STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Státní sociální podpora jako nástroj státní rodinné a populační politiky zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Děkuji vedoucí bakalářské práce doc. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za odborné vedení a cenné rady při zpracování bakalářské práce Státní sociální podpory jako nástroj rodinné a populační politiky. 2

3 Obsah práce: Úvod.4 1. Státní sociální politika... 5 Pojem... 5 Subjekty a objekty sociální politiky... 5 Principy... 6 Cíle Rodinná a populační politika státu Pojem Nástroje rodinné a populační politiky Sociální zabezpečení v ČR Pojem Vztah práva sociálního zabezpečení k jiným právním odvětvím Systém práva sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Právní úprava státní sociální podpory Systém státní sociální podpory Základní pojmy Dávky státní sociální podpory Přídavek na dítě Dřívější právní úpravy přídavku na dítě Současná právní úprava přídavku na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Současná právní úprava rodičovského příspěvku Výše rodičovského příspěvku v předchozích právních úpravách Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Odměna pěstouna ve zvláštních případech Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Porodné Pohřebné Společná ustanovení o dávkách Výplata dávek Povinnost a odpovědnost Přestupky, správní delikty Řízení o dávkách Aplikace práva Evropských společenství v státní sociální podpoře Zaniklé dávky Efektivnost a plnění účelu státní sociální podpory Sociální reformy a státní sociální podpora Závěr Cizojazyčné resumé Použité prameny Použité zkratky

4 Úvod Rodina je základní jednotkou společnosti a plní významné společenské funkce, jako je funkce biologická, ekonomická, sociální a výchovná. V podmínkách demokratické společnosti si každý občan nese odpovědnost sám za sebe a svojí budoucnost, sociální role státu však není odmítána, stát se snaží sociální oblast pozitivně ovlivňovat. Cílem rodinné a populační politiky státu je zmírňovat narůstající náklady rodin souvisejících s přítomností dětí v rodině. Státní sociální podpora je pouze jedním z celé řady rodinných a populačních opatření. Působení dávkového systému státní sociální podpory umožňuje rozlišit skupiny obyvatel, na které má být pomoc zacílena. Cílem této práce je přiblížit sociální politiku, státní rodinnou a populační politiku a její nástroje, vymezit státní sociální podporu jako systémovou součást práva sociálního zabezpečení a podrobněji přiblížit jednotlivé dávky státní sociální podpory, vysvětlit jejich účel, podmínky vzniku nároku a výpočet výše dávky, nastínit změny, kterými dávky procházely se zaměřením na vývoj přídavku na dítě a rodičovského příspěvku. V závěru práce bych chtěla zhodnotit efektivnost a plnění účelu státní sociální podpory, připomenout zaniklé dávky státní sociální podpory a stručně přiblížit problematiku aplikace práva Evropských společenství ve státní sociální podpoře. 4

5 znaky. 1 V České republice je pojem sociální politika založena na dvou přístupech: 2 1. Státní sociální politika 1.1. Pojem Co je sociální politika? Při hledání odpovědi na položenou otázku nelze podat jednoznačnou odpověď. Sociální politika se koncentruje na člověka, působí na hodnotové orientace lidí, spoluvytváří jejich názory, postoje. Jako politika je vystavena tlakům politických sil ve společnosti. Sociální politiku je nutno a v jistém slova smyslu především vnímat jako celek, jako určitý systém s četnými komplikovanými vnitřními vazbami i s vazbami na ostatní prvky společenského systému. Sociální politika je tedy úzce vázána i na své společenské okolí. Je tedy vždy specifická v každé zemi a době, ale jsou jí zároveň vlastní i určité společenské Při širším pojetí lze sociální politiku charakterizovat jako jednání státu a dalších subjektů působících ve společnosti, kterými je ovlivňována sociální sféra. Pod sociální sféru nutně patří politika sociálního zabezpečení, zdravotní politika, sociální služby a politika zaměstnanosti. Užší pojetí sociální politiky lze charakterizovat jako systém opatření především v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Cílem takové politiky je reagovat na sociální rizika a na jejich negativní důsledky (např. chudoba, nezaměstnanost, nemoc, invalidita, stáří) Subjekty a objekty sociální politiky Ze základního pohledu můžeme subjekty sociální politiky rozdělit na subjekty státní a nestátní. 3 Stát a jeho orgány jsou považovány za nejdůležitější subjekty. Mezi nestátní subjekty sociální politiky můžeme zařadit zaměstnavatele, realizujícího podnikovou sociální politiku, obce, realizující výkon sociální politiky buď přímo nebo jako výkon přenesené působnosti, charitativní a občanská sdružení, církve, občana samotného a jeho rodinu. Objekty sociální politiky jsou jednotlivci nebo sociální slupiny, jimž jsou sociálněpolitická opatření určena (na koho mají působit), a tak vyvolávat žádoucí sociální chování a jednání. 4 1 Kerbs V. a kol. Sociální politika, 4. přepracované a aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2007, s Podrobněji viz. Kerbs V. a kol. Sociální politika, 4. přepracované a aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 24 a násl. 3 Gregorová Z., Galvas M., Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání, Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2000, s Francová H., Novotný A., Sociální politika v základech, Praha: Triton, 2008, s.71 5

