Metodická příručka 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka 3"

Transkript

1 Metodická příručka 3 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro praktickou školu dvouletou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 3 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová, J. Lázničková, K. Viznerová Fotografie: Z. Bulandrová, R. Hatáková, J. Lázničková, K. Viznerová Rok vydání: 2011

2 Tato příručka vznikla za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Implementace nové organizační formy výuky do ŠVP (registrační číslo CZ.1.07/1.2.05/ ). Realizace projektu: leden 2010 květen 2012 Místo realizace: Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Úkolem metodické příručky je poskytnout vyučujícím v praktické škole dvouleté základní informace o práci s keramickými hmotami v keramické dílně. Seznamuje se základními pojmy, postupy a pomůckami, se kterými se budou v tvořivém keramickém procesu potkávat žáci i učitelé. Další náměty a návody pro práci mohou vyučující čerpat v doporučené literatuře. Mnoho zdaru do práce!

3 OBSAH 1. Výstupy ŠVP Keramická hmota Skladování hlíny Zpracování hlíny Materiál a pomůcky pro práci Techniky práce Tvary a objekty Postupy Pravidla pro práci v keramické dílně Praktická část Slovníček pojmů Použitá a doporučená literatura...80

4 1 VÝSTUPY ŠVP PASTELKA 3 PRO PRÁCI V TVOŘIVÉ KERAMICKÉ DÍLNĚ - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ( ročník) 1. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: seznámit se s organizací práce v keramické dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami a nástroji pro práci s keramickou hlínou, postupy při zdobení osvojit si zásady hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty vyrobit jednoduché sádrové formy pro techniku lití, využití sádry při práci s hlínou Učivo: pracovní prostor keramické dílny, bezpečnost a hygiena, udržování pořádku 4

5 názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny hnětení, mačkání, válení, koulení, obtiskávání, vykrajování z plátů formičkami, podle šablony nebo dle vlastní fantazie plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty keramické kachle a jejich dekorace: kompozice jednoduchých geometrických tvarů, prořezáváním, zdobením, kresbou, obtisky, reliéfní kachel výroba jednoduchých dutých tvarů (misek, hrnků,.) modelování jednoduchých fi gurek spojování a lepení švů a dekorativních prvků práce se základními geometrickými tělesy (koule, krychle, jehlan, válec atd.) a jejich využití pro rozvoj abstraktního myšlení práce s formou a sádrou povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: 5

6 zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru 6

7 2. ROČNÍK Vzdělávací oblast: ODBORNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: KERAMIKA Školní výstupy: získat přehled o uceleném procesu tvorby keramických výrobků aplikovat naučené a získané pracovní postupy při zhotovení výrobku z keramické hlíny zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty příprava výrobků na výpal a pálení Učivo: pracovní prostor keramické dílny názvosloví pomůcky a nástroje pro práci s keramickou hlínou keramická hlína a její vlastnosti ucelený proces tvorby keramických výrobků pracovní postupy při zhotovení výrobků z keramické hlíny práce s keramickou hlínou, zpracování keramické hlíny plošné i prostorové výrobky dekorativní i užitkové předměty výroba složitějších prostorových a dutých tvarů (misek, hrnků, svícnů, váz.) 7

8 modelování fi gurek lidí, zvířat, pohádkových bytostí, portrét, autoportrét části lidského těla, loutka spojování a lepení švů a dekorativních prvků ztvárnění skutečného předmětu denní potřeby povrchové úpravy dekorace, glazování, zdobení engobami Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Školní výstupy: zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušeností a poznatků z keramické hlíny zhotovit plošné a prostorové práce, fi gurální modely, dekorativní i užitkové předměty uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty pro vlastní vyjádření i při společné tvůrčí práci dokázat se soustředit na tvůrčí činnost a usilovat o její dokončení při vlastní tvorbě vycházet ze svých myšlenek, emocí, představ umět sdělit obsah nebo záměr vlastní tvůrčí práce a umět komunikovat o zhotoveném výrobku s ostatními vnímat design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby dokázat ozdobit hotový vypálený výrobek z keramické hlíny 8

9 seznámit se s prací keramiků v regionu Učivo: práce s keramickou hlínou tematické práce, roční období, svátky, lidové tradice modelování, tvarování plošné a prostorové vyjádření fi gurální modelování rozvíjení estetického vnímání a cítění, vnímání a hodnocení vlastní produkce i produkce ostatních, včetně umělecké prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí, nálad, prožitků a představ linie, barvy, tvary a objekty jako základní prostředky vyjadřování v ploše a prostoru dekorace a glazování plastické zdobení povrchu keramické barvy engoby a glazury paleta barev, rozmíchání glazur a glazování návštěvy muzeí, galerií a výstav keramici a keramické dílny v regionu VYUČOVACÍ METODY Plnění školních výstupů je uskutečňováno formou výuky v Tvořivé keramické dílně ve sklepních prostorách školy prostřednictvím vyučovací metody dovednostně praktické a umělecky tvůrčí. Metoda dovednostně praktická Jedná se o metodu předávání, utváření a upevňo- 9

