ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM"

Transkript

1 ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM Ing. Marie Sedlářová Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/ Jsem odpovědný občan?!. Recenze: Ing. Lenka Macíková Název kurzu: Odpovědný přístup k financím Autor: Ing. Marie Sedlářová Vydání: první, 2013 Počet stran: 99

2 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Číslo: Realizace: Partneři: Jsem odpovědný občan?! CZ.1.07/3.1.00/ ATHEGA Černí koně o.s., Sdruţení rodičů a přátel školy v Klimkovicích Ing. Marie Sedlářová ATHEGA

3 3 POKYNY KE STUDIU Odpovědný přístup k financím Pro studium problematiky Odpovědný přístup k financím jste obdrţeli studijní balík obsahující: Vzdělávací manuál pro samostudium obsahující i pokyny ke studiu, Přístup na webový portál projektu obsahující doplňkové animace vybraných částí kapitol, CD-ROM s přílohami vybraných částí kapitol. Prerekvizity Pro studium tohoto manuálu se předpokládá minimální povědomí o dané problematice. Cílem vzdělávacího manuálu Cílem manuálu je seznámení s finanční gramotností občanů, principy hospodaření s penězi, sestavením rodinného rozpočtu a základní nabídkou finančních produktů. Nabídka vkladových, úvěrových či pojistných produktů je velice široká, je tedy otázkou, zdali se občané v tomto mnoţství dokáţí skutečně orientovat. Záměrem je i seznámení se základními pojmy v oblasti financí. Důleţitým bodem vzdělávacího manuálu je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování při zadluţení se. Po prostudování modulu by měl být občan schopen zvládnout rozpoznat úvěr dobrý a špatný, aby se svou důvěřivostí nedostal do zbytečných potíţí. Zároveň manuál poskytne informace, které navazují na nezvládnutí osobních financí, tedy co se můţe stát při předluţení, na koho se můţeme v takovém případě obrátit. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do vzdělávacího kurzu Odpovědný přístup k financím, ale můţe jej studovat i zájemce z široké veřejnosti, pokud splňuje poţadované prerekvizity. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se můţe výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níţe popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a můţe vám slouţit jako hrubé vodítko pro rozvrţení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas můţe zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří jiţ v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, ţe jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protoţe většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a vyuţití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací.

5 5 Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru vzdělávacího materiálu v Klíči k řešení. Pouţívejte je aţ po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, ţe jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor Ing. Marie Sedlářová.

6 6 OBSAH 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost občanů Měření finanční gramotnosti v České republice Definice finanční gramotnosti Kdo je vlastně finančně gramotný občan? Rodinný rozpočet Pojem rodinný rozpočet Jak sestavit rodinný rozpočet ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ Spoření Formy spoření Fakta a čísla v České republice Investování Mezi typické investice patří Pojištění jako zajištění rodiny Pojem pojištění Druhy pojištění Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění Životní pojištění se složkou spoření Důchodová reforma jako forma zajištění se na stáří Důchodové spoření II. pilíř Doplňkové penzijní spoření III. pilíř ZADLUŽENÍ RODINNÉHO ROZPOČTU Typy úvěrů Krátkodobé financování Dlouhodobé financování Spotřebitelské úvěry Zákon o spotřebitelských úvěrech Uzavírání úvěrové smlouvy a její náležitosti Na co si dát pozor při posuzování úvěru Zodpovědné zadlužování jako prevence dluhové pasti... 71

7 Nezadlužujte se zbytečně! Nekalé praktiky úvěrových společností Oddlužovací společnosti NEGATIVNÍ STRÁNKY PŘEDLUŽENÍ Fakta a čísla v České republice Rozhodčí řízení Novela zákona o finančním arbitrovi Novela zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů Exekuční řízení Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu Insolvenční řízení Úpadek a způsoby jeho řešení Oddlužení Fakta a čísla v České republice... 92

