Metodický manuál zahraniční stáže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál zahraniční stáže"

Transkript

1 Metodický manuál zahraniční stáže

2 Gratulujeme! Brzy vás čeká cesta do zahraničí, kde budete mít možnost navštívit a poznat zahraniční organizaci, která se bude v některých ohledech podobat těm, které znáte z vlastní praxe, ale v mnoha jiných bude zcela odlišná. Tento metodický manuál vám pomůže se na vaši stáž připravit. Co očekávat: a) Pokud se jedná o vaši první zahraniční stáž, budete pravděpodobně velmi zvědaví, co vás na vaší zahraniční stáži čeká. Vstoupíte do zahraniční organizace nezaujatí a budete si připadat, jako byste byli pozváni do restaurace, kde vám kuchaři připravili velký bufet a vy si můžete vybrat, co chcete jíst. b) Pokud se jedná o vaši druhou nebo třetí pracovní cestu do zahraniční, budete mít pravděpodobně již jasnou představu o tom, co byste chtěli během stáže vidět, na co se budete chtít zeptat, s kým a o kterých tématech budete chtít mluvit. Zaměstnavatel (organizace nebo projekt), který vám umožnil vycestovat do zahraničí, bude pravděpodobně také očekávat něco od vás. Tato očekávání budou vycházet rovněž z vašich zkušeností. a) Pokud je to vaše první cesta do zahraničí, bude se očekávat, že vás překvapí, dokonce možná i ohromí, že se vám bude líbit vše, co uvidíte. b) Pokud se jedná o vaši druhou nebo třetí cestu do zahraničí, bude chtít organizace podrobně znát, co se chcete během stáže dozvědět a naučit, jak toto můžete využít pro svou práci a jak stáž pomůže rozvinout organizaci, ze které přicházíte. Jazykem je angličtina Pracovníci stážového místa s námi budou komunikovat v angličtině. Vy budete mít u sebe vždy někoho, kdo vám bude z anglického do českého jazyka tlumočit. Nicméně pokud máte alespoň nějakou znalost angličtiny, bylo by dobré si angličtinu před stáží trochu procvičit. Jakákoli malá příprava pomůže! 2

3 Model popisu organizace Existují různé modely vhodné k popisu organizace. Zamyslet se nad těmito modely a nad jejich uplatněním ve vaší práci může být užitečné, protože vám to pomůže zaměřit se na aspekty, které chcete blíže poznat během vaší zahraniční stáže. Popis jednoho z těchto modelů je vysvětlen níže. Jedná se o 7 S model. 7 S model Tento model byl popsán v USA v roce 1981 firmou McKinsey a byl dále rozvíjen T. Petersenem a R. Watermanem, kteří psali o tomto modelu ve svém bestselleru Hledání dokonalosti. Model je vhodný k popisu jakékoli organizace, od továrny po nemocnici, od komerčního po neziskový sektor, od velmi malých až po velmi velké organizace. Označení modelu vzniklo na základě pojmenování 7 aspektů, které všechny začínají v angličtině na písmeno S, odtud tedy název "7-S model. 3

4 Sedmi aspekty jsou: Shared Values / firemní kultura (společně sdílené hodnoty) Jedná se o hodnoty a přesvědčení organizace, které v podstatě popisují její identitu. V organizacích zabývajících se péčí o duševní zdraví jsou tyto hodnoty určitě silné (a určitě odlišné např. řekněme od továrny). Tyto společně sdílené hodnoty za lepší péči a lepší život osob s duševním onemocněním značně ovlivňují chování pracovníků. Pracovníci těchto organizací se cítí být průkopníky a mluví o své práci s nadšením. Mohlo by být zajímavé zjistit, zda lidé, se kterými se setkáte v Holandsku, sdílejí stejné hodnoty a nadšení jako vy, nebo zda se v něčem liší. Strategy / strategie To je směr, kam chce organizace v dlouhodobém horizontu směřovat. Jedná se o cíle, kterých chce organizace dosáhnout a způsob, jakým by chtěla těchto cílů dosáhnout. Má se organizace rozšiřovat, nebo by se měla spojit s jinými organizacemi? V případě organizací zabývajících se duševním zdravím to může/ale i nemusí být snaha více se rozvinout nebo to může/ale i nemusí být snaha navázat formální spolupráci s psychiatrickou léčebnou v jejím okolí. Nebo může být vaší strategií získat více veřejných finančních prostředků. Bylo by zajímavé pohovořit na toto téma s odborníky, se kterými se v Holandsku setkáte. Structure / organizační struktura To je způsob, jakým je organizace uspořádána: její jednotlivá oddělení, rozdělení pracovních míst a úkolů, hierarchie jednotlivých pozic, uspořádání, kdo je za co zodpovědný, atd. Většina organizací má toto zaznamenáno v jakémsi schématu organizace, neboli obrázku, který vám pomůže pochopit strukturu organizace na první pohled. V organizacích zabývajících se péčí o duševní zdraví to mohou být různá oddělení, kliniky, ambulance, v různých lokalitách (mnoho holandských organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví se rozprostírají na rozsáhlém území) atd. 4

