Metodická příručka 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka 3"

Transkript

1 Metodická příručka 3 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro praktickou školu dvouletou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 3 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J. Lázničková, K. Viznerová Fotografie: Z. Bulandrová, R. Hatáková, J. Lázničková, K. Viznerová Rok vydání: 2011

2 Tato příručka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Implementace nové organizační formy výuky do ŠVP (registrační číslo CZ.1.07/1.2.05/ ). Realizace projektu: leden 2010 květen 2012 Místo realizace: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkolem metodické příručky je poskytnout vyučujícím v praktické škole dvouleté základní informace o práci s keramickými hmotami v keramické dílně. Seznamuje se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budou v tvořivém keramickém procesu potkávat žáci i učitelé. Další náměty a návody pro práci mohou vyučující čerpat v doporučené literatuře. Mnoho zdaru do práce!

3 OBSAH 1. Výstupy ŠVP Keramická hmota Skladování hlíny Zpracování hlíny Materiál a pomůcky pro práci Techniky práce Tvary a objekty Postupy Pravidla pro práci v keramické dílně Praktická část Slovníček pojmů Použitá a doporučená literatura...80

4 1 VÝSTUPY ŠVP PASTELKA 3 PRO PRÁCI V TVOŘIVÉ KERAMICKÉ DÍLNĚ - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( ročník) 1. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: seznámit se s organizací práce v keramické dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami a nástroji pro práci s keramickou hlínou, postupy při zdobení osvojit si zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty vyrobit jednoduché sádrové formy pro techniku lití, využití sádry při práci s hlínou Učivo: pracovní prostor keramické dílny, bezpečnost a hygiena, udržování pořádku 4

5 názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny hnětení, mačkání, válení, koulení, obtiskávání, vykrajování z plátů formičkami, podle šablony nebo dle vlastní fantazie plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty keramické kachle a jejich dekorace: kompozice jednoduchých geometrických tvarů, prořezáváním, zdobením, kresbou, obtisky, reliéfní kachel výroba jednoduchých dutých tvarů (misek, hrnků,.) modelování jednoduchých fi gurek spojování a lepení švů a dekorativních prvků práce se základními geometrickými tělesy (koule, krychle, jehlan, válec atd.) a jejich využití pro rozvoj abstraktního myšlení práce s formou a sádrou povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: 5

6 zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru 6

7 2. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: získat přehled o uceleném procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené a získané pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty příprava výrobků na výpal a pálení Učivo: pracovní prostor keramické dílny názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti ucelený proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty výroba složitějších prostorových a dutých tvarů (misek, hrnků, svícnů, váz.) 7

8 modelování fi gurek lidí, zvířat, pohádkových bytostí, portrét, autoportrét části lidského těla, loutka spojování a lepení švů a dekorativních prvků ztvárnění skutečného předmětu denní potřeby povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné a prostorové práce, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby dokázat ozdobit hotový vypálený výrobek z keramické hlíny 8

9 seznámit se s prací keramiků v regionu Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru dekorace a glazování plastické zdobení povrchu keramické barvy engoby a glazury paleta barev, rozmíchání glazur a glazování návštěvy muzeí, galerií a výstav keramici a keramické dílny v regionu VYUČOVACÍ METODY Plnění školních výstupů je uskutečňováno formou výuky v Tvořivé keramické dílně ve sklepních prostorách školy prostřednictvím vyučovací metody dovednostně praktické a umělecky tvůrčí. Metoda dovednostně praktická Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňo- 9

10 vání praktických dovedností při práci s keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu keramiky, která se uskutečňuje v Tvořivé keramické dílně. Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky k tvořivé činnosti. Metoda umělecky tvůrčí Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování prostřednictvím práce s keramickou hlínou. V Tvořivé keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale zj. umělecké. Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického prostředí. Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních. Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Prostřednictvím nové formy vyučování (Tvořivá keramická dílna) s použitím nových vyučovacích metod budou u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: 10

11 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Kompetence k řešení problémů na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: využívá nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti Kompetence komunikativní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci Kompetence pracovní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí při práci v tvořivé keramické dílně pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení má konkrétní představu o profesi keramika, využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 11

12 2 KERAMICKÁ HMOTA (HLÍNA) Práce s hlínou je prastarý obor lidské činnosti. Tvárnost hlíny byla podnětem k prvním výrobkům už v dávné minulosti. Hliněné předměty provázely člověka celými dějinami a byly v každé době do jisté míry měřítkem vyspělosti civilizace. Slovo keramika pochází z řeckého keramos, což označuje hlínu i hliněnou nádobu a toto pojmenování se užívá na celém světě. Při tvorbě s hlínou je nejnapínavější to, že dopředu nevidíme výsledek. Hlína se proměňuje v každém stadiu a v žádném z nich nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Při tvarování je mastná, tvárná a mokrá, v částečně proschlém zavadlém stavu se podobá kůži a po úplném zaschnutí připomíná sádru. Když se pak hliněný výrobek poprvé vypálí (tzv. přežahne), změní se jeho velikost i barva a jeho povrch ztvrdne, je drsný a pórovitý. Hlínu dále dotváříme glazurou. Hlína je materiál nacházející se v přírodě v zemi. Nejčistším druhem hlíny je porcelánová hmota, nejvíce znečištěným je jíl. Hlína se vyskytuje v různých barvách od bílé, přes červenou, barvu korku či kůže, šedou a hnědou, až po černou barvu. Zbarvení způsobují v hlíně obsažené oxidy kovu. Hlína se dá tvarovat jen ve vlhkém stavu. 12

