1. Vzdělávací program a nabídka školy Vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vzdělávací program a nabídka školy. 1.1. Vzdělávací program"

Transkript

1 1. Vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Vzdělávací program Škola pracuje podle vzdělávacího programu Národní škola. Výuka podle tohoto programu probíhala šestým rokem. Program poskytuje široký prostor pro tvorbu učebních plánů školy a také pro sestavování tématických plánů pro jednotlivé předměty, protože jeho kmenové učivo (osnovy) jsou ve většině předmětů pojaté velmi rámcově. Tím je dána každému vyučujícímu dostatečná možnost pro samostatné a tvořivé zpracování obsahu výuky a pro realizaci vlastního pojetí předmětu. Tato skutečnost ale přináší na stranu druhou: - větší odpovědnost učitele za obsah výuky - větší nároky na tvořivost učitele při koncipování tohoto obsahu - vyšší nutnost spolupráce mezi učiteli - posílení významu funkce vedoucího učitele a předsedy odborné komise. Vzhledem k výše uvedenému jsou pro učitele také často vodítkem a inspirací osnovy ostatních vzdělávacích programů (například v oblasti volitelných a nepovinných předmětů) a ostatně i původní osnovy. Povinné učivo je ve vzdělávacím programu Národní škola plánováno v některých předmětech pozvolněji, než je tomu například ve většinovém programu Základní škola, takže výstup po některých ročnících se mírně liší. Je tomu tak zcela záměrně, protože cílem je co nejvíce přiblížit obtížnost témat věku dětí, nezatěžovat je předčasně nedůležitými poznatky a hlavně získat tak časový prostor ve výuce na modernější formy a metody práce, na dosažení lepšího pochopení základních problémů učiva, na dostatečné procvičení, na to, aby žáci získávali důležité kompetence. Program ale plně respektuje Standard základního vzdělávání, kde je předepsáno rozložení učiva na 1.stupeň a 2.stupeň a samozřejmě výstup po 9.třídě je z hlediska povinného učiva také dodržen. Nejpodstatnější je ale skutečnost, že Národní škola dává učiteli velkou volnost v rozhodování, do jaké hloubky v rámci jednotlivých témat půjde a výsledný objem probraného učiva tak někde může být daleko větší, než v jiných programech. Záleží samozřejmě na situaci v dané třídě a na předpokladech jednotlivých žáků. Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení na střední školy a srovnávacích testů (viz další kapitoly) lze předpokládat, že program Národní škola poskytuje žákům ve srovnání s jinými vzdělávacími programy dostatečné vzdělávací možnosti. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali prostřednictvím mateřských škol nebo v rámci zápisu podrobnou informaci o vzdělávacím programu, o jeho východiscích a cílech. Výstup po 5.ročníku Národní školy obsahuje veškeré učivo, které je předepsáno jako závazné ve Standardu základního vzdělávání (a tímto dokumentem by se také měly řídit střední školy při sestavování přijímacích zkoušek). Zvyšovat objem učiva v rámci výuky nelze, vzhledem k potřebám a zájmům všech žáků, kteří o studium na osmiletých cyklech nemají zájem. Učitel však může učivo prohloubit pro zájemce a poskytnout jim 1

