ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE STR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE STR 3"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu STR 3 Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas

2 Obsah dokumentu: 1. EFEKTIVNOST ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ANALÝZA HOSPODAŘENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ PŘÍJMY UPLYNULÉHO OBDOBÍ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery VÝDAJE UPLYNULÉHO OBDOBÍ Struktura výdajů UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ANALÝZA ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY ROZPOČTU VÝDAJE ROZPOČTU SDÍLENÉ DANĚ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZDROJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NAHODILÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DLUHOVÁ SLUŽBA UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY SESTAVENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRŮBĚŽNÝ MONITORING EKONOMICKÉ HODNOCENÍ MĚSTA ZÁVĚR POUŽITÉ ZKRATKY

3 1. Efektivnost rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je nástrojem, který má využívat i ta nejmenší obec, slouží pro střednědobé plánování. Zákon definuje sestavení rozpočtového výhledu ve čtyřech základních ukazatelích: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové závazky a celkové pohledávky. Zákon ale dává možnost zvolit míru podrobnosti členění tohoto dokumentu, to znamená, že nebrání, aby si obce zpracovaly svůj výhled v mnohem větší podrobnosti, než jak ukládá. V čím větší podrobnosti je rozpočtový výhled sestaven, tím významnější přínos pro obec má. Sestavení rozpočtového výhledu umožní obcím uvažovat o svých finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu, než je jeden kalendářní rok, což je důležité zejména pro plánování investičních potřeb a analýzu možností využívání návratných finančních prostředků pro jejich financování. V současné době, kdy mnoho obcí využívá nebo se chystá využít finanční prostředky z EU, je přínos rozpočtového výhledu ještě markantnější. V zákoně je uvedeno, že rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet však není striktně vázán údaji uvedenými v rozpočtovém výhledu. Jde o to, aby představitelé obce brali uvědoměle v úvahu rozpočtový výhled a aby jejich vzájemné odlišnosti byly opodstatněné a zdůvodněné. Zároveň je to příležitost k úpravě dříve schváleného rozpočtového výhledu a jeho prodloužení o další jeden rok. Zpracování rozpočtového výhledu obcím umožňuje zlepšení a zjednodušení zpracování rozpočtu, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospodaření subjektu v budoucím období, o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku. 2. Analýza hospodaření uplynulého období Na základě analýzy minulého období (účetních dat za čtyři předcházející roky), analýzy upraveného rozpočtu a s přihlédnutím na předpokládaný vývoj ekonomiky státu (schválený státní rozpočet na rok 2010 a střednědobý výhled státu na léta ) je navržen plán hospodaření města na další pětileté období. Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty: Účetnictví let Rozpočty let Splátkové kalendáře závazků města Jednotlivé rozpočty jsou sestavovány jako vyrovnané s využitím položky financování. Analýza hospodaření města za období je zaměřena na zkoumání vývoje základních indikátorů: provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a výdajů), rozdíl provozního přebytku a splátek jistin, ukazatele dluhové služby, celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů). Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika města v letech má charakter zdravého hospodaření. Město vykazovalo v celém sledovaném období, vyjma roku 2007, záporné saldo všech příjmů a výdajů (bez financování). Provozní přebytek města dosahuje v celém zkoumaném období kladných hodnot. Po odečtení splátek jistin od provozního přebytku je provozní přebytek záporný. Tato skutečnost je zapříčiněna čerpáním kontokorentního úvěru ve všech sledovaných letech

