USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ 1/9/ZM/2012-Komunitní plán města Jirkova přijetí Komunitního plánu města Jirkova /9/ZM/2012- Rozpočtová opatření č z roku 2011 a č. 1 z roku 2012 Zastupitelstvo města-bere na vědomí a) tato rozpočtová opatření z roku 2011: RO č Společensky účelná pracovní místa ve výši 30 tis. Kč. RO č Dotace z ministerstva kultury (chrlič vody) ve výši 51 tis. Kč. RO č Dotace z MMR - společný marketing zámků a hradů ve výši 27 tis. Kč. RO č Dotace KÚ na výdaje SDH ve výši 30 tis. Kč. RO č KVIZ - vrácení části příspěvku na projekt ve výši 380 tis. Kč. RO č SFŽP, MŽP - dotace Projekty lesa ve výši 88 tis. Kč. RO č KVIZ Společný marketing zámků a hradů ve výši 132 tis. Kč. RO č SFŽP, MŽP - Realizace úspor energií 2. ZŠ Jirkov ve výši tis. Kč. RO č Finanční výpomoc ve výši 400 tis. Kč. RO č Veřejně prospěšné práce ve výši 18 tis. Kč. RO č Dotace z KÚ - hospodaření v lesích ve výši 1.870,1 tis. Kč. RO č OVS - vrácení fin.prostředků - pokuta za vodné a stočné ve výši 34 tis. Kč. RO č OVS - vrácení fin.prostředků - odvod a penále "internet všem" ve výši 496 tis. Kč. b) rozpočtové opatření z roku 2012: RO č. 1 Úprava transferu ze státního rozpočtu na školství ve výši 40,2 tis. Kč. 3/9/ZM/2012- Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obecně závaznou vyhlášku města Jirkova č. 1/2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 4/9/ZM/2012- Půjčka ONZA a.s. poskytnutí půjčky pro společnost ONZA a.s. ve výši ,- Kč na nákup pracovních pomůcek a základního technického vybavení dle přiložené smlouvy. Strana 1 (celkem 14)

2 5/9/ZM/2012- Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 4 Půjčka firmě ONZA, a.s. ve výši 500 tis. Kč 6/9/ZM/2012- Prodej pozemku p.č.6042/1 v k.ú. Chomutov I. prodej pozemku p.č.6042/1 o výměře 509 m2 v k.ú. Chomutov I za účelem rozšíření zázemí k domu za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 7/9/ZM/2012- Prodej pozemku p.č. 4623/2 v k.ú. Jirkov prodej pozemku p.č.4623/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zajištění přístupu na za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s tím, že na pozemku bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka stavby na pozemku p.č v k.ú. Jirkov. 8/9/ZM/2012- Prodej pozemku p.č. 1169/2 a 1177/2 v k.ú. Jirkov a zřízení věcného břemene prodej pozemku p.č.1169/2 o výměře 70 m2 a pozemku p.č. 1177/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Jirkov za účelem zázemí k domu za smluvní kupní cenu 250,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s tím, že na pozemcích bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka stavby na pozemku p.č. 1169/1. 9/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č. 725/7 v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č. 725/7 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 60 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem), za účelem využití zázemí k domu za smluvní kupní cenu 250,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Strana 2 (celkem 14)

3 10/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č v k. ú. Jirkov prodej části pozemku p.č v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 70 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem), za účelem využití přístupu k prodejně za smluvní kupní cenu 250,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 11/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č. 231/2 a 238/17 v k.ú.svahová prodej části pozemku p.č. 231/2 a p.č. 238/17 v k.ú. Svahová o celkové výměře přibližně 300 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem), za účelem využití zázemí k rekreačnímu objektu za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. 12/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č. 201/1 v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č. 201/1 v k.ú. Jirkov o výměře přibližně 35 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem), za účelem využití výstavby garáže za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Do doby kolaudace stavby, popřípadě vydání souhlasu s užíváním stavby, bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, která bude omezena dobou platnosti nejdéle na 3 roky ode dne jejího uzavření. 13/9/ZM/2012- Prodej části p.č. 2009/1 v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č. 2009/1 v k.ú. Jirkov (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem scelení vlastnictví a to za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu + náklady na vyhotovení geometrického plánu). 14/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č. 174 v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č. 174 v k.ú. Jirkov o výměře 808 m2 (dle GP č. zak /2011 se jedná o pozemek p.č. 174/3) a to za smluvní kupní cenu ,-- Kč. Strana 3 (celkem 14)

