Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země Diplomová práce Autor: Tomáš Barteczek Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, 30. dubna 2012 Tomáš Barteczek 2

3 Poděkování: Rád bych tímto poděkoval panu doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc. za odborné vedení a poskytnuté rady při zpracování této diplomové práce. 3

4 Anotace Diplomová práce na téma Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země je rozdělena do čtyř hlavních částí. První z nich se věnuje obecné charakteristice mikrofinancování a definování regionálních rozílů. Kapitola o Evropské investiční bance blíţe zkoumá projekty, které banka financuje v Evropě i v mimoevropských zemích. Třetí část se podrobněji věnuje mikrofinančním aktivitám v jihovýchodní Asii a analýze největších mikrofinančních institucí v tomto regionu. Zmíněn je zde i fenomén islamizace samotného odvětví. V poslední kapitole jsou načrtnuty perspektivy budoucího vývoje a hlavní překáţky, kterým moderní mikrofinancování v současnosti čelí. Klíčová slova: mikrofinancování, mikroúvěr, Grameen Bank, Bangladéš, Evropská investiční banka, rozvojové financování. Abstract The thesis Analysis of microfinancing and its contribution to the developing countries is devided into four main chapters. First of them deals with the general characteristics of the microfinancing industry and the regional differencies. The chapter about the European Investment Bank focuses on the bank s projects and activities within the European Union as well as outside Europe. The third part is deeply analysing the region of South-east Asia and its most important microfinance institutions. Also the phenomenon of islamic micro-banking is mentioned. The final part suggests the future of the industry and describes the main challenges modern microfinance is facing these days. Key words: microfinanance, microcredit, Grameen Bank, Bangladesh, European Investment Bank, development finance. 4

5 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Vznik a historie mikrofinancování Definice pojmu mikrofinancování Historie mikrofinancování Evropa Indonésie Bangladéš Latinská Amerika Charakteristiky společné pro většinu regionů Inovace a její společenská hodnota Průkopník jménem Grameen Bank Nelehké počátky Bankovnictví pro chudé Výkonnost banky Grameen Posilování komunit a úlohy ţen ve společnosti Činnost evropské investiční banky v oblasti mikroúvěrů EIB a mikrofinancování Mikrofinancování v Evropské unii Evropský investiční fond Evropské programy Východní Evropa JASMINE JEREMIE Jihovýchodní Evropa Aktivity EIB mimo Evropskou unii Partneři EIB ve Středozemí Nástroje v rámci aktivit EIB Odpovědné a udrţitelné mikrofinancování Mikrofinancování v zemích jihovýchodní Asie Charakteristiky regionu Mikrofinancování v Bangladéši Úspěchy a výzvy stojící před MFIs v Bangladéši Mikrofinancování a kapitálové trhy

6 3.3.1 Vstup na burzu Bank Rakyat Indonesia Veřejná nabídka akcií Bank Rakyat Indonesia Bangladesh Rural Advancement Committee BRAC Bank Veřejná nabídka akcií BRAC Fenomén islamizace mikrofinancování Islámské bankovnictví Základní principy, metody a modely Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) Mikrofinanční program podle islámského práva šaría Islámská banka pro rozvoj venkova Hodnocení dosavadního přínosu a perspektivy budoucího vývoje Země s rozvinutým mikrofinančním trhem Obtíţně přístupní klienti Nerozvinuté mikrofinanční trhy Odlehlé a problémové oblasti Budoucnost mikrofinancování Závěr Seznam použité literatury

7 ÚVOD O mikrofinancování lze hovořit jako o fenoménu současného světa financování a bankovnictví. Práce se tedy bude věnovat jeho analýze, úspěchům a výzvám. Zároveň se pokusí nastínit směry, kterými by se budoucí vývoj, za předpokladu překonání daných překáţek, mohl ubírat. V první části, věnované vzniku a historii mikrofinancování, bude charakterizováno samo odvětví, vývoj v jednotlivých zemích se základními rozlišeními, ale také průkopníkovi, kterým je banka Grameen a její zakladatel, nositel Nobelovy ceny míru, Muhammad Yunus. Někdo je jméno zakladatele ztotoţňováno s celým mikrofinancováním jako takovým, coţ je značně zavádějící a v textu se tuto domněnku, snad úspěšně, pokusím vyvrátit. V kapitole věnované aktivitám Evropské investiční banky se přesvědčíme, ţe mikrofinancování patří k jednomu z jejich hlavní cílů v oblasti společensky odpovědné podnikání a podpory zaměstnanosti a tvorby pracovních míst. Představíme si projekty jak na evropském kontinentu, ale i ty, na kterých banka spolupracuje s partnery z mimoevropských oblastí, tedy především Afriky, jiţní Asie ale i ze zemí Latinské Ameriky. V rámci části o mikrofinancování v jihovýchodní Asie si představíme největší mikrofinanční instituce tohoto regionu, které jsou zároveň předními světovými institucemi tohoto oboru. Podrobně si popíšeme jejich činnost, ale i způsoby jejich financování, mezi které se stále častěji začíná řadit vstup na kapitálový trh a veřejná nabídka akcií. Vzhledem k tomu, ţe moderní mikrofinancování má své kořeny právě v oblasti jihovýchodní Asie, bude zde řeč především o Bank Rakyat z Indonésie a Bangladesh Rural Advancement Committee z Bangladéše. V závěrečné kapitole se budeme věnovat teoretickým východiskům konceptu mikrofinancování. Podrobíme odvětví pohledu zejména společenskému a ekonomickému. Věřím, ţe se podaří najít či načrtnout cestu, kterou by se mikrofinancování mohlo vydat tak, aby zůstalo dlouhodobě udrţitelným a ufinancovatelným nástrojem sniţování chudoby a hospodářského rozvoje po celém světě. 7

