POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Transkript

1 POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně z peněz strach. Nemluvě o tom, že doposud nás nikdo neučil zásady hospodaření s penězi v rodině ani nakládání s moderními finančními produkty. Proto je dobré očistit své emoce k penězům, nemít strach o svůj charakter a naučit se být finančně gramotný. Čas věnovaný vydělávání peněz zabírá minimálně třetinu dne, je nerozumné své vydělané peníze nekontrolovaně či nezodpovědně utratit. Je třeba naučit se s penězi hospodařit, sestavit si třeba rodinný rozpočet. Finanční gramotnost je soubor dovedností a znalostí, které umožňují, díky informovanosti, činit efektivní a zodpovědné rozhodnutí. Naším cílem je rozšířit osobní finanční gramotnost definovanou, jako schopnost analyzovat a spravovat osobní (rodinné) finanční prostředky, které mají vliv na materiální blahobyt. To zahrnuje schopnost činit správná finanční rozhodnutí, rozvíjet schopnost diskutovat o penězích a finančních otázkách, plánovat svou budoucnost s ohledem na finance a správně reagovat na osobní životní události s ohledem na vlastní finanční situaci či na ekonomický stav v celkovém hospodářství. V první části tématu finanční gramotnost se budeme zabývat jejím pojmem a situací v České republice, ve druhé části pak budeme konkrétněji rozebírat finanční gramotnost praktikovanou v rodině ve formě finančního rozpočtu. 1.1 Finanční gramotnost občanů Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Posoudit finanční gramotnost občanů v České republice. Definovat finanční gramotnost.

2 2 Zjistit svou finanční gramotnost pomocí dotazníku. Výklad Měření finanční gramotnosti v České republice Finanční gramotnost je pro život v dnešní společnosti zcela zásadní. Jak však vyplynulo ze společné studie Ministerstva financí ČR a České národní banky (dále MF a ČNB), Češi v této oblasti výrazně zaostávají. Všichni o ní mluví již několik let, zaměstnala stovky řečníků na konferencích. A přitom je stále nízká. Řeč je o znalostech, dovednostech a hodnotových postojích občana v oblasti osobních, resp. rodinných financí. MF a ČNB připravilo šetření zaměřené na zjištění úrovně finanční gramotnosti české populace, a to na základě metodiky a doporučení OECD (která obdobné měření provádí také) s cílem zjistit momentální úroveň finanční gramotnosti dospělé populace a najít vhodné způsoby, jak tuto úroveň pozvednout. Ministerstvo financí zadalo společnosti STEM/MARK zatím naposledy v roce 2010 zmapovat finanční gramotnost dospělé populace České republiky. [1] Na základě objektivních znalostí tedy vyplynuly zjištění v oblasti domácích financí, vytváření rezerv, porozumění finančním produktům, platební morálky, sjednávání smluv. Výsledky průzkumu například prokázaly dlouhodobé zkušenosti ČNB získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichž jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. Zde jsou některé příklady: [2] - pouze 45% domácností si tvoří rozpočet, přičemž jen jedna třetina dotazovaných pravidelně, - 60% dotázaných si odkládá peníze stranou jako rezervu, - třetina lidí si nevytváří rezervy na stáří, přičemž většina z nich říká, že neví z čeho, - třetině lidí se stalo, že jim byla předložena tak dlouhá smlouva, že ji nepřečetli celou. Úplné shrnutí hlavních závěrů šetření i plné znění závěrečné zprávy je zveřejněno na internetových stránkách MF i ČNB s odkazem: Je zde uveřejněno i srovnání napříč zapojenými zeměmi do mezinárodního šetření OECD.

