VYUŽITÍ ÚČETNÍHO SOFTWARU VE VYBRANÉ FIRMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ ÚČETNÍHO SOFTWARU VE VYBRANÉ FIRMĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VYUŽITÍ ÚČETNÍHO SOFTWARU VE VYBRANÉ FIRMĚ Use of Accounting Software in a Selected Company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Autor: Bc. Lukáš Madecki Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: MADECKI Lukáš Finance VYUŽITÍ UČETNÍHO SOFTWARU VE VYBRANÉ FIRMĚ Use of Accounting Software in a Selected Company Zásady pro vypracování: Cíl práce: Analýza využití účetního softwaru ve vybrané firmě a formulace doporučení ke zlepšení současného stavu. Postup práce a použité metody: 1. Shrnutí vývoje využití výpočetní techniky při zpracování účetních informací. 2. Analýza současné situace ve vybrané účetní jednotce. 3. Zhodnocení nabídky účetního softwaru v České republice. 4. Doporučení vhodného softwaru se současným ekonomickým zhodnocením návrhu. Použité metody: Analýza, syntéza a komparace

4 Rozsah grafických prací: Podle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví. 1. vyd. Praha. Oeconomica, s. ISBN BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN BAGRANOFF, Nancy A., Mark G. SIMKIN a Carolyn Strand NORMAN. Core concepts of accounting information systems. 10th ed. New York: Wiley, s. ISBN KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjme ní autora: Bc. Lukáš Madecki N ázev diplomo vé práce: Využití účetního softwaru ve vybrané firmě N ázev práce v angličt ině : Use of Accounting Software in a Selected Company K atedra: Finance Vedoucí diplo mové práce: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Tato bakalářská práce Využití účetního softwaru ve vybrané firmě se zabývá analýzou současného stavu společnosti HC Oceláři Třinec, a. s. v oblasti využívání účetního softwaru a procesem výběru nového ekonomického systému pro tento subjekt. První část práce je zejména zaměřena na vymezení obecného postupu používaného při analyzování a výběru nového softwaru. Druhá část práce obsahuje analýzu současného stavu společnosti HC Oceláři Třinec, a. s. a následně se soustředí na výběr nového vhodného produktu pro tento podnik Annotation The thesis Use of Accounting Software in a Selected Company deals with the analysis of the current state of the company HC Oceláři Třinec, a. s. focusing on usage of its accounting software. Moreover, it deals with the process of choosing a new accounting system for this particular company. The first part is principally concerned with description of gener al procedure used for analyzing and choosing new software. The second part includes the analysis of the current state of the company HC Oceláři Třinec, a. s. and then it focuses on choosing the new appropriate product for this particular company. Klíčová slova Účetní software, analýza současného stavu, analýza ekonomického systému, proces výběru vhodného produktu, kritéria hodnocení systému, kritéria hodnocení dodavatele Keywords Accounting software, analysis of the current state, analysis of the economic system, process of choosing the appropriate product, system evaluation criteria, supplier evaluation criteria

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Využití účetního softwaru ve vybrané firmě vypracoval samostatně pod vedením Ing. Zuzany Křížové, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 6. června 2014 v las tn o ru čn í p odp is aut o ra

8 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Zuzaně Křížové, Ph. D. za odborné vedení, rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Rovněž bych zde rád poděkoval společnosti HC Oceláři Třinec, a. s., jmenovitě výkonnému řediteli Ing. Marku Chmielovi a pracovníkům účetního oddělení Ing. Vladimíru Šlosniklovi a Ing. Janu Wozniakovi za poskytnuté informace, věnovaný čas a ochotu při spolupráci.

