Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie"

Transkript

1 Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie I. Filosofie a dějiny filosofie (s ohledem na filosofii výchovy) Každá otázka by měla být zpracována s ohledem na kulturně-dějinné souvislosti 1. Předsokratovská filosofie a) Společenské a duchovní předpoklady vzniku filosofie v Řecku (od mýtu k Miléťanům) b) Myslitelé raně klasické doby (Hérakleitos, eleaté, až po atomisty) Svoboda, K. (přeložil), Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha : SPN, Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. Předsókratovštví filosofové. Praha : OIKOYMENH, Kratochvíl, Z., Bouzek, J., Od mýtu k logu. Praha : Herrmann & synové, Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Patočka, J., Nejstarší řecká filosofie. Praha : Vyšehrad, Vernant, J.-P., Počátky řeckého myšlení. Praha : OIKOYMENH, Filosofie klasického období Řecka I. a) Sofistika a její kulturně-dějinné předpoklady b) Sókratés Graeser, A., Řecká filosofie klasického období. Praha : OIKOYMENH, Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha : Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Patočka, J., Sókratés, Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Filosofie klasického období Řecka II. a) Platón b) Aristotelés Graeser, A., Řecká filosofie klasického období. Praha : OIKOYMENH, Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha : Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Patočka, J., Aristotelés. Praha : Vyšehrad, Patočka, J., Platón. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Platón. Spisy I V. Praha : OIKOYMENH, 2001.

2 4. Helénistická filosofie a její kulturně-dějinné předpoklady a) Stoikové b) Epikúrejci c) Skeptikové Long, A. A., Helénistická filosofie. Praha : OIKOYMENH, Festugiére, A.-J., Epikúros a jeho bohové. Praha : OIKOYMENH, Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda. Praha : Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Rist, J. M., Stoická filosofie. Praha : OIKOYMENH, Filosofie ve středověku a) Patristika b) Scholastika a mystika c) Spor o univerzálie a důkazy boží existence d) Vznik a rozvoj středověké univerzity, idea univerzity Armstrong, A. H. (vyd.), Filosofie pozdní antiky. Praha : OIKOYMENH, (povinně: kap. II., III., V., VI. 34) Floss, P., Úvod do dějin středověkého myšlení. Olomouc : Univerzita Palackého, Floss, P., Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha : Vyšehrad, Libera, A., Středověká filosofie. Praha : OIKOYMENH, Vries, J., Základní pojmy scholastiky. Praha : Rezek, Pieper, J. Scholastika. Praha : Vyšehrad, Fiala, J. (ed.), Obnova ideje univerzity. Praha : Karolinum, Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Praha : Paseka, Störig J., Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, Novověký racionalismus a) R. Descartes b) B. Spinoza c) G. W. Leibniz Röd, W., Novověká filosofie I, II. Praha : OIKOYMENH, 2001, Benyovszky, L. a kol., Úvod do filosofického myšlení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (Přepracované vydání Filosofické propedeutiky.) Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Praha : Paseka, Britský empirismus a) F. Bacon a T. Hobbes b) J. Locke c) D. Hume d) G. Berkely

3 Röd, W., Novověká filosofie I, II. Praha : OIKOYMENH, 2001, Benyovszky, L. a kol., Úvod do filosofického myšlení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (Jedná se o přepracované vydání Filosofické propedeutiky.) Sobotka, M., Moural, J., Znoj, M., Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha : Filosofia, Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Praha : Paseka, Francouzské osvícenství a materialismus a) Ch. Montesquieu a F. M. Voltaire b) Encyklopedisté a materialisté c) J. J. Rousseau Röd, W., Novověká filosofie I, II. Praha : OIKOYMENH, 2001, Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení. Praha : Paseka, I. Kant a) teoretická filosofie b) praktická filosofie (etika, politická filosofie) c) estetika Röd, W., Novověká filosofie II. Praha : OIKOYMENH, Patzig, G. Jak jsou možné syntetické soudy a priori?. Praha: Filosofia, Heidegger, M. Kantova Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, Chotaš, J., Karásek, J., Kantův kategorický imperativ. Praha, Zátka, V. Kantova teorie estetiky. Praha, Sobotka M., Německá klasická filosofie. Praha : Karolinum, Německý idealismus a) J. G. Fichte b) F. W. J. Schelling c) G. W. Hegel Röd, W., Novověká filosofie II. Praha : OIKOYMENH, Sobotka M., Německá klasická filosofie. Praha : Karolinum, Coreth, E., Ehlen, P., Schmidt, J., Filosofie 19. století. Olomouc: Nakl. Olomouc, 2003.