2 poradenskou pomoc pro úspěšné složení zkoušek. Je však třeba vzít v úvahu, že studium na osmiletých gymnáziích je určeno pouze nejtalentovanějším dětem a také to, že odpovědnost za přípravu na přijímací zkoušky mají v tomto případě především rodiče a sami žáci. Nicméně vedení školy navštívilo v tomto roce třídní schůzky všech 5. tříd a informovalo rodiče o problematice přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Rodiče byli ujištěni, že z hlediska tématického bude veškeré učivo s dětmi probráno, že učitelé poskytnou zájemcům o studium pomoc a že škola si provedla důkladnou analýzu obsahu učiva, resp. odlišností Národní školy od ostatních programů. Program Národní škola je k žákům (především 1.stupně) vlídnější tím, že postupuje v učivu pozvolněji a dbá na zásadu věkové přiměřenosti. V programu však není nijak řešena otázka náročnosti školní práce (vyjma zásady nepřetěžování dítěte), ta je věcí učitele a jeho individuálního přístupu k žákovi Učební plány (Pozn.: Učebním plánem rozumíme stanovení konkrétních týdenních počtů hodin pro jednotlivé předměty.) Učební plány 1.stupně sestavují třídní učitelé a schvaluje vedení školy. Učitel má v rámci daného rozpětí poměrně velký prostor přizpůsobit plán situaci v konkrétní třídě, schopnostem a zájmům žáků. Plán musí být sestaven na celé pětileté období. Učební plány 2.stupně sestavuje vedení školy na základě situace v jednotlivých ročnících a třídách, profilace školy, dislokace úvazků a finančních možností školy. Nedostatek finančních prostředků blokuje významným způsobem tvorbu učebního plánu ve smyslu využití možností, které Národní škola poskytuje. Zatím není možné rozvinout potřebným způsobem oblast volitelných a nepovinných hodin a vyjít tak lépe vstříc potřebám, schopnostem a zájmům jednotlivých žáků. Volitelné předměty jsou soustředěny do 8. a 9.ročníku a pro jejich koncepci platí následující zásady: - nabídka by měla obsahovat předměty s různou studijní náročností - každý žák by měl mít v případě zájmu možnost navštěvovat předmět Práce s počítačem - nabídka zachovává možnost dvouletých programů. Nepovinné předměty a hodiny nemohou být v současné finanční situaci zřizovány ve větším množství, škola se je však snaží nahradit systémem zájmových kroužků. Jako jediný nepovinný předmět bylo zřízeno matematické praktikum pro 9. ročník, kde se žáci připravovali na přijímací zkoušky. Konkrétní podoba učebních plánů 1. a 2.stupně je uvedena v přílohách č.1 a č.2. V každém ročníku 2.stupně (s výjimkou 7.) pracovala jedna třída se speciálním učebním plánem rozšířenou výukou českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. tento 2

3 učební plán je MŠMT schvalován jako experimentální. Tento učební plán je v příloze č.3 a přílohou č.4 je kopie posledního souhlasu MŠMT s realizací tohoto experimentu Třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a výtvarné aktivity školy S výjimkou 7.ročníku probíhala vždy v jedné třídě každého ročníku 2.stupně výuka podle učebního plánu, uvedeného v příloze č.3. Jedná se o tzv. třídy se zaměřením na rozvoj tvořivosti a je zde oproti běžnému učebnímu plánu rozšířena výuka českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Pro zájemce je podrobnější informace o koncepci těchto tříd uvedena v příloze č. 6. Práci těchto tříd v uplynulém školním roce lze hodnotit jako úspěšnou. Žáci 9.ročníku se ve většině případů bez problémů dostali na vybrané střední školy, někteří již v předkole na školy s uměleckým zaměřením, na základě talentových zkoušek (4 žáci). Na gymnázia bylo přijato 10 žáků (z 27), 15 žáků na SOŠ (z toho zmínění 4 na školy s uměleckým zaměřením) a 2 žáci na SOU. Z celkového počtu 27 žáků se 25 dostalo na vybranou školu v 1. nebo 2.termínu. Pokud vykonávali přijímací zkoušky, umístili se vždy velmi dobře, kromě jediné výjimky v první polovině přihlášených žáků. Také v testech KALIBRO žáci těchto tříd uspěli většinou velmi dobře (viz příloha č. 10). Podstatnější ale je skutečnost, že se velmi úspěšně a aktivně zapojovali do nejrůznějších aktivit, soutěží a školních nebo třídních projektů. Také absolventské práce 9.ročníku měli velmi dobrou úroveň. Rodiče žáků tvořivých tříd vyjádřili v anketách vysokou míru spokojenosti se školou, ocenili práci třídních učitelů (kteří se nejvíce podílejí na realizaci koncepce těchto tříd) a významné je také to, že právě rodiče v těchto třídách jsou často velmi aktivními partnery školy a poskytují důležitou zpětnou vazbu. V příštím školním roce otevírá škola další 6. třídu. Protože zájem opět převýšil kapacitu této třídy, začátkem června proběhlo přijímací řízení. Z přihlášených 38 žáků bylo vybráno na základě výsledků v testech tvořivosti 22. Tyto třídy jsou vždy intenzivně zapojeny do různých aktivit školy ve výtvarné oblasti. V tomto ohledu ale samozřejmě nejsou jediné. I řada dalších tříd a mnoho dětí se na těchto aktivitách podílí. Významnou akcí je každoroční výstava výtvarných prací na půdě školy. Řada žáků své výtvarné zájmy realizuje v kroužcích Ekologické a přírodovědné programy Druhou profilační oblastí školy jsou aktivity týkající se ekologické výchovy a přírodovědného poznávání vůbec. V oblasti přírodovědných projektů škola řadu let spolupracuje s ekologickým sdružením TEREZA, které připravuje různé programy pro školy. Projekty učí děti všímat si dění kolem sebe, vnímat ekologické souvislosti, vyhledávat a zpracovávat informace, provádět vlastní měření a z výsledků vyvozovat závěry. Letos některé třídy prvního i druhého stupně navštívily též středisko TEREZY (spolupráce s tímto sdružením a práce na projektech byly dokonce zachyceny v pořadech, natočených Českou televizí). 3