9 Obsah Úvod Účetní informační systémy v podniku Historický vývoj zpracovávání účetnictví Současné podnikové informační systémy Účetní systémy ERP systémy Český trh podnikových informačních systémů Současné trendy na českém trhu podnikových informačních systémů Analýza a výběr účetního systému Určení potřeb a požadavků uživatele Nalezení vhodných produktů na trhu Stanovení kritérií pro hodnocení systému a dodavatele Kritéria hodnocení systému Kritéria hodnocení dodavatele Hodnocení systému Obchodní podmínky a implementace systému do podniku Analýza současného stavu podniku Představení společnosti HOCKEY CLUB Oceláři Třinec, a. s Stávající účetní systém v podniku Proces výběru a hodnocení okruhu potenciálně vhodných produktů pro podnik Podnikové potřeby a požadavky na ekonomický systém Výběr potenciálně vhodných systémů Kritéria pro analýzu ekonomického systému a jeho dodavatele Analýza vybraných ekonomických systémů POHODA Analýza systému podle zvolených kritérií...35

10 4.1.2 Analýza dodavatele systému podle zvolených kritérií Money S Analýza systému podle zvolených kritérií Analýza dodavatele systému podle zvolených kritérií PREMIER system Analýza systému podle zvolených kritérií Analýza dodavatele systému podle zvolených kritérií Hodnocení, shrnutí a doporučení pro HC Oceláři Třinec, a. s Srovnání kvality plnění kritérií Konečné zhodnocení Doporučení společnosti HC Oceláři Třinec, a. s Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh... 64

11 Úvod Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí je současným trendem firem zefektivňování veškerých svých aktivit. Jedněmi z nástrojů, které tyto procesy umožňují, jsou podnikové ekonomické systémy. Jejich existence je důsledkem požadavků manažerů po zvyšování informovanosti a urychlování řídících a rozhodovacích procesů. Tyto systémy umožňují jejich uživatelům hbitě reagovat na různé ekonomické změny, podporují dlouhodobé cíle podniku, usnadňují aplikaci efektivních strategií. Kromě již zmíněných manažerů slouží také dalším pracovníkům, zejména pak účetním. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení, zda používaný účetní software ve společnosti HOCKEY CLUB Oceláři Třinec, a. s. odpovídá požadavkům podniku, posouzení jeho vhodnosti pro podnik a případné doporučení jiného systému vyskytujícího se na českém trhu. Dílčími úkoly jsou analyzování současné situace v podniku a jeho používaného softwaru, zhodnocení nabídky účetních programů na českém trhu, analyzování vybraných systémů a následná komparace mezi těmito potenciálně vhodnými programy. Tato bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, souvislosti, postupy a slouží jako podklad pro část praktickou. V první kapitole bude popsán historický vývoj zpracovávání účetnictví a současná pozice podnikových systémů. Druhá kapitola bude věnována obecnému popisu analýzy a procesu výběru vhodného podnikového softwaru. Budou zde nastíněna kritéria a postupy, kterými by se osoba pověřená výběrem vhodného programu měla řídit. První kapitola praktické části bude věnována představení firmy HC Oceláři Třinec, a. s., kdy kromě základních informací o společnosti bude zejména představen a popsán používaný účetní systém. Dále definuji požadavky a potřeby managementu na software, vyberu okruh potenciálně vhodných produktů pro podnik a budou stanovena kritéria pro posuzování vybraných systémů. V druhé kapitole praktické části provedu samotnou analýzu vybraných ekonomických programů. V závěrečné kapitole vybrané systémy vzájemně porovnám, zhodnotím a formuluji doporučení pro společnost HC Oceláři Třinec, a. s. 11