8 8 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně z peněz strach. Nemluvě o tom, ţe doposud nás nikdo neučil zásady hospodaření s penězi v rodině ani nakládání s moderními finančními produkty. Proto je dobré očistit své emoce k penězům, nemít strach o svůj charakter a naučit se být finančně gramotný. Čas věnovaný vydělávání peněz zabírá minimálně třetinu dne, je nerozumné své vydělané peníze nekontrolovaně či nezodpovědně utratit. Je třeba naučit se s penězi hospodařit, sestavit si třeba rodinný rozpočet. Finanční gramotnost je soubor dovedností a znalostí, které umoţňují, díky informovanosti, činit efektivní a zodpovědné rozhodnutí. Naším cílem je rozšířit osobní finanční gramotnost definovanou, jako schopnost analyzovat a spravovat osobní (rodinné) finanční prostředky, které mají vliv na materiální blahobyt. To zahrnuje schopnost činit správná finanční rozhodnutí, rozvíjet schopnost diskutovat o penězích a finančních otázkách, plánovat svou budoucnost s ohledem na finance a správně reagovat na osobní ţivotní události s ohledem na vlastní finanční situaci či na ekonomický stav v celkovém hospodářství. V první části tématu finanční gramotnost se budeme zabývat jejím pojmem a situací v České republice, ve druhé části pak budeme konkrétněji rozebírat finanční gramotnost praktikovanou v rodině ve formě finančního rozpočtu. 1.1 Finanční gramotnost občanů Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Posoudit finanční gramotnost občanů v České republice. Definovat finanční gramotnost. Zjistit svou finanční gramotnost pomocí dotazníku. Výklad Měření finanční gramotnosti v České republice Finanční gramotnost je pro ţivot v dnešní společnosti zcela zásadní. Jak však vyplynulo ze společné studie Ministerstva financí ČR a České národní banky (dále MF a

9 9 ČNB), Češi v této oblasti výrazně zaostávají. Všichni o ní mluví jiţ několik let, zaměstnala stovky řečníků na konferencích. A přitom je stále nízká. Řeč je o znalostech, dovednostech a hodnotových postojích občana v oblasti osobních, resp. rodinných financí. MF a ČNB připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace, a to na základě metodiky a doporučení OECD (která obdobné měření provádí také) s cílem zjistit momentální úroveň finanční gramotnosti dospělé populace a najít vhodné způsoby, jak tuto úroveň pozvednout. Ministerstvo financí zadalo společnosti STEM/MARK zatím naposledy v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace České republiky. [1] Na základě objektivních znalostí tedy vyplynuly zjištění v oblasti domácích financí, vytváření rezerv, porozumění finančním produktům, platební morálky, sjednávání smluv. Výsledky průzkumu například prokázaly dlouhodobé zkušenosti ČNB získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichţ jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. Zde jsou některé příklady: [2] - pouze 45% domácností si tvoří rozpočet, přičemţ jen jedna třetina dotazovaných pravidelně, - 60% dotázaných si odkládá peníze stranou jako rezervu, - třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří, přičemţ většina z nich říká, ţe neví z čeho, - třetině lidí se stalo, ţe jim byla předloţena tak dlouhá smlouva, ţe ji nepřečetli celou. Úplné shrnutí hlavních závěrů šetření i plné znění závěrečné zprávy je zveřejněno na internetových stránkách MF i ČNB s odkazem: Je zde uveřejněno i srovnání napříč zapojenými zeměmi do mezinárodního šetření OECD Definice finanční gramotnosti Zde je potřeba asi uvést, ţe problémem dnešní generace není ani tak skutečnost, ţe finanční vzdělanost těch, kdo dnes rozhodují v domácnostech o financích, je podprůměrná. Spíše je to nezájem svou finanční vzdělanost jakkoli zvyšovat a mnoţství špatných rozhodnutí pak u takových jedinců roste. Jednou z moţností, i kdyţ souhlasím s tím, ţe z hlediska perspektivy moţná neefektivní, je přinutit právě tyto lidi ve středním a pokročilejším věku, aby svou finanční gramotnost zvyšovali. Kromě potřeby porozumění a schopnosti činit kvalifikovaná rozhodnutí na finančních trzích je pak velmi důleţité lidem vysvětlit, ţe za své činy musí vést osobní zodpovědnost. To jsou základní kameny, na nichţ je postavena koncepce zvyšování finanční gramotnosti u dospělých lidí, a kdyţ se jí ČNB a MF mezi lidi podaří dostat, bude to určitě úspěch. Druhou moţností, která je určitě perspektivnější, ale je

