PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS"

Transkript

1 PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS strana 1 z 10

2 Úvod Současná právní úprava provádění klinického hodnocení léčiv předpokládá účast subjektu hodnocení za podmínky, že subjekt hodnocení byl před zařazením do klinického hodnocení podrobně informován o klinickém hodnocení a předem podepsal informovaný souhlas s účastí v klinickém hodnocení. Na úvod je třeba uvést, že subjektem hodnocení je každá fyzická osoba, která se účastní klinického hodnocení, buď jako příjemce hodnoceného léčivého přípravku, nebo jako člen srovnávací nebo kontrolní skupiny, kterému není hodnocený léčivý přípravek podán, ale může mu být podáno např. placebo, či poskytnuta jiná alternativa podání zkoumaného léčiva. Touto alternativou může být též chirurgická léčba, psychoterapie, rehabilitace. V kontrolní skupině proto budou subjekty hodnocení užívat jiný přípravek, či jim bude poskytována jiná péče, která umožní porovnání účinnosti léčby hodnoceným přípravkem. Pokud bychom se podívali do historie provádění výzkumu za účasti lidských subjektů, informovaný souhlas je možné považovat za podstatnou náležitost k provedení každého výzkumného projektu. Norimberský kodex, který v roce 1947 definoval základní principy bránící zneužití lékařského výzkumu, považuje informovaný souhlas za základní podmínku provedení experimentu. Přitom samozřejmě předpokládá dobrovolný souhlas pokusné osoby 1. Z principů zavedených Norimberským kodexem vychází úprava Helsinské deklarace i Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS (Council for International Organization of Medical Sciences), které tato společnost vypracovala ve spolupráci s WHO v roce 1982, poté revidovala v roce 1993 a dále ještě několikrát, poslední revize byla provedena v roce Obdobně i Směrnice správné klinické praxe, která byla v roce 1996 přijata Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH GCP, považuje dobrovolný informovaný souhlas subjektu hodnocení za nezbytnou náležitost obecně pro provádění výzkumu za účasti lidských účastníků. 1 Porter, R.: Největší dobrodiní lidstva; Historie medicíny od starověku po současnost. 1. vydání. Praha: Prostor, Knižní klub, 2001, str strana 2 z 10

3 V této souvislosti je vhodné i zmínit sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen Úmluva o biomedicíně ). Úmluva o bimedicíně vznikla na půdě Rady Evropy, dne 4. dubna 1997 byla schválena v Oviedu. Pro Českou republiku je účinná ode dne 1. října V souvislosti s účinností této úmluvy pro Českou republiku je třeba uvést, že ve smyslu ustanovení čl. 10 Ústavy České republiky je tato vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, součástí právního řádu. Obecně mezinárodní smlouvy, které se staly dle uvedeného postupu součástí právního řádu, mají specifické postavení ve vztahu k zákonům České republiky. Stanoví-li totiž mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, užije se mezinárodní smlouva. Úmluva o biomedicíně uvádí, že před započetím výzkumu je třeba osoby zapojené do výzkumu informovat o svých právech a zárukách. Daná osoba poskytuje svobodně svůj souhlas k účasti ve výzkumu, přičemž tento souhlas je konkrétní a zdokumentovaný (tj. v písemné podobě). Informovanou osobu je třeba poučit, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Klinické hodnocení léčiv za účasti osob nezpůsobilých vyjádřit informovaný souhlas Ve všech zmíněných dokumentech je rovněž věnována pozornost ochraně osob, které nejsou schopny dát souhlas k výzkumu. Těmito osobami jsou nezletilé děti, osoby v bezvědomí a osoby, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům a nemohou poskytnout právně relevantní souhlas se svojí účastí ve výzkumu. Těmto osobám je zajištěna zvýšená ochrana a to tím, že se mohou účastnit výzkumu pouze za podmínky, že jim výsledky výzkumu mohou přinést skutečný a přímý prospěch pro zdraví. Další podmínkou provádění výzkumu je, že výzkum srovnatelného účinku nelze provádět na žádných jedincích, kteří jsou schopni dát právně relevantní informovaný souhlas. Nejenom z uvedených úprav vzešla současná právní úprava provádění klinického hodnocení léčiv v zákoně č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech ) a ve vyhl. č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv (dále jen vyhláška ). Zákon o léčivech předpokládá, že informovaný souhlas má písemnou formu, je datován a podepsán. Je učiněn svobodně po obdržení podrobných informací o povaze, významu, dopadech a rizicích klinického hodnocení a je příslušně zdokumentován. Aby byl informovaný souhlas právně relevantní, je třeba, aby byl učiněn osobou způsobilou k jeho udělení. To znamená, že tato osoba má plnou způsobilost k právním úkonům, či její strana 3 z 10

