CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO"

Transkript

1 CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO Školní vzdělávací program MŠ Troubsko,, Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant

2 Mateřská škola Troubsko okres Brno-venkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem S tebou mě baví svět

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: S tebou mě baví svět Název školy: Základní škola a mateřská škola Troubsko Adresa: Zámecká 4, Troubsko Telefon: okres Brno-venkov, příspěvková organizace adresa: Webové stránky: Ředitelka Zš a Mš: Vedoucí učitelka Mš: Mgr. Ivana Kašparová Jarmila Kadlecová IČO: Zřizovatel: Obec Troubsko Počet tříd MŠ: 2

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Vytváříme klidné, ale pro vzdělávání podnětné prostředí založené na vzájemné důvěře dětí a dospělých. Naším cílem je rozvíjet každé dítě jako jedinečnou osobnost po fyzické, psychické i sociální stránce a vést ho tak, aby na konci předškolního období bylo samostatnou osobností schopnou zvládat nároky života a cítilo potřebu dalšího rozvoje a vzdělání. V rámci zajištění speciální logopedické péče spolupracuje mateřská škola se SPC Veslařská. 2.1 velikost a umístění školy Naše Mateřská škola je postavena ve středu obce. Provoz byl zahájen a dne vstoupila do právní subjektivity společně se Základní školou Troubsko. Jsme dvoutřídní předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 56 dětí. Navštěvují ji děti od 3 do 7 let a jsou rozděleny do tříd přibližně dle věku. I.třída Koťata - je určena hlavně pro děti 3 4 leté II.třída Medvíďata - je určena pro děti starší Obě třídy mají kapacitu 28 dětí. Součástí MŠ je školní jídelna, kde se stravuje 56 dětí a 8 dospělých. Prostředí mateřské školy doplňuje školní zahrada, která slouží dětem k aktivnímu pobytu a relaxaci.

5 2.2 vybavení školy Mateřská škola prošla v letech velkou rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken v obou patrech, výměna vchodových dveří, do tříd byly zavedeny videotelefony. Obě třídy i šatny byly vybaveny novým nábytkem a koberci. Proběhla zde také celková rekonstrukce umýváren a toalet. Prostředí pro děti je pěkně upravené, k výzdobě využíváme dětské práce a tvořivost našich učitelek. Průběžně se pokračuje v modernizaci interiéru jednotlivých oddělení, v obměně hraček a učebních pomůcek dle finančních možností. Součástí budovy je i hospodářská část, kde se nachází plynová kotelna a školní kuchyně. Zde se připravují obědy také pro děti a zaměstnance Zš Troubsko. Celou Mateřskou školu obklopuje velká, prostorná zahrada doplněna a vybavena pískovištěm, trampolínou a fotbalovými brankami. Kovové průlezky byly v průběhu let nahrazeny novými dřevěnými hracími prvky, které jsou atraktivnější a splňují požadavky pro bezpečnost dětí. Zahrada slouží dětem k aktivnímu pobytu, ale i k odpočinku a relaxaci. Provoz mateřské školy probíhá od 6.45h do 16.15h.

6 2.3 charakteristika pedagogického sboru Ředitelka MŠ a ZŠ : Vedoucí učitelka: Učitelky : Mgr. Ivana Kašparová Jarmila Kadlecová Hana Kroupová, Martina Dufková, Martina Duchoňová Provozní + topič: Monika Kroupová Vedoucí stravování: Svatava Tomanová Kuchařky: Zdena Bednářová, Romana Krejčí Asistent pedagoga: Andrea Tomanová

7 3.1 věcné podmínky 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: - MŠ má dostatečné prostory a uspořádání pro individuální činnosti dětí všech věkových kategorií - dětský nábytek, tělocvičné nářadí, toalety a lehátka odpovídají počtu, jsou přizpůsobeny velikosti dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné - vybavení hračkami ve třídách je průběžně obnovováno, doplňováno, odpovídá věku dětí, hračky jsou uloženy na místě, kde má dítě snadný přístup (pracovní kouty, herní kouty, kontejnery, košíky, nízké skříňky) - dětskými pracemi je vyzdoben interiér školy a tříd tak, aby si je volně mohli prohlédnout i rodiče - prostory MŠ vyhovují hygienickým požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí (od 8/2012 jsou nově zrekonstruována sociální zařízení pro děti) - hračky a učební pomůcky jsou umístěny ve všech třídách v souladu s potřebami dětí tak, aby si je mohly samostatně brát a jsou vyrobeny z nezávadných materiálů - zahrada přilehlá k MŠ poskytuje dětem dostatečný pohyb, sportovní vyžití, odpočinek a relaxaci. Byla vybavena dřevěnými prvky, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. Dále zde máme pískoviště, dřevěný domek na ukládání venkovních hraček s tabulí na kreslení, skluzavku, houpačku a prostor s fotbalovými brankami pro míčové hry. Zahrada MŠ poskytuje prostor ke hrám po celý rok.