13 3 SKLADOVÁNÍ HLÍNY Keramická hlína by měla být neustále zabalena v igelitovém sáčku a uložena na tmavém, chladném, mrazem neohroženém místě, pak vydrží neomezenou dobu. Časem ovšem může hlína vyschnout i v igelitovém sáčku. Pokud k tomu dojde, zabalíme ji do mokrého plátna a uložíme na několik dnů do igelitového sáčku. Příliš vysušenou hlínu nebo její zbytky můžeme znovu připravit k práci. Kousky hlíny uložíme na slunce nebo na topení tak dlouho, dokud úplně nevyschnou. Potom je rozdrtíme na malé kousky, vložíme do nádoby z plastu, zalijeme teplou vodou a mícháním vytvoříme blátivou hmotu. Necháme přes noc odstát. Pak z povrchu houbou odstraníme přebytečnou vodu, hmotu rukou promísíme a naneseme ji rovnoměrně ve vrstvě silné asi 5 cm na pórovitou podložku. Když hliněná vrstva ztuhne, otočíme ji, aby proschla rovnoměrně. Jakmile se dá hlína znovu zpracovávat (nesmí se lepit na prsty), hněteme ji k dalšímu zpracování. Pro skladování ji zabalíme do vzduchotěsně uzavíratelného igelitového sáčku. 13

14 4 ZPRACOVÁVÁNÍ HLÍNY Bouchání a krájení hlíny Hnětení hlíny Výroba šlikru Spojování hliněných dílů Sušení První vypalování - přežah Glazování Ponořování a polévání Glazování štětcem Zdobení dekoračními barvami Ostré (druhé) vypalování s glazurou Bouchání a krájení hlíny Kusem hlíny hodíme velkou silou na desku stolu nebo podlahu, čímž docílíme, že se z ní vytlačí vzduch. Tento úkon se nazývá bouchání hlínou. Potom krájecí strunou ukrojíme z kusu hlíny plátek, tenčí nebo silnější, podle toho, kolik hmoty budeme potřebovat. Krájecí strunu uchopíme za úchytky. Pokud je struna příliš dlouhá, můžeme kousek struny otočit kolem úchytek. Při krájení hlíny táhneme strunu silně směrem k sobě. Hnětení hlíny Hlína může obsahovat vzduchové bubliny různé velikosti, které musíme důkladným hnětením a boucháním odstranit, jinak by výrobek mohl při vypalování prasknout. 14

15 Hnětení směrem zevnitř ven - hlínu nejprve lehkým tlakem dlaní hněteme směrem od těla. Hlína se zhustí. Vytlačení vzduchu - hmotu zformujeme do podlouhlého tvaru, přitom ji pořád hněteme, tak z hlíny vytlačíme vzduch. Nakonec váleček po stranách hněteme dlaněmi, nyní ale tlak směřuje k tělu. Z hlíny tak vytvoříme tvar šnečí ulity. Bouchání hlínou - hliněnou hmotu nadzdvihneme, otáčíme mezi rukama a přitom s ní boucháme do podložky. Při otáčení vytlačujeme z hlíny vzduch a hlína krásně zvláční. Stlačení hroudy hlíny - nakonec hlínu stlačujeme kruhovými pohyby dohromady. Výroba šlikru (blátíčka) Hliněná kaše, kterou se spojují jako lepidlem jednotlivé části výrobku, se nazývá šlikr. Připravíme ho rozmícháním měkké hlíny s vodou. Šlikr musí být připraven ze stejného druhu hlíny jako lepený výrobek. Spojování hliněných dílů Hliněné díly, které chceme spojit, musíme nejprve připravit. Do míst spojení nejprve nožem vyryjeme mřížky, popř. je jinak zdrsníme. Můžeme k tomu použít např. vidličku nebo zubní kartáček. Hned potom naneseme silným štětcem na jeden díl šlikr a oba díly přitlačíme k sobě. Šlikr, který se přitom ze spojů vytláčí, je dobrým znamením, protože v místě spojení už nezůstal žádný vzduch. Po spojení obou hli- 15

16 něných dílů zahladíme vytlačený šlikr po obou stranách švu. Sušení Při sušení se z hlíny odpařuje tekutina, výrobky se smršťují a jejich objem se zmenšuje asi o 10%. Sušení musí probíhat pomalu a rovnoměrně. Nerovnoměrným smršťováním hlíny vznikají na výrobku praskliny, nebo se jeho části zdeformují či ulomí. Sušení hlíny probíhá ve dvou etapách: nejprve hlína zaschne do zavadlého, koženého (kožovitého) stavu. Je tedy jen lehce vysušená, ale dá se lehce promáčknout a je ještě trochu ohebná. Můžeme ji leštit a řezat jako kůži. Když hlína uschne na vzduchu úplně, je tvrdá jako kost. Už ji nemůžeme tvarovat, ale dá se opracovat brusným papírem. Ale pozor! Keramika je v tomto stádiu velmi choulostivá a snadno se rozbije, proto s výrobkem zacházejte velmi opatrně! Sušení závisí na různých faktorech, např. na teplotě v místnosti, vlhkosti vzduchu, velikosti předmětu či síle jeho stěn. Všeobecně platí, že by měla být tloušťka stěn výrobku všude stejná (ne silnější než 3 cm). Menší keramické práce postavíme na dřevěné prkénko a horní okraje překryjeme folií, neboť výrobek schne odshora dolů. Drobné části, jako ucho nebo vyčnívající ozdoby, musíme stejně jako horní okraje nádob chránit před rychlým vysoušením. Proto je raději omotáme vlhkou látkou nebo igelitem. Když je výrobek zavadlý, můžeme ho otočit a sušit dále vzhůru nohama. 16