6 1.3. Principy Nejvýznamnějšími principy pro sociální politiku jsou principy sociální spravedlivosti, sociální solidarity, subsidiarity a participace. Princip sociální spravedlivosti Sociální spravedlnost je hodnota vedená myšlenkami humanizmu, lidského dobra a prospěchu. 5 Je vnímána velmi subjektivně, neexistuje žádné přesné vymezení co je a co není sociálně spravedlivé. Relativně malé sociální rozdíly mohou být společností považovány za nespravedlivé a mohou vyvolávat sociální neklid. Před rokem 1989 byl dominantní socialistický model sociální spravedlnosti s rovnostářským principem, po roce 1989 došlo v naší společnosti k zásadním politickým a společenským změnám, kdy se do popředí dostává princip potřebnosti. Takový model je označován jako model pevného dna a otevřeného stropu. Princip sociální solidarity Člověk po dobu své existence je tu více, tu méně odkázán na pomoc jiných. Solidarita je výrazem lidského porozumění a pospolitosti, vzájemné soudržnosti a také odpovědnosti. 6 O solidaritě lze hovořit na úrovni mezinárodní, celostátní, regionální, rodinné a jednotlivců. Ve společnosti se solidarita realizuje především pomoci transferové a redistribuční politiky státu. Tu je třeba nastavit tak, aby nevedla k útlumu aktivity jednotlivců a jejich odpovědnosti za vlastní životní podmínky, jinými slovy, aby nebyla demotivující. Sociální solidarita není vyhrazena jen státní moci, je prováděna nemalou měrou jednotlivci, spolky, sdruženími apod. Princip subsidiarity Princip subsidiarity spočívá v tom, že v tíživé sociální situaci si má jednotlivec nejprve pomoci sám vlastním přičiněním, pokud tuto možnost nemá, pak má pomoci rodina. Stát v tom to případě nastupuje až na posledním místě a to pokud jednotlivec vyčerpal ostatní možnosti pomoci. Ne vždy je tento princip veřejností přijímán s dostatečným pochopením, zejména zastánci silného sociálního státu se s ním obtížně vyrovnávají. Princip participace 7 Princip participace je založen na tom, že by se lidé měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají. To předpokládá, že lidé, občané budou dostatečně vzdělaní, informovaní, zralí a vyspělí pro zodpovědné sociální jednání. Naplňování principu participace je postupným a dlouhotrvajícím procesem. 5 Kerbs V. a kol. Sociální politika, 4. přepracované a aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2007, s Kerbs V. a kol. Sociální politika, 4. přepracované a aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2007, s Z latinského partem capare, mít podíl 6

