Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země Diplomová práce Autor: Tomáš Barteczek Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, 30. dubna 2012 Tomáš Barteczek 2

3 Poděkování: Rád bych tímto poděkoval panu doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc. za odborné vedení a poskytnuté rady při zpracování této diplomové práce. 3

4 Anotace Diplomová práce na téma Analýza mikrofinancování a jeho přínosu pro rozvojové země je rozdělena do čtyř hlavních částí. První z nich se věnuje obecné charakteristice mikrofinancování a definování regionálních rozílů. Kapitola o Evropské investiční bance blíţe zkoumá projekty, které banka financuje v Evropě i v mimoevropských zemích. Třetí část se podrobněji věnuje mikrofinančním aktivitám v jihovýchodní Asii a analýze největších mikrofinančních institucí v tomto regionu. Zmíněn je zde i fenomén islamizace samotného odvětví. V poslední kapitole jsou načrtnuty perspektivy budoucího vývoje a hlavní překáţky, kterým moderní mikrofinancování v současnosti čelí. Klíčová slova: mikrofinancování, mikroúvěr, Grameen Bank, Bangladéš, Evropská investiční banka, rozvojové financování. Abstract The thesis Analysis of microfinancing and its contribution to the developing countries is devided into four main chapters. First of them deals with the general characteristics of the microfinancing industry and the regional differencies. The chapter about the European Investment Bank focuses on the bank s projects and activities within the European Union as well as outside Europe. The third part is deeply analysing the region of South-east Asia and its most important microfinance institutions. Also the phenomenon of islamic micro-banking is mentioned. The final part suggests the future of the industry and describes the main challenges modern microfinance is facing these days. Key words: microfinanance, microcredit, Grameen Bank, Bangladesh, European Investment Bank, development finance. 4

5 Úvod... 7 Zvolené metody zpracování Vznik a historie mikrofinancování Definice pojmu mikrofinancování Historie mikrofinancování Evropa Indonésie Bangladéš Latinská Amerika Charakteristiky společné pro většinu regionů Inovace a její společenská hodnota Průkopník jménem Grameen Bank Nelehké počátky Bankovnictví pro chudé Výkonnost banky Grameen Posilování komunit a úlohy ţen ve společnosti Činnost evropské investiční banky v oblasti mikroúvěrů EIB a mikrofinancování Mikrofinancování v Evropské unii Evropský investiční fond Evropské programy Východní Evropa JASMINE JEREMIE Jihovýchodní Evropa Aktivity EIB mimo Evropskou unii Partneři EIB ve Středozemí Nástroje v rámci aktivit EIB Odpovědné a udrţitelné mikrofinancování Mikrofinancování v zemích jihovýchodní Asie Charakteristiky regionu Mikrofinancování v Bangladéši Úspěchy a výzvy stojící před MFIs v Bangladéši Mikrofinancování a kapitálové trhy

6 3.3.1 Vstup na burzu Bank Rakyat Indonesia Veřejná nabídka akcií Bank Rakyat Indonesia Bangladesh Rural Advancement Committee BRAC Bank Veřejná nabídka akcií BRAC Fenomén islamizace mikrofinancování Islámské bankovnictví Základní principy, metody a modely Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) Mikrofinanční program podle islámského práva šaría Islámská banka pro rozvoj venkova Hodnocení dosavadního přínosu a perspektivy budoucího vývoje Země s rozvinutým mikrofinančním trhem Obtíţně přístupní klienti Nerozvinuté mikrofinanční trhy Odlehlé a problémové oblasti Budoucnost mikrofinancování Závěr Seznam použité literatury

7 ÚVOD O mikrofinancování lze hovořit jako o fenoménu současného světa financování a bankovnictví. Práce se tedy bude věnovat jeho analýze, úspěchům a výzvám. Zároveň se pokusí nastínit směry, kterými by se budoucí vývoj, za předpokladu překonání daných překáţek, mohl ubírat. V první části, věnované vzniku a historii mikrofinancování, bude charakterizováno samo odvětví, vývoj v jednotlivých zemích se základními rozlišeními, ale také průkopníkovi, kterým je banka Grameen a její zakladatel, nositel Nobelovy ceny míru, Muhammad Yunus. Někdo je jméno zakladatele ztotoţňováno s celým mikrofinancováním jako takovým, coţ je značně zavádějící a v textu se tuto domněnku, snad úspěšně, pokusím vyvrátit. V kapitole věnované aktivitám Evropské investiční banky se přesvědčíme, ţe mikrofinancování patří k jednomu z jejich hlavní cílů v oblasti společensky odpovědné podnikání a podpory zaměstnanosti a tvorby pracovních míst. Představíme si projekty jak na evropském kontinentu, ale i ty, na kterých banka spolupracuje s partnery z mimoevropských oblastí, tedy především Afriky, jiţní Asie ale i ze zemí Latinské Ameriky. V rámci části o mikrofinancování v jihovýchodní Asie si představíme největší mikrofinanční instituce tohoto regionu, které jsou zároveň předními světovými institucemi tohoto oboru. Podrobně si popíšeme jejich činnost, ale i způsoby jejich financování, mezi které se stále častěji začíná řadit vstup na kapitálový trh a veřejná nabídka akcií. Vzhledem k tomu, ţe moderní mikrofinancování má své kořeny právě v oblasti jihovýchodní Asie, bude zde řeč především o Bank Rakyat z Indonésie a Bangladesh Rural Advancement Committee z Bangladéše. V závěrečné kapitole se budeme věnovat teoretickým východiskům konceptu mikrofinancování. Podrobíme odvětví pohledu zejména společenskému a ekonomickému. Věřím, ţe se podaří najít či načrtnout cestu, kterou by se mikrofinancování mohlo vydat tak, aby zůstalo dlouhodobě udrţitelným a ufinancovatelným nástrojem sniţování chudoby a hospodářského rozvoje po celém světě. 7