12 1 Účetní informační systémy v podniku Vedení účetnictví je v dnešních podnicích naprosto běžnou praxí a nutností. Zaznamenávání veškerých ekonomických operací je prací mnohdy nikoli jednoho jedince, nýbrž několika zaměstnanců nebo celého týmu. Vzhledem k důležitosti tohoto podnikového úseku bývají na jeho efektivitu a bezchybnou činnost kladeny vysoké nároky. V posledních několika desetiletích se významným nástrojem pro vedení účetnictví stala výpočetní technika. Tak jako jiné oblasti informačních technologií i účetní systémy neustále prochází značným vývojem. Právě historickými změnami ve zpracovávání účetnictví a současnou situací se budu zabývat v první kapitole této práce. 1.1 Historický vývoj zpracovávání účetnictví Historie účetnictví je obsáhlá, jedná se o velmi starý obor. V této podkapitole se však pokusím pouze nastínit jeho vývoj a uvést zásadní milníky ve zpracovávání účetnictví. Jak uvádí Pokorná (2009), primitivní formy účetnictví lze nalézt už v období asi 4500 let před naším letopočtem. Záznamy na hliněných destičkách starých Sumerů a Babyloňanů obsahovaly například údaje o množství úrody, odvody dávek, dluhy či pohledávky. Autorka popisuje další vývoj starodávných způsobů zaznamenávání účtových operací, za moderního zakladatele účetnictví pak zmiňuje italského mnicha Lucu Pacioliho, jenž v roce 1494 sepsal matematickou učebnici Summa de arithmetica, geometria, proporci et proporcionalita. V knize je účetnictví věnován jeden oddíl. V tomto období se rovněž začal používat formát podvojného účetnictví i s pojmy Má dáti a Dal 1. Na italskou formu se odkazuje Mejzlík (2006), který vyčlenil tři vývojové etapy zpracovávání účetnictví (ruční účetnictví, mechanizace účetnictví, automatizace účetnictví) a který právě první období vymezuje od 15. století 2. Období ručního účetnictví Prvním typem ručního účetnictví byla přepisovací forma, která vycházela z již výše zmíněné staré italské formy s velmi triviálním systémem přepisu záznamů z memoriálu přes žurnál do 1 POKORNÁ, Jana. Historie účetnictví (Bakalářská práce). Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta [cit ]. 54 str. Dostupné na WWW: 2 MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy. Praha: Oeconomica str. ISBN

13 hlavní knihy 3. Memoriálem lze rozumět knihu určenou k evidenci skutečností o koupi a prodeji 4. Postupně docházelo k zdokonalování tohoto triviálního systému nahrazením memoriálu účetními doklady, vznikem deníků pro různé skupiny transakcí či vznikem sborníku. I přes snahy o zdokonalení přepisovací formy však docházelo k zvyšování náročnosti vedení účetnictví tímto způsobem 3. Reakcí na nevyhovující přepisovací formu byla forma propisovací, která se opírala o nápad zápisu stejných informací do různých knih najednou. Propis se prováděl pomocí úhlového papíru. Období mechanizace účetnictví Etapa mechanizace účetnictví byla započata v okamžiku, kdy fyzické vyhotovení zápisu do účetních knih nebylo provedeno ručně, ale prostřednictvím stroje. Tato možnost se poprvé otevřela změnou formy účetních knih ze skutečných vázaných knih na volné listy mající například podobu karet v kartotéce a prvním takovým strojem, který byl zapojen do procesu provádění účetních zápisů, byl v zásadě prostý mechanický psací stroj 3 Křížová (2005) uvádí, že klasické psací stroje byly později nahrazovány děrnoštítkovými stroji. Převádění dat do děrných štítků však vedlo k další zdlouhavé ruční práci 5. Období automatizace účetnictví Mejzlík (2006) vymezuje toto období vůči předešlým zejména existencí programu, který na základě strojového algoritmu určuje sled operací, jež počítač provádí. Automatizaci účetnictví popisuje jako významný posun v hledání optima mezi kvalitou, včasností a náklady na vedení účetnictví 3. Křížová (2005) popisuje toto období jako etapu klasické automatizace, kterou reprezentuje období velkých sálových počítačů první a druhé generace 5. Oproti Mejzlíkovi vymezuje ještě jedno období etapu používání interaktivních systémů. Období interaktivních systémů Toto období započalo používáním osobních počítačů. Hlavními pozorovatelnými změnami byly integrovaný přístup k informačnímu systému, přesun počítačů ze sálů na kancelářské 3 MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy. Praha: Oeconomica str. ISBN , s HRNČÁRKOVÁ, Eva. Analýza účetního softwaru v podniku. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta [cit ]. 65 str. Dostupné na WWW: https://is.muni.cz/auth/th/348739/esf_b/analyza_ucetniho_softwaru_v_podniku.pdf 5 KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta str. ISBN

