anti-rna Polymerase III ELISA Kit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "anti-rna Polymerase III ELISA Kit"

Transkript

1 anti-rna Polymerase III ELISA Kit Kat. č. 7836E: 48 jamek POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. KDX Nagoya Sakae Bldg. 10F Sakae, Naka-Ku, Nagoya, Aichi , Japonsko Tel.: Fax: URL:

2 - OBSAH - Symboly 59

3 URČENÉ POUŽITÍ Souprava anti-rna Polymerase III ELISA je semikvantitativní enzymová imunosorpční analýza (ELISA) k detekci protilátek proti RNA polymeráze III v lidském séru. Souprava anti-rna Polymerase III ELISA je určena k diagnostickému použití in vitro jako pomůcka pro zjištění určitých autoimunitních onemocnění. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ Systémová skleróza (SSc) je autoimunitní onemocnění charakterizované mikrovaskulárním poškozením a fibrózou kůže a vnitřních orgánů (1). Hlavními cíli autoprotilátkových odpovědí u pacientů se systémovou sklerózou jsou RNA polymerázy (RNAP) I, II a III. Každá z těchto RNA polymeráz katalyzuje transkripci unikátní sady genů: RNA polymeráza I (RNAP I) transkribuje geny ribozomální RNA, RNA polymeráza II (RNAP II) transkribuje všechny protein kódující geny a některé malé jaderné RNA geny a RNA polymeráza III (RNAP II) transkribuje geny, které exprimují malé stabilní RNA včetně 5S RNA a transferových RNA (2). Protilátky proti RNAP I a RNAP III jsou téměř vždy přítomné společně (anti-rnap I/III Ab) a některá séra obsahují rovněž protilátky proti RNAP II (anti-rnap II Ab) (3-5). Protilátky proti RNAP I/III jsou nejčastější u bílých severoamerických pacientů se systémovou sklerózou (6) a jsou asociované s difúzní formou systémové sklerózy, s vysokou četností renálních krizí a vysokou mortalitou (3,4,7). Navíc bylo prokázáno, že některá séra pacientů se systémovou sklerózou obsahují autoprotilátky rozpoznávající RNAP II, avšak ne RNAP I ani RNAP III. Protilátky proti RNAP II jsou rovněž přítomné v sérech některých pacientů se systémovým lupus erythematodes (SLE) nebo překryvnými syndromy (8,9). Souprava Anti-RNA Polymerase III ELISA měří metodou ELISA s vysokou citlivostí protilátky proti RNA polymeráze III přítomné v séru. PRINCIP Souprava Anti-RNA Polymerase III ELISA měří protilátky proti RNAP III přítomné v séru metodou ELISA. Sérum pacienta a naředěné kalibrátory se přidají do mikrojamek, které jsou potažené antigeny RNA polymerázy III. Protilátky proti RNA polymeráze III následně reagují s imobilizovanými antigeny (Inkubace se vzorkem). Po promytí, které odstraní veškeré nenavázané sérové proteiny, se přidá křenová peroxidáza konjugovaná s protilátkou proti lidskému IgG a inkubuje se (Inkubace s konjugátem). Po dalším kroku promytí se přidá substrát peroxidázy a inkubuje se po další dobu (Inkubace se substrátem). Poté se do každé jamky přidá kyselý roztok, aby se enzymatická reakce zastavila a ustálil se vývoj barevného produktu. Výsledek testu se kvantifikuje spektrofotometrickým měřením reakce a vynesením hodnot do grafu. STRUČNÝ POSTUP TESTOVÁNÍ <Inkubace se vzorkem> Do každé mikrojamky přidejte 100 µl naředěného vzorku (1:101) C, 60 min Promytí 3

