ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE STR 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE STR 3"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu STR 3 Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas

2 Obsah dokumentu: 1. EFEKTIVNOST ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ANALÝZA HOSPODAŘENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ PŘÍJMY UPLYNULÉHO OBDOBÍ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery VÝDAJE UPLYNULÉHO OBDOBÍ Struktura výdajů UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ANALÝZA ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY ROZPOČTU VÝDAJE ROZPOČTU SDÍLENÉ DANĚ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZDROJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NAHODILÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DLUHOVÁ SLUŽBA UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY SESTAVENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRŮBĚŽNÝ MONITORING EKONOMICKÉ HODNOCENÍ MĚSTA ZÁVĚR POUŽITÉ ZKRATKY

3 1. Efektivnost rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je nástrojem, který má využívat i ta nejmenší obec, slouží pro střednědobé plánování. Zákon definuje sestavení rozpočtového výhledu ve čtyřech základních ukazatelích: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové závazky a celkové pohledávky. Zákon ale dává možnost zvolit míru podrobnosti členění tohoto dokumentu, to znamená, že nebrání, aby si obce zpracovaly svůj výhled v mnohem větší podrobnosti, než jak ukládá. V čím větší podrobnosti je rozpočtový výhled sestaven, tím významnější přínos pro obec má. Sestavení rozpočtového výhledu umožní obcím uvažovat o svých finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu, než je jeden kalendářní rok, což je důležité zejména pro plánování investičních potřeb a analýzu možností využívání návratných finančních prostředků pro jejich financování. V současné době, kdy mnoho obcí využívá nebo se chystá využít finanční prostředky z EU, je přínos rozpočtového výhledu ještě markantnější. V zákoně je uvedeno, že rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet však není striktně vázán údaji uvedenými v rozpočtovém výhledu. Jde o to, aby představitelé obce brali uvědoměle v úvahu rozpočtový výhled a aby jejich vzájemné odlišnosti byly opodstatněné a zdůvodněné. Zároveň je to příležitost k úpravě dříve schváleného rozpočtového výhledu a jeho prodloužení o další jeden rok. Zpracování rozpočtového výhledu obcím umožňuje zlepšení a zjednodušení zpracování rozpočtu, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospodaření subjektu v budoucím období, o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku. 2. Analýza hospodaření uplynulého období Na základě analýzy minulého období (účetních dat za čtyři předcházející roky), analýzy upraveného rozpočtu a s přihlédnutím na předpokládaný vývoj ekonomiky státu (schválený státní rozpočet na rok 2010 a střednědobý výhled státu na léta ) je navržen plán hospodaření města na další pětileté období. Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty: Účetnictví let Rozpočty let Splátkové kalendáře závazků města Jednotlivé rozpočty jsou sestavovány jako vyrovnané s využitím položky financování. Analýza hospodaření města za období je zaměřena na zkoumání vývoje základních indikátorů: provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a výdajů), rozdíl provozního přebytku a splátek jistin, ukazatele dluhové služby, celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů). Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika města v letech má charakter zdravého hospodaření. Město vykazovalo v celém sledovaném období, vyjma roku 2007, záporné saldo všech příjmů a výdajů (bez financování). Provozní přebytek města dosahuje v celém zkoumaném období kladných hodnot. Po odečtení splátek jistin od provozního přebytku je provozní přebytek záporný. Tato skutečnost je zapříčiněna čerpáním kontokorentního úvěru ve všech sledovaných letech

