6.03. Německý jazyk - NEJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.03. Německý jazyk - NEJ"

Transkript

1 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od ) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu Vyučování cizího jazyka je součástí všeobecného vzdělávání, prohlubuje systém jazykového vzdělávání. Cílem výuky jazyka německého je postupné zvládnutí mluluvených a psaných projevů a vytváření. Kompletní komunikativní kompetence. Vzdělávání v německém jazyce se podílí na přípravě žáků k aktivnímu životu v multikulturní společnosti. Výuka německého jazyka rozšiřuje znalosti o světě a jiných kulturách, vede je k respektování tradic a odlišných sociálních a kulturních hodnot jiných národů. Jazykové vyučování tedy plní cíle všeobecně vzdělávací a výchovné. Zaměřuje se na harmonický rozvoj osobnosti žáka. Výuka německého jazyka souvisí s výukou v jiných předmětech: - dějepis (vysvětluje historii německy mluvících zemí) - zeměpis (doplňuje výuku o reálie) - základy společenských věd (studuje ekonomické, politické, sociální a kulturní otázky) b) Charakteristika učiva Vyučování německého jazyka vede žáka k prohloubení jazykových kompetencí získaných na základní škole. Využívání jazykových prostředků v řečových dovednostech se žáci naučí komunikovat v každodenních situacích. Za účelem motivace žáka a probuzení jeho zájmů o výuku německého jazyka je učivo rozděleno do větších tematických celků. 1. ročník: Menschen und Reisen Leute, Leute Wohnen und Leben Wer will, der kann Orientierung und Wege Alltag 2. ročník: Feste und Ferien Essen und Trinken Umzug und Einrichtung Mode und Geschmack Schule und Karriere Nachrichten und Berichte 3. ročník: Länder und Leute Wünsche und Wirklichkeit Sport und Gesundheit Berufswelt und Ideen, Werbung, Konsum Familie, Alltag, Eigenschaften Politik, Geschichte, Zukuntt 4. ročník: Kultur und Freizeit Sprachen und Begegnungen (Německy mluvící země) Jahreszeiten, Umweltschutz, Mensch und Natur Tschechische Republik, Prag, Brünn Baustile und Baudenkmäler Fachtext (práce s odbornými texty) c) Výukové strategie (pojetí výuky) Výuka německého jazyka probíhá v odborných učebnách. K dispozici jsou magnetofony, CD přehrávače, video nahrávky. Při Výuce žáci požívají slovníky, cizojazyčné příručky, časopisy, tematické plakáty a obrazy. Žáci jsou vybízenbi k samostatnému projevu, vyhledávají informace na internetu. Je využívána forma skupinového vyučování nebo individuální přístup. Každoročně se žáci mohou zúčasnit zahraničních zájezdů a exkurzi, jejichž cílem je posílit zájem o komunikaci v německém jazyce. Žáci si tak mohou ověřit získané vědomosti v praxi. 35

