1. Vzdělávací program a nabídka školy Vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vzdělávací program a nabídka školy. 1.1. Vzdělávací program"

Transkript

1 1. Vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Vzdělávací program Škola pracuje podle vzdělávacího programu Národní škola. Výuka podle tohoto programu probíhala šestým rokem. Program poskytuje široký prostor pro tvorbu učebních plánů školy a také pro sestavování tématických plánů pro jednotlivé předměty, protože jeho kmenové učivo (osnovy) jsou ve většině předmětů pojaté velmi rámcově. Tím je dána každému vyučujícímu dostatečná možnost pro samostatné a tvořivé zpracování obsahu výuky a pro realizaci vlastního pojetí předmětu. Tato skutečnost ale přináší na stranu druhou: - větší odpovědnost učitele za obsah výuky - větší nároky na tvořivost učitele při koncipování tohoto obsahu - vyšší nutnost spolupráce mezi učiteli - posílení významu funkce vedoucího učitele a předsedy odborné komise. Vzhledem k výše uvedenému jsou pro učitele také často vodítkem a inspirací osnovy ostatních vzdělávacích programů (například v oblasti volitelných a nepovinných předmětů) a ostatně i původní osnovy. Povinné učivo je ve vzdělávacím programu Národní škola plánováno v některých předmětech pozvolněji, než je tomu například ve většinovém programu Základní škola, takže výstup po některých ročnících se mírně liší. Je tomu tak zcela záměrně, protože cílem je co nejvíce přiblížit obtížnost témat věku dětí, nezatěžovat je předčasně nedůležitými poznatky a hlavně získat tak časový prostor ve výuce na modernější formy a metody práce, na dosažení lepšího pochopení základních problémů učiva, na dostatečné procvičení, na to, aby žáci získávali důležité kompetence. Program ale plně respektuje Standard základního vzdělávání, kde je předepsáno rozložení učiva na 1.stupeň a 2.stupeň a samozřejmě výstup po 9.třídě je z hlediska povinného učiva také dodržen. Nejpodstatnější je ale skutečnost, že Národní škola dává učiteli velkou volnost v rozhodování, do jaké hloubky v rámci jednotlivých témat půjde a výsledný objem probraného učiva tak někde může být daleko větší, než v jiných programech. Záleží samozřejmě na situaci v dané třídě a na předpokladech jednotlivých žáků. Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a srovnávacích testů (viz další kapitoly) lze předpokládat, že program Národní škola poskytuje žákům ve srovnání s jinými vzdělávacími programy dostatečné vzdělávací možnosti. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali prostřednictvím mateřských škol nebo v rámci zápisu podrobnou informaci o vzdělávacím programu, o jeho východiscích a cílech. Výstup po 5.ročníku Národní školy obsahuje veškeré učivo, které je předepsáno jako závazné ve Standardu základního vzdělávání (a tímto dokumentem by se také měly řídit střední školy při sestavování přijímacích zkoušek). Zvyšovat objem učiva v rámci výuky nelze, vzhledem k potřebám a zájmům všech žáků, kteří o studium na osmiletých cyklech nemají zájem. Učitel však může učivo prohloubit pro zájemce a poskytnout jim 1

2 poradenskou pomoc pro úspěšné složení zkoušek. Je však třeba vzít v úvahu, že studium na osmiletých gymnáziích je určeno pouze nejtalentovanějším dětem a také to, že odpovědnost za přípravu na přijímací zkoušky mají v tomto případě především rodiče a sami žáci. Nicméně vedení školy navštívilo v tomto roce třídní schůzky všech 5. tříd a informovalo rodiče o problematice přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Rodiče byli ujištěni, že z hlediska tématického bude veškeré učivo s dětmi probráno, že učitelé poskytnou zájemcům o studium pomoc a že škola si provedla důkladnou analýzu obsahu učiva, resp. odlišností Národní školy od ostatních programů. Program Národní škola je k žákům (především 1.stupně) vlídnější tím, že postupuje v učivu pozvolněji a dbá na zásadu věkové přiměřenosti. V programu však není nijak řešena otázka náročnosti školní práce (vyjma zásady nepřetěžování dítěte), ta je věcí učitele a jeho individuálního přístupu k žákovi Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. Nedostatek finančních prostředků blokuje významným způsobem tvorbu učebního plánu ve smyslu využití možností, které Národní škola poskytuje. Zatím není možné rozvinout potřebným způsobem oblast volitelných a nepovinných hodin a vyjít tak lépe vstříc potřebám, schopnostem a zájmům jednotlivých žáků. Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku a pro jejich koncepci platí následující zásady: - nabídka by měla obsahovat předměty s různou studijní náročností - každý žák by měl mít v případě zájmu možnost navštěvovat předmět Práce s počítačem - nabídka zachovává možnost dvouletých programů. Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány ve větším množství, škola se je však snaží nahradit systémem zájmových kroužků. Jako jediný nepovinný předmět bylo zřízeno matematické praktikum pro 9. ročník, kde se žáci připravovali na přijímací zkoušky. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1 a č.2. V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 7.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. tento 2