4 <Inkubace s konjugátem> Do každé jamky přidejte 100 µl konjugátu C, 60 min Promytí <Inkubace se substrátem> Do každé jamky přidejte 100 µl substrátu C, 30 min Do každé jamky přidejte 100 µl zastavovacího roztoku. Odečtěte absorbanci Interpretace výsledků REAGENCIE A SKLADOVÁNÍ 1) Mikrojamkové proužky 48-jamkové mikrojamkové proužky (6 x 8 jamek) pokryté antigenem vyráběným z rekombinantních purifikovaných proteinů a odlamovací proužky v držáku, které jsou neprodyšně uzavřené do foliového obalu se sušidlem, jsou stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 2) Kalibrátor 1 (0 U/ml) Jedna lahvička obsahující 1,5 ml rozpouštědla s 0,09% azidem sodným. Kalibrátor je připravený k použití, není třeba žádné další ředění. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 3) Kalibrátor 2 (100 U/ml) Jedna lahvička obsahující 1,5 ml lidského séra pozitivního na protilátky proti RNA polymeráze III v rozpouštědle s 0,09% azidem sodným. Kalibrátor je připravený k použití, není třeba žádné další ředění. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 4) Konjugát Jedna lahvička obsahující 15 ml křenové peroxidázy konjugované s kozí protilátkou proti lidskémi IgG, HEPES, Proclin 150 a BSA. Konjugát je připraven k použití. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 5) Rozpouštědlo Jedna 50ml lahvička obsahující PBS, Tween-20 a 0,09% azid sodný. Rozpouštědlo je připraveno k použití. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 4

5 6) Koncentrát promývacího roztoku (20x) Jedna 50ml lahvička obsahující PBS a Tween-20 ve formě 20násobného koncentrátu. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 7) Substrát Jedna 20ml lahvička obsahující směs 3,3',5,5'-tetramethylbenzidin dihydrochloridu a peroxidu vodíku (TMB/H 2 O 2 ). Substrát je připraven k použití. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 8) Zastavovací roztok Jedna 20ml lahvička obsahující 1N kyselinu sírovou. Zastavovací roztok je připraven k použití. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 9) Pozitivní kontrola Jedna lahvička obsahující 1,5 ml lidského séra pozitivního na protilátky proti RNA polymeráze III v rozpouštědle s 0,09% azidem sodným. Pozitivní kontrola je připravená k použití, není třeba žádné další ředění. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. 10) Negativní kontrola Jedna lahvička obsahující 1,5 ml rozpouštědla s 0,09% azidem sodným. Negativní kontrola je připravená k použití, není třeba žádné další ředění. Stabilní při 2-8 C až do vyznačeného data expirace. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (1) Tento výrobek je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. (2) Komponenty soupravy nepoužívejte po uplynutí data expirace. (3) Zamezte kontaktu reagencií s kůží, očima a oblečením. Při kontaktu reagencií s kůží je okamžitě omyjte velkým množstvím vody. TMB obsahuje dráždivou látku a zastavovací roztok obsahuje 1N kyselinu sírovou, která je jedovatá a žíravá. (4) Kalibrátor 2 a pozitivní kontrola jsou odvozené z lidského séra, v kterém nebyly detekovány antigeny hepatitidy B ani protilátky proti hepatitidě C, HIV-1 nebo HIV-2. Žádná testovací metoda však nedokáže zaručit nepřítomnost těchto ani jiných infekčních agens. S těmito reagenciemi a všemi pacientskými vzorky se musí zacházet jako s materiálem potenciálně přenášejícím AIDS, hepatitidu a jakákoli další infekční onemocnění. (5) Kalibrátor 1, kalibrátor 2, pozitivní kontrola, negativní kontrola a rozpouštědlo obsahují azid sodný (0,09 %) jako konzervační činidlo a musí se s nimi zacházet s opatrností - zabraňte požití a styku s kůží a slizničními membránami. Azid sodný může reagovat s olověným nebo měděným potrubím a vytvářet výbušné azidy kovů. Při vylévání materiálů obsahujících azid sodný do odpadu je proto nezapomeňte vždy spláchnout velkým množstvím vody. (6) Některé komponenty soupravy obsahují materiály živočišného původu pocházející z neinfekčních zvířat. S těmito komponentami se však musí při jejich použití a likvidaci zacházet jako s potenciálně biologicky nebezpečným materiálem. (7) V průběhu jednoho testování se musí používat mikrojamkové proužky, konjugát, rozpouštědlo a kalibrátor 2 s odpovídajícími čísly šarží. Nikdy nepoužívejte reagencie z jiných souprav jako náhradu. 5