4 Tabulka č. 1: Vývoj hospodaření města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo bez financování Uhrazené splátky jistiny Přijaté půjčky Fin.prostředky minul.let Financování Příjmy všechny Výdaje všechny Saldo úplné Provozní přebytek(pp) Rozdíl PP a spl.jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluh. služba/dluh.základna(v% ) 63,90 87,85 115,27 147,64 Poměrně vysoké investiční náklady města byly částečně financovány prostřednictvím cizích zdrojů, a to úvěrů. Ukazatel dluhové služby nabývá, díky čerpání kontokorentního úvěru v celém období, hodnot od 63,9% do 147,6%. V průběhu celého sledovaného období město realizovalo několik rozsáhlejších investičních akcí, které mají přímý vliv na vývoj příjmů a výdajů. Jednalo se v převážné o investice do bytového a nebytového fondu (půdní vestavby v DPS, Taušlova čp.540 a Kunčice čp.164, půdní vestavby a zateplení U Dvora čp , modernizace bytů v Komenského 42, zhodnocení bytu Hausenská, výstavba veřejných WC, koupě budovy Spořitelny), investice do komunikací (např. oprava komunikací Dolní cesta, Jiráskova, Polní a Na Rozmezí, výstavba komunikace k RD pod OEZ, komunikace k průmyslové zóně, rekonstrukce ulice Šedivské, výstavba přednádraží, opravy chodníků Komenského, Šedivská a Ústecká), investice do mateřských a základních škol, investice Integrovaný systém nakládání s odpady 1.etapa (výstavba kompostárny a sběrného dvora Orlice včetně vybavení), investice do výstavby městského úřadu na Václavském náměstí, koupě pozemků nad OEZ a nad Bažantnicí Příjmy uplynulého období Z hlediska hospodaření územního samosprávného celku jsou příjmy veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček za účelem rozpočtové politiky (např. půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím). Příjmy města jsou členěny na příjmy běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými a provozními dotacemi. Jedná se tedy o každoročně opakující se - 4 -

5 příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku a investiční dotace, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů města. Běžné příjmy v roce 2008 rostou, v letech 2007 a 2009 klesají (pokles roku 2007 je způsoben menším příjmem na straně provozních dotací změna zákona o výplatě sociálních dávek, u druhého jmenovaného roku se pak jedná o výpadek příjmů v důsledku celosvětové ekonomické krize). Na běžných příjmech se nejvíce podílí sdílené daně (62,2%). V případě kapitálových příjmů jde o nahodilý, nepravidelný příjem. Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce Běžné příjmy činí v průměru za poslední čtyři roky 77,2% celkových příjmů, kapitálové příjmy 22,8%. Vývoj běžných příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Tabulka č. 2: Vývoj příjmů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy sdílené daně ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní přijaté transfery BĚŽNÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy (třída 3) Investiční přijaté transfery KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM Graf č. 1: Vývoj příjmů města v letech tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Sk Sk Sk Sk

6 Graf č.2 a č.3 ukazuje podíl skutečně přijatých hodnot (dle účetních dat) jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech v letech 2008 a Graf č. 2: Struktura příjmů města v roce 2008 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 25% Daňové příjmy 56% Nedaňové příjmy 8% Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2009 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 30% Daňové příjmy 53% Nedaňové příjmy 6% Daňové příjmy Příjmy z daní a poplatků tvoří podstatnou část běžných příjmů města. Převážná část daňových příjmů připadá na daně sdílené, jejich procentuelní podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Daně výlučné jsou ty, u kterých celý výnos patří obci. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob, kdy plátcem je obec nebo město. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Z analýzy daňových položek vyplývá, že k nejvýznamnějším zdrojům příjmů města patří DPH, která se podílí na daňových příjmech v průměru posledních čtyřech let 34,4 %. Podobně jako u ostatních daňových příjmů, lze i u této položky ve sledovaném období zaznamenat její postupný růst, výjimku - 6 -

