Metodická příručka 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka 3"

Transkript

1 Metodická příručka 3 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro praktickou školu dvouletou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 3 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J. Lázničková, K. Viznerová Fotografie: Z. Bulandrová, R. Hatáková, J. Lázničková, K. Viznerová Rok vydání: 2011

2 Tato příručka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Implementace nové organizační formy výuky do ŠVP (registrační číslo CZ.1.07/1.2.05/ ). Realizace projektu: leden 2010 květen 2012 Místo realizace: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkolem metodické příručky je poskytnout vyučujícím v praktické škole dvouleté základní informace o práci s keramickými hmotami v keramické dílně. Seznamuje se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budou v tvořivém keramickém procesu potkávat žáci i učitelé. Další náměty a návody pro práci mohou vyučující čerpat v doporučené literatuře. Mnoho zdaru do práce!

3 OBSAH 1. Výstupy ŠVP Keramická hmota Skladování hlíny Zpracování hlíny Materiál a pomůcky pro práci Techniky práce Tvary a objekty Postupy Pravidla pro práci v keramické dílně Praktická část Slovníček pojmů Použitá a doporučená literatura...80

4 1 VÝSTUPY ŠVP PASTELKA 3 PRO PRÁCI V TVOŘIVÉ KERAMICKÉ DÍLNĚ - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( ročník) 1. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: seznámit se s organizací práce v keramické dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami a nástroji pro práci s keramickou hlínou, postupy při zdobení osvojit si zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty vyrobit jednoduché sádrové formy pro techniku lití, využití sádry při práci s hlínou Učivo: pracovní prostor keramické dílny, bezpečnost a hygiena, udržování pořádku 4

5 názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny hnětení, mačkání, válení, koulení, obtiskávání, vykrajování z plátů formičkami, podle šablony nebo dle vlastní fantazie plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty keramické kachle a jejich dekorace: kompozice jednoduchých geometrických tvarů, prořezáváním, zdobením, kresbou, obtisky, reliéfní kachel výroba jednoduchých dutých tvarů (misek, hrnků,.) modelování jednoduchých fi gurek spojování a lepení švů a dekorativních prvků práce se základními geometrickými tělesy (koule, krychle, jehlan, válec atd.) a jejich využití pro rozvoj abstraktního myšlení práce s formou a sádrou povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: 5

6 zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru 6

7 2. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: získat přehled o uceleném procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené a získané pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty příprava výrobků na výpal a pálení Učivo: pracovní prostor keramické dílny názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti ucelený proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty výroba složitějších prostorových a dutých tvarů (misek, hrnků, svícnů, váz.) 7

8 modelování fi gurek lidí, zvířat, pohádkových bytostí, portrét, autoportrét části lidského těla, loutka spojování a lepení švů a dekorativních prvků ztvárnění skutečného předmětu denní potřeby povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné a prostorové práce, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby dokázat ozdobit hotový vypálený výrobek z keramické hlíny 8

9 seznámit se s prací keramiků v regionu Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru dekorace a glazování plastické zdobení povrchu keramické barvy engoby a glazury paleta barev, rozmíchání glazur a glazování návštěvy muzeí, galerií a výstav keramici a keramické dílny v regionu VYUČOVACÍ METODY Plnění školních výstupů je uskutečňováno formou výuky v Tvořivé keramické dílně ve sklepních prostorách školy prostřednictvím vyučovací metody dovednostně praktické a umělecky tvůrčí. Metoda dovednostně praktická Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňo- 9

10 vání praktických dovedností při práci s keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu keramiky, která se uskutečňuje v Tvořivé keramické dílně. Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky k tvořivé činnosti. Metoda umělecky tvůrčí Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování prostřednictvím práce s keramickou hlínou. V Tvořivé keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale zj. umělecké. Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického prostředí. Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních. Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Prostřednictvím nové formy vyučování (Tvořivá keramická dílna) s použitím nových vyučovacích metod budou u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: 10

11 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Kompetence k řešení problémů na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: využívá nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti Kompetence komunikativní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci Kompetence pracovní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí při práci v tvořivé keramické dílně pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení má konkrétní představu o profesi keramika, využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 11

