Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ Sídlo: Školní 27, Senohraby Zřizovatel školy: obec Senohraby Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Miluše Staňková Internetové stránky: Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Senohraby, příspěvková organizace zřízená obcí Senohraby, je právním subjektem složeným z čtyř částí základní školy (ZŠ), mateřské školy (MŠ), školní jídelny (ŠJ) a školní družiny (ŠD).

2 Historie Dne 1. prosince 1937 byla vila Horka převzata do vlastnictví obce Senohraby a dne 1. ledna 1938 byla předána k řádnému vyučování řídícímu učiteli Josefu Bednářovi.

3 Historie V roce 1999 bylo rozhodnuto o přistavění nové MŠ a jídelny ke škole, provoz byl zahájen v roce 2001.

4 Základní škola je umístěna v původní starší budově, kde byla během letních prázdnin 2010 dokončena II. etapa rekonstrukce. Byla dokončena půdní přestavba, kde vznikla krásná prostorná třída, kuchyňka pro děti, učitelský kabinet, místnost na pomůcky a učebnice, WC pro dívky a chlapce, úklidová komora a skladovací prostor. Škola byla vybavena požárními hlásiči a novými protipožárními dveřmi splňujícími stávající normy ČSN Dále byla škola opatřena zateplovacím systémem a nově omítnuta. Před školou byl rozšířen prostor na hru a sport dětí koloběžky, malé hřiště na vybíjenou, koš na streetball, trampolína a panák na skákání.

5

6

7 Dokončení II. etapy rekonstrukce školy. Nová šatna pro žáky a učitele Keramická dílna

8 Škola je umístěna v klidném, vesnickém prostředí. ZŠ Senohraby je neúplná málotřídní škola pro žáky 1. stupně ZŠ, organizovaná jako pětitřídní, je charakteristická svojí rodinnou atmosférou. U školy je velká zahrada s hřištěm O VELKÉ PŘESTÁVCE? NA HŘIŠTĚ! realizováno dle návrhů žáků.

9 Chodby i třídy jsou vyzdobeny výtvarnými a projektovými pracemi žáků a květinami.

10

11 Ve škole je 6 tříd. 4 učebny, 1 školní družina v době vyučování je používána pro výuku anglického jazyka, hudební a dramatické výchovy, odpoledne pro činnost ŠD, 1 odborná učebna počítačová pracovna.

12 Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí

13

14 Třída, ve které v odpoledních hodinách probíhá zájmová činnost a PC pracovna.

15 ŠD je dobře vybavena pomůckami a hračkami, které se průběžně vyměňují a doplňují.

16 MŠ sídlí v nové přístavbě, která je se ZŠ spojena chodbou. Součástí MŠ v suterénu budovy je školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně společná pro obě zařízení. V 1. patře MŠ je třída určená pro starší děti a k odpolednímu odpočinku. Ve 2. patře mají třídu mladší děti. Obě třídy jsou uspořádány do tématicky zaměřených koutků pro námětové hry i další výchovnou a zájmovou činnost dětí. MŠ je dobře vybavena hračkami a dalšími pomůckami. Škola úzce spolupracuje s MŠ.

17 ŠJ je umístěna v přízemí budovy MŠ, do kuchyně byla zakoupena nová velká lednice a termobox.

18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Škola, ve které máme na děti čas. dbáme na individuální přistup ke každému a rozvoj dětské osobnosti jako celku ve všech směrech, zaměřujeme se na environmentální výchovu, která prolíná veškerou výukou i mimoškolními aktivitami, udržujeme a rozvíjíme rodinnou atmosféru školy, otevíráme školu veřejnosti, organizujeme akce, učíme děti znát své emoce a umět s nimi zacházet, k tomu využíváme zejména hodin dramatické výchovy, vytváříme širokou nabídku sportovních aktivit nejen pro sportovně nadané děti, využíváme místní tradice, historii a okolní přírodní prostředí, učíme hře na hudební nástroj každého v rámci jeho možností, účastníme se aktivně kulturního života obce, na škole pracuje mnoho kroužků (viz web. stránky školy) Pedagogický sbor se skládá ze 7 vyučujících + 2 vychovatelky ŠD, zastoupeny jsou mladé i zkušené pedagožky. Většina má odpovídající pedagogické vzdělání, případně si je postupně doplňuje. Ve sboru převažuje ochota k týmové spolupráci, k akceptování změn, charakteristická je aktivita a tvořivost ve výuce i v organizování mimoškolní činnosti.