7 tvoří rok 2009, kdy vlivem ekonomické krize dochází k poklesu, i když jen velmi mírnému. K dalším zásadním položkám ovlivňující objem daňových příjmů patří DPPO (průměrný podíl položky na daňových příjmech za poslední čtyři roky činí 21,5 %, ovšem s výrazným propadem v posledním sledovaném roce viz výše) a DPFO ze závislé činnosti (průměrný podíl 19,4 %). Tabulka č. 3: Vývoj daňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky za provozovaný výherní hrací příst Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Výši příjmů z místních poplatků, které město vybírá na základě vydaných obecně závazných vyhlášek (např. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů apod.), má město možnost v mezích zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, plně ovlivnit. Největší objem prostředků (4,4 %) plyne z poplatku za uložení odpadů. Město Letohrad stanovilo několik místních poplatků, ze kterých získává celkově 5,5% daňových příjmů. Nezanedbatelným příjmem obecních rozpočtů je také daň z nemovitosti (v průměru 4,2 % daňových příjmů). V celém analyzovaném období je struktura podobná, což dokládají jak absolutní hodnoty v předchozí tabulce, tak i jejich následující grafické vyjádření

8 Graf č. 4: Vývoj daňových příjmů města v letech tis. Kč Sdílené daně DPPO za obce Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Sk Sk Sk Sk Vývoj jednotlivých položek sdílených daní v letech přináší následující graf. Absolutní hodnoty DPFO ze závislé činnosti, DPPO a DPH vykazují (kromě posledního roku analýzy) každoroční nárůst. DPFO z kapitálových výnosů zůstává téměř na konstantní úrovni a u DPFO OSVČ došlo v roce 2008 k poklesu o 1,5mil. Kč, i díky tomu zaznamenal rok 2009 nečekaný nárůst. Graf č. 5: Vývoj sdílených daní města v letech tis. Kč DPFO zč DPFO sč DPFO z kap.výn. DPPO DPH Sk Sk Sk Sk

9 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy může město plně ovlivňovat. Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti města, z pronájmu majetku, z úroků, z přijatých splátek půjčených prostředků, ze sankčních plateb a vratek transferů. Absolutní hodnota nedaňových příjmů v období 2006 až 2008 každoročně roste, a to z 5,5 na 8,8 mil. Kč, v posledním sledovaném roce dochází k poklesu na úroveň roku Zásadním zdrojem nedaňových příjmů pro město jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou: pronájem nemovitostí, přijaté sankční platby, pronájem pozemků a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Tabulka č. 4: Vývoj nedaňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) Mýtné Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Ostatní přij.vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy nemají pravidelný vývoj. Jedná se o příjmy nahodilé, kdy město prodává majetek, a proto by měly být použity převážně na akce investiční, aby hodnota majetku města neklesala. Hodnota kapitálových příjmů v roce 2008 výrazně vzrostla a hlavním zdrojem byl prodej pozemků a nemovitostí, v roce 2009 byly naopak tyto příjmy nejnižší ve sledovaném období. Tabulka č. 5: Vývoj kapitálových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem

10 Přijaté transfery Přijaté transfery zahrnují přijaté dotace od jiných rozpočtů nebo ze zahraničí. Neinvestiční přijaté transfery (sesk.pol. 41) nejsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku. Na pořízení investičních výdajů je určeno sesk.pol. 42. Specifické je postavení podseskupení 413, které zahrnuje prostředky přijaté z jiných bankovních účtů (resp. peněžních fondů) města. Investiční přijaté dotace nabývají nahodilých hodnot. Nejvyšší úrovně dosáhly investiční dotace v roce 2009, a to převážně od regionálních rad a státních fondů. Nejnižší byly investiční dotace v roce Tabulka č. 6: Vývoj přijatých transferů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu Neinvest.přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Neinvestiční přijaté dotace celkem Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční transfery přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční přijaté tsf. od mezinár.institucí Investiční přijaté dotace celkem Přijaté dotace celkem Výdaje uplynulého období Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové (investiční) účely, opětované i neopětované a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky. Realizace záměrů a potřeb města, naplňování volebního programu, se uskutečňuje prostřednictvím výdajů. Město k těmto cílům používá veřejné prostředky, proto musí důkladně analyzovat vynaložené finanční zdroje. Největší podíl na běžných výdajích dosahují transfery (36,7%), zejména příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkových výdajů bylo určeno v roce 2009 na kapitálové výdaje 46,9%. Výše kapitálových výdajů, které se město rozhodne použít na investice, závisí jednak na velikosti provozního přebytku, ale také i disponibilních příjmů z prodeje majetku města a investičních dotacích z jiných rozpočtů. Ve zkoumaném období kapitálové výdaje dosahují v průměru 38,8% celkových výdajů města. V letech 2006, 2008 a 2009 dosahují hodnot 38, 48 a 59 mil. Kč, v roce 2007 klesají na 22 mil. Kč

