CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO"

Transkript

1 CELOU VERZI ŠVP JE MOŽNO SHLÉDNOUT VE TŘÍDÁCH MŠ TROUBSKO Školní vzdělávací program MŠ Troubsko,, Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit. Immanuel Kant

2 Mateřská škola Troubsko okres Brno-venkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem S tebou mě baví svět

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: S tebou mě baví svět Název školy: Základní škola a mateřská škola Troubsko Adresa: Zámecká 4, Troubsko Telefon: okres Brno-venkov, příspěvková organizace adresa: Webové stránky: Ředitelka Zš a Mš: Vedoucí učitelka Mš: Mgr. Ivana Kašparová Jarmila Kadlecová IČO: Zřizovatel: Obec Troubsko Počet tříd MŠ: 2

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Vytváříme klidné, ale pro vzdělávání podnětné prostředí založené na vzájemné důvěře dětí a dospělých. Naším cílem je rozvíjet každé dítě jako jedinečnou osobnost po fyzické, psychické i sociální stránce a vést ho tak, aby na konci předškolního období bylo samostatnou osobností schopnou zvládat nároky života a cítilo potřebu dalšího rozvoje a vzdělání. V rámci zajištění speciální logopedické péče spolupracuje mateřská škola se SPC Veslařská. 2.1 velikost a umístění školy Naše Mateřská škola je postavena ve středu obce. Provoz byl zahájen a dne vstoupila do právní subjektivity společně se Základní školou Troubsko. Jsme dvoutřídní předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 56 dětí. Navštěvují ji děti od 3 do 7 let a jsou rozděleny do tříd přibližně dle věku. I.třída Koťata - je určena hlavně pro děti 3 4 leté II.třída Medvíďata - je určena pro děti starší Obě třídy mají kapacitu 28 dětí. Součástí MŠ je školní jídelna, kde se stravuje 56 dětí a 8 dospělých. Prostředí mateřské školy doplňuje školní zahrada, která slouží dětem k aktivnímu pobytu a relaxaci.

5 2.2 vybavení školy Mateřská škola prošla v letech velkou rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken v obou patrech, výměna vchodových dveří, do tříd byly zavedeny videotelefony. Obě třídy i šatny byly vybaveny novým nábytkem a koberci. Proběhla zde také celková rekonstrukce umýváren a toalet. Prostředí pro děti je pěkně upravené, k výzdobě využíváme dětské práce a tvořivost našich učitelek. Průběžně se pokračuje v modernizaci interiéru jednotlivých oddělení, v obměně hraček a učebních pomůcek dle finančních možností. Součástí budovy je i hospodářská část, kde se nachází plynová kotelna a školní kuchyně. Zde se připravují obědy také pro děti a zaměstnance Zš Troubsko. Celou Mateřskou školu obklopuje velká, prostorná zahrada doplněna a vybavena pískovištěm, trampolínou a fotbalovými brankami. Kovové průlezky byly v průběhu let nahrazeny novými dřevěnými hracími prvky, které jsou atraktivnější a splňují požadavky pro bezpečnost dětí. Zahrada slouží dětem k aktivnímu pobytu, ale i k odpočinku a relaxaci. Provoz mateřské školy probíhá od 6.45h do 16.15h.

6 2.3 charakteristika pedagogického sboru Ředitelka MŠ a ZŠ : Vedoucí učitelka: Učitelky : Mgr. Ivana Kašparová Jarmila Kadlecová Hana Kroupová, Martina Dufková, Martina Duchoňová Provozní + topič: Monika Kroupová Vedoucí stravování: Svatava Tomanová Kuchařky: Zdena Bednářová, Romana Krejčí Asistent pedagoga: Andrea Tomanová

