Metodický manuál zahraniční stáže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický manuál zahraniční stáže"

Transkript

1 Metodický manuál zahraniční stáže

2 Gratulujeme! Brzy vás čeká cesta do zahraničí, kde budete mít možnost navštívit a poznat zahraniční organizaci, která se bude v některých ohledech podobat těm, které znáte z vlastní praxe, ale v mnoha jiných bude zcela odlišná. Tento metodický manuál vám pomůže se na vaši stáž připravit. Co očekávat: a) Pokud se jedná o vaši první zahraniční stáž, budete pravděpodobně velmi zvědaví, co vás na vaší zahraniční stáži čeká. Vstoupíte do zahraniční organizace nezaujatí a budete si připadat, jako byste byli pozváni do restaurace, kde vám kuchaři připravili velký bufet a vy si můžete vybrat, co chcete jíst. b) Pokud se jedná o vaši druhou nebo třetí pracovní cestu do zahraniční, budete mít pravděpodobně již jasnou představu o tom, co byste chtěli během stáže vidět, na co se budete chtít zeptat, s kým a o kterých tématech budete chtít mluvit. Zaměstnavatel (organizace nebo projekt), který vám umožnil vycestovat do zahraničí, bude pravděpodobně také očekávat něco od vás. Tato očekávání budou vycházet rovněž z vašich zkušeností. a) Pokud je to vaše první cesta do zahraničí, bude se očekávat, že vás překvapí, dokonce možná i ohromí, že se vám bude líbit vše, co uvidíte. b) Pokud se jedná o vaši druhou nebo třetí cestu do zahraničí, bude chtít organizace podrobně znát, co se chcete během stáže dozvědět a naučit, jak toto můžete využít pro svou práci a jak stáž pomůže rozvinout organizaci, ze které přicházíte. Jazykem je angličtina Pracovníci stážového místa s námi budou komunikovat v angličtině. Vy budete mít u sebe vždy někoho, kdo vám bude z anglického do českého jazyka tlumočit. Nicméně pokud máte alespoň nějakou znalost angličtiny, bylo by dobré si angličtinu před stáží trochu procvičit. Jakákoli malá příprava pomůže! 2

3 Model popisu organizace Existují různé modely vhodné k popisu organizace. Zamyslet se nad těmito modely a nad jejich uplatněním ve vaší práci může být užitečné, protože vám to pomůže zaměřit se na aspekty, které chcete blíže poznat během vaší zahraniční stáže. Popis jednoho z těchto modelů je vysvětlen níže. Jedná se o 7 S model. 7 S model Tento model byl popsán v USA v roce 1981 firmou McKinsey a byl dále rozvíjen T. Petersenem a R. Watermanem, kteří psali o tomto modelu ve svém bestselleru Hledání dokonalosti. Model je vhodný k popisu jakékoli organizace, od továrny po nemocnici, od komerčního po neziskový sektor, od velmi malých až po velmi velké organizace. Označení modelu vzniklo na základě pojmenování 7 aspektů, které všechny začínají v angličtině na písmeno S, odtud tedy název "7-S model. 3

4 Sedmi aspekty jsou: Shared Values / firemní kultura (společně sdílené hodnoty) Jedná se o hodnoty a přesvědčení organizace, které v podstatě popisují její identitu. V organizacích zabývajících se péčí o duševní zdraví jsou tyto hodnoty určitě silné (a určitě odlišné např. řekněme od továrny). Tyto společně sdílené hodnoty za lepší péči a lepší život osob s duševním onemocněním značně ovlivňují chování pracovníků. Pracovníci těchto organizací se cítí být průkopníky a mluví o své práci s nadšením. Mohlo by být zajímavé zjistit, zda lidé, se kterými se setkáte v Holandsku, sdílejí stejné hodnoty a nadšení jako vy, nebo zda se v něčem liší. Strategy / strategie To je směr, kam chce organizace v dlouhodobém horizontu směřovat. Jedná se o cíle, kterých chce organizace dosáhnout a způsob, jakým by chtěla těchto cílů dosáhnout. Má se organizace rozšiřovat, nebo by se měla spojit s jinými organizacemi? V případě organizací zabývajících se duševním zdravím to může/ale i nemusí být snaha více se rozvinout nebo to může/ale i nemusí být snaha navázat formální spolupráci s psychiatrickou léčebnou v jejím okolí. Nebo může být vaší strategií získat více veřejných finančních prostředků. Bylo by zajímavé pohovořit na toto téma s odborníky, se kterými se v Holandsku setkáte. Structure / organizační struktura To je způsob, jakým je organizace uspořádána: její jednotlivá oddělení, rozdělení pracovních míst a úkolů, hierarchie jednotlivých pozic, uspořádání, kdo je za co zodpovědný, atd. Většina organizací má toto zaznamenáno v jakémsi schématu organizace, neboli obrázku, který vám pomůže pochopit strukturu organizace na první pohled. V organizacích zabývajících se péčí o duševní zdraví to mohou být různá oddělení, kliniky, ambulance, v různých lokalitách (mnoho holandských organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví se rozprostírají na rozsáhlém území) atd. 4