7 1.4. Cíle V posledních zhruba 10 až 15 letech jsme svědky toho, co bychom mohli nazvat jako období soustavného hledání optimální míry účasti státu v sociální politice. Přičemž otázkou vůbec není, zda se má stát v sociální politice angažovat či nikoli, ale především jaká má být míra účasti státu v sociální politice a v čem a jakým způsobem se jeho role má prvotně naplňovat. 8 Stav a vývoj sociální politiky v dané zemi je vždy podmíněn faktory jako jsou tradice, etické názory a politická situace. K sociální politice zaujímá postoj vláda ČR v samotném Programovém prohlášení vlády, kde si současná vláda Mirka Topolánka klade za cíl zastavit mandatorní výdaje státu na sociální systém, zvýšit transparentnost a adresnost vyplácených dávek, zavést vícerychlostní flexibilní rodičovskou a mateřskou dovolenou, stanovit srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, vyhodnotit systém ochrany před hmotnou nouzí a hlavní prioritou je zahájit důchodovou reformu. Reforma veřejných financí byla nastartována zákonem č. 261/2007, zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. 9 Jde o rozsáhlý soubor změn zejména v daňové a sociální oblasti a ve zdravotnictví, zákon je souborem pěti desítek novel. Rodinná politika je jednou z hlavních vládních priorit. 10 Vládou byl v listopadu 2008 schválen Prorodinný balíček, který obsahuje záměry směřující k podpoře příznivých podmínek pro fungování rodiny, a to v těchto oblastech: Otcovské Cílem otcovské dávky je podpora většího zapojení otců do péče o děti, finančního zabezpečení rodiny a posílení rodinných vazeb. Otcovské by se poskytovalo po dobu jednoho týdne ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, přičemž nástup na tuto dávku by byl do uplynutí šesti týdnů věku dítěte nebo do šesti týdnů ode dne svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, za splnění dalších podmínek. Sladění rodinného a pracovního života: Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské pomoci Evidovaný poskytovatel by mohl poskytovat péči rodinného typu pro nejvíce čtyři děti do sedmi let věku za úplatu nepřevyšující Kč za 1 svěřené dítě. Byl by osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob, zůstával by mu nárok na rodičovský příspěvek. 8 Kerbs V. a kol. Sociální politika, 4. přepracované a aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2007, s Zákon nabyl účinnosti , většina ustanovení nabyla účinnosti MPSV. Tisková zpráva ze dne 19. listopadu 2008 [citováno 23. ledna 2009]. Dostupný z: 7

8 Navrhované opatření respektuje silně neformální charakter služby, předpokládá silnou kontrolu ze strany rodičů, kteří svěří své dítě do péče poskytovatele. Podpora služeb péče o děti v živnostenském podnikání: Cílem je rozšířit nabídku služeb péče o děti poskytovaných v oblasti živnostenského oprávnění. Pro podnikatele to bude znamenat povinnost získat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon činnosti, bude moci pečovat současně nejvýše o 4 děti. Miniškolka Předpokládá se, že tuto službu bude poskytovat nejčastěji zaměstnavatel na pracovišti rodiče nebo neziskové subjekty, obce, kraje a církevní právnické osoby. Zřizovatel bude hradit náklady na zřízení a provoz miniškolky ze svých prostředků, rodič se bude podílet na nákladech za provoz podle dohody. Toto opatření umožní širší zapojení rodičů, především matek, do trhu práce, pro zaměstnavatele pak dřívější návrat kvalifikovaného personálu z mateřské dovolené, možnost udržení si nadaných a zkušených zaměstnanců, snížení nákladů na zaškolování nových pracovníků, zvýšení prestiže firmy a zároveň motivace a loajality pracovníků. Daňové výhody pro zaměstnavatele Po provedené novelizaci zákona o daních z příjmů by mezi daňově uznatelné náklady pro zaměstnavatele byly zařazeny výdaje na zajištění péče o děti zaměstnanců. To je výdaje na provoz vlastních jeslí, provozoven pro výchovu a vzdělávání, miniškolek, příspěvků zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance, pokud péči bude poskytovat jiný subjekt než zaměstnavatel. Podpora částečných pracovních úvazků Pokud délka pracovní doby zaměstnance bude nejvýše 80 % stanovené týdenní pracovní doby, zaměstnavatel bude uplatňovat slevu na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v částce Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Opatření má přispět ke zlepšení zaměstnávání osob, které se obtížně zaměstnávají. Jedná se o zaměstnance, kteří pečují o dítě do 10 let věku, osoby se zdravotním postižením, osoby starší 55 let, osoby pečující o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, studenti denního studia středních škol a prezenčního studia vysokých škol. Náhradní péče rodinného typu Úprava si klade za cíl sjednotit vyplácení příspěvku poskytovaného pěstounům podle zvláštního právního přepisu 11 (sos vesničky) s pěstounskou péčí odměna pěstouna ve 11 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 8