10 vání praktických dovedností při práci s keramickou hlínou, pracovním nářadím, barvami a polevami na konečnou úpravu keramiky, která se uskutečňuje v Tvořivé keramické dílně. Nedílnou součástí této metody je instruktáž, napodobování a vlastní experimentování. Cílem je přiměřeně věku, schopnostem a možnostem žáků aktivovat a motivovat žáky k tvořivé činnosti. Metoda umělecky tvůrčí Tato vyučovací metoda rozvíjí u žáků estetické cítění, vnímání a vyjadřování prostřednictvím práce s keramickou hlínou. V Tvořivé keramické dílně žáci vytvářejí předměty užitkové, ale zj. umělecké. Prostřednictvím zjišťování vlastností materiálu keramické hlíny experimentují a tvoří podle vlastní fantazie, vytvářejí nové postupy při zdobení výrobků, při míchání barev. Umělecké výtvory žáků jsou určeny k výzdobě školy, ke zlepšení estetického prostředí. Nedílnou součástí této metody je hodnocení práce vlastní i práce ostatních. Metoda využívá samostatnou i skupinovou práci žáků. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Prostřednictvím nové formy vyučování (Tvořivá keramická dílna) s použitím nových vyučovacích metod budou u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: 10

11 zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy Kompetence k řešení problémů na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: využívá nabyté vědomosti a dovednosti k samostatné tvůrčí činnosti Kompetence komunikativní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci Kompetence pracovní na konci vzdělávání žák v rámci svých možností a schopností: má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí při práci v tvořivé keramické dílně pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení má konkrétní představu o profesi keramika, využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 11

12 2 KERAMICKÁ HMOTA (HLÍNA) Práce s hlínou je prastarý obor lidské činnosti. Tvárnost hlíny byla podnětem k prvním výrobkům už v dávné minulosti. Hliněné předměty provázely člověka celými dějinami a byly v každé době do jisté míry měřítkem vyspělosti civilizace. Slovo keramika pochází z řeckého keramos, což označuje hlínu i hliněnou nádobu a toto pojmenování se užívá na celém světě. Při tvorbě s hlínou je nejnapínavější to, že dopředu nevidíme výsledek. Hlína se proměňuje v každém stadiu a v žádném z nich nevypadá tak, jako po konečném vypálení. Při tvarování je mastná, tvárná a mokrá, v částečně proschlém zavadlém stavu se podobá kůži a po úplném zaschnutí připomíná sádru. Když se pak hliněný výrobek poprvé vypálí (tzv. přežahne), změní se jeho velikost i barva a jeho povrch ztvrdne, je drsný a pórovitý. Hlínu dále dotváříme glazurou. Hlína je materiál nacházející se v přírodě v zemi. Nejčistším druhem hlíny je porcelánová hmota, nejvíce znečištěným je jíl. Hlína se vyskytuje v různých barvách od bílé, přes červenou, barvu korku či kůže, šedou a hnědou, až po černou barvu. Zbarvení způsobují v hlíně obsažené oxidy kovu. Hlína se dá tvarovat jen ve vlhkém stavu. 12

13 3 SKLADOVÁNÍ HLÍNY Keramická hlína by měla být neustále zabalena v igelitovém sáčku a uložena na tmavém, chladném, mrazem neohroženém místě, pak vydrží neomezenou dobu. Časem ovšem může hlína vyschnout i v igelitovém sáčku. Pokud k tomu dojde, zabalíme ji do mokrého plátna a uložíme na několik dnů do igelitového sáčku. Příliš vysušenou hlínu nebo její zbytky můžeme znovu připravit k práci. Kousky hlíny uložíme na slunce nebo na topení tak dlouho, dokud úplně nevyschnou. Potom je rozdrtíme na malé kousky, vložíme do nádoby z plastu, zalijeme teplou vodou a mícháním vytvoříme blátivou hmotu. Necháme přes noc odstát. Pak z povrchu houbou odstraníme přebytečnou vodu, hmotu rukou promísíme a naneseme ji rovnoměrně ve vrstvě silné asi 5 cm na pórovitou podložku. Když hliněná vrstva ztuhne, otočíme ji, aby proschla rovnoměrně. Jakmile se dá hlína znovu zpracovávat (nesmí se lepit na prsty), hněteme ji k dalšímu zpracování. Pro skladování ji zabalíme do vzduchotěsně uzavíratelného igelitového sáčku. 13