5 Bylo by hezké, kdybyste si přinesli schéma struktury vaší organizace, abyste ho mohli porovnat se schématem navštívené organizace v Holandsku. Systems / Systémy a postupy Jedná se o formální a neformální postupy/procesy, které určují činnosti vašeho každého pracovního dne od managementu po postupy při styku se zákazníky nebo klienty. V péči o duševní zdraví se jedná o postupy při příjmu nových klientů, v léčebných programech, a také při určitých projektech, např. při výzkumu, který se provádí, nebo průzkumu spokojenosti klientů s péčí. Je to také způsob, jakým organizace (zabývající se péčí o duševní zdraví) spolupracuje s praktickými lékaři, kteří vám posílají klienty. Patří sem také případové vedení a vlastně celý systém služeb. S hostujícími organizacemi se v Holandsku budete chtít určitě také mluvit o terapeutických programech, o jejich organizaci, výhodách a nevýhodách těchto programů. Skills / znalosti, dovednosti Jedná se o znalosti, schopnosti a dovednosti, kterými disponuje organizace jako celek. V čem je organizace nejlepší? Proč je právě v tomto nejlepší? Co zvládá lépe než její konkurenti? Co dělá organizace pro to, aby přilákala zákazníky a klienty? Staff / personál, zaměstnanci Zde máme na mysli pracovníky organizace, jejich počet a jejich individuální vlastnosti. Patří sem také jejich potřebné kompetence, způsob, jakým organizace přijímá nové zaměstnance, způsob, jakým jsou motivováni a školeni a způsob, jakým organizace podporuje jejich rozvoj. Kromě toho sem spadá také systém odměňování a dalšího vzdělávání. S vašimi hostiteli v Holandsku budete mít možnost prodiskutovat a porovnat činnosti spojené s různými pracovními pozicemi. Dokument, který je součástí přílohy by vám s tímto mohl pomoci. Jedná se o komplexní seznam dovedností pracovníků organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví. Tento seznam byl vyvinut v rámci evropského projektu, do něhož se zapojila jak Česká republika, tak Nizozemí. 5

6 Můžete si tento seznam pročíst a pokusit se určit, které dovednosti potřebujete pro výkon své práce. S vaší hostitelskou organizací v Holandsku pak můžete diskutovat, jaké dovednosti jsou nezbytné pro podobná zaměstnání v jednotlivých zemích. Style / styl, řízení Jedná se o styl vedení vedoucích pracovníků a o způsob komunikace, jakým je organizace vedena. Jako příklad můžeme uvést např. způsob, jak se zachází s klienty a se zaměstnanci organizace. Jsou zaměstnanci chváleni či nikoli? Pokud se pracovník dopustí chyby, bývá potrestán nebo se na chybu nahlíží jako na možnost poučit se a naučit se tak něco nového? Tyto aspekty vypovídají mnohé o kultuře organizace. O stylu může vypovídat také vybavení interiéru organizace: např. barvy, které byly vybrány. Nebo první dojem, který získáte při vstupu do organizace: je tam někdo, kdo vás přivítá, nebo vás při vstupu překvapí dvojité dveře s několikera zámky, které již při pohledu na ně naznačují, že nejste vítaným hostem. Mnohé vypoví také oblečení pracovníků tzv. dress code, dbát je potřeba dokonce i na úklid a celkovou upravenost místa. Bylo by pěkné, pokud byste si na stáž mohli vzít s sebou fotoaparát a udělali pár obrázků, které zachycují tento aspekt (styl). Kombinace těchto sedmi aspektů poskytuje účinný návod, jak zanalyzovat jakoukoli organizaci. Pokud sepíšete 7 S model vaší organizace, pomůže vám to se lépe připravit na zahraniční stáž. Přemýšlením o své vlastní organizaci se vám budou lépe formulovat otázky určené pro hostitelské organizace. Porovnáním vašeho 7 S modelu s modelem hostitelské organizace se zajisté mnoho naučíte! 6