14 stoly uživatelů či sloučení dvou osob v podobě zadavatele vstupních informací a uživatele výstupů do jedné 6. Borovička (2007) popisuje toto období jako etapu počítačů třetí a čtvrté (současné) generace. Jedná se o zařízení s integrovanými obvody, které umožnily komplexní přístup využití počítačů, včetně propojení různých modulů (např. evidence zásob, hmotného majetku, mzdová agenda apod.). Díky rychlosti počítačů čtvrté generace (využívající mikroprocesory) je dále možné propojení účetních dat s databázemi mimo účetnictví. Autor zmiňuje i průlomový operační program, jímž byl MS-DOS Současné podnikové informační systémy Jak již bylo zmíněno výše, současným trendem na poli informačních podnikových systémů a výpočetní techniky je komplexnost využívání dat a informací. Současné systémy poskytují mnoho možností, účetnictví je často jen jedním z několika modulů daného softwaru. Mnoho firem (zejména malých a středních) však ke své činnosti stále potřebuje pouze účetní systémy Účetní systémy Autoři Romney a Steinbart uvádí, že účetní informační systém je systém spojující, zaznamenávající a zpracovávající data, která slouží jako potřebné informace pro řídící pracovníky 8. Integrované účetní systémy zpracovávají všechny typy účetních transakcí. Obsahuje transakce ovlivňující účty v obecných i specializovaných denících (jako například prodeje nebo nákupy). Integrované účetní systémy obstarávají zpracování transakcí v jednotlivých modulech a zajišťují propojení mezi těmito moduly. Modul hlavní kniha, jenž obsahuje účtový rozvrh, je základem systému. Personál používající účetní software zaznamenávají transakce účetního deníku do tohoto modulu. Ostatní moduly, které lze obvykle nalézt v integrovaných účetních systémech, zahrnují pohledávky, závazky, zásoby a mzdy. Podle sofistikovanosti 6 KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta str. ISBN BOROVIČKA, René. Historie vývoje zpracovávání účetních zápisů (Bakalářská práce). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví [cit ]. 40 str. Dostupné na WWW: 8 ROMNEY, Marshall B., STEINBART, Paul John. Accounting information systems. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall str. ISBN

15 účetního softwaru může obsahovat i další moduly jako kalkulace, nákup, fakturace nebo stálá aktiva ERP systémy ERP systémy jsou komplexní podnikové informační softwary, které kromě účetnictví obsahují další moduly a funkce. Basl a Blažíček (2012) uvádí následující definici zahraničních autorů Somerse a Nelsona: ERP systémy představují softwarové nástroje používané k řízení podnikových dat. ERP systémy pomáhají podnikům v oblasti dodavatelského řetězce, příjmu materiálu, skladového hospodářství, přijímání objednávek od zákazníků, plánování výroby, expedice zboží, účetnictví, řízení lidských zdrojů a v dalších podnikových funkcích 10. Autoři Bagranoff, Simkin a Norman (2008) popisují ERP systémy jako software, jenž obstarává mnohem víc úkonů nežli pouze zpracovávání finančních dat. Zároveň však podotýkají, že možnosti těchto systémů rostou úměrně s cenou a komplexností softwaru. Mezi typické zástupce ERP systémů uvádí produkty SAP, PeopleSoft, Oracle nebo Microsoft Dynamics GP Enterprise 9. Z výše uvedených popisů účetních a ERP systémů vyplývá jejich odlišné zaměření a možnosti využití pro podniky. Vymětal (2010) se zabývá otázkou, jaký druh informačního systému je vhodný pro daný typ podniku. Uvádí, že malé firmy a podnikatelé si zpravidla z důvodu vysokých cen nemohou dovolit komplexní ERP systém. Pro jejich činnost bývá postačující vlastnictví ekonomického softwaru, který obsahuje účetnictví a maximálně několik málo dalších agend (například nákup a prodej). Další rozdíly pak mezi ERP a ekonomickým systémem spatřuje v rozsahu plánování a řízení vnitřních podnikových zdrojů BAGRANOFF, Nancy A., SIMKIN, Mark G., NORMAN, Carolyn Strand. Core concepts of accounting information systems. New York: Willey str. ISBN , s BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing str. ISBN , s VYMĚTAL, Dominik. Podnikové informační systémy ERP. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné str. ISBN