8 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Vzhledem k tomu, o jak aktuální téma se v případě mikrofinancování jedná, je dostupná odborná literatura, zejména v českém jazyce, velmi omezená. Rozhodl jsem se tedy vyuţít čistě zahraniční literaturu anglicky píších autorů. Dalším významným zdrojem informací byly článkové databáze Emerald a EBSCO. Databáze obsahují nepřeberné mnoţství zahraničních článků, které vycházejí v předních vědeckých periodikách. Zvolil jsem tedy takový přístup, kdy jsem se zaměřil většinově na články z posledních dvou aţ tří let, které zkoumají úspěchy a výzvy moderního mikrofinancování. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o autory často působící na významných zahraničních univerzitách po celém světě, mají k tématu velmi blízko i z praktického pohledu. Řada článků byla napsána autory z Indie, Bangladéše, Indonésie, ale také samozřejmě z Evropy, Spojených států, Afriky a Austrálie. Rovněţ pouţitá zahraniční odborná literatura, která je přístupná díky elektronickým verzím na stránkách nejrůznějších veřejnoprávních organizací, byla napsána zpravidla v posledních pěti letech. Díky širokému spektru odborných periodik zastoupených v článkových databázích, je moţné získat náhled ze strany mnoha vědních oborů ať se jedná o ekonomii, historii, sociologii, environmentální studia nebo filozofii. Věřím, ţe práce tak získala částečně interdisciplinární charakter a měla tedy moţnost posoudit fenomén mikrofinancování z mnoha stran, ne jen z té ekonomické. Mikrofinanční odvětví zaţívá poměrně silný růst a tématu se věnují instituce jak soukromé, tak veřejnoprávní. Věřím tedy, ţe se postupem doby začneme setkávat s literatutou, odbornými články či studiemi i v českém jazyce. Pokud se mikrofinancování rozšíří i v České republice, budou výše zmíněné publikace neopomenutelnou nutností a součástí v rámci vývoje mikofinančního odvětví. 8

9 1. VZNIK A HISTORIE MIKROFINANCOVÁNÍ Mikrofinancování slaví úspěchy v poskytování malých půjček milionům lidí v rozvíjejících se zemích. Milionům lidí, kteří před příchodem konceptu mikrofinancování neměli přístup k jakémukoliv financování a to hlavně ze dvou důvodů prvním z nich je ţádný anebo velmi nízký příjem, druhým z nich, velmi úzce souvisejícím, je nedostatek majetku, který by poslouţil k zajištění půjčky poskytnuté bankou. Postupem času se pod pojmem mikrofinancování začínají prosazovat další sluţby poskytované mikrofinančními institucemi (MFIs) 1, jakými jsou vklady, pojištění nebo bezhotovostní převody prostředků. Mikrofinanční instituce během doby poznaly, ţe nízkopříjmové skupiny obyvatel po celém světě tvoří rozsáhlý trh nejen pro oblast úvěrů, ale také vkladů, pojištění a dalších. Zájem o mikrofinancování a jeho posyktování se rozšířilo především do rozvojových zemí, ale úspěch slaví i v zemích rozvinutých. 2 Jak ale ukazují některé výzkumy, poskytování udrţitelných a nedotovaných mikrofinančních sluţeb v rozvinutých zemích se jeví jako větší výzva neţ jejich poskytování v zemích rozvojových (zejména z důvodu neudrţitelnosti vysokých úroků pokrývajících transkační náklady a mnohem větší konkurence komerčních a na zisk orientovaných subjektů) Definice pojmu mikrofinancování Definice mikrofinancování se vyvíjela postupně s tím, jak se vyvíjelo celé odvětví. Začátky moderního mikrofinancování sahají do 80. let 20. století v té době pojmu odpovídalo poskytování mikropůjček nevládními organizacemi nebo specializovanými finančními institucemi chudým mikro-podnikatelům k financování jejich provozního kapitálu. Tito podnikatelé nejčastěji ţili v městských nebo hustě osídlených venkovských oblastech. 4 1 Definice a typologie některých mikrofinančních institucí bude uvedena dále v textu. Zkratka MFIs, která bude nadále pouţívána pro označení těchto subjektů, pochazí z anglického Microfinance Institutions. 2 Rozvojovými zeměmi, dále v textu se některými z nich budu zabývat podrobně, je v těchto případech myšlena především jiţní a jihovýchodní Asie (Pákistán, Indie, Srí Lanka, Bangladéš, Malajsie, Indonésie), Afrika (především Keňa) a Latinská Amerika (zde hlavně Mexiko a západní pobřeţí jiţní Ameriky, tedy Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile). Jak si dále na příkladu banky Grameen uvedeme, značný úspěch mikrofinancování slaví i v největších městech USA včetně New Yorku. 3 Schreiner, M.; Morduch, J. Opportunities and challenges for Microfinance in the United States. Replicating Microfinance in the United States. Washington, 2002, s Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) : A Microfinance Program. Focus Note no. 1. Washington, Dostupné také online na 9