8 - v obou třídách jsou zakoupeny hygienické termovárnice na dodržování pitného režimu - na výzdobě šaten MŠ se podílí děti svými výtvarnými pracemi, výzdobu vestibulu zajišťují učitelky spolu s dětmi - v letech bylo dokončeno vybavení tříd novým nábytkem - v každé třídě jsou hrací kouty, které průběžně doplňujeme a zařizujeme dle finančních možností 3.2 životospráva - MŠ má vlastní kuchyň. Jídlo se dopravuje do kuchyněk, které jsou u jednotlivých tříd. Děti jí ve svých třídách, kde dodržují kulturu stolování. - je poskytována vyvážená strava s prvky zdravé výživy (racionální výživa), pestrá skladba jídelníčku - mezi jednotlivými jídly jsou tříhodinové intervaly - v jednotlivých třídách je zajištěn pitný režim (k tomuto účelu je v každé třídě v dosahu dětí termovárnice s čajem, konvice s vodou) - každé dítě má vlastní, označený hrnek - zahrada MŠ poskytuje prostor pro denní pohybové aktivity, délka pobytu venku se řídí počasím, snažíme se dodržovat 2 hodinový pobyt venku - pravidelný denní rytmus je základem, avšak umožňuje pružné přizpůsobení aktuálním situacím (pozdější příchod dítěte, kulturní a sportovní akce)

9 - v denním programuje respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí, dětem jsou nabízeny klidnější činnosti - pedagogové jsou dětem přirozeným vzorem - děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale vedeme je k tomu, aby všechno ochutnaly - děti mají dostatek pohybu venku i ve třídě 3.3 psychosociální podmínky - nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí mateřské školy (osvědčil se program Klubíček a akce se spoluúčastí rodičů, při kterých se mohou s prostředím školky seznámit) - snažíme se, aby se děti cítily v naší MŠ spokojeně a bezpečně - pedagogové se snaží respektovat potřeby dětí, jednají s nimi citlivě, nenásilně a nezatěžují je neúměrnými požadavky - snažíme se vytvářet pozitivní atmosféru ve třídách, děti nezesměšňujeme, nepřetěžujeme, nezatěžujeme spěchem a chvatem - děti mají právo pozorovat, neúčastnit se činnosti - pozitivním hodnocením podporujeme samostatnost a snahu dítěte - všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, pomoci a tolerance - pedagogové sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a svým působením je nenásilně pozitivně ovlivňují (jako prevence patologických jevů) - nepodporujeme u dětí soutěživost, ale vedeme je ke vzájemné spolupráci a podpoře

10 - děti jsou vedeny ke zdvořilostnímu chování děkují, prosí, zdraví, omlouvají se 3.4 organizace - denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí - děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru - děti pracují svým tempem - děti mají možnost účastnit se individuálních, skupinových i frontálních činností - plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí - spojování tříd je maximálně omezeno - při vstupu do mateřské školy je uplatňován adaptační režim - spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti si mohou vybrat aktivitu, která je zajímá. Nabídka je obohacena o další mimoškolní aktivity, kam mohou rodiče své děti přihlásit podle jejich schopností a zájmů. Tyto aktivity jsou poskytovány za úplatu. V nabídce máme: Angličtina seznamování s anglickým jazykem, hudebně-pohybový kroužek a další nabídky, aktualizované v daném školním roce dle zájmu rodičů. Ve spolupráci s plaveckou školou v Aquaparku Kohoutovice zajišťujeme každoročně plavecký výcvik. Podle zájmu rodičů nabízíme možnost školy v přírodě (společně se Zš). Pro děti organizujeme po celý rok kulturní akce a na konci roku výlety.

