PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS"

Transkript

1 PROVEDENÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ ZA ÚČASTI OSOB NEZPŮSOBILÝCH VYJÁDŘIT INFORMOVANÝ SOUHLAS strana 1 z 10

2 Úvod Současná právní úprava provádění klinického hodnocení léčiv předpokládá účast subjektu hodnocení za podmínky, že subjekt hodnocení byl před zařazením do klinického hodnocení podrobně informován o klinickém hodnocení a předem podepsal informovaný souhlas s účastí v klinickém hodnocení. Na úvod je třeba uvést, že subjektem hodnocení je každá fyzická osoba, která se účastní klinického hodnocení, buď jako příjemce hodnoceného léčivého přípravku, nebo jako člen srovnávací nebo kontrolní skupiny, kterému není hodnocený léčivý přípravek podán, ale může mu být podáno např. placebo, či poskytnuta jiná alternativa podání zkoumaného léčiva. Touto alternativou může být též chirurgická léčba, psychoterapie, rehabilitace. V kontrolní skupině proto budou subjekty hodnocení užívat jiný přípravek, či jim bude poskytována jiná péče, která umožní porovnání účinnosti léčby hodnoceným přípravkem. Pokud bychom se podívali do historie provádění výzkumu za účasti lidských subjektů, informovaný souhlas je možné považovat za podstatnou náležitost k provedení každého výzkumného projektu. Norimberský kodex, který v roce 1947 definoval základní principy bránící zneužití lékařského výzkumu, považuje informovaný souhlas za základní podmínku provedení experimentu. Přitom samozřejmě předpokládá dobrovolný souhlas pokusné osoby 1. Z principů zavedených Norimberským kodexem vychází úprava Helsinské deklarace i Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum s lidskými účastníky CIOMS (Council for International Organization of Medical Sciences), které tato společnost vypracovala ve spolupráci s WHO v roce 1982, poté revidovala v roce 1993 a dále ještě několikrát, poslední revize byla provedena v roce Obdobně i Směrnice správné klinické praxe, která byla v roce 1996 přijata Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH GCP, považuje dobrovolný informovaný souhlas subjektu hodnocení za nezbytnou náležitost obecně pro provádění výzkumu za účasti lidských účastníků. 1 Porter, R.: Největší dobrodiní lidstva; Historie medicíny od starověku po současnost. 1. vydání. Praha: Prostor, Knižní klub, 2001, str strana 2 z 10

3 V této souvislosti je vhodné i zmínit sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen Úmluva o biomedicíně ). Úmluva o bimedicíně vznikla na půdě Rady Evropy, dne 4. dubna 1997 byla schválena v Oviedu. Pro Českou republiku je účinná ode dne 1. října V souvislosti s účinností této úmluvy pro Českou republiku je třeba uvést, že ve smyslu ustanovení čl. 10 Ústavy České republiky je tato vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, součástí právního řádu. Obecně mezinárodní smlouvy, které se staly dle uvedeného postupu součástí právního řádu, mají specifické postavení ve vztahu k zákonům České republiky. Stanoví-li totiž mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, užije se mezinárodní smlouva. Úmluva o biomedicíně uvádí, že před započetím výzkumu je třeba osoby zapojené do výzkumu informovat o svých právech a zárukách. Daná osoba poskytuje svobodně svůj souhlas k účasti ve výzkumu, přičemž tento souhlas je konkrétní a zdokumentovaný (tj. v písemné podobě). Informovanou osobu je třeba poučit, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Klinické hodnocení léčiv za účasti osob nezpůsobilých vyjádřit informovaný souhlas Ve všech zmíněných dokumentech je rovněž věnována pozornost ochraně osob, které nejsou schopny dát souhlas k výzkumu. Těmito osobami jsou nezletilé děti, osoby v bezvědomí a osoby, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům a nemohou poskytnout právně relevantní souhlas se svojí účastí ve výzkumu. Těmto osobám je zajištěna zvýšená ochrana a to tím, že se mohou účastnit výzkumu pouze za podmínky, že jim výsledky výzkumu mohou přinést skutečný a přímý prospěch pro zdraví. Další podmínkou provádění výzkumu je, že výzkum srovnatelného účinku nelze provádět na žádných jedincích, kteří jsou schopni dát právně relevantní informovaný souhlas. Nejenom z uvedených úprav vzešla současná právní úprava provádění klinického hodnocení léčiv v zákoně č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech ) a ve vyhl. č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv (dále jen vyhláška ). Zákon o léčivech předpokládá, že informovaný souhlas má písemnou formu, je datován a podepsán. Je učiněn svobodně po obdržení podrobných informací o povaze, významu, dopadech a rizicích klinického hodnocení a je příslušně zdokumentován. Aby byl informovaný souhlas právně relevantní, je třeba, aby byl učiněn osobou způsobilou k jeho udělení. To znamená, že tato osoba má plnou způsobilost k právním úkonům, či její strana 3 z 10