14 4 ZPRACOVÁVÁNÍ HLÍNY Bouchání a krájení hlíny Hnětení hlíny Výroba šlikru Spojování hliněných dílů Sušení První vypalování - přežah Glazování Ponořování a polévání Glazování štětcem Zdobení dekoračními barvami Ostré (druhé) vypalování s glazurou Bouchání a krájení hlíny Kusem hlíny hodíme velkou silou na desku stolu nebo podlahu, čímž docílíme, že se z ní vytlačí vzduch. Tento úkon se nazývá bouchání hlínou. Potom krájecí strunou ukrojíme z kusu hlíny plátek, tenčí nebo silnější, podle toho, kolik hmoty budeme potřebovat. Krájecí strunu uchopíme za úchytky. Pokud je struna příliš dlouhá, můžeme kousek struny otočit kolem úchytek. Při krájení hlíny táhneme strunu silně směrem k sobě. Hnětení hlíny Hlína může obsahovat vzduchové bubliny různé velikosti, které musíme důkladným hnětením a boucháním odstranit, jinak by výrobek mohl při vypalování prasknout. 14

15 Hnětení směrem zevnitř ven - hlínu nejprve lehkým tlakem dlaní hněteme směrem od těla. Hlína se zhustí. Vytlačení vzduchu - hmotu zformujeme do podlouhlého tvaru, přitom ji pořád hněteme, tak z hlíny vytlačíme vzduch. Nakonec váleček po stranách hněteme dlaněmi, nyní ale tlak směřuje k tělu. Z hlíny tak vytvoříme tvar šnečí ulity. Bouchání hlínou - hliněnou hmotu nadzdvihneme, otáčíme mezi rukama a přitom s ní boucháme do podložky. Při otáčení vytlačujeme z hlíny vzduch a hlína krásně zvláční. Stlačení hroudy hlíny - nakonec hlínu stlačujeme kruhovými pohyby dohromady. Výroba šlikru (blátíčka) Hliněná kaše, kterou se spojují jako lepidlem jednotlivé části výrobku, se nazývá šlikr. Připravíme ho rozmícháním měkké hlíny s vodou. Šlikr musí být připraven ze stejného druhu hlíny jako lepený výrobek. Spojování hliněných dílů Hliněné díly, které chceme spojit, musíme nejprve připravit. Do míst spojení nejprve nožem vyryjeme mřížky, popř. je jinak zdrsníme. Můžeme k tomu použít např. vidličku nebo zubní kartáček. Hned potom naneseme silným štětcem na jeden díl šlikr a oba díly přitlačíme k sobě. Šlikr, který se přitom ze spojů vytláčí, je dobrým znamením, protože v místě spojení už nezůstal žádný vzduch. Po spojení obou hli- 15

16 něných dílů zahladíme vytlačený šlikr po obou stranách švu. Sušení Při sušení se z hlíny odpařuje tekutina, výrobky se smršťují a jejich objem se zmenšuje asi o 10%. Sušení musí probíhat pomalu a rovnoměrně. Nerovnoměrným smršťováním hlíny vznikají na výrobku praskliny, nebo se jeho části zdeformují či ulomí. Sušení hlíny probíhá ve dvou etapách: nejprve hlína zaschne do zavadlého, koženého (kožovitého) stavu. Je tedy jen lehce vysušená, ale dá se lehce promáčknout a je ještě trochu ohebná. Můžeme ji leštit a řezat jako kůži. Když hlína uschne na vzduchu úplně, je tvrdá jako kost. Už ji nemůžeme tvarovat, ale dá se opracovat brusným papírem. Ale pozor! Keramika je v tomto stádiu velmi choulostivá a snadno se rozbije, proto s výrobkem zacházejte velmi opatrně! Sušení závisí na různých faktorech, např. na teplotě v místnosti, vlhkosti vzduchu, velikosti předmětu či síle jeho stěn. Všeobecně platí, že by měla být tloušťka stěn výrobku všude stejná (ne silnější než 3 cm). Menší keramické práce postavíme na dřevěné prkénko a horní okraje překryjeme folií, neboť výrobek schne odshora dolů. Drobné části, jako ucho nebo vyčnívající ozdoby, musíme stejně jako horní okraje nádob chránit před rychlým vysoušením. Proto je raději omotáme vlhkou látkou nebo igelitem. Když je výrobek zavadlý, můžeme ho otočit a sušit dále vzhůru nohama. 16