2 d) Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou průběžně ústně zkoušeni, píší testy, kde se ověřuje jejich písemný projev a zvládané učivo. Každou hodinu se hodnotí ústní projev žáka, jeho schopnosti reagovat v německém jazyce, domácí práce. Všichni jsou hodnoceni známkami v rozsahu 1-5. Někdy se přistupuje i ke kolektivnímui hodnocení pomocí soutěží, dialogů, různých her nebo doplňovacích testů, a křížovek. Zařazovány jsou kontrolní písemné práce, které ověřují schopnost souvislého písemného projevu žáka. Ve vyšších ročnících se samostatný písemný projev výbšrově tematicky vztahuje k příslušnému oboru. e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence žáka jsou v předmětu rozvíjeny v rámci tématických okruhů, které se zaměřují na oblasti každodenního života, na vztahy mezi lidmi, ke společnosti, přírodě a vědecko-technickému pokroku. Žák se také seznamuje s odborným jazykem, který se vztahuje ke studovanému oboru. V rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti jsou klíčové kompetence žáka rozvíjeny v tématických okruzích zaměřených na mezigenerační problémy, rasismus, bezdomovectví, interkulturní rozdíly, tolerance a problematika mladé generace, závislosti. Průřezové téma Člověk a životní prostředí je zahrnuto v tématickém okruhu Jahreszeiten, Umweltschutz, Mensch und Natur. 2) a kompetence 1. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - umí se představit, pozdravit, zeptat se na jméno, na cestu - umí zahájit rozhovor - umí napsat pohlednici z cesty - rozumí známým slovům a jednoduchým větám - má dostatečnou slovní zásobu v rámci daného tématu - zvládne jednoduchý telefonní rozhovor - umí představit sám sebe, hovoří o svých - zálibách - dokáže představit své přátele - zvládá základní terminologii při nakupování - vyplní osobní formulář a napíše jednoduchou žádost o pracovní místo - vyjmenovává části bytu a domu - popisuje zařízení a vysněné bydlení - umí popsat různé styly bydlení - rozumí inzerátu, umí ho napsat a napíše i odpověď na inzerát - má dostatečnou slovní zásobu v rámci daného tématu - dokáže se domluvit písemně i ústně tel. rozhovor) - dokáže vytvořit jednoduchý seznamovací inzerát - dokáže napsat jednoduchá pracovní i soukromá sdělení (vzkazy, poznámky) - využívá znalostí modálních sloves v různých situacích (možnosti, zákazy, přání) 1. Menschen und Reisen Představování, zdvořilostní fráze... Gramatika Určitý a neurčitý člen Přivlastňovací zájmena Zápor kein, nicht Časování slabých sloves (sein, haben) základní číslovky do 100, telefonní čísla pořádek slov v oznamovacích a tázacích větách 2. Leute, Leute Názvy zemí, příslušnosti a jména obyvatelstva Základní frazeologie v administrativním stylu (oslovení, žádost, datum rozloučení) osobní zájména können, möchten časování větný rámec u způsobových sloves slovosled v oznamovacích větách číslovky do Wohnen und Leben Bydlení ve městě a na vesnici Inzeráty a telefonické rozhovory 4. pád u členu určitého a neurčitého, 4. pád osobních zájmen a záporu kein singulár a plurál podstatných jmen výslovnost st-, sp- 4. Wer will, der kann Zdvořilostní fráze (přání, omluvy, zákazy...) slovní důraz slovesa nepravidelná, slovesa s odlučitelnou předponou větný rámec přehled všech modálních sloves 36

3 - reaguje v běžných životních situacích (zavolá taxi, záchrannou službu, popíše nehodu) - orientuje se podle plánu města - umí se zeptat na cestu - umí popsat cestu k určítému cíli - napíše pozvání na oslavu narozenin s přiloženým plánkem cesty - hovoří o svých činnostech a zálibách ve všedních dnech i o víkendu - popíše svůj denní program - dokáže kategorizovat různé druhy koníčků - vyslovuje a čte foneticky správně v daném rozsahu slovní zásoby - zvládá slovní v daném tématu - orientuje se v čase - popíše svůj ideální den 5. Orientierung und Wege Orientace v cizím prostředí předložky se 3. a 4. pádem určování času další nepravidelná slovesa řadové číslovky slovesa: sitzen-setzen, liegen-legen, stehen -stellen 6. Alltag Časové údaje Denní program, volný čas, zábava určování času perfektum pravidelných a nepravidelných sloves préteritum sloves sein, haben časování slovesa tun 2. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - zná významné dny v roce - charakterizuje náboženské svátky (Velikonoce, Vánoce) - vypráví o dodržování starých zvyků a obyčejů - orientuje se v obchodě při nakupování dárků - umí napsat blahopřání k různým příležitostem (Nový rok, narozeniny) - orientuje se v jídelním lístku, dokáže si objednat a zaplatit v restauraci - popíše svá oblíbená jídla - popíše přípravu jednoduchého jídla - popíše činnosti v domě a domácí práce - popíše zařízení bytu, vybavení jednotlivých místností - umí popsat plán bytu a domu - napíše inzerát na výměnu bytu - reaguje na nabídku bytu v inzerátu 1. Feste und Ferien Názvy měsíců, dnů, svátků Vánoce v rodině použití řadových číslovek a předložek v časovém významu další tvary perfekta pravidelných a nepravidelných sloves smíšená slovesa osobní zájmena v dativu a akuzativu slovesa s dativní a akuzativní vazbou 2. Essen und Trinken Jídlo, nápoje, jídelní lístek Váhy, míry, množstí vedlejší věty s wenn a weil stupňování přídavných jmen rozkazovací způsob tvary a význam slovesa mögen další nepravidelná slovesa složená podstatná jména 3. Umzug und Einrichtung Byt, jeho zařízení, výměna, stěhování infinitiv prostý a závislý vedlejší věty účelové a jejich zkracování použití slovesa werden s podstatným jménem a s přídavným jménem stupňování příslovcí nichts, alles, etwas ve 3. a 4. pádě časování slovesa werden v přítomném a minulém čase další silná slovesa vedlejší věty s dass 37