10 Dnes tento koncept zahrnuje mnohem širší okruh sluţeb půjčky, spořicí účty, pojištění, bezhotovostní převody a dokonce i formu výplat penzí. 5 Tyto produkty jsou chudým v městech i na venkově nabízeny prostřednictvím obchodních bank, druţstev, záloţen, specializovaných bank, poštovních úřadů anebo prostřednictvím maloobchodních řetězců. K uvedenému vývoji docházelo a dochází z toho důvodu, ţe vedoucí subjekty v odvětví ukázaly, ţe finanční sluţby chudým představují obrovský trh, na kterém je poskytování takovýchto sluţeb dlouhodobě udrţitelné. Důsledkem bylo, ţe kromě průkopníků trhu (kterými byli ve valné většině nevládní organizace) se okamţitě připojily i další instituce a začaly s vývojem produktů pro tuto po dlouhou dobu zanedbávanou část světového trhu. 1.2 Historie mikrofinancování Ačkoliv mikrofinancování získalo široké uznání během několik posledních desítek let, 6 jeho kořeny jsou mnohem starší Evropa Například v Evropě jsou známy finanční ujednání, resp. nástroje, pro poskytování půjček chudým jiţ z 18. století. 7 V Irsku existovaly na počátku 18. století dobročinné organizace, které poskytovaly bezúročné půjčky. Díky zákonům přijatým v roce 1823 se tyto organizace mohly transformovat v tzv. finanční prostředníky, resp. zprostředkovatele, kteří měli povoleno přijímat vklady a poskytovat úročené půjčky. Poměrně vysoké úroky vyplácené vkladatelům znamenaly značný zásah do sféry zájmu tradičních obchodních bank, kterým se prostřednictvím prolobbované legislativy podařilo prosadit omezení a v roce 1950 dokonce zánik těchto zprostředkovatelů. 8 5 Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s Jako o první moderní mikrofinanční instituci/bance se mluví o Grameen Bank, která byla zaloţena v roce 1983 můţeme zde tedy hovořit zhruba o posledních třech desetiletích. 7 Z anglického financial arrangements dohoda, ujednání, nástroj. 8 Seibel, H. D. History matters in Microfinance. Small enterprise developments. An Interational Journal of Microfinance and Business Development. 2003, s

11 V polovině 19. století v Německu zaloţil F. W. Raiffeisen venkovské úvěrové druţstvo, dnes známé jako Raiffeisenbanken, a F. H. Schulze-Delitzsch městské úvěrové druţstvo, dnes známé jako Volksbanken. Právní formou obou byla ustavena v roce 1889, kdy byl v Německu přijat zákon o úvěrových druţstvech, který byl prvním zákonem svého druhu na světě. Počet venkovských úvěrových druţstev v Německu do roku 1914 vzrostl na více neţ a vytvořený model se rozšiřoval i do okolních zemí. Zemědělská krize v Holandsku v 80. letech 19. století vedla k vytvoření úvěrových druţstev podle něměckého Raiffeisenova vzoru, který v Holandsku pomohl vytvořit okolo 1250 úvěrových druţstev do roku Indonésie Indonésie bývá označována za jednu z kolébek moderního mikrofinancování. 10 Holandská koloniální správa v zemi roku 1895 představila různé druhy lidových úvěrových bankovních domů, přičemţ některé z nich se vyvinuly v jednu z předních světových mikrofinančních insitucí, dnes velmi dobře známou Bank Rakyat Indonesia (BRI). 11 V roce 1895 byla BRI transformována z upadající zemědělské úvěrové organizace ve vysoce ziskovou finanční instituci poskytující obyvatelům chudého venkova individuální půjčky. V jedné ze svých podrobných studiíí z roku 2001 M. S. Robinsonová uvádí, 12 ţe nejdéle fungující institucí v oblastí mikrofinancování v rozvojových zemích je Bank Dagong Bali z Bali. Banka posyktuje úvěry, přijímá vklady a udrţuje si ziskovost jiţ od roku 1970 a to bez přijetí jakékoliv dotace či subvence v celé její historii. 13 Banka byla za posledních 30 let své existence (v podstatě celá doba, po kterou existuje) zúčastněnými subjekty chválena 9 Robinson, M. S. The Microfinance Revolution. Sustainable finance for the poor. World Bank. Washington, 2001, vol. 1, s Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s O Bank Rakyat Indonesia (BRI) si povíme více v jedné z následujjících kapitol. Projdeme historii, obchodní plán, úspěchy i výzvy této finanční instituce Robinson, M. S. The Microfinance Revolution. Sustainable finance for the poor. World Bank. Washington, 2001, vol. 1, s Z rejstříku mikrofinanřních institucí (MFIs) Mixmarket vyplývá, ţe banka byla k srpnu 2004 uzavřena. Z nemnoha zdrojů dostupných na internetu vyplývá, ţe byla uzavřena indonéskou národní bankou z důvodu neplnění poţadavků na povinné minimální rezervy. Výpis Bank Dagong Bali na stránkách Mixmarket: 11