3 učební plán je MŠMT schvalován jako experimentální. Tento učební plán je v příloze č.3 a přílohou č.4 je kopie posledního souhlasu MŠMT s realizací tohoto experimentu Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy S výjimkou 7.ročníku probíhala vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně výuka podle učebního plánu, uvedeného v příloze č.3. Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 6. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Žáci 9.ročníku se ve většině případů bez problémů dostali na vybrané střední školy, někteří již v předkole na školy s uměleckým zaměřením, na základě talentových zkoušek (4 žáci). Na gymnázia bylo přijato 10 žáků (z 27), 15 žáků na SOŠ (z toho zmínění 4 na školy s uměleckým zaměřením) a 2 žáci na SOU. Z celkového počtu 27 žáků se 25 dostalo na vybranou školu v 1. nebo 2.termínu. Pokud vykonávali přijímací zkoušky, umístili se vždy velmi dobře, kromě jediné výjimky v první polovině přihlášených žáků. Také v testech KALIBRO žáci těchto tříd uspěli většinou velmi dobře (viz příloha č. 10). Podstatnější ale je skutečnost, že se velmi úspěšně a aktivně zapojovali do nejrůznějších aktivit, soutěží a školních nebo třídních projektů. Také absolventské práce 9.ročníku měli velmi dobrou úroveň. Rodiče žáků tvořivých tříd vyjádřili v anketách vysokou míru spokojenosti se školou, ocenili práci třídních učitelů (kteří se nejvíce podílejí na realizaci koncepce těchto tříd) a významné je také to, že právě rodiče v těchto třídách jsou často velmi aktivními partnery školy a poskytují důležitou zpětnou vazbu. V příštím školním roce otevírá škola další 6. třídu. Protože zájem opět převýšil kapacitu této třídy, začátkem června proběhlo přijímací řízení. Z přihlášených 38 žáků bylo vybráno na základě výsledků v testech tvořivosti 22. Tyto třídy jsou vždy intenzivně zapojeny do různých aktivit školy ve výtvarné oblasti. V tomto ohledu ale samozřejmě nejsou jediné. I řada dalších tříd a mnoho dětí se na těchto aktivitách podílí. Významnou akcí je každoroční výstava výtvarných prací na půdě školy. Řada žáků své výtvarné zájmy realizuje v kroužcích Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy a přírodovědného poznávání vůbec. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. Projekty učí děti všímat si dění kolem sebe, vnímat ekologické souvislosti, vyhledávat a zpracovávat informace, provádět vlastní měření a z výsledků vyvozovat závěry. Letos některé třídy prvního i druhého stupně navštívily též středisko TEREZY (spolupráce s tímto sdružením a práce na projektech byly dokonce zachyceny v pořadech, natočených Českou televizí). 3

4 Letos škola velmi úspěšně prezentovala své přírodovědné projekty na semináři, který organizovala PF UK pro pedagogy, studenty, zástupce MŠMT a dalších institucí. Seminář se konal na téma projektová výuka v environmentální výchově. V minulých letech se škola zapojila do následujících projektů: Přehled realizovaných projektů s ekologickým zaměřením k GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA MALÝ ENERGETICKÝ AUDIT Kromě účasti v těchto projektech se škola věnuje přírodovědné oblasti i dalšími formami a metodami: - jako volitelný předmět byl otevřen chemicko biologický seminář, kde si žáci prohlubují a rozšiřují přírodovědné znalosti - všemi vyučujícími je kladen důraz na laboratorní práce a praktická cvičení, při výuce je využívána nadstandardní vybavenost učebny i kabinetu (mikroskopická technika, kamera, videoprojekce, literatura atd.) - každoročně je otevírán chovatelský kroužek, jehož činnost rozvíjí přírodovědné a ekologické vzdělání žáků, kteří se mj. pod vedení učitele starají o chov terarijních živočichů, získávají o nich konkrétní informace a seznamují se prakticky se způsobem jejich života, vzhledem, chováním apod. (v učebně biologie mají žáci možnost pozorovat řadu druhů plazů i některých dalších skupin) - řada žáků 9. ročníku si zvolila přírodovědné téma i v rámci absolventských prací (většinou šlo o téma Živly na planetě Zemi, jedna žákyně vynikajícím způsobem zpracovala téma o obojživelnících a rozmnožování živočichů) - některé třídy se zabývaly zpracováním samostatných projektů s přírodovědným zaměřením nebo se zúčastnili celoškolního tématu O mé rodině a jiné zvířeně (viz kapitola 2.1.) 4

5 1.5. Výuka cizích jazyků Ve škole je dosud vyučován (v rámci učebního plánu) pouze jeden cizí jazyk angličtina. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), zde probíhá ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4.ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4.ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Z doprovodných a rozvíjejících aktivit lze uvést například návštěvu divadelního představení v anglické verzi nebo návštěvu kanceláře British Council, kde se žáci mj. seznámili s požadavky na získání certifikátu po absolvování ZŠ. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Cvičení z Aj s jednohodinovou týdenní dotací. Tento předmět si zvolilo 80 % žáků. V tomto předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu o gramatice, reáliím, ale také soutěžím apod. Zvolení této formy mělo mezi žáky opět velký ohlas, neboť byly v 8. ročníku otevřeny 3 skupiny tohoto volitelného předmětu a v 9. ročníku 4 skupiny. Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Vzhledem ke stabilnímu zájmu rodičů o zavedení druhého cizího jazyka byl proveden průzkum zájmu v 6. ročníku z nabízených jazyků si nejvíce rodičů zvolilo jazyk španělský a německý. Od školního roku 2003/2004 škola proto zajistí výuku nepovinných předmětů pro 7. ročník španělštinu a němčinu (2 hodiny týdně). Nadstandardní výuka placené hodiny 5