3 Definice finanční gramotnosti Zde je potřeba asi uvést, že problémem dnešní generace není ani tak skutečnost, že finanční vzdělanost těch, kdo dnes rozhodují v domácnostech o financích, je podprůměrná. Spíše je to nezájem svou finanční vzdělanost jakkoli zvyšovat a množství špatných rozhodnutí pak u takových jedinců roste. Jednou z možností, i když souhlasím s tím, že z hlediska perspektivy možná neefektivní, je přinutit právě tyto lidi ve středním a pokročilejším věku, aby svou finanční gramotnost zvyšovali. Kromě potřeby porozumění a schopnosti činit kvalifikovaná rozhodnutí na finančních trzích je pak velmi důležité lidem vysvětlit, že za své činy musí vést osobní zodpovědnost. To jsou základní kameny, na nichž je postavena koncepce zvyšování finanční gramotnosti u dospělých lidí, a když se jí ČNB a MF mezi lidi podaří dostat, bude to určitě úspěch. Druhou možností, která je určitě perspektivnější, ale je spíše během na dlouhou trať, jejíž výsledek bude patrný až za pár let, je pak právě soustředění se na mladší generaci. Tažení za vyšší gramotnost Čechů v oblasti osobních financí začalo již na sklonku roku 2005, kdy v rámci aktivit za zlepšení podmínek bankovních klientů upozornil rezort financí na potřebu vzdělat naše občany, aby lépe rozuměli tomu, co je jim nabízeno, co a jak si mají vybrat a zejména jaké důsledky může, resp. bude mít jejich podpis na smlouvě o poskytnutí finanční služby. V následujících letech byl připraven plán, jak ve finančním vzdělávání postupovat. Byly navrženy standardy pro výuku ve školách a v květnu roku 2010 posvětila vláda celkovou Národní strategii finančního vzdělávání. Česká republika se tak zařadila mezi několik málo zemí na světě, jež mají schválenu koncepci na celonárodní úrovni. Definice finanční gramotnosti, vymezená v rámci dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání, je nezbytným východiskem pro tvorbu standardů finanční gramotnosti a tvorbu vzdělávacích programů a aktivit. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či chcete-li rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních či rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. [3] Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Významnou složkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám služeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního či rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o

4 4 alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost obsahuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních pasiv, tedy závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci Kdo je vlastně finančně gramotný občan? Shrnutím hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti MF a ČNB je finančně gramotný občan mimo jiné jestliže (rozdělením dle tematického okruhu): [2] a) Domácí finance - má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz - sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování - plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu - je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu b) Vytváření rezerv - vytváří si rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu - tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na nepředvídatelný výdaj ), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří - již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří c) Finanční produkty - při výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a více zdrojů informací - zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá - je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty např. platebními kartami - ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty - ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr d) Chování a zvyklosti ve světě financí - platí své účty včas - sleduje svoji finanční situaci - dříve, než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit

5 5 - uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu - má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace - informuje věřitele o své neschopnosti splácet e) Znalosti ze světa financí - ví, že existuje pojištění vkladů - rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě - zná výši inflace - ví, co znamená zkratka RPSN - zná skutečný význam RPSN - ví, co znamená p. a. a p. m. f) Smlouvy a stížnosti - smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše - ví, že si může stěžovat a kde si může stěžovat - zná pojem rozhodčí doložka Korespondenční úkol Výše uvedenou definicí gramotného občana jsem si pomohla k sestavení následujícího dotazníkového průzkumu. Šetření si klade za cíl zmapovat finanční gramotnost občanů na základě objektivních znalostí v oblasti financí. Zmapovat postoje chování české populace v souvislosti s rodinnými financemi, úsporami a zajištěním. Nejdříve si dovolím oslovit s dotazníkem, který najdete v Příloze 1, Vás, čtenáře. V první kapitole manuálu z toho důvodu, abyste si sami uvědomili, nakolik je toto téma důležité a jaké mezery je třeba dotáhnout, abychom byli odpovědní ke svým vlastním financím. Věřím, že se po prostudování celého manuálu Odpovědný přístup financím budete více či méně cítit znalejší, než doposud. Své odpovědi pak můžete srovnat s výsledky dotazníkového průzkumu, který probíhal v listopadu a prosinci Interpretujme si některé závěry zjištěné na vzorku 43 osob. Domácí rozpočet sestavuje polovina dotázaných, z toho pouze 17% pravidelně každý měsíc. Přitom právě analýza příjmů a výdajů je základem pro naše finanční rozhodování. Odpovědi v % můžete vidět v následujícím grafu 1.1. Při dotazu na vlastnění životního či úrazového pojištění jsem rozdělila tazatele do kategorií podle věku. Zde je viditelné, že největší potřebu pojištění mají lidé v produktivním