4 Letos škola velmi úspěšně prezentovala své přírodovědné projekty na semináři, který organizovala PF UK pro pedagogy, studenty, zástupce MŠMT a dalších institucí. Seminář se konal na téma projektová výuka v environmentální výchově. V minulých letech se škola zapojila do následujících projektů: Přehled realizovaných projektů s ekologickým zaměřením k GLOBE LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE KYSELÉ DEŠTĚ OZON ENERGIE (Posviťme si na úspory) VŠEHO S MÍROU EKOŠKOLA MALÝ ENERGETICKÝ AUDIT Kromě účasti v těchto projektech se škola věnuje přírodovědné oblasti i dalšími formami a metodami: - jako volitelný předmět byl otevřen chemicko biologický seminář, kde si žáci prohlubují a rozšiřují přírodovědné znalosti - všemi vyučujícími je kladen důraz na laboratorní práce a praktická cvičení, při výuce je využívána nadstandardní vybavenost učebny i kabinetu (mikroskopická technika, kamera, videoprojekce, literatura atd.) - každoročně je otevírán chovatelský kroužek, jehož činnost rozvíjí přírodovědné a ekologické vzdělání žáků, kteří se mj. pod vedení učitele starají o chov terarijních živočichů, získávají o nich konkrétní informace a seznamují se prakticky se způsobem jejich života, vzhledem, chováním apod. (v učebně biologie mají žáci možnost pozorovat řadu druhů plazů i některých dalších skupin) - řada žáků 9. ročníku si zvolila přírodovědné téma i v rámci absolventských prací (většinou šlo o téma Živly na planetě Zemi, jedna žákyně vynikajícím způsobem zpracovala téma o obojživelnících a rozmnožování živočichů) - některé třídy se zabývaly zpracováním samostatných projektů s přírodovědným zaměřením nebo se zúčastnili celoškolního tématu O mé rodině a jiné zvířeně (viz kapitola 2.1.) 4

5 1.5. Výuka cizích jazyků Ve škole je dosud vyučován (v rámci učebního plánu) pouze jeden cizí jazyk angličtina. Kromě výuky, kterou provádějí učitelé školy (ať už jde o hodiny nepovinné, volitelné nebo povinné), zde probíhá ještě nadstandardní výuka prováděná soukromou jazykovou školou (placené hodiny). Povinná výuka Pokud jde o povinnou výuku, 99 % žáků, resp. jejich rodičů, volí od 4.ročníku jazyk anglický. Zájem o jiný jazyk je vždy pouze výjimečný a nelze proto otevřít výuku v samostatné skupině. Povinná výuka začíná ve 4.ročníku a je vždy 3 hodiny týdně. Od 4. ročníku je výuka organizována ve skupinách podle dosavadních znalostí jazyka - skupina pokročilých a skupina začátečníků. Od 5. ročníku je možné oddělit skupinu více a mírně pokročilých. Přechod mezi skupinami je možný po domluvě učitelů vždy na konci pololetí. Ve skupinách jsou žáci z různých paralelních tříd v ročníku. K výuce jsou používány české nebo originální anglické učebnice. To si volí vyučující podle možností a dovedností žáků. Jsou rovněž využívány pracovní sešity a další didaktické a audiovizuální pomůcky včetně výuky na počítačích. Z doprovodných a rozvíjejících aktivit lze uvést například návštěvu divadelního představení v anglické verzi nebo návštěvu kanceláře British Council, kde se žáci mj. seznámili s požadavky na získání certifikátu po absolvování ZŠ. Volitelné hodiny V 8.a 9. ročníku je možnost volby volitelného předmětu Cvičení z Aj s jednohodinovou týdenní dotací. Tento předmět si zvolilo 80 % žáků. V tomto předmětu se žáci kromě velmi nutné konverzace věnují také prohlubování učivu o gramatice, reáliím, ale také soutěžím apod. Zvolení této formy mělo mezi žáky opět velký ohlas, neboť byly v 8. ročníku otevřeny 3 skupiny tohoto volitelného předmětu a v 9. ročníku 4 skupiny. Nepovinné hodiny Ve 3. ročníku je anglický jazyk vyučován v nepovinných hodinách (2 hodiny týdně), a to pro úplné začátečníky, kteří nemají větší problémy ve zvládání jazyka mateřského. Vzhledem ke stabilnímu zájmu rodičů o zavedení druhého cizího jazyka byl proveden průzkum zájmu v 6. ročníku z nabízených jazyků si nejvíce rodičů zvolilo jazyk španělský a německý. Od školního roku 2003/2004 škola proto zajistí výuku nepovinných předmětů pro 7. ročník španělštinu a němčinu (2 hodiny týdně). Nadstandardní výuka placené hodiny 5