8 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Vzhledem k tomu, o jak aktuální téma se v případě mikrofinancování jedná, je dostupná odborná literatura, zejména v českém jazyce, velmi omezená. Rozhodl jsem se tedy vyuţít čistě zahraniční literaturu anglicky píších autorů. Dalším významným zdrojem informací byly článkové databáze Emerald a EBSCO. Databáze obsahují nepřeberné mnoţství zahraničních článků, které vycházejí v předních vědeckých periodikách. Zvolil jsem tedy takový přístup, kdy jsem se zaměřil většinově na články z posledních dvou aţ tří let, které zkoumají úspěchy a výzvy moderního mikrofinancování. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o autory často působící na významných zahraničních univerzitách po celém světě, mají k tématu velmi blízko i z praktického pohledu. Řada článků byla napsána autory z Indie, Bangladéše, Indonésie, ale také samozřejmě z Evropy, Spojených států, Afriky a Austrálie. Rovněţ pouţitá zahraniční odborná literatura, která je přístupná díky elektronickým verzím na stránkách nejrůznějších veřejnoprávních organizací, byla napsána zpravidla v posledních pěti letech. Díky širokému spektru odborných periodik zastoupených v článkových databázích, je moţné získat náhled ze strany mnoha vědních oborů ať se jedná o ekonomii, historii, sociologii, environmentální studia nebo filozofii. Věřím, ţe práce tak získala částečně interdisciplinární charakter a měla tedy moţnost posoudit fenomén mikrofinancování z mnoha stran, ne jen z té ekonomické. Mikrofinanční odvětví zaţívá poměrně silný růst a tématu se věnují instituce jak soukromé, tak veřejnoprávní. Věřím tedy, ţe se postupem doby začneme setkávat s literatutou, odbornými články či studiemi i v českém jazyce. Pokud se mikrofinancování rozšíří i v České republice, budou výše zmíněné publikace neopomenutelnou nutností a součástí v rámci vývoje mikofinančního odvětví. 8

9 1. VZNIK A HISTORIE MIKROFINANCOVÁNÍ Mikrofinancování slaví úspěchy v poskytování malých půjček milionům lidí v rozvíjejících se zemích. Milionům lidí, kteří před příchodem konceptu mikrofinancování neměli přístup k jakémukoliv financování a to hlavně ze dvou důvodů prvním z nich je ţádný anebo velmi nízký příjem, druhým z nich, velmi úzce souvisejícím, je nedostatek majetku, který by poslouţil k zajištění půjčky poskytnuté bankou. Postupem času se pod pojmem mikrofinancování začínají prosazovat další sluţby poskytované mikrofinančními institucemi (MFIs) 1, jakými jsou vklady, pojištění nebo bezhotovostní převody prostředků. Mikrofinanční instituce během doby poznaly, ţe nízkopříjmové skupiny obyvatel po celém světě tvoří rozsáhlý trh nejen pro oblast úvěrů, ale také vkladů, pojištění a dalších. Zájem o mikrofinancování a jeho posyktování se rozšířilo především do rozvojových zemí, ale úspěch slaví i v zemích rozvinutých. 2 Jak ale ukazují některé výzkumy, poskytování udrţitelných a nedotovaných mikrofinančních sluţeb v rozvinutých zemích se jeví jako větší výzva neţ jejich poskytování v zemích rozvojových (zejména z důvodu neudrţitelnosti vysokých úroků pokrývajících transkační náklady a mnohem větší konkurence komerčních a na zisk orientovaných subjektů) Definice pojmu mikrofinancování Definice mikrofinancování se vyvíjela postupně s tím, jak se vyvíjelo celé odvětví. Začátky moderního mikrofinancování sahají do 80. let 20. století v té době pojmu odpovídalo poskytování mikropůjček nevládními organizacemi nebo specializovanými finančními institucemi chudým mikro-podnikatelům k financování jejich provozního kapitálu. Tito podnikatelé nejčastěji ţili v městských nebo hustě osídlených venkovských oblastech. 4 1 Definice a typologie některých mikrofinančních institucí bude uvedena dále v textu. Zkratka MFIs, která bude nadále pouţívána pro označení těchto subjektů, pochazí z anglického Microfinance Institutions. 2 Rozvojovými zeměmi, dále v textu se některými z nich budu zabývat podrobně, je v těchto případech myšlena především jiţní a jihovýchodní Asie (Pákistán, Indie, Srí Lanka, Bangladéš, Malajsie, Indonésie), Afrika (především Keňa) a Latinská Amerika (zde hlavně Mexiko a západní pobřeţí jiţní Ameriky, tedy Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile). Jak si dále na příkladu banky Grameen uvedeme, značný úspěch mikrofinancování slaví i v největších městech USA včetně New Yorku. 3 Schreiner, M.; Morduch, J. Opportunities and challenges for Microfinance in the United States. Replicating Microfinance in the United States. Washington, 2002, s Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) : A Microfinance Program. Focus Note no. 1. Washington, Dostupné také online na 9