4 - popíše sebe a své přátele s použitím frazeologie daného tématu - zná bary, jednotlivé části oblečení, módní doplňky - domluví se při nákupu oblečení, bot (velikost, barva...) - dokáže hovořit o systému vzdělávání u nás (typy škol, obory) - pojmenuje vyučovací předměty a studijní obory školy - hovoří o svém studiu - popíše strukturu hodiny, přípravu - hovoří o svých plánech do budoucna - ovládá terminologii k danému tématu - hovoří o významu sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize) - orientuje se v publicistických žánrech - zvládá terminologii v okruhu předpovědi počasí, TV program, inzeráty, sport Mode und Geschmack Popis osoby, její charakteristika skloňování přidavných jmen po členu určitém a neurčitém, přídavné jméno jako součást jmenného přísudku welcher was für ein zájmenná příslovce préteritum modálních sloves 5. Schule und Karriere Životopis 2. pád podstatných jmen (určitý a neurčitý člen) slabé skloňování:der Junge, der Angestellte zvratná slovesa s akuzativem a dativem slovesné předložkové vazby další předložky v časovém významu 6. Nachrichten und Berichte préteritum a perfektum silných, slabých, smíšených a modálních sloves rozdíl v použití préteria a perfekta použití předložek aus, für: eine Dose aus Metall, eine Dose für Kaffee 3. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin 1. Länder und Leute - vypráví o svých prázdninách a dovolené, obecně o cestování (kam, jak, s kým, na jak dlouho...) - uvede různé možnosti ubytování věty vedlejší vztažné (Relativsätze) - umí si objednat pokoj v hotelu zájméno irgend - umí zatelefonovat a poslat pozdrav z cizí země vyjadřování podmětu es infinitiv zavislý na přídavném jméně nahrazování vět vedlejších s dass infinitivní vazbou - dokáže hovořit o svých snech, touhách a přáních - dokáže sdělit své představy o budoucím světě - dokáže využít svou fantazii, obraznost - odborně nazývá různé sportovní disciplíny a odvětví - zná zdravý způsob života - popíše sportovní zařízení a orientuje se ve světě sportu - umí komunikovat s lékařem v případě nemoci nebo nehody složená podstatná jména 2. Wünsche und Wirklichkeit podmiňovací způsob slabých, silných a modálních sloves (Konjuktiv 2., würde + infinitiv) vedlejší věty podmínkové slabé skloňování podstatných jmen rodu mužského (shrnutí) zpodstatnělá přídavná jména der Kranke, ein Kranker skloňování jemand, niemand skloňování stupňovaných příd. jmen 3. Sport und Gesundheit přímé a nepřímé otázky (spojka ob) vazba dvou infinitivů po slovesech hören, lassen sehen v perfektu: Er hat den Ball 38