9 zvláštních případech poskytovaného podle zákona o státní sociální podpoře. Opatřením by byla usnadněna situace zřizovatelům, kteří podle platné právní úpravy nesou břemeno nákladů na výplatu odměny pěstouna v zákonem stanovené výši. Změny v rodinné a populační politice, které chce vláda uskutečnit a které představila v Prorodinném balíčku zasluhují pozornost. Společnost, která je seznámená s chystanými změnami může změny lépe pochopit, ztotožnit se s nimi a lépe je přijmout. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti MPSV. Tisková zpráva ze dne 19. listopadu 2008 [citováno 23. ledna 2009]. Dostupný z: 9

10 2. Rodinná a populační politika státu 2.1. Pojem Rodina je v moderních společnostech chápána jako základní jednotka společnosti a je nutné ji podpořit. Bez fungující rodiny realizující své základní sociální funkce je ohrožena samotná existence dané společnosti. 13 Národní koncepce rodinné politiky zdůrazňuje potřebu vytvoření příznivých ekonomických podmínek pro rodiny, především pak pro rodiny s dětmi. Jako jeden z hlavních cílů stanovuje potřebu posílení ekonomické a sociální suverenity rodin a jejich členů na trhu práce prostřednictvím daňového systému a systému sociálního zabezpečení tak, aby rodiny byla schopny plnit svoji úlohu ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům. 14 Další důraz je vedle daňového a sociálního systému kladen také na služby pro rodiny. Podpora rodiny nabývá několika různých podob, lze je dělit na: podporu finanční podporu nefinanční. Finanční podporu lze považovat za nejvýznamnější. Jedná se o přerozdělování peněžních prostředků rodinám nebo osobám ve společensky uznaných situacích. Děje se tak buď přímo prostřednictvím sociálních dávek a nepřímo, přes daňová opatření. Podpora nefinanční se uskutečňuje přes nabídku různých služeb pro rodiny nebo vytváření takových podmínek, které usnadňují například harmonizaci rodinného a pracovního života Nástroje rodinné a populační politiky Současný stav v oblasti podpory rodiny Přímá finanční podpora dávky státní sociální podpory Dávky poskytované podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře představují ucelený systém pomoci, který je převážně určen pro rodiny s dětmi. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s účinností od 1. ledna 2008 přinesl řadu zásadních změn v zákoně. Dávky státní sociální podpory vztahující se k rodinné a populační politice jsou: porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a dávky pěstounské péče Národní koncepce rodinné politiky přijatá v roce 2005, [citováno ]. Dostupný z: 14 Národní koncepce rodinné politiky přijatá v roce 2005, [citováno ], Dostupný z: 15 Podrobněji v kapitole 4 Dávky státní sociální podpory 10

11 Přímá finanční podpora dávky důchodového pojištění Do rodinné a populační politiky státu lze zahrnout vdovské, vdovecké a sirotčí důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Při úmrtí rodiče stát sehrává významnou roli, kdy je dítěti a druhému manželu vyplácen důchod po celou dobu nezaopatřenosti pozůstalého dítěte, při splnění zákonem stanovených podmínek. Přímá finanční podpora dávky sociální péče Důležitým právním předpisem upravujícím tuto oblast je zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Městské úřady obcí s rozšířenou působností vyplácí dávky (samozřejmě po splnění dalších zákonných podmínek) například příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc. Aby docházelo k adresnosti poskytovaných dávek, zákon pracuje s částkami jak životního minima, tak s existenčním minimem. Životní minimum 16 je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžitých příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. 17 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivých sociálních situacích prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Právě výše příspěvku na péči je vyplácena oprávněné osobě s přihlédnutím na stupeň zdravotního postižení ve čtyřech výších, v částce tři, pět, devět a jedenáct tisíc korun měsíčně u osob mladších osmnácti let. Děti zdravotně postižené tak mohou vyrůstat v domácím rodinném prostředí a rodině jsou částečně kompenzovány náklady za nákup sociálních služeb, které s sebou zdravotní postižení nese. Rozdílně je stanovena výše příspěvku na péči, pokud se jedná o osobu starší osmnácti let, na částky dva, čtyři, osm a jedenáct tisíc korun měsíčně. Nepřímá finanční podpora daňová opatření Základním principem daňové podpory rodin je zajistit soběstačnost rodiny vzhledem k co možná nejmenší závislosti na sociálních dávkách a ponechat více finančních prostředků přímo v rodinném rozpočtu. S tím souvisí motivace k zaměstnání alespoň jednoho člena 16 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 17 K této problematice např. Kotýnková M.: Zákon o životním a existenčním minimu. Národní pojištění, 2/2007, s. 32 a násl. 11