4 způsobilost k právním úkonům je omezena, avšak nikoliv v takové míře, která by znemožňovala udělení platného informovaného souhlasu. Pokud subjekt hodnocení není způsobilý poskytnout právně relevantní informovaný souhlas z důvodu nízkého věku nezletilé dítě, nebo osoba již zletilá z důvodu právní nezpůsobilosti k tomuto právnímu úkonu, je její zákonný zástupce oprávněn udělit souhlas s účastí subjektu hodnocení v klinickém hodnocení. Může se však vyskytnout situace, kdy osoba plně způsobilá k právním úkonů nemůže momentálně psát a stvrdit tak podpisem informovaný souhlas. V těchto případech zákon o léčivech předpokládá ústní souhlas subjektu hodnocení s účastí v klinickém hodnocení léčiv. Ústní souhlas je však třeba učinit za přítomnosti alespoň jednoho svědka a o udělení takového ústního souhlasu musí být pořízen písemný záznam. Tento postup by měl být odsouhlasen etickou komisí. a) klinické hodnocení za účasti nezletilých dětí Zákonnými zástupci nezletilého dítěte jsou jeho rodiče za podmínky, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, či omezení jejich způsobilosti k právním úkonům nevylučuje možnost udělit právně relevantní informovaný souhlas s účastí dítěte v klinickém hodnocení léčiv. Pokud by omezení způsobilosti k právním úkonům u obou rodičů vylučovalo možnost poskytnout právně relevantní informovaný souhlas s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení léčiv, přicházelo by v úvahu vyjádření informovaného souhlasu poručníkem. Poručník je zákonným zástupcem nezletilého dítěte a je ustanoven soudem nejenom z důvodu omezení způsobilosti k právním úkonům u obou rodičů. Může však nastat situace, kdy by bylo zapotřebí řešit otázku, zda rodič nemá rozhodnutím soudu omezenou rodičovskou zodpovědnost, pozastaven její výkon nebo není zbaven rodičovské zodpovědnosti. Toto posouzení by bylo relevantní, pokud by dítě mělo pouze jednoho rodiče a tento jediný rodič by byl takto omezen ve výkonu rodičovských práv. V uvedeném případě by k souhlasu s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení léčiv bylo zapotřebí rovněž souhlas poručníka, který byl dítěti ustanoven. Výkon poručenství podléhá dozoru soudu a navíc jakékoliv rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Účast nezletilého dítěte v klinickém hodnocení je dle mého názoru podstatnou věcí týkající se nezletilého dítěte a tudíž souhlas poručníka s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení vyjádřený podpisem informovaného souhlasu, vyžaduje schválení opatrovnického soudu 2. 2 Při posouzení této situace je možné vycházet z dostupné judikatury, dle které je podstatnou věcí týkající se dítěte souhlas s provedením operace nezletilého dítěte. Jedná-li se o podstatnou věc týkající se dítěte, současná právní úprava předpokládá dohodu obou rodičů v této věci. Nedohodnou-li se rodiče v této podstatné záležitosti týkající se dítěte, rozhoduje i bez návrhu soud. Úprava zákona o léčivech v ustanovení 34 odst. 6 písm. a) předpokládá informovaný souhlas alespoň jednoho z rodičů. strana 4 z 10