10 Dnes tento koncept zahrnuje mnohem širší okruh sluţeb půjčky, spořicí účty, pojištění, bezhotovostní převody a dokonce i formu výplat penzí. 5 Tyto produkty jsou chudým v městech i na venkově nabízeny prostřednictvím obchodních bank, druţstev, záloţen, specializovaných bank, poštovních úřadů anebo prostřednictvím maloobchodních řetězců. K uvedenému vývoji docházelo a dochází z toho důvodu, ţe vedoucí subjekty v odvětví ukázaly, ţe finanční sluţby chudým představují obrovský trh, na kterém je poskytování takovýchto sluţeb dlouhodobě udrţitelné. Důsledkem bylo, ţe kromě průkopníků trhu (kterými byli ve valné většině nevládní organizace) se okamţitě připojily i další instituce a začaly s vývojem produktů pro tuto po dlouhou dobu zanedbávanou část světového trhu. 1.2 Historie mikrofinancování Ačkoliv mikrofinancování získalo široké uznání během několik posledních desítek let, 6 jeho kořeny jsou mnohem starší Evropa Například v Evropě jsou známy finanční ujednání, resp. nástroje, pro poskytování půjček chudým jiţ z 18. století. 7 V Irsku existovaly na počátku 18. století dobročinné organizace, které poskytovaly bezúročné půjčky. Díky zákonům přijatým v roce 1823 se tyto organizace mohly transformovat v tzv. finanční prostředníky, resp. zprostředkovatele, kteří měli povoleno přijímat vklady a poskytovat úročené půjčky. Poměrně vysoké úroky vyplácené vkladatelům znamenaly značný zásah do sféry zájmu tradičních obchodních bank, kterým se prostřednictvím prolobbované legislativy podařilo prosadit omezení a v roce 1950 dokonce zánik těchto zprostředkovatelů. 8 5 Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s Jako o první moderní mikrofinanční instituci/bance se mluví o Grameen Bank, která byla zaloţena v roce 1983 můţeme zde tedy hovořit zhruba o posledních třech desetiletích. 7 Z anglického financial arrangements dohoda, ujednání, nástroj. 8 Seibel, H. D. History matters in Microfinance. Small enterprise developments. An Interational Journal of Microfinance and Business Development. 2003, s

11 V polovině 19. století v Německu zaloţil F. W. Raiffeisen venkovské úvěrové druţstvo, dnes známé jako Raiffeisenbanken, a F. H. Schulze-Delitzsch městské úvěrové druţstvo, dnes známé jako Volksbanken. Právní formou obou byla ustavena v roce 1889, kdy byl v Německu přijat zákon o úvěrových druţstvech, který byl prvním zákonem svého druhu na světě. Počet venkovských úvěrových druţstev v Německu do roku 1914 vzrostl na více neţ a vytvořený model se rozšiřoval i do okolních zemí. Zemědělská krize v Holandsku v 80. letech 19. století vedla k vytvoření úvěrových druţstev podle něměckého Raiffeisenova vzoru, který v Holandsku pomohl vytvořit okolo 1250 úvěrových druţstev do roku Indonésie Indonésie bývá označována za jednu z kolébek moderního mikrofinancování. 10 Holandská koloniální správa v zemi roku 1895 představila různé druhy lidových úvěrových bankovních domů, přičemţ některé z nich se vyvinuly v jednu z předních světových mikrofinančních insitucí, dnes velmi dobře známou Bank Rakyat Indonesia (BRI). 11 V roce 1895 byla BRI transformována z upadající zemědělské úvěrové organizace ve vysoce ziskovou finanční instituci poskytující obyvatelům chudého venkova individuální půjčky. V jedné ze svých podrobných studiíí z roku 2001 M. S. Robinsonová uvádí, 12 ţe nejdéle fungující institucí v oblastí mikrofinancování v rozvojových zemích je Bank Dagong Bali z Bali. Banka posyktuje úvěry, přijímá vklady a udrţuje si ziskovost jiţ od roku 1970 a to bez přijetí jakékoliv dotace či subvence v celé její historii. 13 Banka byla za posledních 30 let své existence (v podstatě celá doba, po kterou existuje) zúčastněnými subjekty chválena 9 Robinson, M. S. The Microfinance Revolution. Sustainable finance for the poor. World Bank. Washington, 2001, vol. 1, s Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s O Bank Rakyat Indonesia (BRI) si povíme více v jedné z následujjících kapitol. Projdeme historii, obchodní plán, úspěchy i výzvy této finanční instituce Robinson, M. S. The Microfinance Revolution. Sustainable finance for the poor. World Bank. Washington, 2001, vol. 1, s Z rejstříku mikrofinanřních institucí (MFIs) Mixmarket vyplývá, ţe banka byla k srpnu 2004 uzavřena. Z nemnoha zdrojů dostupných na internetu vyplývá, ţe byla uzavřena indonéskou národní bankou z důvodu neplnění poţadavků na povinné minimální rezervy. Výpis Bank Dagong Bali na stránkách Mixmarket: 11

