ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM"

Transkript

1 ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM Ing. Marie Sedlářová Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/ Jsem odpovědný občan?!. Recenze: Ing. Lenka Macíková Název kurzu: Odpovědný přístup k financím Autor: Ing. Marie Sedlářová Vydání: první, 2013 Počet stran: 99

2 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Číslo: Realizace: Partneři: Jsem odpovědný občan?! CZ.1.07/3.1.00/ ATHEGA Černí koně o.s., Sdruţení rodičů a přátel školy v Klimkovicích Ing. Marie Sedlářová ATHEGA

3 3 POKYNY KE STUDIU Odpovědný přístup k financím Pro studium problematiky Odpovědný přístup k financím jste obdrţeli studijní balík obsahující: Vzdělávací manuál pro samostudium obsahující i pokyny ke studiu, Přístup na webový portál projektu obsahující doplňkové animace vybraných částí kapitol, CD-ROM s přílohami vybraných částí kapitol. Prerekvizity Pro studium tohoto manuálu se předpokládá minimální povědomí o dané problematice. Cílem vzdělávacího manuálu Cílem manuálu je seznámení s finanční gramotností občanů, principy hospodaření s penězi, sestavením rodinného rozpočtu a základní nabídkou finančních produktů. Nabídka vkladových, úvěrových či pojistných produktů je velice široká, je tedy otázkou, zdali se občané v tomto mnoţství dokáţí skutečně orientovat. Záměrem je i seznámení se základními pojmy v oblasti financí. Důleţitým bodem vzdělávacího manuálu je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování při zadluţení se. Po prostudování modulu by měl být občan schopen zvládnout rozpoznat úvěr dobrý a špatný, aby se svou důvěřivostí nedostal do zbytečných potíţí. Zároveň manuál poskytne informace, které navazují na nezvládnutí osobních financí, tedy co se můţe stát při předluţení, na koho se můţeme v takovém případě obrátit. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do vzdělávacího kurzu Odpovědný přístup k financím, ale můţe jej studovat i zájemce z široké veřejnosti, pokud splňuje poţadované prerekvizity. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se můţe výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níţe popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a můţe vám slouţit jako hrubé vodítko pro rozvrţení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas můţe zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří jiţ v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, ţe jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protoţe většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a vyuţití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací.

5 5 Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru vzdělávacího materiálu v Klíči k řešení. Pouţívejte je aţ po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, ţe jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor Ing. Marie Sedlářová.

6 6 OBSAH 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost občanů Měření finanční gramotnosti v České republice Definice finanční gramotnosti Kdo je vlastně finančně gramotný občan? Rodinný rozpočet Pojem rodinný rozpočet Jak sestavit rodinný rozpočet ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ Spoření Formy spoření Fakta a čísla v České republice Investování Mezi typické investice patří Pojištění jako zajištění rodiny Pojem pojištění Druhy pojištění Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění Životní pojištění se složkou spoření Důchodová reforma jako forma zajištění se na stáří Důchodové spoření II. pilíř Doplňkové penzijní spoření III. pilíř ZADLUŽENÍ RODINNÉHO ROZPOČTU Typy úvěrů Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Spotřebitelské úvěry Zákon o spotřebitelských úvěrech Uzavírání úvěrové smlouvy a její náležitosti Na co si dát pozor při posuzování úvěru Zodpovědné zadlužování jako prevence dluhové pasti... 71

7 Nezadlužujte se zbytečně! Nekalé praktiky úvěrových společností Oddlužovací společnosti NEGATIVNÍ STRÁNKY PŘEDLUŽENÍ Fakta a čísla v České republice Rozhodčí řízení Novela zákona o finančním arbitrovi Novela zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů Exekuční řízení Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu Insolvenční řízení Úpadek a způsoby jeho řešení Oddlužení Fakta a čísla v České republice... 92