5 Bylo by hezké, kdybyste si přinesli schéma struktury vaší organizace, abyste ho mohli porovnat se schématem navštívené organizace v Holandsku. Systems / Systémy a postupy Jedná se o formální a neformální postupy/procesy, které určují činnosti vašeho každého pracovního dne od managementu po postupy při styku se zákazníky nebo klienty. V péči o duševní zdraví se jedná o postupy při příjmu nových klientů, v léčebných programech, a také při určitých projektech, např. při výzkumu, který se provádí, nebo průzkumu spokojenosti klientů s péčí. Je to také způsob, jakým organizace (zabývající se péčí o duševní zdraví) spolupracuje s praktickými lékaři, kteří vám posílají klienty. Patří sem také případové vedení a vlastně celý systém služeb. S hostujícími organizacemi se v Holandsku budete chtít určitě také mluvit o terapeutických programech, o jejich organizaci, výhodách a nevýhodách těchto programů. Skills / znalosti, dovednosti Jedná se o znalosti, schopnosti a dovednosti, kterými disponuje organizace jako celek. V čem je organizace nejlepší? Proč je právě v tomto nejlepší? Co zvládá lépe než její konkurenti? Co dělá organizace pro to, aby přilákala zákazníky a klienty? Staff / personál, zaměstnanci Zde máme na mysli pracovníky organizace, jejich počet a jejich individuální vlastnosti. Patří sem také jejich potřebné kompetence, způsob, jakým organizace přijímá nové zaměstnance, způsob, jakým jsou motivováni a školeni a způsob, jakým organizace podporuje jejich rozvoj. Kromě toho sem spadá také systém odměňování a dalšího vzdělávání. S vašimi hostiteli v Holandsku budete mít možnost prodiskutovat a porovnat činnosti spojené s různými pracovními pozicemi. Dokument, který je součástí přílohy by vám s tímto mohl pomoci. Jedná se o komplexní seznam dovedností pracovníků organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví. Tento seznam byl vyvinut v rámci evropského projektu, do něhož se zapojila jak Česká republika, tak Nizozemí. 5

6 Můžete si tento seznam pročíst a pokusit se určit, které dovednosti potřebujete pro výkon své práce. S vaší hostitelskou organizací v Holandsku pak můžete diskutovat, jaké dovednosti jsou nezbytné pro podobná zaměstnání v jednotlivých zemích. Style / styl, řízení Jedná se o styl vedení vedoucích pracovníků a o způsob komunikace, jakým je organizace vedena. Jako příklad můžeme uvést např. způsob, jak se zachází s klienty a se zaměstnanci organizace. Jsou zaměstnanci chváleni či nikoli? Pokud se pracovník dopustí chyby, bývá potrestán nebo se na chybu nahlíží jako na možnost poučit se a naučit se tak něco nového? Tyto aspekty vypovídají mnohé o kultuře organizace. O stylu může vypovídat také vybavení interiéru organizace: např. barvy, které byly vybrány. Nebo první dojem, který získáte při vstupu do organizace: je tam někdo, kdo vás přivítá, nebo vás při vstupu překvapí dvojité dveře s několikera zámky, které již při pohledu na ně naznačují, že nejste vítaným hostem. Mnohé vypoví také oblečení pracovníků tzv. dress code, dbát je potřeba dokonce i na úklid a celkovou upravenost místa. Bylo by pěkné, pokud byste si na stáž mohli vzít s sebou fotoaparát a udělali pár obrázků, které zachycují tento aspekt (styl). Kombinace těchto sedmi aspektů poskytuje účinný návod, jak zanalyzovat jakoukoli organizaci. Pokud sepíšete 7 S model vaší organizace, pomůže vám to se lépe připravit na zahraniční stáž. Přemýšlením o své vlastní organizaci se vám budou lépe formulovat otázky určené pro hostitelské organizace. Porovnáním vašeho 7 S modelu s modelem hostitelské organizace se zajisté mnoho naučíte! 6

