Přírodní bohatství ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodní bohatství ČR"

Transkript

1 Název programu: Manuál pro lektory VP Přírodní bohatství ČR Anotace: Příroda se bez lidí obejde, lidé bez přírody ne. Společně zjistíme, co si představit pod pojmem ochrana přírody a ujasníme si, jestli máme povinnost přírodu chránit nebo to závisí na naší dobré vůli. Zjistíme, kde leží naše největší přírodní bohatství a co tato místa ukrývají. Pozornost budeme věnovat chráněným druhům, ale i našim národním parkům. Zmíníme také vybrané CHKO. Zařazení do RVP: Dle rámcových vzdělávacích programů tento výukový program navazuje na průřezové téma Environmentální výchova a dále rozvíjí klíčové kompetence k učení, komunikativní a občanské. Vhodně doplňuje a prohlubuje vědomosti žáků z oblasti přírodopisu (biologie), konkrétně především v oblasti ekologie a ochrany přírody. Cílová skupina: mladší žáci: třída ZŠ starší žáci: ročník SŠ MLADŠÍ ŽÁCI Cíle pro mladší žáky: Žáci dokáží popsat vývoj ochrany přírody a vyjmenovat základní kategorie ochrany přírody. Vysvětlí pojem územní a druhová ochrana a jejich další členění. Vyjmenují alespoň 3 chráněné organismy. Zvládnou vyjmenovat naše národní parky, krátce je popsat a ukázat na mapě. Použité pomůcky: obrázek rozrazilu rezekvítku, barevné nálepky, balící papír, pastelky na flip, originální myšlenková mapa, provázek, seznam otázek, 4 skupiny obrázků (1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi), 4x vyhláška, provázek, 4 nápisy s kategorií ochrany, pracovní listy, obrázek malého a velkého státního znaku, foto stromu s červenými pruhy, 3 stromy nakreslené na tabuli, 4x obálka s kartičkami obrázek, název NP, příd. jméno, popis území OSNOVA PROGRAMU pro mladší žáky 1. hodina 1. Představení lektorky, projektu Rezekvítku a výukového programu (obrázek rozrazilu) 2. Icebreaker hry (barevné nálepky) 3. Myšlenková mapa (balící papír, pastelky na flip, originální myšlenková mapa) 4. Historie ochrany přírody 5. Hra ANO/NE (provázek, seznam otázek) 1

2 2. hodina 6. Druhová ochrana (4 skupiny obrázků 1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi; 4x vyhláška, provázek, 4 nápisy s kategorií ochrany, pracovní listy) 7. Územní ochrana úvod 8. Hra stoupni si do CHÚ (3 stromy nakreslené na tabuli) 9. NP přiřazovačka (4x obálka s kartičkami obrázek, název NP, příd. jméno, popis území) 10. Maloplošná zvláště chráněná území 11. Závěr a zpětná vazba STARŠÍ ŽÁCI Cíle pro starší žáky: Žáci dokáží popsat vývoj ochrany přírody a vyjmenovat základní kategorie ochrany přírody. Vysvětlí pojem územní a druhová ochrana a jejich další členění. Vyjmenují alespoň 3 chráněné organismy. Na mapě ČR lokalizují, alespoň 3 chráněné krajinné oblasti. Zvládnou vyjmenovat naše národní parky, krátce je popsat a ukázat na mapě. Použité pomůcky: obrázek rozrazilu rezekvítku, barevné nálepky, balící papír, pastelky na flip, originální myšlenková mapa, rozstříhané texty, obrázky území, provázek, kolíčky, provázek, seznam otázek, 4 skupiny obrázků (1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi), 4x vyhláška, provázek, 4 nápisy s kategorií ochrany, pracovní listy, obrázek malého a velkého státního znaku, foto stromu s červenými pruhy, 3 stromy nakreslené na tabuli,4x mapa ČR, 4x balíčky s logy ZCHÚ, 4x obálka s kartičkami obrázek, název NP, příd. jméno, popis území OSNOVA PROGRAMU pro starší žáky 1. hodina 1. Představení lektorky a Rezekvítku (podle programu také výukový program, obrázek rozrazilu) 2. Icebreaker hry (barevné nálepky) 3. Myšlenková mapa (balící papír, pastelky na flip, originální myšlenková mapa) 4. Historie ochrany přírody (rozstříhané texty, obrázky území, provázek, kolíčky) 5. Hra ANO/NE (provázek, seznam otázek) 2. hodina 6. Druhová ochrana (4 skupiny obrázků 1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi; 4x vyhláška, provázek, 4 nápisy s kategorií ochrany, pracovní listy) 7. Územní ochrana úvod 8. Hra stoupni si do CHÚ (3 stromy nakreslené na tabuli) 9. Práce s mapou (4x mapa ČR, 4x balíčky znaků) 10. NP přiřazovačka (4x obálka s kartičkami obrázek, název NP, příd. jméno, popis území) 11. Maloplošná zvláště chráněná území 12. Závěr a zpětná vazba 2