8 8 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně z peněz strach. Nemluvě o tom, ţe doposud nás nikdo neučil zásady hospodaření s penězi v rodině ani nakládání s moderními finančními produkty. Proto je dobré očistit své emoce k penězům, nemít strach o svůj charakter a naučit se být finančně gramotný. Čas věnovaný vydělávání peněz zabírá minimálně třetinu dne, je nerozumné své vydělané peníze nekontrolovaně či nezodpovědně utratit. Je třeba naučit se s penězi hospodařit, sestavit si třeba rodinný rozpočet. Finanční gramotnost je soubor dovedností a znalostí, které umoţňují, díky informovanosti, činit efektivní a zodpovědné rozhodnutí. Naším cílem je rozšířit osobní finanční gramotnost definovanou, jako schopnost analyzovat a spravovat osobní (rodinné) finanční prostředky, které mají vliv na materiální blahobyt. To zahrnuje schopnost činit správná finanční rozhodnutí, rozvíjet schopnost diskutovat o penězích a finančních otázkách, plánovat svou budoucnost s ohledem na finance a správně reagovat na osobní ţivotní události s ohledem na vlastní finanční situaci či na ekonomický stav v celkovém hospodářství. V první části tématu finanční gramotnost se budeme zabývat jejím pojmem a situací v České republice, ve druhé části pak budeme konkrétněji rozebírat finanční gramotnost praktikovanou v rodině ve formě finančního rozpočtu. 1.1 Finanční gramotnost občanů Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Posoudit finanční gramotnost občanů v České republice. Definovat finanční gramotnost. Zjistit svou finanční gramotnost pomocí dotazníku. Výklad Měření finanční gramotnosti v České republice Finanční gramotnost je pro ţivot v dnešní společnosti zcela zásadní. Jak však vyplynulo ze společné studie Ministerstva financí ČR a České národní banky (dále MF a

9 9 ČNB), Češi v této oblasti výrazně zaostávají. Všichni o ní mluví jiţ několik let, zaměstnala stovky řečníků na konferencích. A přitom je stále nízká. Řeč je o znalostech, dovednostech a hodnotových postojích občana v oblasti osobních, resp. rodinných financí. MF a ČNB připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace, a to na základě metodiky a doporučení OECD (která obdobné měření provádí také) s cílem zjistit momentální úroveň finanční gramotnosti dospělé populace a najít vhodné způsoby, jak tuto úroveň pozvednout. Ministerstvo financí zadalo společnosti STEM/MARK zatím naposledy v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace České republiky. [1] Na základě objektivních znalostí tedy vyplynuly zjištění v oblasti domácích financí, vytváření rezerv, porozumění finančním produktům, platební morálky, sjednávání smluv. Výsledky průzkumu například prokázaly dlouhodobé zkušenosti ČNB získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichţ jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. Zde jsou některé příklady: [2] - pouze 45% domácností si tvoří rozpočet, přičemţ jen jedna třetina dotazovaných pravidelně, - 60% dotázaných si odkládá peníze stranou jako rezervu, - třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří, přičemţ většina z nich říká, ţe neví z čeho, - třetině lidí se stalo, ţe jim byla předloţena tak dlouhá smlouva, ţe ji nepřečetli celou. Úplné shrnutí hlavních závěrů šetření i plné znění závěrečné zprávy je zveřejněno na internetových stránkách MF i ČNB s odkazem: Je zde uveřejněno i srovnání napříč zapojenými zeměmi do mezinárodního šetření OECD Definice finanční gramotnosti Zde je potřeba asi uvést, ţe problémem dnešní generace není ani tak skutečnost, ţe finanční vzdělanost těch, kdo dnes rozhodují v domácnostech o financích, je podprůměrná. Spíše je to nezájem svou finanční vzdělanost jakkoli zvyšovat a mnoţství špatných rozhodnutí pak u takových jedinců roste. Jednou z moţností, i kdyţ souhlasím s tím, ţe z hlediska perspektivy moţná neefektivní, je přinutit právě tyto lidi ve středním a pokročilejším věku, aby svou finanční gramotnost zvyšovali. Kromě potřeby porozumění a schopnosti činit kvalifikovaná rozhodnutí na finančních trzích je pak velmi důleţité lidem vysvětlit, ţe za své činy musí vést osobní zodpovědnost. To jsou základní kameny, na nichţ je postavena koncepce zvyšování finanční gramotnosti u dospělých lidí, a kdyţ se jí ČNB a MF mezi lidi podaří dostat, bude to určitě úspěch. Druhou moţností, která je určitě perspektivnější, ale je