6 Tato forma je v naší škole organizována již několik let společností LINQUA NOVA, která zajišťuje placenou výuku od 1. do 3. třídy. Je to výuka dobrovolná, podle zájmu žáků a rodičů. Škola spolupracuje s touto organizací při tvorbě rozvrhů a umožňuje výuku ve svých prostorách. Žákům, kteří získají v těchto kurzech již určité znalosti, nabízí pak škola možnost začít od 4.ročníku ve skupině pokročilých a koordinuje se soukromou školou návaznost učiva. V rámci zájmové činnosti se opět po roční přestávce začal vyučovat německý jazyk Výchova k zdravému životnímu stylu, podpora zdraví ve škole Toto téma, kterému škola věnuje mimořádnou pozornost, je ve vzdělávacím programu Národní škola zpracováno samostatně, vyučující jej však rozpracovávají do svých tématických plánů jednotlivých předmětů. Nejvíce se mu věnují v předmětech jako je občanská a rodinná výchova, přírodopis, tělesná výchova, na 1. st. pak prvouka a přírodověda. Související problematika však zasahuje i do předmětů ostatních. V květnu proběhl tradiční Den zdraví, který je celoškolní aktivitou a byl tentokrát směřován převážně k ekologické problematice, protože žáci sledovali stav životního prostředí v povodněmi zasažené oblasti a v chráněných oblastech Prahy 6. Každá třída vyrazila na celodenní práci do vybrané lokality a zpracovala pak prezentaci této své činnosti a výstupy z ní. Nejlepší třídy byly za svůj výkon odměněny nikoli sladkou odměnou, ale bedničkami s ovocem. Letos poprvé žáci 8. ročníku zpracovávali samostatnou práci na téma zdraví a zdravý životní styl. Tuto formu bychom rádi zavedli do budoucna jako pravidelnou právě pro 8. ročník. Žáci by tak měli zhodnotit znalosti a zkušenosti, které během předcházejících let školní docházky k tomuto tématu nasbírali a také by to pro ně představovalo jakousi přípravu na absolventskou práci v 9. ročníku. Za zvláštní zmínku stojí seminář pro 9. ročník z oblasti sexuální výchovy se známým sexuologem MUDr. Radimem Uzlem. Beseda měla neobyčejný úspěch, žáci zvládli diskuzi na vysoké úrovni. 2. Další metody a formy výchovně vzdělávací činnosti (přesahující a doplňující rámec běžné výuky) V této kapitole jsou zmíněny různé činnosti a akce školy, které doplňují běžnou předmětovou výuku a které velmi často spojují více oborů, tj. integrují v sobě obsah více předmětů. Většinou zahrnují také složku výchovnou a slouží především jako motivační prvek v systému výchovně vzdělávací práce školy Projektové vyučování a integrace předmětů V některých třídách úspěšně probíhala vzdělávací činnost formami, které jsou preferovány ve vzdělávacím programu Národní škola a které spočívají v integraci obsahu 6

