ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE STR 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2011 2015 B1+/AQE STR 3"

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD B1+/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu STR 3 Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas

2 Obsah dokumentu: 1. EFEKTIVNOST ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ANALÝZA HOSPODAŘENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ PŘÍJMY UPLYNULÉHO OBDOBÍ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery VÝDAJE UPLYNULÉHO OBDOBÍ Struktura výdajů UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ANALÝZA ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY ROZPOČTU VÝDAJE ROZPOČTU SDÍLENÉ DANĚ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZDROJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NAHODILÉ PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DLUHOVÁ SLUŽBA UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY SESTAVENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRŮBĚŽNÝ MONITORING EKONOMICKÉ HODNOCENÍ MĚSTA ZÁVĚR POUŽITÉ ZKRATKY

3 1. Efektivnost rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je nástrojem, který má využívat i ta nejmenší obec, slouží pro střednědobé plánování. Zákon definuje sestavení rozpočtového výhledu ve čtyřech základních ukazatelích: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové závazky a celkové pohledávky. Zákon ale dává možnost zvolit míru podrobnosti členění tohoto dokumentu, to znamená, že nebrání, aby si obce zpracovaly svůj výhled v mnohem větší podrobnosti, než jak ukládá. V čím větší podrobnosti je rozpočtový výhled sestaven, tím významnější přínos pro obec má. Sestavení rozpočtového výhledu umožní obcím uvažovat o svých finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu, než je jeden kalendářní rok, což je důležité zejména pro plánování investičních potřeb a analýzu možností využívání návratných finančních prostředků pro jejich financování. V současné době, kdy mnoho obcí využívá nebo se chystá využít finanční prostředky z EU, je přínos rozpočtového výhledu ještě markantnější. V zákoně je uvedeno, že rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet však není striktně vázán údaji uvedenými v rozpočtovém výhledu. Jde o to, aby představitelé obce brali uvědoměle v úvahu rozpočtový výhled a aby jejich vzájemné odlišnosti byly opodstatněné a zdůvodněné. Zároveň je to příležitost k úpravě dříve schváleného rozpočtového výhledu a jeho prodloužení o další jeden rok. Zpracování rozpočtového výhledu obcím umožňuje zlepšení a zjednodušení zpracování rozpočtu, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospodaření subjektu v budoucím období, o využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku. 2. Analýza hospodaření uplynulého období Na základě analýzy minulého období (účetních dat za čtyři předcházející roky), analýzy upraveného rozpočtu a s přihlédnutím na předpokládaný vývoj ekonomiky státu (schválený státní rozpočet na rok 2010 a střednědobý výhled státu na léta ) je navržen plán hospodaření města na další pětileté období. Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty: Účetnictví let Rozpočty let Splátkové kalendáře závazků města Jednotlivé rozpočty jsou sestavovány jako vyrovnané s využitím položky financování. Analýza hospodaření města za období je zaměřena na zkoumání vývoje základních indikátorů: provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a výdajů), rozdíl provozního přebytku a splátek jistin, ukazatele dluhové služby, celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů). Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat, že ekonomika města v letech má charakter zdravého hospodaření. Město vykazovalo v celém sledovaném období, vyjma roku 2007, záporné saldo všech příjmů a výdajů (bez financování). Provozní přebytek města dosahuje v celém zkoumaném období kladných hodnot. Po odečtení splátek jistin od provozního přebytku je provozní přebytek záporný. Tato skutečnost je zapříčiněna čerpáním kontokorentního úvěru ve všech sledovaných letech

