Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň"

Transkript

1 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení: - Chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných vlastním jazykem - Poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v Evropě a ve světě - Přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v osobním životě, tak v dalším studiu či pracovním uplatnění - Umožňuje poznávat způsob života lidí v jiných zemích, jejich kulturní tradice - Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení - Žák vybírá a využívá vhodné způsoby efektivního učení, plánuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu - Vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí

2 - Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok i překážky v učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, zhodnotí kriticky výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů - Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení - Kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí Kompetence komunikativní - Formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně - Naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor, vhodně argumentuje - Rozumí různým typům textů, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji - Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní komunikaci s okolním světem - Získané komunikativní dovednosti využívá ke spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu - Podílí se na utváření pracovní atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých vztahů v týmu, poskytne pomoc nebo o ni požádá - Přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupráce, oceňuje zkušenosti druhých, čerpá z nich ponaučení - Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru Kompetence občanské - Respektuje přesvědčení druhých, váží si jejich hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí - Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní

3 Využívá znalosti a zkušenosti získané ve vyučovacím předmětu v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost, dalšího vzdělávání a profesního zaměření Předmět prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) - Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, rozvoj základních rysů kreativity, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládání učebních problémů vázaných na látku učebního předmětu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) - Zážitky a zkušenosti z Evropy cestování, naši sousedé, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy, život Evropanů a styl života v evropských rodinách Multikulturní výchova (MKV) - Kulturní diference poznávání cizích kultur, zvláštností různých etnik, vzájemné obohacování různých kultur, tolerance, umění vžít se do role druhého Environmentální výchova (EV) - Vztah člověka k prostředí, životní styl Mediální výchova (MV) - Fungování a vliv médií ve společnosti, role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na postoje a chování

4 7. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy RVP Školní výstupy Úvodní fonetický kurz: hlásky, jazykolamy, fonetické hrátky, Pozdravy, rozloučení dny v týdnu, číslovky, barvy, jména, zjištění telefonního čísla Mluvení: vyslovuje nahlas foneticky správně jednoduché texty Čtení: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty Tvoří věty jednoduché, rozlišuje jednoduchá sdělení, správně vyslovuje nová slova Představování, rodina, země, město, poděkování, otázky a odpovědi, prosba o opakované sdělení, získávání informací, vyprávění o sobě, zápor nicht, otázky zjišťovací, slovosled věty oznamovací Rodina: představení členů rodiny, popis rodinné fotografie, vyprávění obrázkového příběhu, vazby von, přivlastňovací zájmena Rozumí jednoduchým větám Rozumí jednoduchému souvislému textu Dokáže představit sebe i své blízké, formuluje otázky k rodině Čte i reprodukuje krátký souvislý text Přátelé, popis osoby, volný čas, vyprávění o kamarádovi, časové údaje, předložka um v časových údajích Adekvátně reaguje v rozhovoru na dané téma Samostatně vytváří rozhovor, rozlišuje činnosti pomocí osobních koncovek sloves

5 Škola: pojmenování předmětů školních potřeb, jednoduchý popis věcí, osob, zvířat, příkaz, určitý a neurčitý člen, zápor kein Rozumí jednoduchým pokynům Adekvátně používá zápor a určitý i neurčitý člen Hobby: vyprávění o koníčcích, popis činností během týdne, telefonování, domluva, odmítnutí, , dopis, časování pravidelných sloves v přítomném čase, časování slovesa sein, předložka am v časových údajích Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, používá dvojjazyčný slovník V textu vyhledá potřebnou informaci a reaguje na ni Vypráví o svých koníčcích a režimu svého dne/týdne, chápe zásady e- mailové a dopisní korespondence

6 8. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy RVP Školní výstupy Počítač, telefonování, záporná odpověď, popis zvířat, psaní dopisu, časování slovesa haben, 4.pád podstatných jmen s neurč. členem, časování dalších pravidelných sloves, zápor kein ve 4. pádě, zajímavosti o Vídni Pozvánka na oslavu, určování času, pojmenování měsíců, roční období, množné číslo některých podstatných jmen, popis kdy a kde jsem, zajímavosti o Mnichově Prázdniny, vyjádření cestovního přání, jednoduchý popis plánu, koupení jízdenky, ubytování, pozdrav z dovolené, vazba ich möchte, časování slovesa fahren, předložka nach (reise nach) Opakování učiva. Deutsch mit Max, reálie Německa, Rakouska, Švýcarska, vazba es gibt Žák rozumí obsahu a smyslu přiměřeně obtížným větám, poskytne požadované informace Rozumí přiměřeně obtížnému textu, vyhledá potřebnou informaci, odpoví na otázku poskytne potřebné informace v konverzaci, správně používá základní gramatické struktury, rozumí základním frázím V textu vyhledá potřebnou informaci a reaguje na ni Sdělí základní údaje o běžných životních situacích, vypráví delší příběh, zvládne jednoduchý telefonický rozhovor, napíše dopis Zapojí se do pečlivě vyslovované konverzace, popíše průběh narozeninové oslavy, reaguje na běžné každodenní situace Zjistí potřebné informace a poskytne je, rozumí jednoduchým pokynům Podle obrázku reprodukuje krátký příběh ze života