6 Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINQUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. V rámci zájmové činnosti se opět po roční přestávce začal vyučovat německý jazyk Výchova k zdravému životnímu stylu, podpora zdraví ve škole Toto téma, kterému škola věnuje mimořádnou pozornost, je ve vzdělávacím programu Národní škola zpracováno samostatně, vyučující jej však rozpracovávají do svých tématických plánů jednotlivých předmětů. Nejvíce se mu věnují v předmětech jako je občanská a rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, na 1. st. pak prvouka a přírodověda. Související problematika však zasahuje i do předmětů ostatních. V květnu proběhl tradiční Den zdraví, který je celoškolní aktivitou a byl tentokrát směřován převážně k ekologické problematice, protože žáci sledovali stav životního prostředí v povodněmi zasažené oblasti a v chráněných oblastech Prahy 6. Každá třída vyrazila na celodenní práci do vybrané lokality a zpracovala pak prezentaci této své činnosti a výstupy z ní. Nejlepší třídy byly za svůj výkon odměněny nikoli sladkou odměnou, ale bedničkami s ovocem. Letos poprvé žáci 8. ročníku zpracovávali samostatnou práci na téma zdraví a zdravý životní styl. Tuto formu bychom rádi zavedli do budoucna jako pravidelnou právě pro 8. ročník. Žáci by tak měli zhodnotit znalosti a zkušenosti, které během předcházejících let školní docházky k tomuto tématu nasbírali a také by to pro ně představovalo jakousi přípravu na absolventskou práci v 9. ročníku. Za zvláštní zmínku stojí seminář pro 9. ročník z oblasti sexuální výchovy se známým sexuologem MUDr. Radimem Uzlem. Beseda měla neobyčejný úspěch, žáci zvládli diskuzi na vysoké úrovni. 2. Další metody a formy výchovně vzdělávací činnosti (přesahující a doplňující rámec běžné výuky) V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu 6

7 více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 6.5.). Celoškolní projekty: 1) O mé rodině a jiné zvířeně V tomto tématu, které převzalo titul knihy Geralda Durrella, se měli žáci soustředit na různá zvířátka, která se vyskytují v jejich domácnostech, a to jak ta záměrně chovaná, tak ta většinou nechtěná, která se v bytech vyskytují. U chovaných živočichů bylo možné se soustředit na zásady jejich chovu, jak se o ně jednotliví členové domácnosti starají, jak zvíře ovlivňuje chod domácnosti a život rodiny, biologické poznatky, historii chovu daného druhu apod. Projekt zpracovává třída jako celek a je nutné se dohodnout tak, aby všichni nepopisovali např. psa, tj. aby třída sestavila práci s co nejširším spektrem živočichů. Kromě chovaných zvířátek se žáci mohli věnovat dalším zoologickým objektům v domácnostech tzv. synantropním druhům, tj. těm, kteří svůj život spojují s blízkostí člověka (v bytech např. pavouci, rybenky) nebo i různí parazité (např. roztoči). 2) Historie, současnost (a budoucnost?) pražské dopravy Téma dnes vysoce aktuální, mělo být pojato také z historického hlediska jaké způsoby dopravy se používaly v minulosti, kdy se objevily první tramvaje, jak bylo stavěno metro apod. Dále se žáci mohli například věnovat současným problémům a úvahám o jejich řešení, popisovat nebo i malovat své vize budoucnosti. Přehled projektů tříd: Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některého předmětu několik hodin popř. i v mimoškolních činnostech. Krtek a jeho kamarádi byl celoroční projekt žáků 2.B, který pro ně připravila třídní učitelka. Krtek připravoval pro žáky po celý školní rok úkoly, které pak museli žáci plnit v jednotlivých předmětech ale také např. v ŠvP nebo při školních soutěžích. Rýmy naší třídy s ilustrací pro legraci je projekt žáků 2.A. Žáci se přímo podílejí svými verši a obrázky na ilustraci časopisu Zpravodaj pro SOS vesničky. Vždy se účastní všichni žáci, kilustraci jsou pak vybrané obrázky vždy dvou žáků. 7

8 Rybník je celoroční projekt žáků 7.B v rámci učiva přírodopisu. Žáci tak např. pozorovali život rybníka, živočichy a rostliny, které v něm žijí. Dále se seznámili se stavbou částí těl některých nižších organismů ale také např. pozorovali vnitřní stavbu kapra obecného. Projekt bude pokračovat i v8. ročníku a to i v hodinách chemie. Naši slavní předci projekt žáků 4.B. V rámci výuky se žáci blíže seznámili s některými osobnostmi z českých dějin a to v učivu hned několika předmětů. Součástí byla i soutěž o sestavování portrétu osobnosti formou puzzle. Výsledkem byly shromážděné informace o osobnostech a také zpracování podobizny, ať už formou výkresu, nebo busty zhotovených v hodinách výtvarné nebo pracovní výchovy. Daktyloskopické znaky je projekt žáků tříd, kteří v hodinách vlastivědy a občanské a rodinné výchovy pozorovali otisky prstů ruky a nohy. Vzniká zajímavý materiál zpracovaný elektronicky, který bude dále rozpracován v příštím školním roce v hodinách přírodopisu na 2. stupni. Jaro je jedním z projektů zpracovaných při pobytu ve škole v přírodě žáky 3.A. Žáci se stali lovci beze zbraní a různými způsoby zachytávali probouzející se krkonošskou přírodu ze zimního spánku. Jižní Čechy další projekt z této skupiny se zabývá regionalistikou okresu Jindřichův Hradec. Jeho autory jsou žáci 6.C, kteří se zaměřili na historická a geografická fakta této lokality. Ty využili i pro dramatickou svoji tvorbu, např. renesanční den, den jako ryba, hra na osobnosti. Herbář projekt žáků 4.B v rámci výuky přírodovědy se zabývá sběrem a ukládáním rostlin, které se vyskytují v okolí naší školy. Cílem je i přesná práce s přírodním materiálem a osvojení si těchto návyků a pracovních postupů. Voda - projekt žáků 2.B je zaměřen na prvoučné učivo o neživých přírodninách, které nás obklopují a které jsou nezbytné pro náš život. Žáci pozorovali různé typy vody a její vlastnosti ale také sílu, kterou vodní živel má povodeň ve Stromovce, nákresy, pokusy Oblasti ČR zeměpisný projekt žáků 8.A. Žáci shromáždili zajímavé informace z mnoha oblastí ČR. Praha v roce 2003 projekt žáků 8.B. Cílem zeměpisného projektu bylo shromáždit aktuální informace o hlavním městě a postavit je do kontextu s historickými, kulturními a společenskými událostmi, které v letošním roce probíhají VANDR 2003 Škola uspořádala již sedmý ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6. Letošním tématem bylo Objevy, které měnily svět. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na 8