4 15/9/ZM/2012- Prodej části pozemku p.č a části pozemku p.č. 2574/5 v k.ú. Jirkov I. prodej části pozemku p.č (dle GP č. zak /2011 se jedná o p.p.č. 2538) o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 2574/5 (dle GP č. zak /2011 se jedná o p.p.č. 2574/5) o výměře 81 m2 v k.ú. Jirkov za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného zázemí domu čp a to za smluvní kupní cenu ,-- Kč. II. prodej části pozemku p.č. 2574/5 (dle GP č. zak /2011 se jedná o p.p.č. 2574/6) o výměře 94 m2 v k.ú. za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného zázemí domu čp a to za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 16/9/ZM/2012- Bezúplatný převod pozemku p.č. 2324/1 v k.ú. Jirkov + smlouva č. 149/2011 bezúplatný převod pozemku p.č. 2324/1 v k.ú. Jirkov o výměře 1256 m2 od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Jirkova a smlouvu č. 149/2011 o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2324/1 v k. ú. Jirkov včetně schvalovací doložky. 17/9/ZM/2012- Směna části p.p.č za části p.p.č. 2535/1 v k.ú. Jirkov směnu části pozemku p.č (dle GP č. zak /2011 se jedná o díl "b") o výměře 124 m2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví města Jirkova do vlastnictví paní M. P., bytem Chomutov za části pozemku p.č. 2535/1 (dle GP č. zak /2011 se jedná o pozemek p.č. 2535/4 a díl "c") o výměře 27 m2 a o výměře 94 m2 v k.ú. Jirkov z vlastnictví paní M. P., bytem Chomutov do vlastnictví města Jirkova. Směna pozemků bude uskutečněna bez ohledu na výměru směňovaných pozemků s tím, že náklady spojené se směnou budou uhrazeny smluvními stranami rovným dílem. Strana 4 (celkem 14)

5 18/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3832/1 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 3832/1 v k.ú. Jirkov za účelem vybudování a využívání příjezdové komunikace k plánovanému rodinnému domku na pozemku p.č. 3844/4 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 3865, 3864/2, 3866 a 3844/4 v k.ú. Jirkov a vlastníků rodinného domku, jehož výstavba je zde naplánovaná. Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby rodinného domku, ke kterému se příjezdová komunikace zřizuje a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do doby kolaudace nebo do vydání souhlasu s užíváním stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 19/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na p.p.č. 96/1 v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 96/1 v k.ú. Jirkov za účelem vybudování a využívání sjezdu z pozemku p.č. 99/1 v k.ú. Jirkov na komunikaci na pozemku p.č. 4414/1 v k.ú. Jirkov a za účelem umístění, údržby a oprav plynové a kanalizační přípojky pro plánovaný rodinný dům na pozemcích p.č. 99/1 a 99/2 v k.ú. Jirkov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 99/1 a 99/2 v k.ú. Jirkov a rodinného domu, který na těchto pozemcích bude vybudován. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby rodinného domu a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů v případě plynové a kanalizační přípojky a 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných právních předpisů v případě sjezdu z pozemku p.č. 99/1 na komunikaci. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do kolaudace stavby nebo do doby vydání souhlasu s užíváním stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Strana 5 (celkem 14)

6 20/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Jirkov 1. zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 230/1 v k.ú. Jirkov za účelem umístění plynárenského zařízení (plynovodu) ve prospěch pana P. N., bytem Chomutov. 2. zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 230/1 v k.ú. Jirkov za účelem provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (plynovodu) ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. (IČO: ), se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu existence stavby a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 21/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 33/4 a 33/9 v k.ú. Březenec zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 33/4 a 33/9 v k.ú. Březenec za účelem uložení, oprav a údržby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro napojení plánovaného rodinného domku na pozemku p.č. 33/11 v k.ú. Březenec. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch manželů J. a Z. H., bytem Jirkov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude určena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do kolaudace stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 22/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 33/4, 33/9 a 960/1 v k.ú. Březenec zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 33/4, 33/9 a 960/1 v k.ú. Březenec za účelem uložení, oprav a údržby vodovodní a plynové přípojky pro napojení plánovaného rodinného domku na pozemku p.č. 33/12 v k.ú. Březenec. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch manželů M. L., bytem Spořice a R. L., bytem Jirkov a to na dobu životnosti stavby a za smluvní cenu 50,-- Kč za každý započatý bm + DPH dle platných právních předpisů. Výše jednorázové úhrady bude stanovena dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že do doby kolaudace stavby, případně do vydání souhlasu s užíváním stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Strana 6 (celkem 14)

