Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018"

Transkript

1 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, ; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko, T. Novotný, R. Novák Omluven: D. Kantor Hosté: T. Březina Program 1) Zahájení a schválení programu jednání 2) Kontrola usnesení VH a předsednictva ČMSHb 3) Sportovní areál Palmovka 4) Odborné komise svazu 5) Programové prohlášení předsednictva ) Různé 7) Závěr 1) Zahájení a schválení programu jednání Předseda svazu J. Kozel přivítal všechny přítomné a konstatoval, že na jednání předsednictva je omluven D. Kantor, předsednictvo je tak usnášeníschopné. Předsednictvo schválilo program jednání bez připomínek. 2) Kontrola usnesení VH a předsednictva ČMSHb Generální sekretář ČMSHb T. Březina zrekapituloval usnesení Valné hromady ČMSHb konané dne a informoval o úkolech, které VH stanovila. VH uložila nově zvolenému předsednictvu připravit novelu stanov ČMSHb v souladu s NOZ pro jednání 26. VH ČMSHb. Po krátké diskusi předsednictvo rozhodlo uložit sekretariátu prvotní technickou přípravu změny stanov a informovat členy předsednictva na nejbližším jednání. Termín: , zodpovídá: T. Březina VH uložila připravit jednotný hodnotící systém na rozdělování dotací regionálním svazům na akce pořádané nad rámec řízení soutěží s ohledem na celoroční průběžné financování těchto subjektů. Oblast RSHb spadá do kompetencí místopředsedy ČMSHb T. Macka, který se úkolu iniciativně ujal ve spolupráci s M. Komárkem zodpovědným za oblast mládeže a ženského hokejbalu. Předsednictvo schválilo doplnění této dvojice o ekonoma ČMSHb E. Královou a rozhodlo uložit tento úkol k projednání na nejbližším jednání. Termín: , zodpovídá: T. Macko Předseda svazu J. Kozel následně zhodnotil průběh VH. Ocenil přípravu ze strany sekretariátu a také končícího předsednictva, které připravilo důstojnou volební valnou hromadu s věcnou diskusí. Rovněž zvolené prostory (Hotel pyramida Praha) byly hodnoceny jako správná volba pro pořádání této významné svazové události. Překvapením zůstala pouze účast delegátů,

2 která byla oproti předchozím letům nepatrně nižší, ačkoliv se jednalo o VH volební. Pro archiv ČMSHb byla VH zaznamenána rovněž foto-seriálem díky spolupráci s profesionálním fotografem, který bude součástí připravované fotogalerie svazu. Předsednictvo se dále seznámilo s usneseními předsednictva před volební VH. Žádný z úkolů vyplývajících z předchozích usnesení nepřechází do nového mandátu. Původní předsednictvo tak předalo svaz s čistým stolem, což všichni členové předsednictva ocenili. Úkoly vyplývající z klasického chodu svazu (viz. mandáty odborných komisí, Palmovka, jmenování RT reprezentací atp.) jsou tak na současném předsednictvu a to je zařadilo do svého programu jak pro toto jednání, tak do střednědobého plánu práce, který bude schvalován na srpnovém jednání. 3) Sportovní areál Palmovka Generální sekretář T. Březina informoval členy předsednictva o historii a aktuálním stavu sportovního areálu Palmovka, který svaz vlastní a provozuje. Mandátní smlouva, která je pro správu areálu využívána od a kterou až do roku 2013 měl sepsánu klub SK Ďáblové Praha, byla v sezóně uzavřena s Pražským svazem hokejbalu. Její platnost končí k a PSHb projevil zájem o prodloužení této smlouvy. Provoz areálu Palmovka, jeho hospodárnost byla rovněž jedním z příspěvků diskuse na VH ČMSHb v červnu v Praze. Předsednictvo konstatovalo, že aktuálně není v ekonomických silách svazu významně investovat do areálu jako celku a to i s ohledem na platnost smluv s MČ Praha 8 a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předsednictvo se shodlo na principu a zájmu i nadále udržet areál v činnosti pro hokejbal avšak provozovat areál hospodárně a beze ztrát. Diskutovány byly varianty možného dalšího provozu (nová mandátní smlouva s PSHb, vlastní správce placený svazem, veřejné výběrové řízení na nového mandatáře). Vzhledem k tomu, že v uplynulé sezóně nebyly s provozem areálu a jeho chodem pod mandátní smlouvou PSHb výraznější komplikace a samotný PSHb má zájem mandátní smlouvu uzavřít, předsednictvo následně rozhodlo pověřit předsedu svazu Josefa Kozla sepsáním nové mandátní smlouvy s PSHb na období s roční opcí přednostně pro PSHb do Změnou ve smluvním vztahu na základě iniciativy PSHb je pouze přiznání všech dotačních titulů určených pro provoz areálu ve prospěch mandatáře a proti tomu započtený nájem odváděný MČ Praha 8. Termín: ihned, zodpovídá: J. Kozel Vzhledem k zájmu PSHb o dlouhodobý provoz Palmovky byla diskutována rovněž varianta převodu areálu a jeho smluv ČMSHb v. MČ Praha 8 a ÚZSVM ve prospěch PSHb. Předsednictvo vyjádřilo shodu tento krok prověřit a bude-li panovat shoda u všech subjektů, tak jej co nejdříve realizovat v zájmu areálu jako takového. Primárním kritériem by měla být maximální snaha o rozvoj sportoviště a jeho využití především pro hokejbal a hokejbalové soutěže. Pro nejbližší jednání předsednictva byl předsedovi svazu ve spolupráci s ekonomem svazu stanoven úkol vyčíslit a připravit přehled majetku souvisejícím s areálem Palmovka. Termín: , zodpovídá: J. Kozel