4 Tabulka č. 1: Vývoj hospodaření města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo bez financování Uhrazené splátky jistiny Přijaté půjčky Fin.prostředky minul.let Financování Příjmy všechny Výdaje všechny Saldo úplné Provozní přebytek(pp) Rozdíl PP a spl.jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluh. služba/dluh.základna(v% ) 63,90 87,85 115,27 147,64 Poměrně vysoké investiční náklady města byly částečně financovány prostřednictvím cizích zdrojů, a to úvěrů. Ukazatel dluhové služby nabývá, díky čerpání kontokorentního úvěru v celém období, hodnot od 63,9% do 147,6%. V průběhu celého sledovaného období město realizovalo několik rozsáhlejších investičních akcí, které mají přímý vliv na vývoj příjmů a výdajů. Jednalo se v převážné o investice do bytového a nebytového fondu (půdní vestavby v DPS, Taušlova čp.540 a Kunčice čp.164, půdní vestavby a zateplení U Dvora čp , modernizace bytů v Komenského 42, zhodnocení bytu Hausenská, výstavba veřejných WC, koupě budovy Spořitelny), investice do komunikací (např. oprava komunikací Dolní cesta, Jiráskova, Polní a Na Rozmezí, výstavba komunikace k RD pod OEZ, komunikace k průmyslové zóně, rekonstrukce ulice Šedivské, výstavba přednádraží, opravy chodníků Komenského, Šedivská a Ústecká), investice do mateřských a základních škol, investice Integrovaný systém nakládání s odpady 1.etapa (výstavba kompostárny a sběrného dvora Orlice včetně vybavení), investice do výstavby městského úřadu na Václavském náměstí, koupě pozemků nad OEZ a nad Bažantnicí Příjmy uplynulého období Z hlediska hospodaření územního samosprávného celku jsou příjmy veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací a přijaté splátky půjček za účelem rozpočtové politiky (např. půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím). Příjmy města jsou členěny na příjmy běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými a provozními dotacemi. Jedná se tedy o každoročně opakující se - 4 -

5 příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku a investiční dotace, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů města. Běžné příjmy v roce 2008 rostou, v letech 2007 a 2009 klesají (pokles roku 2007 je způsoben menším příjmem na straně provozních dotací změna zákona o výplatě sociálních dávek, u druhého jmenovaného roku se pak jedná o výpadek příjmů v důsledku celosvětové ekonomické krize). Na běžných příjmech se nejvíce podílí sdílené daně (62,2%). V případě kapitálových příjmů jde o nahodilý, nepravidelný příjem. Kapitálové příjmy byly nejvyšší v roce Běžné příjmy činí v průměru za poslední čtyři roky 77,2% celkových příjmů, kapitálové příjmy 22,8%. Vývoj běžných příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Tabulka č. 2: Vývoj příjmů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy sdílené daně ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní přijaté transfery BĚŽNÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy (třída 3) Investiční přijaté transfery KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM Graf č. 1: Vývoj příjmů města v letech tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Sk Sk Sk Sk

6 Graf č.2 a č.3 ukazuje podíl skutečně přijatých hodnot (dle účetních dat) jednotlivých příjmových tříd na celkových příjmech v letech 2008 a Graf č. 2: Struktura příjmů města v roce 2008 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 25% Daňové příjmy 56% Nedaňové příjmy 8% Graf č. 3: Struktura příjmů města v roce 2009 Neinvestiční dotace 11% Kapitálové příjmy 30% Daňové příjmy 53% Nedaňové příjmy 6% Daňové příjmy Příjmy z daní a poplatků tvoří podstatnou část běžných příjmů města. Převážná část daňových příjmů připadá na daně sdílené, jejich procentuelní podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Daně výlučné jsou ty, u kterých celý výnos patří obci. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob, kdy plátcem je obec nebo město. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Z analýzy daňových položek vyplývá, že k nejvýznamnějším zdrojům příjmů města patří DPH, která se podílí na daňových příjmech v průměru posledních čtyřech let 34,4 %. Podobně jako u ostatních daňových příjmů, lze i u této položky ve sledovaném období zaznamenat její postupný růst, výjimku - 6 -

7 tvoří rok 2009, kdy vlivem ekonomické krize dochází k poklesu, i když jen velmi mírnému. K dalším zásadním položkám ovlivňující objem daňových příjmů patří DPPO (průměrný podíl položky na daňových příjmech za poslední čtyři roky činí 21,5 %, ovšem s výrazným propadem v posledním sledovaném roce viz výše) a DPFO ze závislé činnosti (průměrný podíl 19,4 %). Tabulka č. 3: Vývoj daňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatky za provozovaný výherní hrací příst Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Výši příjmů z místních poplatků, které město vybírá na základě vydaných obecně závazných vyhlášek (např. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů apod.), má město možnost v mezích zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, plně ovlivnit. Největší objem prostředků (4,4 %) plyne z poplatku za uložení odpadů. Město Letohrad stanovilo několik místních poplatků, ze kterých získává celkově 5,5% daňových příjmů. Nezanedbatelným příjmem obecních rozpočtů je také daň z nemovitosti (v průměru 4,2 % daňových příjmů). V celém analyzovaném období je struktura podobná, což dokládají jak absolutní hodnoty v předchozí tabulce, tak i jejich následující grafické vyjádření