10 10 spíše během na dlouhou trať, jejíţ výsledek bude patrný aţ za pár let, je pak právě soustředění se na mladší generaci. Taţení za vyšší gramotnost Čechů v oblasti osobních financí začalo jiţ na sklonku roku 2005, kdy v rámci aktivit za zlepšení podmínek bankovních klientů upozornil rezort financí na potřebu vzdělat naše občany, aby lépe rozuměli tomu, co je jim nabízeno, co a jak si mají vybrat a zejména jaké důsledky můţe, resp. bude mít jejich podpis na smlouvě o poskytnutí finanční sluţby. V následujících letech byl připraven plán, jak ve finančním vzdělávání postupovat. Byly navrţeny standardy pro výuku ve školách a v květnu roku 2010 posvětila vláda celkovou Národní strategii finančního vzdělávání. Česká republika se tak zařadila mezi několik málo zemí na světě, jeţ mají schválenu koncepci na celonárodní úrovni. Definice finanční gramotnosti, vymezená v rámci dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání, je nezbytným východiskem pro tvorbu standardů finanční gramotnosti a tvorbu vzdělávacích programů a aktivit. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či chcete-li rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři sloţky: gramotnost peněţní, cenovou a rozpočtovou. [3] Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běţný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Významnou sloţkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám sluţeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního či rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé ţivotní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost obsahuje vedle výše popsané obecné sloţky také dvě sloţky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních pasiv, tedy závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a sluţeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či sluţby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní ţivotní situaci Kdo je vlastně finančně gramotný občan? Shrnutím hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti MF a ČNB je finančně gramotný občan mimo jiné jestliţe (rozdělením dle tematického okruhu): [2]

11 11 a) Domácí finance - má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz - sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodrţování - plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu - je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu b) Vytváření rezerv - vytváří si rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu - tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na nepředvídatelný výdaj ), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří - jiţ přemýšlel o tom, z čeho bude ţít ve stáří c) Finanční produkty - při výběru finančního produktu zvaţuje více nabídek a více zdrojů informací - zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně pouţívá - je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty např. platebními kartami - ví, co dělat, kdyţ dojde k odcizení či ztrátě platební karty - ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr d) Chování a zvyklosti ve světě financí - platí své účty včas - sleduje svoji finanční situaci - dříve, neţ si něco koupí, pečlivě zvaţuje, zda si to můţe dovolit - uvědomuje si, ţe nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamţitou likviditu - má připraveno řešení v případě obtíţné finanční situace - informuje věřitele o své neschopnosti splácet e) Znalosti ze světa financí - ví, ţe existuje pojištění vkladů - rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém ţivotě - zná výši inflace - ví, co znamená zkratka RPSN

