ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013"

Transkript

1 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů 03. Finanční majetek 04. Účty 05. Úvěry 06. Pohledávky 07. Závazky 08. Majetek města, inventarizace majetku 09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob 10. Výsledek hospodaření 11. Dluhová služba 12. Výsledek přezkoumání hospodaření 13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob 14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov 15. Finanční kontrola 16. Přílohy Zpracovala: Bc. Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru Zveřejněno od do. Projednáno finančním výborem dne. na. zasedání, č. usnesení. Projednáno radou města dne. na.. schůzi, č. usnesení. Projednání zastupitelstvem města dne na.. zasedání, č. usnesení.. Vyjádření zastupitelstva města - Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do na sekretariát MěÚ Jiříkov nebo ústně dne na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které bude závěrečný účet projednávat. Miroslav Horák místostarosta města Michal Maják starosta města

2 2 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů a) Rozpočet a rozpočtová opatření Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2013 schváleného dne na 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, č. usnesení 325/2013, bod 4). Od hospodařilo dle rozpočtového provizoria na rok 2013, schváleného dne na 198. Zasedání, č. usnesení 293/2012, bod 2). Rozpočet byl upraven 19 rozpočtovými opatřeními, které rozpočet navýšily v příjmové části o ,47 Kč, ve výdajové části o ,47 Kč, bylo sníženo financování o ,- Kč. V průběhu roku 2013 tedy Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 7 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 12 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k rozpočtovaná výše příjmové části ,47 Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu ,47 Kč, financování ve výši ,- Kč. b) Plnění rozpočtu příjmů upravený rozpočet skutečnost 1. daňové příjmy ,- Kč ,68 Kč 99,68% (z toho: daně ve výši ,23 Kč, tj. 94,94 % schváleného rozpočtu a 99,91% upraveného rozpočtu poplatky ve výši ,45 Kč, tj. 107,72 schváleného rozpočtu a 97,09% upraveného rozpočtu) 2. nedaňové příjmy ,- Kč ,08 Kč 96,67% (z toho: ,71 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 99,97% ,- Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 100,21%, ,- Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 99,98%, ,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,42%, ,- Kč pronájem hrobových míst, plnění na 100%, ,- Kč přijatá plnění pojišťovnou, plnění na 99,72%, ,50 Kč přijaté náhrady zneškodňování kom. odpadu, plnění na 99,85%, ,77 Kč příjmy z úroků, plnění na 88,67%, ,- Kč odvody školských příspěvkových organizací, plnění na 98,89%, ,- Kč sponzorské dary, plnění na 98,30%, ,- Kč přijaté pokuty, plnění na 98%, ,10 Kč ostatní příjmy, např. poplatky knihovně, splátky půjček, přijaté nekapitálové příspěvky a další drobné příjmy), 3. kapitálové příjmy ,- Kč ,- Kč 98,99% (z toho: ,- Kč prodej pozemků, plnění na 98,97%, 1 700,- Kč prodej nemovitostí, plnění na 100%, 9 000,- Kč prodej hasičského vozidla, plnění na 100%) 4. dotace ,47 Kč ,45Kč 99,88% (z toho: ,- Kč na výkon státní správy, ,81 Kč volby prezidenta ČR,