5 Jak bylo výše uvedeno, rodiče či poručník jsou zákonnými zástupci dítěte. V případě osvojení nezletilého dítěte jsou zákonnými zástupci dítěte jeho osvojitelé, namísto (biologických) rodičů. Z toho nám vyplývá, že zastupovat nezletilého dítě mohou zejména rodiče, osvojitelé či poručník 3. Na okraj je vhodné se i zmínit o nabytí zletilosti nezletilého dítěte. Nejčastěji tomu bývá dosažením 18. roku věku, avšak zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů předpokládá i možnost nabytí zletilosti před dovršením 18. roku věku. A to uzavřením manželství tzv. s přivolením soudu. Výjimečně může manželství uzavřít nezletilý, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Soud může z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let. Soud tak rozhodne o povolení uzavřít manželství, ale až skutečným uzavřením sňatku osoba mladší 18 let nabývá zletilosti. Jak se toto promítá do právní úpravy v zákoně o léčivech? Na nezletilých osobách lze provádět klinické hodnocení za přísnějších podmínek. Pokud však osoba nabude zletilosti uzavřením manželství před 18. rokem věku, je oprávněna vyjádřit právně relevantní informovaný souhlas. Nabytím zletilosti totiž osoba mladší 18 let získává i plnou způsobilost k právním úkonům a je tedy plně způsobilá vyjádřit informovaný souhlas. Zákon o léčivech však na jiném místě uvádí věkovou hranici nikoliv nabytí zletilosti (kterou může nabýt osoba starší 16 let za výše uvedených podmínek), ale věkovou hranici 18 let věku. A to v ustanovení 34 odst. 2 písm. a) bod 4. zákona o léčivech o ochraně subjektů hodnocení, dle kterého klinické hodnocení, od něhož se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro subjekty hodnocení se neprovádí na osobách mladších 18 let. Co lze z výše uvedeného dovodit pro každodenní praxi při provádění klinického hodnocení léčiv? Osoba mladší 18 let, která uzavřením manželství nabyla zletilosti a tudíž plné způsobilosti k právním úkonům, je oprávněna podepsat informovaný souhlas s provedením klinického hodnocení léčiva. Zadavatel klinického hodnocení léčiva je však povinen dostát výše uvedenému ustanovení 34 zákona o léčivech a tuto osobu mladší 18 let nezařadit do takového klinického 3 Lze si představit i vyjádření tzv. kolizního opatrovníka k otázce účasti nezl. dítěte v klinickém hodnocení, pokud by byl tento opatrovník ustanoven soudem z důvodu možné kolize zájmů mezi rodiči nezl. dítěte a dítětem. Rovněž by bylo možné se setkat s vyjádření tzv. opatrovníka ad hoc (ustanoven rozhodnutím soudu pouze pro tento případ) ustanoveného v případě posouzení účasti dítěte v klinickém hodnocení, pokud by rodiče byli v této otázce nečinní a dalo by se předpokládat, že účast dítěte v klinickém hodnocení je v jeho zájmu. V praxi však nedochází k ustanovení opatrovníka pro posouzení účasti nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. strana 5 z 10