6 (8) Před zahájením testování se musí všechny reagencie vytemperovat na pokojovou teplotu (20-30 C). (9) Během testování a během skladování soupravu nevystavujte přímým slunečním paprskům. (10) Zabraňte mikrobiální a křížové kontaminaci reagencií a vzorků. (11) Inkubační teploty nad a pod normální pokojovou teplotu (20-30 C), kratší nebo delší doby trvání inkubace a nepřesné ředění mohou způsobit chybné výsledky. (12) Jamky se musí důkladně proplachovat promývacím roztokem, aby se zabránilo falešným pozitivům. (13) Pipetujte opatrně, abyste zabránili napěnění vzorků a reagencií, což by mohlo způsobit křížovou kontaminaci mezi mikrojamkami. (14) Všechny mikrojamkové proužky, které nejsou právě potřebné, se musí vrátit zpět do sáčku se zipovým uzávěrem a ten opětovně pečlivě těsně uzavřít, aby se zabránilo absorpci vlhkosti. (15) Koncentrát promývacího roztoku se může při 2-8 C zakalit. To však není příčinou rozporných výsledků. (16) Vybavení použité pro testování se musí zlikvidovat nebo ošetřit tak, jak je uvedeno níže. Inkubujte ve 2% (finální koncentrace) roztoku glutaraldehydu po dobu více než 1 hodiny nebo v 0,5% chlornanu sodném (ekvivalent přibližně 5000 ppm chlóru) po dobu více než 1 hodiny nebo autoklávujte při 121 C po dobu více než 20 minut. (17) Naměřené hodnoty protilátek proti RNA polymeráze III lze použít pouze jako pomocnou informaci při diagnóze. Každý lékař musí výsledky interpretovat s ohledem na anamnézu pacienta, fyzické nálezy a výsledky dalších diagnostických postupů. POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ Čtečka mikrodestiček (vlnová délka: 450 nm, 620 nm / reference) Multikanálová pipeta (např. 100 µl-300 µl) Jednokanálová pipeta (např. 10 µl a 100 µl) Nádržka na reagencie Automatická myčka nebo promývačka Deionizovaná nebo destilovaná voda Jednolitrový kalibrovaný válec na přípravu promývacího roztoku Testovací zkumavky na ředění pacientských vzorků (např µl) Jednorázové pipetovací špičky Papírové utěrky Umyvadlo a dezinfekční prostředek Kryt na mikrodestičku POSTUP PŘÍPRAVA REAGENCIÍ Před použitím vytemperujte reagencie a vybavení na pokojovou teplotu (20-30 C). Mikrojamkové proužky: Vyjměte požadované mikrojamkové proužky ze sáčku a umístěte je do rámečku. Nepoužité proužky uložte ihned zpět do chladničky. Promývací roztok: Koncentrát promývacího roztoku nařeďte před použitím v poměru 1:20 (např. přidejte 50 ml koncentrátu promývacího roztoku k 950 ml destilované vody). Naředěný promývací roztok je stabilní 2 týdny při 2-8 C. 6