11 Tabulka č. 7: Vývoj výdajů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Platy a odměny včetně pojistného Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem neinvestiční příspěvky PO a pod sociální dávky ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Struktura výdajů Z hlediska zastoupení jednotlivých kumulovaných výdajů města, dosahují největší podíl na běžných výdajích transfery (36,7%), na mzdové prostředky město vydává 23,9 % běžných výdajů a 23,1 % běžných výdajů uhradí na platbách za nákup energií a služeb. Graf č. 6: Vývoj běžných výdajů města v letech tis. Kč Platy a odměny vč. pojistného Nákup mat., DHM a pod. Nákup energií a služeb Úroky a fin. výdaje Opravy a udržování Transfery celkem Sk Sk Sk Sk Podrobnější informace o podílu jednotlivých kumulovaných skupin výdajů na celkových výdajích nabízí následující graf:

12 Graf č. 7: Struktura výdajů města v roce 2009 Kapitálové výdaje 41,5% Platy a odměny vč. pojistného 13,8% Nákup mat. 2,6% Úroky a fin.výdaje 1,6% Nákup energií a služ. 16,5% Ost. transfery 0,9% Soc. dávky 0,8% Neinv.přís. PO a pod. 16,5% Ostatní příspěvky 0,6% Opravy a udrž. 5,2% 2.3. Ukazatel dluhové služby Od roku 2009 je nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů obsahuje hodnoty nejen za obec, ale i za jí zřízené příspěvkové organizace. Aby byla zachována kontinuita výsledků za minulá období, obsahuje tento materiál hodnocení hospodaření města dle původního usnesení vlády č. 346 z roku Ukazatel dluhové služby dle tohoto usnesení nesmí překročit limit 30%. Od roku 2006 dochází ke zvýšení ukazatele dluhové služby nad povolený 30ti% limit. Vysoká hodnota dluhové služby je způsobena již dříve zmíněným kontokorentním úvěrem (cca 6 mil. Kč). Bez revolvingu tohoto kontokorentního úvěru (započítána pouze částka jedné splátky na rok, tj. výše zmíněných cca 6 mil. Kč) by ukazatel dluhové služby dosahoval v roce 2006 cca 26%, v roce ,3% a v roce ,6%. Výjimku tvoří rok 2009, kde i po této úpravě ukazatel dosáhl 55,8%, resp. 49,4% kdybychom započítali pouze rozdíl zůstatků tohoto účtu, což bylo zapříčiněno mimořádnými splátkami úvěru z dotace na rekonstrukci přednádraží ve výši 20,058 mil. Kč. Tabulka č. 8: Ukazatel dluhové služby města v letech Text ( tis. Kč ) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby (% ) 63,90% 87,85% 115,27% 147,64%