4 způsobilost k právním úkonům je omezena, avšak nikoliv v takové míře, která by znemožňovala udělení platného informovaného souhlasu. Pokud subjekt hodnocení není způsobilý poskytnout právně relevantní informovaný souhlas z důvodu nízkého věku nezletilé dítě, nebo osoba již zletilá z důvodu právní nezpůsobilosti k tomuto právnímu úkonu, je její zákonný zástupce oprávněn udělit souhlas s účastí subjektu hodnocení v klinickém hodnocení. Může se však vyskytnout situace, kdy osoba plně způsobilá k právním úkonů nemůže momentálně psát a stvrdit tak podpisem informovaný souhlas. V těchto případech zákon o léčivech předpokládá ústní souhlas subjektu hodnocení s účastí v klinickém hodnocení léčiv. Ústní souhlas je však třeba učinit za přítomnosti alespoň jednoho svědka a o udělení takového ústního souhlasu musí být pořízen písemný záznam. Tento postup by měl být odsouhlasen etickou komisí. a) klinické hodnocení za účasti nezletilých dětí Zákonnými zástupci nezletilého dítěte jsou jeho rodiče za podmínky, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, či omezení jejich způsobilosti k právním úkonům nevylučuje možnost udělit právně relevantní informovaný souhlas s účastí dítěte v klinickém hodnocení léčiv. Pokud by omezení způsobilosti k právním úkonům u obou rodičů vylučovalo možnost poskytnout právně relevantní informovaný souhlas s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení léčiv, přicházelo by v úvahu vyjádření informovaného souhlasu poručníkem. Poručník je zákonným zástupcem nezletilého dítěte a je ustanoven soudem nejenom z důvodu omezení způsobilosti k právním úkonům u obou rodičů. Může však nastat situace, kdy by bylo zapotřebí řešit otázku, zda rodič nemá rozhodnutím soudu omezenou rodičovskou zodpovědnost, pozastaven její výkon nebo není zbaven rodičovské zodpovědnosti. Toto posouzení by bylo relevantní, pokud by dítě mělo pouze jednoho rodiče a tento jediný rodič by byl takto omezen ve výkonu rodičovských práv. V uvedeném případě by k souhlasu s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení léčiv bylo zapotřebí rovněž souhlas poručníka, který byl dítěti ustanoven. Výkon poručenství podléhá dozoru soudu a navíc jakékoliv rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Účast nezletilého dítěte v klinickém hodnocení je dle mého názoru podstatnou věcí týkající se nezletilého dítěte a tudíž souhlas poručníka s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení vyjádřený podpisem informovaného souhlasu, vyžaduje schválení opatrovnického soudu 2. 2 Při posouzení této situace je možné vycházet z dostupné judikatury, dle které je podstatnou věcí týkající se dítěte souhlas s provedením operace nezletilého dítěte. Jedná-li se o podstatnou věc týkající se dítěte, současná právní úprava předpokládá dohodu obou rodičů v této věci. Nedohodnou-li se rodiče v této podstatné záležitosti týkající se dítěte, rozhoduje i bez návrhu soud. Úprava zákona o léčivech v ustanovení 34 odst. 6 písm. a) předpokládá informovaný souhlas alespoň jednoho z rodičů. strana 4 z 10