9 specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Název soutěže je odvozen od jejího průběhu - plnění jednotlivých soutěžních úkolů je propojeno putováním po naší škole, přetvořené podle tématu daného ročníku. Tak jako se tvořivost může projevovat ve všech oblastech a formách lidské činnosti, setkají se i děti s různě zaměřenými úkoly z oblasti výtvarné, dramatické, jazykové, přírodovědné atd. K jejich řešení použijí jistě i mnohé poznatky, se kterými se dosud ve škole setkaly, vždyť tvořit nelze z ničeho. Nezanedbatelnou roli hraje při práci soutěžících hrát jejich schopnost spolupracovat ve skupině. Ještě několik slov k objasnění ústřední myšlenky soutěže: Lidské myšlení se může pohybovat v různých rovinách. Nemusí to být vždy jen logika a racionálnost, jak jsme většinou zvyklí uvažovat. Pozorovanou situaci, jev či předmět lze popsat různými způsoby, vyjádřit stav nebo vztah či poznatek o nich a takto proniknout hlouběji do jádra zkoumaného. Lidé však obvykle inklinují k přenášení jednoho vzoru myšlení na různé situace. K myšlení však patří rovněž i nápaditost, neotřelost přístupu, improvizace, nadšení, nekonvenčnost. To jsou prvky tvořivého myšlení, které je právě nástrojem, jak se nebezpečí navyklého mechanistického přístupu vyvarovat. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, zúčastnilo se 12 čtyřčlenných družstev z 6 škol. Naše škola si i tentokrát vedla výborně a jedno ze dvou družstev získalo 1.místo Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se tentokrát uskutečnila začátkem února. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela módní přehlídka. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak v červnu v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby Sportovní aktivity Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 13). Škola však pořádá i některé další akce k programu na hřišti viz bod 17.1., dále proběhly v závěru roku také sportovní dny pro 1. a 2. stupeň školy. Ve 3. i 4. ročníku absolvovali žáci plavecký výcvik, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku. 9

10 Sportovním aktivitám se žáci také věnují na školách v přírodě. Snahou školy je zřizovat maximum zájmových kroužků s tělovýchovným nebo sportovním zaměřením, i když poptávka ze strany rodičů i dětí stále vysoce převyšuje nabídku a dané možnosti (limitem je především nedostatek vedoucích). Někteří žáci také dosahují pozoruhodných sportovních úspěchů ve své mimoškolní činnosti a tím vlastně velmi dobře reprezentují i svoji školu. Za zmínku stojí především úspěch čtyř žáků, kteří se věnují zajímavému a netradičnímu sportu curlingu a dosáhli vynikajícího výsledku získali bronzové medaile na Mistrovství ČR juniorů Využívání knihovny Škola vlastní moderně vybavenou knihovnu, s multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník apod.) a přístupem k internetu. Každoročně škola investuje značné finanční prostředky do nákupu nových titulů (letos Kč) a žáci tak mají poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Stále větší počet žáků 2. stupně využívá knihovnu jako zdroj informací shánějí literaturu k referátům, samostatné práci, projektům atd. V beletrii se rozšířil žánr fantazy literatury - pro nákup byla použita i část peněz získaných sběrem papíru, na základě volby dětí. Počet čtenářů je přibližně stejný jako v loňském roce (pohybuje se kolem 300 dětí), nový příliv je vždy od října do ledna ze tříd. Část žáků pobývá v knihovně také z důvodů duševní relaxace a přicházejí si sem o přestávkách číst svoji oblíbenou knihu Využívání informačních a komunikačních technologií V uplynulém školním roce škola i přesto, že nebyla zapojena do programu INDOŠ, zaznamenala dynamický rozvoj ve vybavení i využití výpočetní techniky. Z hlediska technického vybavení nutno zmínit zejména rozšíření počítačové sítě do učebny chemie, kde byl instalován i datový projektor s možností přenosu do počítačové učebny rozšíření počtu stanic ve sborovně pro potřeby učitelského sboru rozšíření sítě do kabinetů ve druhém patře (zatím pouze kabeláž) doplnění počtu stanic v učebně na 15 vybavení učebny barevnou laserovou tiskárnou s podporou tisku vysvědčení Co se týče softwarového vybavení, zde škola dlouhodobě spolupracuje zejména s firmou Terasoft. Instalovaný software pro podporu výuky jednotlivých předmětů pokrývá většinu požadavků učitelů a je dle jejich přání průběžně aktualizován. V průběhu prázdnin bylo dokončeno sjednocení operačních systémů na stanicích tak, aby byly 10