6 hodnocení léčiv, u kterého se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro subjekty hodnocení 4. Vrátíme-li se k úpravě v zákoně o léčivech, podle obecné právní úpravy lze provádět klinické hodnocení léčiv, pokud subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce v případech, kdy subjekt hodnocení není schopen udělit informovaný souhlas, měl možnost porozumět cílům, rizikům, obtížím klinického hodnocení a i podmínkám, za nichž má hodnocení probíhat, a jestliže byl informován o svém právu kdykoliv od klinického hodnocení odstoupit. Pokud bychom se zajímali o specifika, za kterých je možné provádět klinické hodnocení na nezletilých osobách, jednalo by se o následující podmínky: a) získání informovaného souhlasu alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce (poručníka, osvojitele). Vyjádření souhlasu rodiče s účastí nezletilého dítěte lze ve světle současné judikatury považovat za podstatnou věc týkající se dítěte. Dle současné judikatury je podstatnou věcí týkající se dítěte např. souhlas rodičů s operací dítěte. V těchto věcech je třeba souhlasu obou rodičů; pokud nedojde ke shodě obou rodičů v této záležitosti, rozhoduje v této věci soud, tzv. opatrovnický soud. Avšak zákon o léčivech oproti obecným pravidlům rodinného práva výslovně uvádí souhlas alespoň jednoho rodiče s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. Nicméně lze doporučit, pokud to je možné, vyžádat si souhlas obou rodičů, jakožto zákonných zástupců, s provedením klinického hodnocení u nezletilého dítěte. Lze si představit, že souhlas vyjádřený pouze jedním z rodičů může být významným argumentem na straně druhého rodiče v rozvodových situacích, kdy se rozhoduje, do péče kterého z rodičů je vhodné svěřit nezletilé dítě. Situace, za kterých by docházelo k rozporu mezi rodiči nezletilého dítěte účastnícího se klinického hodnocení, by mohly vést až k odstoupení dítěte k klinického hodnocení v průběhu klinického hodnocení. b) informovaný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce musí vyjadřovat předpokládanou vůli nezletilé osoby a lze jej kdykoliv odvolat, aniž by tím byla nezletilé osobě způsobena újma. Opět je třeba pro posouzení této situace využít dostupné judikatury. Obecně je několika právními předpisy (např. zákonem o rodině, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanským soudním řádem) upraveno právo dítěte být vyslyšeno. Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastí názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a 4 Dalšími tzv. zranitelnými skupinami jsou osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, jejichž souhlas nelze zajistit vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, osoby, které nejsou občany České republiky a dále těhotné a kojící ženy, osoby závislé, kterými se rozumějí osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonávající vojenskou základní službu, náhradní službu nebo civilní službu, osoby, jimž je poskytována zdravotní péče bez jejich souhlasu. strana 6 z 10