4 11. Filosofie života v 19. století a) A. Schopenhauer b) F. Nietzsche c) S. Kierkegaard Benyovszky, L. a kol., Úvod do filosofického myšlení. Plzeň : Aleš Čeněk, Holzhey H., Röd W., Filosofie 19. a 20. století. Praha : OIKOYMENH, Kouba, P., Nietzsche. Praha : OIKOYMENH, Současná filosofie I a) E. Husserl b) M. Heidegger c) Hermeneutika a fenomenologická hermeneutika Blecha, I., Proměny fenomenologie, Úvod do Husserlovy filosofie. Praha : Triton, Bernet, Kern, Marbach, Úvod do myšlení Edmunda Husserla. Praha : OIKOYMENH, Figal, G., Úvod do Heideggera. Praha : Academia, Grondin, J., Úvod do hermeneutiky. Praha : OIKOYMENH, Patočka, J., Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: OIKOYMENH, Petříček, M., Úvod do současné filosofie. Praha : Herrmann & synové, Ricoeur, P., Úkol hermeneutiky, Praha : Filosofický ústav AV ČR, Současná filosofie II a) Existencialismus b) Postmoderní filosofie c) Strukturalismus (a věda o jazyce) Descombes, V., Stejné a jiné, Čtyřicetpět let francouzské filosofie ( ). Praha : OIKOYMENH, Frank, M., Co je neostrukturalismus. Praha : Filosofia, Horyna, B., Filosofie posledních let před koncem filosofie (Kapitoly ze současné německé filosofie). Praha : Michalovič, P., Minár, P., Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalismu. Bratislava : Iris, Petříček, M., Úvod do současné filosofie. Praha : Herrmann & synové, Welsch, W., Naše postmoderní moderna. Praha : Zvon, Störig J., Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, Česká filosofie 20. století a) Masaryk a prvorepublikoví filosofové b) Jan Patočka

5 České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století. Brno : FF Univerzity J. E. Purkyně, Gabriel, J. a kol., Česká filozofie ve 20. století, I. Směry, osobnosti, problémy. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, Kohák, E., Jan Patočka, Filosofický životopis. Jinočany : H & H, Masarykova praktická filosofie. Sborník z přednáškového cyklu, Praha : Patočka, J., Sebrané spisy. Praha : OIKOYMENH. Slovník českých filozofů, (ed. J. Gabriel). Brno : Masarykova univerzita, Zouhar, J., Demokracie je diskuse. Česká filosofie Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005.

6 II. Filosofická antropologie a komeniologie A. Filosofická antropologie a etika 1. Etická problematika v klasickém období řecké filosofie a) Etický zlom, sedm mudrců, pythagorejci, Démokritos, antická tragédie, sofisté a relativizace hodnot b) Sókratovská etika, jednota ctnosti a ctnost jako vědění, popření akrasie, nikdo nečiní zlo vědomě (dialog Protagorás), činit bezpráví je horší než jej trpět, dobrému člověku nelze uškodit (Gorgiás), Sókratovo přátelství a láska k druhému (Faidros, Lysis, Symposion) c) Platón nesmrtelnost a harmonie duše, Idea Dobra, ctnosti a spravedlnost; vztah jedinec polis (Ústava, Zákony); filosofie versus sofistika Graeser, A., Řecká filosofie klasického období, OIKOYMENH, Praha Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha Patočka, J., Sókratés, Státní pedagogické nakladatelství, Praha Jirsa, J. (ed.), Rozum, ctnosti, duše, OIKOYMENH, Praha Aristotelova etika a) Nejvyšší lidské dobro jako eudaimonie b) Aristotelovo pojetí etické a rozumové ctnosti a její role ve šťastném životě c) Zodpovědnost u Aristotela: pojem dobrovolnosti, volby a rozvažování Aristotelés, Etika Nikomachova, Rezek, Praha 1996, kniha I (kap 1-6), II (kap 1-6), III (kap 1-8). Synek, S., Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy, Togga, Praha MacIntyre, A., Ztráta ctnosti, OIKOYMENH, Praha 2004, kap. 12 (kap. Ctnosti u Aristotela ). 3. Helénistická etika a) Stoikové b) Epikúrejci Long, A. A., Helénistická filosofie, OIKOYMENH, Praha Festugiére, A.-J., Epikúros a jeho bohové, OIKOYMENH, Praha Kratochvíl, Z., Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha Rist, J. M., Stoická filosofie, OIKOYMENH, Praha 1998.