12 12 - zná skutečný význam RPSN - ví, co znamená p. a. a p. m. f) Smlouvy a stížnosti - smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše - ví, ţe si můţe stěţovat a kde si můţe stěţovat - zná pojem rozhodčí doloţka Korespondenční úkol Výše uvedenou definicí gramotného občana jsem si pomohla k sestavení následujícího dotazníkového průzkumu. Šetření si klade za cíl zmapovat finanční gramotnost občanů na základě objektivních znalostí v oblasti financí. Zmapovat postoje chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním. Nejdříve si dovolím oslovit s dotazníkem, který najdete v Příloze 1, Vás, čtenáře. V první kapitole manuálu z toho důvodu, abyste si sami uvědomili, nakolik je toto téma důleţité a jaké mezery je třeba dotáhnout, abychom byli odpovědní ke svým vlastním financím. Věřím, ţe se po prostudování celého manuálu Odpovědný přístup financím budete více či méně cítit znalejší, neţ doposud. Své odpovědi pak můţete srovnat s výsledky dotazníkového průzkumu, který probíhal v listopadu a prosinci Interpretujme si některé závěry zjištěné na vzorku 43 osob. Domácí rozpočet sestavuje polovina dotázaných, z toho pouze 17% pravidelně kaţdý měsíc. Přitom právě analýza příjmů a výdajů je základem pro naše finanční rozhodování. Odpovědi v % můţete vidět v následujícím grafu 1.1. Při dotazu na vlastnění ţivotního či úrazového pojištění jsem rozdělila tazatele do kategorií podle věku. Zde je viditelné, ţe největší potřebu pojištění mají lidé v produktivním věku, logicky pak zabezpečují své rodiny. Naopak podíl lidí, kteří ani neuvaţují o sjednání ţivotního/úrazového pojištění je největší ve věku studentském a důchodovém. Tyto generace nemají většinou takovou zodpovědnost za své rodiny. Zaráţející však je, ţe v opozici pojištění nemovitosti/domácnosti či automobilu je pojištění osob podceňováno. Skoro 90 procent dotazovaných totiţ sdělilo, ţe má všechen majetek řádně pojištěn. Z toho by mohlo vyplynout, ţe majetku si lidé váţí více neţ svého zdraví. Podrobné rozdělení potřeb ţivotního či úrazového pojištění je interpretováno v grafu 1.2.

13 13 Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? 5% 17% Ano, sestavuji osobní či rodinný rozpočet pravidelně každý měsíc. Ano, občas sestavím osobní či rodinný rozpočet. 41% Ne, ale rád bych sestavoval/a, pokud bych tomu rozuměl/a. 37% Ne, nepovažuji to za důležité. Graf 1.1 Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? % Jste životně nebo úrazově pojištěný/ná? Ano, pojištění cítím jako nutnost zajistit sebe a svou rodinu. Ano, mám povinnost být pojištěný/á k úvěru. Ne, ale uvažuji nad sjednáním. Ne, necítím potřebu být pojištěn/a. Věk: Do 25 let let Nad 55 let Graf 1.2 Jste životně nebo úrazově pojištěný/á? S rozdělením podle pracovního zařazení vyuţívá jednoho nebo dvou úvěrových produktů nejvíce osob samostatně výdělečně činných, coţ moţná logicky vyplívá z povahy jejich práce. Zaráţející je asi fakt, ţe polovina nezaměstnaných osob dnes vyuţívá jednoho nebo dvou produktů na splátky. Nejméně pak vyuţívá moţnost zadluţit se osob, které čerpají peníze ze sociálních dávek. Tito lidé si asi zvykli na svůj standard a vědí, ţe jejich příjem se s největší pravděpodobností nezvýší. Výsledek dotazu je pak znázorněn v následujícím grafu 1.3.

14 Dle pracovního zařazení 14 Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Ne, nemám potřebu. Ne, ale v dohledné době budu potřebovat. Ano, využívám jednoho nebo dvou těchto produktů. Ano, mám nejméně tři splátky na tyto produkty měsíčně % Student Zaměstnanec OSVČ Poživatel sociálních dávek Nezaměstnaný Graf 1.3 Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Z dalších výstupů dotazníkového šetření můţeme uvést například, ţe smlouvám týkajících se financí před jejich podpisem nerozumí po jejich přečtení naprostá většina, z toho jen 33 procent uvedlo, ţe chtějí vysvětlení. Tzn., ţe tři čtvrtiny obyvatel podepisuje smlouvy, kterým nerozumí. Dále více neţ dvě třetiny českých domácností mají problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Dotazovala jsem se, jak moc je pro lidi obtíţné vyjít s příjmy: 40 procent odpovědělo, ţe je to pro ně spíše obtíţné, pro 17 procent velmi obtíţné. Tzn., ţe více neţ polovina domácností je ráda, kdyţ všechny výdaje pokryjí jejich příjmy. Čtvrtina pak neuměla spočítat, jestli je lepší mít výnos 200 korun nebo 15% ze tří tisícovek, coţ je naopak rozhodně špatný výsledek. Chvalitebné je, ţe v dnešní době povaţuje aţ 62 procent lidí za nutné spořit si na stáří, včetně studentů. 1.2 Rodinný rozpočet Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Vysvětlit, co znamená rodinný rozpočet a z čeho se skládá. Sestavit rodinný rozpočet.