17 Glazování štětcem Měkké a široké štětce jsou určeny pro plošný nános glazury, středně tvrdé štětce se špičkou pro popisy a jemné ozdoby. Vedle sebe ležící barevné plochy vytvoříme krok za krokem: nejprve necháme uschnout jednu barvu, pak teprve naneseme další. Pro pěkné barevné efekty glazujeme dvakrát až třikrát, barvu mezi glazováním necháme pořádně zaschnout. Pokud naneseme jednu glazuru na druhou, může dojít ke změně barev. Proto v případě kompletně glazované keramiky místa, na která budeme nanášet jinou barvu, otřeme vlhkou houbou nebo ji zbavíme glazury hadříkem, necháme dobře vyschnout a pak můžeme znovu glazovat. Zdobení dekoračními barvami Dekorační barvy se prodávají v práškové formě, jako tekuté barvy, nebo v kelímcích. Nanášejí se štětcem. Práškové dekorační barvy musíme před zpracováním smíchat s vodou. Nanášíme je po prvním vypálení (přežahu) na bílou glazuru. Ostré (druhé) vypalování s glazurou Glazovaná keramika se při ukládání do pece nesmí vzájemně dotýkat, aby se při pálení žádné díly neslepily. Teploty se při pálení glazované keramiky pohybují podle druhu hlíny mezi stupňů Celsia. Dávejte pozor na doporučení výrobce! Glazura se roztaví a potáhne výrobek sklovitou vrstvou, která při ochlazení ztvrdne. 17

18 Keramické pece Keramické pece jsou určujícím technologickým zařízením každé keramické dílny. Liší se velikostí, koncepcí, způsobem vytápění, maximálními dosahovanými teplotami a dalšími kritérii, která spolu souvisí. Rozdělení keramických pecí: dle objemu vypalovacího prostoru a elektrické přípojky: malé keramické pece (do 60 l / pro 230 V) velké keramické pece (nad 75 l / pro 400 V) dle koncepce nebo způsobu nakládání a tedy otevírání: komorové pece (přední plnění) šachtové pece (plnění shora) dle způsobu vytápění použitého paliva: elektrické pece plynové pece Komorové pece mají robustnější konstrukci. Silnější stěna znamená lepší izolační vlastnosti. Tvar topné komory připouští pestřejší vsázku točené zboží lze pálit spolu s kachli a obrázky, litými i modelovanými předměty. Lépe odolává korozi. 18

19 5 MATERIÁL A POMŮCKY PRO PRÁCI keramická hlína glazury engobové barvy krájecí struna dřevěné modelářské špachtle kovová očka s násadou hrnčířská jehla škrabky, hladítka a čepírky ze dřeva, kovu nebo gumy houbičky desky z dřevotřísky jako podložky igelitová folie dřevěná vařečka různě silné lišty a dřevěný váleček špičatý kuchyňský nůž nebo hrnčířský nůž modelovací nůž rádýlko, děrovač zubní kartáček štětce misky pravítko, tužka, papír, nůžky brusný papír, novinový papír záclona, síťka, krajka, motouz lis na česnek, struhadlo, vidlička vykrajovátka zbytky stavebnic formičky, formy na vylévání přírodniny gumové rukavice, rouška 19

20 materiál a pomůcky pro práci Keramická hmota (hlína) Glazury Glazovací kleště Engobové barvy 20

21 materiál a pomůcky pro práci Burel Oxidanty Fepren Lepidlo na keramiku Vykrývací vosk Špachtle 21

22 materiál a pomůcky pro práci Očka Děrovač Nůž Nůžky Rádýlko Štětce 22

23 materiál a pomůcky pro práci Váleček Vypalovací pec 23

24 materiál a pomůcky pro práci Rozmočená keramická hmota (blátíčko, šlikr) Podložka Struna Formy na vylévání 24

25 materiál a pomůcky pro práci Formičky Vykrajovátka Lis na česnek Struhadlo 25

26 materiál a pomůcky pro práci Obracečka Lžíce Vidlička Misky, květináče Textilie Motouz Síťky Krajky 26

27 materiál a pomůcky pro práci Šablony Zbytky stavebnic Špejle, dřívka, párátka, přírodniny 27

28 6 TECHNIKY PRÁCE hnětení válení vymačkávání vykrajování vyřezávání lepení vyrývání vytlačování vytahování strouhání lisování obtiskávání stáčení plátů vytváření hadů vytváření kuliček, kvádříků 28

29 techniky práce Hnětení Vyválení válečku, hada, koule Vyválení plátu Vymačkávání 29

30 techniky práce Vytahování Strouhání Vyřezávání nožem Vykrajování vykrajovátkem, rádýlkem 30

31 techniky práce Lisování Vytlačování Obtiskávání Vyrývání 31

32 Lepení blátíčkem (šlikrem) Blátíčko Štětcem naneseme na lepenou plochu blátíčko a přitiskneme přilepovaný díl. Spoj rozetřeme do ztracena. Lepení rozrušením plochy Nožem nebo ostrým předmětem rozrušíme povrch lepené plochy. Rozrušenou plochu potíráme štětcem namočeným ve vodě tak dlouho, až se na povrchu vytvoří blátivá vrstva. Potom přitiskneme slepované plochy k sobě. Místo rozmývání narušeného povrchu vodou můžeme nanést na rozrušené místo blátíčko. 32