7 Kalibrátor 1, kalibrátor 2, pozitivní kontrolu, negativní kontrolu, konjugát, rozpouštědlo, substrát ani zastavovací roztok neřeďte, jsou připravené k použití. PŘÍPRAVA VZORKŮ Používejte čerstvé sérum pacienta. Pokud je zapotřebí, je možné ho zamrazit na teplotu nižší než -20 C po dobu až jednoho měsíce nebo na teplotu nižší než -70 C pro delší skladování. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování. *V případě skladování při teplotě pod -20 C po dobu delší než 6 měsíců nebo po opakovaném zmrazování a rozmrazování jsou v důsledku denaturace IgG získávány nespecifické výsledky. Každý vzorek séra pacienta nařeďte v poměru 1:101 přidáním 10 µl séra k 1 ml rozpouštědla. *Naředěné vzorky se musí použít v průběhu jednoho dne. *Rozpouštědlo může vytvářet sraženinu. To však není příčinou rozporných výsledků. POSTUP TESTOVÁNÍ KROK 1. (INKUBACE SE VZORKEM) Za použití multikanálové pipety přeneste 100 µl kalibrátoru 1, kalibrátoru 2, pozitivní kontroly, negativní kontroly a každého naředěného vzorku do příslušných mikrojamek testovací destičky s antigenem. Kalibrátory a pozitivní ani negativní kontroly neřeďte. * Inkubace začíná napipetováním do mikrojamek potažených antigenem. Pipetování je třeba provést co možná nejrychleji. Jamky zakryjte krycí folií a inkubujte 60 minut při pokojové teplotě (20-30 C). KROK 2. (PROMYTÍ) Odsajte a zlikvidujte obsah každé jamky. Každou jamku naplňte promývacím roztokem a poté obsah opět zcela odsajte a zlikvidujte. Promytí proveďte celkem 4krát. Zbývající promývací roztok odstraňte z destičky sklepnutím do papírové utěrky. Pokud používáte automatickou myčku, promytí proveďte celkem 4krát. * Doporučujeme, aby si každá laboratoř ověřila dobu promývání vhodnou pro přítomné vybavení. * Promývací roztok se musí používat při C. KROK 3. (INKUBACE S KONJUGÁTEM) Roztok konjugátu nalijte do nádržky. Přidejte 100 µl konjugátu do každé jamky pomocí multikanálové pipety. Jamky zakryjte krycí folií a inkubujte 60 minut při pokojové teplotě (20-30 C). KROK 4. (PROMYTÍ) Mikrodestičku promyjte podle postupu uvedeného v kroku 2. KROK 5. (INKUBACE SE SUBSTRÁTEM) Roztok substrátu nalijte do nádržky. Přidejte 100 µl substrátu do každé jamky pomocí multikanálové pipety. * Použijte jinou nádržku, než kterou jste použili na pipetování konjugátu. Je třeba použít novou nádržku na jedno použití, protože substrát se může snadno oxidovat kovovými ionty. * Jakmile se substrát jednou nalije do nádržky, nesmí se vracet zpět do zásobní lahve. Jamky zakryjte krycí folií a inkubujte 30 minut při pokojové teplotě (20-30 C). KROK 6. (ZASTAVENÍ REAKCE) Zastavovací roztok nalijte do nádržky. Do každé jamky napipetujte 100 µl roztoku multikanálovou pipetou. 7