8 Graf č. 4: Vývoj daňových příjmů města v letech tis. Kč Sdílené daně DPPO za obce Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Sk Sk Sk Sk Vývoj jednotlivých položek sdílených daní v letech přináší následující graf. Absolutní hodnoty DPFO ze závislé činnosti, DPPO a DPH vykazují (kromě posledního roku analýzy) každoroční nárůst. DPFO z kapitálových výnosů zůstává téměř na konstantní úrovni a u DPFO OSVČ došlo v roce 2008 k poklesu o 1,5mil. Kč, i díky tomu zaznamenal rok 2009 nečekaný nárůst. Graf č. 5: Vývoj sdílených daní města v letech tis. Kč DPFO zč DPFO sč DPFO z kap.výn. DPPO DPH Sk Sk Sk Sk

9 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy může město plně ovlivňovat. Jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti města, z pronájmu majetku, z úroků, z přijatých splátek půjčených prostředků, ze sankčních plateb a vratek transferů. Absolutní hodnota nedaňových příjmů v období 2006 až 2008 každoročně roste, a to z 5,5 na 8,8 mil. Kč, v posledním sledovaném roce dochází k poklesu na úroveň roku Zásadním zdrojem nedaňových příjmů pro město jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou: pronájem nemovitostí, přijaté sankční platby, pronájem pozemků a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Tabulka č. 4: Vývoj nedaňových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) Mýtné Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Ostatní přij.vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaň. příjmy j.n Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy nemají pravidelný vývoj. Jedná se o příjmy nahodilé, kdy město prodává majetek, a proto by měly být použity převážně na akce investiční, aby hodnota majetku města neklesala. Hodnota kapitálových příjmů v roce 2008 výrazně vzrostla a hlavním zdrojem byl prodej pozemků a nemovitostí, v roce 2009 byly naopak tyto příjmy nejnižší ve sledovaném období. Tabulka č. 5: Vývoj kapitálových příjmů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem

10 Přijaté transfery Přijaté transfery zahrnují přijaté dotace od jiných rozpočtů nebo ze zahraničí. Neinvestiční přijaté transfery (sesk.pol. 41) nejsou určeny na pořízení dlouhodobého majetku. Na pořízení investičních výdajů je určeno sesk.pol. 42. Specifické je postavení podseskupení 413, které zahrnuje prostředky přijaté z jiných bankovních účtů (resp. peněžních fondů) města. Investiční přijaté dotace nabývají nahodilých hodnot. Nejvyšší úrovně dosáhly investiční dotace v roce 2009, a to převážně od regionálních rad a státních fondů. Nejnižší byly investiční dotace v roce Tabulka č. 6: Vývoj přijatých transferů města v letech Pol. Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu Neinvest.přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Neinvestiční přijaté dotace celkem Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční transfery přijaté od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční přijaté tsf. od mezinár.institucí Investiční přijaté dotace celkem Přijaté dotace celkem Výdaje uplynulého období Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové (investiční) účely, opětované i neopětované a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky. Realizace záměrů a potřeb města, naplňování volebního programu, se uskutečňuje prostřednictvím výdajů. Město k těmto cílům používá veřejné prostředky, proto musí důkladně analyzovat vynaložené finanční zdroje. Největší podíl na běžných výdajích dosahují transfery (36,7%), zejména příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkových výdajů bylo určeno v roce 2009 na kapitálové výdaje 46,9%. Výše kapitálových výdajů, které se město rozhodne použít na investice, závisí jednak na velikosti provozního přebytku, ale také i disponibilních příjmů z prodeje majetku města a investičních dotacích z jiných rozpočtů. Ve zkoumaném období kapitálové výdaje dosahují v průměru 38,8% celkových výdajů města. V letech 2006, 2008 a 2009 dosahují hodnot 38, 48 a 59 mil. Kč, v roce 2007 klesají na 22 mil. Kč

11 Tabulka č. 7: Vývoj výdajů města v letech Text (tis. Kč) Sk Sk Sk Sk Platy a odměny včetně pojistného Nákup materiálu a DHM Úroky a finanční výdaje Nákup energií a služeb Opravy a udržování Ostatní příspěvky Transfery celkem neinvestiční příspěvky PO a pod sociální dávky ostatní transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Struktura výdajů Z hlediska zastoupení jednotlivých kumulovaných výdajů města, dosahují největší podíl na běžných výdajích transfery (36,7%), na mzdové prostředky město vydává 23,9 % běžných výdajů a 23,1 % běžných výdajů uhradí na platbách za nákup energií a služeb. Graf č. 6: Vývoj běžných výdajů města v letech tis. Kč Platy a odměny vč. pojistného Nákup mat., DHM a pod. Nákup energií a služeb Úroky a fin. výdaje Opravy a udržování Transfery celkem Sk Sk Sk Sk Podrobnější informace o podílu jednotlivých kumulovaných skupin výdajů na celkových výdajích nabízí následující graf:

12 Graf č. 7: Struktura výdajů města v roce 2009 Kapitálové výdaje 41,5% Platy a odměny vč. pojistného 13,8% Nákup mat. 2,6% Úroky a fin.výdaje 1,6% Nákup energií a služ. 16,5% Ost. transfery 0,9% Soc. dávky 0,8% Neinv.přís. PO a pod. 16,5% Ostatní příspěvky 0,6% Opravy a udrž. 5,2% 2.3. Ukazatel dluhové služby Od roku 2009 je nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Monitoring obsahuje 16 informativních a 2 monitorující ukazatele. Soustava informativních a monitorujících ukazatelů obsahuje hodnoty nejen za obec, ale i za jí zřízené příspěvkové organizace. Aby byla zachována kontinuita výsledků za minulá období, obsahuje tento materiál hodnocení hospodaření města dle původního usnesení vlády č. 346 z roku Ukazatel dluhové služby dle tohoto usnesení nesmí překročit limit 30%. Od roku 2006 dochází ke zvýšení ukazatele dluhové služby nad povolený 30ti% limit. Vysoká hodnota dluhové služby je způsobena již dříve zmíněným kontokorentním úvěrem (cca 6 mil. Kč). Bez revolvingu tohoto kontokorentního úvěru (započítána pouze částka jedné splátky na rok, tj. výše zmíněných cca 6 mil. Kč) by ukazatel dluhové služby dosahoval v roce 2006 cca 26%, v roce ,3% a v roce ,6%. Výjimku tvoří rok 2009, kde i po této úpravě ukazatel dosáhl 55,8%, resp. 49,4% kdybychom započítali pouze rozdíl zůstatků tohoto účtu, což bylo zapříčiněno mimořádnými splátkami úvěru z dotace na rekonstrukci přednádraží ve výši 20,058 mil. Kč. Tabulka č. 8: Ukazatel dluhové služby města v letech Text ( tis. Kč ) Sk Sk Sk Sk Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby (% ) 63,90% 87,85% 115,27% 147,64%

13 3. Analýza rozpočtu na rok 2010 Rozpočet města byl sestaven jako mírně přebytkový. Přebytek představuje možnou finanční rezervu pro následující období. Běžné příjmy ( tis. Kč) převyšují běžné výdaje ( tis. Kč) a vzniká tak kladný rozdíl ve výši tis. Kč. Přebytek běžného rozpočtu slouží především na uhrazení závazků a investičních záměrů města. Upravený rozpočet vykazuje poměrně malé změny oproti schválenému, přebytek mírně roste na tis. Kč. Kapitálové příjmy ( tis. Kč) pokrývají (mírně přesahují) kapitálové výdaje ( tis. Kč), čímž vzniká malý přebytek kapitálového rozpočtu v hodnotě tis. Kč. V upraveném rozpočtu se tento výsledek mění na deficit tis. Kč. Výsledkem je vyrovnanost rozpočtu města. Tabulka č. 9: Schválený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Tabulka č. 10: Upravený rozpočet na rok 2010 Text (tis. Kč) Příjmy Výdaje Rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem (bez financování) Financování Celkem Příjmy rozpočtu 2010 V roce 2010 dosahují celkové příjmy schváleného rozpočtu hodnoty tis. Kč. Běžné příjmy se skládají z 74% daňových příjmů, z 10,5% nedaňových příjmů a z 15,5% neinvestičních dotací. Běžné příjmy tvoří 48,8 % celkových příjmů. Upravený rozpočet se v globálních částkách liší jen minimálně - celkové příjmy tis. Kč a složení je následující 70% daňové příjmy, 10,9% nedaňové příjmy a 19,1% neinvestiční dotace. Běžné příjmy se podílejí 50,3% na celkových příjmech. Tabulka č. 11: Příjmy rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Neinvestiční dotace ze SR Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Přijaté půjčky Fin.prostředky minul. let Řízení likvidity 0 0 Příjmy všechny