3 ,- Kč volby do Poslanecké sněmovny ČR, ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti, ,- Kč 5 domácností, ,- Kč odstranění povodňových škod občané, ,- Kč odstranění povodňových škod SDH, ,50 Kč odstranění povodňových škod město, ,- Kč akceschopnost SDH, ,14 Kč I. etapa chodník Filipovská, Březinova, ,- Kč ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení energetické náročnosti, ,- Kč ĆOV a kanalizace pozastávka, - dotace provozní ve výši ,31 Kč, dotace investiční ve výši ,14 Kč). příjmy ,47 Kč ,21 Kč 99,27% provozní příjmy pro město: provozní příjmy pro příspěvkové organizace: kapitálové (investiční) příjmy pro město: ,07 Kč 0,- Kč ,14,- Kč Daňové příjmy tvoří 64,61% všech příjmů, nedaňové příjmy 14,47% všech příjmů, kapitálové příjmy 1,13% všech příjmů a dotace 19,79% všech příjmů. Příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit a naplnit o 20,11%, tj. o ,21 Kč (ovlivněno vyšším inkasem daní a přijetím dotací). c) Plnění rozpočtu výdajů I. hledisko třídění výdajů upravený rozpočet skutečnost 1. kapitálové výdaje ,16,- Kč ,91 Kč 90,78% 2. provozní výdaje ,31Kč ,16 Kč 90,52% II.hledisko třídění výdajů 1. skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství ,-Kč ,- Kč 2. skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - průmysl, staveb.,obchod a služby ,- Kč ,- Kč - doprava ,- Kč ,42 Kč - vodní hospodářství ,- Kč ,23 Kč 3. skupina 3 veřejné služby pro obyvatelstvo - vzdělávání ,-Kč ,64 Kč - kultura ,-Kč ,43 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,- Kč ,81 Kč - zdravotnictví ,- Kč ,94 Kč - bydlení, kom. služby, úz.rozvoj ,- Kč ,52 Kč - ochrana životního prostředí ,- Kč ,60 Kč 4. skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - politika zaměstnanosti ,- Kč ,- Kč - sociální péče a pomoc ,- Kč ,17 Kč 5. skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na kriz.stavy ,- Kč ,10 Kč

4 4 - bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč ,63 Kč - požární ochrana ,- Kč ,25 Kč 6. skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - státní správa ,- Kč ,65 Kč - finanční operace ,- Kč ,58 Kč - ostatní činnosti 4 000,- Kč 3 580,10 Kč výdaje: ,47 Kč ,07 Kč 90,56% (Zaokrouhleně ,- Kč) Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o ,40 Kč, tj. o 9,44 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o ,07 Kč, tj. o 5,77 %. Rozbor investičních výdajů: Silnice - rekonstrukce mostů ul. Pražská a Mělnická za cenu ,83 Kč, Ostatní komunikace - dopravní řešení ulic Moskevská, Svobodova, Březinova za cenu ,- Kč, realizace chodníku ul. Filipovská, Březinova za cenu ,65 Kč, chodník a cyklostezky za cenu ,- Kč, Provoz veř.silniční dopravyautobusový záliv Filipov za cenu ,- Kč, Revitalizace říčního systémuodbahnění rybníku Ostrovní za cenu ,43 Kč, Mateřská škola - výstavba nové mateřské školy za cenu ,- Kč. Základní škola - rekonstrukce základní školy za cenu ,- Kč. Knihovna Jiříkov - vybudování nové knihovny v č.p 900 za cenu ,- Kč, Ost. tělovýchovná činnostinvestiční půjčka TJ Sokol filipov ve výši ,- Kč, Využití volného času dětídětské hřiště Tylova 7 za cenu ,- Kč, Ambulantní péče snížení energetické náročnosti č.p. 730 za cenu ,- Kč, snížení energetické náročnosti č.p. 907 za cenu ,- Kč, Bytové hospodářství - rekonstrukce č.p. 3 a 4 za cenu ,- Kč, Územní plán - projektová dokumentace za cenu ,- Kč, Komunální služby - nákup sklopného valníku za cenu ,- Kč, Veřejná zeleň - rekonstrukce centra náměstí za cenu 7 260,- Kč, SDH nákup hasičské plošiny za cenu ,- Kč, Vnitřní správa - bezbariérový přístup do budovy MěÚ za cenu ,- Kč.

5 5 Plnění závazných ukazatelů Plnění závazných ukazatelů stanovených na rok 2013 viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku Rozdíl mezi příjmy a výdaji: ,14 Kč (přebytek) uprav. rozpočet skutečnost d) Financování 1. úvěry hrazené ,- Kč ,- Kč 2. finanční prostředky -změna stavu ,- Kč ,86 Kč financování ,- Kč ,14 Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši. Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku Tvorba a čerpání peněžních fondů a) Sociální fond Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 10). Uprav. rozpočet Skutečnost Výše sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč Příjmy: - převod finančních prostředků ,- Kč ,- Kč - splátky půjček ,- Kč ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč ,47 Kč Výdaje: - tělovýchovné akce 4 000,- Kč 0,- Kč - příspěvek na stravování ,- Kč ,- Kč - ostatní příspěvky ,- Kč ,- Kč - bezúročné půjčky ,- Kč ,- Kč - ošatné zaměstnanci+ uvolněný člen ZM ,- Kč ,- Kč Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč Zůstatek sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč V průběhu roku 2013 byl rozpočet sociálního fondu upraven dvěma rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 4/2012 a 11/2013. Vyúčtování sociálního fondu za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení.. b) Fond rezerv Rozpočet fondu rezerv na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 11).