12 2 KERAMICKÁ HMOTA (HLÍNA) Práce s hlínou je prastarý obor lidské činnosti. Tvárnost hlíny byla podnětem k prvním výrobkům už v dávné minulosti. Hliněné předměty provázely člověka celými dějinami a byly v každé době do jisté míry měřítkem vyspělosti civilizace. Slovo keramika pochází z řeckého keramos, což označuje hlínu i hliněnou nádobu a toto pojmenování se užívá na celém světě. Při tvorbě s hlínou je nejnapínavější to, že dopředu nevidíme výsledek. Hlína se proměňuje v každém stadiu a v žádném z nich nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Při tvarování je mastná, tvárná a mokrá, v částečně proschlém zavadlém stavu se podobá kůži a po úplném zaschnutí připomíná sádru. Když se pak hliněný výrobek poprvé vypálí (tzv. přežahne), změní se jeho velikost i barva a jeho povrch ztvrdne, je drsný a pórovitý. Hlínu dále dotváříme glazurou. Hlína je materiál nacházející se v přírodě v zemi. Nejčistším druhem hlíny je porcelánová hmota, nejvíce znečištěným je jíl. Hlína se vyskytuje v různých barvách od bílé, přes červenou, barvu korku či kůže, šedou a hnědou, až po černou barvu. Zbarvení způsobují v hlíně obsažené oxidy kovu. Hlína se dá tvarovat jen ve vlhkém stavu. 12

13 3 SKLADOVÁNÍ HLÍNY Keramická hlína by měla být neustále zabalena v igelitovém sáčku a uložena na tmavém, chladném, mrazem neohroženém místě, pak vydrží neomezenou dobu. Časem ovšem může hlína vyschnout i v igelitovém sáčku. Pokud k tomu dojde, zabalíme ji do mokrého plátna a uložíme na několik dnů do igelitového sáčku. Příliš vysušenou hlínu nebo její zbytky můžeme znovu připravit k práci. Kousky hlíny uložíme na slunce nebo na topení tak dlouho, dokud úplně nevyschnou. Potom je rozdrtíme na malé kousky, vložíme do nádoby z plastu, zalijeme teplou vodou a mícháním vytvoříme blátivou hmotu. Necháme přes noc odstát. Pak z povrchu houbou odstraníme přebytečnou vodu, hmotu rukou promísíme a naneseme ji rovnoměrně ve vrstvě silné asi 5 cm na pórovitou podložku. Když hliněná vrstva ztuhne, otočíme ji, aby proschla rovnoměrně. Jakmile se dá hlína znovu zpracovávat (nesmí se lepit na prsty), hněteme ji k dalšímu zpracování. Pro skladování ji zabalíme do vzduchotěsně uzavíratelného igelitového sáčku. 13

14 4 ZPRACOVÁVÁNÍ HLÍNY Bouchání a krájení hlíny Hnětení hlíny Výroba šlikru Spojování hliněných dílů Sušení První vypalování - přežah Glazování Ponořování a polévání Glazování štětcem Zdobení dekoračními barvami Ostré (druhé) vypalování s glazurou Bouchání a krájení hlíny Kusem hlíny hodíme velkou silou na desku stolu nebo podlahu, čímž docílíme, že se z ní vytlačí vzduch. Tento úkon se nazývá bouchání hlínou. Potom krájecí strunou ukrojíme z kusu hlíny plátek, tenčí nebo silnější, podle toho, kolik hmoty budeme potřebovat. Krájecí strunu uchopíme za úchytky. Pokud je struna příliš dlouhá, můžeme kousek struny otočit kolem úchytek. Při krájení hlíny táhneme strunu silně směrem k sobě. Hnětení hlíny Hlína může obsahovat vzduchové bubliny různé velikosti, které musíme důkladným hnětením a boucháním odstranit, jinak by výrobek mohl při vypalování prasknout. 14

15 Hnětení směrem zevnitř ven - hlínu nejprve lehkým tlakem dlaní hněteme směrem od těla. Hlína se zhustí. Vytlačení vzduchu - hmotu zformujeme do podlouhlého tvaru, přitom ji pořád hněteme, tak z hlíny vytlačíme vzduch. Nakonec váleček po stranách hněteme dlaněmi, nyní ale tlak směřuje k tělu. Z hlíny tak vytvoříme tvar šnečí ulity. Bouchání hlínou - hliněnou hmotu nadzdvihneme, otáčíme mezi rukama a přitom s ní boucháme do podložky. Při otáčení vytlačujeme z hlíny vzduch a hlína krásně zvláční. Stlačení hroudy hlíny - nakonec hlínu stlačujeme kruhovými pohyby dohromady. Výroba šlikru (blátíčka) Hliněná kaše, kterou se spojují jako lepidlem jednotlivé části výrobku, se nazývá šlikr. Připravíme ho rozmícháním měkké hlíny s vodou. Šlikr musí být připraven ze stejného druhu hlíny jako lepený výrobek. Spojování hliněných dílů Hliněné díly, které chceme spojit, musíme nejprve připravit. Do míst spojení nejprve nožem vyryjeme mřížky, popř. je jinak zdrsníme. Můžeme k tomu použít např. vidličku nebo zubní kartáček. Hned potom naneseme silným štětcem na jeden díl šlikr a oba díly přitlačíme k sobě. Šlikr, který se přitom ze spojů vytláčí, je dobrým znamením, protože v místě spojení už nezůstal žádný vzduch. Po spojení obou hli- 15