11 - s dětmi se snažíme pracovat individuálně, či v malých skupinkách, vytváříme podmínky a prostor pro spontánní hru, experimentování, děti mají možnost hru dokončit, nebo v ní později pokračovat - veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby respektovaly potřeby a zájmy dětí, podněcovaly jejich vlastní aktivitu a respektovaly vlastní tempo - v případě potřeby mají děti možnost neúčastnit se společných činností, je dbáno na osobní soukromí Speciální logopedická péče je zaměřena na reedukaci řečových nedostatků. Speciální péče je uskutečňována formou denní, intenzivní, individuální práce s dítětem. Tato péče je poskytována ve spolupráci s odborníky SPC Veslařská. V mateřské škole se uskutečňuje rovněž individuální integrace postižených dětí do běžné třídy za podpory asistenta pedagoga. Tato integrace probíhá na základě individuálního plánu, který vypracovává učitelka ve spolupráci s odborníky příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC), asistentkou pedagoga a rodiny. Snažíme se, aby plánování vždy vycházelo z potřeb a zájmů dítěte. 3.5 řízení mateřské školy - každý pracovník má rozdělené úkoly a povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny - ředitelka podporuje spoluúčast všech spolupracovníků na řízení školy - pedagogický sbor pracuje jako tým, podílí se na akcích MŠ - pravidelně probíhá vyhodnocování podmínek vzdělávání, které napomáhá ke zkvalitňování evaluační činnosti

12 - MŠ spolupracuje s rodiči, hledá nové podněty ke spolupráci (dotazník pro rodiče, ) - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními orgány státní správy a samosprávy, ZŠ, PPP, SPC - je vytvořen funkční informační systém aktuální informace u vchodu na nástěnce, na www stránkách, - ke spolupráci zveme rodiče, spolupracujeme se ZŠ, SPC, PPP, pediatrem, zřizovatelem a jinými institucemi - zviditelňujeme se v obci 3.6 personální a pedagogické zajištění - chod školky je zajištěn kvalifikovanými pedagogy, kteří se sebevzdělávají odbornou literaturou, účastní se akreditovaných seminářů a kurzů - učitelky pracují profesionálním způsobem - specializované služby (logopedie aj.) jsou zajišťovány příslušnými odborníky - povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních a ostatních vnitřních předpisech mateřské školy - k zajištění toku informací slouží pedagogické rady a provozní porady - MŠ zajišťuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím speciálního pedagoga v MŠ a ve spolupráci s kompetentním poradenským zařízením

13 3.7 spoluúčast rodičů - rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastní se akcí pro rodiče s dětmi, oslav a tvořivých dílen, po předchozí domluvě s učitelkou mohou být přítomni vzdělávací činnosti - pedagogové se domlouvají s rodiči na společných postupech při výchově a vzdělávání dětí - rodiče pomáhají při přepravě dětí na kulturní akce, výlety, pomáhají při brigádách v MŠ - rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ prostřednictví nástěnek a na webových stránkách - prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. Třídy ZŠ ( přednášky odborníků z PPP, psycholog, ) - Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání, při práci s důvěrnými informacemi chrání soukromí rodiny - rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se spolupodílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a pravidelně konzultují postupy a zkušenosti při práci s dětmi - rodiče mohou podporovat MŠ sponzorskými dary 3.8 Základní škola - součinnost se základní školou umožní dětem nestresující, plynulý přechod do prvního ročníku ZŠ. K tomuto zájmu jsme vedeni přesvědčením, že má-li školní docházka být pro dítě přínosná, musí byt v jejím startu především mocně povzbuzováno k sebedůvěře ve svoje síly a ve svou novou roli.

14 Organizace výchovy a vzdělávání dětí: a) Podmínky přijímání dětí Kritéria po přijetí stanoví ředitelka školy každý rok před zápisem, jsou veřejná a v souladu se zákonem č. 261/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb. Děti jsou v MŠ rozděleny do 2 tříd. Třídy jsou heterogenní. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti po dovršení tří let věku. I. třída se naplňuje do počtu 28 dětí (dle hygienických kritérií), ve II. třídě je také 28 dětí. Děti jsou zařazovány do tříd podle počtu uvolněných míst ve třídách. Výchovně vzdělávací program je doplněn logopedickou péčí ve spolupráci s LOGOKLINIKOU Veslařská. Pro děti je organizována tato zájmová činnost: - výuka anglického jazyka pod vedením externí lektorky ve 3 skupinách 1 x týdně - plavecký výcvik se realizuje na základě požadavku rodičů Třídní programy navazují na školní programy, shodují se ve výběru témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem a výchovných prostředků a v termínu zařazení. Jednotlivé třídy jsou pojmenovány Koťata a Medvíďata. b) Metody a formy vzdělávání Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých

15 dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

16 4.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech, které v mateřské škole probíhají. Je založeno na spontánních i řízených činnostech, které se uskutečňují individuálně i ve skupinách. Vycházíme z volby dětí, z jejich přirozené zvídavosti. Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme jejich individualitu. Vytváříme dětem kamarádské prostředí, vedeme je k samostatnosti. Ve všech činnostech využíváme prvky tvořivosti a hry. Nabízíme standartní i nadstandardní aktivity pro děti naší mateřské školy (plavecký výcvik, pohybový kroužek, angličtina, sportovní a kulturní akce, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti, společné akce se ZŠ Troubsko, tématické dny v mateřské škole, výlety aj.). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči. Naší snahou je rodiče zapojit do dění ve školce, do aktivit školy a školky a naučit je plně s námi spolupracovat. Naším cílem je výchova člověka, který není lhostejný k dění, které ho obklopuje, a který dokáže vnímat a respektovat druhé. Chceme, aby se děti v naší MŠ cítily dobře a bezpečně. Naše práce bude zahrnovat i péči o integrované děti a to především o děti s řečovými nedostatky.

17 Poskytujeme dětem příjemné, podnětné prostředí, které je bude inspirovat ke hrám a poznávání, experimentování a získávání praktických zkušeností. Naší snahou je vytvářet u dětí citový a ohleduplný vztah k přírodě, učit je poznávat její krásy a vést je k uvědomění si, že o ni musíme pečovat a chránit ji. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu a ekologickou výchovu. Děti budou nenásilnou formou stimulovány k objevování, naslouchání a k seberealizaci - co samy zvládnou, dokážou. Chceme děti vést k vnímání okolního prostředí a jeho krás, rozvíjet schopnost vnímat umění, podněcovat estetickou aktivitu dětí v oblasti výtvarné, hudební a dramatické. Při práci s různým materiálem podporovat individuální vyjadřovací schopnosti, tvořivost a estetické cítění dětí. Veškeré aktivity dětí budou vycházet z prožitků, budou využívány metody skupinové činnosti dětí.

18 Hlavní úkoly výchovné práce: - vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie - vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí - vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí - otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života

19 Hlavní cíle školního vzdělávacího programu: 1. vytvářet dětem takové prostředí, kde budou respektovány a kde se budou cítit bezpečně, vytvářet dětem atmosféru klidu a pohody 2. vytvářet kamarádské vztahy mezi dětmi, podporovat je a podporovat komunikativní dovednosti a rozvoj řeči 3. rozvíjet citlivý vztah k přírodě a k životnímu prostředí, vést děti k zdravému životnímu stylu, k ekologii, k uvědomění si spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí 4. rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat možnost samostatného rozhodování, vytvářet u dětí základy pro celoživotní učení 5. rozvíjet osobnost dítěte na základě jeho vlastního poznávání, posilovat jeho sebedůvěru, vytrvalost a vůli Klademe důraz na: - tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost

20 - na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás - na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby v praktickém životě sociální učení - na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností - na spoluúčast s rodinou zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi

21 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH: Vzdělávací obsah je rozdělen do 5-ti tematických bloků: 1. Já a moji blízcí 2. Čarovná příroda 3. Společné radovánky 4. Už toho spoustu znám a umím 5. Naše Země kulatá Obě třídy mají společná témata. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se v průběhu roku mohou doplnit nebo části vyjmout a upravit. Skládají se z týdenních integrovaných bloků. Na tvorbě programu se podílí všechny paní učitelky a odráží se v nich věk a možnosti dětí. Jsou připraveny tak, aby vyhovovaly učitelkám i dětem a jejich zpracování se může ve třídách lišit. Jednotlivé tematické části jsou podrobně rozpracovány, je zde zohledněno všech pět vzdělávacích oblastí: - Dítě a jeho tělo - Dítě a jeho psychika - Dítě a ten druhý - Dítě a společnost - Dítě a svět