5 Jak bylo výše uvedeno, rodiče či poručník jsou zákonnými zástupci dítěte. V případě osvojení nezletilého dítěte jsou zákonnými zástupci dítěte jeho osvojitelé, namísto (biologických) rodičů. Z toho nám vyplývá, že zastupovat nezletilého dítě mohou zejména rodiče, osvojitelé či poručník 3. Na okraj je vhodné se i zmínit o nabytí zletilosti nezletilého dítěte. Nejčastěji tomu bývá dosažením 18. roku věku, avšak zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů předpokládá i možnost nabytí zletilosti před dovršením 18. roku věku. A to uzavřením manželství tzv. s přivolením soudu. Výjimečně může manželství uzavřít nezletilý, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Soud může z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let. Soud tak rozhodne o povolení uzavřít manželství, ale až skutečným uzavřením sňatku osoba mladší 18 let nabývá zletilosti. Jak se toto promítá do právní úpravy v zákoně o léčivech? Na nezletilých osobách lze provádět klinické hodnocení za přísnějších podmínek. Pokud však osoba nabude zletilosti uzavřením manželství před 18. rokem věku, je oprávněna vyjádřit právně relevantní informovaný souhlas. Nabytím zletilosti totiž osoba mladší 18 let získává i plnou způsobilost k právním úkonům a je tedy plně způsobilá vyjádřit informovaný souhlas. Zákon o léčivech však na jiném místě uvádí věkovou hranici nikoliv nabytí zletilosti (kterou může nabýt osoba starší 16 let za výše uvedených podmínek), ale věkovou hranici 18 let věku. A to v ustanovení 34 odst. 2 písm. a) bod 4. zákona o léčivech o ochraně subjektů hodnocení, dle kterého klinické hodnocení, od něhož se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro subjekty hodnocení se neprovádí na osobách mladších 18 let. Co lze z výše uvedeného dovodit pro každodenní praxi při provádění klinického hodnocení léčiv? Osoba mladší 18 let, která uzavřením manželství nabyla zletilosti a tudíž plné způsobilosti k právním úkonům, je oprávněna podepsat informovaný souhlas s provedením klinického hodnocení léčiva. Zadavatel klinického hodnocení léčiva je však povinen dostát výše uvedenému ustanovení 34 zákona o léčivech a tuto osobu mladší 18 let nezařadit do takového klinického 3 Lze si představit i vyjádření tzv. kolizního opatrovníka k otázce účasti nezl. dítěte v klinickém hodnocení, pokud by byl tento opatrovník ustanoven soudem z důvodu možné kolize zájmů mezi rodiči nezl. dítěte a dítětem. Rovněž by bylo možné se setkat s vyjádření tzv. opatrovníka ad hoc (ustanoven rozhodnutím soudu pouze pro tento případ) ustanoveného v případě posouzení účasti dítěte v klinickém hodnocení, pokud by rodiče byli v této otázce nečinní a dalo by se předpokládat, že účast dítěte v klinickém hodnocení je v jeho zájmu. V praxi však nedochází k ustanovení opatrovníka pro posouzení účasti nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. strana 5 z 10