6 6 Rozpočet Skutečno Výše fondu rezerv k ,- Kč ,75 Kč Příjmy: - převod z rozpočtu: 0,- Kč ,69 Kč Příjmy celkem ,- Kč ,44 Kč Výdaje: - převod na běžný účet ,-Kč ,75 Kč Výdaje celkem ,- Kč ,75 Kč Zůstatek k ,- Kč ,69 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,50 Kč (zrušení fondu pro výstavbu domova důchodců) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 1) rozhodlo převést částku ,- Kč (pozastávka ČOV a kanalizace) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 22. zasedání, č. usnesení 367/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,19 Kč (saldo hospodaření roku 2012) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 25. zasedání, č. usnesení 421/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč (na tvorbu rozpočtu 2014) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 325/2013, bod 13) rozhodlo převést částku ,75 Kč na financování výdajů rozpočtu 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výstavbu chodníku dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 3) rozhodlo převést částku ,- Kč na opravu střechy základní školy dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 4) rozhodlo převést částku ,- Kč na poskytnutí příspěvku PO Domov srdce v dlaních Jiříkov dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 27. zasedání, č. usnesení 437/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výdaje roku 2013 dle rozpočtového opatření č. 18/2013 z fondu rezerv. Vyúčtování fondu rezerv za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení...

7 7 3. Finanční majetek Ceniny Jiné běžné účty složené jistiny 04. Účty Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů ( Z toho: sociální fond fond rezerv ,- Kč ,51 Kč ,95 Kč ,16 Kč ,47 Kč ,69 Kč) ,11 Kč 05. Úvěry a) Výše nesplacených úvěrů k výstavba ČOV a kanalizace I. etapa - SFŽP 0,- Kč 2. stavební úpravy mateřské školy ,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,60 Kč b) Úhrada splátek úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,-Kč 2. stavební úpravy mateřská škola ,- Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,- Kč c) Úhrada úroků z úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,- Kč 2. stavební úpravy mateřská škola 8 698,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,86 Kč ,46 Kč 06. Pohledávky a) Odběratelé Pronájem pozemků ,- Nájemné za bytové prostory ,42 Nájemné za nebytové prostoty 4 406, ,06 Kč b) Poskytnuté provozní zálohy ,42 Kč z toho: - Benzina a.s ,- Kč - Severočeské vodovody a kanalizace,a.s ,- Kč - RWE Energie, a.s ,42 Kč - ČEZ Prodej, s.r.o ,- Kč - Energie pod kontrolou, o.p.s ,- Kč c) Daňové nedoplatky z hlavní činnosti Exekuční náklady kom. odpad 9 195,- Poplatek za komunální odpad ,36

8 8 Poplatky za psy 6 033,- Pokuty - přestupková komise ,- Pokuty - městská policie ,- Náklady řízení -přestupková komise ,- Exekuční náklady městská policie 1 500,- Kč ,36 Kč Rada města Jiříkova dne na 81. schůzi, č. usnesení 1307/2013, rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši ,- Kč). d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci ,- Kč (TJ Sokol Filipov) e) Za zaměstnanci ,-Kč ( Z toho: Půjčky ze sociálního fondu ,- Kč Stravné ,- Kč) f) pohledávky za ústředními institucemi ,14 Kč (nevyúčtované dotace I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,16 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) g) dohadné účty aktivní ,- Kč (neposkytnutá dotace na VPP na prosincové platy - plnění leden ,- Kč a za terénního pracovníka na říjnový a listopadový plat ,- Kč) Pohledávky odepsané Vývoj pohledávek viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku ,98 Kč ,98 Kč 07. Krátkodobé závazky a) Dodavatelé ,61 Kč (největší - SČVaK Teplice, a.s., Petra Basherová Jiříkov, AVE CZ s.r.o. Praha, Vodafone a.s. Praha, Pro EKO Varnsdorf, Tetelefónica Praha a.s., ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, PAVEL KOCMAN, Jiříkov, JUDr. Josef Kolka Varnsdorf) b) Zaměstnanci (doplatky mzdy za 12/13) ,- Kč c) Zúčtování s institucemi SZ a ZP (za 12/13) ,-Kč d) Jiné přímé daně (daň ze mzdy 12/13) ,-Kč e) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,08 Kč (neschválené vyúčtování dotace Povodně 2013 SDH 2 663,- Kč vratka, volby do Parlamentu ČR 4 367,94 Kč vratka, I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,14 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) f) Výnosy příštích období ,- Kč (daň z příjmu právnických osob za 2013) g) Dohadné účty pasivní ,42 Kč (nevyúčtované zálohy na vodné, stočné, plyn, el.energie za rok 2013) h) Ostatní krátkodobé závazky ,- Kč