7 Před a po stáži Zúčastníte se stáže v holandské organizaci zabývající se péčí o osoby s duševním nemocněním. Doufáme, že vám budeme moci poskytnout co nejvíce informací před samotným uskutečněním stáže, abyste se mohli na stáž co nejlépe připravit. Každý den budete mít na programu několik různých činností, ale budete mít i nějaký volný čas. Doporučujeme tento volný čas využít k zaznamenání vašich dojmů do zápisníku. Určitě se vám budou tyto zápisy hodit při následném zpracovávání závěrečné zprávy ze stáže. Závěrečná zpráva by měla obsahovat alespoň následující: - Stručný popis organizace, kterou jste navštívili. - Popis vašich dojmů, které jste získali, když jste poprvé vstoupili do organizace. - Cíle vaší návštěvy a vaše očekávání. - Pracovníci, se kterými jste měli možnost komunikovat. - Témata, o kterých jste mluvili. - Materiály, které jste používali. - Otázky, které jste si připravili a odpovědi na ně, které se vám podařilo získat. - Které vaše klíčové kompetence považujete za dobré, které naopak potřebujete vybudovat či upevnit? - Které kompetence nejvíce ovlivnila vaše stáž v zahraničí? Stručný, ale konkrétní popis, co se v nich změnilo. - Závěry, které jste si vyvodili pro svou vlastní práci - Konkrétní činnosti, které byste chtěli aplikovat ve své práci. - Jaký výsledek budou mít podle vašeho názoru vaše činnosti. Pokud jste se seznámili blíže s některým z aspektů 7S modelu hostitelské organizace, můžete ho v závěrečné zprávě popsat či porovnat s vaší organizací. Hodně štěstí, přejeme příjemný a inspirující pobyt v zahraničí! 7

8 Pracovní sešit 8

9 Dovednosti, které potřebuji pro výkon své práce (vyberte z následujících možností) Pracovník v komunitní péči o duševní zdraví Seznam důležitých dovedností Vypracováno v rámci projektu European Psychorescue ( ) 1. ÚČAST V PROCESU VYŠETŘENÍ UŽIVATELE SLUŽEB (Poznámka: mějte na paměti, že duševní onemocnění může trvat po celý život a že jeho průběh je nelineární.) Schopnost rozumět nástrojům plánování poskytování služby a nástrojům provádění výzkumu Používejte vhodné nástroje pro tvorbu plánu poskytování služby společně s uživateli služeb (např. Plánování zaměřené na osobu, techniky zjištování motivace, WRAP plánování akcí k obnovení pohody) Dbejte o poskytování individualizovaných služeb a podpory. Plánujte intervence, které mají spolehlivý etický základ Ve spolupráci s uživatelem dělejte plánovaná, pravidelná a systematická přehodnocení a vyjednávejte o nových plánech a cílech Schopnost prokázat efektivní komunikaci a dovednost pozorování jako součást procesu vyšetření Používejte podpůrné interpersonální dovednosti (tj. naslouchání, empatie, povzbuzení, shrnutí). Používejte jazyk a komunikační styl, který je pro uživatele služby srozumitelný. 9