12 rodiny. Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se daňová zvýhodnění uplatňují přímým odpočtem z daně. Jedná se o slevu na poplatníka Kč za rok, další slevy z daně si poplatník může uplatnit, pokud pobírá částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, pokud je držitelem průkazu ZTP/P, dále je možné uplatnit i slevu na manželku, pokud má manželka roční příjem nižší než Kč. Významná je i sleva na dítě. Na jedno dítě si poplatník odečte z daně Kč za rok. Odpočet daně u nezaopatřených dětí může fungovat jako daňový bonus. To znamená, že pokud je vypočtená daň nižší než sleva na dítě, částka rozdílu se poplatníkovi vyplatí ve formě daňového bonusu. Dále částku Kč za rok si z daně může odečíst student. Nefinanční podpora služby pro rodiny Ze škály služeb pro rodiny je třeba vyzdvihnout zajištění péče o malé, předškolní a školní děti tak, aby rodiče mohly skloubit svou rodinnou roli s profesní činností. Jsou to jesle, i když vlivem společenských změn byl na konci 80. let 20. století jejich počet zredukován na dnešních zhruba 50 zařízení. 18 Určitou alternativou v péči o malé děti jsou mateřská centra, která jsou zpravidla zřizována samotnými matkami na mateřské a rodičovské dovolené. V péči od tří do šesti let věku dětí stále dominují mateřské školy. Pro péči o děti mladšího školního věku fungují školní družiny a kluby. Důležité jsou také různé zájmové kroužky a jiné výchovně vzdělávací aktivity. Jako nefinanční podporu státu v pracovněprávní oblasti je třeba zmínit například úpravu pracovní doby počínaje zkráceným pracovním úvazkem, pružnou pracovní dobu, práci z domova, práci na směny. Větší ochrana otců a zejména matek dětí, ať už osamělých, nebo žijících v úplných rodinách, je zakotvena přímo v zákoníku práce Tisková zpráva MPSV ze dne 19.listopadu 2008, s.6, [citováno dne ], dostupný z: 19 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 12

13 3. Sociální zabezpečení v ČR 3.1. Pojem Sociální zabezpečení je pojem, jehož obsah je dostatečně znám, ale jeho definice je obtížná a historicky podmíněná. Zatím nebyl v odborné literatuře úspěšně vymezen. 20 Chápejme tedy sociální zabezpečení jako souhrn institucí a opatření, jejichž prostřednictvím se zabezpečují občané pro případ mateřství, výchovy dětí, nemoci, stáří, invalidity a ztráty živitele. Z pohledu jednotlivce je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď finančně nebo naturálně podporuje v určitých společensky uznaných sociálních situacích Vztah práva sociálního zabezpečení k jiným právním odvětvím Právo sociálního zabezpečení upravuje samostatný a specifický okruh společenských vztahů, tvoří tudíž relativně samostatné právní odvětví. Přesto má užší i vzdálenější vazby na jiná právní odvětví českého právního řádu. Za stěžejní lze považovat vazbu sociálního zabezpečení k právu ústavnímu. Ústava ČR a zejména Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR vymezuje základní sociální práva občana, která právo sociálního zabezpečení konkretizuje, institucionalizuje a zejména stanoví právní garance jejich realizace. 21 Důležitým ustanovení pro aplikaci práva sociálního zabezpečení je článek 10 Ústavy: Čl.10 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Obecná základní práva dotýkající se nejen sociálního zabezpečení jsou tyto články Listiny: Čl.3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Čl.4 (1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Konkrétní základní sociální práva vtahující se k právu sociálního zabezpečení jsou především upravena v hlavě IV Listiny: 20 Tröster P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 3.aktualizované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, s Gregorová Z., Galvas M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání, Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2000, s

