režimů) byl rozpočtový limit stanoven ve výši ,4 mil. Kč. Schválením státního rozpočtu ČR zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl limit výdajů pro kapitolu MO upraven na ,6 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném 2

3 hrubém domácím produktu se snížil na 1,43 %. V roce 2007 tento podíl činil 1,56 %. Proti střednědobému výhledu schválenému usnesením vlády číslo 1090/2006 dochází v absolutním vyjádření ke snížení o mil. Kč. Uvedené snížení státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008 se promítlo do všech oblastí výdajů tj. jak do rozvojových investic, tak i do běžného života útvarů, zařízení a organizačních součástí Ministerstva obrany ČR. Ministerstvo přistoupilo ke zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 s cílem v maximální míře zmírnit skutečné dopady omezení zdrojů na úkoly a opatření k dosažení stanovených cílových operačních schopností Armády České republiky. Celkové příjmy byly kapitole MO stanoveny ve výši 2 917,8 mil. Kč, oproti minulému roku je tedy plánováno navýšení o 111,9 mil. Kč, které bylo ovlivněno plánovaným zvýšením počtu vojáků z povolání v důsledku organizačních změn ve struktuře osob při současném snížení celkového počtu zaměstnanců resortu Ministerstva obrany. Rozhodující část celkových příjmů, tj. 91,4 %, tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Nedaňové příjmy v celkové výši 250 mil. Kč představují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování kapitoly MO byl schváleným státním rozpočtem stanoven závazný objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho byla na programy reprodukce majetku vyčleněna částka ,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování) byly schváleny ve výši mil. Kč (tj. 72,8 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně, jsou stanovené počty osob na rozdíl od roku 2007 nižší celkem o osob. 3

4 Z rozpočtu resortu Ministerstva obrany budou v souladu s rozhodnutím vlády ČR v plné míře financovány zvýšené výdaje související s působením sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích. Výdaje na zahraniční mise byly do návrhu státního rozpočtu zahrnuty v celkové výši mil. Kč s tím, že konkrétní potřeba finančních prostředků bude upřesněna v závislosti na rozhodnutí vlády. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 schválila vláda ČR dne 22. října 2007 svým usnesením číslo Na základě tohoto dokumentu byly celkové finanční prostředky určené na zabezpečení jednotlivých misí v roce 2008 zpřesněny na částku mil. Kč. Celkové plánované výdaje na zabezpečení této oblasti tak představují 3,6 % rozpočtu kapitoly MO. Posílení finančních prostředků pro tuto oblast bude realizováno v rámci resortu Ministerstva obrany, a to snížením provozních výdajů během roku Současně tímto usnesením vláda ČR rozhodla, že v případě nasazení jednotky AČR do konkrétní mise v rámci operace NATO Response Force zajistí v roce 2008 úhradu rozpočtově nezajištěných výdajů. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů v součinnosti s orgány OSN, EU, NATO a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Jejich zabezpečení je rovněž považováno za jeden z prioritních úkolů a je na ně plánována částka 914,8 mil. Kč. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil České republiky se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet komplexní podmínky, za nichž budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispět k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů České republiky ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. 4

5 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2010 V mil. Kč Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Schválený a predikovaný rozpočet MO Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Schválený a predikovaný rozpočet MO * Usnesení vlády č. 1154/2003 ze dne o Koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec ** Usnesení vlády č. 1090/2006 ze dne k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a

6 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2008/2007 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 516, ,0 1,08 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 040, ,3 1,06 Míra inflace (přírůstek v %) 2,3 % 3,4 % 1,48 Podíl výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu 1,53 % 1,43 % 0,93 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,18 % 4,89 % 0,94 6

7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2007 Rok /2007 I. Kapitálové výdaje celkem , ,8 0,82 II. Běžné výdaje celkem , ,8 1,05 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,7 1,01 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 879, ,4 1,05 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 149, ,7 1,01 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 011, ,2 1,08 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 329,7 322,0 0,98 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,8 1,08 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,6 1,00 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2007) , ,5 0,97 P ř íjmy IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 270,0 250,0 0,93 IV.2. Příjmy z pojistného 2 535, ,8 1,05 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 805, ,8 1,04 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,8 1,00 7

8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a 2008 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2007 Rok 2008 Rozdíl Index 2008/ Provozní výdaje (náklady) , , ,5 1, Osoby , ,9 887,7 1, Provoz a údržba , ,9 604,8 1,04 2. Nákup a výstavba , , ,2 0, Nákup 8 381, , ,4 1, Výstavba 4 601, , ,6 0,45 3. Výzkum a vývoj 468,9 475,9 7,0 1,01 4. CELKEM ( ) , ,9 248,3 1,00 5. Nevojenské výdaje 1 105,8 117,7 11,9 1,11 6. CELKEM VÝDAJE MO (4 + 5) , ,6 260,2 1,00 1 Výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 8