10 10 spíše během na dlouhou trať, jejíţ výsledek bude patrný aţ za pár let, je pak právě soustředění se na mladší generaci. Taţení za vyšší gramotnost Čechů v oblasti osobních financí začalo jiţ na sklonku roku 2005, kdy v rámci aktivit za zlepšení podmínek bankovních klientů upozornil rezort financí na potřebu vzdělat naše občany, aby lépe rozuměli tomu, co je jim nabízeno, co a jak si mají vybrat a zejména jaké důsledky můţe, resp. bude mít jejich podpis na smlouvě o poskytnutí finanční sluţby. V následujících letech byl připraven plán, jak ve finančním vzdělávání postupovat. Byly navrţeny standardy pro výuku ve školách a v květnu roku 2010 posvětila vláda celkovou Národní strategii finančního vzdělávání. Česká republika se tak zařadila mezi několik málo zemí na světě, jeţ mají schválenu koncepci na celonárodní úrovni. Definice finanční gramotnosti, vymezená v rámci dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání, je nezbytným východiskem pro tvorbu standardů finanční gramotnosti a tvorbu vzdělávacích programů a aktivit. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či chcete-li rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři sloţky: gramotnost peněţní, cenovou a rozpočtovou. [3] Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běţný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Významnou sloţkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám sluţeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního či rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé ţivotní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost obsahuje vedle výše popsané obecné sloţky také dvě sloţky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních pasiv, tedy závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a sluţeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či sluţby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní ţivotní situaci Kdo je vlastně finančně gramotný občan? Shrnutím hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti MF a ČNB je finančně gramotný občan mimo jiné jestliţe (rozdělením dle tematického okruhu): [2]

11 11 a) Domácí finance - má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz - sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodrţování - plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu - je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu b) Vytváření rezerv - vytváří si rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu - tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na nepředvídatelný výdaj ), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří - jiţ přemýšlel o tom, z čeho bude ţít ve stáří c) Finanční produkty - při výběru finančního produktu zvaţuje více nabídek a více zdrojů informací - zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně pouţívá - je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty např. platebními kartami - ví, co dělat, kdyţ dojde k odcizení či ztrátě platební karty - ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr d) Chování a zvyklosti ve světě financí - platí své účty včas - sleduje svoji finanční situaci - dříve, neţ si něco koupí, pečlivě zvaţuje, zda si to můţe dovolit - uvědomuje si, ţe nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamţitou likviditu - má připraveno řešení v případě obtíţné finanční situace - informuje věřitele o své neschopnosti splácet e) Znalosti ze světa financí - ví, ţe existuje pojištění vkladů - rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém ţivotě - zná výši inflace - ví, co znamená zkratka RPSN

12 12 - zná skutečný význam RPSN - ví, co znamená p. a. a p. m. f) Smlouvy a stížnosti - smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše - ví, ţe si můţe stěţovat a kde si můţe stěţovat - zná pojem rozhodčí doloţka Korespondenční úkol Výše uvedenou definicí gramotného občana jsem si pomohla k sestavení následujícího dotazníkového průzkumu. Šetření si klade za cíl zmapovat finanční gramotnost občanů na základě objektivních znalostí v oblasti financí. Zmapovat postoje chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním. Nejdříve si dovolím oslovit s dotazníkem, který najdete v Příloze 1, Vás, čtenáře. V první kapitole manuálu z toho důvodu, abyste si sami uvědomili, nakolik je toto téma důleţité a jaké mezery je třeba dotáhnout, abychom byli odpovědní ke svým vlastním financím. Věřím, ţe se po prostudování celého manuálu Odpovědný přístup financím budete více či méně cítit znalejší, neţ doposud. Své odpovědi pak můţete srovnat s výsledky dotazníkového průzkumu, který probíhal v listopadu a prosinci Interpretujme si některé závěry zjištěné na vzorku 43 osob. Domácí rozpočet sestavuje polovina dotázaných, z toho pouze 17% pravidelně kaţdý měsíc. Přitom právě analýza příjmů a výdajů je základem pro naše finanční rozhodování. Odpovědi v % můţete vidět v následujícím grafu 1.1. Při dotazu na vlastnění ţivotního či úrazového pojištění jsem rozdělila tazatele do kategorií podle věku. Zde je viditelné, ţe největší potřebu pojištění mají lidé v produktivním věku, logicky pak zabezpečují své rodiny. Naopak podíl lidí, kteří ani neuvaţují o sjednání ţivotního/úrazového pojištění je největší ve věku studentském a důchodovém. Tyto generace nemají většinou takovou zodpovědnost za své rodiny. Zaráţející však je, ţe v opozici pojištění nemovitosti/domácnosti či automobilu je pojištění osob podceňováno. Skoro 90 procent dotazovaných totiţ sdělilo, ţe má všechen majetek řádně pojištěn. Z toho by mohlo vyplynout, ţe majetku si lidé váţí více neţ svého zdraví. Podrobné rozdělení potřeb ţivotního či úrazového pojištění je interpretováno v grafu 1.2.