4 Tabulka č. 1: Vývoj hospodaření města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo bez financování Uhrazené splátky jistiny Přijaté půjčky Fin.prostředky minul.let Financování Příjmy všechny Výdaje všechny Saldo úplné Provozní přebytek(pp) Rozdíl PP a spl.jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluh. služba/dluh.základna(v% ) 63,90 87,85 115,27 147,64 Poměrně vysoké investiční náklady města byly částečně financovány prostřednictvím cizích zdrojů, a to úvěrů. Ukazatel dluhové služby nabývá, díky čerpání kontokorentního úvěru v celém období, hodnot od 63,9% do 147,6%. V průběhu celého sledovaného období město realizovalo několik rozsáhlejších investičních akcí, které mají přímý vliv na vývoj příjmů a výdajů. Jednalo se v převážné o investice do bytového a nebytového fondu (půdní vestavby v DPS, Taušlova čp.540 a Kunčice čp.164, půdní vestavby a zateplení U Dvora čp , modernizace bytů v Komenského 42, zhodnocení bytu Hausenská, výstavba veřejných WC, koupě budovy Spořitelny), investice do komunikací (např. oprava komunikací Dolní cesta, Jiráskova, Polní a Na Rozmezí, výstavba komunikace k RD pod OEZ, komunikace k průmyslové zóně, rekonstrukce ulice Šedivské, výstavba přednádraží, opravy chodníků Komenského, Šedivská a Ústecká), investice do mateřských a základních škol, investice Integrovaný systém nakládání s odpady 1.etapa (výstavba kompostárny a sběrného dvora Orlice včetně vybavení), investice do výstavby městského úřadu na Václavském náměstí, koupě pozemků nad OEZ a nad Bažantnicí Příjmy uplynulého období Z hlediska hospodaření územního samosprávného celku jsou příjmy veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček za účelem rozpočtové politiky (např. půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím). Příjmy města jsou členěny na příjmy běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými a provozními dotacemi. Jedná se tedy o každoročně opakující se - 4 -

5 příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku a investiční dotace, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů města. Běžné příjmy v roce 2008 rostou, v letech 2007 a 2009 klesají (pokles roku 2007 je způsoben menším příjmem na straně provozních dotací změna zákona o výplatě sociálních dávek, u druhého jmenovaného roku se pak jedná o výpadek příjmů v důsledku celosvětové ekonomické krize). Na běžných příjmech se nejvíce podílí sdílené daně (62,2%). V případě kapitálových příjmů jde o nahodilý, nepravidelný příjem. Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce Běžné příjmy činí v průměru za poslední čtyři roky 77,2% celkových příjmů, kapitálové příjmy 22,8%. Vývoj běžných příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Tabulka č. 2: Vývoj příjmů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy sdílené daně ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní přijaté transfery BĚŽNÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy (třída 3) Investiční přijaté transfery KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM Graf č. 1: Vývoj příjmů města v letech tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Sk Sk Sk Sk

6 Graf č.2 a č.3 ukazuje podíl skutečně přijatých hodnot (dle účetních dat) jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech v letech 2008 a Graf č. 2: Struktura příjmů města v roce 2008 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 25% Daňové příjmy 56% Nedaňové příjmy 8% Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2009 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 30% Daňové příjmy 53% Nedaňové příjmy 6% Daňové příjmy Příjmy z daní a poplatků tvoří podstatnou část běžných příjmů města. Převážná část daňových příjmů připadá na daně sdílené, jejich procentuelní podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Daně výlučné jsou ty, u kterých celý výnos patří obci. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob, kdy plátcem je obec nebo město. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Z analýzy daňových položek vyplývá, že k nejvýznamnějším zdrojům příjmů města patří DPH, která se podílí na daňových příjmech v průměru posledních čtyřech let 34,4 %. Podobně jako u ostatních daňových příjmů, lze i u této položky ve sledovaném období zaznamenat její postupný růst, výjimku - 6 -