7 4. Etika britského empirismu a) Thomas Hobbes: překonání přirozeného stavu ustavením státu, práva a morálky b) David Hume: teorie morální motivace, Humova teze, pojetí zodpovědnosti a pojetí ctností c) Utilitarismus Johna Stuarta Milla Hobbes, T., Leviathan, OIKOYMENH, Praha 2009, kap. XIII, XVII. Hume, D., Zkoumání o zásadách mravnosti, J. Leichter, Praha 1899, kap. O blahovůli. Hume, D., Treatise on Human Nature, (ed. Norton) Oxford University Press, Oxford 2000, kap a Mill, J. S., Utilitarismus, Vyšehrad, Praha Röd, W., Novověká filosofie I, OIKOYMENH, Praha 2001 (Hobbes). Röd, W., Novověká filosofie II, OIKOYMENH, Praha 2004 (Etika morálního smyslu, Hume). 5. Kantova etika a) Absolutní morální hodnota a pojem povinnosti b) Odvození nejvyššího principu morálky a definice imperativů c) Formulace kategorického imperativu a pojmy účelu o sobě, autonomie, říše účelů d) Kantovo pojetí svobody Kant, I., Základy metafyziky mravů, (přel. L. Menzel) Svoboda, Praha Anzenbacher, A., Úvod do etiky, Zvon, Praha 1994, kap. 3. Sokol, J., Etika a život, Vyšehrad, Praha 2010 (kap. Kategorický imperativ ). 6. Současná anglosaská etika a) Kantianismus, deontologie (Rawls), utilitarismus a konsekvencialismus b) Kritika z pozic etiky ctností aristotelské (P. Foot, MacIntyre) a platónské (I. Murdoch) c) Nové pojmy a problémy: emoce, láska a přátelství, integrita, teorie jednání, náhoda (Anscombe, Williams, Nussbaum, Taylor) Stocker, M., Schizofrenie moderních etických teorií (nepublikovaný překlad) Murdoch, I., Svrchovanost Dobra (nepublikovaný překlad) Foot, P., Ctnosti a neřesti (nepublikovaný překlad) Williams, B. A. O., Utilitarianism, Moral Luck, Persons, Character and Morality a další Nussbaum, M., Křehkost dobra, OIKOYMENH, Praha 2003, část I (Náhoda a etika). MacIntyre, A., Ztráta ctnosti, OIKOYMENH, Praha Remišová, A. (ed.), Dejiny etického myslenia v Európe a USA, Kalligram, Bratislava Hejduk, T., Realismus Bernarda Williamse, Filosofický časopis, 2011/2, s Pacovská, K., Soumrak etiky činu, Nomádva, 2013/1.

8 7. Kontinentální etika a) Nietzsche genealogie morálky, člověk jako zvíře, které dokáže slibovat; Kierkegaard - tři základní životní stadia (estetické, etické a náboženské) b) Jaspers existencialismus, pojetí člověka; Arendtová Vita acitiva a totalitarismus. c) Lévinas kritika logocentrismu, totalita a nekonečno; Jonas - heuristika strachu, etika pro technickou civilizaci Arendtová, H., Vita aktiva, OIKOYMENH, Praha Arendtová, H., Původ totalitarismu, OIKOYMENH, Praha Jaspers, K., Úvod do filosofie, OIKOYMENH, Praha Jaspers, K., Duchovní situace doby, Academia, Praha Lévinas, E., Totalita a nekonečno, OIKOYMENH, Praha Jonas. H., Princip odpovědnosti, OIKOYMENH, Praha B. Komeniologie 1. Místo Komenského v dějinách evropské filosofie a) Zvláštní pozice Komenského na rozhraní středověku a novověku b) Antické kořeny Komenského díla (aristotelismus, platonismus, stoicismus) c) Souběžnost některých Komenského myšlenek s významnými motivy novověké filosofie. Vztah Komenského k Mikuláši Kusánskému, Francisu Baconovi a René Descartovi. 2. Komenského filosofie výchovy a) Filosofické aspekty Komenského Didaktiky a Pampaedie (vztah natura-ars, pojetí lidské přirozenosti, svět jako škola Boží moudrosti, vychovatelský universalismus) b) Ontologické, gnoseologické a etické základy Komenského vychovatelské nauky c) Myšlenka kosmické výchovy v Komeniologických studiích Jana Patočky 3. Komenského metafyzika a) Významné kategorie Komenského metafyziky (jednota, harmonie, řád, světlo, stupňovitost) b) Novoplatónské emanační schéma v Komenského Předchůdci pansofie a v Obecné poradě c) Pojetí metafyziky jako abecedy věcí 4. Komenského gnoseologie a) Vztah metafyziky a gnoseologie u Komenského b) Harmonie smyslů, rozumu a víry c) Komenského gnoseologický optimismus (člověk jako imago Dei; tři zdroje poznání viditelný svět, lidská mysl, Písmo svaté)