12 jako úspěšný příklad komerční banky, která se orientovala na nízkopříjmové mikropodnikatele Bangladéš Bangladéš je povaţován za kolébku mikrofinancování, zejména z důvodů provádění inovativních experimentů v oblasti pomoci chudým, které byly v polovině 70. let 20. století vedeny profesorem ekonomie Muhammadem Yunusem, rodákem z Bangladéše. Tyto prvotní snahy vyvrcholily zaloţením banky Grameen v roce Grameen Bank byla vzorem pro další podobné snahy v mnoha dalších zemích. Tato banka se stala slavnou hlavně z důvodu zaměření se na chudobu, zejména na ţeny z venkova, které neměly ve vlastnictví ţádnou půdu, dále orientací na rozvoj skupinového úvěrování (group lending), zveřejňováním dárců, přispěvatelů a podporovatelů banky a v neposlední řadě z důvodu charismatické osobnosti profesora Yunuse. V roce 2006 byl Muhammad Yunus společne s bankou Grameen odměněn Nobelovou cenou míru jako uznání za přínos světu mikrofinancí Latinská Amerika Průkopníkem moderního mikrofinancování v Latinské Americe byl Pancho Otero, který pracoval jako první výkonný ředitel pro Prodem, bolivijská nevládní organizace zaloţena v roce Prodem se orientoval na skupinové půjčky chudým mikropodnikatelům (z nichţ byla většina ţen) v městských oblastech Bolívie. Tato instituce razila takový názor na mikrofinanční systém, ţe dobrovolní dárci a vládní podpora a dotace jsou jen dočasné, a aby vytvořený mikrofinanční koncept fungoval, je nutné jeho napojení na běţný obchodněbankovní systém. 15 Prodem zdůrazňoval financování mikropodnikatelů, snaţil se navrhovat více flexibilní produkty, 16 které by lépe vyhovovaly konečným uţivatelům a účtoval vyšší úroky k pokrytí nákladů a generování zisku k budoucí expanzi. Vzhledem ke svému rychlému růstu a ziskovému provozu se Prodem v roce 1992 transformoval z nevládní organizace v banku 14 Celosvětové uznání se bance Grameen začalo dostávat zejména poté, kdy začaly vznikat studie věnující se tématu poskytování půjček skupinám, tzv. group lending. Autory těchto teoretických studiíí byli přední světoví ekonomové, mezi jinými i Joseph Stiglitz. 15 Meyer, R. M.; Nagarajan, G. Microfiance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions. Agricultural Finance Review. 2006, vol. 66, no. 2, s Ve srovnání s původními, poněkud zkostnatělými produkty Grameen Bank. 12

13 Bancosol, která se stala první soukromou obchodní bankou na světě, která se starala výlučně o potřeby mikropodnikatelů. Mikrofinancování v Latinské Americe je, na rozdíl od ostatních regionů planety, vnímáno jako mnohem více komerčně zaloţené a silně orientované na podporu mikropodnikatelů. Z toho důvodu jsou ukazatelé (např. rentability) v tomto regionu odlišné (vyšší) neţ u institucí z jiných koutů světa. Pouze namátkou můţeme vybrat latinskoamerický ukazatel rentability aktiv (ROA), který se pohybuje kolem 3%, anebo rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) dosahující v průměru úrovně 14,5%. 17 Úspěchy takovýchto původních pokusů (jak velmi, tak i těch méně známých) ukazuje na udrţitelný obchodní model, který je schopen pokrýt náklady, generovat zisk a zachovávat vysoké procento splácení úvěrů. Světová banka v roce 1996 konstatovala, ţe do roku 1992 vzniklo 1000 mikrofinančních institucí, kaţdá poskytující půjčky více neţ 1000 klientů Charakteristiky společné pro většinu regionů Větší část tudií zabývající se regionálními odlištnostmi v oblasti mikrofinancování dospěla k závěru, ţe kvalita portfolia je v kaţdé z těchto oblastí víceméně dobrá a vyváţená napříč celým světem. 19 Velmi nízké úrovně ukazatele portfolio-at-risk 20 jsou jednou z největších předností mikrofinancí ve srovnání s tradičními obchodními bankami. 21 Mikrofinfanční instituce tak prokázaly, ţe chudí příjemci půjček jsou schopni efektivně vyuţívat malé částky prostředků ke generování příjmů a zároveň jsou schopni 17 Průměr byl vytvořen z nejlepších 100 MFIs Latinské Ameriky, tzv. Liga mistrů MFIs, v roce Gehrke, M.; Martinez, R.; Stephens, B. Championship League: The Top 100 in Latin America and the Caribbean. Microentreprise Americans Dostupné také na: 18 Paxton, J. A Worldwide Inventory of Microfinance Institutions. Sustainable banking with the poor project. World Bank, Washington, Gonzalez, A.; Rosenberg, R. The state of microfinance outreach, profitability, and poverty. Access to finance: Building inclusive financial systems. World Bank, Washington, Portfolio-at-risk (PAR) je standartní mezinárodní ukazatel kvality portfolio, který nám říká, jaká část portfolia je riziková z důvodu nesplacených splatných úvěrů. PAR 30, nebo-li ta část portfolia, která je jiţ 30 dní po splatnosti, ve výši 5-10% je u mikrofinancování známka potíţí. 21 Schreiner, R. Statistical Sampling to Measure Portfolio-at-Risk in Microfinance. Center for Social Development. Washington, Dostupné také online: 13