15 15 Výklad Naučit se hospodařit s penězi není vţdy jednoduché, coţ vyplynulo z výše uvedeného dotazníkového průzkumu. Peníze jsou však součástí našeho ţivota, potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb a nejen jich. V současné době mají peníze převáţně virtuální podobu výplatu dostáváme na účet, ze kterého platíme převáţně bezhotovostně. Mnoho lidí tak nemá reálnou představu o výši svých nákladů. O to víc vzniká potřeba vedení domácího rozpočtu Pojem rodinný rozpočet Více neţ dvě třetiny českých domácností má problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Je to vůbec nejhorší výsledek, který Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v roce 2012 zaznamenalo v rámci šetření na toto téma [4]. Přitom by bylo ţádoucí, aby lidé hospodařili s přebytky, které by si ukládaly na pozdější pouţití. Základem úspěšného řízení osobních financí je správně sestavený osobní rozpočet. A ten by měl být také průběţně sledován a případně upravován. Data z výše zmíněného výzkumu z r společnosti STEM/MARK však vypovídají o tom, ţe pouze jeden ze tří Čechů sestavuje rozpočet pravidelně, a i s občasnými rozpočtáři se dostáváme jen na necelou polovinu. Ti, kteří finance nebilancují, by sice věděli, jak na to, ale povaţují to za zbytečnost. Zde je vidět, ţe finanční gramotnost není jen o tom umět sestavit přehled příjmů a výdajů domácnosti, ale také o uvědomění si, k čemu je to dobré. Pochválit respondenty můţeme pouze za to, ţe kdyţ uţ si rozpočet sestaví, tak ve většině případů sledují jeho dodrţování. Ovšem správně by to měli dělat všichni. Malé vyznamenání udělme 63 % dotazovaných, kteří plánují své výdaje na měsíc či více dopředu - tedy alespoň do příští výplaty. Stále však zbývá zhruba třetina respondentů, jeţ ani k tomuto horizontu nedohlédne. O nějakém udrţitelném plánování pak těţko můţe být řeč. Plánovat bychom měli také pro to, abychom se připravili na zlé časy, typickým příkladem je ztráta zaměstnání. Bohuţel zhruba čtvrtina respondentů uvedla, ţe vůbec neví, jak dlouho by zvládla pokrýt své ţivotní náklady v případě, ţe by přišla o svůj příjem. Neznalost můţeme poloţit na roveň nepřipravenosti. O nedostatečném zajištění pro případ takové nepříjemné situace hovoří i fakt, ţe pouze necelá polovina by ze svých rezerv dovedla pokrýt své běţné výdaje alespoň tři měsíce. Pouhá třetina Čechů odkládá část svých výdělků stranou pro případ, ţe se ocitnou bez práce. Samozřejmě lze namítnout, ţe řada lidí nemyslí na konkrétní krizové situace a tvoří si rezervy na cokoli. To platí pro 60 % obyvatel. Češi si nejčastěji odkládají desátek na běţný účet, pětina pak zůstává věrná obálkám v šuplíku anebo hrníčku na kredenci. I takové spontánní odpovědi zaznamenali tazatelé v průběhu výzkumu. Naopak pětině občanů nezbývá z výplaty nic, co by uspořili - jejich rezervy zůstávají na nule. [1]