9 9 (srážky z mezd za 12/13, zákonné pojištění, penzijní připojištění, rekreace, AVE odpadové hospodářství jistina, pozastavené exekuce) ,11 Kč 8. Majetek města, inventarizace majetku a) Stav majetku a závazků města aktiva stav k stav k drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet , ,35 nedokončený dlouh.nehm.majetek-účet , ,- pozemky účet , ,76 stavby účet , ,27 sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet , ,11 drobný dlouhodobý hmot. majetek účet , ,96 nedokončený dlouh. hmot. majetku účet , ,43 ostatní dlouhodobý finanční majetek účet , ,- zásoby materiál na skladě účet , ,- odběratelé účet , ,06 krátkodobé poskytnuté zálohy účet , ,42 pohledávky za rozpočtovými příjmy účet , ,36 poskytnuté návratné výpomoc - účet 316 0, ,- pohledávky za zaměstnanci účet , ,- pohledávky za vybr,ústř.vlád.inst. - účet , ,14 dohadné účty aktivní , ,- jiné běžné účty - účet , ,51 základní běžný účet účet , ,95 běžné účty fondů účet , ,16 ceniny účet , ,- Pasiva jmění účetní jednotky účet , ,90 transfery na pořízení dl.majetku - účet , ,14 oceňovací rozdíly při změně metody-účet , ,45 opravy chyb minulých období , ,- ostatní fondy účet , ,45 výsledek hospodaření - účet , ,06 výsledek hospodaření min.účet.období-účet , ,81 dlouhodobé úvěry - účet , ,60 dlouhodobé přijaté zálohy - účet , ,42 dodavatelé účet , ,61 zaměstnanci účet , ,- zúčtování s institucemi SZ a ZP - účet , ,- jiné přímé daně účet , ,- přijaté zálohy na transfery - účet , ,08 výnosy příštích období účet , ,- dohadné účty pasivní - účet , ,42 ostatní krátkodobé závazky - účet , ,-

10 10 Úhrn aktiv a pasiv ,48 Kč brutto ,44 korekce = ,04 netto Některé změny Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 se snížila o ,91 Kč: a) nárůst: rekonstrukce mostu ul. Pražská ,83 Kč výstavba mateřské školy ,- Kč rekonstrukce základní školy-snížení energetické náročnosti ,- Kč bezbariérové úpravy budovy MěÚ ,- Kč dopravní řešení ul. Mosk.,Fil.,Svob.,Březinova ,- Kč chodník Filipov, cyklostezka 9 801,- Kč rekonstrukce objektu č.p.3a ,- Kč nákup Renault Master ,- Kč rekonstrukce rybníka Ostrovní ,43 Kč rekonstrukce centra města 7 260,- Kč Jiříkov I. etapa chodník Filipovská Březinova ,65 Kč zdravotní střediska snížení energetické náročnosti ,- Kč vybudování dětského hřiště Tylova ,- Kč rekonstrukce most ul. Mělnická ,- Kč městská knihovna ,- Kč autobusový záliv ul. Filipovská ,- Kč hasičská plošina ,- Kč b) snížení: stavební úpravy budovy MěÚ Renault Master hasičská plošina Hodnota staveb v roce 2013 se navýšila o ,10 Kč: a) nárůst: budova č.p. 563 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 564 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 568 dar od Ústeckého kraje budova č.e. 24 dar od Ústeckého kraje budova bez č.p. dar od Ústeckého kraje stavební úpravy budovy MěÚ b) snížení: budova č.p ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,10 Kč ,- Kč ,60 Kč ,40 Kč 8 009,- Kč ,- Kč ,- Kč) Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2013 se zvýšila o ,- Kč: a) nárůst: ,- Kč majetek převedený od Ústeckého kraje v celkové hodnotě ,- Kč Renault Master ,- Kč -přesun z rozpracovanosti hasičská plošina ,- Kč - přesun z rozpracovanosti b) snížení: ,- Kč) požární automobil ,- Kč