22 Koncepce výchovně vzdělávací práce - hlavním cílem naší práce je zabezpečit osobnostní rozvoj každého dítěte a to přiměřenou individualizací denního programu za úzké spolupráce s rodinou - důraz je kladen na sociální učení a vytváření návyků zdravého životního stylu. - v mateřské škole máme vytvořeny heterogenní skupiny dětí v jednotlivých odděleních a chceme osobnostně cíleným výchovně vzdělávacím působením umožnit všem dětem rozvoj v plné šíři podle jejich individuálních vlastností a schopností. Děti jsou vedeny k poznávání a ochraně životního prostředí, k mravnímu chování a jednání. Snažíme se dodržovat a respektovat tyto zásady: Vytváříme podmínky pro pohodu a zdraví - uspokojování a respektování každodenní potřeby dítěte (obecně lidské, zvláštní potřeby věku i jeho individuální a specifické potřeby). Péče o spokojenost dospělých učitelek a rodičů, bez níž by nebylo spokojenosti dětí - vytváříme prostor pro spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte a má zároveň význam pro seberozvíjející učení - chráníme a posilujeme organismu dítěte. Nabídka dostatku volného pohybu, optimálního denního režimu a vhodného prostředí. - pečujeme o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Zdravá výživa zajišťuje růst a vývoj, obnovu tkání, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i vnitřním vlivům. - respektování a podpora charakteristického duševního vývoje

23 předškolního dítěte. Posilování a povzbuzování sebedůvěry, ochrana dítěte před situacemi a vlivy, které nezvládá (stresují), navozování kladných emočních stavů, vyhledávání přirozené příležitosti ke cvičení odolnosti. - vytváření sociálního klimatu na základě vztahu důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v mateřské škole - stanovení a dodržování rámcových pravidel chování, která zabezpečují rytmický řád a umožňují učitelce pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči - vytváření vstřícného, estetického, podnětného a hygienicky nezávadného prostředí, které má významný vliv na pohodu všech, jichž se týká. Výchova ke zdravému životnímu stylu - z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému i jiných osob jako k nenahraditelné hodnotě předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život - volba takových způsobů výchovy, které jsou pro dítě přirozené. V předškolním věku to znamená, že se dítě samo učí při hře experimentováním a prožitkem, učí se stále, celým životem, tedy i životem v mateřské škole. Opora o sociální a odborné partnery a spolupráce s nimi - společenství mateřské školy a rodiny. Společenství vzniká prolínáním vlivů rodiny do MŠ a opačně. Je možné jen na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Bere v úvahu kvalitu prostředí,

24 v němž je dítě vychováváno a snaží se svými prostředky nedostatky nahrazovat, škodlivé kompenzovat a přínosné podporovat. Nabízí rodině podněty, dovednosti, inspiraci. Rodina nabízí škole seznámení s výchovným stylem, hlubší poznání dítěte, pronikání reality do prostředí MŠ. 6. EVALUAČNÍ SYSTÉM: Cílem evaluace je, aby kritéria byla v souladu s cíli ŠVP. Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě těchto výsledků se rozhodneme, co se bude nebo nebude měnit. Kontrolní činnost vedoucí učitelky - vedoucí učitelka sleduje úroveň třídních výchovně vzdělávacích plánů, do jaké míry odpovídají požadavkům rámcového programu, jakou úroveň má hodnocení týdenních plánů učitelek na odděleních, jaké metody a postupy učitelky využívají při každodenní práci s dětmi Dále provádí: - průběžnou kontrolu chodu a čistoty školy - průběžnou kontrolu dodržování pracovní kázně - průběžnou kontrolu dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Hospitační činnost vedoucí učitelky

25 Sledované hospitační cíle u všech učitelek: - bohatost náplně didakticky zaměřené činnosti, zaměření na individuální přístup k dětem - podpora přirozené důvěry ve vlastní síly, podpora citových prožitků v průběhu celého dne - uplatňování zážitků dětí při tvořivých hrách Autoevaluace Hodnocení pedagogů v rámci školy provádí většinou vedoucí učitelka - jak průběžně, tak v závěrečném hodnocení, a to vždy za konkrétním hodnotícím cílem. Sleduje konkrétní jevy: systém přípravy na výchovně-vzdělávací činnosti přístup k dětem, rodičům i ostatním zaměstnancům motivace a radost z práce sebehodnocení (co se mi podařilo, co nikoliv, v čem mám rezervy) Pedagogická evaluace Evaluace probíhá ve třídách směrem k dítěti v následujícím členění: 1. vyhodnocení podtémat týdenních činností 2. hodnocení individuelního rozvoje dítěte 3. vyhodnocení denních činností dětí U dítěte sledujeme konkrétní jevy:

26 sebeobsluha dítěte socializace dítěte v kolektivu rozvoj řeči a vyjadřovacích schopností postoje k přijímání nových věcí, informací a prožitkovému učení grafomotorika matematické představy pohybová koordinace Nástroje evaluace: - školní dokumentace (třídní knihy, TVP, diagnostické listy) - dotazníky pro rodiče i zaměstnance, ankety - dětské práce a činnosti (výkresy, výrobky, různá vystoupení dětí) - rozhovory s dětmi, s učitelkami, s rodiči dětí - vlastní hospitace vedoucí učitelky - systematické sledování práce učitelek (plánování práce, stanovování cílů a jejich naplňování, kázeň a klima v oddělení, využití pracovní doby aj.) - metody a formy práce s dětmi - portfolia - pozorování - diagnostika dětí Kritéria osobního ohodnocení 1. Trvale vysoká úroveň výchovně vzdělávací práce učitelek, přístup k dětem, pedagogická diagnostika. 2. Samostatná iniciativa při plánování práce s dětmi, uplatnění nových prvků ve vlastní výchovné práci.

27 3. Aktivní účast na akcích školy (v pracovní i mimopracovní době). 4. Kvalita vedení třídní dokumentace, estetizace prostředí MŠ. 5. Sebevzdělávání, individuální studium odborné literatury, využití nových poznatků při práci s dětmi. 6. Propagace dobrého jména mateřské školy. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ: - studium odborné literatury v oblasti sociální prevence, využívání internetu při hledání odpovědí na otázky v oblasti psychologie dítěte (zvláštní chování dítěte) - studium odborných časopisů v rámci sebevzdělání: Informatorium, Rodina a škola, - návštěvy vzdělávacích programů a seminářů PŘÍLOHY: Pravidla soužití v mateřské škole - při příchodu se přivítat, při odchodu se rozloučit s učitelkou - neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou - neběhat ve třídě mezi stoly - dodržovat hygienu - uklízet po sobě, neničit hru, výrobky a stavby ostatním dětem - nekřičet, nepoužívat nevhodná slova - neubližovat ostatním, omluvit se za nesprávné chování

28 - používat slova děkuji, prosím, promiň - umět požádat o pomoc, pomáhat kde je třeba - nebrat věci ostatním dětem, domluvit střídání hraček, při neshodě vyjednávat; - dodržovat počty dětí určených pro jednotlivé hry a hrací kouty - nerušit ostatní děti - dokončit započatou práci Pravidla soužití pro dospělé - vzájemný respekt, důvěra, upřímnost, spolehlivost, ochota naslouchat Práva a povinnosti dětí - individuálně uspokojovat své tělesné potřeby - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou v umývárně a na WC - v šatně se postupně naučit oblékat, vědět, které věci jsou na oblečení do třídy, ven a domů; - při jídle nachystat tácek, chléb, pití, příbor, nalít si samostatně čaj - užívat celé prostředí třídy na základě předem domluvených pravidel - účastnit se i neúčastnit činností nabízených učitelkou, nebo dětmi - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat řešení - podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití Práva a povinnosti rodičů - být seznámeni s řádem školy a respektovat ho - znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí

29 - podílet se na vytváření společných programů, vyjadřovat se k těmto programům, zapojovat se do života školy - využívat možnost pobytu s dítětem v mateřské škole v době ranních her a odpoledních činností zapojit se do společné práce s dítětem, spolupracovat s učitelkou - účastnit se vybraných akcí školy - konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy, domlouvat se na společných řešeních a postupech jeho individuální výchovy - vyjadřovat své názory, návrhy dalších možností anonymně, nebo adresně DENNÍ REŽIM: I.třída Koťata: HČPV řízené činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, oběd příprava na odpočinek odpočinek nespací aktivity vstávání spících dětí hygiena, svačina HČPV řízené činnosti

30 rozcházení dětí Režim dne může být při činnostech upraven, ale doba jídla zůstává. II.třída Medvíďata: HČPV řízené činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, oběd příprava na odpočinek odpočinek nespací aktivity vstávání spících dětí hygiena, svačina HČPV řízené činnosti rozcházení dětí Režim dne může být při činnostech upraven, ale doba jídla zůstává.

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Mateřská škola Pojď si se mnou nejen hrát www.kotlarska.cz srpen

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV Objevujeme svět 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Motivační název: Údaje o škole: Název školy: Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

"OD PODZIMU DO LÉTA"

OD PODZIMU DO LÉTA "OD PODZIMU DO LÉTA" ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Zlín Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín Kudlov 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Program mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Vypracovala: Bc. Zámečníková

Více

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD Základní škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Horní Libchava 196, 471 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, UZBECKÁ 30, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE č.j. 474/2011 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Str. I. Přestavení školy 3 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více