SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková"

Transkript

1 SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková POPIS PROSTÝ VY_32_INOVACE_CJ_2_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/ Modernizace výuky na učilišti

2

3 Definice, druhy popisu = útvar postupu popisného = podává v logickém sledu informace o podobě nějakého objektu tak, abychom získali celkový obraz objektu = vnější znaky objekt - předmět, jev, činnost, zvíře, osoba = cílem vystihnout co nejpřesněji podobu, uspořádání objektu, jeho jednotlivé části, vlastnosti a vzájemné vztahy založen na smyslovém vnímání často doprovázen názornými schématy a vyobrazeními

4 Užití popisu ve funkčních stylech prostě sdělovací - postup prostý, dějový popis umělecký - líčení odborný - popis pracovního postupu, návod, odborný popis

5 Druhy popisu statický slovní vyobrazení objektu na základě zrakového vnímání [popis předmětu, místnosti, cesty do muzea, vnější popis osoby (vzhled)] dynamický - chronologický popis jednotlivých úkonů celé činnosti [popis pracovního postupu, návod]

6 Druhy popisu prostý názorný popis vnějších částí předmětu bez vysvětlování funkcí a vztahů, nápadné vlastnosti (p. předmětu, místnosti, budovy, města) odborný přesný obraz nějakého předmětu, podstatné vlastnosti + vysvětlování funkcí a vztahů (popis pracovní pomůcky, stroje, pracovního postupu) umělecký (subjektivně zabarvený popis = líčení) popis osoby = charakteristika (vnější a vnitřní popis)

7 Kompozice postup je určen cílem popisu (vzhled X popis činnosti) má být věcně účelná a přehledná může být použito i formy výčtu logický postup: celek část od nejdůležitějšího k méně důležitým částem od nejzajímavějšího k méně zajímavému nějaký směr (zleva doprava, shora dolů, od přední části směrem dozadu, po spirále) vybraný směr závisí na autorovi

8 Osnova 1. úvod jaký předmět, historie, účel 2. vlastní popis a) celek, umístění v místnosti, kvalita - materiál, barva, tvar, rozměry,. b) jednotlivé části, umístění c) přídavná zařízení zásuvky u stolu, ozdoby na lampě, sluchátka, pouzdro u mobilu apod. 3. význam, užití, souhrnný výčet předností a nedostatků 4. závěr zhodnocení, vztah k předmětu, doporučení

9 Osnova popis místnosti 1. úvod jaká místnost, účel 2. vlastní popis a) poloha v budově, rozměry b) dojem, barva třídy c) dle zvoleného postupu ode dveří vlevo naproti dveřím vpravo střed místnosti 3. závěr zhodnocení, osobní vztah k místnosti vhodný plánek

10 Osnova popis bytu vhodný postup: procházíme bytem od vchodu vhodný plánek 1. druh bytu (rodinný dům, panelový byt, ), umístění, velikost, výčet místností, nebo počet 2. popis jednotlivých místností uspořádaně (od největší, nejčastěji užívané, od vchodu, po patrech, ) vybrat charakteristické znaky každé místnosti (odlišnost od jiné, výrazné či dominantní kusy nábytku) nezapomenout na sociální, skladové a úklidové místnosti (šatna, koupelna, sklep, půdní prostory) 3. vztah k bytu

11 Osnova popis budovy postupujeme uspořádaně, vhodný plánek 1.Poloha budovy a okolí (prostředí) 2.Historie budovy (výstavba, kdo zde žil, ) 3.Vnější podoba velikost, tvar, barva 4.Od vchodu procházíme budovou a popisujeme její vnitřní části (nebo od nejdůležitějších míst) 5.Vztah k budově, význam (např. u muzea)

12 Jazykové prostředky spisovná čeština snaha o přiléhavost a názornost: podstatná + přídavná jména příslovce místa, způsobu, času slovesa ve 3. os., bez dějového významu, často přísudek jmenný se sponou, trpný rod slovesa (je, má, je umístěn, tvoří, je udělán, skládá se z ) číslovky (přesnost)

13 Větná stavba snaha o stručnost a hutnost několikanásobné větné členy forma výčtu přednost mají větné členy před vedlejšími větami ( přihrádka, umístěná v / patřící k - příd. jméno slovesné) typické větné schéma: Na vnější straně peněženky je jedna uzavřená a jedna otevřená přihrádka a otevřená průhledná kapsa na doklady. Pum (kde?) PT(čeho?) PŘ PK několikanásobný větný člen + (výčet) PO (kdo, co?)

14 Nedostatky ve vyjadřování slovesa být, mít, dát Přihrádky jsou vpravo. Papír jsem dal na stůl. Vpravo mám přihrádky. Úkol: Nahraďte podtržené výrazy vhodnějšími. opakování slov Praha je hlavní město ČR. Svou velikostí se řadí mezi velkoměsta. Praha leží téměř uprostřed Čech. Leží na řece Vltavě. Srovnej: Leží téměř uprostřed Čech, na řece Vltavě.