7 3.1 věcné podmínky 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: - MŠ má dostatečné prostory a uspořádání pro individuální činnosti dětí všech věkových kategorií - dětský nábytek, tělocvičné nářadí, toalety a lehátka odpovídají počtu, jsou přizpůsobeny velikosti dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné - vybavení hračkami ve třídách je průběžně obnovováno, doplňováno, odpovídá věku dětí, hračky jsou uloženy na místě, kde má dítě snadný přístup (pracovní kouty, herní kouty, kontejnery, košíky, nízké skříňky) - dětskými pracemi je vyzdoben interiér školy a tříd tak, aby si je volně mohli prohlédnout i rodiče - prostory MŠ vyhovují hygienickým požadavkům pro předškolní vzdělávání dětí (od 8/2012 jsou nově zrekonstruována sociální zařízení pro děti) - hračky a učební pomůcky jsou umístěny ve všech třídách v souladu s potřebami dětí tak, aby si je mohly samostatně brát a jsou vyrobeny z nezávadných materiálů - zahrada přilehlá k MŠ poskytuje dětem dostatečný pohyb, sportovní vyžití, odpočinek a relaxaci. Byla vybavena dřevěnými prvky, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám. Dále zde máme pískoviště, dřevěný domek na ukládání venkovních hraček s tabulí na kreslení, skluzavku, houpačku a prostor s fotbalovými brankami pro míčové hry. Zahrada MŠ poskytuje prostor ke hrám po celý rok.

8 - v obou třídách jsou zakoupeny hygienické termovárnice na dodržování pitného režimu - na výzdobě šaten MŠ se podílí děti svými výtvarnými pracemi, výzdobu vestibulu zajišťují učitelky spolu s dětmi - v letech bylo dokončeno vybavení tříd novým nábytkem - v každé třídě jsou hrací kouty, které průběžně doplňujeme a zařizujeme dle finančních možností 3.2 životospráva - MŠ má vlastní kuchyň. Jídlo se dopravuje do kuchyněk, které jsou u jednotlivých tříd. Děti jí ve svých třídách, kde dodržují kulturu stolování. - je poskytována vyvážená strava s prvky zdravé výživy (racionální výživa), pestrá skladba jídelníčku - mezi jednotlivými jídly jsou tříhodinové intervaly - v jednotlivých třídách je zajištěn pitný režim (k tomuto účelu je v každé třídě v dosahu dětí termovárnice s čajem, konvice s vodou) - každé dítě má vlastní, označený hrnek - zahrada MŠ poskytuje prostor pro denní pohybové aktivity, délka pobytu venku se řídí počasím, snažíme se dodržovat 2 hodinový pobyt venku - pravidelný denní rytmus je základem, avšak umožňuje pružné přizpůsobení aktuálním situacím (pozdější příchod dítěte, kulturní a sportovní akce)

9 - v denním programuje respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí, dětem jsou nabízeny klidnější činnosti - pedagogové jsou dětem přirozeným vzorem - děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale vedeme je k tomu, aby všechno ochutnaly - děti mají dostatek pohybu venku i ve třídě 3.3 psychosociální podmínky - nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí mateřské školy (osvědčil se program Klubíček a akce se spoluúčastí rodičů, při kterých se mohou s prostředím školky seznámit) - snažíme se, aby se děti cítily v naší MŠ spokojeně a bezpečně - pedagogové se snaží respektovat potřeby dětí, jednají s nimi citlivě, nenásilně a nezatěžují je neúměrnými požadavky - snažíme se vytvářet pozitivní atmosféru ve třídách, děti nezesměšňujeme, nepřetěžujeme, nezatěžujeme spěchem a chvatem - děti mají právo pozorovat, neúčastnit se činnosti - pozitivním hodnocením podporujeme samostatnost a snahu dítěte - všichni zaměstnanci se snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry, pomoci a tolerance - pedagogové sledují vzájemné vztahy mezi dětmi a svým působením je nenásilně pozitivně ovlivňují (jako prevence patologických jevů) - nepodporujeme u dětí soutěživost, ale vedeme je ke vzájemné spolupráci a podpoře