13 3. Analýza rozpočtu na rok 2010 Rozpočet města byl sestaven jako mírně přebytkový. Přebytek představuje možnou finanční rezervu pro následující období. Běžné příjmy ( tis. Kč) převyšují běžné výdaje ( tis. Kč) a vzniká tak kladný rozdíl ve výši tis. Kč. Přebytek běžného rozpočtu slouží především na uhrazení závazků a investičních záměrů města. Upravený rozpočet vykazuje poměrně malé změny oproti schválenému, přebytek mírně roste na tis. Kč. Kapitálové příjmy ( tis. Kč) pokrývají (mírně přesahují) kapitálové výdaje ( tis. Kč), čímž vzniká malý přebytek kapitálového rozpočtu v hodnotě tis. Kč. V upraveném rozpočtu se tento výsledek mění na deficit tis. Kč. Výsledkem je vyrovnanost rozpočtu města. Tabulka č. 9: Schválený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Tabulka č. 10: Upravený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Příjmy rozpočtu 2010 V roce 2010 dosahují celkové příjmy schváleného rozpočtu hodnoty tis. Kč. Běžné příjmy se skládají z 74% daňových příjmů, z 10,5% nedaňových příjmů a z 15,5% neinvestičních dotací. Běžné příjmy tvoří 48,8 % celkových příjmů. Upravený rozpočet se v globálních částkách liší jen minimálně - celkové příjmy tis. Kč a složení je následující 70% daňové příjmy, 10,9% nedaňové příjmy a 19,1% neinvestiční dotace. Běžné příjmy se podílejí 50,3% na celkových příjmech. Tabulka č. 11: Příjmy rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Neinvestiční dotace ze SR Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Přijaté půjčky Fin.prostředky minul. let Řízení likvidity 0 0 Příjmy všechny

14 Pro ilustraci uvádíme v následujícím grafu strukturu celkových příjmů rozpočtu roku Graf č. 8: Struktura celkových příjmů města v roce 2010 Investiční dotace 42,9% Daňové příjmy 36,1% Neinvestiční dotace 7,6% Kapitálové příjmy 8,4% Nedaňové příjmy 5,1% 3.2. Výdaje rozpočtu 2010 Celkové výdaje schváleného rozpočtu města v roce 2010 činí tis. Kč. Běžné výdaje tvoří 45,6% celkových výdajů, kapitálové pak 54,4%. Největší objem běžných výdajů v roce 2010 směřuje na neinvestiční nákupy především energií a služeb (34,4%), na vyplácení transferů občanům a neziskovým organizacím (34,3%) a 25,9% běžných výdajů slouží k pokrytí mzdových nákladů. I u výdajové strany upraveného rozpočtu dochází k podobně nepříliš významným posunům globálních částek. Celkové výdaje upraveného rozpočtu tis. Kč. Jednotlivé podíly výdajů jsou rozloženy následovně neinvestiční nákupy (36,5%), transfery občanům a neziskovým organizacím (32,1%) a mzdové náklady (25,8%) z běžných výdajů. Běžné výdaje se podílejí 45,5% na celkových výdajích. Tabulka č. 12: Výdaje rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Platy a odměny vč. pojistného Neinv. nákupy Neinv. transfery Ost. neinv. výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Uhrazené splátky jistiny Řízení likvidity Výdaje všechny

15 Následující graf zachycuje strukturu celkových výdajů rozpočtu roku Graf č. 9: Struktura výdajů města v roce 2010 Kapitálové výdaje 54,5% Platy a odměny vč. pojistného 11,7% Nákup mat. 1,0% Úroky a fin.výdaje 2,5% Nákup energií a služ. 10,3% Opravy a udrž. 5,0% Ost. transfery 0,0% Soc. dávky 1,3% Neinv.přís. PO apod. 13,3% Ostatní příspěvky 0,3% 3.3. Sdílené daně Základ příjmové části rozpočtu města tvoří sdílené daně. Plnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti je nutné věnovat náležitou pozornost, obzvláště nyní v době probíhající reformy veřejných financí. Sdílené daně predikované společností AQE advisors, a.s. vychází z údajů platného státního rozpočtu na rok 2010, zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), a vyhlášky č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů. Hodnoty pro výpočet sdílených daní jsou určeny následovně: Počet obyvatel k : Procentuelní podíl obce na výnosu daní: 0, Počet zaměstnanců k : Procentuelní podíl obce "motivační daň": 0, Tabulka č. 13: Predikce sdílených daní na rok 2010 Daňový příjem Podíl obcí (mld.) Město (mil.kč) Rozp (mil.kč) DPFO zč ,50 8,55 - Motivační DPFOzč.(1,5%) 1,60 1,36 - DPFO zč vč. motiv 24,10 9,90 10,45 DPFO sč ,4% 2,50 0,95 - DPFO sč % 5,90 2,24 - DPFO sč ,40 3,19 1,49 DPFO vyb. srážkou ,10 0,80 0,77 DPPO ,80 11,70 10,01 DPH ,00 22,04 19,69 celkem 123,40 47,63 42,41 První sloupec tabulky uvádí očekávanou skutečnost sdílených daní dle plnění státního rozpočtu 2010, druhý sloupec zachycuje pravděpodobně dosažitelný objem financí sdílených