14 splácet půjčky i s vyššími úroky. Tyto půjčky jsou poskytovány velmi často bez zajištění anebo s takovým druhem zajištění, které je nepřijatelné z pohledu běţné komerční banky (například jednotlivé kusy hospodářských zvířat). 1.3 Inovace a její společenská hodnota O konceptu mikrofinancování nelze hovořit jinak neţ o inovaci a rovněţ společenský rozměr daného je neopominutelný. Pojďme se tedy podívat na to, jaký vliv můţe mít inovace na společnost jako celek. Pokusy o měření společenského vlivu inovace jsou výzvou a příleţitostí zároveň. Příleţitost je to z toho důvodu, ţe věříme či doufáme, ţe inovace má společenský, stejně jako hospodářský dopad, a výzvou zkrátka proto, ţe je poněkud obtíţné vliv na společnost změřit. K definování pojmu inovace nám poslouţí výzkumný závěr teoritků Z. J. Acse a D. B. Audretsche, kteří se jej pokusili definovat jako proces, který začíná vnuknutím či vynálezem, pokračuje jeho vývojem a končí představením nového produktu nebo sluţby na trhu. 22 Takový proces lze alespoň částečně změřit a ohodnotit. Hodnocení společenského přínosu inovace je poněkud sloţitější, jelikoţ je tzv. neuchopitelný. Co je zde myšleno pojmem společenský? Výše uvedení autoři se ve svém výzkumu pojem společenský vyjádřili tak, ţe pokud je něco společenské, tak je to spojováno s lidskými bytostmi ţijícími pohromadě ve skupině, kde vzájemná interakce ovlivňuje jejich společný blahobyt a sociální zabezpečení. Pokud se objeví nějaká inovace, zejména u těch zásadních je téměř jisté, ţe budou mít společenský dopad, ať je to v oblasti lékařství, dopravních spojení či výpočetní techniky. Mnoho z těchto dopadů je v souvislosti s inovacemi spojováno s centry učení, kterými jsou hlavně univerzity. Jak si řekneme na příkladu Grameen Bank, univerzita byla místo, kde v Muhammadu Yunusovi rostla a vyvíjela se myšlenka o mikrofinancování, kterou nakonec převedl do praxe nedaleko univerzitního kampusu v Chittagongu v Bangladéši. 22 Acs, Z. J.; Audretsch, D. B. Innovation in large and small firms. American Economic Revue. New York, 1988, vol. 78, no. 4, s