16 něných dílů zahladíme vytlačený šlikr po obou stranách švu. Sušení Při sušení se z hlíny odpařuje tekutina, výrobky se smršťují a jejich objem se zmenšuje asi o 10%. Sušení musí probíhat pomalu a rovnoměrně. Nerovnoměrným smršťováním hlíny vznikají na výrobku praskliny, nebo se jeho části zdeformují či ulomí. Sušení hlíny probíhá ve dvou etapách: nejprve hlína zaschne do zavadlého, koženého (kožovitého) stavu. Je tedy jen lehce vysušená, ale dá se lehce promáčknout a je ještě trochu ohebná. Můžeme ji leštit a řezat jako kůži. Když hlína uschne na vzduchu úplně, je tvrdá jako kost. Už ji nemůžeme tvarovat, ale dá se opracovat brusným papírem. Ale pozor! Keramika je v tomto stádiu velmi choulostivá a snadno se rozbije, proto s výrobkem zacházejte velmi opatrně! Sušení závisí na různých faktorech, např. na teplotě v místnosti, vlhkosti vzduchu, velikosti předmětu či síle jeho stěn. Všeobecně platí, že by měla být tloušťka stěn výrobku všude stejná (ne silnější než 3 cm). Menší keramické práce postavíme na dřevěné prkénko a horní okraje překryjeme folií, neboť výrobek schne odshora dolů. Drobné části, jako ucho nebo vyčnívající ozdoby, musíme stejně jako horní okraje nádob chránit před rychlým vysoušením. Proto je raději omotáme vlhkou látkou nebo igelitem. Když je výrobek zavadlý, můžeme ho otočit a sušit dále vzhůru nohama. 16

17 Glazování štětcem Měkké a široké štětce jsou určeny pro plošný nános glazury, středně tvrdé štětce se špičkou pro popisy a jemné ozdoby. Vedle sebe ležící barevné plochy vytvoříme krok za krokem: nejprve necháme uschnout jednu barvu, pak teprve naneseme další. Pro pěkné barevné efekty glazujeme dvakrát až třikrát, barvu mezi glazováním necháme pořádně zaschnout. Pokud naneseme jednu glazuru na druhou, může dojít ke změně barev. Proto v případě kompletně glazované keramiky místa, na která budeme nanášet jinou barvu, otřeme vlhkou houbou nebo ji zbavíme glazury hadříkem, necháme dobře vyschnout a pak můžeme znovu glazovat. Zdobení dekoračními barvami Dekorační barvy se prodávají v práškové formě, jako tekuté barvy, nebo v kelímcích. Nanášejí se štětcem. Práškové dekorační barvy musíme před zpracováním smíchat s vodou. Nanášíme je po prvním vypálení (přežahu) na bílou glazuru. Ostré (druhé) vypalování s glazurou Glazovaná keramika se při ukládání do pece nesmí vzájemně dotýkat, aby se při pálení žádné díly neslepily. Teploty se při pálení glazované keramiky pohybují podle druhu hlíny mezi stupňů Celsia. Dávejte pozor na doporučení výrobce! Glazura se roztaví a potáhne výrobek sklovitou vrstvou, která při ochlazení ztvrdne. 17

18 Keramické pece Keramické pece jsou určujícím technologickým zařízením každé keramické dílny. Liší se velikostí, koncepcí, způsobem vytápění, maximálními dosahovanými teplotami a dalšími kritérii, která spolu souvisí. Rozdělení keramických pecí: dle objemu vypalovacího prostoru a elektrické přípojky: malé keramické pece (do 60 l / pro 230 V) velké keramické pece (nad 75 l / pro 400 V) dle koncepce nebo způsobu nakládání a tedy otevírání: komorové pece (přední plnění) šachtové pece (plnění shora) dle způsobu vytápění použitého paliva: elektrické pece plynové pece Komorové pece mají robustnější konstrukci. Silnější stěna znamená lepší izolační vlastnosti. Tvar topné komory připouští pestřejší vsázku točené zboží lze pálit spolu s kachli a obrázky, litými i modelovanými předměty. Lépe odolává korozi. 18