6 6 věku, logicky pak zabezpečují své rodiny. Naopak podíl lidí, kteří ani neuvažují o sjednání životního/úrazového pojištění je největší ve věku studentském a důchodovém. Tyto generace nemají většinou takovou zodpovědnost za své rodiny. Zarážející však je, že v opozici pojištění nemovitosti/domácnosti či automobilu je pojištění osob podceňováno. Skoro 90 procent dotazovaných totiž sdělilo, že má všechen majetek řádně pojištěn. Z toho by mohlo vyplynout, že majetku si lidé váží více než svého zdraví. Podrobné rozdělení potřeb životního či úrazového pojištění je interpretováno v grafu 1.2. Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? 5% 17% Ano, sestavuji osobní či rodinný rozpočet pravidelně každý měsíc. Ano, občas sestavím osobní či rodinný rozpočet. 41% Ne, ale rád bych sestavoval/a, pokud bych tomu rozuměl/a. 37% Ne, nepovažuji to za důležité. Graf 1.1 Jste odpovědný/á ke svým financím natolik, že si sestavujete domácí rozpočet? % Jste životně nebo úrazově pojištěný/ná? Ano, pojištění cítím jako nutnost zajistit sebe a svou rodinu. Ano, mám povinnost být pojištěný/á k úvěru. Ne, ale uvažuji nad sjednáním. Ne, necítím potřebu být pojištěn/a. Věk: Do 25 let let Nad 55 let Graf 1.2 Jste životně nebo úrazově pojištěný/á?

7 7 S rozdělením podle pracovního zařazení využívá jednoho nebo dvou úvěrových produktů nejvíce osob samostatně výdělečně činných, což možná logicky vyplívá z povahy jejich práce. Zarážející je asi fakt, že polovina nezaměstnaných osob dnes využívá jednoho nebo dvou produktů na splátky. Nejméně pak využívá možnost zadlužit se osob, které čerpají peníze ze sociálních dávek. Tito lidé si asi zvykli na svůj standard a vědí, že jejich příjem se s největší pravděpodobností nezvýší. Výsledek dotazu je pak znázorněn v následujícím grafu 1.3. Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Ne, nemám potřebu. Dle pracovního zařazení Ne, ale v dohledné době budu potřebovat. Ano, využívám jednoho nebo dvou těchto produktů. Ano, mám nejméně tři splátky na tyto produkty měsíčně % Student Zaměstnanec OSVČ Poživatel sociálních dávek Nezaměstnaný Graf 1.3 Využíváte dnes nějakého produktu na splátky? Z dalších výstupů dotazníkového šetření můžeme uvést například, že smlouvám týkajících se financí před jejich podpisem nerozumí po jejich přečtení naprostá většina, z toho jen 33 procent uvedlo, že chtějí vysvětlení. Tzn., že tři čtvrtiny obyvatel podepisuje smlouvy, kterým nerozumí. Dále více než dvě třetiny českých domácností mají problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Dotazovala jsem se, jak moc je pro lidi obtížné vyjít s příjmy: 40 procent odpovědělo, že je to pro ně spíše obtížné, pro 17 procent velmi obtížné. Tzn., že více než polovina domácností je ráda, když všechny výdaje pokryjí jejich příjmy. Čtvrtina pak neuměla spočítat, jestli je lepší mít výnos 200 korun nebo 15% ze tří tisícovek, což je naopak rozhodně špatný výsledek. Chvalitebné je, že v dnešní době považuje až 62 procent lidí za nutné spořit si na stáří, včetně studentů.