7 být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Avšak nikde není upravena věková hranice, od které má dítě právo být vyslyšeno. Je tak na posouzení, zda je konkrétní dítě způsobilé se k dané záležitosti vyjádřit. Dle judikatury se považuje věk mezi cca roky za věk, kdy je dítě již schopno vyjádřit svůj názor k záležitostem jeho se týkajících. c) nezletilá osoba obdržela od zkoušejícího nebo jím pověřené osoby, která má zkušenost s prací s nezletilými osobami, informace o klinickém hodnocení, jeho rizicích a přínosech na úrovni odpovídající schopnosti porozumění této nezletilé osoby. Zákon o léčivech předpokládá, že nezletilé dítě bude informováno o klinickém hodnocení pediatrem, nebo jinou osobou, která má zkušenost s prací s nezletilými dětmi. Nezletilá osoba má právo dozvědět se pravdivé informace o klinickém hodnocení, zejména o jeho rizicích a přínosech, o možném nepohodlí a případných obtížích, jakož i o oprávnění kdykoliv od klinického hodnocení odstoupit. Umožňují-li to schopnosti nezletilé osoby, poskytne jí zkoušející nebo osoba jím pověřená písemné informace o klinickém hodnocení v rozsahu odpovídajícím jejímu stupni vývoje a respektuje její přání ohledně účasti v klinickém hodnocení. d) zkoušející, případně hlavní zkoušející, respektuje výslovné přání nezletilé osoby, která je schopna vytvořit si vlastní názor a posoudit informace, které jí byly poskytnuty. Má možnost odmítnout účast či kdykoliv odstoupit od klinického hodnocení. Právně relevantní souhlas vyjadřuje zákonný zástupce, avšak nezletilé dítě, které je schopno vytvořit si vlastní názor a posoudit poskytnuté informace o klinickém hodnocení, má tzv. právo veta. V případě jeho nesouhlasu jej nelze zařadit do klinického hodnocení, i kdyby rodič nebo jiný zákonný zástupce vyjádřil informovaný souhlas s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. e) není poskytnuta žádná pobídka či finanční částka kromě kompenzace; podrobnosti posuzování pobídek a kompenzací stanovuje vyhláška. Etická komise se při posuzování klinického hodnocení zabývá mimo jiné otázkou, zda kompenzace poskytnutá subjektu hodnocení zadavatelem nepřesahuje výdaje prokazatelně vynaložené subjektem hodnocení či zkoušejícím v souvislosti s účastí subjektu hodnocení v klinickém hodnocení. 5 Akceptovatelnou finanční kompenzací se míní např. úhrada nezbytných cestovních nákladů spojených s dopravou subjektu hodnocení do výzkumného centra. f) dané klinické hodnocení přináší přímý přínos více subjektům hodnocení a je možné jej provést pouze za podmínky, že takovýto výzkum na osobách nezletilých je zásadně důležitý pro ověření údajů získaných z klinických hodnocení na osobách schopných udělit 5 Dále etická komise hodnotí, zda výše odměny pro subjekty hodnocení odpovídá povaze klinického hodnocení a to zejména ve vztahu k těm výzkumným úkonům, z nichž nemá subjekt hodnocení přímý prospěch např. farmakokinetická část studie, odběr vzorku kostní tkáně pro další výzkum. Avšak tento aspekt se nezohlední při posuzování klinického hodnocení za účasti nezletilých dětí, neboť za jejich účasti nelze provádět klinické hodnocení, které pro ně němá preventivní nebo léčebný přínos. strana 7 z 10

8 informovaný souhlas nebo údajů získaných jinými výzkumnými metodami. Takovýto výzkum by se měl vztahovat přímo ke klinickému stavu, jímž nezletilá osoba trpí, nebo by měl být takové povahy, že jej lze provádět pouze na nezletilých osobách. g) klinické hodnocení je v souladu s příslušnými pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv. h) je navrženo tak, aby se minimalizovala bolest, nepohodlí, strach a veškerá další předvídatelná rizika vztahující se k danému onemocnění a vývoji subjektu hodnocení. Práh rizika a stupeň stresu musí být vymezeny protokolem a trvale sledovány. i) protokol odsouhlasila etická komise, která má zkušenosti v oblasti dětského lékařství nebo která si pro klinické, etické a psychosociální otázky z oblasti dětského lékařství vyžádala kvalifikované stanovisko. Proto je nanejvýš vhodné, aby členem etické komise byl pediatr. V případě jeho nepřítomnosti je zapotřebí vyžádat si stanovisko jiné osoby, která bude pro etickou komisi klinické hodnocení posuzovat z pozice konzultanta, samozřejmě, že i tato osoba bude vázána povinnou mlčenlivostí. Je třeba zajistit zvýšený dohled nad prováděním klinického hodnocení u nezletilých dětí, proto je výslovně upraveno, že etická komise vykonává dohled minimálně v půlročních intervalech nad prováděním pediatrických studií. Pokud etická komise nemá zkušenosti v oblasti dětského lékařství, zajistí pro vykonávání dohledu spoluúčast odborníka kvalifikovaného v oblasti dětského lékařství tzv. konzultanta etické komise. Klinické hodnocení prováděné na zletilých osobách, které nejsou právně způsobilé poskytnout informovaný souhlas Zákonným zástupcem osoby, která není způsobilá vyjádřit souhlas z důvodu omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, nebo z důvodu špatného zdravotního stavu, je soudem ustanovený opatrovník. Proto je v uvedených případech právně irelevantní, pokud např. člen rodiny, či jiný příbuzný osoby nezpůsobilé vyjádřit informovaný souhlas, poskytne zkoušejícímu lékaři podepsaný informovaný souhlas. Toto však za podmínky, že uvedený člen rodiny či příbuzný nebyl soudem ustanoven opatrovníkem nezpůsobilé osoby. Nejenom nezletilým dětem, ale i osobám zletilým, které nejsou právně způsobilé k poskytnutí informovaného souhlasu ke klinickému hodnocení, je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jim vysokou míru ochrany. Účast těchto osob je v klinickém hodnocení povolena za následujících podmínek: a) byl získán informovaný souhlas jejich zákonného zástupce. Tento souhlas musí vyjadřovat předpokládanou vůli subjektu hodnocení a může být kdykoliv odvolán, aniž by tím byla způsobena subjektu hodnocení újma. Zákonným zástupcem takové osoby je opatrovník ustanovený soudem. strana 8 z 10

