Základní škola Mikulov, Valtická 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikulov, Valtická 3"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zřizovatel školy: Město Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracoviště na ul. Pavlovská 52 Ředitel školy: Mgr. Stanislav Polák Telefon, fax: , Školská rada: Zřízena od začátku školního roku 2005/2006, počet členů 9 Školní rok 2005/2006 Počet tříd Počet žáků na jednu z toho Celkový počet žáků celkem třídu spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,5 2. stupeň ,29 Celkem ,24 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 40 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu ( učitelé v přepočtených úvazcích): 15,44 Součástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obědů, 3 oddělení školní družiny a školní klub. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Ve škole se vyučuje v ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č. j / 96 2 c) Přehled pracovníků školy 1. Odborná a pedagogická způsobilost podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých 19 79,16% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/2006 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/2006 nastoupili na školu: 1 1

2 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2005/2006 odešli ze školy: 2 5. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 6 nad 50 let 0 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 20 Rodičovská dovolená Počet nepedagogických pracovníků: 13 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 1. Rozhodnutí ředitele Uvádí se rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 6 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona č. 561/2004 Sb Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006: 40 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 33 Počet žáků přihlášených do přípravného ročníku pro rok 2006/2007: Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě Školní rok 2004/2005 Počty žáků Gymnázia 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium přihlášených* , ,16 přijatých** , , ,16 SOŠ SOU * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků příslušného ročníku 3. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků IX. ročník 24 7,01 nižší ročník 3+6 2,63 Celkem 33 9,64 2

3 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo bez (*) Neprospělo bez (*) I II III IV V Cekem za I. stupeň VI VII VIII IX Celkem za II. stupeň Celkem za školu * ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října Opakují 2. Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, Celkový počet neomluvených hodin na škole: 27 Průměr na jednoho žáka: 0,08 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 1. Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na dálkové studium obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy: 0 2. Kurzy a školení Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků PAU a víkend tvořivých učitelů 14 Informatika 10 Metoda dobrého startu 1 Výchovní poradci 1 Ekologický seminář 2 Seminář chemie 1 Dalton 2 Grafologie 1 Školní družina 2 Tajemství sebedůvěry 23 Anglický jazyk 3 Německý jazyk 1 Ochrana člověka za mimořádných situací 1 Lyžařský kurz 1 ŠVP 11 3

4 Poruchy učení 2 Didaktické hry na 1. st. ZŠ 4 Hudební výchova na 1. st. 3 Tvorba projektů 1 Celkem 84 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Součástí školy je také školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem Z činnosti školní družiny: Práce ve školní družině je motivována ročními obdobími. Výroba nejzajímavějšího zvířátka z kaštanů a jiných plodů, soutěž o nejkrásnějšího draka, účast ve výtvarné soutěži DDM Podzim, výstava prací žáků ŠD, soutěž Poznáš svého spolužáka, soutěž o nejzajímavější vánoční stromek, výroba dárků pro důchodce, vystoupení pro důchodce, výroba dárků k zápisu, soutěž o nejlepší stavbu ze sněhu, výtvarná soutěž Moje nejmilejší hračka, účast na Jarmarku OU a Prakt. škola Mikulov, výstava a prodej prací žáků ŠD, Kuličkiáda,, soutěž v SUDOKU. Účast na akcích DDM, soutěžní odpoledne k MDD pro žáky 1. stupně, vánoční Výtvarné dílny, výstava vlastních fotografií Neváhej a foť - Domácí mazlíčci. Výroba výrobků na Zahradní slavnost. Děti se zúčastňují řady výtvarných soutěží a podílejí se vydatně na výzdobě školy. 2. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem Z činnosti školního klubu: Nabídka: český jazyk, ruský jazyk, sportovní, matematika, počítačový, dramatická výchova, keramika, sborový zpěv, ekoklub, dyslektická poradna 3. Práce s talentovanými dětmi Při práci s talentovanými dětmi využíváme zejména individuální přístup vyučujících, kteří pracují s dětmi nad rámec osnov žákovských povinností přímo ve vyučování, zařazení dětí do zájmových kroužků a také jejich zapojení do různých soutěží, které děti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. Žáci také zpracovávají různé projekty a referáty. 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se věnovat i zaostávajícím žákům. Jim také velmi pomáhá individuální přístup, který jim umožňuje snadněji zvládnout základní učivo ( doplňovací cvičení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí příprava apod. ). Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči. Děti jsou zasílány k vyšetření v PPP a na základě vyšetření navštěvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové. 5. Dyslektická poradna Ve školním roce 2005/2006 bylo vyšetřeno 33 žáků naší školy. Na doporučení pedagogicko psychologické poradny navštěvuje dyslektickou poradnu 35 dětí od první až do osmé třídy. Konzultace probíhají pravidelně každý čtvrtek formou individuální i skupinovou. Pro žáky mladšího školního věku konzultace individuální. Práce s těmito dětmi je intenzivnější. U 11 dětí bylo vyšetřeno LDM, dyslexie u 16 dětí, dysortografie u 26 dětí, u 3 dětí byla vyšetřena dyskalkulie. Poruchy chování byly vyšetřeny u dvou žáků. Dvanácti dětem byl diagnostikován snížený intelekt. U pěti dětí SPU v kombinaci se somatickými problémy ( epilepsie, nedoslýchavost, poruchy zraku ). Pro 3 žáky byl veden plán integrace. 4