19 5 MATERIÁL A POMŮCKY PRO PRÁCI keramická hlína glazury engobové barvy krájecí struna dřevěné modelářské špachtle kovová očka s násadou hrnčířská jehla škrabky, hladítka a čepírky ze dřeva, kovu nebo gumy houbičky desky z dřevotřísky jako podložky igelitová folie dřevěná vařečka různě silné lišty a dřevěný váleček špičatý kuchyňský nůž nebo hrnčířský nůž modelovací nůž rádýlko, děrovač zubní kartáček štětce misky pravítko, tužka, papír, nůžky brusný papír, novinový papír záclona, síťka, krajka, motouz lis na česnek, struhadlo, vidlička vykrajovátka zbytky stavebnic formičky, formy na vylévání přírodniny gumové rukavice, rouška 19

20 materiál a pomůcky pro práci Keramická hmota (hlína) Glazury Glazovací kleště Engobové barvy 20

21 materiál a pomůcky pro práci Burel Oxidanty Fepren Lepidlo na keramiku Vykrývací vosk Špachtle 21

22 materiál a pomůcky pro práci Očka Děrovač Nůž Nůžky Rádýlko Štětce 22

23 materiál a pomůcky pro práci Váleček Vypalovací pec 23

24 materiál a pomůcky pro práci Rozmočená keramická hmota (blátíčko, šlikr) Podložka Struna Formy na vylévání 24

25 materiál a pomůcky pro práci Formičky Vykrajovátka Lis na česnek Struhadlo 25

26 materiál a pomůcky pro práci Obracečka Lžíce Vidlička Misky, květináče Textilie Motouz Síťky Krajky 26

27 materiál a pomůcky pro práci Šablony Zbytky stavebnic Špejle, dřívka, párátka, přírodniny 27

28 6 TECHNIKY PRÁCE hnětení válení vymačkávání vykrajování vyřezávání lepení vyrývání vytlačování vytahování strouhání lisování obtiskávání stáčení plátů vytváření hadů vytváření kuliček, kvádříků 28

29 techniky práce Hnětení Vyválení válečku, hada, koule Vyválení plátu Vymačkávání 29

30 techniky práce Vytahování Strouhání Vyřezávání nožem Vykrajování vykrajovátkem, rádýlkem 30

31 techniky práce Lisování Vytlačování Obtiskávání Vyrývání 31

32 Lepení blátíčkem (šlikrem) Blátíčko Štětcem naneseme na lepenou plochu blátíčko a přitiskneme přilepovaný díl. Spoj rozetřeme do ztracena. Lepení rozrušením plochy Nožem nebo ostrým předmětem rozrušíme povrch lepené plochy. Rozrušenou plochu potíráme štětcem namočeným ve vodě tak dlouho, až se na povrchu vytvoří blátivá vrstva. Potom přitiskneme slepované plochy k sobě. Místo rozmývání narušeného povrchu vodou můžeme nanést na rozrušené místo blátíčko. 32

33 7 TVARY A OBJEKTY Plát Had Spirála Pásek Koule Zploštělá koule 33

34 tvary a objekty Válec Zploštělý válec Krychle Hranol, kvádr Jehlan Kužel 34

35 tvary a objekty Kruh Trojúhelník Čtverec Obdélník Kosočtverec Ovál 35

36 tvary a objekty Srdce Šestiúhelník 36

37 8 POSTUPY PRÁCE Vymačkávání: Snažíme se dosáhnout miskovitého tvaru ručním točením z hrudky hlíny. Výrobek - ježek, miska, košíček apod. Při práci vmáčkneme palce kolmo do hlíny a rotačními pohyby prohlubujeme (formujeme) hrudku. Palcem a prsty ruky (stěnou prstů) kontrolujeme stěnu vznikající misky, aby byla všude stejně silná, a uhněteme ji, aby měla přirozenou strukturu. Misku tvoříme z vláčné, tvárné hlíny, která se dá sebemenším dotykem měnit, tvarovat. Takto připravený polotovar můžeme dotvořit podle fantazie - želva, tvarovaná ryba, miska s nožkami, slánka apod. Zdobení - engobami, glazurami, rytím, otiskováním. 37