10 Rozpoznejte a posilujte dovednosti, silné stránky, zdroje a preference samotného uživatele služby. Ukazujte, že jste si vědomi odlišnosti (různorodosti, rozmanitosti). Schopnost jasně a zřetelně formulovat vyšetření. Je potřeba, abyste byli schopni hovořit o výsledcích vyšetření s uživatelem služby, jeho příbuznými, kolegy a personálem. Spolupracujte s uživateli služeb, rodinami a pečovateli na formulaci vyšetření a na stanovení cílů vyplývajících z výsledků vyšetření. Je třeba, abyste byli schopni poskytnout odůvodněné ústní či písemné zprávy, které podpoří efektivní rozhodování a poskytování služby. Používejte jazyk a komunikační styl, který je srozumitelný pro uživatele služby, pro jejich rodiny a pečovatele. Je třeba, abyste byli schopni výstižně shrnout hlavní body zprávy o vyšetření (posouzení). Schopnost zjišťování potřeb a zdrojů (možností) Komunikujte s uživateli služby na zjišťování jejich současných zdravotních a sociálních potřeb. Rozpoznávejte existující zdroje/možnosti (např. rodina, místní společenství) a určete, které zdroje je třeba ještě najít nebo vytvořit. Zjistěte názory uživatelů služby na to, které zdroje/možnosti jsou pro ně nejdůležitější. Jako nedílnou součást vyšetření posuďte momentální finanční situaci, okolnosti bydlení, životní a pracovní dovednosti a smysluplné denní aktivity, a to včetně názorů uživatele služby a jeho/její rodiny. Načrtněte sociální potřeby a fungování (např. trvání a stabilitu sociálních vztahů, dřívější a současné sociální dovednosti). Popište sociální síť uživatele služby (např. množství a intenzitu kontaktů). Popište současné vztahy a úlohu rodiny v životě uživatele služby. Definujte úrovně fungování v různých oblastech a různé sociální role, které uživatel zastává. 10

11 Sejděte se s rodinou (pečovateli) a popište sociální síť uživatele služby z jejich perspektivy. Určete, jaké strategie zvládání (coping strategies) používá rodina, včetně všech obtíží a rizik, a určete míru (hladinu) vyjádřených emocí (EE - expressed emotions) v rodinném prostředí. Je třeba, abyste měli povědomí o zdrojích/možnostech v komunitě (např.lidé, místa, agentury, aktivity, sociální systémy). Posuzujte zdroje/možnosti v komunitě společně s jednotlivými uživateli služby (např. bydlení, práci, denní aktivity, zdroje naplňující a osobní a duchovní potřeby) Určete, které zdroje/možnosti v komunitě nejsou dostupné (jako východisko k návrhům na vytvoření nových zdrojů). Zjistěte skryté zdroje/možnosti komunity (dostupné, ale méně zřetelné), Schopnost uvědomit si a identifikovat symptomy a projevy (chování), které vyplývají z individuálního prožívání psychických problémů. Zkoumejte, jaké symptomy uživatel služby prožívá, a míru, do které je jimi ovlivněn. Berte v úvahu názor uživatele jako důležitou součást vyšetření a plánování. Zkoumejte vliv symptomů na sociální síť uživatele, jeho rodinu, pracovní situaci a vztahy s přáteli (zda např. vedou k sociální izolaci). Zkoumejte, v jakém vztahu jsou dovednosti zvládnutí situace (coping skills) a obratnost (management skills) k jeho psychickým symptomům Je třeba, abyste si byli vědomi psychického stavu Schopnost odhalit známky krize/relapsu. Využijte své znalosti o různých psychických problémech a své znalosti konkrétních uživatelů služby, abyste jim pomohli rozpoznat riziko relapsu S každým uživatelem služby popište známky relapsu a společně s každým z nich určete i vhodné strategie prevence relapsu. Společně s uživatelem služby popište dostupné strategie zvládání situace. 11