7 více předmětů. Některé projekty se odehrávají ve školách v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v řadě případů je projektové vyučování realizováno i ve škole, někdy prostupuje určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze označit jako celoškolní (i když se práce v nich samozřejmě neúčastní všichni žáci školy). V závěru 9.třídy žáci prokázali své schopnosti pracovat touto formou zpracováním absolventské práce (viz bod 6.5.). Celoškolní projekty: 1) O mé rodině a jiné zvířeně V tomto tématu, které převzalo titul knihy Geralda Durrella, se měli žáci soustředit na různá zvířátka, která se vyskytují v jejich domácnostech, a to jak ta záměrně chovaná, tak ta většinou nechtěná, která se v bytech vyskytují. U chovaných živočichů bylo možné se soustředit na zásady jejich chovu, jak se o ně jednotliví členové domácnosti starají, jak zvíře ovlivňuje chod domácnosti a život rodiny, biologické poznatky, historii chovu daného druhu apod. Projekt zpracovává třída jako celek a je nutné se dohodnout tak, aby všichni nepopisovali např. psa, tj. aby třída sestavila práci s co nejširším spektrem živočichů. Kromě chovaných zvířátek se žáci mohli věnovat dalším zoologickým objektům v domácnostech tzv. synantropním druhům, tj. těm, kteří svůj život spojují s blízkostí člověka (v bytech např. pavouci, rybenky) nebo i různí parazité (např. roztoči). 2) Historie, současnost (a budoucnost?) pražské dopravy Téma dnes vysoce aktuální, mělo být pojato také z historického hlediska jaké způsoby dopravy se používaly v minulosti, kdy se objevily první tramvaje, jak bylo stavěno metro apod. Dále se žáci mohli například věnovat současným problémům a úvahám o jejich řešení, popisovat nebo i malovat své vize budoucnosti. Přehled projektů tříd: Vždy se jedná o dlouhodobé projekty, které jednotlivé třídy 1 i 2. stupně vytvářejí v rámci výuky některého předmětu několik hodin popř. i v mimoškolních činnostech. Krtek a jeho kamarádi byl celoroční projekt žáků 2.B, který pro ně připravila třídní učitelka. Krtek připravoval pro žáky po celý školní rok úkoly, které pak museli žáci plnit v jednotlivých předmětech ale také např. v ŠvP nebo při školních soutěžích. Rýmy naší třídy s ilustrací pro legraci je projekt žáků 2.A. Žáci se přímo podílejí svými verši a obrázky na ilustraci časopisu Zpravodaj pro SOS vesničky. Vždy se účastní všichni žáci, kilustraci jsou pak vybrané obrázky vždy dvou žáků. 7

8 Rybník je celoroční projekt žáků 7.B v rámci učiva přírodopisu. Žáci tak např. pozorovali život rybníka, živočichy a rostliny, které v něm žijí. Dále se seznámili se stavbou částí těl některých nižších organismů ale také např. pozorovali vnitřní stavbu kapra obecného. Projekt bude pokračovat i v8. ročníku a to i v hodinách chemie. Naši slavní předci projekt žáků 4.B. V rámci výuky se žáci blíže seznámili s některými osobnostmi z českých dějin a to v učivu hned několika předmětů. Součástí byla i soutěž o sestavování portrétu osobnosti formou puzzle. Výsledkem byly shromážděné informace o osobnostech a také zpracování podobizny, ať už formou výkresu, nebo busty zhotovených v hodinách výtvarné nebo pracovní výchovy. Daktyloskopické znaky je projekt žáků tříd, kteří v hodinách vlastivědy a občanské a rodinné výchovy pozorovali otisky prstů ruky a nohy. Vzniká zajímavý materiál zpracovaný elektronicky, který bude dále rozpracován v příštím školním roce v hodinách přírodopisu na 2. stupni. Jaro je jedním z projektů zpracovaných při pobytu ve škole v přírodě žáky 3.A. Žáci se stali lovci beze zbraní a různými způsoby zachytávali probouzející se krkonošskou přírodu ze zimního spánku. Jižní Čechy další projekt z této skupiny se zabývá regionalistikou okresu Jindřichův Hradec. Jeho autory jsou žáci 6.C, kteří se zaměřili na historická a geografická fakta této lokality. Ty využili i pro dramatickou svoji tvorbu, např. renesanční den, den jako ryba, hra na osobnosti. Herbář projekt žáků 4.B v rámci výuky přírodovědy se zabývá sběrem a ukládáním rostlin, které se vyskytují v okolí naší školy. Cílem je i přesná práce s přírodním materiálem a osvojení si těchto návyků a pracovních postupů. Voda - projekt žáků 2.B je zaměřen na prvoučné učivo o neživých přírodninách, které nás obklopují a které jsou nezbytné pro náš život. Žáci pozorovali různé typy vody a její vlastnosti ale také sílu, kterou vodní živel má povodeň ve Stromovce, nákresy, pokusy Oblasti ČR zeměpisný projekt žáků 8.A. Žáci shromáždili zajímavé informace z mnoha oblastí ČR. Praha v roce 2003 projekt žáků 8.B. Cílem zeměpisného projektu bylo shromáždit aktuální informace o hlavním městě a postavit je do kontextu s historickými, kulturními a společenskými událostmi, které v letošním roce probíhají VANDR 2003 Škola uspořádala již sedmý ročník této netradiční soutěže pro třídy základních škol Prahy 6. Letošním tématem bylo Objevy, které měnily svět. Soutěž Hravý vandr školou vytvořili učitelé ve snaze vyplnit mezeru v množství soutěží a přehlídek - tato akce není zaměřena na určitý předmět nebo oblast činnosti, ale soustřeďuje se na 8