11 kompatibilní uživatelské profily na celé síti a bylo tak dosaženo maximální přenositelnosti nastavení a uživatelského komfortu. Z důvodu úspory finančních prostředků realizujeme experiment s instalací OpenOffice CZ místo dosavadního MS Office 97. Nedostatek finančních prostředků na nákup systémového ( nevýukového ) softwaru zůstává jedním ze základních problémů, se kterými se škola potýká. Během minulého školního roku byl rovněž dokončen přechod na kompletně elektronickou evidenci žactva a klasifikace včetně tisku vysvědčení. Od nového školního roku již všichni třídní učitelé budou používat databázi v elektronické podobě. Trvá také snaha aktivněji zapojit jednotlivé učitele do běžného použití výpočetní techniky pro přípravu testů, elektronickou komunikaci s rodiči apod. V oblasti výuky výpočetní techniky trval zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, kde byl v devátých ročnících poprvé realizován experiment se zpracováním závěrečné práce na téma Jak si představuji využití výpočetní techniky v dalším životě. Stejně tak mnohé dovednosti, které žáci v tomto předmětu získali, využili při zpracování své absolventské práce. Některá zpracovaná díla jsou tak nejen ukázkou toho, co všechno již děti jsou schopny vytvořit, ale i toho, jak jim může počítač pomoci při reálném ztvárnění jejich myšlenek a schopností. Počítače jsou využívány i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, jako jsou například sportovní den, šachový turnaj apod. Škola rovněž nabídla počítačové kroužky se zaměřením jak na základní ovládání počítače, tak i pokročilejší zvládnutí výpočetní techniky včetně základů programování. Všichni žáci druhého stupně a vybraní žáci prvního stupně mají k dispozici vlastní uživatelské jméno, ovou adresu a prostor pro ukládání svých soukromých dat. Škola má neomezený přístup k Internetu přes pevné připojení rychlostí 192 Kb/s, což umožňuje bezproblémové využívání většiny webových služeb současnosti. Přesto do budoucna uvažujeme o navýšení této rychlosti v souvislosti se zobrazováním video či audio datových proudů pro podporu výuky v jednotlivých předmětech. Celkově lze říci, že i přes skromný objem finančních prostředků, které škola může na vybavení, provoz a rozvoj ICT technologií alokovat, splňuje stávající stav potřeby výuky velmi dobře a nabízí svým uživatelům v podstatě téměř vše, co současný stupeň rozvoje informačních a komunikačních technologií v nasazení pro běžnou praxi může poskytnout Školy v přírodě Výjezdů do škol v přírodě se zúčastnilo 19 tříd naší školy, pouze dvě třídy 2. stupně neabsolvovaly žádný pobyt. Celkem bylo uskutečněno 15 výjezdů, pouze 1 do státního (resp. krajského) objektu, ostatní do objektů soukromých. Školy v přírodě jsou velkým přínosem pro žáky i učitele. Pobyt ve zdravém prostředí, které vhodně volí třídní učitelé, má příznivý vliv na zdravotní stav žáků. Nesporný je také fakt utváření sociálních vztahů ve třídách, upevňování vazeb v kolektivech tříd, rozvoj komunikačních dovedností žáků. Učitelé pak mají jedinečnou možnost pozorovat a poznávat své žáky při skupinové i individuální práci, sledovat vlastnosti a povahové rysy žáků, mohou se přímo podílet na utváření sociálních vazeb v kolektivu. Výuka je organizována podle zvláštního rozvrhu upraveného ke konkrétnímu pobytu ve ŠvP. Dochází při ní k praktickému doplnění teoretických poznatků získaných ve škole 11

12 v Praze, to hlavně v přírodovědných předmětech. Výuka bývá často koncipována jako projektové vyučování. Toto probíhalo v 8 třídách 1. i 2. stupně. Hodnocení uskutečněných výjezdů do ŠvP ze strany pověřených vedoucích výjezdů bylo vždy pozitivní. Kladně bylo hodnoceno ubytování, stravování i doprava. Při všech pobytech nenastaly žádné vážné úrazy ani zdravotní komplikace. Vedení školy bude spolu s učiteli hledat možnosti více využívat objekty státních ŠvP. Hodnocení těchto akcí je ze strany rodičů i dětí tradičně vysoce pozitivní, což se projevuje i v anketách (viz příloha č. 8). I v tomto roce byly poskytovány z fondu SPŠ finanční příspěvky rodinám v sociální tísni, aby se co nejvíce dětí mohlo pobytu zúčastnit Česko ruská matematická olympiáda V tomto roce jsme absolvovali zcela unikátní kontakt se zahraničím, protože školu navštívili žáci až z dalekého Jekatěrinburgu (Rusko) a společně jsme uspořádali soutěž v matematice. Z ruské strany je zájem o pokračování kontaktů a o uspořádání soutěží i v dalších oblastech, cca 2 x ročně Vyučování mimo školu (nebo ve škole jinak) Řada učitelů se neomezila při výuce na prostory školy a vyrážela s dětmi do nejrůznějších míst, která často poskytují daleko lepší podmínky pro získávání znalostí, dovedností, zkušeností v rámci některého tématu osnov a hlavně umožňují vytváření vazeb mezi teorií a praktickým životem. Žáci tak absolvovali nejrůznější exkurze, kulturní události, poznávací vycházky a výlety apod. Na tomto prostoru nelze vyjmenovat všechny tyto akce, uvádíme pouze některé příklady: 1. Výlety 6.C Žleby třídní výlet 2.B Slapy třídní výlet 2.B, 4.B Jičín třídní výlet 3.A + 3. C Cheznovice u Rokycan víkend, turistický výlet 4.A, 7.B Liberec prohlídka města, aquapark 5.B Přerov nad Labem skanzen v přírodě 4.A Holany u České Lípy třídní výlet 2.B Jablonec nad Nisou muzeum skla a bižuterie ŠD Kouřimský skanzen 2. Exkurze 6.AB 9.AB 8.AB 9.AB exkurze v knihovně exkurze v knihovně Národní muzeum prohlídka s odborným výkladem k historii Národní muzeum mineralogické sbírky 12

