Přednáška Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace"

Transkript

1 Přednáška Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti) - objektivnost: úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost = předmět pravidelné kontroly, při níž je prověřována nejen shoda se skutečností (věrné zobrazení), ale i správnost vedení účetních záznamů a dodržování dalších pravidel vedení účetnictví. Kontrola účetních záznamů se provádí různými způsoby: a) inventarizací, kterou je ověřována shoda účetních údajů se skutečností, tj. pravdivost účetních údajů,, b) kontrolními sestavami, které ověřují správnost vedení účetních záznamů (kontrolní soupiska analytických účtů, obratová předvaha), sestavované zpravidla v souvislosti s účetní závěrkou, c) průběžnými kontrolami, kdy je ověřována věcná (i početní) a formální správnost účetních zápisů i účetních dokladů. a) Inventarizace - cílem inventarizace je uvést do souladu účetní údaje s jejich skutečným stavem, = proces, zahrnující několik etap : a) inventura zjištění skutečného stavu a sestavení inventurních soupisů b) porovnání skutečného stavu se stavem účetním a vyčíslení inventarizačních rozdílů. c) vypořádání inventarizačních rozdílů d) posouzení správnosti ocenění majetku s ohledem na vývoj cen a případně stanovit - trvalé snížení ceny majetku, - dočasné snížení ceny majetku. Ad a) Zjištění skutečného stavu je prováděno v závislosti na předmětu inventarizace: - inventura fyzická ( přepočtením, zvážením apod. zjištěním fyzického stavu, např. zásoby materiálu) a - inventura dokladová (provádí se písemným ověřením shody údajů - např. u pohledávek, peněžních prostředků).

2 Ad b) Porovnání zjištěného skutečného stavu a stavu účetního může vést ke zjištění: - oba údaje jsou ve shodě, pak nevzniká žádný inventarizační rozdíl, - skutečný stav je vyšší než účetní = inventarizační rozdíl v podobě přebytku, - skutečný stav je nižší než účetní = inventarizační rozdíl v podobě manka. Ad c) Rozdíl v podobě přebytku nebo manka je třeba účetně vypořádat. Manko = náklad Přebytek = výnos U některých složek - tzv. přirozený úbytek (vysychání, rozprášení, vyprchání, znehodnocení apod.). - tzv. normu přirozeného úbytku (zpravidla v % z celkového objemu dané složky). Záporný rozdíl (manko) zjištěný při inventuře je pak porovnáván s touto normou a rozlišováno tzv. manko do normy přirozeného úbytku a manko nad normu. Posuzována bývá i míra zaviněnosti zjištěného manka: manko nezaviněné manko zaviněné předepsáno k úhradě pracovníkovi Ad d) Součástí inventarizace je i posouzení správnosti cen použitých pro ocenění majetku. Možná zjištění - trvalé snížení hodnoty majetku (v důsledku vývoje cen, ale i v důsledku poškození, neschopnost úhrady apod.) - vede k opravě (snížení) účetního stavu, snížení = náklad - dočasné snížení hodnoty majetku (v důsledku přechodného snížení cen, u kterých lze předpokládat kolísání a návrat k původní výši) tvorba opravných položek, které upravují účetní hodnotu majetku nepřímo, na zvláštních účtech - zvýšení hodnoty majetku (dočasné či trvalé) do účetnictví se nepromítá, tj. účetní hodnota se nezvyšuje (realizace zásady opatrnosti) Toto posouzení správnosti cen se zatím neprovádí u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, ale pouze u oběžného majetku. Okamžik inventarizace: - v různých časových intervalech v závislosti na druhu majetku, - nejméně však jednou ročně v souvislosti s účetní závěrkou.

