Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období Místo a termín: Praha-Strahov, ; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta, V. Hycl, T. Macko, T. Novotný Omluveni: M. Edl, L. Grunt, D. Kuna Hosté: E. Králová, A. Karnet (pro bod 7) Program 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání Informace z činnosti předsedy a místopředsedy: a) Oblast média b) Oblast mládež 4. Hospodaření ČMSHb 2012, Sport Marketing spol. s r. o. 5. Informace o situaci v ČSTV a ČOV 6. Informace o činnosti Mezinárodní komise, ISBHF 7. Informace GM o stavu zajištěnosti účasti reprezentačních celků na MS v Kanadě 8. WorldCUP 2013 stav příprav 9. Valná hromada ČMSHb 2013 prvotní informace 10. Cestovné pro rok Rozpočet svazu na rok Různé a) Stížnost SC Dragons Ústí nad Labem materiální dotace 2012 b) Microsoft SharePoint datové úložiště svazu c) Skladové prostory svazu mobilní hřiště, povrchy, archiv ČMSHb d) Informace DK ČMSHb 13. Závěr 1) Zahájení a schválení programu jednání Předseda ČMSHb Josef Kozel přivítal všechny přítomné a konstatoval, že předsednictvo je usnášeníschopné, protože je přítomno osm členů předsednictva. Informoval, že všichni tři, kteří se jednání neúčastní, jsou řádně omluveni. Zároveň navrhl, aby bod 11. Rozpočet svazu byl projednán až v samém závěru jednání. Předsednictvo schválilo program jednání i s navrženou změnou prohození pořadí bez připomínek. 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání Předsednictvo schválilo zápis z jednání předsednictva z bez připomínek. Plnění úkolů z usnesení L. Gruntovi dopracovat zprávu o možnostech zastřešení hokejbalových stadionů včetně variant financování neplněno úkol předán k dopracování sekretariátu ČMSHb s ohledem na nejasné financování ze strany státu, který měl být do projektu zastřešování stadionů začleněn. T:

2 T. Mackovi připravit metodické doporučení pro tvorbu a přípravu regionálních VH pro rok 2013 neplněno úkol předán do kompetence V. Hyclovi k dopracování ve spolupráci se stávajícími autory T. Mackem a L. Gruntem, Z: V. Hycl, T: KpRR dopracovat finanční stránku návrhu na výrobu a zakoupení mantinelů k přehrazení hřiště na šířku splněno E. Králové a T. Mackovi dopracovat univerzální účetní směrnici pro RSHb. Úkol trvá (T: ) E. Králové dopracovat ve spolupráci s odbornými komisemi návrh rozpočtu pro rok 2013 splněno (viz. bod 11) V. Hyclovi, L. Gruntovi a T. Březinovi projednat a předložit finální návrh klíče na dělení dotací klubům pro rok 2013 splněno (viz. bod 12) J. Badzikovi, V. Řezáčovi a M. Edlovi projednat s A. Karnetem detaily jeho zprávy a dopracovat finanční stránku splněno 3) Informace z činnosti předsedy a místopředsedy a) Oblast média J. Kozel dle pověření z posledního jednání předsednictva předložil zprávu o mediálním rozvoji, aktuálním stavu a plánu na rok Kromě vlastní redakční činnosti, která bude více produkována partnerskou společností esports.cz s.r.o. se předsednictvo seznámilo s průběhem jednání v České televizi, Českém rozhlase a rádiu Hey! Navázána byla rovněž spolupráce s agenturou Seven Days Agency, která pro ČT produkuje dokumentární a prezentační pořady v oblasti sportu. Předsednictvo se rovněž zabývalo rozvojem internetových technologií a nezbytným zapojením svazu i v těchto oblastech a prezentačních možnostech (internetové prezentace, facebook, twitter, youtube, aplikace pro mobilní telefony atp.) Konkrétní prvky rozvoje, jejich priority a důraz na mediální dopad budou řešeny bezprostředně s definitivní verzí rozpočtu pro rok Předsednictvo vzalo zprávu J. Kozla na vědomí. b) Oblast mládež V. Řezáč dle pověření z posledního jednání předsednictva předložil zprávu o mládežnickém hokejbale, rekonstrukci Komise mládeže a nezbytných krocích v podpoře a rozvoji v rámci ČMSHb. Předsednictvo rovněž přijalo zprávu o stavu příprav Hokejbalu proti drogám V. Řezáč dále informoval o plánovaném výjezdním jednání s regionálními komisemi mládeže a apeloval na předsednictvo, aby v rozpočtu byl kladen důraz na podporu mládežnických projektů. Předložen byl rovněž harmonogram činnosti KM včetně přípravy nových akcí pro školy na podzim Předsednictvo vzalo zprávu V. Řezáče na vědomí. 4) Hospodaření ČMSHb 2012, Sport Marketing spol. s r. o. Generální sekretář informoval předsednictvo o aktuálním stavu hospodaření ČMSHb za období 01 12/2012 a o hospodaření divize hokejbal ve společnosti Sport Marketingu spol. s r. o. Zpráva za rok 2012 v době konání předsednictva nebyla dosud kompletní, i tak však předložená zpráva naznačuje nesplnění finančních cílů kladených na rok Hospodaření svazu podle všech indicií nevygenerovalo předpokládaný zisk za rok Předsednictvo prodiskutovalo aktuální stav hospodaření a vzalo zprávu na vědomí s tím, že se detaily a vyhodnocením příčin bude zabývat po účetní uzávěrce roku Naopak kladně byl hodnocen výsledek hospodaření společnosti Sport Marketing spol. s r.o., který byl v době jednání předsednictva výrazně plusový a již ve velmi věrném zpracování podkladů. Rovněž zde však doposud účetní uzávěrka neproběhla. Předsednictvo vzalo zprávu T. Březiny na vědomí.

