Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Katedra sociální pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Katedra sociální pedagogiky"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Katedra sociální pedagogiky ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Studijní program / obor: B7505 Vychovatelství / Pedagogika volného času se zaměřením na TV a sport prezenční forma studia VARIANTA: A Datum konání zkoušky: Hodina: 13: Mezi autory, kteří patří do proudu sociálního myšlení 19. století, můžeme zařadit A) Jana Kellera B) Charlese Fouriera 2 C) René Descartese D) Georga Wilhelma Friedricha Hegela Určete, kteří z uvedených filozofů jsou správně přiřazeni do své školy A) eleaté - Xenofanés, Anaximandros, Anaximenés B) eleaté - Xenofanés, Parmenidés, Zénón 2 C) míléťané- Thales, Platón D) stoikové - Zenón z Kitia, Avicenna, Grotius Mezi tři hlavní směry, které určují filozofické tázání a bývají považovány za teoretickou filozofii, řadíme A) ontologii, gnoseologii, antropologickou filozofii B) mravnost, existencialismus, socialismus 2 C) etiku, morálku, dualismus D) pietismus, poietiku, ontologii Pro arabskou středověkou filozofii byla typická A) izolace vůči vnějším vlivům, především antické filozofii B) snaha o sloučení Platonova a Aristotelova učení 2 C) inspirace židovskou mystikou a náboženstvím D) snaha o popření Platonova a Aristotelova učení Mezi filozofy, kteří žili či působili v Čechách, nepatří A) Bernard Bolzano B) Jan Patočka 2 C) Václav Bělohradský D) Rudolf Bultmann Autorem Eseje o lidském rozumu, která vyšla v roce 1690, je A) John Locke B) Johann Gottlieb Fichte 2 C) Auguste Comte D) Baruch Spinoza Základem Buddhova učení jsou čtyři pravdy. Která z pravd chybí v následujícím výčtu? "Vše v životě je strast; příčinou strasti je touha; dosažení svobody od vášní značí též zánik strastí; " A) není možné dosáhnout zániku strastí B) cestou k zániku strastí je osmidílná stezka (lze ji shrnout: mravný život, kultivace mysli, moudrost) 2 C) cestou k zániku strastí je život v chudobě D) cestou k zániku strastí je šestidílná stezka (pravda, moudrost, pokora, chudoba, stav nesoustředění) Koncepci střídání vědeckých paradigmat formuloval americký myslitel A) Thomas Samuel Kuhn B) Auguste Comte 2 C) Charles Fourier D) John Dewey Za kořeny naší (evropské) etiky považujeme A) křesťanskou etiku, etiku vycházející ze sociálního darwinismu B) pietismus, filantropii 2 C) magické praktiky prvních obyvatel země, křesťanskou morálku D) antickou etiku ctnosti, křesťanskou etiku Obecná psychologie se zabývá A) zkoumáním psychických jevů způsobených působením jiných osob 10. B) studiem psychologie individuálních diferencí mezi lidmi 2 C) popisem a výkladem psychických jevů u jedince D) zkoumáním vývoje prožívání a jednání