14 Pro ilustraci uvádíme v následujícím grafu strukturu celkových příjmů rozpočtu roku Graf č. 8: Struktura celkových příjmů města v roce 2010 Investiční dotace 42,9% Daňové příjmy 36,1% Neinvestiční dotace 7,6% Kapitálové příjmy 8,4% Nedaňové příjmy 5,1% 3.2. Výdaje rozpočtu 2010 Celkové výdaje schváleného rozpočtu města v roce 2010 činí tis. Kč. Běžné výdaje tvoří 45,6% celkových výdajů, kapitálové pak 54,4%. Největší objem běžných výdajů v roce 2010 směřuje na neinvestiční nákupy především energií a služeb (34,4%), na vyplácení transferů občanům a neziskovým organizacím (34,3%) a 25,9% běžných výdajů slouží k pokrytí mzdových nákladů. I u výdajové strany upraveného rozpočtu dochází k podobně nepříliš významným posunům globálních částek. Celkové výdaje upraveného rozpočtu tis. Kč. Jednotlivé podíly výdajů jsou rozloženy následovně neinvestiční nákupy (36,5%), transfery občanům a neziskovým organizacím (32,1%) a mzdové náklady (25,8%) z běžných výdajů. Běžné výdaje se podílejí 45,5% na celkových výdajích. Tabulka č. 12: Výdaje rozpočtu města za rok 2010 Text (tis. Kč) RS2010 RU2010 Platy a odměny vč. pojistného Neinv. nákupy Neinv. transfery Ost. neinv. výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Uhrazené splátky jistiny Řízení likvidity Výdaje všechny

15 Následující graf zachycuje strukturu celkových výdajů rozpočtu roku Graf č. 9: Struktura výdajů města v roce 2010 Kapitálové výdaje 54,5% Platy a odměny vč. pojistného 11,7% Nákup mat. 1,0% Úroky a fin.výdaje 2,5% Nákup energií a služ. 10,3% Opravy a udrž. 5,0% Ost. transfery 0,0% Soc. dávky 1,3% Neinv.přís. PO apod. 13,3% Ostatní příspěvky 0,3% 3.3. Sdílené daně Základ příjmové části rozpočtu města tvoří sdílené daně. Plnění rozpočtovaných příjmů v této oblasti je nutné věnovat náležitou pozornost, obzvláště nyní v době probíhající reformy veřejných financí. Sdílené daně predikované společností AQE advisors, a.s. vychází z údajů platného státního rozpočtu na rok 2010, zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), a vyhlášky č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů. Hodnoty pro výpočet sdílených daní jsou určeny následovně: Počet obyvatel k : Procentuelní podíl obce na výnosu daní: 0, Počet zaměstnanců k : Procentuelní podíl obce "motivační daň": 0, Tabulka č. 13: Predikce sdílených daní na rok 2010 Daňový příjem Podíl obcí (mld.) Město (mil.kč) Rozp (mil.kč) DPFO zč ,50 8,55 - Motivační DPFOzč.(1,5%) 1,60 1,36 - DPFO zč vč. motiv 24,10 9,90 10,45 DPFO sč ,4% 2,50 0,95 - DPFO sč % 5,90 2,24 - DPFO sč ,40 3,19 1,49 DPFO vyb. srážkou ,10 0,80 0,77 DPPO ,80 11,70 10,01 DPH ,00 22,04 19,69 celkem 123,40 47,63 42,41 První sloupec tabulky uvádí očekávanou skutečnost sdílených daní dle plnění státního rozpočtu 2010, druhý sloupec zachycuje pravděpodobně dosažitelný objem financí sdílených

16 daní 2010 pro město Letohrad. Třetí sloupec obsahuje údaje sdílených daní dle schváleného rozpočtu města. Ze srovnání druhého a třetího sloupce vidíme, že město je ve svém odhadu plnění sdílených daní, na základě zkušeností z loňského roku, opatrné. Rozdíl mezi predikcí dle plnění státního rozpočtu a rozpočtem města je cca 5,2 mil. Kč (11% z predikované částky), což je podle našeho názoru rozumná rezerva za současné ekonomické situace, kdy nelze spolehlivě odhadnout vývoj během příštích měsíců. I z ministerstva financí bylo doporučeno rozpočtovat částky dosažené v loňském roce, k nimž bylo při sestavování rozpočtu přihlíženo. 4. Rozpočtový výhled města 4.1. Zdroje rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je střednědobý plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných informací v době jeho sestavení zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, včetně smluvně podložených investičních akcí a dluhové služby. Výhodou takto sestaveného rozpočtového výhledu je úspora času při sestavování rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a v neposlední řadě informace o velikosti volných finančních prostředků využitelných na pokrytí investičních záměrů. Upozorňuje také na možná rizika při získávání nových úvěrů. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období : platný rozpočet města na rok 2010, predikce sdílených daní, koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu, předpokládané nahodilé příjmy a výdaje, rozpracované investice z minulého roku, splátkové kalendáře úvěrů Nahodilé příjmy a výdaje rozpočtového výhledu Nahodilé příjmy a výdaje pro období byly namodelovány na základě zhodnocení vývoje jednotlivých položek v minulosti a po konzultaci s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Rozpočtový výhled kromě roku 2010 nepočítá s investičními výdaji. Výše nahodilých příjmů a výdajů je uvedena v následujících tabulkách. Tabulka č. 14: Předpokládané nahodilé příjmy města v letech Pol. Text (tis. Kč) Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z podílů na zisku a dividend Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