9 b) osoba nezpůsobilá udělit informovaný souhlas byla seznámena s klinickým hodnocením, jeho riziky a s přínosy na úrovni odpovídající jejím schopnostem porozumění. Zákon o léčivech ani vyhláška neupravují povinnost 6, aby tuto nezpůsobilou osobu informovala osoba, která je k tomu zvlášť způsobilá např. psychiatr, psycholog. Z praktického pohledu lze však doporučit, aby nezpůsobilou osobu informoval lékař, který se zabývá léčbou osob s onemocněním, v jejímž důsledku osoba není z právního hlediska schopna poskytnout informovaný souhlas. c) zkoušející, případně hlavní zkoušející, respektuje výslovné přání subjektu hodnocení, který je schopen utvořit si vlastní názor a vyhodnotit podané informace, odmítnout účast či kdykoliv odstoupit od klinického hodnocení. d) není poskytnuta žádná pobídka či finanční částka kromě kompenzace; bližší úpravu posuzování pobídek a kompenzací upravuje vyhláška. V této otázce je možné odkázat na úpravu posuzování pobídek a kompenzací etickou komisí, která byla uvedena výše. e) klinické hodnocení je navrženo tak, aby se minimalizovala bolest, nepohodlí, strach a veškerá další předvídatelná rizika vztahující se k danému onemocnění a vývoji subjektu hodnocení. Práh rizika a stupeň stresu musí být vymezeny protokolem a trvale sledovány. f) takový výzkum má zásadní význam pro ověření údajů získaných z klinických hodnocení na osobách způsobilých udělit informovaný souhlas nebo údajů získaných jinými výzkumnými metodami a vztahuje se přímo ke klinickému stavu, kterým je subjekt hodnocení ohrožen na životě nebo který jej činí invalidním. g) protokol odsouhlasila etická komise, která má zkušenost s příslušnou chorobou a postiženou skupinou pacientů nebo po konzultaci klinické, etické a psychosociální problematiky v oblasti dané choroby a postižené skupiny pacientů. h) lze důvodně předpokládat, že podávání léčivého přípravku, který má být hodnocen, bude pro subjekt hodnocení přínosem, který převáží nad riziky, nebo že nevyvolá žádná rizika. Tato zákonná podmínka je uvedena již obecně v ustanovení určujícím, na kterých osobách není možné provádět klinické hodnocení léčiv, u něhož se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos. Je výslovně uvedena skupina osob zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo osob jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena. Zákon o léčivech bere v úvahu i situaci, kdy subjekt hodnocení prokazatelně vyslovil nesouhlas s účastí v klinickém hodnocení léčiv nebo odmítl udělit souhlas s prováděním takového hodnocení ještě v době jeho plné způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě nelze provést klinické hodnocení za účasti zletilých osob, které nejsou právně způsobilé poskytnout informovaný souhlas. 6 Na rozdíl od úpravy informování nezletilého dítěte strana 9 z 10