7 tvoří rok 2009, kdy vlivem ekonomické krize dochází k poklesu, i když jen velmi mírnému. K dalším zásadním položkám ovlivňující objem daňových příjmů patří DPPO (průměrný podíl položky na daňových příjmech za poslední čtyři roky činí 21,5 %, ovšem s výrazným propadem v posledním sledovaném roce viz výše) a DPFO ze závislé činnosti (průměrný podíl 19,4 %). Tabulka č. 3: Vývoj daňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky za provozovaný výherní hrací příst Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Výši příjmů z místních poplatků, které město vybírá na základě vydaných obecně závazných vyhlášek (např. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů apod.), má město možnost v mezích zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, plně ovlivnit. Největší objem prostředků (4,4 %) plyne z poplatku za uložení odpadů. Město Letohrad stanovilo několik místních poplatků, ze kterých získává celkově 5,5% daňových příjmů. Nezanedbatelným příjmem obecních rozpočtů je také daň z nemovitosti (v průměru 4,2 % daňových příjmů). V celém analyzovaném období je struktura podobná, což dokládají jak absolutní hodnoty v předchozí tabulce, tak i jejich následující grafické vyjádření

8 Graf č. 4: Vývoj daňových příjmů města v letech tis. Kč Sdílené daně DPPO za obce Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Sk Sk Sk Sk Vývoj jednotlivých položek sdílených daní v letech přináší následující graf. Absolutní hodnoty DPFO ze závislé činnosti, DPPO a DPH vykazují (kromě posledního roku analýzy) každoroční nárůst. DPFO z kapitálových výnosů zůstává téměř na konstantní úrovni a u DPFO OSVČ došlo v roce 2008 k poklesu o 1,5mil. Kč, i díky tomu zaznamenal rok 2009 nečekaný nárůst. Graf č. 5: Vývoj sdílených daní města v letech tis. Kč DPFO zč DPFO sč DPFO z kap.výn. DPPO DPH Sk Sk Sk Sk

9 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy může město plně ovlivňovat. Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti města, z pronájmu majetku, z úroků, z přijatých splátek půjčených prostředků, ze sankčních plateb a vratek transferů. Absolutní hodnota nedaňových příjmů v období 2006 až 2008 každoročně roste, a to z 5,5 na 8,8 mil. Kč, v posledním sledovaném roce dochází k poklesu na úroveň roku Zásadním zdrojem nedaňových příjmů pro město jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou: pronájem nemovitostí, přijaté sankční platby, pronájem pozemků a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Tabulka č. 4: Vývoj nedaňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) Mýtné Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Ostatní přij.vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy nemají pravidelný vývoj. Jedná se o příjmy nahodilé, kdy město prodává majetek, a proto by měly být použity převážně na akce investiční, aby hodnota majetku města neklesala. Hodnota kapitálových příjmů v roce 2008 výrazně vzrostla a hlavním zdrojem byl prodej pozemků a nemovitostí, v roce 2009 byly naopak tyto příjmy nejnižší ve sledovaném období. Tabulka č. 5: Vývoj kapitálových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem

10 Přijaté transfery Přijaté transfery zahrnují přijaté dotace od jiných rozpočtů nebo ze zahraničí. Neinvestiční přijaté transfery (sesk.pol. 41) nejsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku. Na pořízení investičních výdajů je určeno sesk.pol. 42. Specifické je postavení podseskupení 413, které zahrnuje prostředky přijaté z jiných bankovních účtů (resp. peněžních fondů) města. Investiční přijaté dotace nabývají nahodilých hodnot. Nejvyšší úrovně dosáhly investiční dotace v roce 2009, a to převážně od regionálních rad a státních fondů. Nejnižší byly investiční dotace v roce Tabulka č. 6: Vývoj přijatých transferů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu Neinvest.přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Neinvestiční přijaté dotace celkem Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční transfery přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční přijaté tsf. od mezinár.institucí Investiční přijaté dotace celkem Přijaté dotace celkem Výdaje uplynulého období Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové (investiční) účely, opětované i neopětované a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky. Realizace záměrů a potřeb města, naplňování volebního programu, se uskutečňuje prostřednictvím výdajů. Město k těmto cílům používá veřejné prostředky, proto musí důkladně analyzovat vynaložené finanční zdroje. Největší podíl na běžných výdajích dosahují transfery (36,7%), zejména příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkových výdajů bylo určeno v roce 2009 na kapitálové výdaje 46,9%. Výše kapitálových výdajů, které se město rozhodne použít na investice, závisí jednak na velikosti provozního přebytku, ale také i disponibilních příjmů z prodeje majetku města a investičních dotacích z jiných rozpočtů. Ve zkoumaném období kapitálové výdaje dosahují v průměru 38,8% celkových výdajů města. V letech 2006, 2008 a 2009 dosahují hodnot 38, 48 a 59 mil. Kč, v roce 2007 klesají na 22 mil. Kč