9 5. Komenského etika a) Soustavnost Komenského etiky kategoriální řady b) Komenského pojetí dobra, blaženosti a rozumnosti c) Komenského pojetí svobody, tolerance a aktivity člověka 6. Komenského irénismus a) Biblické a antické kořeny Komenského irénismu b) Ontologické a etické základy Komenského irénismu (řád, jednota, harmonie; láska, oproštěnost a svoboda) 7. Komenského politická filosofie a) Myšlenka prosperity a civilizovanosti ve spisu Štěstí národa b) Komenského pojetí politiky jako součásti morálního světa c) Náprava politiky v Komenského Všenápravě Patočka, J., Komeniologické studie I III. Praha : OIKOYMENH, Komenský, J. A., Vybrané spisy sv. I IX, Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Komenský, J. A., Cesta světla, k vydání připravili J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Patočka, J. Popelová-Otáhalová, Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Komenský, J. A., Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. I-III, Praha : Svoboda, Palouš, R. Soudilová, V., Comenius redivivus. Příspěvky k filosofii výchovy, in: Studia paedagogica 6, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Palouš, R., Komenského Boží svět. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Schaller, K., Komenský a otevřená duše. Patočkův výklad Komenského a jeho význam pro současnou systematickou pedagogiku. In: Filosofický časopis. Ročník XL, 1992, číslo 1. Soudilová,V., K systému etických kategorií J. A. Komenského, in: Studia Comeniana et historica. Ročník 17, 1987, č. 33, s Soudilová, V., Komenský a Seneca, in: Studia Comeniana et historica. Ročník 20, 1990, č. 41, s Schifferová, V., Komeniologické studie Jana Patočky, in: Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Semily 2007, s

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol)

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol) Vybrané kapitoly z dějin filosofie Obor: křesťanská výchova KFK/VKDF, 2007-2008, semestrální přednáška se cvičením, 2+1 hod., zk ZS: 24.9.-21.12. 2004, 13 týdnů (tel.: 7404; email: ladislav.chvatal@upol.cz)

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Občanská výchova pro ZŠ FILOSOFIE FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny

-15. normostran, ité literatury a citovaných pramenů. @centrum.czcz Dva termíny Povinnosti ke zkoušce Seminárn rní práce -15 normostran, poznámkový aparát, seznam použit ité literatury a citovaných pramenů Konzultace - alespoň dvakrát t za semestr, včetně kontroly pracovního textu

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22

Obsah. II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20 IV. Antická filosofie... 22 Předmluva... 5 Autorova předmluva k revidovanému vydání... 10 Kapitola I. Úvod... 11 I. Proč studovat historii filosofie?... 11 II. Povaha dějin filosofie... 15 III. Jak studovat dějiny filosofie... 20

Více

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd

Témata k závěrečné zkoušce pro rozšiřující studium Občanské výchovy a základů společenských věd FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie a Číny 3. Nejvýznamnější představitelé a školy řecké filosofie před Sókratem 4. Sofisté

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu

Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu 1. PSYCHOLOGIE JAKO SPOLEČESNKÁ VĚDA - vznik, vývoj a předmět psychologie - význam a uplatnění psychologie - základní a aplikované psychologické