5 V rámci zkvalitnění vztahů ve třídě byla prováděna diagnostika v 5b, 6a, 6b, 7b, 8b. Účast ve výchovných komisích problémových žáků s následnou kontrolou a konzultací rodičů těchto žáků. Dobrá je také spolupráce s vyučujícími při řešení problémových situací, vypracování pedagogických diagnostik pro ped.- psychol. poradnu. Osvědčují se pravidelné konzultace s vyučujícími a rodiči žáků, kteří navštěvují dyslektickou poradnu. Při práci s talentovanými i zaostávajícími dětmi se velmi osvědčují prvky daltonského plánu, které jsou zařazovány vyučujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž důraz na individuální schopnosti každého žáka, umožňují žákům pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které zvládnou. Velmi důležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dětí, které jim umožňují aktivní přístup k získávání nových vědomostí a dovedností. Každé dítě může být úspěšné. 6. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Počítačový 6 72 Anglický jazyk 3 33 Německý jazyk 2 20 Výtvarný 1 13 Hudebně pohybový 1 14 Sportovní 5 69 Ruční práce 1 20 Celkem Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodiče a veřejnost. Řada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúčastňují řady akcí pořádaných mimo školu. školní a oblastní kolo v recitaci a přehlídka divadel divadelní představení pro žáky i veřejnost besídky pro rodiče ke Dni matek, vánoční, svátek Slabikáře 1. třída projekt 2. třídy Jablkový den Mikulovský zpěváček ve spolupráci s národopisným souborem Pálava pouštění draků na Kopečku výtvarná dílnička a vánoční dílny výtvarné soutěže netradiční zápis žáků do 1. třídy barevný týden pro žáky 1. stupně zaměřený na rostliny známé i méně známé, spojený s vědomostní soutěží škola v přírodě zaměřená na lyžařský výcvik 1. stupeň jarní škola v přírodě celý 1. stupeň Pavlovská letos motivována knihou Harry Potter plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníků Zahradní slavnost pro žáky, rodiče i veřejnost podzimní a jarní sběr starého papíru Mikuláš ve škole pro 1. stupeň návštěva brněnských divadel dopravní výchova olympiády a naukové soutěže ( český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, programování, dopravní soutěž ) přírodovědná a literární soutěž Zelená stezka Jaromíra Tomečka sportovní soutěže školní, okresní, ale i na úrovni republiky ( maratón Zdatné děti, Dny Emila Zátopka, šplh, atletika, gymnastika, kopaná, sálová kopaná, florbal, volejbal, přespolní běh, bruslení a plavání ) exkurze ( planetárium a hvězdárna v Brně, městská knihovna, centrum ekologické výchovy, veletrh vzdělávací nabídky, návštěva historické Vídně, prohlídka jaderné elektrárny v Dukovanech, výstavy, ukázka výcviku dravých ptáků apod. ) školní poznávací a turistické výlety besedy ( zeměpisné, o hudebních nástrojích, s policií, s lékařem, s hasiči, sociálním pracovníkem, s odborníkem na drogovou problematiku, o volbě povolání, o holocaustu, o starých Slovanech apod.) výchovné koncerty ve spolupráci ze ZUŠ Mikulov den věnovaný ochraně člověka za mimořádných událostí pro 1. i 2. stupeň spolupráce se školou v rakouském Poysdorfu 5