9 Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) Kód OSN 1. Výdaje (v mil. Kč) Provozní výdaje (náklady) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení Správa a velení Nerozděleno 2 CELKEM 9 231, ,6 363, , , , ,8 1.1 Osoby 6 988, ,3 310, , , , ,9 1.2 Provoz a údržba 2 242, ,3 53, , ,3 0, ,9 2. Nákup a výstavba 5 014, ,2 12, ,8 338,4 0, ,2 2.1 Nákup 4 615, ,3 0, ,2 212,1 0, ,9 2.2 Výstavba 398,9 777,9 12,6 736,6 126,3 0, ,3 3. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 115,0 360,9 0,0 475,9 4. CELKEM ( ) 2 Důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni , ,8 376, , , , ,9 9

10 V mil. Kč Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a , , , , , , , , , , , , ,0 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % % ,24 % 1,62 % 5,41 % 5,42 % 1,67 % 1,72 % 5,18 % 1,53 % 4,89 % 1,43 % 1,36 % 1,36 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 0 Rok % Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2004) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 10

11 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné Schválené Kapitálové výdaje 7 753, , , , ,8 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky , , , , ,8 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,0 11

12 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až , ,8 Rok , , , ,9 Příjmy nedaňové a kapitálové Příjmy z pojistného Příjmy celkem 1 593, , , , , , , , ,5 V mil. Kč

13 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až 2008 Skutečné výdaje Rok 2005 Programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč 34 % 24 % 42 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč ,1 mil. Kč Rok 2007 Programy reprodukce majetku Schválené výdaje ,6 mil. Kč Rok % 31 % 39 % Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,5 mil. Kč ,8 mil. Kč ,1 mil. Kč 29 % 30 % 41 % Rok % 26 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,7 mil. Kč ,1 mil. Kč ,6 mil. Kč ,8 mil. Kč 42 % Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,2 mil. Kč 13

14 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , , , , , , , , , , , , , Rok Programy reprodukce majetku Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 14

15 Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 6,7 % Další běžné výdaje, transfery a dotace 6,3 % Kapitálové výdaje 16,4 % Běžný provoz, výcvik, zásoby 16,4 % Osobní výdaje 42,8 % Sociální dávky 11,4 % 15

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury 17,3 % Ústřední správní úřad MO 34,1 % 10,3 % Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO civilní část Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO vojenská část Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž Společné síly 0,7 % 2,3 % 31,0 % Síly podpory a výcviku 2,8 % 1,5 % 16

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 8 865,7 mil. Kč a běžné výdaje 5 857,9 mil. Kč. V absolutním vyjádření tak dochází k meziročnímu poklesu o 2 108,9 mil. Kč. Na zabezpečení programů reprodukce majetku byl stanoven objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč a na programy obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Restriktivní zásahy do zdrojového rámce kapitoly MO, provedené už během roku 2007 a pak v roce 2008, výrazným způsobem ovlivnily možnost použití rozpočtových prostředků. V závislosti na vyčleněných zdrojích bude možné především dokončit již zahájené investiční projekty a dále v omezené míře financovat nové akce podporující operační schopnosti. Přednostně tak bude zabezpečena úhrada závazků vyplývající z uzavřených smluvních vztahů akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2007 a pokračuje v roce Prostředky jsou alokovány ve prospěch realizace cílů výstavby a rozvoje resortu Ministerstva obrany uvedených ve 23 programech reprodukce majetku, přičemž rozhodující objem prostředků je rozpočtován v oblasti pokračujících perspektivních modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury. S ohledem na disponibilní zdroje bude v roce 2008 zahájen jen jeden nový program Zachování a obnova historických hodnot v objemu 17,3 mil. Kč. Schválený limit výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2008 v objemu ,6 mil. Kč umožňuje zabezpečit realizaci 195 akcí z toho 143 pokračujících akcí ,3 mil. Kč a 52 nově zahajovaných akcí 66,3 mil. Kč (včetně 47 akcí nově zahajovaného programu Zachování a obnova historických hodnot). 17