17 Tabulka č. 15: Předpokládané nahodilé výdaje města v letech Pol. Text (tis. Kč) Úroky vlastní Progaramové vybavení Věcné dary Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizac Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Budovy,haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Dluhová služba Dluhová služba poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh. Celkem musí město Letohrad v letech splatit 30,37 mil. Kč současných závazků včetně úroků. Celkový dluh města, který bude uhrazen do roku 2022 činí cca 50 mil.kč. Přehled předpokládaných splátek je uveden v následující tabulce: Tabulka č. 16: Dluhová služba města v letech Věřitel Forma závazku ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p.42 spl. jistiny 302,0 314,0 326,0 338,0 350,0 362,0 úroky 73,4 63,1 51,4 39,2 26,6 13,6 Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS spl. jistiny 571,6 611,8 631,8 651,8 671,8 691,8 úroky 155,5 132,6 107,3 81,2 54,3 26,7 Česká spořitelna -Komunikace Jabloňová, Sokolovská, spl. jistiny 612,0 608,0 SNP, Sádka úroky 88,0 42,6 Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, spl. jistiny 1 596,0 361,0 Ústecká (Polní) úroky 82,3 14,4 Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, spl. jistiny 1 425,5 II.et. úroky 50,6 Komunikace 08 - investiční 10 let spl. jistiny 1 483, , , , , ,0 úroky 710,0 667,6 593,5 519,3 445,2 371,0 Bydlení 08 - hypotéční 20 let spl. jistiny 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 703,2 úroky 470,0 445,2 410,0 374,9 339,8 304,6 KB - Integr.syst. nakládání s odpady I.et. ( mil. - 5 let) spl. jistiny ,2 674,4 674,4 674,4 110,2 úroky 198,0 83,0 52,0 23,0 1,9 Česká spořitelna -rekonstrukce přednádraží spl. jistiny 1 902,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 úroky 120,0 57,0 52,2 48,2 44,0 40,1 ČS Obnova č.p revolving spl. jistiny ,1 úroky 299,6 ČS Obnova č.p investiční spl. jistiny 0,0 469,9 469,9 469,9 469,9 469,9 úroky 22,5 243,2 218,7 193,6 167,4 142,4 ČS Obnova č.p investiční dofinancování spl. jistiny 0,0 292,5 292,5 292,5 295,5 295,5 úroky 11,2 119,4 98,7 88,2 75,9 65,3 Celková dluhová služba , , , , , , Ukazatel dluhové služby Jak bylo řečeno v kapitole 3.3, je od roku 2009 nahrazeno posouzení hospodaření obcí (usnesení vlády č. 346 z roku 2004) monitoringem hospodaření obcí usnesením vlády ČR č ze dne 12. listopadu Pro potřeby predikce (rozpočtového výhledu) je ukazatel dluhové služby vypočítán dle staré metodiky, platné do konce roku V kontextu s ekonomickým hodnocením (viz. kapitola 6) dává ucelený přehled o hospodaření města v následujících pěti letech, včetně rizik, která mohou nastat v období navrženého rozpočtového výhledu. Pro posouzení kvality hospodaření města v následujícím pětiletém období je nutné vzít do úvahy nejen ukazatel dluhové služby, ale i vývoj rozdílu salda provozního rozpočtu (provozního přebytku) a splátek jistin