12 jako úspěšný příklad komerční banky, která se orientovala na nízkopříjmové mikropodnikatele Bangladéš Bangladéš je povaţován za kolébku mikrofinancování, zejména z důvodů provádění inovativních experimentů v oblasti pomoci chudým, které byly v polovině 70. let 20. století vedeny profesorem ekonomie Muhammadem Yunusem, rodákem z Bangladéše. Tyto prvotní snahy vyvrcholily zaloţením banky Grameen v roce Grameen Bank byla vzorem pro další podobné snahy v mnoha dalších zemích. Tato banka se stala slavnou hlavně z důvodu zaměření se na chudobu, zejména na ţeny z venkova, které neměly ve vlastnictví ţádnou půdu, dále orientací na rozvoj skupinového úvěrování (group lending), zveřejňováním dárců, přispěvatelů a podporovatelů banky a v neposlední řadě z důvodu charismatické osobnosti profesora Yunuse. V roce 2006 byl Muhammad Yunus společne s bankou Grameen odměněn Nobelovou cenou míru jako uznání za přínos světu mikrofinancí Latinská Amerika Průkopníkem moderního mikrofinancování v Latinské Americe byl Pancho Otero, který pracoval jako první výkonný ředitel pro Prodem, bolivijská nevládní organizace zaloţena v roce Prodem se orientoval na skupinové půjčky chudým mikropodnikatelům (z nichţ byla většina ţen) v městských oblastech Bolívie. Tato instituce razila takový názor na mikrofinanční systém, ţe dobrovolní dárci a vládní podpora a dotace jsou jen dočasné, a aby vytvořený mikrofinanční koncept fungoval, je nutné jeho napojení na běţný obchodněbankovní systém. 15 Prodem zdůrazňoval financování mikropodnikatelů, snaţil se navrhovat více flexibilní produkty, 16 které by lépe vyhovovaly konečným uţivatelům a účtoval vyšší úroky k pokrytí nákladů a generování zisku k budoucí expanzi. Vzhledem ke svému rychlému růstu a ziskovému provozu se Prodem v roce 1992 transformoval z nevládní organizace v banku 14 Celosvětové uznání se bance Grameen začalo dostávat zejména poté, kdy začaly vznikat studie věnující se tématu poskytování půjček skupinám, tzv. group lending. Autory těchto teoretických studiíí byli přední světoví ekonomové, mezi jinými i Joseph Stiglitz. 15 Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s Ve srovnání s původními, poněkud zkostnatělými produkty Grameen Bank. 12

13 Bancosol, která se stala první soukromou obchodní bankou na světě, která se starala výlučně o potřeby mikropodnikatelů. Mikrofinancování v Latinské Americe je, na rozdíl od ostatních regionů planety, vnímáno jako mnohem více komerčně zaloţené a silně orientované na podporu mikropodnikatelů. Z toho důvodu jsou ukazatelé (např. rentability) v tomto regionu odlišné (vyšší) neţ u institucí z jiných koutů světa. Pouze namátkou můţeme vybrat latinskoamerický ukazatel rentability aktiv (ROA), který se pohybuje kolem 3%, anebo rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) dosahující v průměru úrovně 14,5%. 17 Úspěchy takovýchto původních pokusů (jak velmi, tak i těch méně známých) ukazuje na udrţitelný obchodní model, který je schopen pokrýt náklady, generovat zisk a zachovávat vysoké procento splácení úvěrů. Světová banka v roce 1996 konstatovala, ţe do roku 1992 vzniklo 1000 mikrofinančních institucí, kaţdá poskytující půjčky více neţ 1000 klientů Charakteristiky společné pro většinu regionů Větší část tudií zabývající se regionálními odlištnostmi v oblasti mikrofinancování dospěla k závěru, ţe kvalita portfolia je v kaţdé z těchto oblastí víceméně dobrá a vyváţená napříč celým světem. 19 Velmi nízké úrovně ukazatele portfolio-at-risk 20 jsou jednou z největších předností mikrofinancí ve srovnání s tradičními obchodními bankami. 21 Mikrofinfanční instituce tak prokázaly, ţe chudí příjemci půjček jsou schopni efektivně vyuţívat malé částky prostředků ke generování příjmů a zároveň jsou schopni 17 Průměr byl vytvořen z nejlepších 100 MFIs Latinské Ameriky, tzv. Liga mistrů MFIs, v roce Gehrke, M.; Martinez, R.; Stephens, B. Championship League: The Top 100 in Latin America and the Caribbean. Microentreprise Americans Dostupné také na: 18 Paxton, J. A Worldwide Inventory of Microfinance Institutions. Sustainable banking with the poor project. World Bank, Washington, Gonzalez, A.; Rosenberg, R. The state of microfinance outreach, profitability, and poverty. Access to finance: Building inclusive financial systems. World Bank, Washington, Portfolio-at-risk (PAR) je standartní mezinárodní ukazatel kvality portfolio, který nám říká, jaká část portfolia je riziková z důvodu nesplacených splatných úvěrů. PAR 30, nebo-li ta část portfolia, která je jiţ 30 dní po splatnosti, ve výši 5-10% je u mikrofinancování známka potíţí. 21 Schreiner, R. Statistical Sampling to Measure Portfolio-at-Risk in Microfinance. Center for Social Development. Washington, Dostupné také online: 13