12 Prokazujte pružnost v přístupu a efektivně komunikujte s uživatelem služby v průběhu procesu vyšetření (posuzování). Shromážděte základní osobní informace (např. osobní historii uživatele a jeho rodinné pozadí) a pomozte uživateli najít souvislosti mezi těmito informacemi a výskytem krizí, relapsy a celkovým fungováním. Zjistěte, jak sebrané informace vidí uživatel ze své perspektivy a co vnímá jako důležité. Schopnost komunikovat s uživateli služby o možných vedlejších účincích jejich medikace a vlivu těchto efektů na jejich život Zjistěte, jakou medikaci má uživatel předepsánu. Posuďte, do jaké míry klient souhlasí s léčebnou strategií a jak ji naplňuje (jaká je jeho compliance) Zjistěte vedlejší účinky. Posuďte vliv vedlejších účinků na ochotu uživatele služby brát medikaci. Posouzení schopnosti uživatele vykonávat samostatně každodenní aktivity Zjistěte silné stránky, dovednosti a schopnosti uživatele vykonávat samostatně každodenní aktivity, naplňovat svoje osobní potřeby a naplňovat rozumná očekávání společnosti. Používejte nástroje k posouzení schopnosti uživatele provádět každodenní aktivity samostatně (např. dotazníky a škály HoNOS, WRAP, CAN, GAF). V průběhu času posouzení opakujte. Schopnost posoudit kvalitu života pomocí použití základních posuzovacích nástrojů Používejte posuzovací nástroje přiměřeně situaci a roli. Je třeba, abyste uměli použít dotazníky spokojenosti uživatelů služeb a jiné posuzovací nástroje, např. škálovací techniky. Přispívejte konstruktivně k posuzování vedenému uživateli a k hodnocení služby. Ve spolupráci s uživateli a kolegy systematicky vyhodnocujte svoji vlastní práci. 12

13 Posouzení motivace uživatelů služby a jejich schopnosti samostatného života v komunitě podle pěti ukazatelů: Potřeba změny Přijatý závazek ke změně Otevřenost k propojování s druhými (Openness to connecting with others); Sebe-uvědomění Uvědomění si prostředí (např. schopnost rozlišovat mezi různými prostředími lidé, místa, situace a přiměřené způsoby vztahování se k nim) 2. ZACHÁZENÍ S OHROŽENÍM Je třeba řešit každé chování, které představuje riziko pro uživatele nebo pracovníky Rozpoznávejte momentální nebo budoucí riziko pro sebe a/nebo druhé Rozpoznávejte momentální nebo budoucí riziko pro zdraví a/nebo život Určete, co všechno je třeba udělat (všechna opatření) Posuďte nejvýznamnější otázky bezpečnosti (včetně rizikového chování), riziko sebevraždy, riziko sebepoškozujícího jednání (včetně užívání drog či alkoholu), zranitelnost, riziko zneužití jinou osobou/osobami, riziko relapsu, nebezpečí pro druhé (jako třeba agresivní nebo zmatené chování) V otázkách rizikového chování spolupracujte s ostatními členy týmu Zacházejte s jakoukoli situací zahrnující rizikové chování tak, abyste pomohli uživateli služby co nejméně omezujícím způsobem Vezměte v úvahu, jak se uživatel služby choval v minulosti Nepouštějte ze zřetele právní řád a důsledky jakéhokoli opatření, které děláte. Je třeba znát postupy první pomoci. Pamatujte, že v případě rizikového chování by měla být zapojena rodina. Řešení problematického chování. Rozlišujte mezi skutečným nebezpečím a zvláštním chováním. Dejte najevo svůj názor (postoj). (Acknowledge ones attitude). 13