11 Tabulka č. 7: Vývoj výdajů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Platy a odměny včetně pojistného Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem neinvestiční příspěvky PO a pod sociální dávky ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Struktura výdajů Z hlediska zastoupení jednotlivých kumulovaných výdajů města, dosahují největší podíl na běžných výdajích transfery (36,7%), na mzdové prostředky město vydává 23,9 % běžných výdajů a 23,1 % běžných výdajů uhradí na platbách za nákup energií a služeb. Graf č. 6: Vývoj běžných výdajů města v letech tis. Kč Platy a odměny vč. pojistného Nákup mat., DHM a pod. Nákup energií a služeb Úroky a fin. výdaje Opravy a udržování Transfery celkem Sk Sk Sk Sk Podrobnější informace o podílu jednotlivých kumulovaných skupin výdajů na celkových výdajích nabízí následující graf:

12 Graf č. 7: Struktura výdajů města v roce 2009 Kapitálové výdaje 41,5% Platy a odměny vč. pojistného 13,8% Nákup mat. 2,6% Úroky a fin.výdaje 1,6% Nákup energií a služ. 16,5% Ost. transfery 0,9% Soc. dávky 0,8% Neinv.přís. PO a pod. 16,5% Ostatní příspěvky 0,6% Opravy a udrž. 5,2% 2.3. Ukazatel dluhové služby Od roku 2009 je nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů obsahuje hodnoty nejen za obec, ale i za jí zřízené příspěvkové organizace. Aby byla zachována kontinuita výsledků za minulá období, obsahuje tento materiál hodnocení hospodaření města dle původního usnesení vlády č. 346 z roku Ukazatel dluhové služby dle tohoto usnesení nesmí překročit limit 30%. Od roku 2006 dochází ke zvýšení ukazatele dluhové služby nad povolený 30ti% limit. Vysoká hodnota dluhové služby je způsobena již dříve zmíněným kontokorentním úvěrem (cca 6 mil. Kč). Bez revolvingu tohoto kontokorentního úvěru (započítána pouze částka jedné splátky na rok, tj. výše zmíněných cca 6 mil. Kč) by ukazatel dluhové služby dosahoval v roce 2006 cca 26%, v roce ,3% a v roce ,6%. Výjimku tvoří rok 2009, kde i po této úpravě ukazatel dosáhl 55,8%, resp. 49,4% kdybychom započítali pouze rozdíl zůstatků tohoto účtu, což bylo zapříčiněno mimořádnými splátkami úvěru z dotace na rekonstrukci přednádraží ve výši 20,058 mil. Kč. Tabulka č. 8: Ukazatel dluhové služby města v letech Text ( tis. Kč ) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby (% ) 63,90% 87,85% 115,27% 147,64%