8 8 1.2 Rodinný rozpočet Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly budete umět Vysvětlit, co znamená rodinný rozpočet a z čeho se skládá. Sestavit rodinný rozpočet. Výklad Naučit se hospodařit s penězi není vždy jednoduché, což vyplynulo z výše uvedeného dotazníkového průzkumu. Peníze jsou však součástí našeho života, potřebujeme je k zabezpečení základních potřeb a nejen jich. V současné době mají peníze převážně virtuální podobu výplatu dostáváme na účet, ze kterého platíme převážně bezhotovostně. Mnoho lidí tak nemá reálnou představu o výši svých nákladů. O to víc vzniká potřeba vedení domácího rozpočtu Pojem rodinný rozpočet Více než dvě třetiny českých domácností má problém vyjít se současnou výší jejich příjmů. Je to vůbec nejhorší výsledek, který Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v roce 2012 zaznamenalo v rámci šetření na toto téma [4]. Přitom by bylo žádoucí, aby lidé hospodařili s přebytky, které by si ukládaly na pozdější použití. Základem úspěšného řízení osobních financí je správně sestavený osobní rozpočet. A ten by měl být také průběžně sledován a případně upravován. Data z výše zmíněného výzkumu z r společnosti STEM/MARK však vypovídají o tom, že pouze jeden ze tří Čechů sestavuje rozpočet pravidelně, a i s občasnými rozpočtáři se dostáváme jen na necelou polovinu. Ti, kteří finance nebilancují, by sice věděli, jak na to, ale považují to za zbytečnost. Zde je vidět, že finanční gramotnost není jen o tom umět sestavit přehled příjmů a výdajů domácnosti, ale také o uvědomění si, k čemu je to dobré. Pochválit respondenty můžeme pouze za to, že když už si rozpočet sestaví, tak ve většině případů sledují jeho dodržování. Ovšem správně by to měli dělat všichni. Malé vyznamenání udělme 63 % dotazovaných, kteří plánují své výdaje na měsíc či více dopředu - tedy alespoň do příští výplaty. Stále však zbývá zhruba třetina respondentů, jež ani k tomuto horizontu nedohlédne. O nějakém udržitelném plánování pak těžko může být řeč.

9 9 Plánovat bychom měli také pro to, abychom se připravili na zlé časy, typickým příkladem je ztráta zaměstnání. Bohužel zhruba čtvrtina respondentů uvedla, že vůbec neví, jak dlouho by zvládla pokrýt své životní náklady v případě, že by přišla o svůj příjem. Neznalost můžeme položit na roveň nepřipravenosti. O nedostatečném zajištění pro případ takové nepříjemné situace hovoří i fakt, že pouze necelá polovina by ze svých rezerv dovedla pokrýt své běžné výdaje alespoň tři měsíce. Pouhá třetina Čechů odkládá část svých výdělků stranou pro případ, že se ocitnou bez práce. Samozřejmě lze namítnout, že řada lidí nemyslí na konkrétní krizové situace a tvoří si rezervy na cokoli. To platí pro 60 % obyvatel. Češi si nejčastěji odkládají desátek na běžný účet, pětina pak zůstává věrná obálkám v šuplíku anebo hrníčku na kredenci. I takové spontánní odpovědi zaznamenali tazatelé v průběhu výzkumu. Naopak pětině občanů nezbývá z výplaty nic, co by uspořili - jejich rezervy zůstávají na nule. [1] K čemu je nám dobře a reálně sestavený rodinný rozpočet? - Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací, - mnohdy najdeme zdroje pro rezervy a úspory, - zvládneme nečekané výdaje, - můžeme předejít vytváření zbytečných dluhů, - vytvoříme si správné návyky, - staneme se správci svých peněz Jak sestavit rodinný rozpočet Postup sestavení rozpočtu je následující: A) sepsat a sečíst si všechny čisté příjmy domácnosti B) sepsat seznam všech měsíčních výdajů C) porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji určíme, kolik jsme schopni spořit A) PŘÍJMY Základem dobrého rodinného rozpočtu je kompletní přehled příjmů. Ty je třeba rozdělit na pravidelné příjmy, které plynou z určitého smluvního vztahu, a na ostatní příjmy. Na jejich opakování není vhodné spoléhat. Každá rodina by měla velmi střídmě a opatrně hodnotit budoucí příjmy. Hlavně by v žádném případě neměla počítat s jejich zvýšením, než se vyšší výplata opravdu několikrát objeví na účtu. Lidé dělají v otázce analýzy příjmů často chybu v předpokladu, že příjmy budou vyplaceny přesně v okamžiku, kdy to je nejdříve možné. Málokdo je ochoten předpokládat, že se jeho výplata zpozdí, protože zaměstnavatel se