7 23/9/ZM/2012- Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1272/3 v k.ú. Jindřišská doplnění usnesení č. 12/26/ZM/2010 ze dne o pozemek p.č. 1272/3 v k.ú. Jindřišská s tím, že zůstanou v platnosti všechny již schválené podmínky věcného břemene. 24/9/ZM/2012- Prodej bytových jednotek - změny změny v prodeji bytových jednotek již schválených Zastupitelstvem města Jirkova dle předložené zprávy firmy IZ-Real s. r. o. Jirkov: 1. změna: Hornická čp. 1273/3 - cena bytu ,- Kč (schváleno RM Jirkova dne usn. č. 3/27/RM/2011) 2. změna: Vinařická 1292/6 - cena bytu ,- Kč (schváleno RM Jirkova dne usn. č. 3/27/RM/2011) 3. změna: Tkalcovská 1518/16 - cena bytu ,- Kč (schváleno RM Jirkova dne usn. č. 3/27/RM/2011) 4. změna: Krušnohorská 1656/3 - cena bez pozemku - cena bytu ,- Kč (schváleno RM Jirkova dne usn. č. 3/27/RM/2011) 5. změna: G. Svobody 1714/7 - cena bez pozemku - cena bytu ,- Kč 25/9/ZM/2012- Harmonogram prodeje bytů a domů Zastupitelstvo města-bere na vědomí informativní zprávu o prodeji bytů a domů v majetku města. Strana 7 (celkem 14)

8 26/9/ZM/2012- Prodej objektu čp. 372 v ulici Chomutovská prodej domu čp. 372 v ulici Chomutovská v Jirkově na pozemku p.č. 944/1 v k.ú.jirkov včetně tohoto pozemku za podmínek schválených usnesením ZM č.34/6/zm/2011 nájemníkům. 27/9/ZM/2012- Návrh realizace předkupního práva I. realizaci předkupního práva - zpětné odkoupení bytové jednotky č.16 v objektu čp.1714 v ulici Generála Svobody v Jirkově za cenu ,-Kč II. vložení odkoupené bytové jednotky č.16 v objektu čp.1714 v ulici Generála Svobody do správy firmy Městská majetková Jirkov s.r.o. a její následný prodej formou neveřejné dražby dle platných zásad. III. navýšení rozpočtu OMMaÚI o částku 65,8 tis Kč na nákup bytové jednotky. IV. Zastupitelstvo města-ukládá radě města zajistit navýšení rozpočtu OMMaÚI. Termín: /9/ZM/2012- Žádost o umožnění předčasného prodeje bytu Zastupitelstvo města-neschvaluje udělení výjimky z předkupního práva na bytovou jednotku č.14 v čp.1540 Jezerská, Jirkov. 29/9/ZM/2012- Žádost o výmaz předkupního práva Zastupitelstvo města-neschvaluje udělení výjimky z předkupního práva na bytovou jednotku č.2 v čp.1613 v ulici Na Borku pro vlastníka bytu Strana 8 (celkem 14)

9 30/9/ZM/2012- Revokace usnesení č.35/2/zm/2011 ze dne prodej garáže č.6 Borek Zastupitelstvo města-revokuje část usnesení zastupitelstva města č.35/2/zm/2011 II. ze dne garáž č.6 31/9/ZM/2012- Převod majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova s účinností od bezúplatný převod majetku ve vlastnictví města Jirkova do vlastnictví Lesů města Jirkova v účetní hodnotě ,26 Kč, a to v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 32/9/ZM/2012- Dodávka a montáž knihovny - zámek Červený hrádek akci " Dodávka a montáž knihovny - zámek Červený hrádek" do plánu investičních akcí pro rok /9/ZM/2012- Vybudování komunikace mezi RD v lokalitě ul. Za Pilou - spolufinancování akce 1. předloženou darovací smlouvu o přijetí finančního daru od vlastníků RD v lokalitě ul. Za Pilou v Jirkově ve výši 200 tis. Kč na spolufinancování investiční akce Vybudování komunikace mezi RD v lokalitě ul. Za Pilou dle předložené zprávy. 2. závazek vlastníků RD v lokalitě ul. Za Pilou v Jirkově zabezpečit část stavebních prací ve výši 120 tis. Kč na spolufinancování investiční akce Vybudování komunikace mezi RD v lokalitě ul. Za Pilou dle předložené zprávy. 34/9/ZM/2012- Plánovací smlouva uzavření Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě na akci " Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy - Březenec" uzavřené dne mezi městem Jirkov a Ing. Stanislavem Lesákem a Jiřím Kejřem dle přiložené zprávy. Strana 9 (celkem 14)