18 V rámci modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci osmi rozhodujících programů vyčleněna částka mil. Kč. Na další investiční rozvoj tak zbývá 1 959,6 mil. Kč. Mezi priority patří i nadále tyto programy: výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, modernizace a zabezpečení provozu systému L-159, pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil, rozvoj a modernizace dělostřelectva. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou pro rok 2008 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO i mimorozpočtové zdroje z dotací fondů NATO v částce 639,3 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků programů ve výši 49 mil. Kč. V roce 2008 bude schváleným limitem ve výši 475,9 mil. Kč zabezpečeno financování šesti programů obranného výzkumu a vývoje. Oproti roku 2007 dochází tedy ke zvýšení o 7 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 112,4 mil. Kč a běžné výdaje 363,5 mil. Kč. Stanovený limit výdajů umožní realizaci 80 projektů a výzkumných záměrů, které pokračují z roku 2007 jsou na ně vyčleněny prostředky v objemu 299,3 mil. Kč. Na nově zahajované projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a na specifický výzkum na vysokých školách jsou plánovány finanční prostředky ve výši 146,6 mil. Kč. Ve výdajích obranného výzkumu a vývoje jsou v roce 2008 poprvé alokovány na mezinárodní spolupráci České republiky finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč, z nichž bude zabezpečena podpora mezinárodních projektů zahajovaných v rámci společných programů podpory Evropské obranné agentury. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 348,7 mil. Kč a na institucionální podporu 127,2 mil. Kč. 18

19 Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Rok Běžné výdaje 1 982, , , , ,9 Kapitálové výdaje 7 741, , , , ,7 Celkem 9 724, , , , ,6 19

20 Rozdělení výdajů programového financování v roce ,4 mil. Kč 86 % 475,9 mil. Kč 3 % 1 669,3 mil. Kč 11 % Programy vyzbrojování Programy nemovité infrastruktury Programy obranného výzkumu a vývoje 20

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 5 857,8 mil. Kč tj. 10,8 % celkových výdajů resortu Ministerstva obrany) byly na rok 2008 schváleny v celkovém objemu ,8 mil. Kč, což je více než 83,6 % celkových výdajů kapitoly MO. Meziroční nárůst představuje částku 2 201,8 mil. Kč (tj. 5,1 %). Rozpočet běžných výdajů vychází především ze zákonných mandatorních nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Počty osob byly v návaznosti na usnesení vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007 stanoveny oproti roku 2007 nižší o 3 %. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 323 ze dne 2. dubna 2007 se předpokládá, že tímto snížením funkčních míst bude dosažen meziroční nárůst průměrného platu ve výši 4,63 %. Rozpočet běžných výdajů respektuje základní mandatorní nároky zabezpečovaných osob a valorizaci důchodů ve výši 3 % vycházející z nařízení vlády číslo 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce Osobní výdaje vycházející ze zákonných nároků jsou v roce 2008 rozpočtovány ve výši mil. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (například stravování, výstroj, přídavek na bydlení nebo výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci) a sociální dávky vyplácené Ministerstvem obrany. V rámci osobních výdajů jsou 21

22 na osobní mandatorní výdaje (platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky) vyčleněny prostředky ve výši ,8 mil. Kč tj. 49,6 % celkových běžných výdajů. V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře osob dojde ke snížení počtu občanských zaměstnanců o a současně ke zvýšení počtu vojáků z povolání o 312. Počet zabezpečovaných osob tedy oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 poklesne celkem o lidí. Na zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným státním rozpočtem kapitoly MO na rok 2008 zajištěny prostředky v rozsahu 3 654,8 mil. Kč tj. 8,1 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2007 tak dochází k meziročnímu nárůstu o 477,3 mil. Kč. Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého majetku, nákupy drobného hmotného majetku, náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.) je schválen limit 8 867,6 mil. Kč tj. 19,6 % celkových běžných výdajů. Meziroční nárůst pak představuje částku 655,1 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 3 440,4 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje (zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací Ministerstva obrany, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím) a další centrálně plánované výdaje. 22

23 Struktura běžných výdajů Schválený rozpočet Rozdíl Index 2008/2007 Rok 2007 Rok 2008 Běžné výdaje (v mil. Kč) , , ,8 1,05 I. Osobní výdaje , ,0 943,9 1,03 1. Platy, pojisté, FKSP , ,4 274,2 1,02 2. Ostatní osobní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, 6 506, ,2 370,8 1,06 výdaje související se vzděláním apod.) 3. Sociální dávky, odchodné 5 879, ,4 298,9 1,05 II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 2 995, ,5 460,9 1,15 III. Výdaje ekologického charakteru 181,9 198,3 16,4 1,09 IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 8 212, ,6 655,1 1,08 V. Správní a centrálně plánované výdaje, 3 255, ,8 127,0 1,04 výdaje jinde neuvedené VI. Dotace poskytované na hospodaření v lesích 59,1 57,6 1,5 0,97 23