3 Kontrolní sestavy Cíl = kontrola správnosti vedení účetních záznamů = specifické přehledy sestavované z údajů na účtech ověřují účetní zápisy, tj. správnost, nikoli pravdivost, tj. shodu se skutečností. a) kontrolní soupiska analytických účtů b) obratová předvaha a) - v souvislosti s analytickými účty b) - obratová předvaha slouží k ověření správnosti vedení zápisů na syntetických účtech, - kontrola vychází ze zásady podvojného zápisu účetní případů: zápis vždy na dvou účtech, jednou na straně Má dáti, jednou na straně Dal. Tzn. že pokud sečteme obraty strany Má dáti všech účtů a obraty strany Dal všech účtů, musíme při správném vedení zápisů na účtech dostat shodný součet. obraty strany Má dáti všech účtů = obraty strany Dal všech účtů Některé nesprávnosti obratová předvaha kontrolovat nemůže: - správnost zaúčtované částky (nesprávnou částku zaúčtovanou podvojně, tj. na MD a D neodhalí, - správnost zvolených účtů pro zaúčtování účetního případu také neodhalí (úhradu přijatou na běžný účet od odběratelů, která bude zaúčtována na stranu MD účtu Materiál na skladě a souvztažně na stranu D účtu tržeb z prodeje zboží, neodhalí), Tyto dva nedostatky by měla odstranit (a chyby objevit) inventarizace, popř.také shoda s deníkovým obratem (první). - to, že některý případ zaúčtován nebyl (nebude zahrnut ani do součtu jak strany MD tak strany D, chyba nebude identifikována, součty obratů obou stran budou shodné) Tento nedostatek odstraňuje kontrolní vazba se zápisy v deníku tzv. deníkový obrat. V deníku je každý účetní případ zaznamenán poprvé, na základě přijatých dokladů. Teprve poté je tentýž účetní případ zaznamenán na syntetické účty. Znamená to, že všechny účetní případy jsou zapsány v deníku, a měly by být také zaznamenány na stranu MD jednoho z účtů a na stranu D jiného z účtů. Součet částek zapsaných v deníku, by se tak měl rovnat součtu strany Md a D v obratové předvaze.

4 Tabulková předvaha = přehled všech používaných účtů (rozvahových,výsledkových) a obratů (popř.pz a KZ) doplněný součtem údajů všech typů: Rozvahové účty - aktiva Účet Počáteční stav MD D Konečný zůstatek Změna stavu / / / / / Celkem Rozvahové účty - pasiva Účet Počáteční stav MD D Konečný zůstatek Změna stavu / / Celkem

5 Výsledkové účty - náklady: Náklady PZ MD D K.Z. Změna stavu Cekem Výsledkové účty výnosy: Výnosy PZ MD D KZ Změna stavu Celkem Výsledná tabulka předvahy Obraty PZ MD D KZ Změny stavů Aktiva Pasiva Náklady výnosy celkem x x 0 Shodná výše celkových obratů MD a D potvrzuje technickou správnost účtování.

6 Právní úprava účetnictví 1) Účetnictví je v České republice upraveno Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. a pozdějších úprav. Zákon jako základní právní norma vymezuje : - používané účetní systémy a subjekty, které v nich účtují, - předmět účetnictví, jednotlivé složky majetku a jeho zdrojů, - účetní období, od kdy do kdy je povinnost vést účetnictví, na základě jakých pravidel a v jaké kvalitě, včetně kvalitativních charakteristik účetních informací, - možné způsoby oceňování majetku, - směrnou účtovou osnovu a požadavky na účtový rozvrh - jako předpoklad srovnatelnosti účetních informací - pravidla pro inventarizaci majetku a závazků - podmínky průkaznosti, přenosu, oprav a úschovy účetních záznamů, - pokuty a postihy za porušení povinností, které ukládá 2) Od účetnictví dále upravují Vyhlášky, kterými se konkretizují některá ustanovení zákona jde zejména o stanovení - uspořádání a označování položek účetních výkazů (účetní závěrky), - obsahového vymezení položek účetní závěrky, - účetních metod a jejich použití - směrné účtové osnovy - uspořádání,označování a obsahového vymezení položek konsolidované účetní závěrky - metod konsolidace účetní závěrky. Ve vyhláškách jsou stanoveny mj. soustavy účtů účtové osnovy. V současné době mají tyto osnovy podobu směrné účtové osnovy tj.neobsahuje úplný výčet účtů, které musí účetní jednotka používat, ale směrné vymezení skupin účtů, které si účetní jednotky rozpracují do tzv. do účtového rozvrhu, Účtový rozvrh = přehled účtů, které vyhovují potřebám účetní jednotky. Není vymezena jediná směrná účtová osnova pro všechny účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví, ale - s ohledem na specifika procesů probíhajících v účetních jednotkách v různých odvětvích a sférách - jsou vymezeny účtové osnovy pro různé subjekty jako součást příslušné s Vyhlášek pro tyto různé subjekty: a) pro podnikatelské subjekty b) pro banky a jiné finanční instituce c) pro pojišťovny d) pro zdravotní pojišťovny e) pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání f) pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu g) pro účetní jednotky Fond národního majetku ČR a Pozemkový fond ČR