17 Glazování štětcem Měkké a široké štětce jsou určeny pro plošný nános glazury, středně tvrdé štětce se špičkou pro popisy a jemné ozdoby. Vedle sebe ležící barevné plochy vytvoříme krok za krokem: nejprve necháme uschnout jednu barvu, pak teprve naneseme další. Pro pěkné barevné efekty glazujeme dvakrát až třikrát, barvu mezi glazováním necháme pořádně zaschnout. Pokud naneseme jednu glazuru na druhou, může dojít ke změně barev. Proto v případě kompletně glazované keramiky místa, na která budeme nanášet jinou barvu, otřeme vlhkou houbou nebo ji zbavíme glazury hadříkem, necháme dobře vyschnout a pak můžeme znovu glazovat. Zdobení dekoračními barvami Dekorační barvy se prodávají v práškové formě, jako tekuté barvy, nebo v kelímcích. Nanášejí se štětcem. Práškové dekorační barvy musíme před zpracováním smíchat s vodou. Nanášíme je po prvním vypálení (přežahu) na bílou glazuru. Ostré (druhé) vypalování s glazurou Glazovaná keramika se při ukládání do pece nesmí vzájemně dotýkat, aby se při pálení žádné díly neslepily. Teploty se při pálení glazované keramiky pohybují podle druhu hlíny mezi stupňů Celsia. Dávejte pozor na doporučení výrobce! Glazura se roztaví a potáhne výrobek sklovitou vrstvou, která při ochlazení ztvrdne. 17

18 Keramické pece Keramické pece jsou určujícím technologickým zařízením každé keramické dílny. Liší se velikostí, koncepcí, způsobem vytápění, maximálními dosahovanými teplotami a dalšími kritérii, která spolu souvisí. Rozdělení keramických pecí: dle objemu vypalovacího prostoru a elektrické přípojky: malé keramické pece (do 60 l / pro 230 V) velké keramické pece (nad 75 l / pro 400 V) dle koncepce nebo způsobu nakládání a tedy otevírání: komorové pece (přední plnění) šachtové pece (plnění shora) dle způsobu vytápění použitého paliva: elektrické pece plynové pece Komorové pece mají robustnější konstrukci. Silnější stěna znamená lepší izolační vlastnosti. Tvar topné komory připouští pestřejší vsázku točené zboží lze pálit spolu s kachli a obrázky, litými i modelovanými předměty. Lépe odolává korozi. 18

19 5 MATERIÁL A POMŮCKY PRO PRÁCI keramická hlína glazury engobové barvy krájecí struna dřevěné modelářské špachtle kovová očka s násadou hrnčířská jehla škrabky, hladítka a čepírky ze dřeva, kovu nebo gumy houbičky desky z dřevotřísky jako podložky igelitová folie dřevěná vařečka různě silné lišty a dřevěný váleček špičatý kuchyňský nůž nebo hrnčířský nůž modelovací nůž rádýlko, děrovač zubní kartáček štětce misky pravítko, tužka, papír, nůžky brusný papír, novinový papír záclona, síťka, krajka, motouz lis na česnek, struhadlo, vidlička vykrajovátka zbytky stavebnic formičky, formy na vylévání přírodniny gumové rukavice, rouška 19

20 materiál a pomůcky pro práci Keramická hmota (hlína) Glazury Glazovací kleště Engobové barvy 20

21 materiál a pomůcky pro práci Burel Oxidanty Fepren Lepidlo na keramiku Vykrývací vosk Špachtle 21

22 materiál a pomůcky pro práci Očka Děrovač Nůž Nůžky Rádýlko Štětce 22

23 materiál a pomůcky pro práci Váleček Vypalovací pec 23

24 materiál a pomůcky pro práci Rozmočená keramická hmota (blátíčko, šlikr) Podložka Struna Formy na vylévání 24

25 materiál a pomůcky pro práci Formičky Vykrajovátka Lis na česnek Struhadlo 25

26 materiál a pomůcky pro práci Obracečka Lžíce Vidlička Misky, květináče Textilie Motouz Síťky Krajky 26

27 materiál a pomůcky pro práci Šablony Zbytky stavebnic Špejle, dřívka, párátka, přírodniny 27

28 6 TECHNIKY PRÁCE hnětení válení vymačkávání vykrajování vyřezávání lepení vyrývání vytlačování vytahování strouhání lisování obtiskávání stáčení plátů vytváření hadů vytváření kuliček, kvádříků 28

29 techniky práce Hnětení Vyválení válečku, hada, koule Vyválení plátu Vymačkávání 29