13 13 Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? 5% 17% Ano, sestavuji osobní či rodinný rozpočet pravidelně každý měsíc. Ano, občas sestavím osobní či rodinný rozpočet. 41% Ne, ale rád bych sestavoval/a, pokud bych tomu rozuměl/a. 37% Ne, nepovažuji to za důležité. Graf 1.1 Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? % Jste životně nebo úrazově pojištěný/ná? Ano, pojištění cítím jako nutnost zajistit sebe a svou rodinu. Ano, mám povinnost být pojištěný/á k úvěru. Ne, ale uvažuji nad sjednáním. Ne, necítím potřebu být pojištěn/a. Věk: Do 25 let let Nad 55 let Graf 1.2 Jste životně nebo úrazově pojištěný/á? S rozdělením podle pracovního zařazení vyuţívá jednoho nebo dvou úvěrových produktů nejvíce osob samostatně výdělečně činných, coţ moţná logicky vyplívá z povahy jejich práce. Zaráţející je asi fakt, ţe polovina nezaměstnaných osob dnes vyuţívá jednoho nebo dvou produktů na splátky. Nejméně pak vyuţívá moţnost zadluţit se osob, které čerpají peníze ze sociálních dávek. Tito lidé si asi zvykli na svůj standard a vědí, ţe jejich příjem se s největší pravděpodobností nezvýší. Výsledek dotazu je pak znázorněn v následujícím grafu 1.3.

14 Dle pracovního zařazení 14 Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Ne, nemám potřebu. Ne, ale v dohledné době budu potřebovat. Ano, využívám jednoho nebo dvou těchto produktů. Ano, mám nejméně tři splátky na tyto produkty měsíčně % Student Zaměstnanec OSVČ Poživatel sociálních dávek Nezaměstnaný Graf 1.3 Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Z dalších výstupů dotazníkového šetření můţeme uvést například, ţe smlouvám týkajících se financí před jejich podpisem nerozumí po jejich přečtení naprostá většina, z toho jen 33 procent uvedlo, ţe chtějí vysvětlení. Tzn., ţe tři čtvrtiny obyvatel podepisuje smlouvy, kterým nerozumí. Dále více neţ dvě třetiny českých domácností mají problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Dotazovala jsem se, jak moc je pro lidi obtíţné vyjít s příjmy: 40 procent odpovědělo, ţe je to pro ně spíše obtíţné, pro 17 procent velmi obtíţné. Tzn., ţe více neţ polovina domácností je ráda, kdyţ všechny výdaje pokryjí jejich příjmy. Čtvrtina pak neuměla spočítat, jestli je lepší mít výnos 200 korun nebo 15% ze tří tisícovek, coţ je naopak rozhodně špatný výsledek. Chvalitebné je, ţe v dnešní době povaţuje aţ 62 procent lidí za nutné spořit si na stáří, včetně studentů. 1.2 Rodinný rozpočet Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Vysvětlit, co znamená rodinný rozpočet a z čeho se skládá. Sestavit rodinný rozpočet.