38 Vytvoření plátu (kachle) vymačkáváním, vyválením: Kachel můžeme vytvořit na nejrůznější témata např. pohádkový kachel, vánoční, velikonoční, s přírodní tématikou, historickou tématikou atd. Po důkladném prohnětení klademe hlínu po částech na prkno, palci stlačujeme a dlaní rovnáme. Cidlinou nebo válečkem hliněnou desku ještě srovnáme a dřevěnou špachtlí vytvarujeme do žádaného tvaru (čtverec, obdélník, nepravidelný tvar apod.). Špejlí nebo špendlíkem vyryjeme zvolený motiv. Zajímavých prvků dosáhneme technikou obtiskávání, vyrývání a vytlačování. Nakonec nezapomeneme udělat otvory pro zavěšení. Zdobíme oxidy, engobami, glazováním. 38

39 39

40 Vykrajování Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem a vykrajujeme pomocí různých vykrajovátek (zvoneček, květina, domek, zvířátko, např. dle ročních období, svátků atp.) Tvary můžeme vykrajovat také nožem podle předem vytvořené šablony. Zdobíme vyrýváním, obtiskáváním, glazováním, oxidy. Hotové výrobky můžeme použít jako zápich do květináče, pověsit na zeď, na větev apod. 40

41 41

42 Stáčení plátů Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem, seřízneme např. do tvaru obdélníku (můžeme použít papírovou šablonu) a stáčením plátu vytváříme hrníčky, vázy, soudky, květináče, Vytváření hadů - válečků: Zpracovanou hlínu trháme na kousky a válením na podložce z nich tvarujeme válečky hady. Ty potom stáčíme do nejrůznějších podob např. si tímto způsobem můžeme vyrobit misku, hrneček, květináč, zvířátko, 42

43 Výrobky zdobíme obvyklými způsoby. 43

44 Figura: Modelovaná fi gura z jednoho kusu hlíny je jednolitá, pružná. Dobře se vyjadřuje pohyb a výraz. Jednotlivé části těla vytahujeme z oválné hrudky hlíny. Nejdříve rukou vyválíme šišku, zmáčknutím jednoho konce vytáhneme a zformujeme hlavu. Druhý konec rozřízneme, čímž vzniknou nohy, které se opracují ohnutím (šlapky) a tvarováním. Ruce vytvoříme z nejširší části šišky vytahováním a prodlužováním. Zároveň formujeme trup fi gurky. Nakonec dáme fi guře charakteristický pohyb. 44

45 Zvířátko: Zvířátko modelujeme obdobně vytahováním hlíny z oválné hrudky. Nejdříve hrudku na jednom konci zužujeme, abychom vytvořili krk, jeho ohnutím pak získáme hlavu. Ze zbylé části hrudky vytáhneme všechny čtyři nohy. Má-li zvíře ocas, utvoříme jej rovněž vytahováním. 45

46 9 PRAVIDLA PRO PRÁCI V KERAMICKÉ DÍLNĚ VYUČUJÍCÍ: ŽÁK: zodpovídá za pořádek v dílně během činnosti a hlavně po jejím ukončení tj. úklid všech stolů, pomůcek (štětce, nože, jehlice, struny, čisté misky, vypraná houba, umytý vál a váleček, ) po skončení práce přikryje mokrým hadrem zbytky hlíny a zabalí je důkladně do igelitu dolije vodu do šlikru zkontroluje čistotu dřezu a jeho okolí, skříněk zevnitř i zvenku zkontroluje správné uzavření všech nádob s glazurami zkontroluje úklid a čistotu pomůcek ve skříni, uklizení forem zkontroluje uložené výrobky k sušení a výpalu zkontroluje proces sušení výrobků, popřípadě je otočí zkontroluje zavření pece zodpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovním místě použité pomůcky po skončení práce důkladně očistí a vrátí na určené místo (vlhkým hadrem, houbou vyčistí podložku, váleček, omyje misky, štětce, špachtle, nakonec důkladně propere hadr, houbu) 46

47 výrobky ukládá podle pokynů vyučujícího do sušárny nedává výrobky sušit na modelovacích kroužcích PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY: Vstup žáků je možný pouze v přítomnosti pedagoga. Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením dílny. Ostatní zařízení mohou používat pouze za stálého dozoru pedagoga. Pedagog je povinen seznámit žáky na počátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případnými riziky úrazu a poučit žáky o provozu keramické dílny, bezpečnosti a hygieně při práci. Žáci jsou povinni dodržovat příslušná nařízení a pokyny pedagoga. Po skončení výuky je každý povinen uklidit své pracoviště. Jako poslední odchází pedagog, který ručí za vypnutí elektrických přístrojů, topidla, zhasnutí světla a uzamknutí dílny. 47