14 splácet půjčky i s vyššími úroky. Tyto půjčky jsou poskytovány velmi často bez zajištění anebo s takovým druhem zajištění, které je nepřijatelné z pohledu běţné komerční banky (například jednotlivé kusy hospodářských zvířat). 1.3 Inovace a její společenská hodnota O konceptu mikrofinancování nelze hovořit jinak neţ o inovaci a rovněţ společenský rozměr daného je neopominutelný. Pojďme se tedy podívat na to, jaký vliv můţe mít inovace na společnost jako celek. Pokusy o měření společenského vlivu inovace jsou výzvou a příleţitostí zároveň. Příleţitost je to z toho důvodu, ţe věříme či doufáme, ţe inovace má společenský, stejně jako hospodářský dopad, a výzvou zkrátka proto, ţe je poněkud obtíţné vliv na společnost změřit. K definování pojmu inovace nám poslouţí výzkumný závěr teoritků Z. J. Acse a D. B. Audretsche, kteří se jej pokusili definovat jako proces, který začíná vnuknutím či vynálezem, pokračuje jeho vývojem a končí představením nového produktu nebo sluţby na trhu. 22 Takový proces lze alespoň částečně změřit a ohodnotit. Hodnocení společenského přínosu inovace je poněkud sloţitější, jelikoţ je tzv. neuchopitelný. Co je zde myšleno pojmem společenský? Výše uvedení autoři se ve svém výzkumu pojem společenský vyjádřili tak, ţe pokud je něco společenské, tak je to spojováno s lidskými bytostmi ţijícími pohromadě ve skupině, kde vzájemná interakce ovlivňuje jejich společný blahobyt a sociální zabezpečení. Pokud se objeví nějaká inovace, zejména u těch zásadních je téměř jisté, ţe budou mít společenský dopad, ať je to v oblasti lékařství, dopravních spojení či výpočetní techniky. Mnoho z těchto dopadů je v souvislosti s inovacemi spojováno s centry učení, kterými jsou hlavně univerzity. Jak si řekneme na příkladu Grameen Bank, univerzita byla místo, kde v Muhammadu Yunusovi rostla a vyvíjela se myšlenka o mikrofinancování, kterou nakonec převedl do praxe nedaleko univerzitního kampusu v Chittagongu v Bangladéši. 22 Acs, Z. J.; Audretsch, D. B. Innovation in large and small firms. American Economic Revue. New York, 1988, vol. 78, no. 4, s

15 Je tedy nutné říct, ţe bez těchto vzdělanostních center by světlo světa spatřil málokterý vynález, nemnoho myšlenek na zlepšení by dospělo do fáze jejich realizace. Univerzity hrají zásadní roli v tvorbě znalostního prostředí, které vede k průlomovým inovacím. Velmi často zde mají podpůrnou funkci vlády, velké korporace, výzkumný laboratoře a podnikatelský duch. Současné podnikání se vyvinulo v jeden z nejdůleţitějších mechanismů pro podporu vzniku a zprostředkování inovací společnosti. Pokud jde o pojem podnikání nebo podnikatelského ducha, je rovněţ nutné jej rozdělit do dvou kategoriíí jedná se o část ekonomickou a společenskou. Ekonomická role není v konceptu mikrofinancování úplně potlačena, ale prim zde hraje, alespoň doposud, úloha společenská. Na tomto místě se nabízí otázka, jaký je rozdíl mezi společenským podnikáním a podnikáním pro zisk, zda můţe být podnikání sociální a zároveň profitabilní, a na jejich vztah ke kapitalismu a současnému ekonomickému systému jako celku. Obchodní podnikání, stejně jako to sociální, můţe být ziskové, můţe tvořit hodnoty, a dle názoru autorů Acse a Audretsche obojí mohou podporovat kapitalismus a tím pádem splývat v jedno, kdy obchodní podnikatelský duch má zároveň pozitivní společenský dopad. O tom se dnes můţeme přesvědčit stále častěji v případech, kdy firmy začínají uplatňovat programy společenské odpovědnosti, jejichţ součástí jsou i pro-bono aktivity. 23 Před patnácti lety byla pravděpodobnost toho, ţe by určitý projekt, který se začal vyvíjet v Bangladéši a vyústil v to, co dnes nazýváme moderním mikrofinancováním, mohl ovlivňovat vývoj v Latinské Americe, východní Evropě nebo Africe velmi limitovaný. Dnes je tato představa běţná a probíhající v praxi. Společenské podnikání se tedy snaţí o určitou společenskou změnu, o její definici a prosazení, s reálným dopadem na obyvatelstvo Společenská odpovědnost firem, z anglického Corporate social responsibility (CSR). 24 Obyvatelstvo ve smyslu anglického Stakeholders, tedy zainteresovaných osob neboli veškerých jednotlivců, kterých se daná činnost můţe, i kdyby jen okrajově, týkat. 15