Více

OBSAH. Úvod k sedmému vydání Čtyři sebekritické poznámky 18 Předmět filosofie 20 Několik hlavních hledisek 22

OBSAH. Úvod k sedmému vydání Čtyři sebekritické poznámky 18 Předmět filosofie 20 Několik hlavních hledisek 22 Úvod k sedmému vydání Čtyři sebekritické poznámky 18 Předmět filosofie 20 Několik hlavních hledisek 22 PRVNÍ DÍL. MOUDROST VÝCHODU První kapitola: Filosofie staré Indie 26 I. Období védské 27 1. Kultura

Více

Filozofie 01. Otázka číslo: 1. Etiku jako první systematizoval: Platón. Aristoteles. Kant (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 2

Filozofie 01. Otázka číslo: 1. Etiku jako první systematizoval: Platón. Aristoteles. Kant (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 2 Filozofie 01 Otázka číslo: 1 Etiku jako první systematizoval: Platón Aristoteles Kant Otázka číslo: 2 Epikurejská etika: byla kolektivistická nabádala žít ve shodě s vlastní přirozeností a rozumem byla

Více

Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie

Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie Otázky k bakalářským zkouškám z filosofie I. Filosofie a dějiny filosofie (s ohledem na filosofii výchovy) 1. Předsókratovská filosofie a) Společenské a duchovní předpoklady vzniku filosofie b) Etický

Více

Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS

Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 2 (novověk a současnost) KFI/KDFNS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( )

Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 ( ) Filozofie (jednooborové bakalářské studium) B 6101 (22.7. 2011 31.7. 2019) Název předmětu Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ druh před. kr. přednášející dop. roč. p 6 PhDr. Libuše Drnková 3 od 1 / S S 1 Cizí

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník

Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník Ondřej Fischer - ÚVOD DO FILOZOFIE - I. ročník Semestr: letní 2008/09 Obory: SPT (Jabok) a PSP (ETF) Forma: kombinovaná Tématické bloky výuky: 1.Zákl.filoz.myšlení 2.Poznání 3. Metafyzika 4.Estetika 5.Politická

Více

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu

8. Politologie věda a představitelé pojmy: politika, politická moc, svoboda, spravedlnost, rovnost, demokracie, moc funkce státu, formy státu 1. Historie práva * nejstarší právní systémy orientální despocie * zákoníky Chammurabiho, Zákon dvanácti desek * základní pojmy právní norma, právní vědomí, právní řád zákonnost, prameny práva, obyčej,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS

Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Pedagogika volného času [NMgr.] Studijní opory pro kombinované studium Dějiny filosofie 1 (antika a středověk) KFI/KDFAS Garant předmětu Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. kancelář: TF JU, Kněžská 8, dveře č. 4.31

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1.Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

MATURITNÍ OKRUHY PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD. rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk

MATURITNÍ OKRUHY PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD. rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk rok 2010, Mgr. Tomáš Hlavsa, Gymnázium Šumperk Maturitní okruhy byly vytvořeny v souladu s Katalogem maturitních požadavků společnosti Cermat, který je závazným dokumentem pro realizaci státní maturity

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii:

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář společenských věd Propojení jednotlivých společenských věd komplexní opakování 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace

Více

Počátek filozofie ve vztahu k mýtu. Přechod od mýtu k logu. změny. Duše a logos. Etika. (Parmenidés, Hérakleitos)

Počátek filozofie ve vztahu k mýtu. Přechod od mýtu k logu. změny. Duše a logos. Etika. (Parmenidés, Hérakleitos) Dějiny filozofie do Kanta Rozdělení na období I. Úvod do dějin filozofie. Počátek filozofie ve vztahu k mýtu. Přechod od mýtu k logu. Předsokratičtí filozofové. Pralátka. Problematika arché a změny. Duše

Více

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci FILOSOFIE VÝCHOVY Úvod do předmětu 2013/2014 Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci Eva.kaneckova@upol.cz Úvod do předmětu Jaké jsou Vaše představy a očekávání od předmětu? K čemu tento předmět

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce:

Členové Vídeňského filosofického kroužku diskutovali a rozvíjeli především teoretické práce: Filozofie 05 Otázka číslo: 1 " Na přísné formulaci kauzálního zákona: známe-li přesně přítomnost, můžeme vypočítat budoucnost, není nesprávná druhá věta, ale věta první. Přítomnost ve všech stupních její