15 Je tedy nutné říct, ţe bez těchto vzdělanostních center by světlo světa spatřil málokterý vynález, nemnoho myšlenek na zlepšení by dospělo do fáze jejich realizace. Univerzity hrají zásadní roli v tvorbě znalostního prostředí, které vede k průlomovým inovacím. Velmi často zde mají podpůrnou funkci vlády, velké korporace, výzkumný laboratoře a podnikatelský duch. Současné podnikání se vyvinulo v jeden z nejdůleţitějších mechanismů pro podporu vzniku a zprostředkování inovací společnosti. Pokud jde o pojem podnikání nebo podnikatelského ducha, je rovněţ nutné jej rozdělit do dvou kategoriíí jedná se o část ekonomickou a společenskou. Ekonomická role není v konceptu mikrofinancování úplně potlačena, ale prim zde hraje, alespoň doposud, úloha společenská. Na tomto místě se nabízí otázka, jaký je rozdíl mezi společenským podnikáním a podnikáním pro zisk, zda můţe být podnikání sociální a zároveň profitabilní, a na jejich vztah ke kapitalismu a současnému ekonomickému systému jako celku. Obchodní podnikání, stejně jako to sociální, můţe být ziskové, můţe tvořit hodnoty, a dle názoru autorů Acse a Audretsche obojí mohou podporovat kapitalismus a tím pádem splývat v jedno, kdy obchodní podnikatelský duch má zároveň pozitivní společenský dopad. O tom se dnes můţeme přesvědčit stále častěji v případech, kdy firmy začínají uplatňovat programy společenské odpovědnosti, jejichţ součástí jsou i pro-bono aktivity. 23 Před patnácti lety byla pravděpodobnost toho, ţe by určitý projekt, který se začal vyvíjet v Bangladéši a vyústil v to, co dnes nazýváme moderním mikrofinancováním, mohl ovlivňovat vývoj v Latinské Americe, východní Evropě nebo Africe velmi limitovaný. Dnes je tato představa běţná a probíhající v praxi. Společenské podnikání se tedy snaţí o určitou společenskou změnu, o její definici a prosazení, s reálným dopadem na obyvatelstvo Společenská odpovědnost firem, z anglického Corporate social responsibility (CSR). 24 Obyvatelstvo ve smyslu anglického Stakeholders, tedy zainteresovaných osob neboli veškerých jednotlivců, kterých se daná činnost můţe, i kdyby jen okrajově, týkat. 15

16 1.4 Průkopník jménem Grameen Bank Na počátku stály obavy nositele Nobelovy ceny míru, kterou v roce 2006 získal společně s bankou Grameen, 25 Muhammada Yunuse o neutěšenou situaci a vykořisťování chudých ţen na venkově a v chudých předměstích Bangladéše. Jednalo se velmi často o ţeny tvrdě pracující, zneuţívané, téměř bez jakýchkoliv společenských práv a bez moţností cokoliv se situací, ve které se nacházely, udělat. Muhammad Yunus přišel s nápadem, zda by se výše uvedené problémy nedaly vyřešit jejich přístupem k ůvěru. Hlavní domněnkou, proč tyto ţeny nemohly být účastnicemi lokálního úvěrového trhu, byl nedostatek nebo neexistence osobního majetku, který by mohl poslouţit jako zajištění. Yunus poloţil základy své banky v roce K dnešnímu dni má banka 2500 poboček, poskytuje své sluţby ve více neţ 95% bangladéšských vesnic s celkovým akumulovaným objemem poskytnutých mikropůjček okolo 6 miliard amerických dolarů. 26 V současné době se nápad půjčování bez zajištění šíří všemi směry a mikrofinancování má jednoznačně vliv na sniţování chudoby po celém světě Nelehké počátky V roce 1974 v Bangladéši probíhal jeden z nejhorších hladomorů, který si vyţádal tisíce ţivotů. M. Yunus se zrovna vrátil ze Spojených států a rozhodl se pomoct lidem z jeho rodné vesnice Jobra vypořádat se s průběhem a následky hladomoru. Pokusil se tedy společně se svými studenty z univerzity v Chittagong zorganizovat místní farmáře do malých zemědělských druţstev za účelem pěstování určitého druhu rýţe, který byl vyšlechtěn k nadprůměrným výnosům. Po počátečním zdráhání se se projekt pro drobné farmáře projevil jako velmi prospěšný. Nicméně na tomto malém experimentu Yunus objevil skrytou tvář chudoby a diskriminace. Byla to tvář nemajetných ţen Grameen v bengálštině znamená vesnice. 26 Data ze stránek Nejnovější dostupná data z června Acs, Z. J.; Sany, J. Measuring the social value of innovation : the cases of Muhammad Yunus, Grameen Bank and Bill Gates, Microsoft. Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University Technology Transfer and Entrepreneurship Equation, Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. 2009, vol. 19, s