10 10 dostane do potíží. Celé roky se to příliš nedělo, protože ekonomika rostla a všechno šlo tak, jak má. Máme však zkušenosti z roku 2008 a let následných, kdy spousta firem a potažmo zaměstnanců musela přistoupit k opožděným či rozděleným výplatám mezd. Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Dělíme je na několik druhů podle toho, odkud do domácnosti přicházejí: [5] a) aktivní musíme něco vykonat, mzda, plat, příjmy z brigády, příjmy z podnikání, nepeněžní příjem poukázky, stravenky, b) pasivní - nic neděláte a přece Vám peníze přicházejí, sociální dávky rodičovská dovolená, invalidní důchod, starobní důchod, příjem z pronájmu auta, bytu, chaty, pole, úroky ze spoření na spořicím účtu, státní podpory, příjmy z kapitálového majetku vznikají při vlastnění akcií, dluhopisů, podílových listů, příjem z know how licence z patentů, autorské honoráře, přeplatky navrácení přeplatku za energii, vrácení daně. Celková suma příjmů v domácím rozpočtu vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných členů rodiny, kteří přispívají na chod domácnosti. Sečtěte tedy všechny čisté příjmy domácnosti. B) VÝDAJE Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Udělejte si podrobný pomocný seznam veškerých výdajů. Můžeme je členit na pravidelné a nepravidelné, některé totiž vydáváme jen jednou ročně (např. pojištění domácnosti, oprava auta, dovolená, atd.). Nebo je můžeme členit podle druhu, jako je v naší tabulce, tedy podle druhu použití. Vzpomeneme např. tyto výdaje: na bydlení hypoteční úvěr, nájem, SIPO, daně a poplatky z nemovitosti, komunální odpad, doprava, potraviny, drogerie, vzdělávání školné, kroužky dětem, knihy, koníčky sport, dovolená, kultura, splátky úvěrů, kreditních karet, spoření si na spořicích účtech, stavební spoření, penzijní připojištění a jiné, nákup vybavení, opravy spotřebičů a spousta dalších výdajů domácnosti.

11 11 C) VÝSLEDEK Po vyplnění příjmů a výdajů domácnosti porovnáte příjmovou a výdajovou stránku vašeho rozpočtu a zjistíte, jak hospodaříte. Vyjde-li Vám: - kladné číslo Gratuluji, umíte s financemi hospodařit! - nula nebo téměř nula Pozor, co vyděláte, ihned utratíte! Může nastat problém, pokud začnete utrácet ještě více či nastane nečekaná situace. - záporné číslo To je na pováženou! Znovu projděte všechny výdaje a přemýšlejte, které jsou zbytečně a neadekvátně vysoké. Doporučení V případě, že je náš rozpočet často v záporných hodnotách, je namístě zapřemýšlet jak ušetřit v rodinném rozpočtu a na běžném provozu domácnosti. Co nás zbytečně připravuje o peníze a jak uspořit alespoň pár stovek měsíčně? Můžeme zhodnotit cenu energií u té či oné firmy, jestli by pro nás neměla levnější nabídku právě jiná společnost. Nepotřebnými výdaji pak můžete určit třeba koupi alkoholu, cigaret, sobotní obědy v restauraci a další. Dejme si ruku na srdce, jestli nejsme při nákupech hodně marnotratní, uvažujeme vůbec, jestli máme finance na koupi toho dražšího? Ne vždy to nejlevnější ale musí být také nejlepší. Nejlevnější zimní pneumatiky nám pravděpodobně nezaručí největší bezpečnost. Zlevněné potraviny s procházející zárukou nám nevydrží věčně, musíme myslet na své zdraví. Šetřit na pojištění auta či dokonce života tím, že vybereme z nejlevnější nabídky, nebude asi to pravé ořechové. Při jakékoli pojistné události se nám může vymstít naše šetření v nedostatečném finančním vypořádání pojišťovnou. Doporučením je i tvorba rezerv, odkládaná na horší časy. Nedílnou součástí bilance příjmů a výdajů by se tedy měla stát také přiměřeně vysoká částka určená právě na vytváření rezerv. Principiálně není ani tak důležité, jakou částku si odkládáte stranou, ale hlavně to, zda se vytváření finančních rezerv stane pevnou součástí osobního či rodinného rozpočtu. Důležitá je hlavně pravidelnost. Odkládat spoření až na dobu, kdy si to budu moci dovolit, vypočtených z příjmů domácnosti. Výše pravidelného spoření by se měla pohybovat nejméně 10% z čistých příjmů domácnosti. Pokud nenajdeme rezervy a nedostaneme se do kladných čísel v rodinném rozpočtu, lehko pak podlehneme jedné z tisíce nabídek úvěrových produktů, které nás dennodenně obklopují v reklamách. Každý nový úvěr je potřeba předem zvážit, zda je nutný a jestli si na novou věc nemůžeme raději našetřit (např. na spotřební zboží). Každý úvěr je potřeba jednou zaplatit, a to včetně nemalých úroků. Právě splátky úvěru patří mezi povinné měsíční výdaje, které výrazně každý měsíc omezují náš prostor pro snižování dalších rodinných výdajů a možnost tvořit si vlastní úspory.