10 - děti jsou vedeny ke zdvořilostnímu chování děkují, prosí, zdraví, omlouvají se 3.4 organizace - denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí - děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru - děti pracují svým tempem - děti mají možnost účastnit se individuálních, skupinových i frontálních činností - plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí - spojování tříd je maximálně omezeno - při vstupu do mateřské školy je uplatňován adaptační režim - spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené, děti si mohou vybrat aktivitu, která je zajímá. Nabídka je obohacena o další mimoškolní aktivity, kam mohou rodiče své děti přihlásit podle jejich schopností a zájmů. Tyto aktivity jsou poskytovány za úplatu. V nabídce máme: Angličtina seznamování s anglickým jazykem, hudebně-pohybový kroužek a další nabídky, aktualizované v daném školním roce dle zájmu rodičů. Ve spolupráci s plaveckou školou v Aquaparku Kohoutovice zajišťujeme každoročně plavecký výcvik. Podle zájmu rodičů nabízíme možnost školy v přírodě (společně se Zš). Pro děti organizujeme po celý rok kulturní akce a na konci roku výlety.

11 - s dětmi se snažíme pracovat individuálně, či v malých skupinkách, vytváříme podmínky a prostor pro spontánní hru, experimentování, děti mají možnost hru dokončit, nebo v ní později pokračovat - veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby respektovaly potřeby a zájmy dětí, podněcovaly jejich vlastní aktivitu a respektovaly vlastní tempo - v případě potřeby mají děti možnost neúčastnit se společných činností, je dbáno na osobní soukromí Speciální logopedická péče je zaměřena na reedukaci řečových nedostatků. Speciální péče je uskutečňována formou denní, intenzivní, individuální práce s dítětem. Tato péče je poskytována ve spolupráci s odborníky SPC Veslařská. V mateřské škole se uskutečňuje rovněž individuální integrace postižených dětí do běžné třídy za podpory asistenta pedagoga. Tato integrace probíhá na základě individuálního plánu, který vypracovává učitelka ve spolupráci s odborníky příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC), asistentkou pedagoga a rodiny. Snažíme se, aby plánování vždy vycházelo z potřeb a zájmů dítěte. 3.5 řízení mateřské školy - každý pracovník má rozdělené úkoly a povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny - ředitelka podporuje spoluúčast všech spolupracovníků na řízení školy - pedagogický sbor pracuje jako tým, podílí se na akcích MŠ - pravidelně probíhá vyhodnocování podmínek vzdělávání, které napomáhá ke zkvalitňování evaluační činnosti

12 - MŠ spolupracuje s rodiči, hledá nové podněty ke spolupráci (dotazník pro rodiče, ) - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a ostatními orgány státní správy a samosprávy, ZŠ, PPP, SPC - je vytvořen funkční informační systém aktuální informace u vchodu na nástěnce, na www stránkách, - ke spolupráci zveme rodiče, spolupracujeme se ZŠ, SPC, PPP, pediatrem, zřizovatelem a jinými institucemi - zviditelňujeme se v obci 3.6 personální a pedagogické zajištění - chod školky je zajištěn kvalifikovanými pedagogy, kteří se sebevzdělávají odbornou literaturou, účastní se akreditovaných seminářů a kurzů - učitelky pracují profesionálním způsobem - specializované služby (logopedie aj.) jsou zajišťovány příslušnými odborníky - povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních a ostatních vnitřních předpisech mateřské školy - k zajištění toku informací slouží pedagogické rady a provozní porady - MŠ zajišťuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím speciálního pedagoga v MŠ a ve spolupráci s kompetentním poradenským zařízením