30 techniky práce Vytahování Strouhání Vyřezávání nožem Vykrajování vykrajovátkem, rádýlkem 30

31 techniky práce Lisování Vytlačování Obtiskávání Vyrývání 31

32 Lepení blátíčkem (šlikrem) Blátíčko Štětcem naneseme na lepenou plochu blátíčko a přitiskneme přilepovaný díl. Spoj rozetřeme do ztracena. Lepení rozrušením plochy Nožem nebo ostrým předmětem rozrušíme povrch lepené plochy. Rozrušenou plochu potíráme štětcem namočeným ve vodě tak dlouho, až se na povrchu vytvoří blátivá vrstva. Potom přitiskneme slepované plochy k sobě. Místo rozmývání narušeného povrchu vodou můžeme nanést na rozrušené místo blátíčko. 32

33 7 TVARY A OBJEKTY Plát Had Spirála Pásek Koule Zploštělá koule 33

34 tvary a objekty Válec Zploštělý válec Krychle Hranol, kvádr Jehlan Kužel 34

35 tvary a objekty Kruh Trojúhelník Čtverec Obdélník Kosočtverec Ovál 35

36 tvary a objekty Srdce Šestiúhelník 36

37 8 POSTUPY PRÁCE Vymačkávání: Snažíme se dosáhnout miskovitého tvaru ručním točením z hrudky hlíny. Výrobek - ježek, miska, košíček apod. Při práci vmáčkneme palce kolmo do hlíny a rotačními pohyby prohlubujeme (formujeme) hrudku. Palcem a prsty ruky (stěnou prstů) kontrolujeme stěnu vznikající misky, aby byla všude stejně silná, a uhněteme ji, aby měla přirozenou strukturu. Misku tvoříme z vláčné, tvárné hlíny, která se dá sebemenším dotykem měnit, tvarovat. Takto připravený polotovar můžeme dotvořit podle fantazie - želva, tvarovaná ryba, miska s nožkami, slánka apod. Zdobení - engobami, glazurami, rytím, otiskováním. 37

38 Vytvoření plátu (kachle) vymačkáváním, vyválením: Kachel můžeme vytvořit na nejrůznější témata např. pohádkový kachel, vánoční, velikonoční, s přírodní tématikou, historickou tématikou atd. Po důkladném prohnětení klademe hlínu po částech na prkno, palci stlačujeme a dlaní rovnáme. Cidlinou nebo válečkem hliněnou desku ještě srovnáme a dřevěnou špachtlí vytvarujeme do žádaného tvaru (čtverec, obdélník, nepravidelný tvar apod.). Špejlí nebo špendlíkem vyryjeme zvolený motiv. Zajímavých prvků dosáhneme technikou obtiskávání, vyrývání a vytlačování. Nakonec nezapomeneme udělat otvory pro zavěšení. Zdobíme oxidy, engobami, glazováním. 38

39 39

40 Vykrajování Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem a vykrajujeme pomocí různých vykrajovátek (zvoneček, květina, domek, zvířátko, např. dle ročních období, svátků atp.) Tvary můžeme vykrajovat také nožem podle předem vytvořené šablony. Zdobíme vyrýváním, obtiskáváním, glazováním, oxidy. Hotové výrobky můžeme použít jako zápich do květináče, pověsit na zeď, na větev apod. 40

41 41

42 Stáčení plátů Důkladně zpracovanou hlínu vyválíme válečkem, seřízneme např. do tvaru obdélníku (můžeme použít papírovou šablonu) a stáčením plátu vytváříme hrníčky, vázy, soudky, květináče, Vytváření hadů - válečků: Zpracovanou hlínu trháme na kousky a válením na podložce z nich tvarujeme válečky hady. Ty potom stáčíme do nejrůznějších podob např. si tímto způsobem můžeme vyrobit misku, hrneček, květináč, zvířátko, 42

43 Výrobky zdobíme obvyklými způsoby. 43

44 Figura: Modelovaná fi gura z jednoho kusu hlíny je jednolitá, pružná. Dobře se vyjadřuje pohyb a výraz. Jednotlivé části těla vytahujeme z oválné hrudky hlíny. Nejdříve rukou vyválíme šišku, zmáčknutím jednoho konce vytáhneme a zformujeme hlavu. Druhý konec rozřízneme, čímž vzniknou nohy, které se opracují ohnutím (šlapky) a tvarováním. Ruce vytvoříme z nejširší části šišky vytahováním a prodlužováním. Zároveň formujeme trup fi gurky. Nakonec dáme fi guře charakteristický pohyb. 44