2 O psychofyzice psal již roku 1860 A) Pavlov 11. B) Fechner 2 C) Watson D) Seligman Myšlení A) neslouží k účelnému jednání 12. B) má stádia vštípení, podržení a vybavení 2 C) je typické nezávislostí představ na vůli D) umožňuje analyzovat vztahy mezi jevy a předvídat jevy, které nastanou K příkladu krátkodobého realizačního stádia volního procesu řadíme A) bezděčné pozorování 13. B) denní snění 2 C) sportovní výkon, například běh na krátkou trať D) fázi REM Při klasickém podmiňování je A) prezentován podmíněný podnět a nepodmíněný podnět je prezentován pouze jako odměna za adekvátní reakci 14. B) prezentován podmíněný podnět, následuje nepodmíněný podnět a na něj subjekt reaguje 2 C) prezentován pouze nepodmíněný podnět D) prezentován subjekt a objekt Triádu kognitivní deformace u depresivních pacientů popsal A) Freud 15. B) Praško 2 C) Beck D) Kerlinger Animus pode Junga je archetyp A) který působí v duši ženy a zodpovídá za její "mužskou" racionalitu 16. B) který působí především v mužské duši 2 C) s kterým se setkáme zejména v podobě Moudrého starce D) který v době emancipace nemá v lidské psychice místo Bandura předpokládá, že A) agrese je vrozená a výchovou ji nelze ovlivnit 17. B) agresivní jsou pouze zvířata 2 C) agrese je nevědomá destruktivní energie D) agrese je naučená Roli gama zaujímá ve skupině A) řadový člen, který se nechá vést 18. B) kritik alfy 2 C) charismatický vůdce D) jedinec, který je nositelem rovnováhy ve skupině Vývojový úkol předškolního věku je A) svoboda v řádu 19. B) iniciativa regulovaná svědomím 2 C) základní důvěra D) překonání pocitu méněcennosti Reprezentativní soubor označuje v sociologii A) soubor osob, které zastupují celek 20. B) soubor významných osob ze společenského a kulturního života 2 C) skupinu různých zástupců několika skupin D) soubor diplomatických zástupců země Společnost, která zaručuje člověku nejen uspokojení základních potřeb, ale nabízí i velké množství "nadbytečného zboží", 21. sociologové nazývají společností A) spotřební B) rizikovou 2 C) postmoderní D) informační

3 Vznik byrokracie ve společnosti souvisí těsně s A) individualizací společnosti 22. B) atomizací společnosti 2 C) modernizací společnosti D) diferenciací společnosti Dílčí informaci získanou neformálně k interpretaci nejasné situace můžeme nazvat A) rituální informací 23. B) fámou 2 C) zpravodajstvím D) veřejným míněním Sociologie chápe instituce jako kulturní náhražku A) dovedností 24. B) pudů 2 C) temperamentu D) schopností Schopnost intervenovat do běhu událostí a ovlivňovat jejich průběh podle vlastních představ obsahuje pojem A) mínění 25. B) prestiž 2 C) status D) moc Jestliže očekávání spojená s dvěma či více sociálními rolemi nelze sladit, pak hovoříme o A) konfliktu rolí 26. B) distanci od role 2 C) rolové spontaneitě D) regulovanosti rolí Jméno spojené s rozpracováním teorie davu je jméno autora A) T. Parsonse 27. B) G. L. Bona 2 C) Ch. H. Cooleyho D) G. H. Meada Výchovou a vzděláváním jedinců se zrakovým postižením se zabývá A) logopedie 28. B) etopedie 2 C) tyflopedie D) surdopedie S pojmem antroposofie nejvíce souvisí jméno A) M. Montessori 29. B) R. Steiner 2 C) J. Dewey D) P. Petersen Pedagogická disciplína zabývající se problematikou cílů se nazývá A) pedeutologie 30. B) didaktologie 2 C) pedologie D) teleologie J. Locke je představitelem A) pedagogického optimismu 31. B) pedagogického pesimismu 2 C) pedagogického realismu D) pedagogického surrealismu Endogenní podmínky výchovy jsou A) vnitřní 32. B) vnější 2 C) vnitřní a vnější D) kombinované