7 Před a po stáži Zúčastníte se stáže v holandské organizaci zabývající se péčí o osoby s duševním nemocněním. Doufáme, že vám budeme moci poskytnout co nejvíce informací před samotným uskutečněním stáže, abyste se mohli na stáž co nejlépe připravit. Každý den budete mít na programu několik různých činností, ale budete mít i nějaký volný čas. Doporučujeme tento volný čas využít k zaznamenání vašich dojmů do zápisníku. Určitě se vám budou tyto zápisy hodit při následném zpracovávání závěrečné zprávy ze stáže. Závěrečná zpráva by měla obsahovat alespoň následující: - Stručný popis organizace, kterou jste navštívili. - Popis vašich dojmů, které jste získali, když jste poprvé vstoupili do organizace. - Cíle vaší návštěvy a vaše očekávání. - Pracovníci, se kterými jste měli možnost komunikovat. - Témata, o kterých jste mluvili. - Materiály, které jste používali. - Otázky, které jste si připravili a odpovědi na ně, které se vám podařilo získat. - Které vaše klíčové kompetence považujete za dobré, které naopak potřebujete vybudovat či upevnit? - Které kompetence nejvíce ovlivnila vaše stáž v zahraničí? Stručný, ale konkrétní popis, co se v nich změnilo. - Závěry, které jste si vyvodili pro svou vlastní práci - Konkrétní činnosti, které byste chtěli aplikovat ve své práci. - Jaký výsledek budou mít podle vašeho názoru vaše činnosti. Pokud jste se seznámili blíže s některým z aspektů 7S modelu hostitelské organizace, můžete ho v závěrečné zprávě popsat či porovnat s vaší organizací. Hodně štěstí, přejeme příjemný a inspirující pobyt v zahraničí! 7

8 Pracovní sešit 8

9 Dovednosti, které potřebuji pro výkon své práce (vyberte z následujících možností) Pracovník v komunitní péči o duševní zdraví Seznam důležitých dovedností Vypracováno v rámci projektu European Psychorescue ( ) 1. ÚČAST V PROCESU VYŠETŘENÍ UŽIVATELE SLUŽEB (Poznámka: mějte na paměti, že duševní onemocnění může trvat po celý život a že jeho průběh je nelineární.) Schopnost rozumět nástrojům plánování poskytování služby a nástrojům provádění výzkumu Používejte vhodné nástroje pro tvorbu plánu poskytování služby společně s uživateli služeb (např. Plánování zaměřené na osobu, techniky zjištování motivace, WRAP plánování akcí k obnovení pohody) Dbejte o poskytování individualizovaných služeb a podpory. Plánujte intervence, které mají spolehlivý etický základ Ve spolupráci s uživatelem dělejte plánovaná, pravidelná a systematická přehodnocení a vyjednávejte o nových plánech a cílech Schopnost prokázat efektivní komunikaci a dovednost pozorování jako součást procesu vyšetření Používejte podpůrné interpersonální dovednosti (tj. naslouchání, empatie, povzbuzení, shrnutí). Používejte jazyk a komunikační styl, který je pro uživatele služby srozumitelný. 9