6 Mikulovské setkání akce DDM Mikulov Piškvorky (také ve spolupráci s DDM Mikulov) 8. Umístění našich žáků v soutěžích 1. místo přeborník okresních škol ve šplhu 1. místo okresní atletický trojboj skok daleký 1. místo přeborník mikulovských škol na 50m (chlapci) ve 2. a 3. kat. 1. místo přeborník mikulovských škol na 50m (dívky) 1. místo v oblastním kole v recitaci (1. st i 2. st.) 1. místo v oblastním kole v dramatizaci 1. místo v oblastním kole v přehlídce dětských divadel 1. místo v oblastním kole pěvecké soutěže Mikulovská zpěváček 1. místo ve výtvarné soutěži DDM Podzim 1. místo ve výtvarné soutěži DDM Zima 1. místo v oblastním kole soutěže Zelená stezka J. Tomečka 1. místo v literární soutěži Zelené pero Jaromíra Tomečka 1. místo v oblastním kole turnaje v piškvorkách (DDM) v 1. i 2. kat. 1. místo v okrskovém kole v minikopané (8. a 9. tř.) 1. místo v okrskovém kole v sálové kopané 2. místo okresní atletický trojboj hod kriketovým míčkem 2. místo okresní atletický trojboj běh na 50 m 2. místo v oblastním kole v recitaci 2. místo přeborník mikulovských škol na 50m (dívky) 2. místo v oblastním kole v recitaci (1. st. a 2. st.) 2. místo ve výtvarné soutěži DDM Zima 2. místo O pohár starosty města volejbal chlapci 2. místo v okrskovém kole ve volejbale dívek 2. místo v literární soutěži Zelené pero Jaromíra Tomečka 2. místo v okresní soutěži Zlatý list 3. místo okresní atletický trojboj skok daleký 3. místo okresní atletický trojboj běh na 50 m 3. místo přeborník okresních škol ve šplhu 3. místo v okresním kole v sálové kopané 3. místo přeborník mikulovských škol na 50m (chlapci) ve 2. a 3. kat. 3. místo O pohár starosty města volejbal dívky 3. místo v okrskovém kole ve volejbale chlapců 3. místo v okrskovém kole ve florbale 3. místo v oblastním kole v recitaci 3. místo v oblastním kole turnaje v piškvorkách (DDM) 3. místo v oblastním kole v recitaci 3. místo v okrskovém kole Dopravní soutěže mladých cyklistů h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2005/2006 proběhla na škole inspekce, která zjišťovala a hodnotila podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví a zda je problematika výchovy ke zdraví začleněna do vlastních vzdělávacích programů školy na 1. stupni ZŠ. ČŠI hodnotila práci vyučujících na 1. stupni velmi dobře. Podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví jsou podle inspekční zprávy na úrovni příkladů dobré praxe. 6

7 Velmi kladně hodnotila a v závěru také uvedla zejména výborné materiální podmínky spolu se zařazováním projektové výuky, individuální přístup k žákům a mimoškolní činnosti, které umožňují naplňovat výchovu ke zdraví na nadstandardní úrovni. Značným pozitivem je pozornost věnovaná psychohygieně žáků a jejich relaxaci. V tomto školním roce proběhly také tyto kontroly: Auditorská skupina provedla kontrolu na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky 64/2002 Sb. Byla provedena kontrolu OSSZ v Břeclavi. Podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byla provedena veřejnoprávní kontrola nařízená na personalistiku a vedení účetnictví i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet je čerpán rovnoměrně a v souladu s rozpočtovými pravidly viz. pololetní uzávěrka a zpráva o hospodaření. Zhodnocení a závěr Právě uplynulý školní rok 2005/2006 můžeme považovat za velmi úspěšný. Vyučující 1. i 2. stupně se zodpovědně zapojili do přípravy nového školního vzdělávacího programu, podle kterého začne naše škola vyučovat od školního roku 2007/2008. Řada našich žáků dosahuje vynikajících výsledků v různých soutěžích a olympiádách v okresních nebo oblastních kolech, např. v matematické olympiádě, recitační soutěži, v přírodovědných, sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích. Mezi zdařilé můžeme zařadit naše tradiční akce Dílnička 06, Mikulovský zpěváček, Zelené pero Jaromíra Tomečka, Zátopkův maratón, Zdatné děti, škola v přírodě zaměřená na lyžování dětí 1. stupně i letní škola v přírodě, na kterou jezdí většina dětí z budovy na Pavlovské, lyžařský výcvik žáků 1. stupně, besídky, vánoční dílničky, barevný týden, akce ŠD, pokračuje úspěšná spolupráce se školou v rakouském Poysdorfu. V rámci projektu Dílnička 06 byl vydán kalendář na rok 2006 s ukázkami prací žáků jako součást prezentace školy. I v letošním školním roce pracovala na obou budovách řada zájmových kroužků, o které je ze strany žáků i rodičů nemalý zájem. Velmi dobře zvládli naši žáci přijímací zkoušky na střední školy. Z 9 žáků, kteří se hlásili na gymnázium se jich dostalo 6, ze 17 přihlášených na SOŠ se dostalo 16. Zbývající jsou přijati na odborná učiliště. Daří se nám také protidrogová prevence. Pouze v jednom případě jsme řešili užití návyk. látek (alkohol ). K tomu jistě přispívá již zmiňovaná nabídka zájmových aktivit pro volný čas dětí. Úspěšně se snažíme zařazovat nové a netradiční metody a formy výuky, jako jsou komunikativní kruh, skupinová práce, prvky tvořivé školy, prvky daltonského plánu, kooperativní učení, globální metoda, projektové vyučování, brainstorming, myšlenková mapa apod. Snažíme se také uplatňovat individuální přístup k žákům. Podporujeme rozvoj žáků nadaných a hledáme nejúčinnější prostředky, jak pomoci eliminovat problémy u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Kladně hodnotíme spolupráci s OPPP v Břeclavi. Daří se nám vytvářet podnětné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. V obou budovách na Valtické i na Pavlovské proběhlo malování, broušení parket a řada drobných oprav. Pokračujeme dále ve vybavování učeben moderním nábytkem, hardwarem i softwarem, řadou moderních učebních pomůcek apod. Podařilo se nám zajistit otevření přípravného ročníku ve školním roce 2006/