6 hodnocení léčiv, u kterého se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro subjekty hodnocení 4. Vrátíme-li se k úpravě v zákoně o léčivech, podle obecné právní úpravy lze provádět klinické hodnocení léčiv, pokud subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce v případech, kdy subjekt hodnocení není schopen udělit informovaný souhlas, měl možnost porozumět cílům, rizikům, obtížím klinického hodnocení a i podmínkám, za nichž má hodnocení probíhat, a jestliže byl informován o svém právu kdykoliv od klinického hodnocení odstoupit. Pokud bychom se zajímali o specifika, za kterých je možné provádět klinické hodnocení na nezletilých osobách, jednalo by se o následující podmínky: a) získání informovaného souhlasu alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce (poručníka, osvojitele). Vyjádření souhlasu rodiče s účastí nezletilého dítěte lze ve světle současné judikatury považovat za podstatnou věc týkající se dítěte. Dle současné judikatury je podstatnou věcí týkající se dítěte např. souhlas rodičů s operací dítěte. V těchto věcech je třeba souhlasu obou rodičů; pokud nedojde ke shodě obou rodičů v této záležitosti, rozhoduje v této věci soud, tzv. opatrovnický soud. Avšak zákon o léčivech oproti obecným pravidlům rodinného práva výslovně uvádí souhlas alespoň jednoho rodiče s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. Nicméně lze doporučit, pokud to je možné, vyžádat si souhlas obou rodičů, jakožto zákonných zástupců, s provedením klinického hodnocení u nezletilého dítěte. Lze si představit, že souhlas vyjádřený pouze jedním z rodičů může být významným argumentem na straně druhého rodiče v rozvodových situacích, kdy se rozhoduje, do péče kterého z rodičů je vhodné svěřit nezletilé dítě. Situace, za kterých by docházelo k rozporu mezi rodiči nezletilého dítěte účastnícího se klinického hodnocení, by mohly vést až k odstoupení dítěte k klinického hodnocení v průběhu klinického hodnocení. b) informovaný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce musí vyjadřovat předpokládanou vůli nezletilé osoby a lze jej kdykoliv odvolat, aniž by tím byla nezletilé osobě způsobena újma. Opět je třeba pro posouzení této situace využít dostupné judikatury. Obecně je několika právními předpisy (např. zákonem o rodině, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanským soudním řádem) upraveno právo dítěte být vyslyšeno. Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si vlastí názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a 4 Dalšími tzv. zranitelnými skupinami jsou osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, nebo osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, jejichž souhlas nelze zajistit vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, osoby, které nejsou občany České republiky a dále těhotné a kojící ženy, osoby závislé, kterými se rozumějí osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, vykonávající vojenskou základní službu, náhradní službu nebo civilní službu, osoby, jimž je poskytována zdravotní péče bez jejich souhlasu. strana 6 z 10