7 3) Tyto Vyhlášky mají být konkretizovány v postupně vytvářených Českých účetních standardech pro jednotlivé subjekty. Měly by podrobně rozvádět účetní metody a stanovovat postupy účtování v konkrétních účetních případech či pro určité skupiny majetku. Tyto České účetní standardy by měly vycházet ze záměrů a postupů stanovených Mezinárodními účetními standardy (IAS) a měly by se stát prostředkem implementace těchto mezinárodních účetních standardů do českého účetnictví. 4) Každá účetní jednotka si na základě všech platných předpisů stanoví vlastní vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, v nichž má upraveny konkrétní postupy, metody a pravidla pro své specifické podmínky. Mj. jsou v nich přesně vymezeny ty prvky vedení účetnictví, které jsou stanoveny ostatními předpisy jako volitelné volbu provádí účetní jednotka právě ve svých vnitřních předpisech. Současný systém regulace účetnictví v ČR je třístupňový : 1. Zákon o účetnictví 2. Vyhlášky 3. České účetní standardy Systém regulace účetnictví v ČR Zákon o účetnictví.. Vyhlášky.. České účetní standardy Vnitřní směrnice úč.jednotky Do účetnictví se však nutně promítají i další zákony a zákonné předpisy upravující dílčí aspekty a stránky ekonomických procesů: - obchodní zákoník - zákoník práce - zákon o dani z příjmu - občanský zákoník - devizový zákon - zákon o cenných papírech. a další. Vyhláška 500/2002 Sb, která upravuje účetnictví podnikatelských subjektů. Podle této Vyhlášky vedou své účetnictví : - tuzemské obchodní společnosti i společnosti se zahraniční účastí (a.s., s.r.o., v.o.s., kom.sp.) - organizační složky zahraničního podnikatelského subjektu, pokud podnikají na území naší republiky a jsou zapsány do obchodního rejstříku, - družstva, - státní podniky, - fyzické osoby - povinně ty, které jsou zapsány do obchodního rejstříku - podle vlastního rozhodnutí ty, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku

8 Účtová osnova Směrná účtová osnova pro podnikatele uspořádává všechny syntetických účty do deseti účtových tříd, jejichž určení provádí tímto způsobem:: - účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek - účtová třída 1 - Zásoby - účtová třída 2 - Finanční účty - účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy - účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - účtová třída 5 - Náklady - účtová třída 6 - Výnosy - účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty - účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví Kromě slovního označení tříd i skupin jsou zde stanoveny číselné znaky, které usnadňují zápisy i komunikaci. Číselné značení účtových skupin - - vychází z dekadického členění. - je vymezeno 10 účtových tříd, každá z těchto 10 účtových tříd byla dále rozdělena do 10 skupin (dříve každá skupina obsahovala dále 10 konkrétní syntetických účtů). V každé ze tříd i skupin však nemusí být plně všech deseti znaků využito v současné době je záležitostí účetní jednotky a vnitřní směrnice Číselný znak pro každý z účtů byl v plné účtové osnově trojmístný a byl složen z čísla třídy (na prvním místě), z čísla skupiny (na druhém místě) a pořadového čísla účtu ve skupině (na třetím místě). Příklad účet (např. 311-Odběratelé) stanoví účetní jednotka 1. účtová skupina (Pohledávky z obchodního styku) 3. účtová třída (Zúčtovací vztahy)

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky 1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) Význam účetních informací a jejich využívání četnými uživateli různých zájmů vedlo k ustálení určitých pravidel a principů, které by

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti

Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Inventarizace majetku a závazků vybrané obchodní společnosti Bakalářská práce Autor: Karolína Strnadová Ekonomika a management malého a středního

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 Jana Skálová a kolektiv PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 vychází z platných účetních a daňových předpisů základní principy a vazby podvojného účetnictví řešení praktických příkladů zpracování výkazu cash flow

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s.

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Finanční účetnictví příspěvkových organizací

Finanční účetnictví příspěvkových organizací FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2010 DÍL 1 Finanční účetnictví příspěvkových organizací OBSAH KAPITOLA 1 Obecné principy fi nančního účetnictví... 2010 KAPITOLA 2 Právní úprava fi nančního

Více

Sestavení účtového rozvrhu podniku

Sestavení účtového rozvrhu podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Sestavení účtového rozvrhu podniku Setting Up the Chart of Accounts Bakalářská práce Veronika Fajtová Vedoucí práce: Ing.

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 9788089364572 Zákon o účetnictví po rekodifikaci soukromého práva České účetní standardy Úplné znění prováděcí vyhlášky MF ČR DonauMedia Načtěte QR kód a odešlete

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více