16 16 K čemu je nám dobře a reálně sestavený rodinný rozpočet? - Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací, - mnohdy najdeme zdroje pro rezervy a úspory, - zvládneme nečekané výdaje, - můţeme předejít vytváření zbytečných dluhů, - vytvoříme si správné návyky, - staneme se správci svých peněz Jak sestavit rodinný rozpočet Postup sestavení rozpočtu je následující: A) sepsat a sečíst si všechny čisté příjmy domácnosti B) sepsat seznam všech měsíčních výdajů C) porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji určíme, kolik jsme schopni spořit A) PŘÍJMY Základem dobrého rodinného rozpočtu je kompletní přehled příjmů. Ty je třeba rozdělit na pravidelné příjmy, které plynou z určitého smluvního vztahu, a na ostatní příjmy. Na jejich opakování není vhodné spoléhat. Kaţdá rodina by měla velmi střídmě a opatrně hodnotit budoucí příjmy. Hlavně by v ţádném případě neměla počítat s jejich zvýšením, neţ se vyšší výplata opravdu několikrát objeví na účtu. Lidé dělají v otázce analýzy příjmů často chybu v předpokladu, ţe příjmy budou vyplaceny přesně v okamţiku, kdy to je nejdříve moţné. Málokdo je ochoten předpokládat, ţe se jeho výplata zpozdí, protoţe zaměstnavatel se dostane do potíţí. Celé roky se to příliš nedělo, protoţe ekonomika rostla a všechno šlo tak, jak má. Máme však zkušenosti z roku 2008 a let následných, kdy spousta firem a potaţmo zaměstnanců musela přistoupit k opoţděným či rozděleným výplatám mezd. Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Dělíme je na několik druhů podle toho, odkud do domácnosti přicházejí: [5] a) aktivní musíme něco vykonat, mzda, plat, příjmy z brigády, příjmy z podnikání, nepeněţní příjem poukázky, stravenky, b) pasivní - nic neděláte a přece Vám peníze přicházejí, sociální dávky rodičovská dovolená, invalidní důchod, starobní důchod,

17 17 příjem z pronájmu auta, bytu, chaty, pole, úroky ze spoření na spořicím účtu, státní podpory, příjmy z kapitálového majetku vznikají při vlastnění akcií, dluhopisů, podílových listů, příjem z know how licence z patentů, autorské honoráře, přeplatky navrácení přeplatku za energii, vrácení daně. Celková suma příjmů v domácím rozpočtu vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných členů rodiny, kteří přispívají na chod domácnosti. Sečtěte tedy všechny čisté příjmy domácnosti. B) VÝDAJE Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Udělejte si podrobný pomocný seznam veškerých výdajů. Můţeme je členit na pravidelné a nepravidelné, některé totiţ vydáváme jen jednou ročně (např. pojištění domácnosti, oprava auta, dovolená, atd.). Nebo je můţeme členit podle druhu, jako je v naší tabulce, tedy podle druhu pouţití. Vzpomeneme např. tyto výdaje: na bydlení hypoteční úvěr, nájem, SIPO, daně a poplatky z nemovitosti, komunální odpad, doprava, potraviny, drogerie, vzdělávání školné, krouţky dětem, knihy, koníčky sport, dovolená, kultura, splátky úvěrů, kreditních karet, spoření si na spořicích účtech, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné, nákup vybavení, opravy spotřebičů a spousta dalších výdajů domácnosti. C) VÝSLEDEK Po vyplnění příjmů a výdajů domácnosti porovnáte příjmovou a výdajovou stránku vašeho rozpočtu a zjistíte, jak hospodaříte. Vyjde-li Vám: - kladné číslo Gratuluji, umíte s financemi hospodařit! - nula nebo téměř nula Pozor, co vyděláte, ihned utratíte! Můţe nastat problém, pokud začnete utrácet ještě více či nastane nečekaná situace. - záporné číslo To je na pováţenou! Znovu projděte všechny výdaje a přemýšlejte, které jsou zbytečně a neadekvátně vysoké.