33 7 TVARY A OBJEKTY Plát Had Spirála Pásek Koule Zploštělá koule 33

34 tvary a objekty Válec Zploštělý válec Krychle Hranol, kvádr Jehlan Kužel 34

35 tvary a objekty Kruh Trojúhelník Čtverec Obdélník Kosočtverec Ovál 35

36 tvary a objekty Srdce Šestiúhelník 36

37 8 POSTUPY PRÁCE Vymačkávání: Snažíme se dosáhnout miskovitého tvaru ručním točením z hrudky hlíny. Výrobek - ježek, miska, košíček apod. Při práci vmáčkneme palce kolmo do hlíny a rotačními pohyby prohlubujeme (formujeme) hrudku. Palcem a prsty ruky (stěnou prstů) kontrolujeme stěnu vznikající misky, aby byla všude stejně silná, a uhněteme ji, aby měla přirozenou strukturu. Misku tvoříme z vláčné, tvárné hlíny, která se dá sebemenším dotykem měnit, tvarovat. Takto připravený polotovar můžeme dotvořit podle fantazie - želva, tvarovaná ryba, miska s nožkami, slánka apod. Zdobení - engobami, glazurami, rytím, otiskováním. 37

38 Vytvoření plátu (kachle) vymačkáváním, vyválením: Kachel můžeme vytvořit na nejrůznější témata např. pohádkový kachel, vánoční, velikonoční, s přírodní tématikou, historickou tématikou atd. Po důkladném prohnětení klademe hlínu po částech na prkno, palci stlačujeme a dlaní rovnáme. Cidlinou nebo válečkem hliněnou desku ještě srovnáme a dřevěnou špachtlí vytvarujeme do žádaného tvaru (čtverec, obdélník, nepravidelný tvar apod.). Špejlí nebo špendlíkem vyryjeme zvolený motiv. Zajímavých prvků dosáhneme technikou obtiskávání, vyrývání a vytlačování. Nakonec nezapomeneme udělat otvory pro zavěšení. Zdobíme oxidy, engobami, glazováním. 38

39 39

40 Vykrajování Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem a vykrajujeme pomocí různých vykrajovátek (zvoneček, květina, domek, zvířátko, např. dle ročních období, svátků atp.) Tvary můžeme vykrajovat také nožem podle předem vytvořené šablony. Zdobíme vyrýváním, obtiskáváním, glazováním, oxidy. Hotové výrobky můžeme použít jako zápich do květináče, pověsit na zeď, na větev apod. 40

41 41

42 Stáčení plátů Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem, seřízneme např. do tvaru obdélníku (můžeme použít papírovou šablonu) a stáčením plátu vytváříme hrníčky, vázy, soudky, květináče, Vytváření hadů - válečků: Zpracovanou hlínu trháme na kousky a válením na podložce z nich tvarujeme válečky hady. Ty potom stáčíme do nejrůznějších podob např. si tímto způsobem můžeme vyrobit misku, hrneček, květináč, zvířátko, 42

43 Výrobky zdobíme obvyklými způsoby. 43

44 Figura: Modelovaná fi gura z jednoho kusu hlíny je jednolitá, pružná. Dobře se vyjadřuje pohyb a výraz. Jednotlivé části těla vytahujeme z oválné hrudky hlíny. Nejdříve rukou vyválíme šišku, zmáčknutím jednoho konce vytáhneme a zformujeme hlavu. Druhý konec rozřízneme, čímž vzniknou nohy, které se opracují ohnutím (šlapky) a tvarováním. Ruce vytvoříme z nejširší části šišky vytahováním a prodlužováním. Zároveň formujeme trup fi gurky. Nakonec dáme fi guře charakteristický pohyb. 44

45 Zvířátko: Zvířátko modelujeme obdobně vytahováním hlíny z oválné hrudky. Nejdříve hrudku na jednom konci zužujeme, abychom vytvořili krk, jeho ohnutím pak získáme hlavu. Ze zbylé části hrudky vytáhneme všechny čtyři nohy. Má-li zvíře ocas, utvoříme jej rovněž vytahováním. 45

46 9 PRAVIDLA PRO PRÁCI V KERAMICKÉ DÍLNĚ VYUČUJÍCÍ: ŽÁK: zodpovídá za pořádek v dílně během činnosti a hlavně po jejím ukončení tj. úklid všech stolů, pomůcek (štětce, nože, jehlice, struny, čisté misky, vypraná houba, umytý vál a váleček, ) po skončení práce přikryje mokrým hadrem zbytky hlíny a zabalí je důkladně do igelitu dolije vodu do šlikru zkontroluje čistotu dřezu a jeho okolí, skříněk zevnitř i zvenku zkontroluje správné uzavření všech nádob s glazurami zkontroluje úklid a čistotu pomůcek ve skříni, uklizení forem zkontroluje uložené výrobky k sušení a výpalu zkontroluje proces sušení výrobků, popřípadě je otočí zkontroluje zavření pece zodpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovním místě použité pomůcky po skončení práce důkladně očistí a vrátí na určené místo (vlhkým hadrem, houbou vyčistí podložku, váleček, omyje misky, štětce, špachtle, nakonec důkladně propere hadr, houbu) 46

47 výrobky ukládá podle pokynů vyučujícího do sušárny nedává výrobky sušit na modelovacích kroužcích PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY: Vstup žáků je možný pouze v přítomnosti pedagoga. Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením dílny. Ostatní zařízení mohou používat pouze za stálého dozoru pedagoga. Pedagog je povinen seznámit žáky na počátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případnými riziky úrazu a poučit žáky o provozu keramické dílny, bezpečnosti a hygieně při práci. Žáci jsou povinni dodržovat příslušná nařízení a pokyny pedagoga. Po skončení výuky je každý povinen uklidit své pracoviště. Jako poslední odchází pedagog, který ručí za vypnutí elektrických přístrojů, topidla, zhasnutí světla a uzamknutí dílny. 47

