Předmět: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Anglický jazyk"

Transkript

1 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk poskytuje základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s počítačem proniká tedy do každodenního života děti. Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. je realizováno převážně aktivními metodami výuky např. recitace říkadel s rytmizací, pohybové vyjádření písně, didaktické a manipulační hry. Ve výuce jsou používány audionahrávky rodilých mluvčích. Žáci často pracují ve dvojicích nebo skupinách a snaží se o jednoduchou komunikaci. Ve vyšších ročnících 1. stupně se seznamují s reáliemi Velké Británie (Halloween, Vánoce, Velikonoce apod.) Realizovaná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova Časová dotace: 1. a 2. ročník 1 hodina týdně (čerpá z volné disponibilní dotace), 3., 4. a 5. ročník 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně s interaktivní tabulí a v učebně informatiky. Ve výše početných třídách jsou žáci děleni na skupiny.

2 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk Pro rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme strategie, které ům umožňují: 1. Kompetence k učení - reaguje verbálně i neverbálně na jednoduché pokyny a povely v cizím jazyce a na otázky učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - aplikuje souvislosti mezi jednotlivými gramatickými jevy a používá je v praxi - má pozitivní vztah k učení a plní domácí úkoly - propojuje poznatky do širších celků z různých vzdělávacích oblastí a vytvoří si komplexnější pohled na svět učitel - dává pomalu a s pečlivou výslovností jednoduché pokyny ům formou známé slovní zásoby - věnuje maximální pozornost vysvětlení gramatických jevů a vede y k pochopení souvislostí mezi nimi - zadává úkoly, na kterých si procvičí probírané učivo - motivuje y ke studiu vhodné literatury, pomocí kterých si žáci vytváří komplexnější pohled na svět 2. Kompetence k řešení problémů - vyhledává v textu známou slovní zásobu, věty, třídí informace - přijímá názory spoluů - řeší různě náročné úkoly z učebnice nebo pracovního sešitu - odhaduje děj příběhu na základě doprovodné ilustrace či zvukové nahrávky učitel - nabízí texty se známou slovní zásobou - k přijmutí názoru spoluů cíleně vytváří vhodné situace - zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují správná řešení - vybírá vhodné zvukové nahrávky a ilustrace 3. Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí, zejména ve skupinové nebo párové práci a dokáže na ně vhodně reagovat - využívá počítač a jiné technologie pro jednoduchou komunikaci - se jednoduše vyjadřuje mluveným, ale i písemným projevem (nakupování, dopis, omluvenka a pod.)

3 učitel - navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace - motivuje y k smysluplnému využívání moderních informačních technologií - vede y k jednoduchým mluveným, ale i písemným projevům 4. Kompetence sociální a personální - podílí se na práci ve skupině nebo dvojicích - je uveden do učiva prostřednictvím témat a postav, která jsou mu známá a blízká - v sebehodnotících cvičeních vyjadřuje vlastní pocity a uspokojení z vlastní práce učitel - zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují, oceňují se - prostřednictvím známých postav učebnice y seznamuje s tématy a učivem - zadává různě náročné úkoly, aby žáci zažili úspěch a poznali své individuální schopnosti 5. Kompetence občanské - se seznamuje s reáliemi, kulturními tradicemi Velké Británie a srovnává je s naší zemí (Vánoce, Velikonoce, ) - projevuje pozitivní postoj učitel - zařazuje vhodnou literaturu a materiály - snaží se maximálně motivovat y k zdárnému zvládnutí úkolu 6. Kompetence pracovní - samostatně pracuje s dvojjazyčným slovníkem - používá vhodné pomůcky (obrazový materiál, časopisy, knihy apod.) - je veden k vypracování domácích úkolů a projektů učitel - nabízí ům jazykové slovníky - zařazuje do výuky co nejvíce vhodných pomůcek - zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti organizovat a plánovat

4 Anglický jazyk 1. ročník Výstupy Pozdraví jednoduchým způsobem. Pozdravy - hello, good morning, goodbye Reaguje na základní pokyny při výuce. Napodobuje jazyk učitele. Používá slovní zásobu daných tématických celků mluvenou podobou. Pojmenovává barvy. Počítá do deseti. Pokyny stand up, sit down, stop, cut, fold, show, stick, look, listen Jednoduché říkanky, písničky Rodina, školní pomůcky, hračky, dopravní prostředky, oblečení, narozeniny, koupání, zvířata, Vánoce Barvy - základní Číslovky 1-10 Výtvarná výchova Hudební výchova Český jazyk Člověk a jeho svět Matematika Dramatická výchova Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí - komunikace Odpovídá jednoslovně na jednoduché otázky. Otázka What s this?, Is it a?, What number is this? What colour is this? How many...? Používá jednoduché otázky a výrazy z každodenního života. Are you ready?, well done, be quiet, very well, ready, steady, go Vhodně odpovídá otázku What s your name? I am (I m) Používá souhlas a zápor. Souhlas yes, zápor no Anglický jazyk