11 11 rampa k hasičské plošině ,- Kč Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2013 se zvýšila o ,37 Kč. Hodnota pozemků se v roce 2013 se zvýšila o ,644 Kč (vyřazeny prodané, směněné nebo restituované pozemky, zařazeny pozemky získané nákupem, směnnou nebo bezplatně od Ústeckého kraje) b) Inventarizace majetku Ke dni proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě. Rekapitulace inventarizace 1. Fyzická inventarizace - účet 018 programové vybavení Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 021 stavby Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet pozemky Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. (Vodovody a kanalizace Bruntál- 9 ks akcií á 1 000,- Kč 9 000,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,-) - účet 112 materiál na skladě Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. 2. Dokladová inventarizace

12 12 Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů viz přehled aktiv a pasiv. Podrozvahové účty: ČOV a kanalizace kupní smlouva účet ,- Pohledávky odepsané účet ,98 Kč Krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům - účet ,80 Kč (Nevyúčtované dotace) ,78 Kč Inventarizační zpráva rok 2013 Inventarizační zprávu podepsala ústřední inventarizační komise dne se závěrem: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 5/2011 "Inventarizace majetku" - Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. - Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. - Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. - Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů od data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Další zjištění a doporučení Návrhy dílčí inventarizační komise na rekonstrukce a opravy staveb budou předloženy k řešení na poradě starosty města. Přílohy Seznam inventurních soupisů. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne na 97. schůzi, č. usnesení 1507/2014.

13 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob a) Dotace poskytnuté Městu Jiříkov v roce 2013: Výše dotace (příspěvku) Vratka nedočerpané dotace a) Výkon státní správy ,- Kč 0,- Kč b) Akt. politika zaměstnanosti ,- Kč 0,- Kč c) Volby do PS Parlamentu ČR ,- Kč 4 367,94 Kč d) Volby prezidenta ČR ,81 Kč 0,- Kč e) SDH-akceschopnost,mzd. náklady ,- Kč 0,- Kč f) 5 domácností ,- Kč 0,- Kč g) Povodně občané ,- Kč 0,- Kč h) Povodně SDH ,- Kč 2 663,- Kč i) Povodně město ,50 Kč 0,- Kč j) I.etapa chodník Filipovská, Březinova ,14 Kč 0,- Kč k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti ,- Kč 0,- Kč l) ČOV a kanalizace pozastávka ,- Kč 0,- Kč ,45 Kč 7 030,94 Kč b) Výše nedočerpané dotace v roce 2013 vrácené v roce 2014: Volby do PS Parlamentu ČR Povodně 2013 SDH 4 367,94 Kč 2 663,- Kč Nedočerpaná dotace ve výši 4 367,94 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Nedočerpaná dotace ve výši 2 663,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Finanční vypořádání dotací roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 29. zasedání dne , č. usnesení 472/2014 a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2013 v celkové výši 7 030,94 Kč. c) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2013: ca) PO Mateřská škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cb) PO Základní škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč a na asistenty pedagogů ve výši 473

14 14 860,- Kč, celkem dotace ve výši ,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dále základní škola dne vyúčtovala dotaci Škola pro život ve výši ,- Kč, přijatou v roce 2011 a 2012, dne Dotace byly vyčerpány. cc) PO Školní jídelna Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cd) PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov zřizovatel v roce 2013 neposkytl příspěvek na provoz. Dotace n sociální službu ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. e) Vyúčtování poskytnutých příspěvků občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím v roce 2013: Grantové příspěvky ea) SK Viktorie, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 71. schůzi dne , č. usnesení 1175/2013, vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1i), eb) TJ Spartak Jiříkov Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1i), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1j), ec) Český rybářský svaz, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1a), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1a), ed) ARTE MUSICA, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1b), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1b), ee) Veteranclub Sever Vilémov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1d), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1d), ef) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1e), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1e), eg) Dům dětí a mládeže, Rumburk - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1f), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č, usnesení 1535/2014, bod 1f), eh) ČSS-sportovně střelecký klub Jiříkov- Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1g), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1g), ei) Salesiánské středisko mládeže Rumburk Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1h), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1h), ej) Základní kynologická organizace Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1c), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1c),