19 Environmentální výchova

20 Staráme se o zvířátka

21 Dlouhodobé projekty Škola je registrována v síti škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), spolupracujeme s ekologickým sdružením TEREZA, které je českým garantem mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Ekotým školy, složený ze zástupců ročníků a zaměstnanců školy, řeší organizaci třídění odpadků, šetření energií, vodou a potravinami, plánuje projektový týden Země a školu v přírodě. Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd, se schází se svými připomínkami 1x měsíčně s ředitelkou školy. Přibližně 1x za měsíc (podle aktuální potřeby, nebo k významné příležitosti) se schází celá škola v komunitním kruhu. V rámci komunitních setkání povzbuzujeme děti k ohleduplnému, citlivému a zodpovědnému chování. Děti mají možnost své názory otevřeně říci, mohou vyjádřit poděkování kamarádovi, ohodnotit situaci ve škole. Často zde řešíme i otázky šetrného přístupu ke svému prostředí, připomínáme si významné události.

22 Komunitní kruh

23 Akce a zájmová činnost Učitelky vzájemně spolupracují na školních projektech každoročně se snažíme zrealizovat jeden celoroční a několik krátkodobějších. Zintenzivňujeme také spolupráci s MŠ a to zejména v oblasti grafomotoriky a logopedie, abychom usnadnili dětem vstup do 1.třídy. Účastníme se velkého množství výukových programů, besed, exkurzí, kulturních a sportovních akcí. Některé sami pořádáme nejen pro žáky naší školy, ale také pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. Každoročně vyjíždíme na týdenní ozdravný pobyt a poslední roky i na zimní pobyt na horách s lyžováním. Věnujeme se dětem i v odpoledních hodinách, v rozmanité řadě zájmových kroužků. Podrobný přehled akcí a zájmové činnosti najdete na internetových stránkách:

24 Projektová činnost Halloween Příprava vláčené buchty

25 Spolupráce ve školním roce Jsme partnerskou školou Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Garantem za školu je Mgr.Miluše Staňková. Spolupracujeme s různými ekologickými sdruženími Tereza, Toulcův dvůr, Eko - Říčany a Votice, s místními zájmovými sdruženími a zájmovými spolky - TJ Sokol Senohraby, Senohrabská beseda, Baráčníci, s Obecním úřadem, s MAS Říčansko a Posázaví. Prohlubujeme spolupráci s okolními školami, zejména ZŠ Mirošovice (málotřídní škola), ZŠ Mnichovice (škola i s 2. stupněm) a gymnasiem Open Gate v Babicích. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově a v Praze a externí školní psycholožkou. Škola poskytuje prostory pro výuku počítačů a angličtiny dospělých a zajišťuje vaření obědů pro důchodce. Škola má své webové stránky, které přinášejí veřejnosti základní informace o škole a jejích aktivitách ( ) a publikuje v místním časopise Senohrabská hláska.

26 Žáci 3. a 5. ročníku se zúčastnili projektu Kalibro 2010: Dosažené výsledky v porovnání s celorepublikovým průměrem: 3. ročník Úspěšnost v % Úspěšnost v % Úspěšnost v % Testovaná oblast Naše škola Celorepublikový průměr Vesnice Český jazyk 70,9 70,1 68,7 Matematika 78,0 61,9 60,4 Prvouka 67,1 60,4 58,9 5. ročník Testovaná oblast Úspěšnost v % Naše škola Úspěšnost v % Celorepublikový průměr Úspěšnost v % Vesnice Český jazyk 65,9 65,5 64,3 Matematika 71,4 48,0 45,3 Anglický jazyk 64,3 62,8 60,7 Přírodovědný základ 70,4 69,6 69,0 Humanitní základ 62,5 66,1 64,7 Z dotazníkového šetření firmy SCIO s.r.o. Mapa školy jasně vyplývá pozitivní hodnocení školy rodiči. Škola i nadále bude využívat ve svém procesu autoevaluace standardizovaných testů Kalibro, Scio aj.