16 daní 2010 pro město Letohrad. Třetí sloupec obsahuje údaje sdílených daní dle schváleného rozpočtu města. Ze srovnání druhého a třetího sloupce vidíme, že město je ve svém odhadu plnění sdílených daní, na základě zkušeností z loňského roku, opatrné. Rozdíl mezi predikcí dle plnění státního rozpočtu a rozpočtem města je cca 5,2 mil. Kč (11% z predikované částky), což je podle našeho názoru rozumná rezerva za současné ekonomické situace, kdy nelze spolehlivě odhadnout vývoj během příštích měsíců. I z ministerstva financí bylo doporučeno rozpočtovat částky dosažené v loňském roce, k nimž bylo při sestavování rozpočtu přihlíženo. 4. Rozpočtový výhled města 4.1. Zdroje rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných informací v době jeho sestavení zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové služby. Výhodou takto sestaveného rozpočtového výhledu je úspora času při sestavování rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a v neposlední řadě informace o velikosti volných finančních prostředků využitelných na pokrytí investičních záměrů. Upozorňuje také na možná rizika při získávání nových úvěrů. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období : platný rozpočet města na rok 2010, predikce sdílených daní, koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu, předpokládané nahodilé příjmy a výdaje, rozpracované investice z minulého roku, splátkové kalendáře úvěrů Nahodilé příjmy a výdaje rozpočtového výhledu Nahodilé příjmy a výdaje pro období byly namodelovány na základě zhodnocení vývoje jednotlivých položek v minulosti a po konzultaci s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Rozpočtový výhled kromě roku 2010 nepočítá s investičními výdaji. Výše nahodilých příjmů a výdajů je uvedena v následujících tabulkách. Tabulka č. 14: Předpokládané nahodilé příjmy města v letech Pol. Text (tis. Kč) Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

17 Tabulka č. 15: Předpokládané nahodilé výdaje města v letech Pol. Text (tis. Kč) Úroky vlastní Progaramové vybavení Věcné dary Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizac Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Budovy,haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Dluhová služba Dluhová služba poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh. Celkem musí město Letohrad v letech splatit 30,37 mil. Kč současných závazků včetně úroků. Celkový dluh města, který bude uhrazen do roku 2022 činí cca 50 mil.kč. Přehled předpokládaných splátek je uveden v následující tabulce: Tabulka č. 16: Dluhová služba města v letech Věřitel Forma závazku ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p.42 spl. jistiny 302,0 314,0 326,0 338,0 350,0 362,0 úroky 73,4 63,1 51,4 39,2 26,6 13,6 Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS spl. jistiny 571,6 611,8 631,8 651,8 671,8 691,8 úroky 155,5 132,6 107,3 81,2 54,3 26,7 Česká spořitelna -Komunikace Jabloňová, Sokolovská, spl. jistiny 612,0 608,0 SNP, Sádka úroky 88,0 42,6 Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, spl. jistiny 1 596,0 361,0 Ústecká (Polní) úroky 82,3 14,4 Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, spl. jistiny 1 425,5 II.et. úroky 50,6 Komunikace 08 - investiční 10 let spl. jistiny 1 483, , , , , ,0 úroky 710,0 667,6 593,5 519,3 445,2 371,0 Bydlení 08 - hypotéční 20 let spl. jistiny 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 úroky 470,0 445,2 410,0 374,9 339,8 304,6 KB - Integr.syst. nakládání s odpady I.et. ( mil. - 5 let) spl. jistiny ,2 674,4 674,4 674,4 110,2 úroky 198,0 83,0 52,0 23,0 1,9 Česká spořitelna -rekonstrukce přednádraží spl. jistiny 1 902,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 úroky 120,0 57,0 52,2 48,2 44,0 40,1 ČS Obnova č.p revolving spl. jistiny ,1 úroky 299,6 ČS Obnova č.p investiční spl. jistiny 0,0 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 úroky 22,5 243,2 218,7 193,6 167,4 142,4 ČS Obnova č.p investiční dofinancování spl. jistiny 0,0 292,5 292,5 292,5 295,5 295,5 úroky 11,2 119,4 98,7 88,2 75,9 65,3 Celková dluhová služba , , , , , , Ukazatel dluhové služby Jak bylo řečeno v kapitole 3.3, je od roku 2009 nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Pro potřeby predikce (rozpočtového výhledu) je ukazatel dluhové služby vypočítán dle staré metodiky, platné do konce roku V kontextu s ekonomickým hodnocením (viz. kapitola 6) dává ucelený přehled o hospodaření města v následujících pěti letech, včetně rizik, která mohou nastat v období navrženého rozpočtového výhledu. Pro posouzení kvality hospodaření města v následujícím pětiletém období je nutné vzít do úvahy nejen ukazatel dluhové služby, ale i vývoj rozdílu salda provozního rozpočtu (provozního přebytku) a splátek jistin