8 ODEČTENÍ Absorbanci každé jamky odečtěte při 450 nm. Pokud je k dispozici čtečka destiček s duální vlnovou délkou, nastavte testovací vlnovou délku na 450 nm a referenční na 620 nm. * Odečtení je třeba provést co možná nejrychleji po zastavení reakce. * Před odečtením se ujistěte, že dno destičky je čisté a suché a že na povrchu kapaliny v jamkách nejsou přítomné žádné bubliny. VÝPOČET VÝSLEDKŮ ( A 450 <vzorek> - A 450 <kalibrátor 1>) Jednotková hodnota (U/ml) = x 100 ( (A 450 <kalibrátor 2> - A 450 <kalibrátor 1>) *A 450 je zkratka hodnoty absorbance při 450 nm. *Pro protilátky proti RNA polymeráze III není k dispozici mezinárodní referenční materiál. Test je kalibrovaný na relativní arbitrární jednotky. KONTROLA KVALITY Každý výsledek testu musí splňovat následující kritéria. A 450 kalibrátoru 1: 0,100 A 450 kalibrátoru 2: 0,500 Pozitivní a negativní kontroly musí vždy poskytnout následující výsledky: Hodnota Anti-RNAP III (U/ml): Podle popisu na daném štítku. Nedosažení těchto hodnot může indikovat, že soupravu již nelze dále používat. Pokud se kterékoli z těchto kritérií nesplní, výsledky nelze použít a test se musí zopakovat. Před zopakováním testu zkontrolujte následující parametry postupu. inkubační teplota inkubační doba promytí ředění vzorků INTERPRETACE TESTU A OČEKÁVANÉ HODNOTY Následující informace jsou určeny pouze jako vodítko při interpretaci. Doporučujeme, aby si každá laboratoř stanovila vlastní kritéria pro interpretaci testu na základě populací vzorků, které běžně zpracovává. Hodnota anti-rnap III (U/ml) Interpretace < 28 Negativní na anti-rnap III Ab 28 Pozitivní na anti-rnap III Ab 8

9 OMEZENÍ Stejně jako u kteréhokoli jiného diagnostického testovacího postupu slouží výsledky získané pomocí soupravy Anti-RNA Polymerase III ELISA pouze jako pomůcka při diagnóze a nelze je interpretovat jako vlastní diagnostiku. FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY KLINICKÁ SPECIFICITA A SENZITIVITA Onemocnění Pozitivní vzorek Četnost pozitivů MCTD 0/10 0,0% SLE 0/20 0,0% SjS 0/27 0,0% SSc 14/40 35% CREST 2/5 40% MCTD: smíšené choroby pojiva SLE: systémový lupus erythematodes SjS: Sjögrenův syndrom SSc: systémová skleróza CREST syndrom: syndrom zahrnující kalcinózu, Raynaudův fenomén, ezofageální dysfunkci, sklerodaktylii a teleangiektázii SPOLEHLIVOST MĚŘENÍ Opakovatelnost byla demonstrována testováním 3 vzorků v 8 replikátech. Reprodukovatelnost byla stanovena testováním 3 vzorků v 5 různých dnech (day-to-day) a testováním 3 vzorků na 2 šaržích (lot-tolot). Hodnoty CV (%) reprodukovatelnosti i opakovatelnosti byly nižší než 15 % u každého vzorku. ROZSAH TESTU Rozsah metody této soupravy je od 5 U/ml do 300 U/ml. INTERFERUJÍCÍ LÁTKY Hemoglobin (až 523 mg/dl), bilirubin (až 20,9 mg/dl), chylus (až 2800 jednotek turbidity formazinu) ani revmatoidní faktor (až 500 IU/ml) nemají vliv na výsledek testu, avšak zabraňte použití vysoce hemolyzovaných vzorků nebo vysoce lipemických vzorků. LITERATURA 1. Medsger TA Jr. Systemic sclerosis (scleroderma): clinical aspects. In: Koopman WJ, editor. Arthritis and allied conditions. 13th ed. Philadelphia: Lea & Febiger; p Roeder RG. Nuclear RNA polymerases: role of general initiation factors and cofactors in eukaryotic transcription. Methods Enzymol 1996; 273: Kuwana M, Kaburaki J, Mimori T, Tojo T, Homma M. Autoantibody reactive with Three classes of RNA polymerases in sera from patients with systemic sclerosis. J Clin Invest 1993; 91:

10 4. Okano Y, Steen VD, Medsger TA Jr. Autoantibody reactive with RNA polymerase III in systemic sclerosis. Ann Intern Med 1993; 119: Hirakata M, Okano Y, Pati U, Suwa A, Medsger TA Jr, Hardin JA, et al. Identification of autoantibodies to RNA polymerase II: occurrence in systemic sclerosis and association with autoantibodies to RNA polymerase I and III. J Clin Invest 1993; 91: Kuwana M, Okano Y, Kaburaki J, Toji T, Medsger TA Jr. Racial differences in the distribution of systemic sclerosis-related serum antinuclear antibodies. Arthritis Rheum 1994; 37: Kuwana M, Kaburaki J, Okano Y, Tojo T, Homma M. Clinical and prognostic associations based on serum antinuclear antibodies in Japanese patients with systemic sclerosis. Arthritis Rheum 1994; 37: Satoh M, Ajmani AK, Ogasawara T, Langdon JJ, Hirakata M,Wnag J et al. Autoantibodies to RNA polymerase II are common in systemic lupus erythematosus and overlap syndrome. J Clin Invest 1994; 94: Satoh M, Kuwana M, Ogasawara T, Ajmani AK, Langdon JJ, Kimpel D, et al. Association of autoantibodies to topoisomerase I and the phoshorylated(iio) form of RNA polymerase II in Japanese scleroderma patients. J Immunol 1994; 153:

11 ** Na štítku jsou použity následující symboly. K diagnostickému použití in vitro Katalogové číslo Č. šarže 48 testů Viz návod k použití Viz návod k použití dostupný na webové stránce Viz návod k použití dostupný telefonicky Datum použitelnosti Skladujte při 2 až 8 C. 11

12 Vyrábí Autorizovaný zástupce 12

13 <Komponenty ELISA soupravy> Mikrojamkové proužky Kalibrátor 1 Kalibrátor 2 Konjugát Rozpouštědlo Koncentrát promývacího pufru (20x) 13

14 Substrát Zastavovací roztok Pozitivní kontrola Negativní kontrola 14

15 Výrobce: MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. KDX Nagoya Sakae Bldg. 10F Sakae, Naka-Ku, Nagoya, Aichi , Japonsko Tel: Fax: Autorizovaný zástupce v EU: QARAD b.v.b.a. Cipalstraat 3, B-2440 Geel, BELGIE GR TR Revize: 27. listopadu /11/2014 Č. 7836CE

MASTAZYME TM Cardiolipin

MASTAZYME TM Cardiolipin MASTAZYME TM Cardiolipin Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek třídy IgG a IgM proti kardiolipinu v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAZYME TM

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3109

AESKULISA. Objednací kód: 3109 AESKULISA SS-A52 Objednací kód: 3109 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA)

Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) Imunoenzymatické soupravy k diagnostice systémových autoimunitních onemocnění ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ IMUNOLOGIE Autoimunita IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ Antinukleární protilátky (ANA) Protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům (ENA) a soupravy

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

Návod k použití. 1. Použití Klinické využití a princip metody Složení soupravy (kitu)... 4

Návod k použití. 1. Použití Klinické využití a princip metody Složení soupravy (kitu)... 4 Ref Návod k použití Obsah 1. Použití... 3 2. Klinické využití a princip metody... 3 3. Složení soupravy (kitu)... 4 4. Uchovávání, skladování, exspirace... 5 5. Upozornění... 5 5.1. Zdravotní rizika...

Více

GanglioCombi. se směsí enzymů značených IgG a IgM. anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b)

GanglioCombi. se směsí enzymů značených IgG a IgM. anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b) GanglioCombi se směsí enzymů značených IgG a IgM anti-ganglioside protilátky ELISA (GA1, GM1, GM2, GD1a, GD1b a GQ1b) EK-GCO-GM 2 x 96 testů (12 profilů pacientů, IgG & IgM) Datum revize: 11.8.2010 1 /

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CHORUS MUMPS IgG (36 testů)

CHORUS MUMPS IgG (36 testů) CHORUS MUMPS IgG 81075 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3160

AESKULISA. Objednací kód: 3160 AESKULISA Rf-Check Objednací kód: 3160 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3114

AESKULISA. Objednací kód: 3114 AESKULISA Rib-P Objednací kód: 3114 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3115