3 PODROBNÝ POPIS PRŮBĚHU PROGRAMU pro starší i mladší žáky 1. hodina Před hodinou je potřeba si nachystat 4 pracovní místa a někde vytvořit větší místo na další aktivity. 1. Představení lektorky a Rezekvítku mladší i starší žáci (podle programu také výukový program, ukázat dětem na obrázku rozrazil rezekvítek, aby věděly podle, které rostliny se naše organizace jmenuje) 2. Icebreaker mladší i starší žáci (barevné nálepky) Všechny žáky postavíme zády k lektorovi. A postupně jim na záda nalepíme barevné kolečka tak aby od každé barvy byl stejný počet = stejně početné skupinky. Úkolem žáků pak je rozdělit se do skupinek podle barev co mají na zádech bez mluvení. 3. Myšlenková mapa mladší i starší žáci (balící papír, pastelky na flip, lepidla, samolepící bločky, originální myšlenková mapa) Doprostřed papíru napíše lektor slovní spojení Ochrana přírody. Žáci si stoupnou kolem balícího papíru a mají se zamyslet, co si představí, popř. co ví o ochraně přírody. Každý žák dostane 2 papírky, na které napíše, co ho k ochraně přírody napadlo. Popsané papírky pak každý žák nalepí na balicí papír. Lektor pak papírky s nápisy seřadí, tak aby správně spadala pod jednotlivá klíčová slova viz předloha v příloze. To co se nám hodí do naší myšlenkové mapy, zapíšeme na dané místo (podle předlohy), tak abychom s tím dále mohli pracovat. Pokud žáci neví, snažíme se jim pomoci pomocnými otázkami. Máme jen CHÚ o velké rozloze? Chrání se u nás jen území? Jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněné stejně? Jakmile máme vytvořenou celou myšlenkovou mapu, ještě jednou si ji projdeme a zkusíme od žáků zjistit, jestli ví, kdo vyhlašuje CHÚ, v jakém dokumentu jsou daná ustanovení týkající se ochrany přírody zakotvena, kdo je nejvyšším orgánem ochrany přírody? Před další aktivitou je potřeba vyslovit otázku Byla ochrana přírody stejná v průběhu let? Odpověď na tuto otázku žáci získají po další aktivitě. TEORIE Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky. Nejdůležitějšími prvky zákona je ochrana přírody obecná a zvláštní. Obecná ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů před vyhubením (včetně snížení jejich genetické variability, vymizení dílčích populací, nebo zničení jejich ekosystému). Zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a druhovou ochranu, nově se však objevuje jejich provázání, které souvisí také s implementací soustavy NATURA Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v ČR. 3