15 15 Výklad Naučit se hospodařit s penězi není vţdy jednoduché, coţ vyplynulo z výše uvedeného dotazníkového průzkumu. Peníze jsou však součástí našeho ţivota, potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb a nejen jich. V současné době mají peníze převáţně virtuální podobu výplatu dostáváme na účet, ze kterého platíme převáţně bezhotovostně. Mnoho lidí tak nemá reálnou představu o výši svých nákladů. O to víc vzniká potřeba vedení domácího rozpočtu Pojem rodinný rozpočet Více neţ dvě třetiny českých domácností má problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Je to vůbec nejhorší výsledek, který Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v roce 2012 zaznamenalo v rámci šetření na toto téma [4]. Přitom by bylo ţádoucí, aby lidé hospodařili s přebytky, které by si ukládaly na pozdější pouţití. Základem úspěšného řízení osobních financí je správně sestavený osobní rozpočet. A ten by měl být také průběţně sledován a případně upravován. Data z výše zmíněného výzkumu z r společnosti STEM/MARK však vypovídají o tom, ţe pouze jeden ze tří Čechů sestavuje rozpočet pravidelně, a i s občasnými rozpočtáři se dostáváme jen na necelou polovinu. Ti, kteří finance nebilancují, by sice věděli, jak na to, ale povaţují to za zbytečnost. Zde je vidět, ţe finanční gramotnost není jen o tom umět sestavit přehled příjmů a výdajů domácnosti, ale také o uvědomění si, k čemu je to dobré. Pochválit respondenty můţeme pouze za to, ţe kdyţ uţ si rozpočet sestaví, tak ve většině případů sledují jeho dodrţování. Ovšem správně by to měli dělat všichni. Malé vyznamenání udělme 63 % dotazovaných, kteří plánují své výdaje na měsíc či více dopředu - tedy alespoň do příští výplaty. Stále však zbývá zhruba třetina respondentů, jeţ ani k tomuto horizontu nedohlédne. O nějakém udrţitelném plánování pak těţko můţe být řeč. Plánovat bychom měli také pro to, abychom se připravili na zlé časy, typickým příkladem je ztráta zaměstnání. Bohuţel zhruba čtvrtina respondentů uvedla, ţe vůbec neví, jak dlouho by zvládla pokrýt své ţivotní náklady v případě, ţe by přišla o svůj příjem. Neznalost můţeme poloţit na roveň nepřipravenosti. O nedostatečném zajištění pro případ takové nepříjemné situace hovoří i fakt, ţe pouze necelá polovina by ze svých rezerv dovedla pokrýt své běţné výdaje alespoň tři měsíce. Pouhá třetina Čechů odkládá část svých výdělků stranou pro případ, ţe se ocitnou bez práce. Samozřejmě lze namítnout, ţe řada lidí nemyslí na konkrétní krizové situace a tvoří si rezervy na cokoli. To platí pro 60 % obyvatel. Češi si nejčastěji odkládají desátek na běţný účet, pětina pak zůstává věrná obálkám v šuplíku anebo hrníčku na kredenci. I takové spontánní odpovědi zaznamenali tazatelé v průběhu výzkumu. Naopak pětině občanů nezbývá z výplaty nic, co by uspořili - jejich rezervy zůstávají na nule. [1]

16 16 K čemu je nám dobře a reálně sestavený rodinný rozpočet? - Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací, - mnohdy najdeme zdroje pro rezervy a úspory, - zvládneme nečekané výdaje, - můţeme předejít vytváření zbytečných dluhů, - vytvoříme si správné návyky, - staneme se správci svých peněz Jak sestavit rodinný rozpočet Postup sestavení rozpočtu je následující: A) sepsat a sečíst si všechny čisté příjmy domácnosti B) sepsat seznam všech měsíčních výdajů C) porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji určíme, kolik jsme schopni spořit A) PŘÍJMY Základem dobrého rodinného rozpočtu je kompletní přehled příjmů. Ty je třeba rozdělit na pravidelné příjmy, které plynou z určitého smluvního vztahu, a na ostatní příjmy. Na jejich opakování není vhodné spoléhat. Kaţdá rodina by měla velmi střídmě a opatrně hodnotit budoucí příjmy. Hlavně by v ţádném případě neměla počítat s jejich zvýšením, neţ se vyšší výplata opravdu několikrát objeví na účtu. Lidé dělají v otázce analýzy příjmů často chybu v předpokladu, ţe příjmy budou vyplaceny přesně v okamţiku, kdy to je nejdříve moţné. Málokdo je ochoten předpokládat, ţe se jeho výplata zpozdí, protoţe zaměstnavatel se dostane do potíţí. Celé roky se to příliš nedělo, protoţe ekonomika rostla a všechno šlo tak, jak má. Máme však zkušenosti z roku 2008 a let následných, kdy spousta firem a potaţmo zaměstnanců musela přistoupit k opoţděným či rozděleným výplatám mezd. Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Dělíme je na několik druhů podle toho, odkud do domácnosti přicházejí: [5] a) aktivní musíme něco vykonat, mzda, plat, příjmy z brigády, příjmy z podnikání, nepeněţní příjem poukázky, stravenky, b) pasivní - nic neděláte a přece Vám peníze přicházejí, sociální dávky rodičovská dovolená, invalidní důchod, starobní důchod,