48 10 PRAKTICKÁ ČÁST NÁMĚTY A NÁVODY K PRÁCI ČLOVĚČE, NEZLOB SE Tyto předměty doporučujeme z praktických důvodů barevně rozlišit za použití engobových barev nebo glazur. HRACÍ KOSTKA Vyválíme kouli a pootáčením mezi prsty vytvarujeme krychli. Špejlí vytlačíme z jednotlivých stran puntíky v počtu od 1 do 6. 48

49 praktická část HRACÍ FIGURKY Vyválíme tupý kužel, širší konec zploštíme a kužel na něj postavíme. Z užšího konce vytvarujeme hlavičku, fi gurce můžeme vyrýt nebo vytlačit obličej. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. HRACÍ DESKA Pro hru si můžeme vyrobit vlastní hrací desku. Na její výrobu můžeme použít rovněž keramickou hmotu. Vyválíme plát, do kterého kulatou laťkou vytlačíme hrací políčka tvořící trasu fi gurek. 49

50 praktická část Každá čtveřice figurek má dva domečky jeden na startu a jeden v cíli. Domečky můžeme vytvořit pouze barevně odlišnými hracími políčky, ale také skutečnými domy, které vykrojíme z druhého plátu. Vytlačíme, nebo vyřízneme jim okna a dveře. Hotové domky přilepíme blátíčkem na hrací desku. Zbývající část hrací desky lze dozdobit krajinou, kterou figurky procházejí. U starších dětí pak můžeme ozvláštnit nejen desku, ale samotnou hru vytvořením políček s úkoly a jejich symboly. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. 50

51 praktická část PŘÍVĚSEK - HOUSLOVÝ KLÍČ Vyválíme velmi tenkého hada, kterého stočíme na jednom konci do spirály. Zbývající část stočíme do podoby houslového klíče. Po vypálení do jeho horní kličky provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. PÍSMENA Vyválíme velmi tenkého hada, ze kterého potom tvarujeme libovolná písmena. Po vypálení jimi provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. 51

52 praktická část KNOFLÍK KYTIČKA Vyválíme plát, ze kterého vykrajovátky vypíchneme kytičky. Z každé vykrojené kytičky vznikne jeden knofl ík. Každé kytičce vytlačíme střed a vyryjeme okvětní plátky. Do středu uděláme dvě knofl íkové dírky. Hotové knofl íky ponecháme pouze vypálené, nebo je můžeme barevně glazovat. 52

53 praktická část NÁDOBA ZE SPIRÁL Vyválíme hada a stočíme ho do spirály. Tím vytvoříme dno nádoby. Z druhého hada svineme kruh, který přilepíme na dno. Ze třetího hada vytvoříme několik menších spirál, které rovnoměrně nalepíme k vyvýšenému dnu. 53

54 praktická část Tímto způsobem postupujeme až do požadované výšky nádoby. Tu uzavřeme kruhem z hada. Nádobu lze rozšiřovat nebo zužovat natočením spirál. Můžeme barevně dekorovat. KVĚTINÁČ Vyválíme plát, jeho spodní okraj seřízneme podle pravítka a horní do požadovaného tvaru průčelí. Podle pravítka zarovnáme i boční strany. 54

55 praktická část Otiskováním částí stavebnic nebo vytlačováním znázorníme okna a dveře, otiskováním snítek keře. Okraje pásu rozrušíme nožem a naneseme na ně blátíčko. Pás svineme a okraje slepíme pevně k sobě. Vyválíme silnější plát, na který plášť přilepíme. Vyválíme hada, kterého vložíme dovnitř, špachtlí přitlačíme a rozetřeme do ztracena částečně ke dnu a částečně ke stěnám výrobku. 55

56 praktická část Do pláště uděláme u dna několik otvorů. Vyválíme další plát, ze kterého podle pravítka vyřízneme pás, který bude tvořit zeď. Přilepíme jej k domu. Přebytečnou hmotu ořízneme. Do květináče sázíme květiny a zahrada slouží jako miska na vodu. Jiná varianta květináče - z menšího pásku stočíme zábradlí balkónu, které nalepíme na plát. Přebytečnou hmotu ořízneme a balkón přilepíme. Dírky uděláme do dna květináče a na vodu použijeme misku. 56

57 praktická část Další varianta - neděláme žádné otvory a květináč slouží jako obal. Prvků na dozdobení se nabízí celá řada - schody, sloupy, kočky na plotě, pes u dveří, ovocné stromy, popínavé rostliny, vytlačování na zpevnění okrajů a další. Barevně zdobíme engobami, oxidanty, glazurami. Pokud nechceme, aby květináč propouštěl, musíme použít glazury. JEŽEK STOJÁNEK NA PÁRÁTKA NEBO NA TUŽKY VARIANTA A Vyválíme kouli. 57

58 praktická část Z té vytáhneme čumáček a palci vytlačíme nadočnicové oblouky. Vyválíme 4 kuličky a 2 válečky. Ze dvou kuliček nalepíme oči, dvě smáčkneme a přilepíme uši. Z jednoho válečku dolepíme nos, druhý smáčknutím zploštíme, prohneme a přilepíme jako tlamičku. Místo bodlin propícháme do ježka špejlí dírky na párátka. 58

59 praktická část VARIANTA B Postup práce je stejný jako u varianty A, pouze dírky propícháme ježkovi tužkou. Hotový výrobek glazujeme průhlednou glazurou, nebo ho ponecháme v surovém stavu VÁNOČNÍ SVÍCEN Vyválíme plát, do kterého zatlačíme a zaválíme krajku. Nožem ořízneme horní okraj. Spodní okraj ořízneme podle pravítka. CD2-STvan2_11 59