16 1.4 Průkopník jménem Grameen Bank Na počátku stály obavy nositele Nobelovy ceny míru, kterou v roce 2006 získal společně s bankou Grameen, 25 Muhammada Yunuse o neutěšenou situaci a vykořisťování chudých ţen na venkově a v chudých předměstích Bangladéše. Jednalo se velmi často o ţeny tvrdě pracující, zneuţívané, téměř bez jakýchkoliv společenských práv a bez moţností cokoliv se situací, ve které se nacházely, udělat. Muhammad Yunus přišel s nápadem, zda by se výše uvedené problémy nedaly vyřešit jejich přístupem k ůvěru. Hlavní domněnkou, proč tyto ţeny nemohly být účastnicemi lokálního úvěrového trhu, byl nedostatek nebo neexistence osobního majetku, který by mohl poslouţit jako zajištění. Yunus poloţil základy své banky v roce K dnešnímu dni má banka 2500 poboček, poskytuje své sluţby ve více neţ 95% bangladéšských vesnic s celkovým akumulovaným objemem poskytnutých mikropůjček okolo 6 miliard amerických dolarů. 26 V současné době se nápad půjčování bez zajištění šíří všemi směry a mikrofinancování má jednoznačně vliv na sniţování chudoby po celém světě Nelehké počátky V roce 1974 v Bangladéši probíhal jeden z nejhorších hladomorů, který si vyţádal tisíce ţivotů. M. Yunus se zrovna vrátil ze Spojených států a rozhodl se pomoct lidem z jeho rodné vesnice Jobra vypořádat se s průběhem a následky hladomoru. Pokusil se tedy společně se svými studenty z univerzity v Chittagong zorganizovat místní farmáře do malých zemědělských druţstev za účelem pěstování určitého druhu rýţe, který byl vyšlechtěn k nadprůměrným výnosům. Po počátečním zdráhání se se projekt pro drobné farmáře projevil jako velmi prospěšný. Nicméně na tomto malém experimentu Yunus objevil skrytou tvář chudoby a diskriminace. Byla to tvář nemajetných ţen Grameen v bengálštině znamená vesnice. 26 Data ze stránek Nejnovější dostupná data z června Acs, Z. J.; Sany, J. Measuring the social value of innovation : the cases of Muhammad Yunus, Grameen Bank and Bill Gates, Microsoft. Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University Technology Transfer and Entrepreneurship Equation, Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. 2009, vol. 19, s

17 Tyto ţeny byly tak chudé, ţe si nemohly dovolit ani pronajmout pozemek, za jehoţ pronájem by zaplatily částí ze sklizně, 28 protoţe prostě a jednoduše neměly prostředky na to, aby si koupily semena k osevu. Mnohé z těchto ţen byly vdovy, rozvedené nebo opuštěné svými manţely, zůstaly tak s dětmi, které musely nakrmit. Byly bez půdy, bez majetku a bez víry. Pracovaly deset hodin denně na rýţových polích ve velmi drsných podmínkách, aby byly odměnněny ekvivalentem 40 centů amerického dolaru. Zatímco miniexperiment zemědělského druţstva s pěstováním vysokovýnosové rýţe se dařil a přinášel velmi pěkné výsledky pro farmáře, Yunus si uvědomoval, ţe se mu nedaří, aby projekt zasáhl ty nejchudší, kteří neměli ani půdu, ani majetek. Zacílení na pravé kořeny chudoby, zlepšení postavení těch nejchudších se tak stává hlavním cílem osobního úsilí M. Yunuse. Věřil, ţe pokud uvedeným ţenám poskytne určité prostředky, pomůţe jim tak zlepšit jejich ţivoty a postavení ve společnosti. Zatím ale úplně přesně nevěděl, jak toho dosáhnout. Jako zkoušku jeho domněnky a úvah jednoho dne půjčil 27 dolarů skupině 42 chudých ţen. Byl neuvěřitelně překvapen, kdyţ zjistil, ţe skupina úvěr splatila přesně podle dohodnutých podmínek a v domluveném termínu. Yunus nemohl uvěřit tomu, ţe způsobil tolik radosti tak velké skupině lidí, půjčkou tak malé částky prostředků. Ihned začal přemýšlet o tom, zda a jak by se uvedený pokus dal v praxi převést do větších rozměrů, a zda by existoval trh, který by mohl být zaštítěn organizacemi, které by byly schopny rozvíjet tento koncept. Brzy se přesvědčil o tom, ţe trh úvěrových sluţeb by v dané lokalitě jistě byl, ale chudé ţeny, na které se primárně orientoval, jednak samy o sobě neměly jakékoliv moţnosti účasti na tomto trhu, tím pádem z něj byly vyloučeny a ani společenský systém nepracoval v jejich prospěch. Vkládal tak na jejich bedra nespravedlivé břemeno nerovnosti a chudoby. Yunus si byl vědom toho, ţe nedostatek aktiv (půda, kapitál, jakýkoliv osobní majetek) je jádrem problému, ale zároveň věděl, ţe pokud by znevýhodnění obyvatelé měli přístup k půdě nebo finančním prostředkům, dokázali by s jistotou, jak se o tom přesvědčil na několika zkušebních projektech, velmi zlepšit svůj ţivotní úděl a své postavení. Muhammad 28 Z anglického share-cropping. Za pronájem pozemku je zaplaceno následně částí (share) sklizně (cropping). 17