10 Rozpoznejte a posilujte dovednosti, silné stránky, zdroje a preference samotného uživatele služby. Ukazujte, že jste si vědomi odlišnosti (různorodosti, rozmanitosti). Schopnost jasně a zřetelně formulovat vyšetření. Je potřeba, abyste byli schopni hovořit o výsledcích vyšetření s uživatelem služby, jeho příbuznými, kolegy a personálem. Spolupracujte s uživateli služeb, rodinami a pečovateli na formulaci vyšetření a na stanovení cílů vyplývajících z výsledků vyšetření. Je třeba, abyste byli schopni poskytnout odůvodněné ústní či písemné zprávy, které podpoří efektivní rozhodování a poskytování služby. Používejte jazyk a komunikační styl, který je srozumitelný pro uživatele služby, pro jejich rodiny a pečovatele. Je třeba, abyste byli schopni výstižně shrnout hlavní body zprávy o vyšetření (posouzení). Schopnost zjišťování potřeb a zdrojů (možností) Komunikujte s uživateli služby na zjišťování jejich současných zdravotních a sociálních potřeb. Rozpoznávejte existující zdroje/možnosti (např. rodina, místní společenství) a určete, které zdroje je třeba ještě najít nebo vytvořit. Zjistěte názory uživatelů služby na to, které zdroje/možnosti jsou pro ně nejdůležitější. Jako nedílnou součást vyšetření posuďte momentální finanční situaci, okolnosti bydlení, životní a pracovní dovednosti a smysluplné denní aktivity, a to včetně názorů uživatele služby a jeho/její rodiny. Načrtněte sociální potřeby a fungování (např. trvání a stabilitu sociálních vztahů, dřívější a současné sociální dovednosti). Popište sociální síť uživatele služby (např. množství a intenzitu kontaktů). Popište současné vztahy a úlohu rodiny v životě uživatele služby. Definujte úrovně fungování v různých oblastech a různé sociální role, které uživatel zastává. 10

11 Sejděte se s rodinou (pečovateli) a popište sociální síť uživatele služby z jejich perspektivy. Určete, jaké strategie zvládání (coping strategies) používá rodina, včetně všech obtíží a rizik, a určete míru (hladinu) vyjádřených emocí (EE - expressed emotions) v rodinném prostředí. Je třeba, abyste měli povědomí o zdrojích/možnostech v komunitě (např.lidé, místa, agentury, aktivity, sociální systémy). Posuzujte zdroje/možnosti v komunitě společně s jednotlivými uživateli služby (např. bydlení, práci, denní aktivity, zdroje naplňující a osobní a duchovní potřeby) Určete, které zdroje/možnosti v komunitě nejsou dostupné (jako východisko k návrhům na vytvoření nových zdrojů). Zjistěte skryté zdroje/možnosti komunity (dostupné, ale méně zřetelné), Schopnost uvědomit si a identifikovat symptomy a projevy (chování), které vyplývají z individuálního prožívání psychických problémů. Zkoumejte, jaké symptomy uživatel služby prožívá, a míru, do které je jimi ovlivněn. Berte v úvahu názor uživatele jako důležitou součást vyšetření a plánování. Zkoumejte vliv symptomů na sociální síť uživatele, jeho rodinu, pracovní situaci a vztahy s přáteli (zda např. vedou k sociální izolaci). Zkoumejte, v jakém vztahu jsou dovednosti zvládnutí situace (coping skills) a obratnost (management skills) k jeho psychickým symptomům Je třeba, abyste si byli vědomi psychického stavu Schopnost odhalit známky krize/relapsu. Využijte své znalosti o různých psychických problémech a své znalosti konkrétních uživatelů služby, abyste jim pomohli rozpoznat riziko relapsu S každým uživatelem služby popište známky relapsu a společně s každým z nich určete i vhodné strategie prevence relapsu. Společně s uživatelem služby popište dostupné strategie zvládání situace. 11