5 Výstupy 2. ročník Důraz na receptivní řečové dovednosti. Na základě audioorální přípravy aplikuje mluvenou angličtinu a dbá na správnou výslovnost jednoduchých slov. Používá jednoduché pokyny při práci ve škole a dokáže na ně reagovat. Používá vhodnou slovní zásobu daných tematických celků. Vnímá grafické odlišnosti jazyka. Jednotlivá slovíčka, jednoduchá spojení a věty Pozdravy hello, goodbye, pokyny - open, close, put, let s go Zvířata, třída, jídlo, obličej, oblečení, dům Opis, doplňovaní chybějících písmen u vybrané slovní zásoby Český jazyk Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Dramatická výchova Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí - komunikace Multikulturní výchova multikulturalita Jednoslovně odpovídá na jednoduchou otázku. Otázky Can you see? How many..? Do you like? Seznámí se s některými zvyky ve Velké Británii. Používá některá přivlastňovací zájmena. Vánoce, Velikonoce Přivlastňovací zájmena my, your VEGS: jsme Evropané Používá gramatické struktury sloves být a mít v 1. osobě. Tvar I am, I have got Anglický jazyk 3. ročník

6 Výstupy Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Použije a opakuje slova a slovní spojení se kterými se v průběhu výuky setkal Zapisuje slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Reaguje verbálně i neverbálně na jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Reaguje na otázky týkajících se jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na otázky týkajících se jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Pozdravy Good morning, Good afternoon, Good evening,i am Open your book., close your book, stand up, sit down, read, write, listen What s your name? My name is How old are you? I m. How are you? I m fine, thank you, Are you happy? Yes, I am. No, I m not. Číslovky 1-20 Jednoduché rozhovory a texty v učebnici. Slovní zásoba rodina, tělo, obličej, nábytek, mazlíčci, nálady, pocity, školní předměty, oblečení, jídlo Komunikace dvou osob, žádost, poděkování, Here you are, please, thank you Hudební výchova Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí - komunikace Multikulturní výchova -multikulturalita význam užívání cizího jazyka Slovesa být, mít, tvary v 1., 2. a 3. osobě Jednoduchá otázka se slovesem být - Is it a..? mít - Have you got..?,has she got...? Has he got...? Has it got...?

7 Anglický jazyk Výstupy 3. ročník I have got, She has got, He has got I, you, he, she it, my, your, his, her, Paul s Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Who is this? Whose is this? What do you like? - objevujeme Evropu a svět Halloween, Vánoce, Velikonoce

8 Anglický jazyk Výstupy Poslech s porozuměním Reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Reaguje na slova a jednoduché věty, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na jednoduchý poslechový text, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a daných témat. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a daných témat. Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Reaguje na krátké texty z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Krátké texty, dialogy 4. ročník Gramatické struktury sloves být, mít jejich jednoduché otázky a krátké odpovědi, osobní a přivlastňovací zájmena, přivlastňování pomocí s, přídavná jména, množné číslo Písmena abecedy, hláskování Dny, měsíce, roční období Číslice do úvod Zvířata v Safari, hračky, osobní věci, hudební nástroje, sportovní aktivity, bydliště, dům, budovy ve městě, nákupy, zdraví, povolání In, on, under, behind, opposite, next to There is.. Is there..? There isn t. There are.. Are there..? There aren t. Can, Can you..? Yes, I can. No, I can t. Hudební výchova Výtvarná výchova Matematika Člověk a jeho svět Dramatická výchova Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí - komunikace Multikulturní výchova - multikulturalita Produktivní řečové dovednosti Reaguje na krátké texty z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Psaní Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a daných tématech Play, Don t play. Vánoce, Velikonoce, Halloween, Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět

9 Základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Slovní zásoba používání základní slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů Anglický jazyk Výstupy Poslech s porozuměním Reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Reaguje na slova a jednoduché věty, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Reaguje na jednoduchý poslechový text, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Reaguje na krátké texty z běžného života, zejména 5.ročník Abeceda, hláskování slov, neurčitý člen Domov, rodina, počasí, rozvrh hodin, Televizní programy, volný čas, zvířata rozšíření, příroda, tělo, povely, barvy, antonyma, synonyma, Otázky typu What..?, Where How? Sloveso být, otázka, zápor Sloveso mít otázka, zápor Sloveso moci, otázka, zápor Vazba there is/,are, otázka, zápor Přivlastňování pomocí s Zájmena osobní a přivlastňovací vybrané tvary v učebnici Číslice do 100, data, kalendářní rok, hodiny Koncovka s Nepravidelné tvary u slov: žena, muž, dítě, chodidlo, zub, myš At, on, in Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Hudební výchova Osobnostní a sociální výchova - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí - komunikace Multikulturní výchova - lidské - multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních

10 pokud má k dispozici vizuální oporu. Produktivní řečové dovednosti Reaguje na krátké texty z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Psaní Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě a daných tématech Vyplní osobní údaje do formuláře. Vánoce, Velikonoce, Halloween, Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně) Základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Slovní zásoba používání základní slovní zásoby v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů Práce se slovníkem souvislostech - objevujeme Evropu a svět

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více