17 Tyto ţeny byly tak chudé, ţe si nemohly dovolit ani pronajmout pozemek, za jehoţ pronájem by zaplatily částí ze sklizně, 28 protoţe prostě a jednoduše neměly prostředky na to, aby si koupily semena k osevu. Mnohé z těchto ţen byly vdovy, rozvedené nebo opuštěné svými manţely, zůstaly tak s dětmi, které musely nakrmit. Byly bez půdy, bez majetku a bez víry. Pracovaly deset hodin denně na rýţových polích ve velmi drsných podmínkách, aby byly odměnněny ekvivalentem 40 centů amerického dolaru. Zatímco miniexperiment zemědělského druţstva s pěstováním vysokovýnosové rýţe se dařil a přinášel velmi pěkné výsledky pro farmáře, Yunus si uvědomoval, ţe se mu nedaří, aby projekt zasáhl ty nejchudší, kteří neměli ani půdu, ani majetek. Zacílení na pravé kořeny chudoby, zlepšení postavení těch nejchudších se tak stává hlavním cílem osobního úsilí M. Yunuse. Věřil, ţe pokud uvedeným ţenám poskytne určité prostředky, pomůţe jim tak zlepšit jejich ţivoty a postavení ve společnosti. Zatím ale úplně přesně nevěděl, jak toho dosáhnout. Jako zkoušku jeho domněnky a úvah jednoho dne půjčil 27 dolarů skupině 42 chudých ţen. Byl neuvěřitelně překvapen, kdyţ zjistil, ţe skupina úvěr splatila přesně podle dohodnutých podmínek a v domluveném termínu. Yunus nemohl uvěřit tomu, ţe způsobil tolik radosti tak velké skupině lidí, půjčkou tak malé částky prostředků. Ihned začal přemýšlet o tom, zda a jak by se uvedený pokus dal v praxi převést do větších rozměrů, a zda by existoval trh, který by mohl být zaštítěn organizacemi, které by byly schopny rozvíjet tento koncept. Brzy se přesvědčil o tom, ţe trh úvěrových sluţeb by v dané lokalitě jistě byl, ale chudé ţeny, na které se primárně orientoval, jednak samy o sobě neměly jakékoliv moţnosti účasti na tomto trhu, tím pádem z něj byly vyloučeny a ani společenský systém nepracoval v jejich prospěch. Vkládal tak na jejich bedra nespravedlivé břemeno nerovnosti a chudoby. Yunus si byl vědom toho, ţe nedostatek aktiv (půda, kapitál, jakýkoliv osobní majetek) je jádrem problému, ale zároveň věděl, ţe pokud by znevýhodnění obyvatelé měli přístup k půdě nebo finančním prostředkům, dokázali by s jistotou, jak se o tom přesvědčil na několika zkušebních projektech, velmi zlepšit svůj ţivotní úděl a své postavení. Muhammad 28 Z anglického share-cropping. Za pronájem pozemku je zaplaceno následně částí (share) sklizně (cropping). 17

18 Yunus se snaţil o nalezení a zřízení lepšího institucionálního udspořádání tak, aby tito potřební měli přístup ke kapitálu, kdykoliv ho potřebovali. Dle Schumpeterovy teorie 29 by musel představit inovaci, která by narušila původní trţní rovnováhu (status quo) a zároveň transformovala společenský systém na na spravedlivější a efektivnější tak, aby bylo chudým ţenám umoţněno dosáhnout svých cílů. Tento systém by tak mohl být nazván výkonným, resp. účinným, společenským systémem. Jako zkušený ekonom Yunus pochopil, ţe řešení světové chudoby udrţitelným způsobem jde daleko za hranice charity nebo systému podobnému podporám v hmotné nouzi. Byl si jistý, ţe trh je tím správným zařízením a kapitál tím správným prostředkem k vyřešení tohoto problému Bankovnictví pro chudé Za předpokladu, ţe chudí neměli přístup k finančním prostředkům, bylo jasné, ţe sektor úvěrových sluţeb pro tuto část obyvatelstva musel přijít s novými produkty a postupy, a s novou definicí dosavadních standardů daného odvětví s tím, ţe musel být připraven nést vysokou míru rizika a nejistoty. Jinými slovy by se mělo jednat o to, co akademická obec a teoretikové nazývají zásadní, resp. průlomovou, inovací. Na rozdíl od postupné inovace, která staví na existujících produktech a technologiích, ta průlomová musí vytvořit sluţby a produkty naprosto nové, od počátku. Je zaloţena na nových technologiích a postupech, není kontinuální a zpravidla vyţaduje tzv. posun paradigmatu, tedy celkového nahlíţení a chápání, daného odvětví. 31 Přesně toto udělal Yunus svým rozhodnutím poskytovat půjčky chudým a nemajetným. Banka Grameen, nazývána také banka chudých, se zrodila z touhy narušit dosavadní nespravedlivý systém, ve kterém neexistovala ţádná formální insitutce, která by dokázala uspokojit potřeby chudých. 29 Schumpeter, J. Capitalism, socialism and democracy. New York : Harper Acs, Z. J.; Sany, J. Measuring the social value of innovation : the cases of Muhammad Yunus, Grameen Bank and Bill Gates, Microsoft. Measuring the Social Value of Innovation: A Link in the University Technology Transfer and Entrepreneurship Equation, Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth. 2009, vol. 19, s Leifer, R.; McDermott, C. M.; Peters, L. S. Radical innovation: how mature companies can outsmart upstarts. Boston, MA : Harvard Business School Press