14 Mějte na paměti etické otázky a morální dilemata. Podstupujte supervizi jako metodu prevence a zvládání situace. 3. BUDOVÁNÍ PRACOVNÍHO SPOJENECTVÍ S UŽIVATELI SLUŽEB A RODINAMI NEBO PEČOVATELI Akceptování uživatelů služeb a jejich rodin jako expertů ve vlastní situaci. Dávejte najevo, že chápete zásadní význam vztahů pro sociální a psychologickou pohodu. Dbejte na to, aby dospělé osoby s duševními problémy a jejich rodiny a pečovatelé byli považování za jedince s vlastní důstojností a kompetencí. Oceňujte silné stránky, zkušenost a vše, čím přispívají sami uživatelé služby, rodinní příslušníci a pečovatelé Je třeba rozumět základním konceptům a normám rodinného systému a rozlišovat jejich dopad na rodinu a na osobu s duševním onemocněním Dodržování a podpora občanských a lidských práv uživatelů služby a jejich rodinných příslušníků a pečovatelů. Projevujte znalost právních otázek a lidských a občanských práv, které se týkají uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků/pečovatelů v konkrétní situaci. Ujistěte se, že uživatelé služeb a jejich pečovatelé mají dostatečné informace k rozhodování o léčbě, finančních a jiných otázkách. Uplatňujte zásadu rovných příležitostí pro všechny uživatele služeb (bez ohledu na věk, rasu, kulturu, pohlaví, etnický původ atd.) Povzbuzujte uživatele, aby se o sobě rozhodovali samostatně a volili svobodně Mějte na zřeteli, že zájmy uživatele služeb a pečovatelů mohou být rozdílné. Adekvátní reagování na pocity a emoce. Ve vztahu k uživatelům služby a jejich pečovatelům zachovávejtevždy respektující, nehodnotící a empatický přístup. 14

15 Pěstujte schopnost účinně komunikovat s uživateli, pečovateli a rodinami a vyjednávat o rozdílných názorech. Připusťte složitosti, které se objevují při používání empatie, a trvale pozorujte vztah. Všímejte si jakýchkoli nepohodlných pocitů, vznikajících v pracovním vztahu, a připusťte je, abyste se jimi mohli náležitě zabývat. Komunikace s uživateli služby, rodinnými příslušníky a pečovateli a udržování vztahu s nimi. Vyjadřujte pochopení pro specifické problémy, kterým čelí rodinní příslušníci lidí s duševními problémy. Určete, jaký vliv mají duševní problémy na rodinné vztahy a dynamiku, a zda mohou být členové rodiny psychologicky ohroženi Vzdělávejte rodiny a pečovatele a připravujte je na to, aby mohli užitečně přispívat k podpoře a zotavení. Budtě připraveni dodávat naději a podporovat zotavení realistickým a posilujícím způsobem. Vytvořte si postupy k řešení problémů, které se váží k otázkám důvěrnosti (informací). V procesu spolupráce se učte jasně ustanovit mezi rodinou, uživatelem a pečovateli, co je čí zodpovědnost. Podporujte kontakty mezi různými rodinami, aby se snižovala jejich inzolace, a povzbuzujte je, aby si vzájemně pomáhaly. 4. PODPORA SELF MANAGEMENTU (SEBEŘÍZENÍ) Zaujímání aktivní role v budování partnerství mezi uživateli a poskytovateli služeb Usilujte o spolupráci tak, aby uživatelé, rodinní příslušníci, pečovatelé a poskytovatelé služeb společně pracovali na: o identifikaci problémů; o určování priorit; 15

16 o stanovení cílů; o tvorbě terapeutických/podpůrných plánů; o pracovali na řešení. Uvědomte si, že jak uživatelé, tak pracovníci přinášejí do situace svoji zkušenost a odbornost. Veďte všechny schůzky jako spolupráci mezi experty, přičemž expert s vlastní zkušeností (uživatel služby) se setkává s expertem, který dokáže tuto zkušenost objasnit (pracovník). Ujasněte, že všichni chápou, že cílem setkání/dohody je získat uživatele služby jako terapeutického spojence a vyjednat vzájemně přijatelné plány, jejichž smyslem je zvýšit pohodu uživatele služby. Vyjadřování důvěry a podpory uživatelům služeb ve zvládání emocí Uvědomte si, že řadu různých sociálních dovedností se lze naučit např.: o Vyjadřovat pozitivní a negativní pocity o Dělat kompromisy; o Vyjednávat; o Řešit problémy; Uvědomte si, že práce s uživateli na účinnějším zvládání jejich emocí má řadu součástí, jako např.: o Podporovat uživatele, aby rozpoznávali silné emoce a aby si byli více vědomi, kdy potřebují použít dovednost self-managementu (sebeřízení) o Podporovat uživatele, aby rozpoznali potenciálně citlivé situace a určili možné reakce. Povzbuzování samostatnosti uživatelů služby skrze podporu v každodenních dovednostech. Uvědomte si, že hospodaření s penězi je jednou ze základních životních dovedností, kterou lidé potřebují. Podporujte uživatele služby, aby se učili a zlepšovali své dovednosti v zacházení s vlastním rozpočtem. Podporujte uživatele, aby zvládali péči o své bydlení. Podporujte uživatele, aby se zlepšovali v sebepéči. 16