18 Vývoj ukazatele dluhové služby je zachycen v následující tabulce. Tabulka č. 17: Ukazatel dluhové služby města v letech Text (tis. Kč) RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00% Rozpočtový výhled počítá s každoročním růstem dluhové základny o více jak 2 procenta. Vzhledem ke snižující se výši dluhové služby a růstu dluhové základny se ukazatel dluhové služby meziročně snižuje, a to z 12,07% v roce 2011 na 7% v roce Sestavený rozpočtový výhled Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Saldo hospodaření dosahuje kladných hodnot, které se pohybují v rozmezí cirka 6 9 mil. Kč. Údaje roku 2010 jsou převzaty z rozpočtu na rok 2010, který byl sestaven městem Letohrad. Následující roky jsou zpracovány na základě analýzy skutečnosti minulých let a konzultací s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Tabulka č. 18: Přehled hospodaření města v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluhová služba/dluhová základna 98,01% 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00%

19 Ukazatel dluhové služby ve zkoumaném období klesá oproti roku 2011 a to z 12,07% na 7% v roce Vysoká hodnota ukazatele dluhové služby v roce 2010 je způsobena opakovaným čerpáním kontokorentního úvěru, v hodnotách dalších let není započteno jeho umořování, které mírně zvýší hodnotu tohoto ukazatele. Vzhledem k tomu, že v letech 2011 až 2015 nejsou zahrnuty investice, není v rozpočtovém výhledu uvažováno s přijetím nového úvěru. Město plánuje velkou investiční akci spolufinancovanou z fondů EU - kanalizaci Kunčice ve výši 23,5 mil. Kč. Právě dokončená rekonstrukce budovy nového úřadu v celkové hodnotě 58,8 mil. Kč též navyšuje splácené částky. Město plánuje i další investiční akce, které jsou shrnuty v následující tabulce. Předpokládá se prvotní krytí pomocí úvěru, čímž opět vzroste ukazatel dluhové služby. Tabulka č. 19: Přehled plánovaných investic v letech Název a místo stavby r r r r r CELKEM Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance 1. Kanalizace Kunčice Územní plán Rekonstrukce náměstí (doplatek) Rekonstrukce místní komun. u sběrny (doplatek) Sběrný dvůr Letohrad, II.etapa Revitalizace býv.veř. WC v Zám.parku II.et Bikepark + prislusenstvi Skatepark a příslušenství Zateplení obou ZŠ Regenerace sídliště U Dvora - I.-IV. etapa Zateplení Kulturní dům - "splaceni uveru ZK" Regenerace mestské pam. zony SFDI Rekonstrukce mistn. Komunikací Kanalizace a COV Cervena Plynofikace Kuncice RD Nad Bazantnici (priprava uzemi) Prum. zona nad OEZ CELKEM V oblasti běžných příjmů byl upraven vývoj daňových položek v návaznosti na státní rozpočet na rok 2010 a na základě schváleného zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní. Přehled hospodaření v letech je zobrazen v grafické příloze dokumentu. Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) se pohybuje v letech od 6 do 9 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny je rozdíl v rozmezí 0,45 až 4,78 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku. Město tedy může pouze minimálně, vzhledem k objemu a též nejistému ekonomickému vývoji, využívat prostředků běžného rozpočtu k financování investičních výdajů. K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit města patří: hledání úspor na straně běžných výdajů města, prodej majetku, akcií a majetkových podílů, získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí, využití sdružených prostředků - spolupráce s obcemi, sponzory a podnikatelskými subjekty. Jako optimální se podle našeho názoru jeví kombinace těchto možností