13 3.7 spoluúčast rodičů - rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastní se akcí pro rodiče s dětmi, oslav a tvořivých dílen, po předchozí domluvě s učitelkou mohou být přítomni vzdělávací činnosti - pedagogové se domlouvají s rodiči na společných postupech při výchově a vzdělávání dětí - rodiče pomáhají při přepravě dětí na kulturní akce, výlety, pomáhají při brigádách v MŠ - rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ prostřednictví nástěnek a na webových stránkách - prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. Třídy ZŠ ( přednášky odborníků z PPP, psycholog, ) - Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání, při práci s důvěrnými informacemi chrání soukromí rodiny - rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se spolupodílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a pravidelně konzultují postupy a zkušenosti při práci s dětmi - rodiče mohou podporovat MŠ sponzorskými dary 3.8 Základní škola - součinnost se základní školou umožní dětem nestresující, plynulý přechod do prvního ročníku ZŠ. K tomuto zájmu jsme vedeni přesvědčením, že má-li školní docházka být pro dítě přínosná, musí byt v jejím startu především mocně povzbuzováno k sebedůvěře ve svoje síly a ve svou novou roli.

14 Organizace výchovy a vzdělávání dětí: a) Podmínky přijímání dětí Kritéria po přijetí stanoví ředitelka školy každý rok před zápisem, jsou veřejná a v souladu se zákonem č. 261/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb. Děti jsou v MŠ rozděleny do 2 tříd. Třídy jsou heterogenní. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti po dovršení tří let věku. I. třída se naplňuje do počtu 28 dětí (dle hygienických kritérií), ve II. třídě je také 28 dětí. Děti jsou zařazovány do tříd podle počtu uvolněných míst ve třídách. Výchovně vzdělávací program je doplněn logopedickou péčí ve spolupráci s LOGOKLINIKOU Veslařská. Pro děti je organizována tato zájmová činnost: - výuka anglického jazyka pod vedením externí lektorky ve 3 skupinách 1 x týdně - plavecký výcvik se realizuje na základě požadavku rodičů Třídní programy navazují na školní programy, shodují se ve výběru témat, liší se ve volbě metod, organizačních forem a výchovných prostředků a v termínu zařazení. Jednotlivé třídy jsou pojmenovány Koťata a Medvíďata. b) Metody a formy vzdělávání Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých

15 dětí. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

16 4.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech, které v mateřské škole probíhají. Je založeno na spontánních i řízených činnostech, které se uskutečňují individuálně i ve skupinách. Vycházíme z volby dětí, z jejich přirozené zvídavosti. Všechny děti mají rovnocenné postavení, respektujeme jejich individualitu. Vytváříme dětem kamarádské prostředí, vedeme je k samostatnosti. Ve všech činnostech využíváme prvky tvořivosti a hry. Nabízíme standartní i nadstandardní aktivity pro děti naší mateřské školy (plavecký výcvik, pohybový kroužek, angličtina, sportovní a kulturní akce, divadelní představení, společné akce pro rodiče a děti, společné akce se ZŠ Troubsko, tématické dny v mateřské škole, výlety aj.). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči. Naší snahou je rodiče zapojit do dění ve školce, do aktivit školy a školky a naučit je plně s námi spolupracovat. Naším cílem je výchova člověka, který není lhostejný k dění, které ho obklopuje, a který dokáže vnímat a respektovat druhé. Chceme, aby se děti v naší MŠ cítily dobře a bezpečně. Naše práce bude zahrnovat i péči o integrované děti a to především o děti s řečovými nedostatky.

17 Poskytujeme dětem příjemné, podnětné prostředí, které je bude inspirovat ke hrám a poznávání, experimentování a získávání praktických zkušeností. Naší snahou je vytvářet u dětí citový a ohleduplný vztah k přírodě, učit je poznávat její krásy a vést je k uvědomění si, že o ni musíme pečovat a chránit ji. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a prohlubování zásad zdravého životního stylu a ekologickou výchovu. Děti budou nenásilnou formou stimulovány k objevování, naslouchání a k seberealizaci - co samy zvládnou, dokážou. Chceme děti vést k vnímání okolního prostředí a jeho krás, rozvíjet schopnost vnímat umění, podněcovat estetickou aktivitu dětí v oblasti výtvarné, hudební a dramatické. Při práci s různým materiálem podporovat individuální vyjadřovací schopnosti, tvořivost a estetické cítění dětí. Veškeré aktivity dětí budou vycházet z prožitků, budou využívány metody skupinové činnosti dětí.