17 17 příjem z pronájmu auta, bytu, chaty, pole, úroky ze spoření na spořicím účtu, státní podpory, příjmy z kapitálového majetku vznikají při vlastnění akcií, dluhopisů, podílových listů, příjem z know how licence z patentů, autorské honoráře, přeplatky navrácení přeplatku za energii, vrácení daně. Celková suma příjmů v domácím rozpočtu vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných členů rodiny, kteří přispívají na chod domácnosti. Sečtěte tedy všechny čisté příjmy domácnosti. B) VÝDAJE Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Udělejte si podrobný pomocný seznam veškerých výdajů. Můţeme je členit na pravidelné a nepravidelné, některé totiţ vydáváme jen jednou ročně (např. pojištění domácnosti, oprava auta, dovolená, atd.). Nebo je můţeme členit podle druhu, jako je v naší tabulce, tedy podle druhu pouţití. Vzpomeneme např. tyto výdaje: na bydlení hypoteční úvěr, nájem, SIPO, daně a poplatky z nemovitosti, komunální odpad, doprava, potraviny, drogerie, vzdělávání školné, krouţky dětem, knihy, koníčky sport, dovolená, kultura, splátky úvěrů, kreditních karet, spoření si na spořicích účtech, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné, nákup vybavení, opravy spotřebičů a spousta dalších výdajů domácnosti. C) VÝSLEDEK Po vyplnění příjmů a výdajů domácnosti porovnáte příjmovou a výdajovou stránku vašeho rozpočtu a zjistíte, jak hospodaříte. Vyjde-li Vám: - kladné číslo Gratuluji, umíte s financemi hospodařit! - nula nebo téměř nula Pozor, co vyděláte, ihned utratíte! Můţe nastat problém, pokud začnete utrácet ještě více či nastane nečekaná situace. - záporné číslo To je na pováţenou! Znovu projděte všechny výdaje a přemýšlejte, které jsou zbytečně a neadekvátně vysoké.

18 18 Doporučení V případě, ţe je náš rozpočet často v záporných hodnotách, je namístě zapřemýšlet jak ušetřit v rodinném rozpočtu a na běţném provozu domácnosti. Co nás zbytečně připravuje o peníze a jak uspořit alespoň pár stovek měsíčně? Můţeme zhodnotit cenu energií u té či oné firmy, jestli by pro nás neměla levnější nabídku právě jiná společnost. Nepotřebnými výdaji pak můţete určit třeba koupi alkoholu, cigaret, sobotní obědy v restauraci a další. Dejme si ruku na srdce, jestli nejsme při nákupech hodně marnotratní, uvaţujeme vůbec, jestli máme finance na koupi toho draţšího? Ne vţdy to nejlevnější ale musí být také nejlepší. Nejlevnější zimní pneumatiky nám pravděpodobně nezaručí největší bezpečnost. Zlevněné potraviny s procházející zárukou nám nevydrţí věčně, musíme myslet na své zdraví. Šetřit na pojištění auta či dokonce ţivota tím, ţe vybereme z nejlevnější nabídky, nebude asi to pravé ořechové. Při jakékoli pojistné události se nám můţe vymstít naše šetření v nedostatečném finančním vypořádání pojišťovnou. Doporučením je i tvorba rezerv, odkládaná na horší časy. Nedílnou součástí bilance příjmů a výdajů by se tedy měla stát také přiměřeně vysoká částka určená právě na vytváření rezerv. Principiálně není ani tak důleţité, jakou částku si odkládáte stranou, ale hlavně to, zda se vytváření finančních rezerv stane pevnou součástí osobního či rodinného rozpočtu. Důleţitá je hlavně pravidelnost. Odkládat spoření aţ na dobu, kdy si to budu moci dovolit, vypočtených z příjmů domácnosti. Výše pravidelného spoření by se měla pohybovat nejméně 10% z čistých příjmů domácnosti. Pokud nenajdeme rezervy a nedostaneme se do kladných čísel v rodinném rozpočtu, lehko pak podlehneme jedné z tisíce nabídek úvěrových produktů, které nás dennodenně obklopují v reklamách. Kaţdý nový úvěr je potřeba předem zváţit, zda je nutný a jestli si na novou věc nemůţeme raději našetřit (např. na spotřební zboţí). Kaţdý úvěr je potřeba jednou zaplatit, a to včetně nemalých úroků. Právě splátky úvěru patří mezi povinné měsíční výdaje, které výrazně kaţdý měsíc omezují náš prostor pro sniţování dalších rodinných výdajů a moţnost tvořit si vlastní úspory. Řešený příklad Rozpočet si můţeme stanovit na libovolné časové období. Měsíční rodinný rozpočet můţe například vypadat následovně.