60 praktická část Vzniklý pruh oddělíme, jeden jeho konec rozrušíme nožem. Pruh ovineme kolem širšího konce svíčky a zkrátíme podle potřeby. Na rozrušený konec naneseme blátíčko a oba konce slepíme k sobě. 60

61 praktická část Z plátu vykrojíme hvězdu (nebo jiný libovolný tvar). Na hranu slepeného válce naneseme blátíčko a přilepíme jej na hvězdu. Otočením vyjmeme svíčku. Glazujeme nebo barvíme engobami. Svícen můžeme ponechat i v přírodním stavu. 61

62 praktická část HRANATÁ VÁZA Pokud chceme vytvořit vázu nebo předmět, který se zužuje a nebyli bychom schopni jej zevnitř zpevnit vyváleným hadem, musíme zvolit trochu odlišný postup. Vyválíme silnější plát, ze kterého vyřízneme dno požadovaného tvaru. Z tenčího plátu vyřízneme podle šablony jednotlivé díly pláště (ten lze také vyříznout vcelku a dotvarovat). Blátíčkem přilepujeme jednotlivé díly pláště ke dnu a k sobě navzájem. Spoje přitlačíme pevně k sobě a zpevníme vytlačováním. 62

63 praktická část Vázu můžeme ozvláštnit stočením. Jednou rukou uchopíme dno, druhou horní okraj a pootočíme v protisměru. Nebo můžeme dekorovat nalepením plastických vzorů, vytlačováním, otiskováním, rytím, barvením a glazováním. HOUBY - KŘEMENÁČ, KOZÁK Vyválíme kouli a váleček. Vyválíme několik malých válečků doutníkovitého tvaru. Malé válečky zploštíme a dotvarujeme, aby připomínaly listy travin. Potom je hvězdicovitě slepíme k sobě. 63

Metodická příručka 1

Metodická příručka 1 Metodická příručka 1 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu praktickou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 1 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová,

Více

Metodická příručka 2

Metodická příručka 2 Metodická příručka 2 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu speciální Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 2 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J.

Více

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová

SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY. Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová SEŠIT PLNÝ NÁMĚTŮ KERAMICKÉ TECHNIKY Vytvořila: Mgr.B.Vyskočilová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Obsah 1. Kachel s andělem 2.

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura,

ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura, ABSOLVENTSKÉ PEČETĚ Potřeby a pomůcky: červená hlína, malý váleček na vyvalování na formě, sádrová forma s logem školy,transparentní glazura, sklenička na kruhový tvar, razidlo na otvor pro stužku, houbička

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ KERAMIKA II Vypracovala: Mgr. Anna Nováčková Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Jmenný seznam Šnek na květník..

Více

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Metodická příručka Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Název klíčové aktivity: Volitelný předmět -

Více

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Jméno autora Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Blíž k řemeslům a technickým oborům Mgr. Jana Kristková Ročník 5., 6. Vzdělávací

Více

jak tapetovat vliesové tapety návod

jak tapetovat vliesové tapety návod ? jak tapetovat vliesové tapety návod Budeme potřebovat: 01 penetrační nátěr, 02 lepidlo, 03 ochrannou fólii, 04 nádobu na lepidlo, 05 váleček nebo štětku na lepidlo, 06 řezák, 07 tenčí štětec, 08 úzký

Více

Alobalový věnec plný kytiček

Alobalový věnec plný kytiček Alobalový věnec plný kytiček Co budeme potřebovat: alobal polystyrénový korpus akrylové barvy (zde bílá, okrová a hnědá) širší plochý štětec různé zelené provázky, stužky, lýka apod. modrobílou stuhu s

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. - Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko. Pracovní postup: Podle listu stromu si vytvoříme maketu listu, ten obkreslíme na

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Papírové korálky. Autor, foto / redakce

Papírové korálky. Autor, foto / redakce 2 OBSAH 3 Papírové korálky 4 Umělcem v Malajsii 7 Mořské akvárium 8 Pistáciová kytka 10 Péřový náhrdelník 12 Tisk na tričko 13 hrady a zámky 14 na vlnách léta 16 Vosková batika - polštář 18 Paper maché

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

2Ruční výroba. keramiky

2Ruční výroba. keramiky 2Ruční výroba keramiky Proces ručního zhotovování keramiky lze shrnout do tří hlavních výrobních technik, které se používají od samých počátků práce s hlínou: modelování, vytáčení na hrnčířském kruhu a

Více

METODICKÝ LIST č. 11

METODICKÝ LIST č. 11 METODICKÝ LIST č. 11 CZ.1.07/1.2.37/01.0003 Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální.

Více

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Jedinečné dárečky Cinkací sluníčko z alobalu Košík plný tajemství Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Cinkací sluníčko z alobalu a cédéčka Co budeme potřebovat: alobal

Více

Pohádkové postavičky

Pohádkové postavičky Pohádkové postavičky Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Andělíček se sáňkami Skřítek Podzimníček Sněhuláčci Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Budete potřebovat: punčochy ohebný drát větší jehlu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Malířské techniky Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky jsou ideálním materiálem nejen pro finální přípravu a vyrovnání povrchů

Více

hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu.

hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu. hra s materiálem PROŠKRABOVÁNÍ Netradiční kresba vzniká vrstvením a zpětným proškrabáním materiálu. Výsledkem je pak jednobarevná plocha s odhalenou spodní barevnou vrstvou v tenkých či širokých liniích.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Navlékání paprsků Každý jednotlivý paprsek drátěné hvězdy ozdobíme korálky podle návodu a z konce drátu potom vytvarujeme očko. Drátek paprsku ohneme kulatými