48 10 PRAKTICKÁ ČÁST NÁMĚTY A NÁVODY K PRÁCI ČLOVĚČE, NEZLOB SE Tyto předměty doporučujeme z praktických důvodů barevně rozlišit za použití engobových barev nebo glazur. HRACÍ KOSTKA Vyválíme kouli a pootáčením mezi prsty vytvarujeme krychli. Špejlí vytlačíme z jednotlivých stran puntíky v počtu od 1 do 6. 48

49 praktická část HRACÍ FIGURKY Vyválíme tupý kužel, širší konec zploštíme a kužel na něj postavíme. Z užšího konce vytvarujeme hlavičku, fi gurce můžeme vyrýt nebo vytlačit obličej. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. HRACÍ DESKA Pro hru si můžeme vyrobit vlastní hrací desku. Na její výrobu můžeme použít rovněž keramickou hmotu. Vyválíme plát, do kterého kulatou laťkou vytlačíme hrací políčka tvořící trasu fi gurek. 49

50 praktická část Každá čtveřice figurek má dva domečky jeden na startu a jeden v cíli. Domečky můžeme vytvořit pouze barevně odlišnými hracími políčky, ale také skutečnými domy, které vykrojíme z druhého plátu. Vytlačíme, nebo vyřízneme jim okna a dveře. Hotové domky přilepíme blátíčkem na hrací desku. Zbývající část hrací desky lze dozdobit krajinou, kterou figurky procházejí. U starších dětí pak můžeme ozvláštnit nejen desku, ale samotnou hru vytvořením políček s úkoly a jejich symboly. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. 50

51 praktická část PŘÍVĚSEK - HOUSLOVÝ KLÍČ Vyválíme velmi tenkého hada, kterého stočíme na jednom konci do spirály. Zbývající část stočíme do podoby houslového klíče. Po vypálení do jeho horní kličky provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. PÍSMENA Vyválíme velmi tenkého hada, ze kterého potom tvarujeme libovolná písmena. Po vypálení jimi provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. 51

52 praktická část KNOFLÍK KYTIČKA Vyválíme plát, ze kterého vykrajovátky vypíchneme kytičky. Z každé vykrojené kytičky vznikne jeden knofl ík. Každé kytičce vytlačíme střed a vyryjeme okvětní plátky. Do středu uděláme dvě knofl íkové dírky. Hotové knofl íky ponecháme pouze vypálené, nebo je můžeme barevně glazovat. 52

53 praktická část NÁDOBA ZE SPIRÁL Vyválíme hada a stočíme ho do spirály. Tím vytvoříme dno nádoby. Z druhého hada svineme kruh, který přilepíme na dno. Ze třetího hada vytvoříme několik menších spirál, které rovnoměrně nalepíme k vyvýšenému dnu. 53

54 praktická část Tímto způsobem postupujeme až do požadované výšky nádoby. Tu uzavřeme kruhem z hada. Nádobu lze rozšiřovat nebo zužovat natočením spirál. Můžeme barevně dekorovat. KVĚTINÁČ Vyválíme plát, jeho spodní okraj seřízneme podle pravítka a horní do požadovaného tvaru průčelí. Podle pravítka zarovnáme i boční strany. 54

55 praktická část Otiskováním částí stavebnic nebo vytlačováním znázorníme okna a dveře, otiskováním snítek keře. Okraje pásu rozrušíme nožem a naneseme na ně blátíčko. Pás svineme a okraje slepíme pevně k sobě. Vyválíme silnější plát, na který plášť přilepíme. Vyválíme hada, kterého vložíme dovnitř, špachtlí přitlačíme a rozetřeme do ztracena částečně ke dnu a částečně ke stěnám výrobku. 55

56 praktická část Do pláště uděláme u dna několik otvorů. Vyválíme další plát, ze kterého podle pravítka vyřízneme pás, který bude tvořit zeď. Přilepíme jej k domu. Přebytečnou hmotu ořízneme. Do květináče sázíme květiny a zahrada slouží jako miska na vodu. Jiná varianta květináče - z menšího pásku stočíme zábradlí balkónu, které nalepíme na plát. Přebytečnou hmotu ořízneme a balkón přilepíme. Dírky uděláme do dna květináče a na vodu použijeme misku. 56

57 praktická část Další varianta - neděláme žádné otvory a květináč slouží jako obal. Prvků na dozdobení se nabízí celá řada - schody, sloupy, kočky na plotě, pes u dveří, ovocné stromy, popínavé rostliny, vytlačování na zpevnění okrajů a další. Barevně zdobíme engobami, oxidanty, glazurami. Pokud nechceme, aby květináč propouštěl, musíme použít glazury. JEŽEK STOJÁNEK NA PÁRÁTKA NEBO NA TUŽKY VARIANTA A Vyválíme kouli. 57