19 V roce 1983, sedm let od původního experimentu s vytvořením Grameen Bank, byl v Bandlagéši přijat zvláštní zákon, který umoţňoval registraci mikrofinančních institucí a banka Grameen tedy byla formálně zaregistrována. Revoluční projekt banky byl zaloţen na teorii, která předpokládala, ţe za daných okolností můţe úvěr pomoci chudým akumulovat kapitál, a ti zároveň investují do takových aktiv, která mají výnos vyšší neţ je placený úrok z úvěru. 32 Aby bylo klientům banky umoţněno dosáhnout zisku a akumulovat kapitál, Grameen Bank přišla s novým a jednoduchým produktem, s pomocí kterého, by měla uvedeného dosáhnout jednoleté půjčky s rovnoměrným týdenním splácením, které začíná jiţ týden po poskytnutí půjčky, úročení ve výši 20%, jednotlivá splátka do výše 2% po dobu 50 týdnů a splátka úroku nejvýše 4 taka týdně při půjčce 1000 taka. 33 Klíčem bylo poskytnutí malých půjček a nastavit jejich splácení po malých částkách v průběhu delšího časového období, aby tím bylo umoţněno klientům pořídit si majetek, při zachování schopnosti generovat zisk, který by pokrýval úrokové náklady. K vypořádání se s problémem zajištění úvěrů banka zavedla koncept skupinového půjčování, přičemţ se spoléhala na prostou důvěru a společenský kapitál. Klienti se stávali částí pětičlenných skupin, kde na sebe a na své chování v jejím rámci dohlíţeli. Odpovědnost za splácení své půjčky zůstává čistě na jednotlivých členech, zatímco skupina dohlíţí na to, aby se kaţdý člen choval zodpovědně a nedostával se do problémů se splácením. Neexistuje zde ţádná společná odpovědnost, to znamená, ţe ostatní členové nejsou hmotně odpovědní za problematického člena a jeho úvěr. Od úplného počátku se profesor Yunus snaţil vytvořit banku Grameen tak, aby její vlastnictví a kontrola nad ní zůstávala v rukou mnohých těch, kterým poskytovala úvěry. Jakmile se klientovi, resp. v tomto případě stále klientce, podaří uspořit dostatečnou částku, koupí si jednu, a právě jednu, akcii banky, která stála 3 dolary. 34 Muhammad Yunus se od samého počátku zaměřil na řešení chudoby, které bylo jeho osobním cílem od těch dob, kdy byl svědkem neutěšených podmínek, zejména místních ţen, 32 Wahid, A. N. M. The Grameen Bank and poverty alleviation in Bangladesh: Theory, evidence and limitations. The American Journal of Economics and Sociology, vol. 53, no Taka je oficiální měnou Bangladéše, mezinárodní značka je BDT. Jednomu USD odpovídá zhruba 80 BDT. Data dostupná na 34 Abed, F. H.; Matin, I. Beyond lending: how microfinance creates new forms of capital to fight poverty. Innovations. World Economic Forum Special Issue. Davos, 2008, s

20 v jeho rodné vesnici Jobra v okrese Chittagong. Výsledkem snaţení byl vznik průlomové finanční inovace, k jejímuţ rozšíření poslouţilo zaloţení Grameen Bank. Banka rozšířila moţnosti lokálního úvěrového trhu a provedla systémovou společenskou změnu, která poskytla prospěch té části obyvatelstva, na kterou byla orientovaná, tudíţ chudým venkovským ţenám. Banka Grameen tímto znovu definovala odvětví, představila nové standardy, normy a sluţby, které neexistovaly před příchodem a realizací výše popisovaného nápadu Výkonnost banky Grameen Za dobu kratší 30 let se M. Yunusovi a jeho klientům podařilo posunout projekt banky od lokálního sociálního experimentu k ţivotaschopné korporaci, s celkovými aktivy ve výši 670 milionů amerických dolarů. Banka zaměstnává více neţ zaměstnanců ve svých 2500 pobočkách po celém Bangladéši. 35 Ve studii prováděné v roce 1998 bylo zjištěno, ţe celkový přínos banky na celkovém HDP země byl v letech v průměru 1,3%. 36 Při pohledu na aktiva je nutné podotknout, ţe 94% akcií banky je v drţení klientů, zbylých 6% je v rukou bangladéšské vlády. Z dalšího průzkumu prováděného v letech , který pokrýval 67 vesnic a 1798 domácností, vyplývá, ţe mikrofinancování zvyšuje spotřebu sledovaných domácností s pozitivním dopadem na místní ekonomiku. 37 Nutno zde zmínit, ţe zejména v poslední době je mikrofinancování kritizováno za poskytování čistě spotřebitelských úvěrů, které nevedou ke zlepšení ekonomické situace příjemců, ani lokálních ekonomik. Nemalou vinu a zásluhu na této kritice mají mikrofinanční institutec, které tímto přístupem své klienty zneuţívají, jde jim jen a pouze o profit a nemají nejmenší zájem na jakémkoliv společensky odpovědném dopadu svého podnikání. Jejich činnost má tedy spíše dopady společensky nezodpovědné a antisociální. I to je jeden z hlavních problémů, se kterými se současné mikrofinancování musí potýkat. Více o této záleţitosti v kapitole o úspěších a výzvách mikrofinancí. 35 Data z webové stránky banky Grameen. Dostupné na 36 Alamgir, M. Contribution of Grameen Bank to to gross domestic product of Bangladesh. Preliminary estimates. Grameen Trust, Dhaka, Bangladesh, Khandker, R. S. Microfinance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh. The World Bank Economic Review. 2005, Bangladesh, vol. 19, no. 2, s

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský fond pro regionální rozvoj. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancované ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou udržitelným a efektivním způsobem investování do

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více