8 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy ) Poradenské služby v základní škole a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 PV, vých. Poradenství VŠ školní metodik prevence 2 PV, vých. Poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní spec. pedagog (netřídní)* 0 1. stupeň; spec. pedagog VŠ *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer programů 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Dyslexie, dysortografie VII. 1 Dyslexie, dysgrafie, sníž. intelekt III. 2 Celkem 3 Hodnocení Minimálního preventivního programu Naše škola má jako součást plánu práce školy také zpracován Minimální preventivní program, který vychází z požadavků MŠMT. Je základem plánů MPP pro I. a II. stupeň, který je rozpracován pro jednotlivé věkové kategorie. Jeho hlavním cílem je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a jejich eliminace výskytu ve škole. V letošním roce jsme také nově zpracovávali školní vzdělávací program pro další roky, kde by se tyto požadavky měly v plné míře také objevit. Nezastupitelnou úlohu mají metody sociálního učení zpracované v učebních plánech jednotlivých předmětů a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých předmětů zpracovány metody aktivního sociálního učení, důraz na vzdělávání žáků, učitelů, osvětu rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatečnou nabídku volnočasových aktivit. Také se snažíme o co nejlepší zvládání sociální komunikace jak s žáky, tak i s rodiči, aby bylo možno vhodným působením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledků. Nevyhýbáme se ani uplatnění přiměřené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány jako je policie městská i státní, 8

9 kurátorky sociální péče ze sociálního odboru při Městském úřadu Mikulov. Také využíváme širokou škálu nabídky akcí a besed komise pro bezpečnost a prevenci v našem městě, kde máme člena komise zástupce ředitele školy. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákům nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, řešící bezpečí žáků jak v oblasti osobního bezpečí, ale i v dopravě, v mimořádných situacích a v ohroženi života. Vyvrcholením byla celodenní školní akce cvičení žáků v mimořádných podmínkách za spolupráce všech těchto složek 26. května 2006, která měla velmi dobrou úroveň. Díky uplatňování všech možností působení na naše žáky je dobrá situace i v chování žáků na naší škole. Během školního roku jsme řešili ve výchovné komisi nevhodné chování žáků ve vyučování a rodiče byli pozváni k řešení sice omluvené ale nadměrné absence u žáků. Tyto skutečnosti byly nahlášeny i s dalšími neomluvenými absencemi jiných žáků na městský úřad Mikulov sociálním kurátorkám, které s námi dobře spolupracují. Dva žáci s vysokými absencemi byli chovanci Dětského domova Mikulov, kteří z DD byli na útěku. Později přešli do výchovného ústavu. V druhém pololetí se přistěhovali z Prahy 3 sourozenci, také oni mají matkou omluvenou velkou absenci a byli řešeni Městským úřadem sociálním odborem. Vyskytl se i ojedinělý případ požití alkoholu, který si přinesla žákyně 7. třídy. Vše jsme ihned řešili s rodiči a žákyně byla potrestána sníženým stupněm z chování. Chování žáků naší školy je na dobré úrovni, nemuseli jsme řešit žádné přestupky s policii, naopak se snažíme pozitivním jednáním a pochvalami žáků vytvářet mezi školou, vyučujícími, rodiči žáků a samotnými žáky pěkné vztahy na základě důvěry a spolupráce a tím také se podílet na jejich výchově. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole % věk celkem případů návykové látky: alkohol ano 0, záškoláctví ano 1,7 st. 5 šikana ne 0-0 gambling ne 0-0 kriminalita ne 0-0 rasismus ne 0-0 jiné ne 0-0 V Mikulově dne zástupci ředitele školy 9

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1 Výroční

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 1. září 2011 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy. Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002

Výroční zpráva školy. Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002 Výroční zpráva školy Základní škola Šlapanice Masarykovo náměstí 16, Šlapanice 664 51 2001/2002 1. Základní charakteristika školy Název školy Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, škola není právním

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2010/11 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více