7 být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Avšak nikde není upravena věková hranice, od které má dítě právo být vyslyšeno. Je tak na posouzení, zda je konkrétní dítě způsobilé se k dané záležitosti vyjádřit. Dle judikatury se považuje věk mezi cca roky za věk, kdy je dítě již schopno vyjádřit svůj názor k záležitostem jeho se týkajících. c) nezletilá osoba obdržela od zkoušejícího nebo jím pověřené osoby, která má zkušenost s prací s nezletilými osobami, informace o klinickém hodnocení, jeho rizicích a přínosech na úrovni odpovídající schopnosti porozumění této nezletilé osoby. Zákon o léčivech předpokládá, že nezletilé dítě bude informováno o klinickém hodnocení pediatrem, nebo jinou osobou, která má zkušenost s prací s nezletilými dětmi. Nezletilá osoba má právo dozvědět se pravdivé informace o klinickém hodnocení, zejména o jeho rizicích a přínosech, o možném nepohodlí a případných obtížích, jakož i o oprávnění kdykoliv od klinického hodnocení odstoupit. Umožňují-li to schopnosti nezletilé osoby, poskytne jí zkoušející nebo osoba jím pověřená písemné informace o klinickém hodnocení v rozsahu odpovídajícím jejímu stupni vývoje a respektuje její přání ohledně účasti v klinickém hodnocení. d) zkoušející, případně hlavní zkoušející, respektuje výslovné přání nezletilé osoby, která je schopna vytvořit si vlastní názor a posoudit informace, které jí byly poskytnuty. Má možnost odmítnout účast či kdykoliv odstoupit od klinického hodnocení. Právně relevantní souhlas vyjadřuje zákonný zástupce, avšak nezletilé dítě, které je schopno vytvořit si vlastní názor a posoudit poskytnuté informace o klinickém hodnocení, má tzv. právo veta. V případě jeho nesouhlasu jej nelze zařadit do klinického hodnocení, i kdyby rodič nebo jiný zákonný zástupce vyjádřil informovaný souhlas s účastí nezletilého dítěte v klinickém hodnocení. e) není poskytnuta žádná pobídka či finanční částka kromě kompenzace; podrobnosti posuzování pobídek a kompenzací stanovuje vyhláška. Etická komise se při posuzování klinického hodnocení zabývá mimo jiné otázkou, zda kompenzace poskytnutá subjektu hodnocení zadavatelem nepřesahuje výdaje prokazatelně vynaložené subjektem hodnocení či zkoušejícím v souvislosti s účastí subjektu hodnocení v klinickém hodnocení. 5 Akceptovatelnou finanční kompenzací se míní např. úhrada nezbytných cestovních nákladů spojených s dopravou subjektu hodnocení do výzkumného centra. f) dané klinické hodnocení přináší přímý přínos více subjektům hodnocení a je možné jej provést pouze za podmínky, že takovýto výzkum na osobách nezletilých je zásadně důležitý pro ověření údajů získaných z klinických hodnocení na osobách schopných udělit 5 Dále etická komise hodnotí, zda výše odměny pro subjekty hodnocení odpovídá povaze klinického hodnocení a to zejména ve vztahu k těm výzkumným úkonům, z nichž nemá subjekt hodnocení přímý prospěch např. farmakokinetická část studie, odběr vzorku kostní tkáně pro další výzkum. Avšak tento aspekt se nezohlední při posuzování klinického hodnocení za účasti nezletilých dětí, neboť za jejich účasti nelze provádět klinické hodnocení, které pro ně němá preventivní nebo léčebný přínos. strana 7 z 10

8 informovaný souhlas nebo údajů získaných jinými výzkumnými metodami. Takovýto výzkum by se měl vztahovat přímo ke klinickému stavu, jímž nezletilá osoba trpí, nebo by měl být takové povahy, že jej lze provádět pouze na nezletilých osobách. g) klinické hodnocení je v souladu s příslušnými pokyny Státního ústavu pro kontrolu léčiv. h) je navrženo tak, aby se minimalizovala bolest, nepohodlí, strach a veškerá další předvídatelná rizika vztahující se k danému onemocnění a vývoji subjektu hodnocení. Práh rizika a stupeň stresu musí být vymezeny protokolem a trvale sledovány. i) protokol odsouhlasila etická komise, která má zkušenosti v oblasti dětského lékařství nebo která si pro klinické, etické a psychosociální otázky z oblasti dětského lékařství vyžádala kvalifikované stanovisko. Proto je nanejvýš vhodné, aby členem etické komise byl pediatr. V případě jeho nepřítomnosti je zapotřebí vyžádat si stanovisko jiné osoby, která bude pro etickou komisi klinické hodnocení posuzovat z pozice konzultanta, samozřejmě, že i tato osoba bude vázána povinnou mlčenlivostí. Je třeba zajistit zvýšený dohled nad prováděním klinického hodnocení u nezletilých dětí, proto je výslovně upraveno, že etická komise vykonává dohled minimálně v půlročních intervalech nad prováděním pediatrických studií. Pokud etická komise nemá zkušenosti v oblasti dětského lékařství, zajistí pro vykonávání dohledu spoluúčast odborníka kvalifikovaného v oblasti dětského lékařství tzv. konzultanta etické komise. Klinické hodnocení prováděné na zletilých osobách, které nejsou právně způsobilé poskytnout informovaný souhlas Zákonným zástupcem osoby, která není způsobilá vyjádřit souhlas z důvodu omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, nebo z důvodu špatného zdravotního stavu, je soudem ustanovený opatrovník. Proto je v uvedených případech právně irelevantní, pokud např. člen rodiny, či jiný příbuzný osoby nezpůsobilé vyjádřit informovaný souhlas, poskytne zkoušejícímu lékaři podepsaný informovaný souhlas. Toto však za podmínky, že uvedený člen rodiny či příbuzný nebyl soudem ustanoven opatrovníkem nezpůsobilé osoby. Nejenom nezletilým dětem, ale i osobám zletilým, které nejsou právně způsobilé k poskytnutí informovaného souhlasu ke klinickému hodnocení, je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jim vysokou míru ochrany. Účast těchto osob je v klinickém hodnocení povolena za následujících podmínek: a) byl získán informovaný souhlas jejich zákonného zástupce. Tento souhlas musí vyjadřovat předpokládanou vůli subjektu hodnocení a může být kdykoliv odvolán, aniž by tím byla způsobena subjektu hodnocení újma. Zákonným zástupcem takové osoby je opatrovník ustanovený soudem. strana 8 z 10