14 Čl.30 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. (2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Čl.31 Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Čl.32 (2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky. (5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. Pro využívání zaručených sociálních práv je důležitý článek 36 Listiny: (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. (3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Úzký vztah práva sociálního zabezpečení je k právu pracovnímu. Propojenost obou právních odvětví je možné dokumentovat i na konkrétních právních institutech, které jsou používány v obou právních odvětvích, ač definovány jsou pouze jedním z nich (např. pracovní neschopnost, příjem ze zaměstnání, pracovní poměr atd.). 22 Právo sociálního zabezpečení má vazby na právo správní. Orgány vykonávající státní správu při rozhodování a řízení ve věcech sociálního zabezpečení se řídí správním řádem. Správní řád 23 má subsidiární povahu, to znamená, že se použije všude tam, kde zákon speciální nestanoví něco jiného. Jako všechna právní odvětví, tak i právo sociálního zabezpečení má vazbu na právo trestní. Trestní právo sankčně postihuje takové chování, které směřuje k poškození nebo zneužívání systému sociálního zabezpečení Systém práva sociálního zabezpečení Systém sociálního zabezpečení se rozpadá do několika systémových součástí, v literatuře nacházíme dělení do tří základních pilířů. 24 I. pilíř souhrnně nazvaný jako sociální pojištění je nejvýznamnější a nejnákladnější. Lze pod něj podřadit veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění a penzijní připojištění. Tento systém představuje odložení části spotřeby 22 Gregorová Z., Galvas M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání, s Zákon č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 24 např. Kepková M., Státní sociální podpora. Praha: Institut pro místní správu,

15 na budoucí sociální situace a jeho cílem je zachovat předchozí standart životní úrovně a to pomocí dávek nahrazujících příjem. II. pilíř, státní sociální podpora, představuje ucelený systém pomoci zejména pro rodiny s nezaopatřenými dětmi a i v jiných sociálních situacích. Dávky nemají charakter nahrazující příjem, jsou pouze doplňkové. 25 III. pilíř, sociální pomoc, má stejně jako státní sociální podpora doplňkový charakter a nenahrazuje ušlý příjem. Systém sociální pomoci je určen k zabezpečení základních životních potřeb osob v situaci absolutního nedostatku hmotných prostředků a v těch sociálních situacích, kdy osoby nejsou schopny samy ani s pomocí vlastní rodiny zabezpečovat svoje základní životní potřeby. Základními nástroji sociální pomoci jsou poradenství, prevence sociálně patologických jevů, sociálně právní ochrana, dávky sociální péče (v peněžní i věcné podobě) a sociální služby Podrobněji v kapitole 4 Dávky státní sociální podpory 26 Průša L., Tři pilíře systému sociální ochrany obyvatelstva. ASPI Ekonomie sociálních služeb, 2007, s

16 4. Státní sociální podpora Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je jedním ze základních zákonů pro realizaci sociální reformy v České republice Právní úprava státní sociální podpory Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., (dále jen zákon) nabyl účinnosti částečně dnem 1. října 1995 a v plném rozsahu dnem 1. ledna Sjednotil roztříštěnou právní úpravu vyjadřující podporu státu rodinám s dětmi a zároveň došlo i ke sjednocení plátců dávek. Až do přijetí zákona o státní sociální podpoře byly dávky vypláceny zaměstnavatelskými organizacemi a okresními správami sociálního zabezpečení. Přechod znamenal změnu od plošného poskytování dávek k adresnému sytému. Výplatu dávek státní sociální podpory byl pověřen okresní úřad, jako nejnižší článek státní správy. Od 1. ledna 2003 vyplácely dávky referáty státní sociální podpory pověřených obecních úřadů v bývalých okresních městech, od 1. dubna 2004 přešla výplata na státní orgán na úřady práce. Ke dni 1. březnu 2009 má zákon již 57 novel, z nichž některé nabývají účinnosti až 1. ledna V oblasti státní sociální podpory užíváme především tyto právní normy: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., č. 242/1997 Sb., č. 242/1997 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 158/1998 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 271/2001 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 125/2003 Sb., č. 424/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 453/2003 Sb., č. 453/2003 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 453/2003 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 168/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 218/2005 Sb., č. 204/2005 Sb., č. 381/2005 Sb., č. 552/2005 Sb., č. 113/2006 Sb., č. 134/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 585/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 367/2007 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 414/2008 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 585/2006 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 414/2008 Sb., č. 449/2008 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Nařízení č. 449/2008 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení 16