12 Prokazujte pružnost v přístupu a efektivně komunikujte s uživatelem služby v průběhu procesu vyšetření (posuzování). Shromážděte základní osobní informace (např. osobní historii uživatele a jeho rodinné pozadí) a pomozte uživateli najít souvislosti mezi těmito informacemi a výskytem krizí, relapsy a celkovým fungováním. Zjistěte, jak sebrané informace vidí uživatel ze své perspektivy a co vnímá jako důležité. Schopnost komunikovat s uživateli služby o možných vedlejších účincích jejich medikace a vlivu těchto efektů na jejich život Zjistěte, jakou medikaci má uživatel předepsánu. Posuďte, do jaké míry klient souhlasí s léčebnou strategií a jak ji naplňuje (jaká je jeho compliance) Zjistěte vedlejší účinky. Posuďte vliv vedlejších účinků na ochotu uživatele služby brát medikaci. Posouzení schopnosti uživatele vykonávat samostatně každodenní aktivity Zjistěte silné stránky, dovednosti a schopnosti uživatele vykonávat samostatně každodenní aktivity, naplňovat svoje osobní potřeby a naplňovat rozumná očekávání společnosti. Používejte nástroje k posouzení schopnosti uživatele provádět každodenní aktivity samostatně (např. dotazníky a škály HoNOS, WRAP, CAN, GAF). V průběhu času posouzení opakujte. Schopnost posoudit kvalitu života pomocí použití základních posuzovacích nástrojů Používejte posuzovací nástroje přiměřeně situaci a roli. Je třeba, abyste uměli použít dotazníky spokojenosti uživatelů služeb a jiné posuzovací nástroje, např. škálovací techniky. Přispívejte konstruktivně k posuzování vedenému uživateli a k hodnocení služby. Ve spolupráci s uživateli a kolegy systematicky vyhodnocujte svoji vlastní práci. 12

13 Posouzení motivace uživatelů služby a jejich schopnosti samostatného života v komunitě podle pěti ukazatelů: Potřeba změny Přijatý závazek ke změně Otevřenost k propojování s druhými (Openness to connecting with others); Sebe-uvědomění Uvědomění si prostředí (např. schopnost rozlišovat mezi různými prostředími lidé, místa, situace a přiměřené způsoby vztahování se k nim) 2. ZACHÁZENÍ S OHROŽENÍM Je třeba řešit každé chování, které představuje riziko pro uživatele nebo pracovníky Rozpoznávejte momentální nebo budoucí riziko pro sebe a/nebo druhé Rozpoznávejte momentální nebo budoucí riziko pro zdraví a/nebo život Určete, co všechno je třeba udělat (všechna opatření) Posuďte nejvýznamnější otázky bezpečnosti (včetně rizikového chování), riziko sebevraždy, riziko sebepoškozujícího jednání (včetně užívání drog či alkoholu), zranitelnost, riziko zneužití jinou osobou/osobami, riziko relapsu, nebezpečí pro druhé (jako třeba agresivní nebo zmatené chování) V otázkách rizikového chování spolupracujte s ostatními členy týmu Zacházejte s jakoukoli situací zahrnující rizikové chování tak, abyste pomohli uživateli služby co nejméně omezujícím způsobem Vezměte v úvahu, jak se uživatel služby choval v minulosti Nepouštějte ze zřetele právní řád a důsledky jakéhokoli opatření, které děláte. Je třeba znát postupy první pomoci. Pamatujte, že v případě rizikového chování by měla být zapojena rodina. Řešení problematického chování. Rozlišujte mezi skutečným nebezpečím a zvláštním chováním. Dejte najevo svůj názor (postoj). (Acknowledge ones attitude). 13

14 Mějte na paměti etické otázky a morální dilemata. Podstupujte supervizi jako metodu prevence a zvládání situace. 3. BUDOVÁNÍ PRACOVNÍHO SPOJENECTVÍ S UŽIVATELI SLUŽEB A RODINAMI NEBO PEČOVATELI Akceptování uživatelů služeb a jejich rodin jako expertů ve vlastní situaci. Dávejte najevo, že chápete zásadní význam vztahů pro sociální a psychologickou pohodu. Dbejte na to, aby dospělé osoby s duševními problémy a jejich rodiny a pečovatelé byli považování za jedince s vlastní důstojností a kompetencí. Oceňujte silné stránky, zkušenost a vše, čím přispívají sami uživatelé služby, rodinní příslušníci a pečovatelé Je třeba rozumět základním konceptům a normám rodinného systému a rozlišovat jejich dopad na rodinu a na osobu s duševním onemocněním Dodržování a podpora občanských a lidských práv uživatelů služby a jejich rodinných příslušníků a pečovatelů. Projevujte znalost právních otázek a lidských a občanských práv, které se týkají uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků/pečovatelů v konkrétní situaci. Ujistěte se, že uživatelé služeb a jejich pečovatelé mají dostatečné informace k rozhodování o léčbě, finančních a jiných otázkách. Uplatňujte zásadu rovných příležitostí pro všechny uživatele služeb (bez ohledu na věk, rasu, kulturu, pohlaví, etnický původ atd.) Povzbuzujte uživatele, aby se o sobě rozhodovali samostatně a volili svobodně Mějte na zřeteli, že zájmy uživatele služeb a pečovatelů mohou být rozdílné. Adekvátní reagování na pocity a emoce. Ve vztahu k uživatelům služby a jejich pečovatelům zachovávejtevždy respektující, nehodnotící a empatický přístup. 14