3 4) Odborné komise svazu T. Novotný pověřený oblastí soutěžní hokejbal seznámil členy předsednictva s návrhem na jmenování předsedů odborných komisí s mandátem do Konstatoval, že s výjimkou Komise ženského hokejbalu, která byla jako jediná jmenována komplet s přesahem předchozího předsednictva (do komplet komise včetně předsedkyně M. Rullové), je třeba zvolit předsedy jednotlivých volebních komisí. Jeho návrh kopíroval předchozí obsazení komisí s výjimkou předsedy STK, kde byl nově navržen O. Průša (původně předseda LK) a novým předsedou LK pak L. Vacek (dosavadní člen LK). O návrhu předsedy STK se hlasovalo společně: STK (Sportovně-technická komise) - Ondřej Průša LK (Ligová komise) - Lukáš Vacek DK (Disciplinární komise) - Libor Komůrka KR (Komise rozhodčích) - Ladislav Vokurka KD (Komise delegátů) - Ing. Milan Hušek TMK (Trenérsko-metodická komise) - Mgr. Rostislav Kurfürst KM (Komise mládeže) - Mgr. Martin Komárek KŽ (Komise ženského hokejbalu) - Michaela Rullová OK (Odvolací komise) - Mgr. Jan Knapík Předsednictvo návrh předsedy STK schválilo Předsednictvo zároveň uložilo všem nově zvoleným předsedům komisí (tedy s výjimkou KŽ) navrhnout členy svých komisí. Termín: , zodpovídá: T. Novotný S ohledem na nové mandátní období předsednictvo rozhodlo o zpracování vize komise pro danou oblast a to na období Termín: , zodpovídá: T. Novotný Vzhledem k novému mandátu komisí předsednictvo rovněž rozhodlo provést revizi a nové schválení statutů každé komise a to prostřednictvím jednotného postupu STK tak, aby práva a povinnosti komisí na sebe navazovaly a vzájemně s sebou i korespondovaly. Termín: , zodpovídá: O. Průša, předseda STK 5) Programové prohlášení předsednictva Na základě usnesení předsednictva ze dne se všichni členové předsednictva seznámili s předloženými návrhy a poté i prodiskutovali jednotlivé oblasti pro programové prohlášení. V následné debatě pak uložili místopředsedovi svazu T. Mackovi zpracovat koncept textového znění programového prohlášení a připravit jej ke schválení na nejbližším jednání. Termín: , zodpovídá: T. Macko Hhasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 6