9 specifickou schopnost dětí - tvořivost. Je samozřejmé, že výkony v této oblasti je velmi obtížné porovnávat, ale hlavní cíl nebyl sestavení žebříčků, ale vytvoření příležitosti, aby děti mohly uplatnit svůj talent a své schopnosti a prožít přitom zajímavý a příjemný den. Název soutěže je odvozen od jejího průběhu - plnění jednotlivých soutěžních úkolů je propojeno putováním po naší škole, přetvořené podle tématu daného ročníku. Tak jako se tvořivost může projevovat ve všech oblastech a formách lidské činnosti, setkají se i děti s různě zaměřenými úkoly z oblasti výtvarné, dramatické, jazykové, přírodovědné atd. K jejich řešení použijí jistě i mnohé poznatky, se kterými se dosud ve škole setkaly, vždyť tvořit nelze z ničeho. Nezanedbatelnou roli hraje při práci soutěžících hrát jejich schopnost spolupracovat ve skupině. Ještě několik slov k objasnění ústřední myšlenky soutěže: Lidské myšlení se může pohybovat v různých rovinách. Nemusí to být vždy jen logika a racionálnost, jak jsme většinou zvyklí uvažovat. Pozorovanou situaci, jev či předmět lze popsat různými způsoby, vyjádřit stav nebo vztah či poznatek o nich a takto proniknout hlouběji do jádra zkoumaného. Lidé však obvykle inklinují k přenášení jednoho vzoru myšlení na různé situace. K myšlení však patří rovněž i nápaditost, neotřelost přístupu, improvizace, nadšení, nekonvenčnost. To jsou prvky tvořivého myšlení, které je právě nástrojem, jak se nebezpečí navyklého mechanistického přístupu vyvarovat. Účast byla i tentokrát pravidly omezena na 2 družstva za školu, zúčastnilo se 12 čtyřčlenných družstev z 6 škol. Naše škola si i tentokrát vedla výborně a jedno ze dvou družstev získalo 1.místo Kulturní aktivity Výstava výtvarných prací - tato tradiční akce se tentokrát uskutečnila začátkem února. Měla výbornou úroveň a těšila se značnému zájmu žáků i jejich rodičů. Výstava je pro děti každoročně velkou příležitostí prezentovat výsledky své práce ve výtvarné oblasti a samotná její příprava a konání jsou významným motivačním prvkem. Půdní prostory jsou k tomuto účelu ideálním prostředím a dodávají akci specifickou atmosféru. Otevření výstavy předcházela módní přehlídka. Divadelní představení - konala se jak v čase předvánočním, tak v červnu v rámci tradiční školní přehlídky jevištní tvorby Sportovní aktivity Sportovní činnost dětí se nejlépe promítá v přehledu účasti školy v soutěžích (viz bod 13). Škola však pořádá i některé další akce k programu na hřišti viz bod 17.1., dále proběhly v závěru roku také sportovní dny pro 1. a 2. stupeň školy. Ve 3. i 4. ročníku absolvovali žáci plavecký výcvik, v 7. ročníku lyžařský kurz. Jako nadstandard pořádala škola i tentokrát výběrový lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníku. 9