4 4. Historie ochrany přírody mladší i starší žáci (rozstříhané texty, obrázky území, provázek, kolíčky) Mladší žáci: S mladšími žáky je možné aktivitu probrat pouze okrajově kdy a proč začaly první snahy o ochranu přírody (13. stol.), kdy vznikl první zákon (1956) a jak se liší od stávajícího. Starší žáci: Každá skupinka dostane obálku s lístečky, které mají složit a přečíst si text. Na jeho základě skupinky na nataženou šňůru kolíčky připevní obrázky podle typu aktivit na daných lokalitách, které se dozvěděli v textu. Text, který složili, zkusí interpretovat svými slovy (např. ve 13. stol. se zřizovali obory na časové ose bude první obrázek s jelenem v ohradě). Na závěr žáci okomentují, jak se lišila ochrana přírody v jednotlivých obdobích. Proč se ustoupilo z konzervace území a dnes se v něm provádí zásahy. (Konzervovaná území zarůstala a snižovala se pestrost území, kvůli které se území chránilo.) Měnila se tedy ochrana přírody během let? Ano a velmi. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: obrázek s jelenem rozstříhaný text Za první snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezený režim vstupu a hospodaření. V některých případech byly dokonce vystěhovány při zakládání obory celé vesnice. Přestože šlo především o ochranu majetku, tedy opatření proti pytláctví a krádeži dřeva, měla tato opatření do budoucna významný vliv na zachování cenných přírodních území. Díky oborám tedy zůstaly zachované velké relativně neporušené části přírody až do pozdního novověku. obrázek se zákazem vstupu člověka rozstříhaný text Cílená ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit plošnému ničení přírodních zdrojů. Jednotlivé osoby již zřizují první chráněná území, většinou jde o aktivity osvícených šlechticů. První chráněné území u nás zřídil roku 1838 na svém panství Nové Hrady hrabě Buquoy, jde o Žofínský prales. Ve stejném roce zřídil další chráněné území Hojná voda. Obě tato chráněná území existují dodnes. Roku 1858 pak kníže Jan Schwarzenberg založil rezervaci Boubínský prales, dnešní stejnojmennou národní přírodní rezervaci. V této době měla ochrana přírody funkci konzervační. To znamená, že se často vyhlašovali rezervace na relativně poškozených kouscích přírody, aby se zachránili do budoucna. V rezervacích bylo vyloučeno hospodaření a často i přístup člověka. obrázek s tabulkou zákazů rozstříhaný text V roce 1956 byl u nás schválen první zákon na ochranu přírody - 40/1956 Sb. Zákon byl velice stručný a za porušení zákona nebyly většinou vymezeny tresty či sankce. Pokud byl trest stanoven, postihoval spíše prosté občany, než velké podniky. Bylo to dáno tím, že omezování průmyslu a zemědělství nebylo v zájmu tehdejšího režimu (komunismus). Zákon obsahoval jednak územní ochranu, ale také seznam chráněných druhů rostlin a živočichů (u nichž bylo zakázáno rušení, lov, sběr, poškozování jejich prostředí). Tento zákon představoval významný příspěvek k ochraně přírody a stále je zde uplatňován konzervační přístup k ochraně přírody. 4