19 19 Tab. 1 Příklad rodinného měsíčního rozpočtu (v Kč) PŘÍJMY Plat A Plat B Stravenky a poukázky Ostatní Celkem VÝDAJE Náklady na bydlení Nájemné, fond oprav Energie, vodné, stočné Daně a jiné poplatky Sluţby Televize, rozhlas 300 Telefon, internet Doprava Benzín Oprava automobilu Jízdné 750 Reţie Potraviny Drogerie 600 Oblečení Léky 450 Ostatní Děti Školné 500 Krouţky, stravenky, Koníčky Sport, kultura Knihy a časopisy 100 Cestování, dovolená Ostatní Účty Poplatky za účty 100 Úvěry Splátka hypotéky Splátka spotřebitelských úvěrů Splátka kreditní karty Pojištění Ţivotní a úrazové pojištění Pojištění domácnosti Pojištění automobilu Spoření Penzijní připojištění Stavební spoření Spořicí účet Ostatní výdaje Nákup vybavení, opravy 3 900

20 20 Celkem VÝSLEDNÝ ROZPOČET (PŘEBYTEK/NEDOSTATEK) 2300 Úlohy k řešení 1.1. Rodinný rozpočet je vlastně technika, jak udrţet běţné příjmy a výdaje hotovosti v rovnováze a zároveň se vyrovnat s neplánovanými výdaji, vyţadujícími půjčky. Pro sestavení rozpočtu můţeme vyuţít papíru nebo také tabulku připravenou v MS Excel. V excelovském souboru je vše předpřipraveno, stačí jednotlivé poloţky zapisovat. V tabulce jsou výdaje více specifikovány, na některé výdaje bychom jednoduše mohli zapomenout. Samozřejmě kaţdý z nás má výdaje jiného druhu, proto račte jakékoli údaje poměnit k obrazu svému. Zjistit jak jsou na tom Vaše rodinné finance je tak jednoduché. Stačí si zaznamenat kaţdý nákup, bezhotovostní převod, hotovostní výdaj a na konci měsíce vše sečíst. Tyto výdaje se pak odečtou od příjmu a je jasné jak na tom Váš rodinný rozpočet je. Tabulku k sestavení Vašeho rodinného rozpočtu najdete v Příloze 2.

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Finanční vzdělávání v ČR

Finanční vzdělávání v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program : Studijní obor : Pracoviště: N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor Veronika Haštabová Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi

Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi Diplomová práce Autor: Blanka Bennourová Finance Vedoucí práce: RNDr.

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Klíčové faktory investičního rozhodování

Klíčové faktory investičního rozhodování Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Klíčové faktory investičního rozhodování Diplomová práce Autor: Bc. Martina Holcová Finance Vedoucí práce: Ing. Přemysl Rohlíček

Více

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Hanzlíková Monika Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha 04/2011

Více

Finanční poradenství v ČR

Finanční poradenství v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha duben,

Více

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí Bc. Jana Palovčáková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat finanční plánování jednotlivců a domácností,

Více

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců

Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Finanční gramotnost u znevýhodněných jedinců Bakalářská práce Autor: Alice Šamlotová Ekonomika a management zdravotních a

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková

Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi. Bc. Vendula Zemčíková Finanční gramotnost uživatelek azylových domů pro matky s dětmi Bc. Vendula Zemčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Finančně gramotný člověk si umí sestavit rozpočet domácnosti, nezadluží se tak, aby

Více