13 3. Analýza rozpočtu na rok 2010 Rozpočet města byl sestaven jako mírně přebytkový. Přebytek představuje možnou finanční rezervu pro následující období. Běžné příjmy ( tis. Kč) převyšují běžné výdaje ( tis. Kč) a vzniká tak kladný rozdíl ve výši tis. Kč. Přebytek běžného rozpočtu slouží především na uhrazení závazků a investičních záměrů města. Upravený rozpočet vykazuje poměrně malé změny oproti schválenému, přebytek mírně roste na tis. Kč. Kapitálové příjmy ( tis. Kč) pokrývají (mírně přesahují) kapitálové výdaje ( tis. Kč), čímž vzniká malý přebytek kapitálového rozpočtu v hodnotě tis. Kč. V upraveném rozpočtu se tento výsledek mění na deficit tis. Kč. Výsledkem je vyrovnanost rozpočtu města. Tabulka č. 9: Schválený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Tabulka č. 10: Upravený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Příjmy rozpočtu 2010 V roce 2010 dosahují celkové příjmy schváleného rozpočtu hodnoty tis. Kč. Běžné příjmy se skládají z 74% daňových příjmů, z 10,5% nedaňových příjmů a z 15,5% neinvestičních dotací. Běžné příjmy tvoří 48,8 % celkových příjmů. Upravený rozpočet se v globálních částkách liší jen minimálně - celkové příjmy tis. Kč a složení je následující 70% daňové příjmy, 10,9% nedaňové příjmy a 19,1% neinvestiční dotace. Běžné příjmy se podílejí 50,3% na celkových příjmech. Tabulka č. 11: Příjmy rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Neinvestiční dotace ze SR Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Přijaté půjčky Fin.prostředky minul. let Řízení likvidity 0 0 Příjmy všechny

14 Pro ilustraci uvádíme v následujícím grafu strukturu celkových příjmů rozpočtu roku Graf č. 8: Struktura celkových příjmů města v roce 2010 Investiční dotace 42,9% Daňové příjmy 36,1% Neinvestiční dotace 7,6% Kapitálové příjmy 8,4% Nedaňové příjmy 5,1% 3.2. Výdaje rozpočtu 2010 Celkové výdaje schváleného rozpočtu města v roce 2010 činí tis. Kč. Běžné výdaje tvoří 45,6% celkových výdajů, kapitálové pak 54,4%. Největší objem běžných výdajů v roce 2010 směřuje na neinvestiční nákupy především energií a služeb (34,4%), na vyplácení transferů občanům a neziskovým organizacím (34,3%) a 25,9% běžných výdajů slouží k pokrytí mzdových nákladů. I u výdajové strany upraveného rozpočtu dochází k podobně nepříliš významným posunům globálních částek. Celkové výdaje upraveného rozpočtu tis. Kč. Jednotlivé podíly výdajů jsou rozloženy následovně neinvestiční nákupy (36,5%), transfery občanům a neziskovým organizacím (32,1%) a mzdové náklady (25,8%) z běžných výdajů. Běžné výdaje se podílejí 45,5% na celkových výdajích. Tabulka č. 12: Výdaje rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Platy a odměny vč. pojistného Neinv. nákupy Neinv. transfery Ost. neinv. výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Uhrazené splátky jistiny Řízení likvidity Výdaje všechny

15 Následující graf zachycuje strukturu celkových výdajů rozpočtu roku Graf č. 9: Struktura výdajů města v roce 2010 Kapitálové výdaje 54,5% Platy a odměny vč. pojistného 11,7% Nákup mat. 1,0% Úroky a fin.výdaje 2,5% Nákup energií a služ. 10,3% Opravy a udrž. 5,0% Ost. transfery 0,0% Soc. dávky 1,3% Neinv.přís. PO apod. 13,3% Ostatní příspěvky 0,3% 3.3. Sdílené daně Základ příjmové části rozpočtu města tvoří sdílené daně. Plnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti je nutné věnovat náležitou pozornost, obzvláště nyní v době probíhající reformy veřejných financí. Sdílené daně predikované společností AQE advisors, a.s. vychází z údajů platného státního rozpočtu na rok 2010, zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), a vyhlášky č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů. Hodnoty pro výpočet sdílených daní jsou určeny následovně: Počet obyvatel k : Procentuelní podíl obce na výnosu daní: 0, Počet zaměstnanců k : Procentuelní podíl obce "motivační daň": 0, Tabulka č. 13: Predikce sdílených daní na rok 2010 Daňový příjem Podíl obcí (mld.) Město (mil.kč) Rozp (mil.kč) DPFO zč ,50 8,55 - Motivační DPFOzč.(1,5%) 1,60 1,36 - DPFO zč vč. motiv 24,10 9,90 10,45 DPFO sč ,4% 2,50 0,95 - DPFO sč % 5,90 2,24 - DPFO sč ,40 3,19 1,49 DPFO vyb. srážkou ,10 0,80 0,77 DPPO ,80 11,70 10,01 DPH ,00 22,04 19,69 celkem 123,40 47,63 42,41 První sloupec tabulky uvádí očekávanou skutečnost sdílených daní dle plnění státního rozpočtu 2010, druhý sloupec zachycuje pravděpodobně dosažitelný objem financí sdílených