16 1.3 Český trh podnikových informačních systémů V této kapitole se pokusím vystihnout, jaká je v současnosti situace ekonomických systémů v České republice, zejména, jaká je zde nabídka produktů a služeb s nimi spojených. O důležitosti problematiky volby vhodného softwaru pro daný podnik svědčí i fakt, kolik pozornosti je tomuto tématu věnováno. Díky dostupnosti virtuálního prostředí internetu si každý může nalézt potřebné informace. Problematiku na webových sítích řeší například servery Centrum pro Výzkum Informačních Systémů (www.cvis.cz), System online (www.systemonline.cz), ERP fórum (www.erpforum.cz) a další. Daná problematika je rovněž oblíbeným tématem závěrečných prací vysokoškolských studentů (zejména ekonomických oborů), kteří oblast podnikových systémů na českém trhu popisují z různých stran a úhlů pohledu. Obecně se pak účetními systémy zabývá mnoho autorů odborných publikací, ať už českých či zahraničních. Vývoj trhu účetních systémů v České republice zmiňuje Křížová v publikaci Účetní systémy na PC (2005). Autorka uvádí, že první české účetní programy (na začátku devadesátých let 20. století) pracovaly pod tehdy velmi rozšířeným operačním systémem MS DOS a již tehdy disponovaly poměrně vysokou rychlostí, problémem však byla nedostatečná bezpečnost dat. S probíhající transformací podniků během 90. let minulého století začala růst poptávka po vyspělejších softwarech (nejčastěji od německé společnosti SAP), disponujících větší komplexností (účetnictví pouze jednou z funkcí systému), pracujících pod modernějším operačním systémem MS Windows. Charakteristickým rysem komplexních podnikových informačních systémů byla již tehdy jejich modulární stavba 12. Na současné rozdíly mezi potřebami malých a středních podniků poukazuje Jelínek v článku pro server System online (2013), kde tvrdí, že malé firmy zpravidla požadují prostý nákup a implementaci programu tak, aby bylo se systémem možno ihned pracovat. Ukazuje to na příkladu nákupu fakturace a účetnictví, kdy po instalaci s nimi může daná osoba ihned pracovat. Naopak středně velké podniky již chtějí svůj software využívat rozsáhleji, kdy se 12 KŘÍŽOVÁ, Zuzana. Účetní systémy na PC. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta str. ISBN

17 systémem chtějí řídit a upravovat nejrůznější procesy. S těmito požadavky je tudíž spojena i nabídka různých modulů, které poskytují modifikaci programů podle potřeb zákazníka 13. Grásgruber píše v článku pro server System online (2001) o systémech pro malé podniky jako o tzv. krabicových softwarech, kdy si uživatel zakoupí pouze program bez dalších rozsáhlých služeb ze strany dodavatele. Tyto programy však podle něj nejsou vhodné pro středně velké podniky, pro které je určena spíš nabídka komplexních balíčků, ve kterých si zákazník pořizuje kromě vlastního softwaru i další podpůrné služby jako analýzu podnikových procesů, úpravu programu podle potřeb podniku, implementaci programu, konzultace, školení, dodávku hardwaru atd Současné trendy na českém trhu podnikových informačních systémů Sodomka na serveru Centra pro Výzkum Informačních Systémů (2012) tvrdí, že v současnosti posiluje na českém trhu informačních systémů mezi malými podniky trend odklonu krabicových řešení. Firmy podle něj raději při existenci adekvátní nabídky od dodavatele přistupují na investici do plnohodnotného ERP systému (jako příklady uvádí softwary Helios Orange nebo ABRA G3). Zároveň připomíná, že takovéto programy poskytují svým uživatelům možnost budoucího rozvoje svého softwaru, přestože v době pořízení zákazník využívá pouze některé základní ekonomické a personální agendy. Přesto však v České republice k roku 2011 využívalo plnohodnotný ERP systém pouze 17,8% malých a 50,3% středních podniků 15. Vzhledem k obecnému trendu přechodu podniků od jednoduchých programů ke komplexním systémům se však stává vymezení, zda je daný software ERP či nikoli, čím dál obtížnějším a nejednoznačnějším úkolem. Touto otázkou se zabývá Jelínek na serveru Systém online (2013): Kde leží hranice mezi ekonomickým systémem a ERP? Dnes už je velmi těžké na tuto otázku odpovědět. Obecně platí, že výraz ekonomický systém se používá v souvislosti se 13 JELÍNEK, Ondřej. Když systémy rostou: Vývoj ekonomických systémů pro malé a střední podniky. Systemonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 14 GRÁSGRUBER, Miloš. Ekonomický software pro malé a střední firmy. Systemonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 15 SODOMKA, Petr. Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky. Centrum pro Výzkum Informačních Systémů [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 17