5 - ovládá slovní zásobu v rámci daného tématu - důležitost vzdělávání pro život a budoucí zaměstnání - problémy s hledáním pracovního místa - vliv reklamy na člověka - zápory konzumního života - dokáže rozlišit trpný a činný rod - dokáže podle probrané slovní zásoby popsat členy rodiny a charakterizovat je - dokáže popsat všední den rodiny - má dostatečnou slovní zásou v rámci daného tématu - ovládá příslušné gramatické struktury - umí diskutovat a obhájit svůj názor - orientuje se v politickém životě (volby, politické strany) - umí získat informace z TV, tisku, internetu - ovládá příslušné gramatické struktury a slovní zásobu daného tématu 4. Berufswelt und Ideen, Werbung, Konsum trpný rod (Passiv): Präsens, Präteritum, Perfekt trpný rod a modální sloveso průběhové a stavové pasivum slovesa s někdy odlučitelnou a neodlučitelnou předponou tvoření podstatných jmen od sloves: meinen - die Meinung, fragen - die Frage 5. Familie, Alltag, Eigenschaften plusquamperfektum spojky nicht nur - sondern auch, zwar - aber, entweder - oder... tvoření podstatných jmen z jmen přídavných přídavné jméno po etwas, nichts, viel, wenig 6. Politik, Geschichte, Zukunft budoucí čas tvoření podmiňovacího způsobu minulého (konjuktiv Perfekta) podmínkové věty s wenn časové věty s wenn haben, sein, brauchen + zu + infinitiv 2. pád vlastních jmen Peters Sohn ročník, 3 hodiny týdně, 30 týdnů, celkem 90 hodin 1. Kultur und Freizeit - umí popsat návštěvu kina,divadla... - hovoří o svých kulturních zájmech - sdělí čtenářské dojmy, interpretuje obsah knih a filmů - má dostatečnou slovní zásobu v daném tématu - orientuje se v kulturním dění - má znalosti o geografických, kulturních a ekonomických podmínkách jednotlivých zemí - má znalosti o reáliích německy mluvících zemí v rámci tématu - vyslovuje a čte foneticky správně v daném rozsahu slovní zásoby - ovládá příslušné gramatické struktury - charakterizuje roční období - ví, jak chránit životní prostředí - popíše počasí jednotlivých ročních období - umí vysvětlit svůj postoj k ochraně životního prostředí příčestí činné a minulé: Sie kommt singend. Das singende Kind. 2. Sprachen und Begegnungen německy mluvící země Spolková republika Německo, Berlín Rakousko, Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko zeměpisné názvy, jména obyvatelská přímá a nepřímá řeč zájméno einander 3. Jahreszeiten, Umweltschutz, Mensch und Natur Roční období, počasí, kalendář Životní prostředí a jeho ochrana Ekologické katastrofy vedlejší věty časové řadové číslovky (opakování) 39

6 - zná geografické, hospodářské, politické a kulturní faktory ČR - popisuje nejznámější pražské památky a Prahu současnou - popíše své rodné město - orientuje se podle plánu pěsta - ovládá slovní zásobu v rozsahu tématu - rozliší stavební styly, opíše jejich typické znaky, zařadí je do historického vývoje - na základě obrázku pozná stavební sloh - má dostatečnou slovní zásobu tématu - zná stavební památky svého města - ovládá základní terminologii oboru - porozumí obsahu odborného textu - krátkými větami reprodukuje odborný text - uvědomuje si jeho typické znaky (trpný rod, složená slova, termíny) 4. Tschechische Republik, Prag, Brünn Naše republika Naše hlavní město Brno Česká republika a Evropská unie zkracování vedlejších vět infinitivem s zu 5. Baustile und Baudenkmäler Historie a druhy stavebních slohů Nejznámější stavby a jejich hlavní znaky Významní stavitelé a architekti spojka aby, vazba um...zu skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém 6. Fachtext (práce s odbornými texty) Základní stavební terminologie, obory, Stavební materiál a činnosti Stavebí profese, firmy opakování trpného rodu 40

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk výuka předmětu anglického jazyka na úrovni, která odpovídá charakteristice Cizího jazyka v RVP G vstupní úroveň je A1 (A2 ve druhé skupině) a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více