3 5) Informace o situaci v ČSTV a ČOV J. Kozel informoval předsednictvo o probíhajících jednáních v rámci ČSTV a především ČOV. Ocenil přístup místopředsedy ČOV pro neolympijské sporty F. Šumana, avšak konstatoval, že pozice ČMSHb není v tuto chvíli vůbec dobrá, neboť patříme ke sportům, jenž nejsou uznány mezinárodní autoritou (MOV, Sport Accord), ani nejsou v rámci Českého olympijského výboru ve statutu přidruženého členství. ČMSHb i nadále musí vyvinout maximální úsilí jak na mezinárodní federaci (ISBHF Sport Accord), tak v rámci ČR a udělat vše pro začlenění do řad ČOV. Směřování českého sportu pod autoritu ČOV je více než zřejmé o čemž svědčí i připravovaná VH ČSTV s návrhem změn Stanov ČSTV. Zpráva byla předsednictvem vzata na vědomí. Na návrh T. Macka byla Sekretariátu ČMSHb stanoven úkol poskytnout podklady do zpravodaje ČSTV o nejdůležitějších akcích hokejbalu, tak aby v tomto periodiku byl hokejbal rovněž prezentován. Z: T. Březina, T: ihned 6) Informace o činnosti Mezinárodní komise, ISBHF V. Řezáč informoval ve své zprávě o lednovém kongresu ISBHF v Německu (Kolín nad Rýnem). Za ČMSHb se jej zúčastnila delegace ve složení J. Kozel, V. Řezáč a T. Březina. Součástí zprávy byla informace o zapojení našich funkcionářů do odborných komisí IBHF. Společně s SHBÚ byla pod naše vedení přičleněna komise pro směřování k Olympijskému hnutí (V. Řezáč pověřen jejím vedením). Součástí mezinárodní činnosti bylo rovněž stanovení termínu pro společné setkání zástupců ČMSHb a SHBÚ na Slovensku o víkendu března ) Informace GM o stavu zajištěnosti účasti reprezentačních celků na MS v Kanadě Tohoto bodu se osobně zúčastnil GM reprezentací A. Karnet, který informoval předsednictvo o stavu zajištěnosti účasti reprezentací ČR na MS V Kanadě. V dlouhé diskusi byla především rozebírána otázka rozpočtu samotné akce MS v Kanadě. A. Karnet na základě usnesení z minulého zasedání a jednání s V. Řezáčem, J. Badzikem a M. Edlem předložil úspornou variantu rozpočtu celé akce poníženou z původního znění 2,7 na 2,0 milionu Kč. Velmi diskutovaným tématem byl podíl samotných hráčů na financování účasti na MS. A. Karnet upozornil předsednictvo svazu na postoj RT mužů, že nesouhlasí s finanční spoluúčastí hráčů a v případě jejího stanovení zvažují okamžitou rezignaci, což rozpoutalo další diskusi i s ohledem na praxi minulých MS (víza a příspěvky např. U20 v Kanadě či mužů v USA). Na návrh J. Kozla byl tento bod následně uzavřen s tím, že definitivní rozpočtové znění a řešení MS Kanada bude stanoveno při tomto jednání avšak dle výsledného návrhu stavu rozpočtu pro rok 2013 tj. bod 11 tohoto jednání. A. Karnet následně jednání předsednictva opustil. 8) WorldCUP 2013 stav příprav Předsednictvo ČMSHb se seznámilo s prezentací agentury Máša agency s.r.o., která byla oslovena pro produkci světového poháru klubů. Místem konání je vybrána hlavní hokejová hala v Pardubicích. Termín akce září Akce bude pořádána ve spolupráci s městem Pardubice a Pardubickým krajem. Akce by se měla stát hlavním mezinárodním produktem na území ČR v roce