15 Pěstujte schopnost účinně komunikovat s uživateli, pečovateli a rodinami a vyjednávat o rozdílných názorech. Připusťte složitosti, které se objevují při používání empatie, a trvale pozorujte vztah. Všímejte si jakýchkoli nepohodlných pocitů, vznikajících v pracovním vztahu, a připusťte je, abyste se jimi mohli náležitě zabývat. Komunikace s uživateli služby, rodinnými příslušníky a pečovateli a udržování vztahu s nimi. Vyjadřujte pochopení pro specifické problémy, kterým čelí rodinní příslušníci lidí s duševními problémy. Určete, jaký vliv mají duševní problémy na rodinné vztahy a dynamiku, a zda mohou být členové rodiny psychologicky ohroženi Vzdělávejte rodiny a pečovatele a připravujte je na to, aby mohli užitečně přispívat k podpoře a zotavení. Budtě připraveni dodávat naději a podporovat zotavení realistickým a posilujícím způsobem. Vytvořte si postupy k řešení problémů, které se váží k otázkám důvěrnosti (informací). V procesu spolupráce se učte jasně ustanovit mezi rodinou, uživatelem a pečovateli, co je čí zodpovědnost. Podporujte kontakty mezi různými rodinami, aby se snižovala jejich inzolace, a povzbuzujte je, aby si vzájemně pomáhaly. 4. PODPORA SELF MANAGEMENTU (SEBEŘÍZENÍ) Zaujímání aktivní role v budování partnerství mezi uživateli a poskytovateli služeb Usilujte o spolupráci tak, aby uživatelé, rodinní příslušníci, pečovatelé a poskytovatelé služeb společně pracovali na: o identifikaci problémů; o určování priorit; 15

16 o stanovení cílů; o tvorbě terapeutických/podpůrných plánů; o pracovali na řešení. Uvědomte si, že jak uživatelé, tak pracovníci přinášejí do situace svoji zkušenost a odbornost. Veďte všechny schůzky jako spolupráci mezi experty, přičemž expert s vlastní zkušeností (uživatel služby) se setkává s expertem, který dokáže tuto zkušenost objasnit (pracovník). Ujasněte, že všichni chápou, že cílem setkání/dohody je získat uživatele služby jako terapeutického spojence a vyjednat vzájemně přijatelné plány, jejichž smyslem je zvýšit pohodu uživatele služby. Vyjadřování důvěry a podpory uživatelům služeb ve zvládání emocí Uvědomte si, že řadu různých sociálních dovedností se lze naučit např.: o Vyjadřovat pozitivní a negativní pocity o Dělat kompromisy; o Vyjednávat; o Řešit problémy; Uvědomte si, že práce s uživateli na účinnějším zvládání jejich emocí má řadu součástí, jako např.: o Podporovat uživatele, aby rozpoznávali silné emoce a aby si byli více vědomi, kdy potřebují použít dovednost self-managementu (sebeřízení) o Podporovat uživatele, aby rozpoznali potenciálně citlivé situace a určili možné reakce. Povzbuzování samostatnosti uživatelů služby skrze podporu v každodenních dovednostech. Uvědomte si, že hospodaření s penězi je jednou ze základních životních dovedností, kterou lidé potřebují. Podporujte uživatele služby, aby se učili a zlepšovali své dovednosti v zacházení s vlastním rozpočtem. Podporujte uživatele, aby zvládali péči o své bydlení. Podporujte uživatele, aby se zlepšovali v sebepéči. 16