17 Vyhláška č. 325/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Sdělení MPSV č. 201/2008 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory Vyhláška MPSV č. 62/2008 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. Nařízení č. 367/2007 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 4.2. Systém státní sociální podpory 1 zákona zní: Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu. Státní sociální podpora je systém sociálních dávek, kdy se stát podílí na životních nákladech rodin a to v případech, kdy je poskytnutí takových dávek z hlediska sociálního a ekonomického důvodné. Dávky nesnižují motivaci k ekonomické aktivitě, avšak zabraňují propadu velkých skupin obyvatel do chudoby. Jednotlivé dávky jsou financovány z daní, t.j. ze státního rozpočtu, na základě principu celospolečenské solidarity. Ta se projevuje ve dvou základních směrech: od bezdětných rodin k rodinám s dětmi od rodin s vyššími příjmy k rodinám nízkopříjmovým. Dávky SSP můžeme třídit podle několika hledisek: podle četnosti výplat na dávky jednorázové a dávky opakující se s přihlédnutím na příjmovou situaci v rodině na dávky poskytované v závislosti na výši příjmů v rodině a na dávky nezávislé na příjmové situaci v rodině 17

18 s přihlédnutím na právní předpisy, podle nichž se dávky poskytují na dávky poskytované podle zákona o státní sociální podpoře a dávky poskytované podle nařízení Rady (EEC) 1408/71 a nařízení Rady (EEC) 574/72 27 a zákona o státní sociální podpoře. Zákon rozděluje dávky na dávky poskytované v závislosti na výši příjmů (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení) a ostatní dávky (rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné). Stát prostřednictvím státní sociální podpory vyjadřuje svůj zájem o to, aby zejména potřeby rodin s dětmi mohly být uspokojovány na společensky přijaté úrovni. Pokud vlastní příjmy rodičů nepostačují k uspokojivému zabezpečení potřeb dětí, je třeba je podpořit státem. Nejzásadnější změnu do zákona o státní sociální podpoře vnesl zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů. O dávkách státní sociální podpory v prvním stupni rozhodují a vyplácejí je úřady státní sociální podpory, kterými jsou úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy, v druhém stupni, jako odvolací orgán, v přenesené působnosti rozhodují krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Výkon státní správy v oblasti SSP je zcela financován ze státního rozpočtu od Odlišná úprava do této doby byla v hlavním městě Praze, kdy státní sociální podpora v prvním stupni byla financována prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy. Úřady městských částí hl. města Prahy oprávněně poukazovaly na diskriminující skutečnost, že na rozdíl od ostatního území ČR jsou náklady na provádění SSP ze státního rozpočtu hrazeny hl. městu Praze jen částečně Základní pojmy Jak vyplývá z podmínek stanovených zákonem, dávky náleží jen fyzickým osobám. Není rozhodná státní příslušnost těchto osob, ale místo jejich trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu je místo, kde je fyzická osoba hlášena k takovému pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Pro cizince, kteří nesplňují podmínku hlášení k trvalému pobytu, zákon jmenuje případy, kdy i přes nesplnění podmínky hlášení k trvalému pobytu může nárok na dávky vzniknout. Na občany členských států Evropské unie se vztahuje právo Evropských společenství. 29 Podmínka trvalého pobytu může být prominuta a to rozhodnutím krajského úřadu na základě odůvodněné žádosti. Odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné. 27 K problematice blíže v kapitole 4.7. Aplikace práva Evropských společenství ve státní sociální podpoře 28 MPSV. Tisková zpráva ze dne 17. prosince 2008 [citováno dne 9. února 2009]. Dostupný z: 29 K problematice podrobněji v kapitole 4.7. Aplikace práva Evropských společenství ve státní sociální podpoře 18