15 Popis odborný - definice slohový postup popisný + výkladový informace pro odborníky přesný, podrobný, úplný, věcně správný popis přesný obraz nějakého předmětu a jeho podstatné vlastnosti s vysvětlováním funkcí jednotlivých částí předmětu a vzájemných vztahů popis pracovní pomůcky, stroje, popis pracovního postupu, návod

16 Popis odborný - znaky spisovný jazyk, bez citového zabarvení přesné formulace definic, pojmenování odborná terminologie termíny vysvětlovány ve vsuvkách (závorky, pomlčky) nebo v následující větě jmenné vyjadřování podstatná jména, hodnotící přídavná jména, příd. jména slovesná, příslovce místa, času, slovesa stavová (být, mít, nalézat se, vyskytovat se) syntax těsné spojení, přísudek jmenný se sponou, trpný tvar slovesa, několikanásobné VČ (přívlastky), souvětí jednodušší, více SP přívlastkové

17 Popis odborný - osnova 1. Úvod název, funkce (využití, význam předmětu, vliv na okolí, použití občas na konci) 2. Předmět jako celek kvalitativní vlastnosti, umístění, výčet hlavních a vedlejších částí (Skládá se z..) 3. Popis jednotlivých částí od nejdůležitějších k méně důležitým, jejich funkce, vztahy, klady a zápory jejich činnosti (Kolečka se musí pravidelně promazávat, aby se po spuštění stroje nezadřela.) 4. Shrnutí popisované věci, např. jeho důležitost pro daný obor, společnost, svět atp., souhrnný výčet předností

18 Popis odborný - ukázka Univerzální hrotový soustruh je třískový obráběcí stroj, na němž obrobek dostává rotačně souměrný tvar. Základními částmi tohoto soustruhu jsou: lože, vřeteník, koník, saně čili suport, suportová skříň, posuvová a závitová převodovka, elektromotor. Nad ložem je vřeteník a proti němu koník. Po loži se pohybuje suport, a to buď pomalým, nebo závitovým posuvem. Závitový posuv obstarává šroub a dělená matka v suportové skříni, kdežto posuvová hřídel otáčí v suportové skříni ozubeným kolem, které zapadá do ozubeného hřebene na spodní straně lože. Posuvová hřídel může obstarávat i příčný posuv. Soustruhy se používají na obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch, k obrábění kuželů, tvarových rotačních těles, řezání závitů nebo vrtání osových otvorů. Obrobky se upínají do sklíčidla, mezi hroty, na trny apod. Velikost univerzálních hrotových soustruhů je dána oběžným průměrem D nad ložem a největší vzdáleností hrotů L. V dnešní době se často používají takzvané CNC soustruhy, řízené počítačem.

19 Popis odborný úkoly k textu Vytvořte osnovu. Doložte postup popisný, výkladový. Nalezněte a definujte termíny. Charakterizujte slovní zásobu. Které druhy vět jsou v textu nejčastěji?

20 Líčení umělecký styl subjektivní popis subjektivní hodnocení, projev emocí, citů lyrický popis umělecké jazykové prostředky (metafora, personifikace, přirovnání, básnický přívlastek, eufemismus, apostrofa, aliterace, inverze, ), dějová slovesa volný sled smyslového vnímání

21 Souhrnný úkol první text: Najdi charakteristické znaky v jednotlivých ukázkách a urči druhy popisů: 1. Nade mnou se klene nádherná teplá noc nad horami. Na lysém temeni kopce je připravena obrovská hranice. Vyvlekli sem kdejakou lesní soušku, dokonce i celé kmeny a klády, roští a osekané větve borovice. Mnozí se již nemohou dočkat Kdosi škrtl zápalkou. Prvně v životě vidím, jak se plamen plazí mřížovím stromových těl, zasyčí jako obrovské klubko hadů a pak vylétne tak vysoko, jako by chtěl olíznout temnou oblohu.

22 Úkol druhý text: 2. Z dřevěné desky jsem vyřezal hranolek. Na něj jsem načrtl tvar modelu. Prkénko jsem dal do svěráčku a brousil je tak dlouho, až trup dostal svůj tvar. Přišrouboval jsem na něj kajutu a pohyblivé kormidlo. Doprostřed lodičky jsem navrtal díru a vsadil do ní hlavní stěžeň. Připevnil jsem plachty. Nakonec jsem natřel loďku bezbarvým lakem.

23 Úkol třetí text: 3. Hliník Al je velmi dobrý tepelný a elektrický vodič, není magnetický a je dobrým nosičem tepla, světla a elektromagnetických vln. Po stříbře a mědi je nejlepším elektrickým vodičem. Taví se při 660 C. Čistý (nelegovaný) hliník je nejvíce odolný proti chemickým vlivům. Se stoupající čistotou hliníku klesá jeho pevnost, roste roztažnost materiálu a zvyšuje se odolnost proti korozi.

24 Zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, ISBN STYBLÍK, Vlastimil, Marie ČECHOVÁ a Zdeněk HLAVSA. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN FRANTLOVÁ-BLÁHOVÁ, Růžena. I slohu se dá naučit: pracovní učebnice slohu pro žáky, učitele i širší veřejnost. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999, s. 80. ISBN Soustruh. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: (upraveno)

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková FUNKČNÍ STYLY VY_32_INOVACE_CJ_2_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti STYLISTIKA - FUNKČNÍ STYLY Funkční styly jazykový

Více

POPIS KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

POPIS KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ POPIS KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. POPIS PŘEDMĚTU A OSOBY 2. POPIS DĚJE A PRACOVNÍHO POSTUPU 3. POPIS OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vlastními slovy vysvětlí, k čemu slouží popis, vysvětlí, jakým způsobem

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK STYLISTIKA II. ROČNÍK Pracovní listy Cvičení opakování 1. Určete, ke kterému funkčnímu stylu patří následující ukázky: A) Při těch slovech jedna jeptiška zatáhla před mříží záclonu a já viděla,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace čj. zssev/ 310 / 2012 Standardy pro základní vzdělávání součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( Opatření ministra

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci (materiál pro hodnotitele PP z ČJL samostudium) ÚVOD Tento metodický materiál je určen pro hodnotitele písemné maturitní práce z ČJL. V současné době vzniká

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více