17 Motivování uživatelů služeb, aby byli aktivními účastníky vlastního terapeutického procesu, a podpora určení osobních cílů a práce na nich. Podporujte uživatele služeb, aby se informovali o různých terapeutických možnostech a přístupech. Povzbuzujte lidi, aby se podíleli na výběru a volbě. Věřte ve schopnost uživatelů zotavit se. Posilujte naději. Zaměřte se na takovou vizi budoucnosti, jaké dává přednost uživatel. Změňte svůj postoj - od demoralizujícícho pesimismu k realistickému optimismu. Pomozte prolomit začarovaný kruh: slabost zoufalství naučená závislost. Přeznačkujte relapsy z neúspěchu na příležitost učit se. Při reakci na krizi používejte neohrožující techniky. Povzbuzování uživatelů ve vyjádření jejich názoru a pohledu na službu, kterou dostávají Povzbuzujte uživatele, aby si sami určili a plánovali, jakou podporu potřebují Povzbuzujte uživatele, aby vyjádřili svůj názor Povzbuzujte uživatele, aby hovořili o veškerých obtížích, které mají. Někdy bude užitečné navrhnout uživateli, aby si přivedl kamaráda nebo příbuzného, který ho podpoří a pomůže popsat symptomy a chování, pokud to sám uživatel nesvede. Povzbuzujte uživatele k diskusi o různých možných přístupech k jeho obtížím a ujistěte se, že uživatel chápe potenciální pozitivní i negativní aspekty každého přístupu. Povzbuzujte uživatele, aby kladli otázky, aby bylo jisté, že se na podpůrném plánu vzájemně shodnete. Stanovujte cíle společně s uživatelem služby. Proberte s uživatelem, jakou podporu a zdroje bude potřebovat, aby mohl pracovat na uskutečňování svých cílů. 17

18 Povzbuzujte a usnadňujte svépomoc a vzájemnou podporu uživatelů, rodinných příslušníků a pečovatelů. Účinně komunikujte s rodinami. Oceňujte zapojení rodiny v každé fázi podpory a zotavení. Vyhledejte místní, regionální a celostátní podpůrné služby pro uživatele i služby pro pečovatele a navažte s nimi pracovní vztahy. Mějte porozumění pro zkušenosti, potřeby a starosti rodinných příslušníků a uživatelů služeb. Určete, jaký vliv mají duševní problémy na rodinné vztahy a dynamiku, která by mohla znamenat pro členy rodiny psychologické nebo fyzické ohroženi Poskytujte rodinám vzdělání a připravujte rodinné příslušníky na to, aby mohli efektivně podporovat a přispívat k zotavení. 5. PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE DO KOMUNITY Pomoc v dosahování cílů a naplňování přání uživatelů skrze partnerský přístup Je třeba mít dostatek informací o sociálním zabezpečení a příspěvkovém systému a jiných nárokovatelných možnostech, např. bydlení. Zahrňte zdroje komunity a maximalizaci příjmů do plánování a realizace služby. Uplatňujte znalost právních záležitostí a lidských práv, která jsou významná pro klientovu situaci. Je třeba, abyste měli informace o právních a advokačních službách, které klienti potřebují nebo požadují, a pomáhali klientům se k těmto službám dostat. Podpora uživatelů ve využívání možností smysluplných aktivit, např. zaměstnání, vzdělávání, pracovní programy, oddychové aktivity Vyhledejte, rozvíjejte a udržujte dobré vztahy a vazby s širokou škálou komunitních zdrojů. Je důležité vědět, že účelná aktivita může hrát významnou roli v zotavení. 18