58 praktická část Z té vytáhneme čumáček a palci vytlačíme nadočnicové oblouky. Vyválíme 4 kuličky a 2 válečky. Ze dvou kuliček nalepíme oči, dvě smáčkneme a přilepíme uši. Z jednoho válečku dolepíme nos, druhý smáčknutím zploštíme, prohneme a přilepíme jako tlamičku. Místo bodlin propícháme do ježka špejlí dírky na párátka. 58

59 praktická část VARIANTA B Postup práce je stejný jako u varianty A, pouze dírky propícháme ježkovi tužkou. Hotový výrobek glazujeme průhlednou glazurou, nebo ho ponecháme v surovém stavu VÁNOČNÍ SVÍCEN Vyválíme plát, do kterého zatlačíme a zaválíme krajku. Nožem ořízneme horní okraj. Spodní okraj ořízneme podle pravítka. CD2-STvan2_11 59

60 praktická část Vzniklý pruh oddělíme, jeden jeho konec rozrušíme nožem. Pruh ovineme kolem širšího konce svíčky a zkrátíme podle potřeby. Na rozrušený konec naneseme blátíčko a oba konce slepíme k sobě. 60

61 praktická část Z plátu vykrojíme hvězdu (nebo jiný libovolný tvar). Na hranu slepeného válce naneseme blátíčko a přilepíme jej na hvězdu. Otočením vyjmeme svíčku. Glazujeme nebo barvíme engobami. Svícen můžeme ponechat i v přírodním stavu. 61

62 praktická část HRANATÁ VÁZA Pokud chceme vytvořit vázu nebo předmět, který se zužuje a nebyli bychom schopni jej zevnitř zpevnit vyváleným hadem, musíme zvolit trochu odlišný postup. Vyválíme silnější plát, ze kterého vyřízneme dno požadovaného tvaru. Z tenčího plátu vyřízneme podle šablony jednotlivé díly pláště (ten lze také vyříznout vcelku a dotvarovat). Blátíčkem přilepujeme jednotlivé díly pláště ke dnu a k sobě navzájem. Spoje přitlačíme pevně k sobě a zpevníme vytlačováním. 62

63 praktická část Vázu můžeme ozvláštnit stočením. Jednou rukou uchopíme dno, druhou horní okraj a pootočíme v protisměru. Nebo můžeme dekorovat nalepením plastických vzorů, vytlačováním, otiskováním, rytím, barvením a glazováním. HOUBY - KŘEMENÁČ, KOZÁK Vyválíme kouli a váleček. Vyválíme několik malých válečků doutníkovitého tvaru. Malé válečky zploštíme a dotvarujeme, aby připomínaly listy travin. Potom je hvězdicovitě slepíme k sobě. 63

Metodická příručka 1

Metodická příručka 1 Metodická příručka 1 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu praktickou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 1 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová,

Více

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Metodická příručka Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Název klíčové aktivity: Volitelný předmět -

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Nepálená keramika pro děti

Nepálená keramika pro děti Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního

Více

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem.

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem. Metodický list č.1 Výrobek: Závěs z kukuřice Použitý materiál: Žlutá a barevná kukuřice, světlice barvířská, oves, pšenice, slunečnice, mochyně, slaměnky, kozí rohy, palice česneku, kolečka sušeného pomeranče,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Modelování Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí. Dvě kolečka

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í

Funct c i t on o al F orm - nové n é áč á in č í Functional Form - nové náčiní Design: Jakob Heiberg Functional Form - nové náčiní 16 nových členů řady elegantního kuchyňského náčiní Doplňuje stávající sortiment: Functional Form - nové náčiní 858100

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova 57001 Oboustranná tabule 680,- Oboustranná tabule na křídu, magnetická i na fix. Včetně magnetů, houbičky a fixu. Rozměry: š/v 73 x 115 cm. 3783653 Magnetická tabule oboustranná Na jedné straně si může

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Čokoládové baňky na vánoční stromek - 2 -

Čokoládové baňky na vánoční stromek - 2 - ZŠ Budišov 2010 OBSAH: 1. Anděl 2. Čokoládové baňky na vánoční stromek 3. Dekorativní svíce 4. Keramický svícen 5. Vánoční ozdoba z látky nebo stuhy 6. Ozdoby ze slaného těsta 7. Perníková chaloupka, betlém