7 Byt, bydlení, vysněný pokoj, popis místa, kde bydlím, rozhovory o bydlení, vyjádření představ, časování nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou předponou, Město, jednoduchá orientace ve městě, rozhovory s reakcí na popis cesty, globální porozumění základním nápisům ve městě, podání informace, poděkování, vyjádření souhlasu, odmítnutí, předložky se 3. pádem, zájmena osobní, Salzburg - Mozart Můj den, vyprávění o průběhu dne, povinnostech, koníčcích, schopnostech, požádání o něco, některá způsobová slovesa, číslovky do , Vyslovuje a čte plynule a foneticky správně texty složené ze známé slovní zásoby Sdělí písemně i ústně základní údaje o prostředí, v němž žije Rozumí obsahu i smyslu přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace, reprodukuje ústně i písemně jejich obsah, poskytne požadované informace Rozumí jednoduchým větám, vyhledá potřebnou informaci, odpoví na otázku Popíše jednoduchý objekt, vyplní jednoduchý dotazník Pomocí předložek rozliší umístění, analyzuje výhody bydlení na venkově a ve městě Orientuje se v plánku města, umí popsat cestu, zeptat se na cestu. Používá slovesa v přítomném čase. Rozumí základním informacím v dialogu rodilých mluvčích Rozumí jednoduchým pokynům Sdělí základní údaje o běžných životních situacích, popíše průběh dne, požádá o to, potřebuje, zapojí se do pečlivě vyslovované konverzace, operuje s číslovkami vyššími než 1000

8 9. ročník časová dotace: 2 hodiny týdně Učivo Výstupy RVP Školní výstupy Rozvrh hodin, vyučování, informace ve škole i mimo ni, interwiev s osobností, porozumění číslům, další způsobová slovesa, předložka in ve 4. pádě, zájmeno man, další předložky Vyjádření bolesti, popis problémů, rozhovor u lékaře, popis elementární situace: kde jsem byl, co jsem dělal, slovesa haben, sein v préteritu, sloveso werden + přídavné jméno, zájmena, Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje, v textu vyhledá potřebnou informaci, zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace, poskytne požadované informace Mluví plynule a vyslovuje foneticky správně, zapojí se do jednoduché konverzace, vyhledá potřebnou informaci Vyhledá potřebnou informaci v textu, v dvojjazyčném slovníku a na internetu Srovnává objekty a vyhledává rozdíly, rozlišuje správné a chybné údaje, spojuje související pojmy, použije nové gramatické jevy v dialogu, příkazu či informaci Vyjmenuje názvy vyučovacích předmětů, vlastními slovy popíše svůj rozvrh hodin v různé dny Vytvoří jednoduchý fiktivní rozhovor se známou osobností formou dramatizace se spolužákem Vyjmenuje části lidského těla, dokáže říct, co ho bolí, dramatizací ilustruje návštěvu ordinace lékaře

9 Nakupování, doprava, situace a rozhovory v obchodě, na poště, na nádraží, ve vlaku, předložky, ich möchte, ich hätte gern, Berlín Počasí, oblečení, popis počasí a činností, popis oblečení, blahopřání v ústí i písemné formě, svátky, zvyky a obyčeje u nás a v německy mluvících zemích, jednoduchý popis událostí, zájmena osobní a přivlastňovací, Rozumí známým každodenním výrazům, používá běžné fráze v jednoduché konverzaci a pečlivě vyslovuje, používá dvojjazyčný slovník Vypráví podle obrázku, reprodukuje ústně i písemně obsah textu v textu vyhledá potřebnou informaci Žák dokáže požádat o informaci a poděkovat za ni Pojmenuje druhy obchodů a jejich typické zboží Dramatizací ztvární situaci na poště, v dopravním prostředku, na nádraží Popíše různé druhy oblečení a jejich vhodnost k různým příležitostem Popíše počasí na obrázcích, charakterizuje roční období a počasí pro ně typické Formuluje blahopřání k narozeninám Zná nejdůležitější české a německé svátky, jednoduše je charakterizuje Dovolená, prázdniny, cestování, plány na dovolenou, proč se učit německy a další cizí jazyky, vyjádření libosti/nelibosti, stupňování přídavných jmen a příslovcí, porovnání pomocí als, vyprávění o průběhu dne v minulém čase, závěrečné opakování Mluví plynule a vyslovuje foneticky správně, zapojuje se do jednoduché konverzace, vyhledá potřebnou informaci v textu i v dvojjazyčném slovníku Používá správně základní gramatické struktury Vlastními slovy vypráví zážitek z prázdnin v minulém čase, Vyjmenuje dopravní prostředky, orientuje se na mapě světa, formou dramatizace vyzkouší chování cestujících, zopakuje a upevní znalosti důležitých telefonních čísel, vyloží důvody, proč se učit němčině a cizím jazykům vůbec

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce 5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují zkušenosti z mateřského jazyka

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více