4 2013 a měl by jí předcházet patřičný mediální zájem. Rozpočet akce je v pracovní verzi na hraně 1,5 milionu Kč, jeho naplnění je výhradně v režii agentury včetně organizačního zabezpečení celé akce. Finanční podíl ČMSHb byl předsednictvem stanoven na startovné účastníků ,- Kč na mediální pokrytí akce. Detailní zpráva včetně všech organizačních kroků bude předložena předsednictvu ČMSHb do konce března. Z: J. Kozel, T: ) Valná hromada ČMSHb 2013 prvotní informace V návaznosti na tvorbu metodického doporučení pro konání regionálních VH, které bylo probíráno v rámci kontroly usnesení, stanovilo předsednictvo termín Valné hromady ČMSHb na pátek 31. května 2013 a zároveň pověřilo předsedu svazu Josefa Kozla svoláním VH v souladu se stanovami ČMSHb. Předsednictvo zároveň uložilo sekretariátu připravit rozpis mandátů za jednotlivé RSHb dle aktivní členské základny k Z: T. Březina, T: ) Cestovné pro rok 2013 Generální sekretář ČMSHb T. Březina předložil zprávu o výpočtu cestovného pro rok 2013, které vychází z vyhlášky MPSV číslo 472/2012 z V souladu se směrnicí ČMSHb je vypočtena sazba cestovného pro rok 2013 na 4.50 CZK / 1 km, tedy stejná výše jako v roce Předsednictvo následně sazbu schválilo. 12) Různé V souladu se schválenou změnou pořadí bodů byl tento bod projednáván před bodem 11. a) Stížnost SC Dragons Ústí nad Labem materiální dotace 2012 Předsednictvo projednalo stížnost SC Dragons Ústí nad Labem podanou p. Milanem Jelenem týkající se vyřazení klubu z přidělených materiálních dotací v závěru roku Předsednictvo přijalo informace vedoucí k vyřazení klubu z materiálních dotací pro neplnění termínů stanovených pro její realizaci. Stížnost vzalo na vědomí, označilo ji však jako bezpředmětnou. Zároveň přijalo informaci zástupce územní oblasti severozápad L. Grunta ohledně plánovaného většího zapojení samotného RSHb v pomoci realizace dotací na území jeho regionu. b) Microsoft SharePoint datové úložiště svazu Předseda svazu J. Kozel informoval o zprovozněném datovém úložišti svazu díky spolupráci společnosti Vodafone a Microsoft SharePoint. Služeb aktuálně využívá 6 osob (2x sekretariát, ekonom, předseda + asistent, předseda LK), které připravují základní datovou