45 Zvířátko: Zvířátko modelujeme obdobně vytahováním hlíny z oválné hrudky. Nejdříve hrudku na jednom konci zužujeme, abychom vytvořili krk, jeho ohnutím pak získáme hlavu. Ze zbylé části hrudky vytáhneme všechny čtyři nohy. Má-li zvíře ocas, utvoříme jej rovněž vytahováním. 45

46 9 PRAVIDLA PRO PRÁCI V KERAMICKÉ DÍLNĚ VYUČUJÍCÍ: ŽÁK: zodpovídá za pořádek v dílně během činnosti a hlavně po jejím ukončení tj. úklid všech stolů, pomůcek (štětce, nože, jehlice, struny, čisté misky, vypraná houba, umytý vál a váleček, ) po skončení práce přikryje mokrým hadrem zbytky hlíny a zabalí je důkladně do igelitu dolije vodu do šlikru zkontroluje čistotu dřezu a jeho okolí, skříněk zevnitř i zvenku zkontroluje správné uzavření všech nádob s glazurami zkontroluje úklid a čistotu pomůcek ve skříni, uklizení forem zkontroluje uložené výrobky k sušení a výpalu zkontroluje proces sušení výrobků, popřípadě je otočí zkontroluje zavření pece zodpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovním místě použité pomůcky po skončení práce důkladně očistí a vrátí na určené místo (vlhkým hadrem, houbou vyčistí podložku, váleček, omyje misky, štětce, špachtle, nakonec důkladně propere hadr, houbu) 46

47 výrobky ukládá podle pokynů vyučujícího do sušárny nedává výrobky sušit na modelovacích kroužcích PROVOZNÍ ŘÁD KERAMICKÉ DÍLNY: Vstup žáků je možný pouze v přítomnosti pedagoga. Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením dílny. Ostatní zařízení mohou používat pouze za stálého dozoru pedagoga. Pedagog je povinen seznámit žáky na počátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případnými riziky úrazu a poučit žáky o provozu keramické dílny, bezpečnosti a hygieně při práci. Žáci jsou povinni dodržovat příslušná nařízení a pokyny pedagoga. Po skončení výuky je každý povinen uklidit své pracoviště. Jako poslední odchází pedagog, který ručí za vypnutí elektrických přístrojů, topidla, zhasnutí světla a uzamknutí dílny. 47

48 10 PRAKTICKÁ ČÁST NÁMĚTY A NÁVODY K PRÁCI ČLOVĚČE, NEZLOB SE Tyto předměty doporučujeme z praktických důvodů barevně rozlišit za použití engobových barev nebo glazur. HRACÍ KOSTKA Vyválíme kouli a pootáčením mezi prsty vytvarujeme krychli. Špejlí vytlačíme z jednotlivých stran puntíky v počtu od 1 do 6. 48

49 praktická část HRACÍ FIGURKY Vyválíme tupý kužel, širší konec zploštíme a kužel na něj postavíme. Z užšího konce vytvarujeme hlavičku, fi gurce můžeme vyrýt nebo vytlačit obličej. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. HRACÍ DESKA Pro hru si můžeme vyrobit vlastní hrací desku. Na její výrobu můžeme použít rovněž keramickou hmotu. Vyválíme plát, do kterého kulatou laťkou vytlačíme hrací políčka tvořící trasu fi gurek. 49

50 praktická část Každá čtveřice figurek má dva domečky jeden na startu a jeden v cíli. Domečky můžeme vytvořit pouze barevně odlišnými hracími políčky, ale také skutečnými domy, které vykrojíme z druhého plátu. Vytlačíme, nebo vyřízneme jim okna a dveře. Hotové domky přilepíme blátíčkem na hrací desku. Zbývající část hrací desky lze dozdobit krajinou, kterou figurky procházejí. U starších dětí pak můžeme ozvláštnit nejen desku, ale samotnou hru vytvořením políček s úkoly a jejich symboly. Barevně dotvoříme engobovými barvami nebo glazurami. 50

51 praktická část PŘÍVĚSEK - HOUSLOVÝ KLÍČ Vyválíme velmi tenkého hada, kterého stočíme na jednom konci do spirály. Zbývající část stočíme do podoby houslového klíče. Po vypálení do jeho horní kličky provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. PÍSMENA Vyválíme velmi tenkého hada, ze kterého potom tvarujeme libovolná písmena. Po vypálení jimi provlékneme kůži, nebo připevníme závěsné očko. 51

52 praktická část KNOFLÍK KYTIČKA Vyválíme plát, ze kterého vykrajovátky vypíchneme kytičky. Z každé vykrojené kytičky vznikne jeden knofl ík. Každé kytičce vytlačíme střed a vyryjeme okvětní plátky. Do středu uděláme dvě knofl íkové dírky. Hotové knofl íky ponecháme pouze vypálené, nebo je můžeme barevně glazovat. 52