5 obrázek s pracanty rozstříhaný text V 70. letech 20. století se začal náhled na ochranu přírody celosvětově měnit. Z problému lokálního se postupně stával problém globální. Jednotlivé škodlivé vlivy člověka postupně překračovaly hranice států a ochrana přírody se začala řešit mezinárodně. Také přístupy k ochraně přírody se začaly významně měnit. Z ochrany konzervační (zákaz vstupu a hospodaření) na ochranu aktivní. Aktivní ochrana přírody se vyznačuje především řízeným hospodařením a volnějším přístupem veřejnosti na chráněná území. Vlivem konzervačního přístupu ochrany přírody, došlo totiž např. k zániku lokalit četných orchidejí v lučních rezervacích, kdy po zamezení dosavadního hospodaření kosení či pastva (na němž byly orchideje závislé) započala sukcese a orchideje zmizely. 5. Hra ANO/NE mladší i starší žáci (provázek, seznam otázek) Uprostřed volné plochy natáhneme provázek. Žáci jsou vyzváni, aby si stoupli plus/minus na tuto čáru. Otázky, které jim budete klást, se vztahují k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Vybírejte otázky náhodně, jednou odpověď ANO, NE, NE, Žáci se mají vždy rozhodnout, zda jejich odpověď je ANO (stoupnou si doleva) nebo NE (stoupnou si doprava). Po každé otázce vyzveme jednoho ze skupiny ANO nebo NE, aby svoji odpověď vysvětlil, případně uvedl důvod, proč se rozhodl pro danou odpověď. Potom řekneme správnou odpověď, případně ji dovysvětlíme. OTÁZKY ANO Může se na chráněném území přespat? (Ano, ale je povoleno pouze bivakování, tzn. nesmí se rozdělat oheň a postavit stan. Má každý právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu? (Ano, ale pokud je to zastavěný pozemek dvory, zahrady, sady, vinice tak ne) Můžeme v lese chodit mimo vyznačené cesty? (Ano, můžeme. Kdybychom chodili po cestách, tak bychom asi nenašli moc hub.) Můžeme si na louce natrhat kytku do vázy? (Ano, ale nesmí se jednat o chráněné druhy rostlin.) Může se po lese jezdit na kole? (Ano, ale pouze po lesních cestách a vyznačených trasách. OTÁZKY NE Mohou se kácet stromy v chráněném území? (Běžný občan strom pokácet nesmí. Kácet stromy v CHÚ se může pouze, pokud je tento zásah v plánu péče.) Můžeš si v lese nasbírat plody a pak je prodat? (Ne, člověk si může nasbírat lesní plody pouze pro vlastní potřebu.) Můžeš si na CHÚ chytit mravence a pak ho zase pustit? (Ne, protože na chráněném území se nesmí chytat žádní živočichové. Všichni živočichové na CHÚ jsou totiž chránění a to i ti jinak běžné druhy jako mravenec.) Můžeš si v rybníce odchytit pulce a donést si ho domů do akvária? (Ne, u nás jsou všechny druhy obojživelníků chránění a to ve všech svých vývojových stádií.) Najdu-li v přírodě opuštěné ptačí vejce, mohu si ho vzít domů? (Ne, protože to zákon 114/1992 Sb. zakazuje, konkrétně jde o paragraf 5a Ochrana volně žijících ptáků.) 5

6 2. hodina 6. Druhová ochrana mladší i starší žáci (4 skupiny obrázků 1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi; 4x vyhláška, provázek, 4 nápisy s kategorií ochrany, pracovní listy) Na úvod zopakovat jaké máme kategorie druhové ochrany kriticky ohrožený, silně ohrožený a ohrožený. Rozdělaní druhů do následujících kategorií je uvedeno ve Vyhlášce 395/1992 Sb. a žáci si sami zkusí rozdělit 4 zástupce do daných kategorií ochrany. Žákům se do skupiny rozdá Vyhláška a 4 obrázky z jedné skupiny (1. rostliny, 2. ptáci, savci, 3. hmyz, 4. ryby, obojživelníci, plazi), každý pak ještě dostane pracovní list, kam si bude vše zaznamenávat. Během skupinové práce žáků na zemi vytvoříme z provázku kříž a rozmístíme do výsečí nápisy s kategoriemi ochrany. Jakmile mají žáci zařazeny a zapsány své druhy, umístí je do kříže na zemi podle kategorie ochrany. Po té, co všechny skupinky do kříže umístí všechny své obrázky, tak si ostatní skupinky zapíši i organismy z jiných kategorií. Následně s nimi můžeme začít diskuzi. Můžeme se jich zeptat, které ze zvířat je překvapilo umístěním a podobně. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: rostliny hadinec červený KO, leknín bílý SO, bledule jarní O, sedmikráska chudobka N ptáci, savci orel skalní KO, vydra říční SO, veverka obecná O, kachna divoká N hmyz kudlanka nábožná KO, tesařík obrovský SO, roháč obecný O, slunéčko sedmitečné N ryby, obojživelníci, plazi skokan ostronosý KO, ještěrka obecná SO, užovka obojková O, lín obecný N 7. Územní ochrana úvod mladší i starší žáci (pracovní list) Shrnutí informací o územní ochraně vrátit se k myšlenkové mapě, kterou tvořili na začátku hodiny. Rozdělení ZCHÚ na velkoplošné (NP, CHKO) a maloplošné (NPR, PR, NPP, PP). Kolik procent ČR asi zabírají zvláště chráněná území brainstorming. Každý může říct svůj odhad a ten se zapíše na tabuli. V ČR zabírají ZCHÚ 16% plochy zaznačí to tabulky v pracovním listu. 8. Hra stoupni si do CHÚ mladší i starší žáci (obrázek malého a velkého státního znaku, foto stromu s červenými pruhy, 3 stromy nakreslené na tabuli) Napřed se s žáky pobavíme o tom, jak poznáme v terénu, že se blížíme nebo jsme v CHÚ? Podle čeho? Výsledek by měl být: cedule u příchodových cest, které oznamují jaké území je před nimi (popis kategorie ochrany), na ceduli je velký státní znak (u NP, CHKO, NPR a NPP) nebo malý státní znak (u PR a PP), dále jsou maloplošná území 6