24 Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až 2008 Počty osob Počty občanských zaměstnanců Počty vojáků v základní službě Počty vojáků z povolání 0 Rok Skutečnost Plán Počty vojáků z povolání Počty vojáků v základní službě Počty občanských zaměstnanců Celkem

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) Počet zaměstnanců resortu MO Rok Objem platových prostředků v mil. Kč Počty zaměstnanců resortu MO Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) 25

26 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , ,8 18 % 17 % ,7 16 % ,9 % 13,0 % 13,3 % 13,6 % 13,6 % 15 % 14 % 13 % , , , , ,4 12 % 11 % 0 Rok % Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 26

27 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a ,7 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie 2 373, , , , Údržba a opravy 2 232, ,5 Služby 450, ,3 Cestovné 458, ,5 Ostatní 4 390,8 V mil. Kč

28 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a 2008 V mil. Kč Potraviny Prádlo, oděv, obuv Náhradní díly Drobný hmotný majetek Munice, rakety a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál Ostatní 0 Rok 2007 Rok

29 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Dalším pohledem na rozdělení rozpočtových výdajů, jemuž je věnována významná pozornost, je jejich členění podle aktivit tj. podle činností vojenských útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Kromě členění výdajů do devíti základních oblastí aktivit jsou ve schváleném rozpočtu samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje nezbytné k zabezpečení běžného života vojenských útvarů a zařízení. Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje zabezpečované vojenskými útvary, zařízeními Armády České republiky a vojenskými záchrannými útvary. Vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z právních předpisů (především branné legislativy), příslušných usnesení vlády, účasti jednotek AČR v mírových a záchranných operacích, plánů jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních celků Ministerstva obrany nebo správci programů. Hlavním cílem resortu Ministerstva obrany v roce 2008 je rozvoj dosažených počátečních operačních schopností ozbrojených sil České republiky, zejména připravenosti útvarů a plnění dalších úkolů pro dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil České republiky. Členění rozpočtových výdajů podle aktivit vyjadřuje základní oblasti činností aktivity Armády České republiky zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, na přípravu, využití a zabezpečení lidských zdrojů, přípravu vojsk a plnění úkolů v zahraničí, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku, komunikaci a vztahy s veřejností. 29

30 Celoresortní aktivity zahrnují centrálně plánované výdaje na důchody, sociální dávky, příspěvky na provoz příspěvkových organizací resortu Ministerstva obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, náhrady placené obyvatelstvu a centrálně zajišťované služby. V aktivitě transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů vojenských újezdů, neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje především základní nárokové výdaje spojené s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, dále výdaje na stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné, jízdné, nemovitou infrastrukturu a energie a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů aktivity. 30

31 Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Aktivity Výdaje v mil. Kč Oblast velení a řízení 1 274,6 Oblast výstavby a rozvoje ,3 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 253,3 Oblast přípravy vojsk a záloh 3 991,5 Zahraniční aktivity 2 385,6 Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 335,2 Oblast komunikace a vztahů s veřejností 78,5 Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení 9 717,2 Transfery, příspěvky a dotace 740,4 Výdaje podle aktivit celkem ,6 Zabezpečení běžného života ,0 ÚHRNEM ,6 31

32 Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit Centrálně plánované aktivity 17,9 % Transfery, příspěvky a dotace 1,4 % Komunikace a vztahy s veřejností 0,1 % Zabezpečení běžného života 45,8 % Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 0,6 % Zahraniční aktivity 4,4 % Příprava vojsk a záloh 7,4 % Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 0,5 % Výstavba a rozvoj 19,5 % Velení a řízení 2,4 % 32

33 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR č., č. j. ČR EU FKSP HDP Kč mil., mil. Kč mld., mld. Kč MO, MO ČR NATO OPPP OSN Armáda České republiky číslo, číslo jednací Česká republika Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt koruna česká milion, miliony korun miliarda, miliardy korun ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů 33

34 OBSAH ÚVOD...1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)... 9 Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury

35 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až Rozdělení výdajů programového financování v roce BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

36 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2008 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23, Praha 6 Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS) Řízením redakce pověřen: Jaroslav Roušar Odpovědná redaktorka: Mgr. Jiřina Švarcová Výtvarné řešení a zlom: Ing. Bořivoj Beránek Dáno do tisku: březen 2008 Tisk: MO AVIS 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2008 ISBN ISBN (anglické vydání)

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 30 1.5.1. Vývojové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více