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace Autor: Jaromír Janout Svět je velice různorodý, plný překvapení, ale není vždy ke všem zcela spravedlivý. Každému není dáno

Více

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy

Obsah. Význam ozdob Rozdělení ozdob. Technické barvení modelovacích hmot Pomůcky potřebné k modelování Testy Obsah Význam ozdob Rozdělení ozdob Ozdoby z modelovací hmoty Ozdoby z karamelu Ozdoby z griliášové hmoty Ozdoby z bílkové glazury Ozdoby z máslového krému Ozdoby z čokolády Ozdoby z ovoce Ozdoby cukrovinkářské

Více

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI

MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI MYŠKA HRYZALKA TVOŘÍ S DĚTMI Jednoho krásného zimního rána, kdy sněhové vločky odrážely první sluneční paprsky, vykoukla na svět myška Hryzalka. Narodila se v malém doupátku za borovičkou, na kraji lesa.

Více

Pracovně-technický kroužek

Pracovně-technický kroužek Pracovně-technický kroužek Tematický plán kroužku pro 1. 2. st. ZŠ Autor: Mgr. Radka Lavičková DUHOVÁ ŠKOLA Inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021 ZÁKLADNÍ

Více

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce.

PODZIM. Plstění jehlou na polystyrenové formě. Lampionky do zahrady. Tisk přírodninami. Plstěné korále. Tisk válečkem. Pískové věnce. PODZIM Plstění jehlou na polystyrenové formě Lampionky do zahrady Tisk přírodninami Pískové věnce Tisk válečkem Plstěné korále Měděný rámeček Věnec na dveře Muchomůrky voskovou batikou Plstění jehlou na

Více

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016 Jana Podzemná magické sopky (nebo aromalampy) nory pro zvířátka -pokus s výbuchem sopky -práce s keramickou hlínou -modelování -barvení a glazování magická sopka Náročnost: ***

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem.

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem. Metodický list č.1 Výrobek: Závěs z kukuřice Použitý materiál: Žlutá a barevná kukuřice, světlice barvířská, oves, pšenice, slunečnice, mochyně, slaměnky, kozí rohy, palice česneku, kolečka sušeného pomeranče,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu Autor : Miroslav Musil (alias Voux) Technické údaje : celková výška : 1,3 m průměr nejširší části : 0,92 m přibližný objem : 0,27 m 3 palivo : syntetický

Více

Je dobré vědět. Příběh jesliček

Je dobré vědět. Příběh jesliček Je dobré vědět 118 Příběh jesliček První obrazné znázornění narození Ježíše Krista bylo nalezeno v hrobce křesťanské rodiny ze 4. století. Ovšem teprve svatý František z Assissi zavedl ve 13. století v

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR

Výtvarný materiál DEKORAČNÍ MATERIÁL. K1 0038 27,- Kč 1,08 EUR Bambulky 00 barevných bambulek o průměru cm na knoflíky, očička, nosíky apod.. K 0 Barevné. K 0 Zvířecí,- Kč,0 EUR DEKORAČNÍ MATERIÁL. Pohádková vlna Balíček barevného ovčího rouna o hmotnosti 0 g. Jedná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1037 číslo učeb. materiálu VY_32_ INOVACE_PDV_B_18 předmět, tematický

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Vzdělávací program pro pracovní činnost

Vzdělávací program pro pracovní činnost Čj. 2468 /09/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

2. Podle předlohy na straně 121 zhotovíme šablonu, podle níž z oranžové plsti vystřihneme zobák.

2. Podle předlohy na straně 121 zhotovíme šablonu, podle níž z oranžové plsti vystřihneme zobák. Kuřátko Roztomilá kuřátka jsou přímo stvořená pro oslavu jara a probouzejícího se nového života. Malé žluté hejno se báječně hodí nejen na výzdobu domova a zejména velikonočního košíčku, ale i na dárky.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu.

Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Decoupage rýžovými papíry a 2-krokovým krakelováním Tento postup můžete použít na dekorování rýžovými papíry nebo papírovými ubrousky předmětů ze dřeva, kartonu, skla, porcelánu, polystyrenu a kovu. Budeme

Více

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová

MOZAIKOVÁNÍ. mozaika pro každého. Kateřina Konířová MOZAIKOVÁNÍ mozaika pro každého Kateřina Konířová Kateřina Konířová Mozaikování/mozaika pro každého Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264

Více

Pletení košíků z papírových pramenů

Pletení košíků z papírových pramenů Pletení košíků z papírových pramenů Monika Králiková Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4376. publikaci

Více

Nepálená keramika pro děti

Nepálená keramika pro děti Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Nepálená keramika pro děti Tvoříme ze samotvrdnoucí keramické hmoty Iva Hoňková Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

Centrování krok za krokem

Centrování krok za krokem Centrování krok za krokem Než začne hlína dostávat tvar, je třeba ji nejdřív vycentrovat; jinak by bylo velmi obtížné ji tvarovat. Abyste nepravidelný tvar hlíny dostali do homogenního zpracovatelného

Více

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty

Datum vytvoření 9.10.2012 Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Provádění plastických nátěrů, linkrusty Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_16_T_3.01 Datum vytvoření

Více

Adventní věnec (metodický list č. 1)

Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Papír Adventní věnec (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh Papír Adventní

Více

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika

Habermaaß-hra 4135. Vyřezávání Afrika CZ Habermaaß-hra 4135 Vyřezávání Afrika Vážení rodiče, vyřezávání je prastará metoda tvarování dřeva. Je to forma umění, která žádá ostré nástroje. Je Vaší zodpovědností rozhodnout, zda je Vaše dítě připraveno

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II.

KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II. KNÍŽKA PLNÁ TVOŘENÍ DŘEVO, KOV A JÁ I., II. Vytvořili: Ing.J.Lysá, Bc.T.Lisý Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Úvod Do tohoto nápadníku

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Keramické obklady a dlažby

Keramické obklady a dlažby Keramické obklady a dlažby Na výrobu obkladových materiálů se používají přírodní suroviny - pórovinové a kameninové jíly (kvalitnější než cihlářské). Dalšími surovinami jsou ostřiva (křemičitý písek, pálené

Více

ČAJOVÁ SOUPRAVA. Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře

ČAJOVÁ SOUPRAVA. Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře JARO ČAJOVÁ SOUPRAVA ČAJOVÁ SOUPRAVA 10 Dekor: otisky houbičky s modrým barvítkem na bílé glazuře KONVIČKA S POKLIČKOU S POKLIČKOU TÉMA: sesazování více vytočených kusů větší kus hlíny a vycentrujte ho

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých

Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých Cena 75 Kč / Price 2,90 EUR Keramické tvoření pro každého Keramické tvorenie pre všetkých 19 originálních nápadů Keramika Hany Benešové Modelovaná koule Keramická spona na pásek Kočičí miska Hrnky a cihly

Více

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,

Více

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm

výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit. BARVA žlutá 55x45 mm Martina SASKOVÁ, Hálkova 1026, 252 63 Roztoky mobil: 724 116 947 IČO: 417 656 99 výtvarný KATALOG podzim/zima vatovky - na brouky Papírové polotovary k dotvoření. Lze je pomalovat, polepit a dozdobit.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAVADILOVÁ HELENA, TELEFON: 317 740 209 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v keramickém ateliéru v budově č. 11 v areálu zařízení v Tloskově.

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU

SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU VELIKOST: výška 27 cm SPOTŘEBA: 120 150 ruliček cca 45 cm dlouhých, předem namořených, tekuté lepidlo, drát 1 1,3 mm, dvě kulaté formy na tělo a hlavičku obvod 31 a 42 cm (polystyrénové

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Základní aranžérské nářadí a pomůcky,

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Kniha. Rozměry: 24 cm (d) x 28 cm (š) x 6 cm (v)

Kniha. Rozměry: 24 cm (d) x 28 cm (š) x 6 cm (v) Kniha Rozměry: 24 cm (d) x 28 cm (š) x 6 cm (v) Pomůcky: bílá vlnitá lepenka modrý holografický papír tavná pistole s náplní pravítko dlouhé a pravoúhlé nůžky nalepovací obrázky modrá saténová stuha 1

Více

Chalupářská skříňka. Budete potřebovat: 36 Chalupářská skříňka

Chalupářská skříňka. Budete potřebovat: 36 Chalupářská skříňka Chalupářská skříňka Budete potřebovat: starou skříňku zvolený prostředek pro odstraňování starých nátěrů štětce hadřík gumové rukavice smirkový papír špachtli ocet přípravky na hubení dřevokazných hub

Více

KERAMIKA. Jitka Ščerbová

KERAMIKA. Jitka Ščerbová KERAMIKA od jara do zimy Jitka Ščerbová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Reliéfní krajinka 44 kh0375_blok.indb 44 kh0375_blok.indb 44 29.7.2014 11:16:53 29.7.2014 11:16:53

Reliéfní krajinka 44 kh0375_blok.indb 44 kh0375_blok.indb 44 29.7.2014 11:16:53 29.7.2014 11:16:53 Reliéfní krajinka 44 Materiál skelný papír, tenká lepenka (asi 23 x 28 cm), odřezky vlnité lepenky, barevné mastné pastely, nůžky, lepidlo, poutko z pogumovaného plátna 4 Na další list skelného papíru

Více

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba

TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TÉMA: Rodinné zemědělství aneb zahrádka, pole a les RŮST ROSTLINY malba Autor: Martina Sumcová Název: VY_32_INOVACE_VV_21_růst

Více

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE,

JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, JARNÍ TVOŘENÍČKO NÁVODY BUDEME POTŘEBOVAT, NŮŽKY, LEPIDLO, PASTELKY, VOSKOVKY, VODOVKY, TEMPERY, VĚTVIČKY ČI KLACÍKY NASBÍRANÉ NA PROCHÁZCE, 1.) ŠNEČCI Děti si šnečky vybarví, pokud zvládnou mohou si je

Více

A OHNĚ Tematická oblast (odbornost)

A OHNĚ Tematická oblast (odbornost) Název příkladu dobré praxe VYUŽITÍ TÉMATU VODY A OHNĚ Tematická oblast (odbornost) Keramika Autor Odbornostní setkání Eva Olivová Pardubický kraj a Vysočina Místo konání Havlíčkův Brod 2011 Průřezové téma,

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ BEZPEČNOST A ORGANIZACE PRÁCE Seznámení žáků s bezpečností

Více

Ptáček (metodický list č. 1)

Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Dřevo a příbuzné materiály Ptáček (metodický list č. 1) Skupina metodických listů Název a číslo metodického listu Vzdělávací oblast Tematický okruh

Více

J.W" . ----II' "'_"""", ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo;

J.W . ----II' '_, ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo; Veletrh ndpadfl učitelů fyziky Střípky Z laboratoře malých debruiárů Věra Bdinková DíRKOVÁ KOMORA JEDNODUŠE Potřeby: Kelímek od jogurtu (nejlépe Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více