13 1.AB 3.AB 4.B, 5.B 3.AB Hvězdárna Petřín povídání o Slunci Hvězdárna Petřín hvězdy Technické muzeum Hasičské a požární vozy - Střešovice 3. Výstavy 9.B Výtvarné techniky Mánes 8.B, 9.B Václav Brožík Valdštejnský palác 6.C Historická zemětřesení - Rudolfinum 8.B J. Koudelka život a dílo fotografa v Národní galerii 5.A, 6.C Česká loutka Pražský hrad 8.AB Umění románské a gotické Anežský klášter 9.A Český granát Pražský hrad 6.C Japonské umění Palác Kinských 4. Rolnička hudební dílna třídy 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B akce pro třídy ZŠ, kde se žáci podílejí na hudebních dovednostech, akce s pokračováním během celého šk. roku celkem 10 pokračování 5. Koncerty 1. Králové české klasiky výchovné koncerty v Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti třídy, celkem 10 návštěv 2. Koncerty výchovné k učivu Hv v Národním domě na Vinohradech třídy II. stupně celkem 4 návštěvy 3. Výchovný koncert o hudebních nástrojích a o lidové a umělé písni všechny třídy I. stupně představení v ŠJ ZŠ 4. Generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu tematicky k probíranému učivu v Hv a Děj třídy 2. stupně, celkem 4 návštěvy 6. Divadla 1. ABC 8.A, 8.B 2. Akcent 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.B, 5.C celkem 12 návštěv 3. Divadlo U hasičů 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB celkem 8 návštěv 4. Minor 1.AB, 2.AB celkem 4 návštěvy 5. Reduta 9.A představení v anglickém jazyku doplnění výuky Aj 6. Skelet 2.A, 2.B,3.B, 5.ABC 7. S+H 1.A, 1.B, 2.A, 2.B celkem 8 návštěv představení 13

14 8. V Dlouhé 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B celkem 9 představení 9. Divadlo bratří Formanů 1.AB 10. Divadlo S+H 1.AB, 2.AB, 3.AB, 5.ABC celkem 10 návštěv 7. Středisko TEREZA 4.ABC - vzdělávací pořady k výuce Vl + Př 5.ABC vzdělávací akce pro žáky v rámci výuky Př + Vl 6.AB - vzdělávací akce v rámci výuky Př + F + Z + Pěst 8.A - vzdělávací akce v rámci výuky Př + Ch + F 9.A - vzdělávací pořad v rámci výuky Př + Ch + Př + Pv Celkem 14 návštěv 8. Planetárium 4.ABC, 5.ABC vzdělávací pořady k výuce Vl a Př 6 návštěv 6.ABC, 7.AB, 8.AB, 9.AB vzdělávací pořady k výuce ZEM 9 návštěv 9. Besedy 1. Beseda o sopkách 5.A, 5.B, 5.D učivo Vl, Př 9.B učivo Př besedy vedla Jana Haasová 2. Beseda o ornitologii 6.C učivo Př beseda s pracovníkem ZOO Praha 3. Beseda žáků 9. AB s MUDr. R. Uzlem na téma Sexuální výchova 4. Profesní orientace Úřad práce P 6 žáci 9.A, 9.B beseda o současné situaci na trhu práce, o volbě povolání, možnostech a dostupnosti zvolených škol, uplatnění na trhu práce, prof. testy žáků 5. Besedy s pracovníky Policie ČR o její činnosti třídy 2.AB, 3.AB, 8.AB, 9.AB v 6. Beseda žáků 9.AB s Ing. Novákem z OT ÚMČ Prahy 6 na téma: Malý energetický audit naší ZŠ Výchova k volbě povolání, příprava na svět práce V 9. ročníku je využíván program Junior Achievement, který učí děti orientovat se 14

15 v okolním světě a seznamuje je s pojmy marketing, reklama, management apod. Učí je, jak se stát zákazníkem, jak spořit, kdo je podnikatel, co všechno musí umět a znát. Program probíhá interaktivní metodou, učí žáky komunikaci. Pomáhá jim také při volbě povolání, informuje o možnostech hledání zaměstnání. Žáci se snaží definovat význam slova úspěch a jak ho dosáhnout, pochopit úlohu a hodnotu vzdělávání. Jde o mezinárodní program, do kterého bychom se chtěli zapojovat i v dalších letech. 3. Mimoškolní a mimovyučovací aktivity V této kapitole jsou shrnuty aktivity a činnosti, které pořádá škola a které se odehrávají ve volném čase dětí, tj. převážně mimo jejich pravidelnou výuku podle učebního plánu Zájmové kroužky V ZŠ nám. Interbrigády je již zakotvena velmi silná tradice činnosti zájmových kroužků. Škola každoročně předkládá žákům a jejich rodičům velmi pestrou a bohatou nabídku, která během školního roku představuje stovky hodin práce s dětmi v jejich volném čase. Pro zajímavost uvádíme přehled počtu kroužků a přihlášených žáků v jednotlivých letech: Rok: Počet kroužků: Počet žáků: Počet přihlášek: 1) 1993/ / / / / / / / / / Pozn.: 1) Ve většině případů byl sledován pouze počet přihlášek, který se liší od počtu žáků proto, že řada dětí navštěvovala dva a více kroužků. 2) V roce 1999/2000 již začal být počet kroužků finančně nezvládnutelný, proto byl posléze zaveden nový systém úhrady od rodičů, kteří v posledním roce platili již za každý kroužek svého dítěte (dříve jednotnou sumu bez ohledu na to, kolik kroužků dítě navštěvovalo). I přes počáteční obavy byl pokles počtu přihlášek velmi malý. 15

