ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013"

Transkript

1 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů 03. Finanční majetek 04. Účty 05. Úvěry 06. Pohledávky 07. Závazky 08. Majetek města, inventarizace majetku 09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob 10. Výsledek hospodaření 11. Dluhová služba 12. Výsledek přezkoumání hospodaření 13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob 14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov 15. Finanční kontrola 16. Přílohy Zpracovala: Bc. Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru Zveřejněno od do. Projednáno finančním výborem dne. na. zasedání, č. usnesení. Projednáno radou města dne. na.. schůzi, č. usnesení. Projednání zastupitelstvem města dne na.. zasedání, č. usnesení.. Vyjádření zastupitelstva města - Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do na sekretariát MěÚ Jiříkov nebo ústně dne na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které bude závěrečný účet projednávat. Miroslav Horák místostarosta města Michal Maják starosta města

2 2 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů a) Rozpočet a rozpočtová opatření Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2013 schváleného dne na 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, č. usnesení 325/2013, bod 4). Od hospodařilo dle rozpočtového provizoria na rok 2013, schváleného dne na 198. Zasedání, č. usnesení 293/2012, bod 2). Rozpočet byl upraven 19 rozpočtovými opatřeními, které rozpočet navýšily v příjmové části o ,47 Kč, ve výdajové části o ,47 Kč, bylo sníženo financování o ,- Kč. V průběhu roku 2013 tedy Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 7 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 12 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k rozpočtovaná výše příjmové části ,47 Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu ,47 Kč, financování ve výši ,- Kč. b) Plnění rozpočtu příjmů upravený rozpočet skutečnost 1. daňové příjmy ,- Kč ,68 Kč 99,68% (z toho: daně ve výši ,23 Kč, tj. 94,94 % schváleného rozpočtu a 99,91% upraveného rozpočtu poplatky ve výši ,45 Kč, tj. 107,72 schváleného rozpočtu a 97,09% upraveného rozpočtu) 2. nedaňové příjmy ,- Kč ,08 Kč 96,67% (z toho: ,71 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 99,97% ,- Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 100,21%, ,- Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 99,98%, ,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,42%, ,- Kč pronájem hrobových míst, plnění na 100%, ,- Kč přijatá plnění pojišťovnou, plnění na 99,72%, ,50 Kč přijaté náhrady zneškodňování kom. odpadu, plnění na 99,85%, ,77 Kč příjmy z úroků, plnění na 88,67%, ,- Kč odvody školských příspěvkových organizací, plnění na 98,89%, ,- Kč sponzorské dary, plnění na 98,30%, ,- Kč přijaté pokuty, plnění na 98%, ,10 Kč ostatní příjmy, např. poplatky knihovně, splátky půjček, přijaté nekapitálové příspěvky a další drobné příjmy), 3. kapitálové příjmy ,- Kč ,- Kč 98,99% (z toho: ,- Kč prodej pozemků, plnění na 98,97%, 1 700,- Kč prodej nemovitostí, plnění na 100%, 9 000,- Kč prodej hasičského vozidla, plnění na 100%) 4. dotace ,47 Kč ,45Kč 99,88% (z toho: ,- Kč na výkon státní správy, ,81 Kč volby prezidenta ČR,

3 ,- Kč volby do Poslanecké sněmovny ČR, ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti, ,- Kč 5 domácností, ,- Kč odstranění povodňových škod občané, ,- Kč odstranění povodňových škod SDH, ,50 Kč odstranění povodňových škod město, ,- Kč akceschopnost SDH, ,14 Kč I. etapa chodník Filipovská, Březinova, ,- Kč ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení energetické náročnosti, ,- Kč ĆOV a kanalizace pozastávka, - dotace provozní ve výši ,31 Kč, dotace investiční ve výši ,14 Kč). příjmy ,47 Kč ,21 Kč 99,27% provozní příjmy pro město: provozní příjmy pro příspěvkové organizace: kapitálové (investiční) příjmy pro město: ,07 Kč 0,- Kč ,14,- Kč Daňové příjmy tvoří 64,61% všech příjmů, nedaňové příjmy 14,47% všech příjmů, kapitálové příjmy 1,13% všech příjmů a dotace 19,79% všech příjmů. Příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit a naplnit o 20,11%, tj. o ,21 Kč (ovlivněno vyšším inkasem daní a přijetím dotací). c) Plnění rozpočtu výdajů I. hledisko třídění výdajů upravený rozpočet skutečnost 1. kapitálové výdaje ,16,- Kč ,91 Kč 90,78% 2. provozní výdaje ,31Kč ,16 Kč 90,52% II.hledisko třídění výdajů 1. skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství ,-Kč ,- Kč 2. skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - průmysl, staveb.,obchod a služby ,- Kč ,- Kč - doprava ,- Kč ,42 Kč - vodní hospodářství ,- Kč ,23 Kč 3. skupina 3 veřejné služby pro obyvatelstvo - vzdělávání ,-Kč ,64 Kč - kultura ,-Kč ,43 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,- Kč ,81 Kč - zdravotnictví ,- Kč ,94 Kč - bydlení, kom. služby, úz.rozvoj ,- Kč ,52 Kč - ochrana životního prostředí ,- Kč ,60 Kč 4. skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - politika zaměstnanosti ,- Kč ,- Kč - sociální péče a pomoc ,- Kč ,17 Kč 5. skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na kriz.stavy ,- Kč ,10 Kč