AESKULISA. Objednací kód: 3115 AESKULISA ANA-HEp2 Objednací kód: 3115 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

AESKULISA. Objednací kód: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: Fax: Tel:

AESKULISA. Objednací kód: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: Fax: Tel: AESKULISA dsdna-check Objednací kód: 3140 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus)

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI M CMV (Cytomegalovirus) Protilátky proti CMV (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2570-9601 M CMV (Cytomegalovirus) IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip testu:

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgM proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 M Chřipka A IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

CHORUS SS-A (36 testů)

CHORUS SS-A (36 testů) CHORUS SS-A 86018 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY

IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY PLATELIA Mumps IgM 48 TESTŮ 72689 IMUNOENZYMATICKÁ CAPTURE SOUPRAVA KE KVALITATIVNÍMU STANOVENÍ PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI VIRU PŘÍUŠNIC V LIDSKÉM SÉRU Ref. 91076/BRD Česky 1/9 OBSAH 1. POUŽITÍ 2. ÚVOD

Více

CHORUS INSULIN (36 testů)

CHORUS INSULIN (36 testů) CHORUS INSULIN 86086 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG OD-137 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3110

AESKULISA. Objednací kód: 3110 AESKULISA SS-B Objednací kód: 3110 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

MASTAZYME TM ANCA. PR3 (c-anca) MPO (p-anca)

MASTAZYME TM ANCA. PR3 (c-anca) MPO (p-anca) MASTAZYME TM ANCA PR3 (c-anca) MPO (p-anca) Enzymatická imunoesej pro detekci autoprotilátek proti proteináze 3 (PR3) a myeloperoxidáze (MPO) v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Gliadin-A Objednací kód: 3501 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

MASTAZYME TETANUS - ANTITOXIN

MASTAZYME TETANUS - ANTITOXIN MASTAZYME TETANUS - ANTITOXIN Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti tetanickému toxinu v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in-vitro diagnostiku Test Kód Kit

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

CHORUS a-tpo (36 testů)

CHORUS a-tpo (36 testů) CHORUS a-tpo 86074 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

CHORUS ANA-Screen (36 testů)

CHORUS ANA-Screen (36 testů) CHORUS ANA-Screen 86014 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 4 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

CHORUS (36 testů)

CHORUS (36 testů) CHORUS Sm 86016 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

CHORUS dsdna-g (36 testů)

CHORUS dsdna-g (36 testů) CHORUS dsdna-g 86032 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě.

Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě. MASTAZYME TM dsdna Enzymatická imunoesej pro kvantitativní a kvalitativní stanovení autoprotilátek proti dvouvláknové DNA (dsdna) v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3101

AESKULISA. Objednací kód: 3101 AESKULISA ANA-8Pro Objednací kód: 3101 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

QUANTA Lite C1q CIC ELISA Pro diagnostické použití In Vitro Obtížnost CLIA: Vysoké

QUANTA Lite C1q CIC ELISA Pro diagnostické použití In Vitro Obtížnost CLIA: Vysoké QUANTA Lite C1q CIC ELISA 704620 Pro diagnostické použití In Vitro Obtížnost CLIA: Vysoké Účel použití Tento test je určen k in-vitro měření cirkulujících imunokomplexů (CIC), které vážou C1q, přítomné

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM ELISAVIDITEST antiea (D) EBV IgM OD098 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

CHORUS ASCA-A (36 testů)

CHORUS ASCA-A (36 testů) CHORUS ASCA-A 86062 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

CHORUS HSV 1 SCREEN (36 testů)

CHORUS HSV 1 SCREEN (36 testů) CHORUS HSV 1 SCREEN 81018 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3234

AESKULISA. Objednací kód: 3234 AESKULISA APS-Profile-GM Objednací kód: 3234 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3229

AESKULISA. Objednací kód: 3229 AESKULISA Prothrombin-GM Objednací kód: 3229 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgA OD-244 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M

CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M 86052 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA 81033 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 4 3 Složení soupravy... 4

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgA OD-254 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

CHORUS. CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA

CHORUS. CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA 81252 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy...