18 Yunus se snaţil o nalezení a zřízení lepšího institucionálního udspořádání tak, aby tito potřební měli přístup ke kapitálu, kdykoliv ho potřebovali. Dle Schumpeterovy teorie 29 by musel představit inovaci, která by narušila původní trţní rovnováhu (status quo) a zároveň transformovala společenský systém na na spravedlivější a efektivnější tak, aby bylo chudým ţenám umoţněno dosáhnout svých cílů. Tento systém by tak mohl být nazván výkonným, resp. účinným, společenským systémem. Jako zkušený ekonom Yunus pochopil, ţe řešení světové chudoby udrţitelným způsobem jde daleko za hranice charity nebo systému podobnému podporám v hmotné nouzi. Byl si jistý, ţe trh je tím správným zařízením a kapitál tím správným prostředkem k vyřešení tohoto problému Bankovnictví pro chudé Za předpokladu, ţe chudí neměli přístup k finančním prostředkům, bylo jasné, ţe sektor úvěrových sluţeb pro tuto část obyvatelstva musel přijít s novými produkty a postupy, a s novou definicí dosavadních standardů daného odvětví s tím, ţe musel být připraven nést vysokou míru rizika a nejistoty. Jinými slovy by se mělo jednat o to, co akademická obec a teoretikové nazývají zásadní, resp. průlomovou, inovací. Na rozdíl od postupné inovace, která staví na existujících produktech a technologiích, ta průlomová musí vytvořit sluţby a produkty naprosto nové, od počátku. Je zaloţena na nových technologiích a postupech, není kontinuální a zpravidla vyţaduje tzv. posun paradigmatu, tedy celkového nahlíţení a chápání, daného odvětví. 31 Přesně toto udělal Yunus svým rozhodnutím poskytovat půjčky chudým a nemajetným. Banka Grameen, nazývána také banka chudých, se zrodila z touhy narušit dosavadní nespravedlivý systém, ve kterém neexistovala ţádná formální insitutce, která by dokázala uspokojit potřeby chudých. 29 Schumpeter, J. Capitalism, socialism and democracy. New York : Harper Acs, Z. J.; Sany, J. Measuring the social value of innovation : the cases of Muhammad Yunus, Grameen Bank and Bill Gates, Microsoft. Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University Technology Transfer and Entrepreneurship Equation, Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. 2009, vol. 19, s Leifer, R.; McDermott, C. M.; Peters, L. S. Radical innovation: how mature companies can outsmart upstarts. Boston, MA : Harvard Business School Press