Více

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla:

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla: TEXTILNÍ BARVY Textilní barvy mohou sloužit nejen ke zkrášlování nového oblečení, ale třeba i k záchraně oblečení na kterém jsme si pořídili nějakou nevypratelnou skvrnu. Pro práci s textilními barvami

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ III., IV. Vytvořil: kolektiv mistrů odborného výcviku SOU Hluboš Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 SOU Hluboš

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY

SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY SKOLA HROU KREATIVNÍ POTŘEBY Pěnovky Pěnovka Ideální pro ruční práce, výtvarné a pedagogické aktivity. Na pěnovku lze malovat i kreslit a lze ji také stříhat nebo děrovat speciálními děrovačkami. Vhodná

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

METODICKÝ LIST č.11. Škola: Jméno autora: Název metodiky: Cílová skupina: Klíčová aktivita: Téma:*

METODICKÝ LIST č.11. Škola: Jméno autora: Název metodiky: Cílová skupina: Klíčová aktivita: Téma:* METODICKÝ LIST č.11 Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální. Škola: Jméno autora: Název

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Název příkladu dobré praxe VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra a aktivity pro předškoláky Autor Odbornostní setkání Pavlína Paušová Ústecký, Středočeský a Karlovarský

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi.

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko udušení malými částmi. Matematika Kategoria tradičně i netradičně Zápalky Dřevěné klacíky pro hry a výtvarné aktivity. 500 g (cca 5000 ks) délka 5 cm Barevné zápalky bez hlaviček. Ideální pro skládání dvojrozměrných geometrických

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol.

VÝROBA 3D OBJEKTŮ. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Autor. Táborové aktivity. Milena Matějková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝROBA 3D OBJEKTŮ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Táborové aktivity Milena Matějková a kol. Jihočeského a Plzeňského kraje Místo konání Tábor 2012

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová

PROJEKT ČAS. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) KERAMIKA. Dana Kráčmarová Název příkladu dobré praxe PROJEKT ČAS Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání KERAMIKA Dana Kráčmarová Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2010 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku Světlo v prostoru pro 2. ročník čtyřletých maturitních výtvarných oborů

Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku Světlo v prostoru pro 2. ročník čtyřletých maturitních výtvarných oborů Datum: 12. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_523 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Velikonoční vajíčko-vstaváček

Velikonoční vajíčko-vstaváček -vstaváček - vyfouknuté vajíčko - plastelína (karton) na vajíčka - noviny - plastiková konvička - voda - sádra - klacík na rozmíchání sádry - hadřík nebo kuchyňsky - tempery papír - štětec - sklenka s

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Popis vzdělávacího kurzu

Popis vzdělávacího kurzu Popis vzdělávacího kurzu 1. Název vzdělávacího kurzu: Buďme Mistry malých nových mistrů 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Modul polytechnicko - výtvarný

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky)

Na tělocvik do látkového sáčku: tenisky do tělocvičny s bílou podrážkou a tenisky na hřiště, tepláky, tričko, trenýrky (krátké elasťáky) 1. třída Do pouzdra: 3 ořezané tužky č. 2 s gumou později plnicí pero Tornádo nebo jiné /např. Stabillo nebo Pilot Frixion s mazací gumou/ ořezávátko, gumu dvoubarevnou tužku červená, modrá dřevěné pastelky

Více

"Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku. (Technika krakelování)

Láhve vína v okně - obrázek v rámečku. (Technika krakelování) "Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku (Technika krakelování) Co budete potřebovat: 1 ks ubrousek s vybraným motivem vhodný pro rozměr destičky v rámečku, zde použit ubrousek 33x33 cm Láhve vína v okně

Více

praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně

praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně Září praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně Nakoupili jsme lampu (lepidlo, nůžky, látka, bar. papír, černá čtvrtka) RP 11 Pečujeme o pokojové rostliny (konévka, nůžky, nádoba na vodu,

Více

GOLEM 01/2010 WWW.TVORIVYAMOS.CZ MILÍ PŘÁTELÉ KERAMIKY,

GOLEM 01/2010 WWW.TVORIVYAMOS.CZ MILÍ PŘÁTELÉ KERAMIKY, GOLEM 01/2010 Ročník IV. Číslo 1 rok 2010 redakce@tvorivyamos.cz, smikmi@tvorivyamos.cz www.tvorivyamos.cz Vydavatel Vydavatel Efkoart s.r.o. Vedoucí projektu Mgr. Jiří Dvořák Šéfredaktorka Michala Šmikmátorová

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více