10 Sportovním aktivitám se žáci také věnují na školách v přírodě. Snahou školy je zřizovat maximum zájmových kroužků s tělovýchovným nebo sportovním zaměřením, i když poptávka ze strany rodičů i dětí stále vysoce převyšuje nabídku a dané možnosti (limitem je především nedostatek vedoucích). Někteří žáci také dosahují pozoruhodných sportovních úspěchů ve své mimoškolní činnosti a tím vlastně velmi dobře reprezentují i svoji školu. Za zmínku stojí především úspěch čtyř žáků, kteří se věnují zajímavému a netradičnímu sportu curlingu a dosáhli vynikajícího výsledku získali bronzové medaile na Mistrovství ČR juniorů Využívání knihovny Škola vlastní moderně vybavenou knihovnu, s multimediálním počítačem (je zde např. encyklopedie Diderot, literární slovník apod.) a přístupem k internetu. Každoročně škola investuje značné finanční prostředky do nákupu nových titulů (letos Kč) a žáci tak mají poměrně bohaté možnosti, jak zlepšovat své čtenářské dovednosti, získávat zajímavé a napínavé knížky, vyhledávat informace nebo zpracovávat úkoly z jednotlivých předmětů. Stále větší počet žáků 2. stupně využívá knihovnu jako zdroj informací shánějí literaturu k referátům, samostatné práci, projektům atd. V beletrii se rozšířil žánr fantazy literatury - pro nákup byla použita i část peněz získaných sběrem papíru, na základě volby dětí. Počet čtenářů je přibližně stejný jako v loňském roce (pohybuje se kolem 300 dětí), nový příliv je vždy od října do ledna ze tříd. Část žáků pobývá v knihovně také z důvodů duševní relaxace a přicházejí si sem o přestávkách číst svoji oblíbenou knihu Využívání informačních a komunikačních technologií V uplynulém školním roce škola i přesto, že nebyla zapojena do programu INDOŠ, zaznamenala dynamický rozvoj ve vybavení i využití výpočetní techniky. Z hlediska technického vybavení nutno zmínit zejména rozšíření počítačové sítě do učebny chemie, kde byl instalován i datový projektor s možností přenosu do počítačové učebny rozšíření počtu stanic ve sborovně pro potřeby učitelského sboru rozšíření sítě do kabinetů ve druhém patře (zatím pouze kabeláž) doplnění počtu stanic v učebně na 15 vybavení učebny barevnou laserovou tiskárnou s podporou tisku vysvědčení Co se týče softwarového vybavení, zde škola dlouhodobě spolupracuje zejména s firmou Terasoft. Instalovaný software pro podporu výuky jednotlivých předmětů pokrývá většinu požadavků učitelů a je dle jejich přání průběžně aktualizován. V průběhu prázdnin bylo dokončeno sjednocení operačních systémů na stanicích tak, aby byly 10

11 kompatibilní uživatelské profily na celé síti a bylo tak dosaženo maximální přenositelnosti nastavení a uživatelského komfortu. Z důvodu úspory finančních prostředků realizujeme experiment s instalací OpenOffice CZ místo dosavadního MS Office 97. Nedostatek finančních prostředků na nákup systémového ( nevýukového ) softwaru zůstává jedním ze základních problémů, se kterými se škola potýká. Během minulého školního roku byl rovněž dokončen přechod na kompletně elektronickou evidenci žactva a klasifikace včetně tisku vysvědčení. Od nového školního roku již všichni třídní učitelé budou používat databázi v elektronické podobě. Trvá také snaha aktivněji zapojit jednotlivé učitele do běžného použití výpočetní techniky pro přípravu testů, elektronickou komunikaci s rodiči apod. V oblasti výuky výpočetní techniky trval zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, kde byl v devátých ročnících poprvé realizován experiment se zpracováním závěrečné práce na téma Jak si představuji využití výpočetní techniky v dalším životě. Stejně tak mnohé dovednosti, které žáci v tomto předmětu získali, využili při zpracování své absolventské práce. Některá zpracovaná díla jsou tak nejen ukázkou toho, co všechno již děti jsou schopny vytvořit, ale i toho, jak jim může počítač pomoci při reálném ztvárnění jejich myšlenek a schopností. Počítače jsou využívány i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, jako jsou například sportovní den, šachový turnaj apod. Škola rovněž nabídla počítačové kroužky se zaměřením jak na základní ovládání počítače, tak i pokročilejší zvládnutí výpočetní techniky včetně základů programování. Všichni žáci druhého stupně a vybraní žáci prvního stupně mají k dispozici vlastní uživatelské jméno, ovou adresu a prostor pro ukládání svých soukromých dat. Škola má neomezený přístup k Internetu přes pevné připojení rychlostí 192 Kb/s, což umožňuje bezproblémové využívání většiny webových služeb současnosti. Přesto do budoucna uvažujeme o navýšení této rychlosti v souvislosti se zobrazováním video či audio datových proudů pro podporu výuky v jednotlivých předmětech. Celkově lze říci, že i přes skromný objem finančních prostředků, které škola může na vybavení, provoz a rozvoj ICT technologií alokovat, splňuje stávající stav potřeby výuky velmi dobře a nabízí svým uživatelům v podstatě téměř vše, co současný stupeň rozvoje informačních a komunikačních technologií v nasazení pro běžnou praxi může poskytnout Školy v přírodě Výjezdů do škol v přírodě se zúčastnilo 19 tříd naší školy, pouze dvě třídy 2. stupně neabsolvovaly žádný pobyt. Celkem bylo uskutečněno 15 výjezdů, pouze 1 do státního (resp. krajského) objektu, ostatní do objektů soukromých. Školy v přírodě jsou velkým přínosem pro žáky i učitele. Pobyt ve zdravém prostředí, které vhodně volí třídní učitelé, má příznivý vliv na zdravotní stav žáků. Nesporný je také fakt utváření sociálních vztahů ve třídách, upevňování vazeb v kolektivech tříd, rozvoj komunikačních dovedností žáků. Učitelé pak mají jedinečnou možnost pozorovat a poznávat své žáky při skupinové i individuální práci, sledovat vlastnosti a povahové rysy žáků, mohou se přímo podílet na utváření sociálních vazeb v kolektivu. Výuka je organizována podle zvláštního rozvrhu upraveného ke konkrétnímu pobytu ve ŠvP. Dochází při ní k praktickému doplnění teoretických poznatků získaných ve škole 11