16 daní 2010 pro město Letohrad. Třetí sloupec obsahuje údaje sdílených daní dle schváleného rozpočtu města. Ze srovnání druhého a třetího sloupce vidíme, že město je ve svém odhadu plnění sdílených daní, na základě zkušeností z loňského roku, opatrné. Rozdíl mezi predikcí dle plnění státního rozpočtu a rozpočtem města je cca 5,2 mil. Kč (11% z predikované částky), což je podle našeho názoru rozumná rezerva za současné ekonomické situace, kdy nelze spolehlivě odhadnout vývoj během příštích měsíců. I z ministerstva financí bylo doporučeno rozpočtovat částky dosažené v loňském roce, k nimž bylo při sestavování rozpočtu přihlíženo. 4. Rozpočtový výhled města 4.1. Zdroje rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných informací v době jeho sestavení zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové služby. Výhodou takto sestaveného rozpočtového výhledu je úspora času při sestavování rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a v neposlední řadě informace o velikosti volných finančních prostředků využitelných na pokrytí investičních záměrů. Upozorňuje také na možná rizika při získávání nových úvěrů. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období : platný rozpočet města na rok 2010, predikce sdílených daní, koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu, předpokládané nahodilé příjmy a výdaje, rozpracované investice z minulého roku, splátkové kalendáře úvěrů Nahodilé příjmy a výdaje rozpočtového výhledu Nahodilé příjmy a výdaje pro období byly namodelovány na základě zhodnocení vývoje jednotlivých položek v minulosti a po konzultaci s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Rozpočtový výhled kromě roku 2010 nepočítá s investičními výdaji. Výše nahodilých příjmů a výdajů je uvedena v následujících tabulkách. Tabulka č. 14: Předpokládané nahodilé příjmy města v letech Pol. Text (tis. Kč) Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