18 Hlavní úkoly výchovné práce: - vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý přístup a empatie - vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí - vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí - otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života

19 Hlavní cíle školního vzdělávacího programu: 1. vytvářet dětem takové prostředí, kde budou respektovány a kde se budou cítit bezpečně, vytvářet dětem atmosféru klidu a pohody 2. vytvářet kamarádské vztahy mezi dětmi, podporovat je a podporovat komunikativní dovednosti a rozvoj řeči 3. rozvíjet citlivý vztah k přírodě a k životnímu prostředí, vést děti k zdravému životnímu stylu, k ekologii, k uvědomění si spoluzodpovědnosti člověka za stav životního prostředí 4. rozvíjet tvořivost, fantazii, podporovat možnost samostatného rozhodování, vytvářet u dětí základy pro celoživotní učení 5. rozvíjet osobnost dítěte na základě jeho vlastního poznávání, posilovat jeho sebedůvěru, vytrvalost a vůli Klademe důraz na: - tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost

20 - na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás - na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby v praktickém životě sociální učení - na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností - na spoluúčast s rodinou zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi

21 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH: Vzdělávací obsah je rozdělen do 5-ti tematických bloků: 1. Já a moji blízcí 2. Čarovná příroda 3. Společné radovánky 4. Už toho spoustu znám a umím 5. Naše Země kulatá Obě třídy mají společná témata. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se v průběhu roku mohou doplnit nebo části vyjmout a upravit. Skládají se z týdenních integrovaných bloků. Na tvorbě programu se podílí všechny paní učitelky a odráží se v nich věk a možnosti dětí. Jsou připraveny tak, aby vyhovovaly učitelkám i dětem a jejich zpracování se může ve třídách lišit. Jednotlivé tematické části jsou podrobně rozpracovány, je zde zohledněno všech pět vzdělávacích oblastí: - Dítě a jeho tělo - Dítě a jeho psychika - Dítě a ten druhý - Dítě a společnost - Dítě a svět

22 Koncepce výchovně vzdělávací práce - hlavním cílem naší práce je zabezpečit osobnostní rozvoj každého dítěte a to přiměřenou individualizací denního programu za úzké spolupráce s rodinou - důraz je kladen na sociální učení a vytváření návyků zdravého životního stylu. - v mateřské škole máme vytvořeny heterogenní skupiny dětí v jednotlivých odděleních a chceme osobnostně cíleným výchovně vzdělávacím působením umožnit všem dětem rozvoj v plné šíři podle jejich individuálních vlastností a schopností. Děti jsou vedeny k poznávání a ochraně životního prostředí, k mravnímu chování a jednání. Snažíme se dodržovat a respektovat tyto zásady: Vytváříme podmínky pro pohodu a zdraví - uspokojování a respektování každodenní potřeby dítěte (obecně lidské, zvláštní potřeby věku i jeho individuální a specifické potřeby). Péče o spokojenost dospělých učitelek a rodičů, bez níž by nebylo spokojenosti dětí - vytváříme prostor pro spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte a má zároveň význam pro seberozvíjející učení - chráníme a posilujeme organismu dítěte. Nabídka dostatku volného pohybu, optimálního denního režimu a vhodného prostředí. - pečujeme o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Zdravá výživa zajišťuje růst a vývoj, obnovu tkání, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i vnitřním vlivům. - respektování a podpora charakteristického duševního vývoje