18 softwarem pro malé, případně střední firmy, a ERP naopak s tím, který je určen pro firmy větší či velké 16. S tímto druhem členění pracuje také Přibyl, rovněž na serveru System online (2011): To, co se dnes nazývá ekonomickým systémem, však již zdaleka není jen program na zpracování účetnictví. Je to zpravidla plnohodnotný podnikový informační systém, jaký používají střední nebo velké firmy, jen svým rozsahem a cenou je přizpůsobený potřebám a finančním možnostem malých firem či neziskových subjektů 17. V rozporu s touto logikou však činí na serveru ERP Forum Sodomka s Klčovou (2011), kteří se zabývají tržními podíly nejžádanějších all-in-one ERP systémů (software pokrývající a integrující hlavní podnikové procesy výrobu, personalistiku, ekonomiku a nákupní, vnitřní a prodejní logistiku) na českém trhu v segmentech malých, středních i velkých podniků. Autoři pojem ERP používají i pro software určený pro malé a středně velké firmy 18. Výsledkem jejich analýzy jsou následující závěry: Malé podniky V segmentu malých firem (počet zaměstnanců se pohybuje v rozmezí od deseti do čtyřiceti devíti) převládá na trhu ERP systém Helios Orange, který dodává společno st Asseco Solutions. K roku 2010 celkově produkty Helios (Orange a Green) využívalo v daném segmentu téměř tři tisíce podniků. Dalšími úspěšnými systémy na českém trhu jsou např. produkty G2, G3 a G4 (od společnosti Abra Software), Altus Vario (Altus Software), Byznys ERP (J.K.R), Orsoft (Ortex), K2 (K2 atmitec) nebo QI (DC Concept) 18. Přehledný pohled na strukturu českého trhu ERP systémů v segmentu malých podniků ukazuje následující graf: 16 JELÍNEK, Ondřej. Když systémy rostou: Vývoj ekonomických systémů pro malé a střední podniky. Systemonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 17 PŘIBYL, Karel. Software pro malé firmy jakkoli si budete přát. Systemonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 18 SODOMKA, Petr, KLČOVÁ, Hana. Analýza trhu ERP: Český ERP trh rostl nejméně za posledních pět let, jeho potenciál je však obrovský. Erpforum.cz [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 18

19 Obrázek 1: Tržní podíly All-in-One ERP systémů v segmentu malých firem podle počtu imple mentací Helios 2,00% 2,50% 3,50% 5,50% 19,00% 31,50% Abra G2-G4 Altus Vario Byznys ERP K2 Orsoft 11,10% 24,90% QI ostatní Pramen: upraveno podle SODOMKA, KLČOVÁ. ERP forum (2011) V segmentu malých firem by se nemělo zapomínat ani na ekonomické systémy, které zejména svou cenou (licence, implementace i servisních poplatků) stále oslovují mnoho podniků. Mezi tyto systémy lze uvést například Money S3, POHODA či Premier. Dodavatel produktu Money S3, firma CÍGLER SOFTWARE, rovněž umožňuje rozrůstajícím se firmám (pokud se tak postupem času v závislosti na změně svých potřeb rozhodnou) plynulý přechod z tohoto ekonomického systému na pokročilejší ERP software Money S4 nebo S5 19. Středně velké podniky Rovněž v tomto tržním segmentu (podniky od 50 do 249 zaměstnanců) zaujímá dominantní postavení systém Helios Orange. K roku 2010 používalo tento software více než jeden a půl tisíce středně velkých firem. Autoři tuto dominanci vysvětlují dobrým poměrem ceny, kvality a užitné hodnoty. Mezi další četně využívané systémy lze jmenovat například Microsoft Dynamics (od společnosti Microsoft Corporation) a již výše zmíněné Abra G2 G4, Byznys ERP, Orsoft, QI či Altus Vario. V tomto segmentu je ještě patrnější roztříštěnost a konkurence na trhu, kdy podíl ostatních ERP systémů k celému tržnímu segmentu činí přes 19 SODOMKA, Petr, KLČOVÁ, Hana. Analýza trhu ERP: Český ERP trh rostl nejméně za posledních pět let, jeho potenciál je však obrovský. Erpforum.cz [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 19