10 35/9/ZM/2012- Dopis p. Š. - životní úroveň na sídlišti Vinařice II/2 - informativní zpráva I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí vyjádření odboru MMaÚI k dopisu p. P. Š. II. Zastupitelstvo města-ukládá radě města dle předloženého vyjádření odpovědět p. P. Š. Termín: /9/ZM/2012- Dodatek č. 4 k 10leté smlouvě s DPCHJ a.s. - MHD I. dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro období II. Zastupitelstvo města-ukládá radě města zajistit posílení rozpočtu odboru MMaÚI, kapitola doprava - dotace na provoz autobusů a trolejbusů o částku ,- Kč Termín: /9/ZM/2012- Rozpočtové opatření č. 2 RO č. 2 OMMaUI - navýšení rozpočtu Dotace na provoz autobusů a trolejbusů ve výši 539 tis. Kč. 38/9/ZM/2012- Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2011 zprávu o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2011 Strana 10 (celkem 14)

11 39/9/ZM/2012- Fond rozvoje bydlení města Jirkova I. Zastupitelstvo města-vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova. Lhůta na podání přihlášek se stanoví na 30 dní ode dne vyvěšení podmínek výběrového řízení, tj. od do (včetně). II. Zastupitelstvo města-zmocňuje radu města k provedení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova III. Zastupitelstvo města-ukládá radě města předložit výsledky výběrového řízení do zasedání zastupitelstva města Termín: /9/ZM/2012- Smlouva o poskytnutí dotace - Kino Květen Jirkov smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz kina Květen Jirkov ve výši ,- Kč, uzavřenou mezi městem Jirkov, jednající starostou města Ing. Radkem Štejnarem a Ing. Milošem Kubelkou, nájemcem Kina Jirkov. 41/9/ZM/2012- Smlouva o poskytnutí dotace - Městská galerie Jirkov smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Městské galerie Jirkov ve výši ,- Kč, uzavřenou mezi městem Jirkov, jednající starostou města Ing. Radkem Štejnarem a Josefem Hánou, Městská galerie Jirkov 42/9/ZM/2012- Dotace na činnost OS Prohandicap smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Prohandicap ve výši ,- Kč, uzavřenou mezi městem Jirkov, jednající starostou Ing. Radkem Štejnarem a OS Prohandicap, jednající Bc. Evou Šulcovou Strana 11 (celkem 14)

12 43/9/ZM/2012- Předání finančního daru Občanskému sdružení Prohandicap I. předání finančního daru ,- Kč, výtěžek z akce Jirkovský charitativní advent 2011 Občanskému sdružení Prohandicap - předsedkyni sdružení, Bc. Evě Šulcové II. Zastupitelstvo města-ukládá starostovi města zajistit předání finančního daru ,-Kč předsedkyni Občanského sdružení Prohandicap, Bc. Evě Šulcové Termín: /9/ZM/2012- Činnost sportovních organizací v Jirkově za II. pololetí 2011 Zastupitelstvo města-bere na vědomí zprávu o činnosti sportovních organizací v Jirkově za II. pololetí /9/ZM/2012- Finanční výpomoc města Jirkova na průběžné předfinancování projektu I. Zastupitelstvo města-revokuje část usnesení č. 3/5/Z/2009 ze dne , a to bod 2) II. nový bod 2) v tomto znění: finanční výpomoc města Jirkova na průběžné předfinancování projektu v období trvání projektu od do , a to do výše maximálně 2 mil. Kč 46/9/ZM/2012- Rozpočtové opatření č. 3 RO č. 3 KVIZ Společný marketing zámků a hradů ve výši 416 tis. Kč. 47/9/ZM/2012- V.D. - vzdání se funkce přísedícího Zastupitelstvo města-bere na vědomí zánik funkce přísedícího pro Okresní soud v Chomutově p. V. D., bytem Jirkov, ke dni Strana 12 (celkem 14)