17 Motivování uživatelů služeb, aby byli aktivními účastníky vlastního terapeutického procesu, a podpora určení osobních cílů a práce na nich. Podporujte uživatele služeb, aby se informovali o různých terapeutických možnostech a přístupech. Povzbuzujte lidi, aby se podíleli na výběru a volbě. Věřte ve schopnost uživatelů zotavit se. Posilujte naději. Zaměřte se na takovou vizi budoucnosti, jaké dává přednost uživatel. Změňte svůj postoj - od demoralizujícícho pesimismu k realistickému optimismu. Pomozte prolomit začarovaný kruh: slabost zoufalství naučená závislost. Přeznačkujte relapsy z neúspěchu na příležitost učit se. Při reakci na krizi používejte neohrožující techniky. Povzbuzování uživatelů ve vyjádření jejich názoru a pohledu na službu, kterou dostávají Povzbuzujte uživatele, aby si sami určili a plánovali, jakou podporu potřebují Povzbuzujte uživatele, aby vyjádřili svůj názor Povzbuzujte uživatele, aby hovořili o veškerých obtížích, které mají. Někdy bude užitečné navrhnout uživateli, aby si přivedl kamaráda nebo příbuzného, který ho podpoří a pomůže popsat symptomy a chování, pokud to sám uživatel nesvede. Povzbuzujte uživatele k diskusi o různých možných přístupech k jeho obtížím a ujistěte se, že uživatel chápe potenciální pozitivní i negativní aspekty každého přístupu. Povzbuzujte uživatele, aby kladli otázky, aby bylo jisté, že se na podpůrném plánu vzájemně shodnete. Stanovujte cíle společně s uživatelem služby. Proberte s uživatelem, jakou podporu a zdroje bude potřebovat, aby mohl pracovat na uskutečňování svých cílů. 17

18 Povzbuzujte a usnadňujte svépomoc a vzájemnou podporu uživatelů, rodinných příslušníků a pečovatelů. Účinně komunikujte s rodinami. Oceňujte zapojení rodiny v každé fázi podpory a zotavení. Vyhledejte místní, regionální a celostátní podpůrné služby pro uživatele i služby pro pečovatele a navažte s nimi pracovní vztahy. Mějte porozumění pro zkušenosti, potřeby a starosti rodinných příslušníků a uživatelů služeb. Určete, jaký vliv mají duševní problémy na rodinné vztahy a dynamiku, která by mohla znamenat pro členy rodiny psychologické nebo fyzické ohroženi Poskytujte rodinám vzdělání a připravujte rodinné příslušníky na to, aby mohli efektivně podporovat a přispívat k zotavení. 5. PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE DO KOMUNITY Pomoc v dosahování cílů a naplňování přání uživatelů skrze partnerský přístup Je třeba mít dostatek informací o sociálním zabezpečení a příspěvkovém systému a jiných nárokovatelných možnostech, např. bydlení. Zahrňte zdroje komunity a maximalizaci příjmů do plánování a realizace služby. Uplatňujte znalost právních záležitostí a lidských práv, která jsou významná pro klientovu situaci. Je třeba, abyste měli informace o právních a advokačních službách, které klienti potřebují nebo požadují, a pomáhali klientům se k těmto službám dostat. Podpora uživatelů ve využívání možností smysluplných aktivit, např. zaměstnání, vzdělávání, pracovní programy, oddychové aktivity Vyhledejte, rozvíjejte a udržujte dobré vztahy a vazby s širokou škálou komunitních zdrojů. Je důležité vědět, že účelná aktivita může hrát významnou roli v zotavení. 18