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd 1) Teorie vědy etymologie pojmu, charakteristika a definice dělení věd vědecké metody Occamova a Humeova břitva dějiny vědy a vědecké paradigma vztah vědy a filosofie, umění,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Jan Kranát POLITICKÁ FILOSOFIE čili o politické svobodě 5. Politická filosofie Průvodce tématem: o politické svobodě 5.1 PROLOG: V HOSPODĚ... 5.2 NAŠE VÝCHODISKO: HNUS Z POLITIKY 5.3 ZÁKLADNÍ POJMY 5.4

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová

Praktická filosofie a etika. Zuzana Svobodová Praktická filosofie a etika Zuzana Svobodová Co Vás motivuje studovat? Jaké hodnoty se projevují v této Vaší motivaci? Co je to (spokojenost, život, láska, statečnost, ) důstojnost ctnost hodnota? Hodnoty

Více

Filosofická disciplína, která se zabývá otázkami dobra a správného jednání se nazývá: a) politika b) etika c) morálka d) metafyzika

Filosofická disciplína, která se zabývá otázkami dobra a správného jednání se nazývá: a) politika b) etika c) morálka d) metafyzika Otázky na test z Úvodu do filozofie Filosofie jako specifický způsob kladení otázek a kritického myšlení vzniká v Řecku v: a) 7 stol. př. Kr. b) 6 stol. př. Kr. c) 5 stol. př. Kr. d) 4 stol. př. Kr. Vznik

Více

Malé dějiny filozofie. Hans Joachim Störig

Malé dějiny filozofie. Hans Joachim Störig Malé dějiny filozofie Hans Joachim Störig Nakladatelství: Zvon, 1992 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1992 (c) Verlag W. Kohlhammer GMBH, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1990 (c) Zvon, české katolické

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie

a) Sofisté a sofistika kašle na to, co bylo před ní zájem o člověka jako individuum, předpoklad pro rozvoj (athénské) demokracie A) Dějiny filosofie 1. Předsokratovská filosofie a) Mílétská škola jedna arché, proměnlivá, proměňující se ve věci a zpět = vznik a zánik; zcela samozřejmé přijímání pohybu pohyb náleží arché samotné hledání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

ZSV MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

ZSV MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A ZSV MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Psychologie jako věda 2. Osobnost 3. Sociologie jako věda 4. Člověk v sociálních vztazích 5. Světová náboženství 6. Základní právní pojmy 7. Veřejné a soukromé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

otázky (ontologické, gnoseologické, kosmologické, logické, etické, estetické, axiologické)

otázky (ontologické, gnoseologické, kosmologické, logické, etické, estetické, axiologické) Otázka: Úvod do filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marky96 filozofie = věda, která zkoumá nejobecnější otázky přírody, společnosti a lidského myšlení Počátky filozofie předpokládá

Více

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova 1269 739 11 Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Obsah. Úvod 13 PYTHAGORAS ZE SAMU, KOLEM PŘ. N. L 21

Obsah. Úvod 13 PYTHAGORAS ZE SAMU, KOLEM PŘ. N. L 21 Obsah Úvod 13 1. A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času." ANAXIMANDROS, 610-546 PŘ. N. L 17 2. Číslo je podstatou

Více

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Základní formou motivů jsou: a. potřeby b. ambice c. pudy Otázka 2 K představitelům novověkého empirismu patří

Více

Filozofie 02. Otázka číslo: 1. Platónova filozofie byla: idealistická. materialistická. pluralistická (je možná pouze jedna správná odpověď)

Filozofie 02. Otázka číslo: 1. Platónova filozofie byla: idealistická. materialistická. pluralistická (je možná pouze jedna správná odpověď) Filozofie 02 Otázka číslo: 1 Platónova filozofie byla: idealistická materialistická pluralistická Otázka číslo: 2 Autorem děl Obrana Sokratova, Kritón, Protagoras, Gorgias, Symposion, Faidón je: Demokritos

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Katedra filosofie a religionistiky. Katedra teologické a sociální etiky POŽADAVKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V OBORU ETIKA