5 kostru, která by se měla rozšířit na svazové i regionální funkcionáře. O dalším postupu pak bude předsednictvo informováno. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí. c) Skladové prostory svazu mobilní hřiště, povrchy, archiv ČMSHb Diskutována byla rovněž problematika skladování majetku svazu, který se v uplynulém rozrostl o další mobilní hřiště a především dva povrchy k němu. Vše se navíc rozroste o archiv svazu přechodem od ČSTV na vlastní účetní zpracovávání. Diskutovány tak byly požadavky na prostory, jejich dostupnost a vybavení. Předsednictvo vzalo zprávu na vědomí a k dalšímu řešení se vrátí při následujících zasedáních. d) Informace DK ČMSHb Předsednictvo se seznámilo se zprávou DK ČMSHb, kterou předložil předseda DK L. Komůrka včetně plánovaného harmonogramu činnosti. Zpráva byla předsednictvem vzata na vědomí. e) Klíč pro dělení dotací 2013 V koordinaci se schválenou skupinou (viz. kontrola usnesení) předložil V. Řezáč návrh na stanovení klíče pro obecné dělení dotací klubům v roce Jedná se o obecný matematický model zaručující stejný pohled na kterýkoliv klub v ČR v návaznosti na jeho soutěžní zapojení. Předsednictvo následně jmenovalo P. Faltu a J. Donauschachtla provedením kontroly matematického modelu. T: ) Rozpočet svazu na rok 2013 Předsednictvo svazu se seznámilo v tzv. prvním čtení s předloženým návrhem rozpočtu svazu na rok Návrh připravila ekonomka svazu E. Králová ve spolupráci s jednotlivými garanty středisek svazu definovanými v prosinci Rozpočet svazu byl projednáván vzhledem k nečitelné situaci státních financí ve třech variantách a to A) bez státní dotace, B) při nízké hodnotě státní dotace, C) při státní dotaci dle predikovaných čísel v lednu Vzhledem k faktu, že státní dotace nejsou v tuto chvíli nikterak zpřesněny, rozhodlo předsednictvo o schválené variantě A) ve smyslu vyrovnaného rozpočtu z vlastních zdrojů a plánovaného schodku, který způsobuje pouze MS v Kanadě. Varianta A) je nastavena na vyrovnanou část (mimo zmíněného MS) nikoliv však definitivní, protože konečné znění rozpočtu bude rozklíčováno vyjasněním výše státní dotace. Předsednictvo zároveň pověřilo předsedu svazu J. Kozla a ekonomku E. Královou informovat garanty jednotlivých středisek o tzv. úsporné neinvestiční fázi rozpočtu do doby než bude státem definován příspěvek ve prospěch ČMSHb (odhadem duben 2013). Z: J. Kozel, E. Králová. T: ihned. Samostatně tak byl řešen rozpočet výpravy pro MS 2013 v Kanadě. A. Karnetem předložená verze, která byla již připomínkována v bodě 7) jednání byla opětovně v diskusi otevřena. Předsednictvo se zabývalo návrhem V. Řezáče na finanční zavázání rozpočtů na roky budoucí v kapitole státní reprezentace. Jelikož návrh nebyl konkrétně specifikován, došlo pouze ke shodě předsednictva zavázat nejbližší dva rozpočty (2013 a 2014) krytím této plánované ztráty.

6 Na návrh V. Hycla byla projednávána hmotná odpovědnost GM A. Karneta včetně případné odměny za zdárné držení rozpočtu. Po detailní rozpravě však hmotná odpovědnost nebyla nakonec navržena k hlasování. Na návrh J. Donauschachtla byla diskutována finanční spoluúčast hráčů. J. Badzik návrh doplnil o osobní zkušenosti se spoluúčastí při minulých šampionátech v zámoří. Diskutována byla otázka úhrady víz a pojištění hráčů. Především víza v minulosti byla hrazena samotnými účastníky. Rovněž byla diskutována otázka výše a typu vybavení člena oficiální výpravy (vč. civilního oblečení), kde se upřednostňovalo především bartrové plnění oproti reklamě. Náklady na jednu osobu jsou dle předloženého rozpočtu cca Kč. Navržena tak byla částka ve výši 10% podílu z krytí těchto nákladů formou finanční spoluúčasti hráče. Rozebírána byla rovněž informace A. Karneta o možném odstoupení RT v případě schválení spoluúčasti a rovněž tak neúčasti některých hráčů. Následoval návrh J. Kozla, aby v případě stanovení finanční spoluúčasti již od účastníků nebyla požadována vlastní úhrada víz a pojištění a aby všem účastníkům byl tento krok svazu řádně osvětlen, aby k avizované rezignaci nedošlo. Po rozsáhlé diskusi byl schválen stropní limit pro MS ve výši 1,8 milionu Kč + schválena spoluúčast hráče ve výši Kč/osoba s tím, že nenastane již žádný jiný náklad hráči (tedy víza, pojištění v režii svazu). (Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 7 P. Falta jednání před hlasováním opustil) Předsednictvo uložilo předsedovi svazu J. Kozlovi informovat GM Adama Karneta o schváleném rozpočtu MS včetně osvětlení finanční spoluúčasti jednotlivých hráčů. T: ihned (Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se, přítomno 7) 13) Závěr Předseda ČMSHb J. Kozel poděkoval všem za účast a jednání předsednictva ukončil. Nejbližší jednání předsednictva se uskuteční na základě vyjasnění situace státních financí (dle schváleného plánu práce termín však může být upraven s ohledem na vyjádření MŠMT).