17 Tabulka č. 15: Předpokládané nahodilé výdaje města v letech Pol. Text (tis. Kč) Úroky vlastní Progaramové vybavení Věcné dary Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizac Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Budovy,haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Dluhová služba Dluhová služba poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh. Celkem musí město Letohrad v letech splatit 30,37 mil. Kč současných závazků včetně úroků. Celkový dluh města, který bude uhrazen do roku 2022 činí cca 50 mil.kč. Přehled předpokládaných splátek je uveden v následující tabulce: Tabulka č. 16: Dluhová služba města v letech Věřitel Forma závazku ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p.42 spl. jistiny 302,0 314,0 326,0 338,0 350,0 362,0 úroky 73,4 63,1 51,4 39,2 26,6 13,6 Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS spl. jistiny 571,6 611,8 631,8 651,8 671,8 691,8 úroky 155,5 132,6 107,3 81,2 54,3 26,7 Česká spořitelna -Komunikace Jabloňová, Sokolovská, spl. jistiny 612,0 608,0 SNP, Sádka úroky 88,0 42,6 Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, spl. jistiny 1 596,0 361,0 Ústecká (Polní) úroky 82,3 14,4 Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, spl. jistiny 1 425,5 II.et. úroky 50,6 Komunikace 08 - investiční 10 let spl. jistiny 1 483, , , , , ,0 úroky 710,0 667,6 593,5 519,3 445,2 371,0 Bydlení 08 - hypotéční 20 let spl. jistiny 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 úroky 470,0 445,2 410,0 374,9 339,8 304,6 KB - Integr.syst. nakládání s odpady I.et. ( mil. - 5 let) spl. jistiny ,2 674,4 674,4 674,4 110,2 úroky 198,0 83,0 52,0 23,0 1,9 Česká spořitelna -rekonstrukce přednádraží spl. jistiny 1 902,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 úroky 120,0 57,0 52,2 48,2 44,0 40,1 ČS Obnova č.p revolving spl. jistiny ,1 úroky 299,6 ČS Obnova č.p investiční spl. jistiny 0,0 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 úroky 22,5 243,2 218,7 193,6 167,4 142,4 ČS Obnova č.p investiční dofinancování spl. jistiny 0,0 292,5 292,5 292,5 295,5 295,5 úroky 11,2 119,4 98,7 88,2 75,9 65,3 Celková dluhová služba , , , , , , Ukazatel dluhové služby Jak bylo řečeno v kapitole 3.3, je od roku 2009 nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Pro potřeby predikce (rozpočtového výhledu) je ukazatel dluhové služby vypočítán dle staré metodiky, platné do konce roku V kontextu s ekonomickým hodnocením (viz. kapitola 6) dává ucelený přehled o hospodaření města v následujících pěti letech, včetně rizik, která mohou nastat v období navrženého rozpočtového výhledu. Pro posouzení kvality hospodaření města v následujícím pětiletém období je nutné vzít do úvahy nejen ukazatel dluhové služby, ale i vývoj rozdílu salda provozního rozpočtu (provozního přebytku) a splátek jistin

18 Vývoj ukazatele dluhové služby je zachycen v následující tabulce. Tabulka č. 17: Ukazatel dluhové služby města v letech Text (tis. Kč) RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00% Rozpočtový výhled počítá s každoročním růstem dluhové základny o více jak 2 procenta. Vzhledem ke snižující se výši dluhové služby a růstu dluhové základny se ukazatel dluhové služby meziročně snižuje, a to z 12,07% v roce 2011 na 7% v roce Sestavený rozpočtový výhled Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Saldo hospodaření dosahuje kladných hodnot, které se pohybují v rozmezí cirka 6 9 mil. Kč. Údaje roku 2010 jsou převzaty z rozpočtu na rok 2010, který byl sestaven městem Letohrad. Následující roky jsou zpracovány na základě analýzy skutečnosti minulých let a konzultací s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Tabulka č. 18: Přehled hospodaření města v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluhová služba/dluhová základna 98,01% 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00%