23 předškolního dítěte. Posilování a povzbuzování sebedůvěry, ochrana dítěte před situacemi a vlivy, které nezvládá (stresují), navozování kladných emočních stavů, vyhledávání přirozené příležitosti ke cvičení odolnosti. - vytváření sociálního klimatu na základě vztahu důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi v mateřské škole - stanovení a dodržování rámcových pravidel chování, která zabezpečují rytmický řád a umožňují učitelce pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči - vytváření vstřícného, estetického, podnětného a hygienicky nezávadného prostředí, které má významný vliv na pohodu všech, jichž se týká. Výchova ke zdravému životnímu stylu - z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému i jiných osob jako k nenahraditelné hodnotě předpokladu pro plnohodnotný a smysluplný život - volba takových způsobů výchovy, které jsou pro dítě přirozené. V předškolním věku to znamená, že se dítě samo učí při hře experimentováním a prožitkem, učí se stále, celým životem, tedy i životem v mateřské škole. Opora o sociální a odborné partnery a spolupráce s nimi - společenství mateřské školy a rodiny. Společenství vzniká prolínáním vlivů rodiny do MŠ a opačně. Je možné jen na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Bere v úvahu kvalitu prostředí,

24 v němž je dítě vychováváno a snaží se svými prostředky nedostatky nahrazovat, škodlivé kompenzovat a přínosné podporovat. Nabízí rodině podněty, dovednosti, inspiraci. Rodina nabízí škole seznámení s výchovným stylem, hlubší poznání dítěte, pronikání reality do prostředí MŠ. 6. EVALUAČNÍ SYSTÉM: Cílem evaluace je, aby kritéria byla v souladu s cíli ŠVP. Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě těchto výsledků se rozhodneme, co se bude nebo nebude měnit. Kontrolní činnost vedoucí učitelky - vedoucí učitelka sleduje úroveň třídních výchovně vzdělávacích plánů, do jaké míry odpovídají požadavkům rámcového programu, jakou úroveň má hodnocení týdenních plánů učitelek na odděleních, jaké metody a postupy učitelky využívají při každodenní práci s dětmi Dále provádí: - průběžnou kontrolu chodu a čistoty školy - průběžnou kontrolu dodržování pracovní kázně - průběžnou kontrolu dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Hospitační činnost vedoucí učitelky

25 Sledované hospitační cíle u všech učitelek: - bohatost náplně didakticky zaměřené činnosti, zaměření na individuální přístup k dětem - podpora přirozené důvěry ve vlastní síly, podpora citových prožitků v průběhu celého dne - uplatňování zážitků dětí při tvořivých hrách Autoevaluace Hodnocení pedagogů v rámci školy provádí většinou vedoucí učitelka - jak průběžně, tak v závěrečném hodnocení, a to vždy za konkrétním hodnotícím cílem. Sleduje konkrétní jevy: systém přípravy na výchovně-vzdělávací činnosti přístup k dětem, rodičům i ostatním zaměstnancům motivace a radost z práce sebehodnocení (co se mi podařilo, co nikoliv, v čem mám rezervy) Pedagogická evaluace Evaluace probíhá ve třídách směrem k dítěti v následujícím členění: 1. vyhodnocení podtémat týdenních činností 2. hodnocení individuelního rozvoje dítěte 3. vyhodnocení denních činností dětí U dítěte sledujeme konkrétní jevy:

26 sebeobsluha dítěte socializace dítěte v kolektivu rozvoj řeči a vyjadřovacích schopností postoje k přijímání nových věcí, informací a prožitkovému učení grafomotorika matematické představy pohybová koordinace Nástroje evaluace: - školní dokumentace (třídní knihy, TVP, diagnostické listy) - dotazníky pro rodiče i zaměstnance, ankety - dětské práce a činnosti (výkresy, výrobky, různá vystoupení dětí) - rozhovory s dětmi, s učitelkami, s rodiči dětí - vlastní hospitace vedoucí učitelky - systematické sledování práce učitelek (plánování práce, stanovování cílů a jejich naplňování, kázeň a klima v oddělení, využití pracovní doby aj.) - metody a formy práce s dětmi - portfolia - pozorování - diagnostika dětí Kritéria osobního ohodnocení 1. Trvale vysoká úroveň výchovně vzdělávací práce učitelek, přístup k dětem, pedagogická diagnostika. 2. Samostatná iniciativa při plánování práce s dětmi, uplatnění nových prvků ve vlastní výchovné práci.