7 Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí: zprávu KpRR týkající se finanční náročnosti výroby mantinelů na šířku zprávu J. Kozla oblast médií zprávu V. Řezáče oblast mládež zprávu o hospodaření ČMSHb / 2012 zprávu o SPORT MARKETING spol. s r.o. za rok 2012 zprávu J. Kozla o situaci v ČSTV a ČOV zprávu Mezinárodní komise zprávu A. Karneta o přípravě reprezentačních týmů na MS 2013 v Kanadě zprávu o stavu příprav WorldCUPu 2013 zprávu o zprovoznění sdíleného datového prostoru svazu SharePoint zprávu týkající se problematiky skladových prostor svazu stížnost SC Dragons Ústí nad Labem, označilo ji však jako bezpředmětnou zprávu Disciplinární komise zprávu o přípravě matematického modelu klíče pro dělení klubových dotací pro rok 2013 zprávu o stavu příprav návrhu rozpočtu ČMSHb na rok Předsednictvo ČMSHb schvaluje: program jednání předsednictva s prohozením pořadí bodů 11) a 12) zápis z jednání předsednictva ze dne účast hostů na jednání předsednictva E. Králová, A. Karnet (pouze u bodu 7) podíl ČMSHb na WorldCUP 2013 ve výši Kč + příjmy ze startovného sazbu cestovného pro rok 2013 na 4,50 Kč/km provizorní stav rozpočtu na rok 2013 stropní limit pro akci MS Kanada ve výši 1,8 milionu Kč + spoluúčast hráče ve výši Kč/osoba 3. Předsednictvo ČMSHb ukládá: sekretariátu dopracovat zprávu L. Grunta o možnostech zastřešení hokejbalových stadionů včetně variant financování. T: , Z: T. Březina V. Hyclovi dopracovat metodický materiál (v návaznosti a v součinnosti s připravenými podklady T. Macka a L. Grunta) pro přípravu a organizaci regionálních VH pro rok T: , Z: V. Hycl sekretariátu poskytnout podklady do zpravodaje ČSTV o nejdůležitějších hokejbalových akcích, aby byly prezentovány v periodiku Zpravodaj ČSTV T: ihned, Z: T. Březina E. Králové a T. Mackovi vypracovat univerzální směrnici pro RSHb T: , Z: E. Králová, T. Macko J. Kozlovi předložit detailní zprávu včetně všech organizačních kroků k akci WorldCUP 2013 T: , Z: J. Kozel P. Faltovi a J. Donauschachtlovi ověřit korektnost matematického modelu - klíče na dělení dotací pro kluby na rok 2013 T: , Z: P. Falta, J. Donauschachtl J. Kozlovi informovat GM A. Karneta o schváleném rozpočtu MS Kanada T: ihned, Z: J. Kozel 4. Předsednictvo ČMSHb pověřuje: J. Kozla a E. Královou informovat garanty jednotlivých organizačních středisek svazu s detailním osvětlením provizorní fáze rozpočtu na rok 2013 Zápis zpracoval: J. Kozel

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci.

Z á p i s. ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Z á p i s ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 20. března 2015 ve Slivenci. Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Tábor) Neomluveni

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více