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA OD-284 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3240

AESKULISA. Objednací kód: 3240 AESKULISA Annexin V-GM Objednací kód: 3240 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

Protilátky proti Spermiím ELISA

Protilátky proti Spermiím ELISA Návod k použití Protilátky proti Spermiím ELISA Kat.č.: BS-10-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) ELISA souprava ke zjištění protilátek působících proti antigenu Spermií v séru Pouze pro

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis Toxin IgG ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis Toxin IgG ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis Toxin IgG ELISA Kat. č. DEBPT04 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49

Více

AESKULISA. Lysozyme. Objednací kód: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: Fax: Tel:

AESKULISA. Lysozyme. Objednací kód: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: Fax: Tel: AESKULISA Lysozyme Objednací kód: 3308 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie

Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie Datum... Jméno... Kroužek... Návod a protokol k praktickým cvičením z lékařské biochemie Téma: Vybrané imunochemické metody 1. Úloha Imunoprecipitační křivka lidského albuminu a stanovení Princip: koncentrace

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture

ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture 1023 ELISA-VIDITEST anti-toxo IgM capture OD-243 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY

Více

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA IMUNOLOGIE Systémová autoimunitní onemocnění IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA Antinukleární protilátky (ANA) IIF souprava pro stanovení protilátek

Více

SeroPertussis TM IgG. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgG proti Bordetelle Pertussis v lidském séru.

SeroPertussis TM IgG. ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgG proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. SeroPertussis TM IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgG proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A231-01) Skladujte

Více

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG 81034 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

CHORUS AMA-M (36 testů)

CHORUS AMA-M (36 testů) CHORUS AMA-M2 86084 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné vybavení

Více

MASTAFLUOR TM Toxoplasma

MASTAFLUOR TM Toxoplasma MASTAFLUOR TM Toxoplasma Imunofluorescenční test pro detekci protilátek proti Toxoplasma gondii v lidském séru Návod k použití 0483 Pouze pro in vitro diagnostiku Test Kód Kit pro MASTAFLUOR TM Toxoplasma

Více

MASTAZYME YERSINIA. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG/IgM a IgA proti Yersinia enterocolitica v séru a plasmě

MASTAZYME YERSINIA. Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG/IgM a IgA proti Yersinia enterocolitica v séru a plasmě MASTAZYME YERSINIA Enzymatická imunoesej pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG/IgM a IgA proti Yersinia enterocolitica v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in-vitro diagnostiku Test Kód

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3303

AESKULISA. Objednací kód: 3303 AESKULISA MPO Objednací kód: 3303 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

CHORUS GLIADIN-G (36 testů)

CHORUS GLIADIN-G (36 testů) CHORUS GLIADIN-G 86058 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 4 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM Katalogové číslo: OD-197 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

BlueDot Milk Intolerance IgG Cat.. BSD-24

BlueDot Milk Intolerance IgG Cat.. BSD-24 BlueDot Cat.. BSD-24 24 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C. Mons 132.050 T.V.A. BE 454.291.184

Více

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM

CHORUS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM 81035 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4

Více

Návod k použití. Brucella IgA ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgA proti Brucella sp. v lidském séru nebo plazmě

Návod k použití. Brucella IgA ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgA proti Brucella sp. v lidském séru nebo plazmě Návod k použití Brucella IgA ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgA proti Brucella sp. v lidském séru nebo plazmě Kat. č.: ILE-BRU02 Skladování: +2 C až +8 C Pouze pro diagnostické

Více

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA 1 Účel a rozsah Metoda specifikuje podmínky pro stanovení přítomnosti, případně obsahu jednotlivých mykotoxinů metodou

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3235

AESKULISA. Objednací kód: 3235 AESKULISA Laminin Objednací kód: 3235 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více