27 3. Aktivní účast na akcích školy (v pracovní i mimopracovní době). 4. Kvalita vedení třídní dokumentace, estetizace prostředí MŠ. 5. Sebevzdělávání, individuální studium odborné literatury, využití nových poznatků při práci s dětmi. 6. Propagace dobrého jména mateřské školy. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ: - studium odborné literatury v oblasti sociální prevence, využívání internetu při hledání odpovědí na otázky v oblasti psychologie dítěte (zvláštní chování dítěte) - studium odborných časopisů v rámci sebevzdělání: Informatorium, Rodina a škola, - návštěvy vzdělávacích programů a seminářů PŘÍLOHY: Pravidla soužití v mateřské škole - při příchodu se přivítat, při odchodu se rozloučit s učitelkou - neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou - neběhat ve třídě mezi stoly - dodržovat hygienu - uklízet po sobě, neničit hru, výrobky a stavby ostatním dětem - nekřičet, nepoužívat nevhodná slova - neubližovat ostatním, omluvit se za nesprávné chování

28 - používat slova děkuji, prosím, promiň - umět požádat o pomoc, pomáhat kde je třeba - nebrat věci ostatním dětem, domluvit střídání hraček, při neshodě vyjednávat; - dodržovat počty dětí určených pro jednotlivé hry a hrací kouty - nerušit ostatní děti - dokončit započatou práci Pravidla soužití pro dospělé - vzájemný respekt, důvěra, upřímnost, spolehlivost, ochota naslouchat Práva a povinnosti dětí - individuálně uspokojovat své tělesné potřeby - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou v umývárně a na WC - v šatně se postupně naučit oblékat, vědět, které věci jsou na oblečení do třídy, ven a domů; - při jídle nachystat tácek, chléb, pití, příbor, nalít si samostatně čaj - užívat celé prostředí třídy na základě předem domluvených pravidel - účastnit se i neúčastnit činností nabízených učitelkou, nebo dětmi - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat řešení - podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití Práva a povinnosti rodičů - být seznámeni s řádem školy a respektovat ho - znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí

29 - podílet se na vytváření společných programů, vyjadřovat se k těmto programům, zapojovat se do života školy - využívat možnost pobytu s dítětem v mateřské škole v době ranních her a odpoledních činností zapojit se do společné práce s dítětem, spolupracovat s učitelkou - účastnit se vybraných akcí školy - konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy, domlouvat se na společných řešeních a postupech jeho individuální výchovy - vyjadřovat své názory, návrhy dalších možností anonymně, nebo adresně DENNÍ REŽIM: I.třída Koťata: HČPV řízené činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, oběd příprava na odpočinek odpočinek nespací aktivity vstávání spících dětí hygiena, svačina HČPV řízené činnosti

30 rozcházení dětí Režim dne může být při činnostech upraven, ale doba jídla zůstává. II.třída Medvíďata: HČPV řízené činnosti hygiena, přesnídávka příprava na pobyt venku pobyt venku hygiena, oběd příprava na odpočinek odpočinek nespací aktivity vstávání spících dětí hygiena, svačina HČPV řízené činnosti rozcházení dětí Režim dne může být při činnostech upraven, ale doba jídla zůstává.

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět

Mateřská škola Troubsko. okres Brno-venkov. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. pod názvem. S tebou mě baví svět Mateřská škola Troubsko okres Brno-venkov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem S tebou mě baví svět Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole - název ŠVP pro PV - sídlo školy,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK Mateřská škola NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ KAMARÁD OSADNÍČEK Č. j.: 346 OBSAH: Citát:.3 I. Identifikační údaje:...4 II.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova Podpěrova/ Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova Podpěrova/ Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880 Podpěrova/1880 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 025 Termín konání inspekce:

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více