7 označena červenými pruhy vrchní pruh je po celém obvodu kmene a spodní je jen na té části, které je mimo CHÚ tzn. vstupujeme-li do CHÚ vidíme na stromě dva pruhy, opouštíme-li CHÚ vidíme pouze jeden červený pruh. Pojďme si to teď vyzkoušet. Na tabuli jsou nakresleny 3 stromy (podle pracovního listu). Jeden vybraný žák má za úkol si stoupnout do CHÚ (stoupne si tak, aby stromy vedle něho měli z té jeho strany jen jeden pruh) a pak můžeme vyzvat dalšího, aby si stoupl též do CHÚ, ale jinam. 9. Práce s mapou starší žáci (4x mapa ČR, 4x balíčky znaků, pracovní list) ČR má 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí rozmístěných po celé republice. Každá skupinka dostane jednu mapu a jednu sadu znaků jednotlivých CHÚ a mají za úkol znaky přiřadit ke správným ZCHÚ na mapě. Hlavně NP a území na Moravě. Zhruba po 15 min. si to společně zkontrolujeme. Výsledky si žáci opět zapíší či zkontrolují s pracovním listem. Správné řešení je na konci manuálu mapa ZCHÚ i s čísli a popisky. 10. NP přiřazovačka mladší i starší žáci (4x obálka s kartičkami obrázek, název NP, příd. jméno, popis území) Česká republika má 4 národní parky a každé území je zvláštní něčím jiným a proto je i chráněno. Žáci sedící ve čtyřech skupinách u stolu dostanou obálku, kde mají 4 obrázky a několik kartiček s názvy. Jejich úkolem je přiřadit fotku NP k názvu, popisu a přídavnému jménu. Jakmile budou mít všichni hotovo společně si to vše projdeme a případně opravíme chybné umístění. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: NP ŠUMAVA NEJVĚTŠÍ na obrázku je jezero NP KRKONOŠE NP PODYJÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO NEJSTARŠÍ NEJMENŠÍ NEJMLADŠÍ na obrázku jsou horské kopce a Sněžka na obrázku jsou meandry řeky Dyje na obrázku je Pravčická brána zbytky pralesovitých porostů horských lesů, ledovcová jezera nebo horská či údolní vrchoviště vysokohorské rysy přírody horských hřebenů, hercynské pohoří vyvrásněné v prvohorách unikátní říční fenomén a četnými meandry, kamenná moře a skalní útvary, hluboce zaříznutá údolí unikátní pískovcová skalní města a na ně vázaná biodiverzita 11. Maloplošná CHÚ mladší i starší žáci Mladší i starší žáci: 7

8 Maloplošných zvláště chráněných území je v ČR velké množství, zkuste se zamyslet, jestli i ve vašem okolí nějaké není. Znáte nějaké? Jakou má kategorii ochrany? Víte proč je chráněné? Jelikož žáci většinou moc představu nemají, zadejte jim to jako úkol a s paní učitelkou se předem domluvte, aby se k tomuto úkolu ještě vrátila. Starší žáci: Se staršími žáky můžeme vybraná ZCHÚ probrat podrobněji co je předmětem ochrany na území, jaké typy biotopů a zajímavosti se zde vyskytují. 12. Závěr a zpětná vazba mladší i starší žáci Každý žák bude mít prostor říci svůj názor co se mu líbilo, co se dozvěděl nového, co ho překvapilo, co se mu nelíbilo,. 8