12 12 Řešený příklad Rozpočet si můžeme stanovit na libovolné časové období. Měsíční rodinný rozpočet může například vypadat následovně. Tab. 1 Příklad rodinného měsíčního rozpočtu (v Kč) PŘÍJMY Plat A Plat B Stravenky a poukázky Ostatní Celkem VÝDAJE Náklady na bydlení Nájemné, fond oprav Energie, vodné, stočné Daně a jiné poplatky Služby Televize, rozhlas 300 Telefon, internet Doprava Benzín Oprava automobilu Jízdné 750 Režie Potraviny Drogerie 600 Oblečení Léky 450 Ostatní Děti Školné 500 Kroužky, stravenky, Koníčky Sport, kultura Knihy a časopisy 100 Cestování, dovolená Ostatní Účty Poplatky za účty 100 Úvěry Splátka hypotéky Splátka spotřebitelských úvěrů

13 13 Splátka kreditní karty Pojištění Životní a úrazové pojištění Pojištění domácnosti Pojištění automobilu Spoření Penzijní připojištění Stavební spoření Spořicí účet Ostatní výdaje Nákup vybavení, opravy Celkem VÝSLEDNÝ ROZPOČET (PŘEBYTEK/NEDOSTATEK) 2300 Úlohy k řešení 1.1. Rodinný rozpočet je vlastně technika, jak udržet běžné příjmy a výdaje hotovosti v rovnováze a zároveň se vyrovnat s neplánovanými výdaji, vyžadujícími půjčky. Pro sestavení rozpočtu můžeme využít papíru nebo také tabulku připravenou v MS Excel. V excelovském souboru je vše předpřipraveno, stačí jednotlivé položky zapisovat. V tabulce jsou výdaje více specifikovány, na některé výdaje bychom jednoduše mohli zapomenout. Samozřejmě každý z nás má výdaje jiného druhu, proto račte jakékoli údaje poměnit k obrazu svému. Zjistit jak jsou na tom Vaše rodinné finance je tak jednoduché. Stačí si zaznamenat každý nákup, bezhotovostní převod, hotovostní výdaj a na konci měsíce vše sečíst. Tyto výdaje se pak odečtou od příjmu a je jasné jak na tom Váš rodinný rozpočet je. Tabulku k sestavení Vašeho rodinného rozpočtu najdete v Příloze 2. REJSTŘÍK POJMŮ Aktivní příjmy Cenová gramotnost Finanční gramotnost Pasivní příjmy Peněžní gramotnost Příjmy Rozpočtová gramotnost

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115

Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Rozpočet domácnosti VY_32_ INOVACE_06_115 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Nákupní zvyklosti 2008 průzkum Citibank Europe plc. 26. listopadu 2008, Praha

Nákupní zvyklosti 2008 průzkum Citibank Europe plc. 26. listopadu 2008, Praha Nákupní zvyklosti 2008 průzkum Citibank Europe plc. 26. listopadu 2008, Praha Cíl a metodika výzkumu Cílem výzkumu bylo popsat nákupní chování občanů České republiky před a po vánočních svátcích. Výzkum

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE Srpen 2016 Centrum výzkumu osobních finančních rizik Cíle průzkumu: Postoje studentů k riziku a vnímání rizika Vztah studentů k pojištění Znalost základních druhů

Více

Výsledky měření finanční gramotnosti

Výsledky měření finanční gramotnosti Andrej Babiš Lenka Jurošková 31. 5. 2016 Obsah 2 Ochrana spotřebitele na finančním trhu Nový zákon o spotřebitelském úvěru Novela zákona o platebním styku Ochrana spotřebitele 3 na finančním trhu 1 Jednotná

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Pracovní list Finanční plánování

Pracovní list Finanční plánování Pracovní list Finanční plánování Úkol č. 1 Vypište jak dále rozdělujeme příjmy a výdaje u osobního rozpočtu a ke každému druhu uveďte alespoň jeden příklad. Úkol č. 2 Eliška studuje střední školu. Od září

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více