13 48/9/ZM/2012- Plnění programového plánu zastupitelstva města Zastupitelstvo města-bere na vědomí plnění programového plánu zastupitelstva města. 49/9/ZM/2012- Zpráva z jednání kontrolního výboru I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí a) zápisy ze zasedání kontrolního výboru ve dnech a , b) zprávu č. 08/2011 o provedené kontrole "Správy a provozu služebních vozidel MěÚ, MěP, KVIZ a MM, s.r.o.", c) zprávu č. 01/2012 o provedené kontrole "Namátkou vybrané investiční akce realizované v roce 2011". II. Zastupitelstvo města-ukládá starostovi s ÚIA zajistit plnění nápravných opatření uvedených v bodě I. b) 50/9/ZM/2012- Zpráva z jednání finančního výboru I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí a) zápis a příslušná usnesení z jednání finančního výboru uskutečněného dne b) stanovisko finančního výboru k návrhu OMMaÚI na dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD II. předložený plán práce finančního výboru pro rok 2012 III. Zastupitelstvo města-ukládá radě města vyjít ze závěrů kontroly provedené finančním výborem dne v Kině Květen a přijmout opatření k nápravě Termín: /9/ZM/2012- Kontrola plnění usnesení z 8. ZM Zastupitelstvo města-bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z 8. ZM. Strana 13 (celkem 14)

14 52/9/ZM/2012- Zpráva o činnosti RM č /2011 a 1-5/2012 Zastupitelstvo města-bere na vědomí ústní zprávu o činnosti RM č /2011 a 1-5/2012. Mgr. Aleš Káčerik ověřovatel zápisu Ing. Libor Zamazal ověřovatel zápisu Ing. Štejnar Radek starosta města Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č.128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov. Strana 14 (celkem 14)

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/6/ZM/2011 - Prezentace firmy Marius Pedersen, a.s. - nabídka společného podniku I. Zastupitelstvo města-bere

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo města-schvaluje závěrečný účet města Jirkova za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2015 bez výhrad. PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 14. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 6. 2016 1/14/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Jiráček. Robert

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 17.9.2014 1/30/ZM/2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí 2014 Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. pololetí roku 2014. 2/30/ZM/2014-1.

Více

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 29. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 15.09.2010 1/29/ZM/2010- Prezentace firmy Komunitní plánování o.p.s. prezentaci firmy Komunitní plánování o.p.s. 2/29/ZM/2010- Volba člena Rady

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 30.03.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/3/ZM/2011- Odpisový plán na rok 2011 odpisový plán na rok 2011 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů,

Více

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 7. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 23.9.2015 1/7/ZM/2015 - Rezignace na mandát člena zastupitelstva Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Lenky Nítkové na mandát

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/17/ZM/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 17. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 14. 12. 2016 1/17/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Robert Plzák. Mgr.

Více

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/15/ZM/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 15. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 21. 9. 2016 1/15/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Jiří

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 10. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.2.2008 1/10/Z/2008 Návrh rozpočtu na rok 2008 a) Návrh rozpočtu na rok 2008 v celkovém objemu 313mil.131 tis. Kč včetně "Správy nemovitostí"

Více

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise

PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne /2/ZM/ Volba návrhové komise PŘEHLED USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 15.12.2014 1/2/ZM/2014 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení p.rodák Milan p.plzák Robert Mgr. Vydržel

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.2.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1 /2/ZM/2011- Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města-vydává Jednací řád Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 8. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 14.12.2011 v zasedací místnosti MěÚ 1/8/ZM/2011- Rozbor hospodaření města Jirkova za 1. - 3. čtvrtletí 2011 Rozbor hospodaření města Jirkova

Více

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 23.zasedání Rady města Jirkova ze dne 28.6.2010 471/23/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná splněná usnesení č.416/19/rm/2010, 424/20/RM/2010, 443/20/RM/2010, 456/21/RM/2010,

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.2.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2019 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení

Více

USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 1.4.2009 1/18/Z/2009 Technologické centrum Jirkov I. bere na vědomí studii o zřízení Technologického centra Jirkov II. ukládá RM dopracovat

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.3.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 17/4/RM/2014. 2/9/RM/2014 Zpráva

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 2. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 14.1.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/2/RM/2019 Komise rozvoje a bezpečnosti I. Rada města-bere na vědomí zápis z jednání

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011

USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Jirkova ze dne 28. února 2011 1/6/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněné usnesení č. 848/43/RM/2011. 2/6/RM/2011 Komise rozvoje města zprávu

Více

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 39. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 7.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/39/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 6/37/RM/2016, 12/37/RM/2016,

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Jirkova ze dne 17. října 2011 1/30/RM/2011 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 24/26/RM/2011, 4/28/RM/2011. 2/30/RM/2011 Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 19. prosince 2011 1/40/RM/2011 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 20/31/RM/2011, 22/31/RM/2011, 16/31/RM/2011, 1/33/RM/2011,

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.5.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2016 Žádost o dotaci - přeměna porostů náhradních dřevin podání žádosti o dotaci

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 15. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.4.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/15/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/13/RM/2019, 9/13/RM/2019,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 19.3.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 2/10/RM/2018, 9/10/RM/2018, 7/10/RM/2018.

Více

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22019 od 12:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/3/RM/2019 Občanská komise zápis z jednání občanské komise ze dne 7. 1. 2019. 2/3/RM/2019

Více

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Jirkova ze dne 23. dubna 2012 1/16/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 22/14/RM/2012. 2/16/RM/2012 Plnění usnesení RM č. 41/40/RM/2011 - úprava výše

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Jirkova ze dne 11. června 2012 1/21/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 19/18/RM/2012, 33/18/RM/2012 bod 1), 2), 2/19/RM/2012, 6/19/RM/2012. 2/21/RM/2012

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 05.03.2012 1 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Kontrolu plnění usnesení z 1., 2. a 3. zasedání ZM. 2. Zprávu o činnosti

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Jirkova ze dne 27. února 2012 1/8/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 5/2/RM/2012, 29/7/RM/2012-bod 1), 2), 30/RM/2012 -bod 2), 3). II. Rada města-schvaluje

Více

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 29. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.8.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/29/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/26/RM/2016, 8/26/RM/2016,

Více

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 40. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.12.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/40/RM/2018 Valná hromada společnosti ONZA, a.s. I. Rada města-odvolává z pozice

Více

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.6.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2016 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická

Více

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 17. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 13.5.2019 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/17/RM/2019 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 4/15/RM/2019. 2/17/RM/2019

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Přehled usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 12.11.2018 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2018 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 10/36/RM/2018, 2/35/RM/2018.

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 64. jednání rady města dne 21.1.2014 v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/64/1/2014 program 64. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 64. jednání rady města

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 12. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 8.4.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/12/RM/2013 Výroční zpráva 2012 - KVIZ Jirkov p.o. zprávu o činnosti Kulturního, vzdělávacího

Více

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Usnesení č. 03/18 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.08.2018 v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin Usnesení obsahuje: 8 strany, body č. 1-39

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 24. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 30.3. 2016 v 16 : 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012

USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. února 2012 1/5/RM/2012 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 19/1/RM/2012, 41/40/RM/2012 (5/8/ZM/2011). 2/5/RM/2012

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Jirkova ze dne 6. srpna 2012 1/26/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. splněná usnesení č. 6/23/RM/2012, 1/25/RM/2012, 5/25/RM/2012, 12/25/RM/2012 bod 1) a 2). II. prodloužení

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 38. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.11. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/38/RM/2013 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/9/RM/2013, 34/27/RM/2013,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2012 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dodací Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 17664/2019 Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZG6R7* U S N E S E N Í z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 18.4.2018 1/27/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Cingel. Robert

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

ZM USNESENÍ. z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM USNESENÍ. z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 97729/2013 č. j.: 103009/2013 USNESENÍ z 29. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 12. 12. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 19. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.7.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/19/RM/2017 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 54/13/RM/2016, 6/16/RM/2017,

Více

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 26. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 30.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/26/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 13/23/RM/2014. 2/26/RM/2014 Bytová

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.7.2016 75/10/ZM/2016 Jednací řád zastupitelstva města jednací řád zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více