4 Pedagogické metody nejvíce související se seznamováním žáků s učivem jsou A) diagnostické 33. B) motivační 2 C) fixační D) expoziční Srovnávací pedagogika se také označuje jako A) komprehenzivní 34. B) kompilační 2 C) komparativní D) kompaktní V čele univerzity stojí A) rektor 35. B) děkan 2 C) kvestor D) pedel Protilátky jsou produkovány A) v neutrofilech 36. B) v monocytech 2 C) v B lymfocytech D) v T lymfocytech Na povrchu červených krvinek krevní skupiny A je přítomen A) aglutinin A 37. B) aglutinin B 2 C) aglutinogen A D) aglutinogen B Objem krve, který je vypuzen levou komorou do oběhu za 1 minutu, činí v klidu příbližně A) 500 ml 38. B) ml 2 C) ml D) ml Sluchové centrum je uloženo A) ve spánkovém laloku 39. B) v čelním laloku 2 C) v týlním laloku D) v temenním laloku Při vdechu dochází A) k relaxaci bránice 40. B) k relaxaci zevních mezižeberních svalů 2 C) ke zvětšení objemu hrudníku D) ke zvětšení tlaku v hrudníku Sympatický nervový systém A) zvyšuje srdeční činnost 41. B) zužuje průdušky 2 C) vyvolává sekreci trávicích šťav D) zesiluje peristaltiku střev Krátkozrakost vznikne, je-li A) oční koule příliš dlouhá 42. B) oční koule příliš krátká 2 C) oční čočka málo pružná D) rohovka nepravidelně zprohýbaná Porod je regulován hormonem A) ADH 43. B) kortikoliberinem 2 C) lutropinem D) oxytocinem Filtrace krevní plazmy probíhá v ledvinách A) v glomerulu 44. B) v proximálním kanálku 2 C) v Henleově kličce D) v distálním kanálku

5 V denní potravě bychom měli přijímat A) 15 % bílkovin 45. B) 30 % bílkovin 2 C) 45 % bílkovin D) 60 % bílkovin Která polévka je typická pro českou kuchyni? A) polévka z kysaného zelí 46. B) rajská polévka s rýží 2 C) bramborová polévka D) hustá hrachová polévka Autorem opery "Čert a Káča" je A) Bohuslav Martinů 47. B) Leoš Janáček 2 C) Antonín Dvořák D) Josef Suk Na Standartě prezidenta české republiky je nápis A) "Národ sobě" 48. B) "Pravda vítězí" 2 C) "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí" D) "Pravda zvítězí" Mezi básníky poetismu nepatří A) František Halas 49. B) Jaroslav Seifert 2 C) Vladimír Holan D) Jan Zahradníček Tradiční českou hračkou je A) Merkur 50. B) Matador 2 C) Barbie D) Lego Čím je charakteristický šatník žen ze středních a vyšších vrstev v období baroka v Evropě? A) sukně do tvaru kužele, blůzka 51. B) sukně s výztuží, šněrovačka s velkým dekoltem 2 C) dlouhé šaty, sametové rukavičky D) sukně až na zem, límec Čardáš je národní tanec A) maďarský 52. B) slovenský 2 C) rumunský D) slovinský Matyáš Bernard Braun byl A) stavitel 53. B) medailér 2 C) malíř D) sochař Jakého období byl Josef Gočár architekt? A) kubistického 54. B) futuristického 2 C) klasicistického D) secesního Jaký je typický prvek pro gotickou architekturu? A) rostlinný ornament, sloup 55. B) lomený oblouk (klenba, okna) 2 C) nadsazení proporcí, zaoblené tvary D) Sgrafita "Dobrý den" se řekne rómsky A) Me som 56. B) Nane paťiv 2 C) Lačho ďives D) T aves bachtálo