Katedra filosofie a religionistiky. Katedra teologické a sociální etiky POŽADAVKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V OBORU ETIKA Katedra filosofie a religionistiky Katedra teologické a sociální etiky POŽADAVKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V OBORU ETIKA platné pro obor ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI (Mgr.) v akademickém roce 2012/2013

Více

Úvod do. FILO SOFIE. rno ANZENBACHER. I i. ~ p. portál

Úvod do. FILO SOFIE. rno ANZENBACHER. I i. ~ p. portál Úvod do FILO SOFIE rno ANZENBACHER,\ 1 I i! ~ p portál Obsah Pfedmluva 13 ( I l KAPITOLA 1 CO JE FILOSOFIE 15 11 Úvodní úvaha 15 12 POvod jména 13 Problém počátku 16 131 Zkušenost 17 132 Údiv 18 133 Pochybování

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Středověká a renesanční filosofie

Středověká a renesanční filosofie Středověká a renesanční filosofie Mgr. Vlasta Christovová, PhD. (KPF) Anotace: Přednášky a práce v seminářích jsou zaměřeny na specifiku středověkého pojetí bytí, pravdy, dobra a smyslu lidského života,

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena

Gymnázium Jiřího Ortena Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář společenských věd Propojení jednotlivých společenských věd komplexní opakování 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace

Více

Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/2017

Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/2017 Filozofické a právne teórie I. ZS Akademický rok 2016/2017 1. Predmet a funkcie filozofie. Vzťah filozofie a vedy v dejinách a súčasnom poznaní. Miesto a význam dejín európskeho politického a právneho

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14. semestr Bc. (stud. skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období září 2014 leden 2015 Akademický rok 2014/2015 (zimní semestr) Brno 2014 PLÁN STUDIJNÍCH

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Dějiny politického myšlení; DPMB; DMZB

Dějiny politického myšlení; DPMB; DMZB Dějiny politického myšlení; DPMB; DMZB Letní semestr 2013 Přednášející: PhDr. Salim Murad, Ph. D. Letní semestr: 18. 2. - 24. 5. 2013 (14 týdnů) Rozsah výuky: 2. r. GEVES - 2/0, 2. R. SV/BAK - 2/1 Počet

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_08_Německá klasická

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Morálka je systém propojených hodnot, zvyků a norem, které přispívají k sociálnímu životu

Morálka je systém propojených hodnot, zvyků a norem, které přispívají k sociálnímu životu Otázka: Etika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Leonidas Etika filozofická disciplína zabývající se vznikem a vývojem morálky, morálními soudy, morálními normami, reflexí, morálním jednáním

Více

Antropologie pro sociální práci - rozvedení filosofické části předmětu.

Antropologie pro sociální práci - rozvedení filosofické části předmětu. Antropologie pro sociální práci - rozvedení filosofické části předmětu. 1 2 Úvod do předmětu. Současná relevance, situace, užití - Problém znalosti svého já (Schopenhauer) - Ahtila alternativní umělecké

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statistické údaje z přijímacích zkoušek pro rok 2012 Studijní program B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie Forma studia: prezenční, kombinovaná Forma

Více

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz.

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz. Racionalismus poznání vyrůstá z racionálního myšlení je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury hlásá suverenitu lidského rozumu. Představitelé

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Filozofie,

Více

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce

Okruhy ke státní rigorózní zkoušce Katedra společenských věd na PdF UP v Olomouci Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Studijní program: Studijní obor: N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T275 Učitelství základů společenských věd pro střední

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Sociální práce. bakalářské prezenční studium. základy společenských věd

Sociální práce. bakalářské prezenční studium. základy společenských věd Sociální práce bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Sociologie je věda: a. zabývající se sociálními problémy, které se odehrávají v různých společenstvích b. studující prožívání

Více

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především:

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především: Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

Základy filozofie. Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy

Základy filozofie. Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy Základy filozofie Filozofické disciplíny a vybrané filozofické pojmy Podstatou filozofie je věčné, nikdy neuzavřené tázání a hledání odpovědí na filozofické (obecněji formulované) otázky. Platón považoval

Více

Následující text se vztahuje k otázkám 1-3:

Následující text se vztahuje k otázkám 1-3: Instrukce pro vyplňování testu: 1) správné odpovědi označujte křížkem na úvodním listu (křížkem přeškrtněte písmeno označující správnou odpověď u čísla příslušné otázky) 2) pokud budete provádět opravu

Více