18 Vývoj ukazatele dluhové služby je zachycen v následující tabulce. Tabulka č. 17: Ukazatel dluhové služby města v letech Text (tis. Kč) RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dluhová základna Úroky Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00% Rozpočtový výhled počítá s každoročním růstem dluhové základny o více jak 2 procenta. Vzhledem ke snižující se výši dluhové služby a růstu dluhové základny se ukazatel dluhové služby meziročně snižuje, a to z 12,07% v roce 2011 na 7% v roce Sestavený rozpočtový výhled Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Saldo hospodaření dosahuje kladných hodnot, které se pohybují v rozmezí cirka 6 9 mil. Kč. Údaje roku 2010 jsou převzaty z rozpočtu na rok 2010, který byl sestaven městem Letohrad. Následující roky jsou zpracovány na základě analýzy skutečnosti minulých let a konzultací s vedoucím finančního odboru městského úřadu. Tabulka č. 18: Přehled hospodaření města v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluhová služba/dluhová základna 98,01% 12,07% 9,97% 8,99% 7,57% 7,00%

19 Ukazatel dluhové služby ve zkoumaném období klesá oproti roku 2011 a to z 12,07% na 7% v roce Vysoká hodnota ukazatele dluhové služby v roce 2010 je způsobena opakovaným čerpáním kontokorentního úvěru, v hodnotách dalších let není započteno jeho umořování, které mírně zvýší hodnotu tohoto ukazatele. Vzhledem k tomu, že v letech 2011 až 2015 nejsou zahrnuty investice, není v rozpočtovém výhledu uvažováno s přijetím nového úvěru. Město plánuje velkou investiční akci spolufinancovanou z fondů EU - kanalizaci Kunčice ve výši 23,5 mil. Kč. Právě dokončená rekonstrukce budovy nového úřadu v celkové hodnotě 58,8 mil. Kč též navyšuje splácené částky. Město plánuje i další investiční akce, které jsou shrnuty v následující tabulce. Předpokládá se prvotní krytí pomocí úvěru, čímž opět vzroste ukazatel dluhové služby. Tabulka č. 19: Přehled plánovaných investic v letech Název a místo stavby r r r r r CELKEM Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance Výdaj Dotace Kofinance 1. Kanalizace Kunčice Územní plán Rekonstrukce náměstí (doplatek) Rekonstrukce místní komun. u sběrny (doplatek) Sběrný dvůr Letohrad, II.etapa Revitalizace býv.veř. WC v Zám.parku II.et Bikepark + prislusenstvi Skatepark a příslušenství Zateplení obou ZŠ Regenerace sídliště U Dvora - I.-IV. etapa Zateplení Kulturní dům - "splaceni uveru ZK" Regenerace mestské pam. zony SFDI Rekonstrukce mistn. Komunikací Kanalizace a COV Cervena Plynofikace Kuncice RD Nad Bazantnici (priprava uzemi) Prum. zona nad OEZ CELKEM V oblasti běžných příjmů byl upraven vývoj daňových položek v návaznosti na státní rozpočet na rok 2010 a na základě schváleného zákona č. 377/2007 Sb., o rozpočtovém určení daní. Přehled hospodaření v letech je zobrazen v grafické příloze dokumentu. Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) se pohybuje v letech od 6 do 9 mil. Kč. Po odečtení splátek jistiny je rozdíl v rozmezí 0,45 až 4,78 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku. Město tedy může pouze minimálně, vzhledem k objemu a též nejistému ekonomickému vývoji, využívat prostředků běžného rozpočtu k financování investičních výdajů. K dalším možnostem zvýšení investičních aktivit města patří: hledání úspor na straně běžných výdajů města, prodej majetku, akcií a majetkových podílů, získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí, využití sdružených prostředků - spolupráce s obcemi, sponzory a podnikatelskými subjekty. Jako optimální se podle našeho názoru jeví kombinace těchto možností