16 Tradice zájmových kroužků pokračovala úspěšně i v letošním školním roce. Kroužky začaly pracovat v říjnu a některé z nich končily až v červnu. Bylo zřízeno 15 kroužků, tedy o něco méně, než v minulých letech (viz tabulka). Původně škola nabídla 26 kroužků, ale nenaplnily se kroužky s hudebním, dramatickým a tanečním zaměřením. Přihlásilo se celkem 193 žáků, ne všichni však vydrželi až do konce školního roku. Většinou se jedná o žáky 1. stupně (130), do budoucna by proto bylo vhodné rozšířit nabídku směrem ke starším dětem. Převládaly kroužky se sportovním zaměřením (kopaná, sportovní hry, interkros, deskové hry), tradiční zájem byl o výtvarné zaměření (kresba, malba, keramika, výrobky z bavlnek a korálků). O práci s počítačem byl menší zájem u starších žáků, kteří s počítači pracují častěji během výuky a při volitelných předmětech. Žáci 1. stupně však stále mají zájem veliký a naplnili 2 kroužky. Ve své činnosti také pokračoval kroužek chovatelský a německý jazyk. Činnosti kroužků bohužel neprospívá častější nepřítomnost některých vedoucích. V příštím roce bude také vhodné zahájit jejich činnost co nejdříve, alespoň v polovině září Letní tábor Škola pořádala tradičně letní tábor, zaměřený na výtvarnou činnost. Ten byl ukončen výstavou uměleckých prací dětí, na jejíž vernisáž jsou zváni rodiče a další veřejnost. V tomto školním roce škola získala na jeho realizaci finanční příspěvek od Městské části Praha 6 formou grantu. Program tábora se skládá z výtvarných dílen. Cílem bylo jako každý rok spojit rekreaci dětí v přírodě s jejich tvůrčí činností., přičemž důraz je kladen nejen na výsledek, ale zejména na vlastní prožitek tvorby. Lektoři se snaží využít a podpořit uvolněnost dětí, která přirozeně přichází v prázdninovém čase, při změně prostředí, kdy nejsou zatíženy denními povinnostmi a nároky, které jsou na ně v době všedních školních dnů kladeny. Výtvarné dílny, resp. jejich závěrečné výstavy, se konají většinou v nějakém historickém objektu (kláštery apod.), tentokrát to bylo v barokní sýpce kláštera v Plasích u Plzně. 4. Údaje o žácích 4.1. Počet žáků 16

17 Vývoj počtu žáků v letech Počet žáků školy od roku 1998 mírně plynule klesá, což vyplývá z demografické situace v okolí školy. Vrchol jak je vidět z grafu nastal v roce 1992, snížení v letech je způsobeno zrušením 9.ročníku, zvýšení v roce 1996 opětovným zavedením 9.ročníku. V následujících letech bude pokles žáků pokračovat, protože třídy 2.stupně jsou velmi naplněné, zatímco ročník má již poměrně nízké počty žáků. Při současném demografickém vývoji a zachování úspěšnosti školy lze očekávat ustálení na počtu kolem 18 tříd a 400 žáků Výsledky zápisu do 1.tříd Ve dnech 5. a 6. února proběhl zápis budoucích prvňáčků. Potvrdil, že i v naší lokalitě dochází (i když s určitým zpožděním) k úbytku dětí. Zapsalo se jich tentokrát 28 (o 13 méně, než v loňském roce), z toho v 9 případech rodiče požádali o odklad školní docházky (vloni 10). Počet žáků z jiných spádových obvodů tvoří tentokrát 46 % všech zapsaných (vloni 17 %.), což znamená že jejich podíl podstatně vzrostl zapsáno odkladů mimo obvod 5. Údaje o pracovnících školy 5.1. Personální situace věková a kvalifikační struktura 17

18 Pedagogický sbor zůstal ve srovnání s předchozími roky poměrně stabilní, s obdobnou věkovou i kvalifikační strukturou. Tato struktura není zcela ideální, pro budoucnost je zřejmá potřeba snížení věkového průměru i zvýšení kvalifikovanosti. V současné době však situace ve škole zcela odpovídá situaci na trhu pracovních sil, která se vyznačuje poměrně značným nedostatkem zájemců o učitelské povolání. Přibližně čtvrtinu učitelského sboru tvoří pracovníci v důchodovém věku Počet učitelů důchodců však není sám o sobě faktorem záporně působícím, jejich zastoupení ve sboru není z procentuálního hlediska nijak alarmující a především jejich pracovní výsledky jsou v převážné míře výborné. Oproti loňsku došlo k mírnému snížení věkového průměru sboru, další snížení lze předpokládat v příštím školním roce, vzhledem k věkové struktuře nově přijatých učitelů. Tím se škola dostane poměrně blízko k optimálně vyvážené věkové struktuře, protože obecně lze konstatovat, že v pedagogickém sboru by měly být rovnoměrně zastoupeny skupiny pracovníků s kratší a delší praxí, s menšími a většími zkušenostmi. Negativněji působícím faktorem je nutnost zaměstnávat nekvalifikované pracovníky, což v našem případě představuje přibližně 20 % pedagogických pracovníků. Toto číslo ovšem není vzhledem k situaci v Praze nijak vysoké a také nelze v nejbližších letech očekávat jeho zásadní snížení. Kromě toho v přepočtu na hodinové úvazky jde o nižší hodnotu přibližně 15 %, protože 2 učitelé vyučují práci s počítačem jen 3, resp. 4 hodiny v týdnu. Další důležitou skutečností je, že 2 učitelé potřebný obor studují ( z toho 1 těsně před dokončením Nejtíživější je pravděpodobně situace s aprobovaností výuky, která celkově dosahuje 67 %. V této hodnotě se však skrývá poměrně uspokojivá situace na 1.stupni, kde neaprobovanost výuky je dána působením 2 nekvalifikovaných učitelů, a problematická situace na 2.stupni, kde aprobovanost dosahuje pouze 54 %. To je dáno jednak působením nekvalifikovaných učitelů, a jednak nevýhodnou aprobační skladbou kvalifikovaných učitelů. Největší podíl má na tomto stavu výuka angličtiny (všeobecný nedostatek učitelů cizích jazyků), občanské a rodinné výchovy (aprobace získané před rokem 1989 jsou prakticky nepoužitelné) a výtvarné výchovy (původní aprobace vyučující je 1.stupeň). Při současné skladbě pedagogického sboru může být procento aprobovanosti ovlivněno z vnitřních zdrojů pouze v rozsahu 3 5 %. Zlepšení stavu je jedním z důležitých úkolů do dalších let, v současné době lze reálně předpokládat, že k tomu dojde již od následujícího školního roku. Ve školní družině je situace z kvalifikačního i věkového hlediska velmi dobrá, pouze 1 vychovatelka nemá příslušné vzdělání, od příštího školního roku však zahajuje studium na Pedagogické fakultě. V případě nepedagogických pracovníků představuje určitý problém pouze školní jídelna, kde je nízká míra kvalifikovanosti. Pokud jde o počet pracovníků, škola plní předepsané limity, u nepedagogických pracovníků dochází k úsporám. Výhled do dalších několika let je však neuspokojivý, protože dojde k postupnému rozšíření počtu tříd 2.stupně a naopak snížení počtu tříd 1.stupně (početnější ročníky se přesouvají na 2.stupeň), protože vzhledem k demografické situaci nelze předpokládat výraznější nárůst počtu žáků nastupujících do 1.ročníku. Výuku třídy 2.stupně však realizuje nutně více učitelů, než je tomu na 1.stupni (je to přibližně 1,7 : 1). Tím nastane potřeba zvýšení počtu učitelů, a to při klesajícím počtu žáků, což zřejmě přinese finanční problémy. Viz též statistická část bod 5. 18