53 praktická část NÁDOBA ZE SPIRÁL Vyválíme hada a stočíme ho do spirály. Tím vytvoříme dno nádoby. Z druhého hada svineme kruh, který přilepíme na dno. Ze třetího hada vytvoříme několik menších spirál, které rovnoměrně nalepíme k vyvýšenému dnu. 53

54 praktická část Tímto způsobem postupujeme až do požadované výšky nádoby. Tu uzavřeme kruhem z hada. Nádobu lze rozšiřovat nebo zužovat natočením spirál. Můžeme barevně dekorovat. KVĚTINÁČ Vyválíme plát, jeho spodní okraj seřízneme podle pravítka a horní do požadovaného tvaru průčelí. Podle pravítka zarovnáme i boční strany. 54

55 praktická část Otiskováním částí stavebnic nebo vytlačováním znázorníme okna a dveře, otiskováním snítek keře. Okraje pásu rozrušíme nožem a naneseme na ně blátíčko. Pás svineme a okraje slepíme pevně k sobě. Vyválíme silnější plát, na který plášť přilepíme. Vyválíme hada, kterého vložíme dovnitř, špachtlí přitlačíme a rozetřeme do ztracena částečně ke dnu a částečně ke stěnám výrobku. 55

56 praktická část Do pláště uděláme u dna několik otvorů. Vyválíme další plát, ze kterého podle pravítka vyřízneme pás, který bude tvořit zeď. Přilepíme jej k domu. Přebytečnou hmotu ořízneme. Do květináče sázíme květiny a zahrada slouží jako miska na vodu. Jiná varianta květináče - z menšího pásku stočíme zábradlí balkónu, které nalepíme na plát. Přebytečnou hmotu ořízneme a balkón přilepíme. Dírky uděláme do dna květináče a na vodu použijeme misku. 56

57 praktická část Další varianta - neděláme žádné otvory a květináč slouží jako obal. Prvků na dozdobení se nabízí celá řada - schody, sloupy, kočky na plotě, pes u dveří, ovocné stromy, popínavé rostliny, vytlačování na zpevnění okrajů a další. Barevně zdobíme engobami, oxidanty, glazurami. Pokud nechceme, aby květináč propouštěl, musíme použít glazury. JEŽEK STOJÁNEK NA PÁRÁTKA NEBO NA TUŽKY VARIANTA A Vyválíme kouli. 57

58 praktická část Z té vytáhneme čumáček a palci vytlačíme nadočnicové oblouky. Vyválíme 4 kuličky a 2 válečky. Ze dvou kuliček nalepíme oči, dvě smáčkneme a přilepíme uši. Z jednoho válečku dolepíme nos, druhý smáčknutím zploštíme, prohneme a přilepíme jako tlamičku. Místo bodlin propícháme do ježka špejlí dírky na párátka. 58

59 praktická část VARIANTA B Postup práce je stejný jako u varianty A, pouze dírky propícháme ježkovi tužkou. Hotový výrobek glazujeme průhlednou glazurou, nebo ho ponecháme v surovém stavu VÁNOČNÍ SVÍCEN Vyválíme plát, do kterého zatlačíme a zaválíme krajku. Nožem ořízneme horní okraj. Spodní okraj ořízneme podle pravítka. CD2-STvan2_11 59

60 praktická část Vzniklý pruh oddělíme, jeden jeho konec rozrušíme nožem. Pruh ovineme kolem širšího konce svíčky a zkrátíme podle potřeby. Na rozrušený konec naneseme blátíčko a oba konce slepíme k sobě. 60

61 praktická část Z plátu vykrojíme hvězdu (nebo jiný libovolný tvar). Na hranu slepeného válce naneseme blátíčko a přilepíme jej na hvězdu. Otočením vyjmeme svíčku. Glazujeme nebo barvíme engobami. Svícen můžeme ponechat i v přírodním stavu. 61

62 praktická část HRANATÁ VÁZA Pokud chceme vytvořit vázu nebo předmět, který se zužuje a nebyli bychom schopni jej zevnitř zpevnit vyváleným hadem, musíme zvolit trochu odlišný postup. Vyválíme silnější plát, ze kterého vyřízneme dno požadovaného tvaru. Z tenčího plátu vyřízneme podle šablony jednotlivé díly pláště (ten lze také vyříznout vcelku a dotvarovat). Blátíčkem přilepujeme jednotlivé díly pláště ke dnu a k sobě navzájem. Spoje přitlačíme pevně k sobě a zpevníme vytlačováním. 62