19 Ukazatel dluhové služby ve zkoumaném období klesá oproti roku 2011 a to z 12,07% na 7% v roce Vysoká hodnota ukazatele dluhové služby v roce 2010 je způsobena opakovaným čerpáním kontokorentního úvěru, v hodnotách dalších let není započteno jeho umořování, které mírně zvýší hodnotu tohoto ukazatele. Vzhledem k tomu, že v letech 2011 až 2015 nejsou zahrnuty investice, není v rozpočtovém výhledu uvažováno s přijetím nového úvěru. Město plánuje velkou investiční akci spolufinancovanou z fondů EU - kanalizaci Kunčice ve výši 23,5 mil. Kč. Právě dokončená rekonstrukce budovy nového úřadu v celkové hodnotě 58,8 mil. Kč též navyšuje splácené částky. Město plánuje i další investiční akce, které jsou shrnuty v následující tabulce. Předpokládá se prvotní krytí pomocí úvěru, čímž opět vzroste ukazatel dluhové služby. Tabulka č. 19: Přehled plánovaných investic v letech Název a místo stavby r r r r r CELKEM Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance 1. Kanalizace Kunčice Územní plán Rekonstrukce náměstí (doplatek) Rekonstrukce místní komun. u sběrny (doplatek) Sběrný dvůr Letohrad, II.etapa Revitalizace býv.veř. WC v Zám.parku II.et Bikepark + prislusenstvi Skatepark a příslušenství Zateplení obou ZŠ Regenerace sídliště U Dvora - I.-IV. etapa Zateplení Kulturní dům - "splaceni uveru ZK" Regenerace mestské pam. zony SFDI Rekonstrukce mistn. Komunikací Kanalizace a COV Cervena Plynofikace Kuncice RD Nad Bazantnici (priprava uzemi) Prum. zona nad OEZ CELKEM V oblasti běžných příjmů byl upraven vývoj daňových položek v návaznosti na státní rozpočet na rok 2010 a na základě schváleného zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní. Přehled hospodaření v letech je zobrazen v grafické příloze dokumentu. Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) se pohybuje v letech od 6 do 9 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny je rozdíl v rozmezí 0,45 až 4,78 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku. Město tedy může pouze minimálně, vzhledem k objemu a též nejistému ekonomickému vývoji, využívat prostředků běžného rozpočtu k financování investičních výdajů. K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit města patří: hledání úspor na straně běžných výdajů města, prodej majetku, akcií a majetkových podílů, získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí, využití sdružených prostředků - spolupráce s obcemi, sponzory a podnikatelskými subjekty. Jako optimální se podle našeho názoru jeví kombinace těchto možností

20 4.6. Volné finanční prostředky V řádku Volné finanční prostředky jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků. Ve výhledu nejsou v letech započítány investice. V následující tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celý rozpočtový výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. Tabulka č. 20: Volné finanční prostředky na investice v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Běžné příjmy Běžné výdaje Provozní přebytek Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Příjmy všechny Výdaje všechny SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Uhrazené splátky jistiny Volné finanční prostředky Z předcházející tabulky je patrné, že město může ve sledovaném období ( ) investovat minimálně 0,5 mil. Kč (v roce 2011), maximálně necelých 5 mil. Kč (v roce 2015), aniž by uvažovalo o cizích finančních zdrojích Průběžný monitoring Vzhledem k současnému vývoji celosvětové ekonomiky a jeho dopadům na hospodaření všech subjektů, doporučujeme pravidelně vyhodnocovat plnění rozpočtu, minimálně jednou měsíčně na základě účetní závěrky. Pro snadnější orientaci je vhodné zavést systém závazných ukazatelů, které by vhodným způsobem agregovaly poněkud velký rozsah vlastních dat účetních závěrek. Přičemž ukazatele mohou být několika úrovní, rozdělené na hlavní a doplňující. Tabulka rozpočtového výhledu (60 řádková) nabízí hned několik možných ukazatelů, jejichž hodnoty mají dobrou vypovídací schopnost a nezahltí odpovědné osoby množstvím čísel. Prvním, který byl delší dobu obecně platným kritériem na základě usnesení vlády č. 346 z roku 2004, je ukazatel dluhové služby (řádek 60). Jako příklad možných dalších hlavních (globálních) uvádíme: 1 Provozní přebytek [PP] (řádek 56): který je rozdílem mezi Běžnými příjmy [BP] (řádek 23) a Běžnými výdaji [BV] (řádek 44). Tento by měl být vždy kladný (záporný je roven životu na dluh, kdy je běžný provoz placen z výnosů jednorázových prodejů nebo dokonce úvěrů), je vhodné stanovit jeho minimální výši a snažit se o jeho růst v čase. Lze sledovat i jako relativní hodnotu ve vyjádření PP/BP se stanovením dolní meze, ovšem s přihlédnutím k objemu protékajících peněz (sociální dávky), které svým navýšením nemění výši PP, ale snižují tento

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 2015 2019

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 2015 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010)

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy 2010. (za období 1.1.2010 30.6. 2010) Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy 2010 (za období 1.1.2010 30.6. 2010) V Praze dne 27.8.2010 Hlavní město Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více