27 Žáci 3. a 5. ročníku se zúčastnili projektu Kalibro: Testovaná oblast: 3.Ročník 2011 Úspěšnost v % Naše škola Úspěšnost v % Celorepublikový průměr Úspěšnost v % Vesnice Český jazyk 64,6 65,5 63,3 Matematika 72,0 59,1 56,9 Prvouka 64,8 63,4 61,1 Anglický jazyk 69,7 64,4 66,2 Testovaná oblast: 5.Ročník 2011 Úspěšnost v % Naše škola Úspěšnost v % Celorepublikový průměr Úspěšnost v % Vesnice Český jazyk 75,5 71,0 70,3 Matematika 62,4 47,4 46,0 Anglický jazyk 72,1 68,6 67,4 Přírodovědný základ 72,8 63,9 64,2 Humanitní základ 59,3 63,3 62,9 Společně s učitelkami ZŠ Mnichovice a ZŠ Mirošovice jsme vytvořily a vyzkoušely srovnávací testy pro žáky pátého ročníku. ZŠ Senohraby matematika, ZŠ Mnichovice anglický jazyk a ZŠ Mirošovice- český jazyk. Výsledky jsme společně s příslušnými učiteli obou škol konzultovali a vyvodili závěry pro další práci. Naši žáci dopadli velmi dobře.

28 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: ve dnech Činnost školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola systematicky umožňuje dětem i žákům rovnost přístupu ke vzdělávání s důrazem na zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivců. Zajišťuje bezpečné prostředí a přispívá ke zdravému vývoji žáků a dětí zejména podporou pozitivních vzájemných vztahů a pohody. Předpoklady pro řádnou činnost školy jsou na standardní úrovni. V jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání dosahovaly děti ve sledovaných činnostech dovedností odpovídajících jejich věkovým zvláštnostem a prokázaly osvojené předpoklady pro další vzdělávání. Realizované ŠVP ZV a ŠVP PV jsou v souladu se zásadami a cíli platného ŠZ a příslušných vzdělávacích programů. Finanční prostředky jsou účelně využívány pro jejich realizaci a tyto záměry se škole daří naplňovat. Uplatňovaný pedagogický styl podporuje rozvoj osobnosti žáků a dětí a nastavuje vhodné podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí. Vedení školy a průběh vzdělávání dětí a žáků jsou na standardní úrovni. Od minulé inspekce v roce 2004 si ZŠ a MŠ udržuje kvalitní úroveň své činnosti, pozitivní vývoj byl zaznamenán ve stanovení kompetentní pracovnice pověřené vedením MŠ. Celá inspekční zpráva je k dispozici u ředitelky školy. V tomto školním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost.

29 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2010/11 byla na podnět provedena na naší škole ČŠI veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu,( ) bližší informace u ředitelky školy. V tomto školním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost.

30 Žáci byli ve školním roce 2010/2011 úspěšní: Matematická olympiáda: v kategorii Z5 okresní kolo (okres Praha východ): Michal Jansa 2. místo Eliška Doušová 4. místo Matematická soutěž Klokan: Okresní kolo - kategorie Cvrček (2. a 3. roč.) Vojtěch Kos a Václav Valášek 1. místo - kategorie Klokánek (4. a 5. roč.) Teodor Beneš 2. místo Logická olympiáda: Žáci 3. ročníku Vojtěch Kos a Jana Kumstová úspěšně reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády. Jana Kumstová postoupila do republikového kola. Jana získala diplom finalistky Logické olympiády v kategorii ročník. (Z 98 účastníků bylo pouze 6 žáků 3. ročníku). Tato žákyně zároveň vyhrála Dětskou šifrovací ligu 2010 v kategorii r. Atletická soutěž o pohár tří škol (Senohraby, Mnichovice, Mirošovice): 1. místo Pohár škol v orientačním běhu : Krajské kolo 3.místo v kategorii 4. a 5. ročník Umělecká soutěž pro žáky a studenty pod záštitou hejtmana Středočeského kraje na téma Život v našem kraji kategorie literární,1.stupeň Eliška Náprstková 3.místo