15 15 ek) Aktivní pes Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013,bod 1j), navýšení příspěvku ,- Kč schválila na 87. Schůzi, dne , usnesení č. 1380/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1l), Negrantové příspěvky el) TJ Spartak Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 20. zasedání, dne , č. usnesení 325/2013, bod 16, vyúčtování příspěvku schválilo a 28. Zasedání dne , č. usnesení 453/2014. em) Středisko pro ranou péči Liberec - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 67. schůzi dne , č. usnesení 1114/2013, příspěvek nepodléhal vyúčtování. en) TJ Sokol Filipov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1242/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1k), eo)white LIGHT I. Ústí nad Labem - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1241/2013, sdružení příspěvek v řádném čase nevyúčtoval a rada města rozhodla na 98. Schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, o vrácení příspěvku. Příspěvek byl vrácen na účet města dne Město Jiříkov poskytlo celkem ,- Kč na příspěvky pro 13 subjektů. f) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2013 : fa) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 331/2013, fb) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 22. zasedání, č. usnesení 369/2013- příspěvek na zásněžky II.etapa, vratka po vyúčtování II.etapy ve výši ,- Kč byla připsána na účet města dne , fc) Svaz měst a obcí ČR ,60 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 330/2013, fd) České Švýcarsko o.p.s ,- Kč - Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 19. zasedání, č. usnesení 3171/ Výsledek hospodaření a) Výnosy - z činnosti ,58 Kč - finanční ,60 Kč - z daní a poplatků ,50 Kč - z transferů ,10 Kč ,78 Kč b) Náklady - na činnosti ,28 Kč - finanční ,78 Kč - na transfery ,81 Kč - daň z příjmu ,- Kč ,87 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného období ,91 Kč ,91 Kč

16 16 Od 2011 města mají za povinnost provádět odepisování majetku a to je nákladovou položkou, což ovlivňuje negativně hospodářský výsledek. 11. Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2013: daňové příjmy v tis. Kč ,64 Kč nedaňové příjmy v tis. Kč 8 854,37 Kč přijaté dotace-finanční vztah 694,3 Kč dluhová základna v tis. Kč ,31 Kč úroky v tis. Kč 100,01 Kč splátky jistin v tis. Kč 3 188,- Kč splátky leasingu v tis. Kč 0,- Kč dluhová služba v tis. Kč 3 288,01 Kč ukazatel dluhové služby 0,068 (tj. 6,8%) 12. Výsledek přezkoumání hospodaření Město Jiříkov požádalo o přezkum svého hospodaření Krajský úřadu Ústeckého kraje dne Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečný přezkum). A. Přezkoumané písemnosti - návrh rozpočtu, - pravidla rozpočtového provizoria, - rozpočtová opatření, - rozpočtový výhled, - schválený rozpočet, - stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím, - závěrečný účet, - bankovní výpis, - faktura, - kniha došlých faktur, - kniha odeslaných faktur, - odměňování členů zastupitelstva, - pokladní doklad, - pokladní kniha, - příloha rozvahy, - rozvaha, - účetní doklad, - účtový rozvrh, - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, - výkaz zisku a ztráty, - rozvaha zřízených příspěvkových organizací, - výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací, - zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán, - smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím, - smlouvy o dílo, - smlouvy o převodu majetku, - smlouvy o přijetí úvěru,