19 Podpora porozumění duševním problémům a strategiím na jejich zvládání U každého uživatele rozpoznejte a podporujte jeho osobní silné stránky a vlastní strategie zvládání. Označte situace, které jsou stigmatizující a diskriminující, a postavte se jim. Je třeba znát právní otázky, které se týkají uživatelů služeb, pečovatelů a poskytovatelů služeb v oblasti duševního zdraví, a tuto znalost dále šířit. Ujistěte se, že uživatel má dostatek informací k tomu, aby se mohl kvalifikovaně rozhodovat ohledně léčby/podpory, finančních a dalších otázek. Je třeba si uvědomit a ocenit význam všech komunitních zdrojů, včetně neformální sociální sítě. 6. MANAGEMENT SLUŽEB Dodržování zásad a postupů Prokazujte znalost odpovídajících postupů a způsobů práce. Je třeba rozumět tomu, proč jsou zásady a postupy práce důležité. Založte svoji praxi na zásadách a postupech. Jednejte v souladu se zásadami a postupy. Prokazujte znalost pracovních programů rehabilitačního systému. Pracujte jako součást týmu Prokažte, že chápete, že je třeba pracovat v týmu a nikoli ve skupině jednotlivců Pomáhejte budovat pozitivní pracovní vztahy. Všímejte si, jak členové týmu na sobě navzájem závisejí. Ujistěte se, že chápou, že jak osobních, tak týmových cílů se nejlépe dosahuje vzájemnou podporou. Uvědomte si, že členové týmu přispívají ke zdaru organizace tím, že využívají svého jedinečného talentu a znalostí v týmových úkolech. Poznejte význam otevřené a upřímné komunikace tak, že ji budete praktikovat. 19

20 Uvědomte si, jak je důležité podporovat členy týmu, aby rozvíjeli svoje dovednosti a používali to, co se při své práci naučili, a jak je v tomto ohledu důležité, aby dostávali od týmu podporu. Prokazujte, že jste si vědomi psychosociální skupinové dynamiky v životě týmu. Aktivní účast na poradách Projevujte respekt. Prokazujte efektivní komunikační dovednosti Prokazujte efektivní sociální dovednosti Buďte si vědomi omezení a hodnot. Považujte porady za příležitost k učení a vlastnímu rozvoji. Buďte aktivní ve zvyšování kvality projektu Účastněte se dávaní a přijímání zpětné vazby Dodržujte kontinuitu péče ve službách duševního zdraví Rozvíjejte způsoby, jak bojovat proti stereotypům a předsudkům Buďte přístupní metodám hodnocení práce. Nahlížejte na učení jako na celoživotní proces. Buďte informování o nových pohledech a užívané praxi. Prevence stresu a vyhoření Přispívejte k tomu, abyste se vy sami i ostatní cítili dobře. Projevujte vůči druhým lidem toleranci. Podporujte a posilujte ostatní. Prokazujte schopnost sebe-řízení (self management). Všímejte si známek stresu a vyhoření u sebe i ostatních a zabývejte se jimi. Aktivně se zapojte do komunity. Buďte si vědomi vlastních omezení i omezení ostatních. Zúčastňujte se školení a kurzů ve vlastní organizaci. Aktivně se účastněte supervize (vnitřní i vnější). 20

21 Anglický jazyk Název mé organizace v anglickém jazyce Užitečná slovíčka pro popis/představení mé organizace. Název mé pracovní pozice v anglickém jazyce Užitečná slovíčka pro popis/představení mé práce. Organizační struktura mé organizace 21

22 Popis 7 S modelu mé organizace 22

23 23

24 Poznámky, otázky, připomínky, dojmy, podklady pro závěrečnou zprávu: 24

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5.

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5. Lidé & Zisk Praktická příručka sociální odpovědnosti firem Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5 říjen 2007 Na přiložené lince najdou zájemci originál praktické příručky

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Kniha 2: Školicí a výukové materiály

Kniha 2: Školicí a výukové materiály RŮSTEM DOSPÍVÁME Kniha 2: Školicí a výukové materiály Obsah Ukázkové lekce...2 O ukázkových lekcích...3 Zdravé stravování ve škole podporující zdraví...4 Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity...6

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče Projekt Paliativní péče v České republice Standardy domácí paliativní péče Podklady pro práci týmů domácí paliativní péče

Více

Základní metody sociální práce

Základní metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Bc. Iva Mráčková

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES) L 394/10 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu.

děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu. Program PRIDE pro náhradní rodiče Informační balíček Přípravy k přijetí dítěte do rodiny Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za Váš zájem stát se osvojitelem, pěstounem nebo pěstounem na přechodnou

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report Zpráva o analýze potřeb Analysis Report 1 Partneři CESSIT SPI Ana Solange Leal E-mail: analeal@spi.pt URL: http://www.spi.pt RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová E-mail: homolova@rpic-vip.cz URL: http://www.rpic-vip.cz

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více