31 Úspěch naší žákyně Žákyně 3.roč. postoupila z krajského kola Logické olympiády v kategorii roč. do republikového kola, konaného v Parlamentu ČR v Praze dne Z krajských kol postoupilo 98 úspěšných řešitelů, z toho pouze 6 bylo z 3.roč.Žákyně školu úspěšně reprezentovala a od předsedy Mensy ČR, pana Tomáše Blumensteina, obdržela diplom finalistky soutěže Logické olympiády 2010 v kategorii ZŠ.

32 Tato žákyně také vyhrála letošní soutěž Dětské šifrovací ligy, kterou pořádá Mensa ČR v kategorii roč. Z počtu 186 dětí, byla nejúspěšnějším řešitelem.

33 Listopad testování online čtenářské gramotnosti a anglického jazyka na Graf čtenářské gramotnosti 4.roč. Graf čtenářské gramotnosti 5.roč.

34 Kromě testů Scio, Kalibro a spolupráce s Mensou, jsme také aktivní na Graf testování anglického jazyka 5.roč., Eskalátor Samolepka na vstupních dveřích

35 Projekt Adopce na dálku Projekt založila Arcidiecézní charita v roce Umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. Jedná se o děti z nejchudších rodin. ZŠ Senohraby, přesněji děti ze školy si vyberou z několika kandidátů, komu by chtěly pomoci, vybraného adepta bude škola sponzorovat. Cílem projektu je nejen pomoci ke vzdělání dětem z chudých oblastí, ale i pomoci našim dětem, které se díky projektu naučí soucítit a pomáhat. Žáci se budou podílet na financování adoptovaného kamaráda např. výtěžkem ze sběru papíru, prodejem vlastních výrobků na akcích školy atd.

36 Zvažujeme adopci dítěte na dálku. Seznamování se s osudy dětí Hlasování pro adopci

37 Rozhodnutí našich dětí Žáci se rozhodli podporovat vzdělávání indické dívky Grace G. Nelgikar zařazené v programu Charity Praha Adopce na dálku. Minimální roční částka na její podporu činí 4900,- Kč. Výtěžek z prodeje vlastních výrobků putuje na financování adopce.

38 Vánoční dílny s rodiči

39 Vánoční komunitní kruh

40 Rodiče vítáni nejvíce nás těší, že podnět přišel od našich rodičů Samolepka na vstupních dveřích do školy Certifikát opravňující školu používat značku Rodiče vítáni

41 Zdroje Zpracovala: Mgr. Alena Jílková Historie školy ŠVP Škola, ve které máme na děti čas. Výroční zpráva 20010/11 Fotogalerie Časopis Mensa 08/2010 ZŠ a MŠ Senohraby 2011, 41 snímků

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-80/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-80/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 22 Soběšovice 141 E-mail právnické osoby IČO 70 989 451 Identifikátor 600 134 156 Právní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-165/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-717/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 611 405 Identifikátor 600 066 398 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1669/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Chraštice Sídlo: Chraštice 44, 262 72 Březnice IČ: 68 998

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-108/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 2. základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva Základní školy Nechvalice

Výroční zpráva Základní školy Nechvalice Výroční zpráva Základní školy Nechvalice Školní rok 2011 2012 1 Základní škola Nechvalice je málotřídní škola s dvěma třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je od školního roku 2007-2008 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1052/11-H Název právnické osoby Základní škola Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod vykonávající činnost školy: Sídlo: Velký Dřevíč

Více

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin.

Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1384/13-B. Deblín 277, 664 75 Deblín reditel@zs.deblin. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1384/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75003082 Základní

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIB-1398/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Smetanova 2/547,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více