9 b) osoba nezpůsobilá udělit informovaný souhlas byla seznámena s klinickým hodnocením, jeho riziky a s přínosy na úrovni odpovídající jejím schopnostem porozumění. Zákon o léčivech ani vyhláška neupravují povinnost 6, aby tuto nezpůsobilou osobu informovala osoba, která je k tomu zvlášť způsobilá např. psychiatr, psycholog. Z praktického pohledu lze však doporučit, aby nezpůsobilou osobu informoval lékař, který se zabývá léčbou osob s onemocněním, v jejímž důsledku osoba není z právního hlediska schopna poskytnout informovaný souhlas. c) zkoušející, případně hlavní zkoušející, respektuje výslovné přání subjektu hodnocení, který je schopen utvořit si vlastní názor a vyhodnotit podané informace, odmítnout účast či kdykoliv odstoupit od klinického hodnocení. d) není poskytnuta žádná pobídka či finanční částka kromě kompenzace; bližší úpravu posuzování pobídek a kompenzací upravuje vyhláška. V této otázce je možné odkázat na úpravu posuzování pobídek a kompenzací etickou komisí, která byla uvedena výše. e) klinické hodnocení je navrženo tak, aby se minimalizovala bolest, nepohodlí, strach a veškerá další předvídatelná rizika vztahující se k danému onemocnění a vývoji subjektu hodnocení. Práh rizika a stupeň stresu musí být vymezeny protokolem a trvale sledovány. f) takový výzkum má zásadní význam pro ověření údajů získaných z klinických hodnocení na osobách způsobilých udělit informovaný souhlas nebo údajů získaných jinými výzkumnými metodami a vztahuje se přímo ke klinickému stavu, kterým je subjekt hodnocení ohrožen na životě nebo který jej činí invalidním. g) protokol odsouhlasila etická komise, která má zkušenost s příslušnou chorobou a postiženou skupinou pacientů nebo po konzultaci klinické, etické a psychosociální problematiky v oblasti dané choroby a postižené skupiny pacientů. h) lze důvodně předpokládat, že podávání léčivého přípravku, který má být hodnocen, bude pro subjekt hodnocení přínosem, který převáží nad riziky, nebo že nevyvolá žádná rizika. Tato zákonná podmínka je uvedena již obecně v ustanovení určujícím, na kterých osobách není možné provádět klinické hodnocení léčiv, u něhož se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos. Je výslovně uvedena skupina osob zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo osob jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena. Zákon o léčivech bere v úvahu i situaci, kdy subjekt hodnocení prokazatelně vyslovil nesouhlas s účastí v klinickém hodnocení léčiv nebo odmítl udělit souhlas s prováděním takového hodnocení ještě v době jeho plné způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě nelze provést klinické hodnocení za účasti zletilých osob, které nejsou právně způsobilé poskytnout informovaný souhlas. 6 Na rozdíl od úpravy informování nezletilého dítěte strana 9 z 10