18 18 Doporučení V případě, ţe je náš rozpočet často v záporných hodnotách, je namístě zapřemýšlet jak ušetřit v rodinném rozpočtu a na běţném provozu domácnosti. Co nás zbytečně připravuje o peníze a jak uspořit alespoň pár stovek měsíčně? Můţeme zhodnotit cenu energií u té či oné firmy, jestli by pro nás neměla levnější nabídku právě jiná společnost. Nepotřebnými výdaji pak můţete určit třeba koupi alkoholu, cigaret, sobotní obědy v restauraci a další. Dejme si ruku na srdce, jestli nejsme při nákupech hodně marnotratní, uvaţujeme vůbec, jestli máme finance na koupi toho draţšího? Ne vţdy to nejlevnější ale musí být také nejlepší. Nejlevnější zimní pneumatiky nám pravděpodobně nezaručí největší bezpečnost. Zlevněné potraviny s procházející zárukou nám nevydrţí věčně, musíme myslet na své zdraví. Šetřit na pojištění auta či dokonce ţivota tím, ţe vybereme z nejlevnější nabídky, nebude asi to pravé ořechové. Při jakékoli pojistné události se nám můţe vymstít naše šetření v nedostatečném finančním vypořádání pojišťovnou. Doporučením je i tvorba rezerv, odkládaná na horší časy. Nedílnou součástí bilance příjmů a výdajů by se tedy měla stát také přiměřeně vysoká částka určená právě na vytváření rezerv. Principiálně není ani tak důleţité, jakou částku si odkládáte stranou, ale hlavně to, zda se vytváření finančních rezerv stane pevnou součástí osobního či rodinného rozpočtu. Důleţitá je hlavně pravidelnost. Odkládat spoření aţ na dobu, kdy si to budu moci dovolit, vypočtených z příjmů domácnosti. Výše pravidelného spoření by se měla pohybovat nejméně 10% z čistých příjmů domácnosti. Pokud nenajdeme rezervy a nedostaneme se do kladných čísel v rodinném rozpočtu, lehko pak podlehneme jedné z tisíce nabídek úvěrových produktů, které nás dennodenně obklopují v reklamách. Kaţdý nový úvěr je potřeba předem zváţit, zda je nutný a jestli si na novou věc nemůţeme raději našetřit (např. na spotřební zboţí). Kaţdý úvěr je potřeba jednou zaplatit, a to včetně nemalých úroků. Právě splátky úvěru patří mezi povinné měsíční výdaje, které výrazně kaţdý měsíc omezují náš prostor pro sniţování dalších rodinných výdajů a moţnost tvořit si vlastní úspory. Řešený příklad Rozpočet si můţeme stanovit na libovolné časové období. Měsíční rodinný rozpočet můţe například vypadat následovně.

19 19 Tab. 1 Příklad rodinného měsíčního rozpočtu (v Kč) PŘÍJMY Plat A Plat B Stravenky a poukázky Ostatní Celkem VÝDAJE Náklady na bydlení Nájemné, fond oprav Energie, vodné, stočné Daně a jiné poplatky Sluţby Televize, rozhlas 300 Telefon, internet Doprava Benzín Oprava automobilu Jízdné 750 Reţie Potraviny Drogerie 600 Oblečení Léky 450 Ostatní Děti Školné 500 Krouţky, stravenky, Koníčky Sport, kultura Knihy a časopisy 100 Cestování, dovolená Ostatní Účty Poplatky za účty 100 Úvěry Splátka hypotéky Splátka spotřebitelských úvěrů Splátka kreditní karty Pojištění Ţivotní a úrazové pojištění Pojištění domácnosti Pojištění automobilu Spoření Penzijní připojištění Stavební spoření Spořicí účet Ostatní výdaje Nákup vybavení, opravy 3 900

20 20 Celkem VÝSLEDNÝ ROZPOČET (PŘEBYTEK/NEDOSTATEK) 2300 Úlohy k řešení 1.1. Rodinný rozpočet je vlastně technika, jak udrţet běţné příjmy a výdaje hotovosti v rovnováze a zároveň se vyrovnat s neplánovanými výdaji, vyţadujícími půjčky. Pro sestavení rozpočtu můţeme vyuţít papíru nebo také tabulku připravenou v MS Excel. V excelovském souboru je vše předpřipraveno, stačí jednotlivé poloţky zapisovat. V tabulce jsou výdaje více specifikovány, na některé výdaje bychom jednoduše mohli zapomenout. Samozřejmě kaţdý z nás má výdaje jiného druhu, proto račte jakékoli údaje poměnit k obrazu svému. Zjistit jak jsou na tom Vaše rodinné finance je tak jednoduché. Stačí si zaznamenat kaţdý nákup, bezhotovostní převod, hotovostní výdaj a na konci měsíce vše sečíst. Tyto výdaje se pak odečtou od příjmu a je jasné jak na tom Váš rodinný rozpočet je. Tabulku k sestavení Vašeho rodinného rozpočtu najdete v Příloze 2.

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více