19 V roce 1983, sedm let od původního experimentu s vytvořením Grameen Bank, byl v Bandlagéši přijat zvláštní zákon, který umoţňoval registraci mikrofinančních institucí a banka Grameen tedy byla formálně zaregistrována. Revoluční projekt banky byl zaloţen na teorii, která předpokládala, ţe za daných okolností můţe úvěr pomoci chudým akumulovat kapitál, a ti zároveň investují do takových aktiv, která mají výnos vyšší neţ je placený úrok z úvěru. 32 Aby bylo klientům banky umoţněno dosáhnout zisku a akumulovat kapitál, Grameen Bank přišla s novým a jednoduchým produktem, s pomocí kterého, by měla uvedeného dosáhnout jednoleté půjčky s rovnoměrným týdenním splácením, které začíná jiţ týden po poskytnutí půjčky, úročení ve výši 20%, jednotlivá splátka do výše 2% po dobu 50 týdnů a splátka úroku nejvýše 4 taka týdně při půjčce 1000 taka. 33 Klíčem bylo poskytnutí malých půjček a nastavit jejich splácení po malých částkách v průběhu delšího časového období, aby tím bylo umoţněno klientům pořídit si majetek, při zachování schopnosti generovat zisk, který by pokrýval úrokové náklady. K vypořádání se s problémem zajištění úvěrů banka zavedla koncept skupinového půjčování, přičemţ se spoléhala na prostou důvěru a společenský kapitál. Klienti se stávali částí pětičlenných skupin, kde na sebe a na své chování v jejím rámci dohlíţeli. Odpovědnost za splácení své půjčky zůstává čistě na jednotlivých členech, zatímco skupina dohlíţí na to, aby se kaţdý člen choval zodpovědně a nedostával se do problémů se splácením. Neexistuje zde ţádná společná odpovědnost, to znamená, ţe ostatní členové nejsou hmotně odpovědní za problematického člena a jeho úvěr. Od úplného počátku se profesor Yunus snaţil vytvořit banku Grameen tak, aby její vlastnictví a kontrola nad ní zůstávala v rukou mnohých těch, kterým poskytovala úvěry. Jakmile se klientovi, resp. v tomto případě stále klientce, podaří uspořit dostatečnou částku, koupí si jednu, a právě jednu, akcii banky, která stála 3 dolary. 34 Muhammad Yunus se od samého počátku zaměřil na řešení chudoby, které bylo jeho osobním cílem od těch dob, kdy byl svědkem neutěšených podmínek, zejména místních ţen, 32 Wahid, A. N. M. The Grameen Bank and poverty alleviation in Bangladesh: Theory, evidence and limitations. The American Journal of Economics and Sociology, vol. 53, no Taka je oficiální měnou Bangladéše, mezinárodní značka je BDT. Jednomu USD odpovídá zhruba 80 BDT. Data dostupná na 34 Abed, F. H.; Matin, I. Beyond lending: how microfinance creates new forms of capital to fight poverty. Innovations. World Economic Forum Special Issue. Davos, 2008, s

20 v jeho rodné vesnici Jobra v okrese Chittagong. Výsledkem snaţení byl vznik průlomové finanční inovace, k jejímuţ rozšíření poslouţilo zaloţení Grameen Bank. Banka rozšířila moţnosti lokálního úvěrového trhu a provedla systémovou společenskou změnu, která poskytla prospěch té části obyvatelstva, na kterou byla orientovaná, tudíţ chudým venkovským ţenám. Banka Grameen tímto znovu definovala odvětví, představila nové standardy, normy a sluţby, které neexistovaly před příchodem a realizací výše popisovaného nápadu Výkonnost banky Grameen Za dobu kratší 30 let se M. Yunusovi a jeho klientům podařilo posunout projekt banky od lokálního sociálního experimentu k ţivotaschopné korporaci, s celkovými aktivy ve výši 670 milionů amerických dolarů. Banka zaměstnává více neţ zaměstnanců ve svých 2500 pobočkách po celém Bangladéši. 35 Ve studii prováděné v roce 1998 bylo zjištěno, ţe celkový přínos banky na celkovém HDP země byl v letech v průměru 1,3%. 36 Při pohledu na aktiva je nutné podotknout, ţe 94% akcií banky je v drţení klientů, zbylých 6% je v rukou bangladéšské vlády. Z dalšího průzkumu prováděného v letech , který pokrýval 67 vesnic a 1798 domácností, vyplývá, ţe mikrofinancování zvyšuje spotřebu sledovaných domácností s pozitivním dopadem na místní ekonomiku. 37 Nutno zde zmínit, ţe zejména v poslední době je mikrofinancování kritizováno za poskytování čistě spotřebitelských úvěrů, které nevedou ke zlepšení ekonomické situace příjemců, ani lokálních ekonomik. Nemalou vinu a zásluhu na této kritice mají mikrofinanční institutec, které tímto přístupem své klienty zneuţívají, jde jim jen a pouze o profit a nemají nejmenší zájem na jakémkoliv společensky odpovědném dopadu svého podnikání. Jejich činnost má tedy spíše dopady společensky nezodpovědné a antisociální. I to je jeden z hlavních problémů, se kterými se současné mikrofinancování musí potýkat. Více o této záleţitosti v kapitole o úspěších a výzvách mikrofinancí. 35 Data z webové stránky banky Grameen. Dostupné na 36 Alamgir, M. Contribution of Grameen Bank to to gross domestic product of Bangladesh. Preliminary estimates. Grameen Trust, Dhaka, Bangladesh, Khandker, R. S. Microfinance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh. The World Bank Economic Review. 2005, Bangladesh, vol. 19, no. 2, s

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany

Sazby hypoték nadále klesají. Standard Chartered je další bankou trestanou Američany Monitoring 20.8.2014 Sazby hypoték nadále klesají Průměrná úroková sazba hypoték v červenci dále klesla na 2,72 procenta, a dostala se tak opět na nejnižší hodnotu za dobu sledování ukazatele. Předchozí

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 C Olof S. Budoucnost SZP do roku 2020 Právní návrhy GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Návrhy SZP v detailech 4. Jak postupovat

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více