19 5.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Celkem se DVPP účastnilo (alespoň v 1 případu) 30 pedagogických zaměstnanců, což je další významný nárůst oproti minulému roku (tehdy 24 pedagogů). Tento nárůst je zčásti způsoben realizací společného vzděláváním sboru a získáním grantu na tuto akci, ale také počet ostatních akcí DVPP a jejich účastníků vzrostl (a to, i když nezapočítáme školení počítačové gramotnosti, kterého se zúčastnilo 15 pracovníků a které také škola finančně nezajišťuje). I. Společné vzdělávání pedagogického sboru: Jak nakládat s testy Kalibro 2 hodinový seminář, zaměřený na práci s testy Kalibro jejich vyhodnocování, interpretaci a následné využití při koncipování obsahu výuky Kurz týmové spolupráce Projekt byl realizován ve dnech v objektu rekreačního a školícího střediska Úřadu m.č. Praha 6 v Živohošti. Školící program zajišťovalo Centrum dohody, s.r.o. Kurz byl třídenní, s celkovým počtem 24 výukových hodin. Zúčastnilo se ho 29 pedagogických pracovníků (vedení školy, 23 učitelů, 4 vychovatelé), což představuje 75 % celkového počtu pedagogů školy. Kurz byl veden formou interaktivního výcviku, ve kterém lektoři kladli důraz na osvojení praktických dovedností. Výcvik významně přispěl k rozvoji takových kompetencí učitelů, které jsou důležité pro rozvoj školy a pro budoucí tvorbu školního vzdělávacího programu. Výsledky jsou samozřejmě těžko měřitelné u konkrétního jednotlivce, ale z hlediska vedení školy můžeme konstatovat, že realizovaný vzdělávací program přispěl ke zlepšení spolupráce mezi učiteli ve škole a zlepšil se i přístup řady členů pedagogického sboru k jejich práci i ke kolegům. Bezprostřední vyhodnocení kurzu bylo provedeno formou anonymních anket - sami účastníci kurzu jeho průběh hodnotili velmi pozitivně. Ocenili zejména možnosti komunikace s ostatními, přístup lektorů, nové a zajímavé informace (originály anket jsou k dispozici ve škole). Většina se také shodla na tom, že je nutné v akcích tohoto typu pokračovat. II. Individuální vzdělávání: 19

20 Školení počítačové gramotnosti (v rámci SIPVZ projekt PII) 15 účastníků Projekt rozvojových pobytů trojmodul 3 Galerie pro učitele 3 Ekosystém les v praktickém cvičení 3 Relaxační techniky 2 Emoční inteligence a jak ji rozvíjet 1 Seminář o problematice primární protidrogové prevence pro začátečníky 1 Hudbou a pohybem ke zdraví 2 GPS ve škole aneb co jsou to mezipředmětové vztahy 3 Seminář a praktikum z přírodopisu 2 Interaktivní přístupy ve výuce a nové způsoby hodnocení žáků ve výchově k občanství 1 Arteterapie 3 Hudebně pohybová výchova netradičně 2 Zvládání a řešení konfliktu 1 Poruchy chování, delikvence a brutalita pachatelů 1 Cirkus Pavla Jurkoviče a Jana Vodňanského 2 Školní třída jako tým 2 Psychologie barev 3 Jak na to seminář sexuální výchovy 3 Metodika prevence šikanování 1 Aktivní metody výuky chemie na ZŠ a SŠ 1 Multikulturní výchova 3 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami v ZŠ 1 Interpretace kresby a dětského písma 2 Tvoříme z korálků 1 Současná situace ve vzdělávání dětí se SVPU v ZŠ 1 Psychorelaxační cvičení pro děti mladšího školního věku 2 Vybrané kapitoly z astronomie a astrofyziky 1 Ekologický školní projekt 2 Současné trendy ve výuce přírodopisu 1 Rozvoj paměti 2 Základy práva v činnosti vedoucích ŠD 1 Zdobíme velikonoční kraslice 1 Zájmová činnost pracovní 1 III. Kvalifikační studium Dva učitelé si na PF doplňují kvalifikační vzdělání kvalifikačním studiem. IV. Funkční studium ředitele školy Ředitel školy absolvuje funkční studium na PF UK. 6. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 20

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více