12 v Praze, to hlavně v přírodovědných předmětech. Výuka bývá často koncipována jako projektové vyučování. Toto probíhalo v 8 třídách 1. i 2. stupně. Hodnocení uskutečněných výjezdů do ŠvP ze strany pověřených vedoucích výjezdů bylo vždy pozitivní. Kladně bylo hodnoceno ubytování, stravování i doprava. Při všech pobytech nenastaly žádné vážné úrazy ani zdravotní komplikace. Vedení školy bude spolu s učiteli hledat možnosti více využívat objekty státních ŠvP. Hodnocení těchto akcí je ze strany rodičů i dětí tradičně vysoce pozitivní, což se projevuje i v anketách (viz příloha č. 8). I v tomto roce byly poskytovány z fondu SPŠ finanční příspěvky rodinám v sociální tísni, aby se co nejvíce dětí mohlo pobytu zúčastnit Česko ruská matematická olympiáda V tomto roce jsme absolvovali zcela unikátní kontakt se zahraničím, protože školu navštívili žáci až z dalekého Jekatěrinburgu (Rusko) a společně jsme uspořádali soutěž v matematice. Z ruské strany je zájem o pokračování kontaktů a o uspořádání soutěží i v dalších oblastech, cca 2 x ročně Vyučování mimo školu (nebo ve škole jinak) Řada učitelů se neomezila při výuce na prostory školy a vyrážela s dětmi do nejrůznějších míst, která často poskytují daleko lepší podmínky pro získávání znalostí, dovedností, zkušeností v rámci některého tématu osnov a hlavně umožňují vytváření vazeb mezi teorií a praktickým životem. Žáci tak absolvovali nejrůznější exkurze, kulturní události, poznávací vycházky a výlety apod. Na tomto prostoru nelze vyjmenovat všechny tyto akce, uvádíme pouze některé příklady: 1. Výlety 6.C Žleby třídní výlet 2.B Slapy třídní výlet 2.B, 4.B Jičín třídní výlet 3.A + 3. C Cheznovice u Rokycan víkend, turistický výlet 4.A, 7.B Liberec prohlídka města, aquapark 5.B Přerov nad Labem skanzen v přírodě 4.A Holany u České Lípy třídní výlet 2.B Jablonec nad Nisou muzeum skla a bižuterie ŠD Kouřimský skanzen 2. Exkurze 6.AB 9.AB 8.AB 9.AB exkurze v knihovně exkurze v knihovně Národní muzeum prohlídka s odborným výkladem k historii Národní muzeum mineralogické sbírky 12

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Vzdělávací program a profilace školy 1.1.1. Vzdělávací program V současné době škola vyučuje podle vzdělávacího programu Národní škola, který má řadu specifik oproti ostatním

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2006-2007 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2006-2007 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 5

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace verze: srpen 2007 KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA: Od pradávna byl křišťál

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č. j. : 305/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Projednána

Více