19 Rodina, okruh společně posuzovaných osob, žadatel, oprávněná osoba Vymezení toho, kdo se za rodinu považuje, je velmi důležité, protože okruh osob zejména prostřednictvím jejich příjmů bezprostředně ovlivňuje nárok na dávky. 30 Zákon stanoví, že za rodinu se považuje oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované, přičemž žádná z osob nemůže být posuzovaná jako oprávněná nebo jako společně posuzovaná osoba ve více rodinách, výjimkou je příspěvek na bydlení. Okruh společně posuzovaných osob znamená vymezení osob, ke kterým se pro účely dávek státní sociální podpory přihlíží. Jsou jimi: - nezaopatřené děti - nezaopatřené děti a jejich rodiče (za rodiče se považují i osoby, kterým byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh, družka rodiče nebo uvedené osoby) - manželé, partneři, 31 druh a družka, pokud spolu vedou společnou domácnost déle než tři měsíce - nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Při zkoumání podmínky, že spolu osoby trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, zákon výslovně říká, kdy tuto podmínku považuje vždy za splněnou. Jedná se o: - nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče; pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí - zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu - manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství. Pokud je nezaopatřené dítě v plném zaopatření ústavu, 32 považuje se za rodinu samo toto dítě. 30 Břenská N., Burdová E., Vránová L. Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 12. aktualizované a doplnění vydání, Olomouc: ANAG, 2008, s Posuzováno pole zákona č. 115/2006 Sb., v platném znění, o registrovaném partnerství 19

20 Osamělý rodič je rodič svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi se podle zákona přihlíží jako k osobě společně posuzované až po uplynutí třech měsíců společného soužití. Zákon dává možnost úřadu práce, aby rozhodnutím vyloučil osobu z okruhu společně posuzovaných osob a to v tom případě, kdy prokazatelně spolu nežijí ve společné domácnosti aspoň po dobu tří měsíců. Žadatel je osoba, která o dávky žádá. Musí být způsobilá k právním úkonům, 33 zákon připouští výjimku a to v případě podání žádosti o porodné a o rodičovský příspěvek, kdy žadatel může osoba starší 16 let. Žadatel je zpravidla rodič, nebo osoba, které bylo svěřeno dítě do výchovy na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, v řízení na sebe bere práva a povinnosti vyplývající ze zákona o státní sociální podpoře a hájí zájmy oprávněné osoby. Oprávněná osoba je osoba, které je dávka státní sociální podpory určena. Ne ve všech případech je oprávněná osoba shodná s osobou žadatele. Např. v řízení o žádosti o přídavek na dítě je žadatel zákonný zástupce dítěte, oprávněná osoba je samo dítě. Po dovršení zletilosti nezaopatřeného dítěte se oprávněná osoba může stát žadatelem za předpokladu, že udělí písemný souhlas podle 50 zákona. 34 Životní minimum Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, je platné od a dosud nebylo valorizováno. Zákon o státní sociální podpoře pracuje jen s životním minimem, částky existenčního minima nejsou ve státní sociální podpoře využívány. 35 Životní minimum je jednosložkové, je platné v těchto výších: pro jednotlivce pro první dospělou osobu pro druhou a další osobu v domácnosti v domácnosti starší 15 let Kč Kč Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 6-15 let let Kč Kč Kč zdroj: zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 32 Za plné přímé zaopatření ústavu se považuje poskytnutí stravování, ubytování a ošacení 33 Posuzováno podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 34 Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob ( 7) s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům státní sociální podpory a Ministerstvu práce a sociálních věcí, pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle 68, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mělo-li nezaopatřené dítě nárok na dávku před dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas podle věty první. Věta druhá platí obdobně pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku rodiče po dovršení 16 let. 35 Definice životního a existenčního minima viz kapitola

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více