6 Které dramatické dílo nenapsal Václav Havel? A) Prodaný a prodaná 57. B) Asanace 2 C) Pokoušení D) Audience Z nabízených možností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu slova podstatné A) přídavné 58. B) okrajové 2 C) neurčité D) skromné Které přísloví se významově nejvíce blíží rčení "Špinavé prádlo se má prát doma"? A) Když kocour není doma, myši mají pré. 59. B) Co se doma uvaří, má se doma sníst. 2 C) Mluviti stříbro, mlčeti zlato. D) Všude dobře, doma nejlíp. Z nabízených možností označte tu, která nejlépe odpovídá významovému vztahu trojice slov smělý : drzý : nestoudný A) teplý : horký : žhavý 60. B) hlasitý : tichý : mlčenlivý 2 C) veselý : rozčilený : zuřivý D) čilý : unavený : mrtvý Myslím si číslo. Odečtu-li od jeho dvojnásobku dvě třetiny z tří čtvrtin tohoto čísla, dostanu 180. Určete pět dvanáctin z čísla, které si myslím. A) B) 25 2 C) 30 D) 50 Míša má o patnáct pastelek více než Monika. Jestliže dá Míša čtvrtinu svých pastelek Monice, bude mít o pět pastelek méně než Monika. Kolik pastelek mají obě dívky dohromady? A) B) 65 2 C) 80 D) 145 Právě v jedné ze čtyř skříněk je ukryt poklad. Na každé z nich je nápis: 1. Poklad je v této skříňce. 2. Poklad je v této skříňce. 3. Jestliže poklad není v této skříňce, pak je v první skříňce. 4. Poklad je v první skříňce. Z nápisů na skříňkách jsou alespoň dva pravdivé. Ve které skříňce je poklad? A) ve třetí 63. B) ve druhé 2 C) ve čtvrté D) v první Z níže uvedených možností určete právě ten jediný výrok, který je negací (správným opakem) výroku daného: "Někteří chovanci jsou poslušní." A) Všichni poslušní jsou chovanci. 64. B) Všichni chovanci nejsou poslušní. 2 C) Žádní chovanci nejsou poslušní. D) Všichni chovanci jsou poslušní. Z níže uvedených možností určete právě ten jediný výrok, který z daných výroků vyplývá (je logicky korektní ho z nich odvodit): "Jestliže to není křehké, tak je to kovové. Jestliže je to kovové, je to těžké." A) Jestliže je to křehké, tak je to těžké. 65. B) Jestliže to není křehké, tak je to těžké. 2 C) Jestliže je to těžké, tak to není křehké. D) Není to křehké nebo to není těžké. 130

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 1. Studijní program B7701 Psychologie Kombinace 4573 Ps-Zsv bakalářský-prezenční

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

1) CHARAKTERIZUJTE PSYCHOLOGII JAKO VĚDU A DEFINUJTE PŘEDMĚT JEJÍHO STUDIA

1) CHARAKTERIZUJTE PSYCHOLOGII JAKO VĚDU A DEFINUJTE PŘEDMĚT JEJÍHO STUDIA Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ťulda 1. Charakterizujte psychologii jako vědu a definujte předmět jejího studia. 2. Zařaďte psychologii do systému přírodních i společenských

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (NEJEN K MATURITĚ) Napsal JAKUB SALÁT

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (NEJEN K MATURITĚ) Napsal JAKUB SALÁT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (NEJEN K MATURITĚ) Napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesoři předmětu Základy společenských věd David Burian (sociologie, právo, ekonomie a filosofie) a Tomáš Horák

Více

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2002 PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Vysoká škola J. A. Komenského Počet stran 104 Vydání I. Praha 2002 Vydavatel: Vysoká

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Soudobé teorie vzdělávání

Soudobé teorie vzdělávání Soudobé teorie vzdělávání Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice (diplomová práce) Obor: Sociální pedagogika Vedoucí

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY NÁRYS SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ETIKA V PODNIKÁNÍ Studijní opora Ing. Věra Nečadová 2014 Recenzovali: JUDr. Alena Urubková Ing. Jiří Hrdlička Za jazykovou a věcnou správnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami

MASARYKOVA UNIVERZITA. Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Efektivita vyučovaní německého jazyka prostřednictvím projektové výuky ve srovnání s tradičními výukovými metodami Diplomová práce Brno 2012

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková ZÁKLADY SOCIOLOGIE Mgr. Michaela Valášková Obor: Sociální práce, regionální rozvoj, společenské vědy, základy humanitní vzdělanosti, politologie, historie, kulturně historická regionalistika, učitelství

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pohádky a morální vývoj dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSs.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky

Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky Vojenská akademie v Brně Ústav managementu a podpory vzdělávání S 2798 Vybrané kapitoly z psychologie a pedagogiky pro studující doplňujícího pedagogického studia Josef Čepec Libuše Danielová Pavel Ecler

Více