4 6) Různé Předseda ČMSHb J. Kozel informoval o stavu zabezpečení výpravy veteránů pro MS Masters 2014, které se uskuteční v září v americkém městě Tampa Bay. Pověření k jednání po odstoupivším J. Donauschachtlovi má M. Straka, který již v průběhu června podnikl veškeré kroky ke zdárnému dokončení všech nezbytností souvisejících s cestou a pobytem za mořem. Předsednictvo rovněž přijalo informaci J. Kozla a T. Březiny o uskutečněném jednání ze dne v Praze s představiteli ČOV ohledně financí z loterijních společností a také o krocích, které svaz do této doby v tomto podnikl. Tento ekonomický zdroj by do budoucna mohl být významným podporovatelem náborových projektů a činností s mládeží. D. Kantor pověřený oblastí média a marketing zaslal předsednictvu informaci o proběhlých prvotních jednáních s novými a i staronovými partnery svazu. Upozornil na fakt končícího generálního partnera extraligy hokejbalu a nastínil možnosti řešení. Vzhledem k velmi krátkému mandátu od zvolení budou bližší informace předsednictvu předány na jeho nejbližším zasedání. P. Novák pověřený oblastí mezinárodní hokejbal informoval o svých prvních krocích směrem k činovníkům ISBHF a o své činnosti v rámci MS juniorů v Bratislavě. R. Novák pověřený oblastí reprezentace upozornil na končící mandáty mládežnických reprezentací a komunikaci s předsedou TMK R. Kurfürstem ohledně harmonogramu pro nové jmenování hlavních trenérů a také kompletních realizačních týmů. M. Komárek seznámil členy předsednictva se stavem příprav Campu talentované mládeže, který opět ve dvou turnusech proběhne v Litomyšli. Hodnotící zpráva bude představena na srpnovém jednání předsednictva. 7) Závěr Předseda ČMSHb J. Kozel poděkoval všem za účast, popřál klidnou dovolenou a jednání předsednictva v čase 15:30 ukončil.

5 Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí: zprávu o kontrole usnesení VH 2014 a předsednictva ČMSHb zprávu o sportovním areálu Palmovka zprávu o stavu zabezpečení výpravy veteránů pro MS Masters 2014 zprávu o jednáních s ČOV ohledně financí z loterií zprávu o proběhlých jednáních s partnery svazu zprávu o přípravě CTM Předsednictvo ČMSHb schvaluje: program jednání předsednictva předsedy odborných komisí s mandátem do : - STK = Ondřej Průša - LK = Lukáš Vacek - DK = Libor Komůrka - KR = Ladislav Vokurka - KD = Ing. Milan Hušek - TMK = Mgr. Rostislav Kurfürst - KM = Martin Komárek - KŽ = Michaela Rullová - OK = Mgr. Jan Knapík 3. Předsednictvo ČMSHb ukládá: sekretariátu ČMSHb provést technickou přípravu změny stanov ČMSHb s ohledem na usnesení VH 2014 T: , Z: Tomáš Březina místopředsedovi ČMSHb T. Mackovi ve spolupráci s M. Komárkem a E. Královou připravit jednotný hodnotící systém dotací RSHb s ohledem na přijaté usnesení VH 2014 T: , Z: T. Macko prodloužení mandátní smlouvy s PSHb na provoz areálu Palmovka na období s opcí přednostně pro PSHb do T: ihned, Z: J. Kozel předsedovi svazu ve spolupráci s ekonomkou ČMSHb E. Královou připravit a položkově vyčíslit přehled majetku svazu související s areálem Palmovka. T: , Z: J. Kozel všem nově zvoleným předsedům komisí (tedy s výjimkou KŽ) navrhnout členy svých komisí T: , Z: T. Novotný všem odborným komisím zpracovat vizi činnosti komise pro roky T: , Z: T. Novotný provést revizi a nové schválení statutů každé komise a to prostřednictvím jednotného postupu STK tak, aby práva a povinnosti komisí na sebe navazovaly a vzájemně s sebou i korespondovaly T: , Z: O. Průša místopředsedovi svazu T. Mackovi zpracovat koncept textového znění programového prohlášení T: , Z: T. Macko 4. Předsednictvo ČMSHb pověřuje: předsedu svazu Josefa Kozla sepsáním mandátní smlouvy s PSHb na provoz areálu Palmovka Zápis zpracoval: T. Březina, generální sekretář

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 7. 28.3.2014 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 7. 28.3.2014 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 7 28.3.2014 Praha Přítomni: A.Pospíšil, A.Staněk, P.Kheková, M.Barda, M.Bartoň, D.Čurda, P.Novák, R.Bendl Hosté: P.Jaroň, J.Konečný, Omluveni: K.Poláková,

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR.

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR. Česk ý svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci ZÁPIS zk Krajské hodnotící konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 7. květen 2014, 16.30 hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 Podklad pro VH ČSOS 7. 12. 2013 Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P.

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha 11. 6. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Z Á P I S z 15. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. srpna 2010 v Praze

Z Á P I S z 15. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. srpna 2010 v Praze Z Á P I S z 15. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. srpna 2010 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více