20 4.6. Volné finanční prostředky V řádku Volné finanční prostředky jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků. Ve výhledu nejsou v letech započítány investice. V následující tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celý rozpočtový výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. Tabulka č. 20: Volné finanční prostředky na investice v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Běžné příjmy Běžné výdaje Provozní přebytek Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Příjmy všechny Výdaje všechny SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Uhrazené splátky jistiny Volné finanční prostředky Z předcházející tabulky je patrné, že město může ve sledovaném období ( ) investovat minimálně 0,5 mil. Kč (v roce 2011), maximálně necelých 5 mil. Kč (v roce 2015), aniž by uvažovalo o cizích finančních zdrojích Průběžný monitoring Vzhledem k současnému vývoji celosvětové ekonomiky a jeho dopadům na hospodaření všech subjektů, doporučujeme pravidelně vyhodnocovat plnění rozpočtu, minimálně jednou měsíčně na základě účetní závěrky. Pro snadnější orientaci je vhodné zavést systém závazných ukazatelů, které by vhodným způsobem agregovaly poněkud velký rozsah vlastních dat účetních závěrek. Přičemž ukazatele mohou být několika úrovní, rozdělené na hlavní a doplňující. Tabulka rozpočtového výhledu (60 řádková) nabízí hned několik možných ukazatelů, jejichž hodnoty mají dobrou vypovídací schopnost a nezahltí odpovědné osoby množstvím čísel. Prvním, který byl delší dobu obecně platným kritériem na základě usnesení vlády č. 346 z roku 2004, je ukazatel dluhové služby (řádek 60). Jako příklad možných dalších hlavních (globálních) uvádíme: 1 Provozní přebytek [PP] (řádek 56): který je rozdílem mezi Běžnými příjmy [BP] (řádek 23) a Běžnými výdaji [BV] (řádek 44). Tento by měl být vždy kladný (záporný je roven životu na dluh, kdy je běžný provoz placen z výnosů jednorázových prodejů nebo dokonce úvěrů), je vhodné stanovit jeho minimální výši a snažit se o jeho růst v čase. Lze sledovat i jako relativní hodnotu ve vyjádření PP/BP se stanovením dolní meze, ovšem s přihlédnutím k objemu protékajících peněz (sociální dávky), které svým navýšením nemění výši PP, ale snižují tento

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Finanční hospodaření konkrétního města. The Financial Analysis of the Chosen Town ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční hospodaření konkrétního města The Financial Analysis of the Chosen Town Martina Malá Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města.

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města. Analýza rozpočtu města Pohořelice 2.1 Charakteristika města Pohořelice Město Pohořelice leží v Jihomoravském kraji na řece Jihlavě. Je důležitou křižovatkou na trase Brno Vídeň. Má městské části, které

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová Zpracováno dne 23. 7. 2014 Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Strategické a projektové řízení

Strategické a projektové řízení Vzdělávací modul č. 2: Strategické a projektové řízení Kurz č. 1: Úvod do strategického řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ 2014-2016 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k aktualizaci rozpočtového výhledu města Chrudim na období 2014 2016 Rozpočtový výhled města Chrudim,

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více