20 4.6. Volné finanční prostředky V řádku Volné finanční prostředky jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků. Ve výhledu nejsou v letech započítány investice. V následující tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celý rozpočtový výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. Tabulka č. 20: Volné finanční prostředky na investice v letech Údaje (tis. Kč) RU 2010 RV 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 Běžné příjmy Běžné výdaje Provozní přebytek Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Příjmy všechny Výdaje všechny SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Uhrazené splátky jistiny Volné finanční prostředky Z předcházející tabulky je patrné, že město může ve sledovaném období ( ) investovat minimálně 0,5 mil. Kč (v roce 2011), maximálně necelých 5 mil. Kč (v roce 2015), aniž by uvažovalo o cizích finančních zdrojích Průběžný monitoring Vzhledem k současnému vývoji celosvětové ekonomiky a jeho dopadům na hospodaření všech subjektů, doporučujeme pravidelně vyhodnocovat plnění rozpočtu, minimálně jednou měsíčně na základě účetní závěrky. Pro snadnější orientaci je vhodné zavést systém závazných ukazatelů, které by vhodným způsobem agregovaly poněkud velký rozsah vlastních dat účetních závěrek. Přičemž ukazatele mohou být několika úrovní, rozdělené na hlavní a doplňující. Tabulka rozpočtového výhledu (60 řádková) nabízí hned několik možných ukazatelů, jejichž hodnoty mají dobrou vypovídací schopnost a nezahltí odpovědné osoby množstvím čísel. Prvním, který byl delší dobu obecně platným kritériem na základě usnesení vlády č. 346 z roku 2004, je ukazatel dluhové služby (řádek 60). Jako příklad možných dalších hlavních (globálních) uvádíme: 1 Provozní přebytek [PP] (řádek 56): který je rozdílem mezi Běžnými příjmy [BP] (řádek 23) a Běžnými výdaji [BV] (řádek 44). Tento by měl být vždy kladný (záporný je roven životu na dluh, kdy je běžný provoz placen z výnosů jednorázových prodejů nebo dokonce úvěrů), je vhodné stanovit jeho minimální výši a snažit se o jeho růst v čase. Lze sledovat i jako relativní hodnotu ve vyjádření PP/BP se stanovením dolní meze, ovšem s přihlédnutím k objemu protékajících peněz (sociální dávky), které svým navýšením nemění výši PP, ale snižují tento

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2009 2013 B-/AQE STR 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2009 2013 B-/AQE STR 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA LETOHRAD 2009 2013 B-/AQE Přijatelný subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu STR 3 Kvalitní subjekt

Více

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2021 květen 2016 Obsah 1 Efektivnost rozpočtového výhledu... 3 2 Základní informace o obci... 4 3 Odhad příjmů ze sdílených daní... 5 4 Rozpočtový výhled

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 2016 2020 A2+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 2016 2020 A2+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 216 22 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV B+/AQE STR 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV B+/AQE STR 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV 215 219 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 3 Vyhovující subjekt

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SLANÝ 2013 2017 B1+/AQE STR 3. Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky,

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SLANÝ 2013 2017 B1+/AQE STR 3. Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SLANÝ 2013 2017 B1+/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu. STR 3 Vyhovující

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO B-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO B-/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO 217 221 B-/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt

Více

M Ě S T O R A K O V N Í K

M Ě S T O R A K O V N Í K ROZPOČTOVÝ VÝHLED dle 3 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 213 215 M Ě S T O R A K O V N Í K Strana 1 (celkem 16) Rozpočtový výhled města Rakovníka na období 213

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD A2-/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV B+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV B+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV 2011 2015 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC B1-/AQE STR 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC B1-/AQE STR 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 2011 2015 B1-/AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již v krátkém časovém horizontu STR 3

Více

Obsah: 1. Úvod Vyhodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu města Uničova na rok

Obsah: 1. Úvod Vyhodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu města Uničova na rok Obsah: 1. Úvod...2 2. Vyhodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu města Uničova na rok 2005-2009...2 3. Analýza hospodaření města Uničov v letech 2002-2004...4 4. Současnost - rozpočet na rok 2005...9

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV B+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV B+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UNIČOV 2012 2016 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 2015 2019

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 2015 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KLATOVY 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

6. Hospodaření Města Valašské Meziříčí a jeho organizací

6. Hospodaření Města Valašské Meziříčí a jeho organizací 6. Hospodaření Města Valašské Meziříčí a jeho organizací (hospodaření v letech 2002 2004 v porovnání s rozpočtem na rok 2005) Analýza hospodaření uplynulého období Na základě provedené analýzy hospodaření

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV 2013 2017 B1+/AQE Vyhovující (uspokojivý) subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu STR

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2015 1 2 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016-2020

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR)

*predikce Cityfinance (2016 z neupravených dat MF ČR) 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 předpoklad 216* 217* 218* 219* Mšeno Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 11.9.216 Východiska: Okres: Mělník Využívá

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Veřejné rozpočty a financování obcí a měst v roce 2011, rozpočet na rok 2012 Ministerstvo financí ČR říjen 2011 Vývoj daňových příjmů územních samosprávných

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE - rozpočet 2011 a výhled (v tis. Kč)

PŘÍJMY A VÝDAJE - rozpočet 2011 a výhled (v tis. Kč) PŘÍJMY A VÝDAJE - rozpočet 2011 a výhled 2012-2016 (v tis. Kč) PŘÍJMY DRUH PŘÍJMU r. 2011 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 Daňové příjmy: 255 200 255 280 263 685 264 685 265 685 265 685 265 685

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více