17 17 - zveřejněné záměry o nakládání s majetkem, - dokumentace k veřejným zakázkám, - vnitřní předpis a směrnice - výsledky kontrol zřízených organizací, - zápisy z jednání rady včetně usnesení, - zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení, - peněžní fondy obce - pravidla tvorby a použití, - finanční a kontrolní výbor, - účetní závěrka za B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10, odst.3,písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.), - nebyla zjištěna rizika ( 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., - byly zjištěny dle 10, odst. 4, písm., b) zákona č. 420/2004 Sb. podíly pohledávek na rozpočtu, závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na rozpočtu. Výsledek přezkoumání hospodaření viz příloha č. 4 závěrečného účtu roku Rada města Jiříkova projednala dne na své 103. schůzi, č, usnesení 1587/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob Město Jiříkov podalo přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 na Finanční úřad v Rumburku dne na daňovou povinnost ve výši ,- Kč. Město tuto daň hradí samo sobě. V účetnictví byla tato daňová povinnost promítnuta dne Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov a) Mateřská škola Jiříkov 1. Rozpočet Mateřská škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 1), v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. náklady hlavní činnost ,25 Kč výnosy Rozdíl mezi výnosy a náklady ,51 Kč ,26 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,26 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne na 64. schůzi, č. usnesení., bod.).

18 18 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na. schůzi dne.., č. usnesení.., bod.) takto:.. převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 5 závěrečného účtu za rok b) Základní škola Jiříkov 1. Rozpočet Základní škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 2), v příjmové i výdajové části ve výši ,-Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,24 Kč ,80 Kč výnosy ,09 Kč ,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady 1 960,85 Kč 1 903,20 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,05 Kč (1 960, ,20) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne. na... schůzi, č. usnesení,bod.). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na.. schůzi dne.., č. usnesení, bod.) takto: 100%, tj. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 6 závěrečného účtu za rok c) Školní jídelna Jiříkov 1. Rozpočet Školní jídelna Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 3),v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,85 Kč ,78 Kč výnosy ,23 Kč ,78 Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady ,38 Kč 0,- Kč 2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,38 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne na.. schůzi, č. usnesení, bod.).

19 19 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na. schůzi dne., č. usnesení., bod..) takto: %, tj..,- Kč převést do fondu odměn a..%, tj. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 7 závěrečného účtu za rok d) Domov Srdce v dlaních Jiříkov sociální služby Jiříkov 1. Rozpočet Domov důchodců Filipov hospodařil dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 4), v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,53 Kč ,43 Kč výnosy ,61 Kč ,61,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady ,08 Kč 110,18 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,26Kč ( , ,18) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne. na... schůzi, č. usnesení.., bod.). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na.. schůzi dne.., č. usnesení, bod..) takto:..%, tj.. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 8 závěrečného účtu za rok Finanční kontrola 1. Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle souhrnného zhodnocení finančních kontrol za rok 2013 zaslaných dne Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Výsledky veřejnosprávních kontrol : - celkový objem veřejných příjmů tis. Kč - celkový objem veřejných výdajů tis. Kč - výše pokut a odvodů za porušení rozpočtové kázně a za maření veřejnoprávní kontroly - 0 Kč. 2. Příjmy a výdaje byly realizovány v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem na rok 2013.

20 16. Přílohy Příloha č. 1- Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu Města Jiříkova Příloha č. 3 - Vývoj pohledávek Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příloha č. 5 - PO Mateřská škola Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 6 - PO Základní škola Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 7 - PO Školní jídelna Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 8 - PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov sociální služby výkaz zisku a ztráty, rozvaha 20

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2014 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2014 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 INVENT ARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obec: IČ: datum zpracování: Jestřebí 00302732 22. 1. 2014 1. vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Obsah: I. Finanční hospodaření obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2014 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace

Více

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

L Vyhodnocení dodržení vyhlášky č~ 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec TBTČICE, Se sídleni Palackého 177, 664 17 Tetčice íč: 44947917 Datum zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 Datum ukončení inventarizace: 5. 1. 2015 Datum, ke kterému

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními:

Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE SULEJOVICE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Návrh rozpočtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

M ě s t o O d o l e n a V o d a

M ě s t o O d o l e n a V o d a M ě s t o O d o l e n a V o d a D o l n í n á m ě s t í 1 4, 2 5 0 7 0 O d o l e n a V o d a Závěrečný účet Města Odolena Voda za rok 2015 ke schválení ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech I INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Obec: Starý,Petřín IČ:00293512 Datum zpracování: 19.01.2012 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky Č. 270/2010 Sb. a vnitro organizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Meziříčí NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o organizaci Název: Obec Meziříčí Sídlo: Meziříčí

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015 Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje obec Skřivany návrh závěrečného

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: ,

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2015 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více