10 Zařazení subjektů do klinického hodnocení v akutních situacích Může však nastat situace, za které osoba jinak plně způsobilá k právním úkonům nebude moci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyjádřit řádný informovaný souhlas, příkladem může být stav bezvědomí této osoby. V akutních situacích, kdy není před zařazením subjektu do klinického hodnocení možno získat souhlas subjektu hodnocení, je třeba vyžádat souhlas zákonného zástupce. Zákonným zástupcem se míní opatrovník, pokud byl soudem ustanoven. Nejedná se o členy rodiny, což bývá často v praxi míněno zejména laickou veřejností. Pokud tento zákonný zástupce není ustanoven či není dosažitelný, lze subjekt hodnocení zařadit do klinického hodnocení pouze tehdy, jestliže postup zařazení je popsán v protokolu a zkoušející má k dispozici písemné souhlasné stanovisko etické komise k danému hodnocení, které obsahuje výslovné vyjádření k postupu zařazování subjektů hodnocení. Etická komise však může ve svém vyjádření podmínit zařazení každého jednotlivého subjektu hodnocení svým souhlasem. Zkoušející získá souhlas subjektu hodnocení, případně jeho zákonného zástupce s pokračováním účasti subjektu v klinickém hodnocení neprodleně, jakmile je to s ohledem na zdravotní stav subjektu hodnocení či dosažitelnost zákonného zástupce možné. Závěr Cílem tohoto příspěvku bylo poukázat na právní problematiku udělení informovaného souhlasu s provedením klinického hodnocení v případech, kdy osoby nejsou způsobilé poskytnut právně relevantní informovaný souhlas. Závěrem uveďme zásadu Správné klinické praxe, dle které zájmy pacienta vždy převažují nad zájmy vědy a společnosti. U osob, kterým jsme věnovaly pozornost v tomto článku, je dodržování této zásady, navýsost nezbytné. strana 10 z 10

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o.

Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o. Jednací řád Etické komise AKI spol. s r. o. Etická komise se řídí následujícím jednacím řádem: 1. Posuzování žádostí 1. Etická komise posuzuje písemné žádosti podané žadateli klinických studií nebo jiných

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ Článek č. I - Úvod V Revmatologickém ústavu při komunikaci s pacienty a jejich blízkými respektujeme práva pacienta, která vychází z Listiny práv a svobod pacienta (Tato práva

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ. Doporučení R (2003) 10 Výboru ministrů členských států o xenotransplantaci

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ. Doporučení R (2003) 10 Výboru ministrů členských států o xenotransplantaci RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení R (2003) 10 Výboru ministrů členských států o xenotransplantaci (přijaté Výborem ministrů 19. června 2003 na 844. zasedání náměstků ministrů) Preambule Výbor ministrů,

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 ŘÁD V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE Účinnost: 1.7.

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 ŘÁD V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE Účinnost: 1.7. Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace ŘÁD č. Ř/5/2013 V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Rozsah působnosti: Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Kontrolu provádí:

Více

Helsinská deklarace WMA - Etické zásady pro lékařský výzkum s účastí lidských bytostí. 29. valném shromáždění WMA, Tokyo, Japonsko, říjen 1975

Helsinská deklarace WMA - Etické zásady pro lékařský výzkum s účastí lidských bytostí. 29. valném shromáždění WMA, Tokyo, Japonsko, říjen 1975 Helsinská deklarace WMA - Etické zásady pro lékařský výzkum s účastí lidských bytostí Přijata na 18. valném shromáždění Světové lékařské asociace (WMA), Helsinky, Finsko, červen 1964 a pozměněna na: 29.

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

Jednací řád Etické komise NMSKB

Jednací řád Etické komise NMSKB Jednací řád Etické komise NMSKB I. Posuzování žádostí 1. Etická komise (EK) posuzuje písemné žádosti podané zadavateli klinických studií nebo žadateli o schválení jiných výzkumných projektů. Žádost o posouzení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 72 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 72 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 72 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 226. Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více