19 Podpora porozumění duševním problémům a strategiím na jejich zvládání U každého uživatele rozpoznejte a podporujte jeho osobní silné stránky a vlastní strategie zvládání. Označte situace, které jsou stigmatizující a diskriminující, a postavte se jim. Je třeba znát právní otázky, které se týkají uživatelů služeb, pečovatelů a poskytovatelů služeb v oblasti duševního zdraví, a tuto znalost dále šířit. Ujistěte se, že uživatel má dostatek informací k tomu, aby se mohl kvalifikovaně rozhodovat ohledně léčby/podpory, finančních a dalších otázek. Je třeba si uvědomit a ocenit význam všech komunitních zdrojů, včetně neformální sociální sítě. 6. MANAGEMENT SLUŽEB Dodržování zásad a postupů Prokazujte znalost odpovídajících postupů a způsobů práce. Je třeba rozumět tomu, proč jsou zásady a postupy práce důležité. Založte svoji praxi na zásadách a postupech. Jednejte v souladu se zásadami a postupy. Prokazujte znalost pracovních programů rehabilitačního systému. Pracujte jako součást týmu Prokažte, že chápete, že je třeba pracovat v týmu a nikoli ve skupině jednotlivců Pomáhejte budovat pozitivní pracovní vztahy. Všímejte si, jak členové týmu na sobě navzájem závisejí. Ujistěte se, že chápou, že jak osobních, tak týmových cílů se nejlépe dosahuje vzájemnou podporou. Uvědomte si, že členové týmu přispívají ke zdaru organizace tím, že využívají svého jedinečného talentu a znalostí v týmových úkolech. Poznejte význam otevřené a upřímné komunikace tak, že ji budete praktikovat. 19

20 Uvědomte si, jak je důležité podporovat členy týmu, aby rozvíjeli svoje dovednosti a používali to, co se při své práci naučili, a jak je v tomto ohledu důležité, aby dostávali od týmu podporu. Prokazujte, že jste si vědomi psychosociální skupinové dynamiky v životě týmu. Aktivní účast na poradách Projevujte respekt. Prokazujte efektivní komunikační dovednosti Prokazujte efektivní sociální dovednosti Buďte si vědomi omezení a hodnot. Považujte porady za příležitost k učení a vlastnímu rozvoji. Buďte aktivní ve zvyšování kvality projektu Účastněte se dávaní a přijímání zpětné vazby Dodržujte kontinuitu péče ve službách duševního zdraví Rozvíjejte způsoby, jak bojovat proti stereotypům a předsudkům Buďte přístupní metodám hodnocení práce. Nahlížejte na učení jako na celoživotní proces. Buďte informování o nových pohledech a užívané praxi. Prevence stresu a vyhoření Přispívejte k tomu, abyste se vy sami i ostatní cítili dobře. Projevujte vůči druhým lidem toleranci. Podporujte a posilujte ostatní. Prokazujte schopnost sebe-řízení (self management). Všímejte si známek stresu a vyhoření u sebe i ostatních a zabývejte se jimi. Aktivně se zapojte do komunity. Buďte si vědomi vlastních omezení i omezení ostatních. Zúčastňujte se školení a kurzů ve vlastní organizaci. Aktivně se účastněte supervize (vnitřní i vnější). 20

21 Anglický jazyk Název mé organizace v anglickém jazyce Užitečná slovíčka pro popis/představení mé organizace. Název mé pracovní pozice v anglickém jazyce Užitečná slovíčka pro popis/představení mé práce. Organizační struktura mé organizace 21

22 Popis 7 S modelu mé organizace 22

23 23

24 Poznámky, otázky, připomínky, dojmy, podklady pro závěrečnou zprávu: 24

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Lenka Špirudová pro FN Olomouc, únor 2006 Communicare est participare Communicare est multum dare (Thesaurus linquae latinae) Komunikace

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 32 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Informace k vyhodnocení situace dítěte

Informace k vyhodnocení situace dítěte Informace k vyhodnocení situace dítěte Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Poznámka: Pokud vyplňujete formulář elektronicky, textová pole se rozšíří tak, aby korespondovala s vaším textem. Tam, kde

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků jako možný nástroj práce v přímé práci s klienty. Mgr., Bc. Monika Havlíčková Sociální pracovník sociální

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více