9 PŘÍLOHY ad 3) Myšlenková mapa kriticky ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh územní systém ekologické stability DRUHOVÁ OCHRANA přírodní park významný krajinný prvek ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY OCHRANA PŘÍRODY dnes Zákon č.114/1992 Sb. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY ÚZEMNÍ OCHRANA velkoplošná chráněné území maloplošná chráněná území národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní památka památný strom národní park chráněná krajinná oblast 9

10 ad 9) Práce s mapou 1 NP Podyjí 2 Krkonošský NP 3 NP České Švýcarsko 4 NP Šumava 5 Slavkovský les 6 Český les 7 Blanský les 8 Třeboňsko 9 Blaník 10 Železné hory 11 Žďárské vrchy 12 Moravský kras 13 Pálava 14 Bílé Karpaty 15 Beskydy 16 Poodří 17 Litovelské Pomoraví 18 Jeseníky 19 Orlické hory 20 Broumovsko 21 Český ráj 22 Jizerské hory 23 Lužické hory 24 Kokořínsko 25 Labské pískovce 26 České středohoří 27 Český kras 28 Křivoklátsko 10

11 POUŽITÁ LITERATURA dostupné na WWW: _Druhova_ochrana.pdf 11

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přednáška č. 13 Michael Bartoš, KEPE- jaro 2015 Je to již velmi dávno, co člověk v bázni a úctě stál vůči nezměrným a tajemným přírodním silám, které si nedovedl vysvětlit. Posvátný

Více

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ si C4 (ne)poradí VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Mgr. Kateřina

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer Systém práva a jeho definice PRÁVO Michal Kojan, René Fišer Právo je obor velmi složitý, vyvíjející se od doby, kdy byl člověk obdařen rozumem a regulování chování jednotlivců lidského rodu k sobě navzájem

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor. Zuzana Urbancová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor Zuzana Urbancová CHRÁNĚNÁ VELKOPLOŠNÁ ÚZEMÍ S DOMINANTNÍMI PRVKY NEŽIVÉ PŘÍRODY Bakalářská práce

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA B 4 Koukej, kudy šlapeš! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Ing. Eva Horejcová, Mgr. Gabriela Dobruská Jazykové

Více

CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma :

CHRÁNĚ NÁ ÚZEMÍ. hlavní téma : Zastaví Natura 2000 úbytek biodiverzity v Evropě? Létající černokněžník z Českého Švýcarska Sněhulák jako zásobárna vody Co se naučí učitelé na Rychtě Všechny barvy botanické zahrady Zvířata v naší mysli

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám

pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám v Královéhradeckém kraji Vzdělávací nabídka EVVO školám Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro 2. stupeň ZŠ Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Nepůvodní dřeviny v národním parku. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ ROČNÍK 5

PODYJSKÉ LISTÍ. Nepůvodní dřeviny v národním parku. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ ROČNÍK 5 PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 5 3 2004 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, v srpnu jsme si přečetli na stránkách Mladé fronty Dnes, že stejně jako naši

Více

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 2010 Praha Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Daniel Praţák, Alţběta Vosmíková, Filip Mašek, Veronika Šerksová, Jan Hegrlík, Kristýna Volfová,

Více

FSC - dobré pro les, dobré pro lidi Výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy. Forest Stewardship Council FSC Česká republika

FSC - dobré pro les, dobré pro lidi Výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy. Forest Stewardship Council FSC Česká republika Forest Stewardship Council FSC Česká republika FSC - dobré pro les, dobré pro lidi Výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy Šetrné lesní hospodaření, certifikace lesů a odpovědná spotřeba FSC Trademark

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech 1 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Luděk Beneš, Michal Kalman, Mariana Osvaldová, Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více

KRABICE JEHLIČÍ. Metodika k výukové pomůcce

KRABICE JEHLIČÍ. Metodika k výukové pomůcce KRABICE JEHLIČÍ Metodika k výukové pomůcce Brno 2012 1 Krabice jehličí je sada pomůcek s využitím pro výuku od prvouky v 1. třídě až po biologii a ekologii v 9. třídě. Svým zaměřením naplňuje průřezové

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více