10 Zařazení subjektů do klinického hodnocení v akutních situacích Může však nastat situace, za které osoba jinak plně způsobilá k právním úkonům nebude moci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyjádřit řádný informovaný souhlas, příkladem může být stav bezvědomí této osoby. V akutních situacích, kdy není před zařazením subjektu do klinického hodnocení možno získat souhlas subjektu hodnocení, je třeba vyžádat souhlas zákonného zástupce. Zákonným zástupcem se míní opatrovník, pokud byl soudem ustanoven. Nejedná se o členy rodiny, což bývá často v praxi míněno zejména laickou veřejností. Pokud tento zákonný zástupce není ustanoven či není dosažitelný, lze subjekt hodnocení zařadit do klinického hodnocení pouze tehdy, jestliže postup zařazení je popsán v protokolu a zkoušející má k dispozici písemné souhlasné stanovisko etické komise k danému hodnocení, které obsahuje výslovné vyjádření k postupu zařazování subjektů hodnocení. Etická komise však může ve svém vyjádření podmínit zařazení každého jednotlivého subjektu hodnocení svým souhlasem. Zkoušející získá souhlas subjektu hodnocení, případně jeho zákonného zástupce s pokračováním účasti subjektu v klinickém hodnocení neprodleně, jakmile je to s ohledem na zdravotní stav subjektu hodnocení či dosažitelnost zákonného zástupce možné. Závěr Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat na právní problematiku udělení informovaného souhlasu s provedením klinického hodnocení v případech, kdy osoby nejsou způsobilé poskytnut právně relevantní informovaný souhlas. Závěrem uveďme zásadu Správné klinické praxe, dle které zájmy pacienta vždy převažují nad zájmy vědy a společnosti. U osob, kterým jsme věnovaly pozornost v tomto článku, je dodržování této zásady, navýsost nezbytné. strana 10 z 10

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVÁDĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV strana 1 z 5 Základní právní úprava klinického hodnocení léčiv je obsažena v zákoně č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 24/1981 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

I. Poslání a náplň činnosti

I. Poslání a náplň činnosti Statut lokální etické komise při PRVNÍM PRIVÁTNÍM CHIRURGICKÉM CENTRU, spol. s r.o., se sídlem Labská kotlina 1220/69, 500 02 Hradec Králové (dále jen SANUS nebo poskytovatel ), IČ 49813692, zapsaném v

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Účastníci řízení jako subjekty řízení : Postavení a pojem účastníků řízení : pojem účastníka řízení představuje jeden ze základních pojmů civilního procesu. V řízení

Více

A: Seznam požadovaných dokumentů- firemní studie

A: Seznam požadovaných dokumentů- firemní studie Příloha č.3 Název Seznam požadovaných dokumentů a jejich osnova Datum platnosti 15.5.2008 Datum poslední revize: 5.1.2012 Perioda revizí: 1x ročně Autor SOP: Dr.Křepelka Podpis: Schválil: doc. MUDr. Podpis:

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ Článek č. I - Úvod V Revmatologickém ústavu při komunikaci s pacienty a jejich blízkými respektujeme práva pacienta, která vychází z Listiny práv a svobod pacienta (Tato práva

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0104 rev.00. Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, (amendmentů), administrativní změny

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0104 rev.00. Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, (amendmentů), administrativní změny FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0104 rev.00 Projednání změn protokolu prostřednictvím dodatků, Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova GYMNÁZIUM TIŠNOV, příspěvková organizace Směrnice podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova Obsah: 1. Pravidla při podávání žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova 2 2. Příloha č. 1

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11

Evropská Unie a právo v ČR 10. Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 5 Obsah Úvod 9 Evropská Unie a právo v ČR 10 Listina základních práv a svobod (čl. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 24, čl. 31) 11 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 4,

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o.

Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o. Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o. Etická komise se řídí následujícím jednacím řádem: 1. Posuzování žádostí 1. Etická komise posuzuje písemné žádosti podané žadateli klinických studií nebo jiných

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více