20 33% 20. Pro přehledný pohled na strukturu tržních podílů ERP systémů v segmentu středně velkých podniků je zde opět uveden graf: Obrázek 2: Tržní podíly All-in-One ERP systémů v segmentu středně velkých firem podle počtu implementací Helios 33,40% 24,10% Microsoft Dynamics Abra G2-G4 Byznys ERP 10,40% Orsoft QI 2,80% 3,70% 5,70% 9,50% 10,30% Altus Vario ostatní Pramen: upraveno podle SODOMKA, KLČOVÁ. ERP forum (2011) Velké podniky Stejně jako v předchozích dvou tržních segmentech i ve velkých podnicích o 250 až 1000 zaměstnancích převládají systémy Helios (zejména Helios Green software určen pro tento segment, poměrně často však i Helios Orange). Kromě něj však zde mají silné zastoupení i světová řešení SAP či Microsoft Dynamics, své místo si však (stejně jako v předchozích segmentech) udržují i systémy Abra, Byznys ERP či Orsoft 20. Jak ukazuje následující graf, i v tomto tržním segmentu je patrná roztříštěnost dodavatelů ERP systémů. 20 SODOMKA, Petr, KLČOVÁ, Hana. Analýza trhu ERP: Český ERP trh rostl nejméně za posledních pět let, jeho potenciál je však obrovský. Erpforum.cz [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 20

21 Obrázek 3: Tržní podíly All-in-One ERP systémů v segmentu velkých firem podle počtu imple mentací Helios 22,30% 30,00% SAP Microsoft Dynamics 3,50% 3,60% 3,90% 9,00% 11,10% 16,60% Abra G2-G4 Byznys ERP Infor Orsoft ostatní Pramen: upraveno podle SODOMKA, KLČOVÁ. ERP forum (2011) 21

22 2 Analýza a výběr účetního systému Proces analýzy a výběru vhodného účetního informačního systému jde tzv. ruku v ruce. Často lze vypozorovat situaci, kdy se analýza účetního softwaru provádí buď za účelem pořízení prvního softwaru (podnik dosud žádný nemá) nebo za účelem přechodu na systém jiný. Proces analýzy a výběru vhodného účetního systému by měl probíhat systematicky dle předem vytyčeného postupu. Právě v krocích, jak by měla osoba provádějící analýzu softwaru postupovat, se autoři odborných publikací rozcházejí. Pro potřeby této práce jsem určil jednotlivé body postupu na základě serveru systemonline.cz, kde se výběrem ekonomického softwaru zabývá Miloš Grásgruber. Proces analýzy a výběru účetního systému: Určení potřeb a požadavků uživatele Nalezení vhodných produktů na trhu Stanovení kritérií pro hodnocení systému a dodavatele Hodnocení systému Obchodní podmínky Určení potřeb a požadavků uživatele Definování podnikových potřeb a požadavků musí být prvním krokem při výběru účetního programu. Sebelepší software, který má stovky spokojených uživatelů, může být pro daný podnik naprosto chybná investice, jestliže nebude splňovat základní potřeby firmy. Požadavky na software se budou odvíjet především z výrobního zaměření podniku, z velikosti podniku, z členění podniku na jednotlivé vnitropodnikové jednotky 21. Křížová (2005) při zjišťování podnikových požadavků uvádí podklady, podle kterých by proces výběru vhodného účetního systému měl směřovat: 21 GRÁSGRUBER, Miloš. Ekonomický software pro malé a střední firmy. Systemonline.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 22

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010

Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010 Účetní systémy na PC (MKF_USPC) 1. tutoriál 13. 3. 2010 MKF_USPC základní informace Vyučující Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Konzultační hodiny Rozsah předmětu středa 9:20 11:00 (509), příp. v jiný čas po

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence, vy_32_inovace_ma_14_03

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR18/2015 na akci: Studiové mikrofony Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Studiové mikrofony Č.j.: MR18/2015 2. ZADAVATEL Sídlo zadavatele:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná jednat Ing. Ivana Jeřábková Csc. jménem zadavatele IČ 64948439 DIČ CZ64948439

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 PODNIKÁNÍ A PODNIK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více