63 praktická část Vázu můžeme ozvláštnit stočením. Jednou rukou uchopíme dno, druhou horní okraj a pootočíme v protisměru. Nebo můžeme dekorovat nalepením plastických vzorů, vytlačováním, otiskováním, rytím, barvením a glazováním. HOUBY - KŘEMENÁČ, KOZÁK Vyválíme kouli a váleček. Vyválíme několik malých válečků doutníkovitého tvaru. Malé válečky zploštíme a dotvarujeme, aby připomínaly listy travin. Potom je hvězdicovitě slepíme k sobě. 63

Metodická příručka 1

Metodická příručka 1 Metodická příručka 1 pro práci s keramickými hmotami v keramické dílně pro základní školu praktickou Zpracováno v souladu s ŠVP Pastelka 1 Autoři: Z. Bulandrová, R. Hatáková, L. Janoušková V. Králová,

Více

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum

Metodická příručka. Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Metodická příručka Určená žákům SZeŠ navštěvujícím Keramické praktikum Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun Název klíčové aktivity: Volitelný předmět -

Více

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem.

Metodický list č.1. Výrobek: Závěs z kukuřice. 1) Asi čtyři větší a menší kukuřice (barevné a žluté) svážeme pevně k sobě včelařským drátkem. Metodický list č.1 Výrobek: Závěs z kukuřice Použitý materiál: Žlutá a barevná kukuřice, světlice barvířská, oves, pšenice, slunečnice, mochyně, slaměnky, kozí rohy, palice česneku, kolečka sušeného pomeranče,

Více

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás!

Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vítejte v Mateřské škole a Speciálně pedagogickém centru Jihlava a vstupte mezi nás! Dovolte mi, abych Vás

Více

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Metodika pro učitele ZŠ speciální Čáslav ÚVOD Pracovní vyučování je na základní škole speciální jedním z nejvýznamnějších vyučovacích předmětů. Cílem tohoto předmětu na těchto

Více

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová

4. VÝTVARNÉ METODY. ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová 4. VÝTVARNÉ METODY ÚVOD DO DIDAKTICKÝCH A KATECHETICKÝCH METOD Určeno pro katechetický kurz Ludmila Trochtová, Alena Rosová OBSAH VÝTVARNÉ METODY ÚVOD.. 1 1. Kresba.. 2 2. Malba... 3 3. Grafika. 5 4. Modelování..

Více

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy

Slovníček 60 Použitá literatura a další zdroje informací 61 Přílohy OBSAH 1 Obsah O Nápadníku 2 Výběr a zpracování uvedených námětů 3 Jak s Nápadníkem pracovat 4 Komu je Nápadník určen 6 12 Nápadníkových námětů 1 Co máme doma v kuchyni 8 2 Hry s potravinami 11 3 Učíme

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_VV6_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY TECHNICKÁ TVOŘIVOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE DIPLOMOVÁ PRÁCE Kateřina Šmausová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem

Více

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová

Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku. Markéta Navrátilová Využití přírodnin ve výtvarných činnostech dětí předškolního věku Markéta Navrátilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o teoretických základech výtvarné výchovy, rozlišuje

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 2. Funkce předmětu. 3 3. Přehled a charakteristika nejčastěji užívaných metod.

Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 2. Funkce předmětu. 3 3. Přehled a charakteristika nejčastěji užívaných metod. Obsah 1. Cíle a úkoly technické výchovy na 1. stupni ZŠ 2 1. 1 Pozitivní vztah k práci a dobré pracovní návyky 2 1. 2 Získání pracovních dovedností a návyků. 2 1. 3 Získání teoretických poznatků. 3 2.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA LIDOVÁ TVOŘIVOST VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA LIDOVÁ TVOŘIVOST VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA T ECHNICKÉ A INFO R MAČNÍ VÝCH OVY LIDOVÁ TVOŘIVOST VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH V MATEŘSKÉ ŠKOLE B akalářs ká p rá

Více

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE

ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY A TVOŘIVOSTI V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH NA PRIMÁRNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky JARMILA SOBOTKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství prvního stupně základní školy ROZVOJ SAMOSTATNOSTI, AKTIVITY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ U ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Milan Valenta Jitka Jarmarová SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

Více

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013 Obsah Diakonie ČCE - střediska

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hana

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A TECHNICKÁ VÝCHOVA

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A TECHNICKÁ VÝCHOVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A TECHNICKÁ VÝCHOVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Cihlářová Učitelství pro mateřské školy ( 2005-2008)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno a příjmení: Eva Elicharová Studijní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jana Matějů Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Modelování Příručka pro výuku Zpracovala: Jana Matějů 1. Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více