4 4 - bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč ,63 Kč - požární ochrana ,- Kč ,25 Kč 6. skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - státní správa ,- Kč ,65 Kč - finanční operace ,- Kč ,58 Kč - ostatní činnosti 4 000,- Kč 3 580,10 Kč výdaje: ,47 Kč ,07 Kč 90,56% (Zaokrouhleně ,- Kč) Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o ,40 Kč, tj. o 9,44 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o ,07 Kč, tj. o 5,77 %. Rozbor investičních výdajů: Silnice - rekonstrukce mostů ul. Pražská a Mělnická za cenu ,83 Kč, Ostatní komunikace - dopravní řešení ulic Moskevská, Svobodova, Březinova za cenu ,- Kč, realizace chodníku ul. Filipovská, Březinova za cenu ,65 Kč, chodník a cyklostezky za cenu ,- Kč, Provoz veř.silniční dopravyautobusový záliv Filipov za cenu ,- Kč, Revitalizace říčního systémuodbahnění rybníku Ostrovní za cenu ,43 Kč, Mateřská škola - výstavba nové mateřské školy za cenu ,- Kč. Základní škola - rekonstrukce základní školy za cenu ,- Kč. Knihovna Jiříkov - vybudování nové knihovny v č.p 900 za cenu ,- Kč, Ost. tělovýchovná činnostinvestiční půjčka TJ Sokol filipov ve výši ,- Kč, Využití volného času dětídětské hřiště Tylova 7 za cenu ,- Kč, Ambulantní péče snížení energetické náročnosti č.p. 730 za cenu ,- Kč, snížení energetické náročnosti č.p. 907 za cenu ,- Kč, Bytové hospodářství - rekonstrukce č.p. 3 a 4 za cenu ,- Kč, Územní plán - projektová dokumentace za cenu ,- Kč, Komunální služby - nákup sklopného valníku za cenu ,- Kč, Veřejná zeleň - rekonstrukce centra náměstí za cenu 7 260,- Kč, SDH nákup hasičské plošiny za cenu ,- Kč, Vnitřní správa - bezbariérový přístup do budovy MěÚ za cenu ,- Kč.

5 5 Plnění závazných ukazatelů Plnění závazných ukazatelů stanovených na rok 2013 viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku Rozdíl mezi příjmy a výdaji: ,14 Kč (přebytek) uprav. rozpočet skutečnost d) Financování 1. úvěry hrazené ,- Kč ,- Kč 2. finanční prostředky -změna stavu ,- Kč ,86 Kč financování ,- Kč ,14 Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši. Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku Tvorba a čerpání peněžních fondů a) Sociální fond Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 10). Uprav. rozpočet Skutečnost Výše sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč Příjmy: - převod finančních prostředků ,- Kč ,- Kč - splátky půjček ,- Kč ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč ,47 Kč Výdaje: - tělovýchovné akce 4 000,- Kč 0,- Kč - příspěvek na stravování ,- Kč ,- Kč - ostatní příspěvky ,- Kč ,- Kč - bezúročné půjčky ,- Kč ,- Kč - ošatné zaměstnanci+ uvolněný člen ZM ,- Kč ,- Kč Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč Zůstatek sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč V průběhu roku 2013 byl rozpočet sociálního fondu upraven dvěma rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 4/2012 a 11/2013. Vyúčtování sociálního fondu za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení.. b) Fond rezerv Rozpočet fondu rezerv na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 11).

6 6 Rozpočet Skutečno Výše fondu rezerv k ,- Kč ,75 Kč Příjmy: - převod z rozpočtu: 0,- Kč ,69 Kč Příjmy celkem ,- Kč ,44 Kč Výdaje: - převod na běžný účet ,-Kč ,75 Kč Výdaje celkem ,- Kč ,75 Kč Zůstatek k ,- Kč ,69 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,50 Kč (zrušení fondu pro výstavbu domova důchodců) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 1) rozhodlo převést částku ,- Kč (pozastávka ČOV a kanalizace) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 22. zasedání, č. usnesení 367/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,19 Kč (saldo hospodaření roku 2012) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 25. zasedání, č. usnesení 421/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč (na tvorbu rozpočtu 2014) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 325/2013, bod 13) rozhodlo převést částku ,75 Kč na financování výdajů rozpočtu 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výstavbu chodníku dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 3) rozhodlo převést částku ,- Kč na opravu střechy základní školy dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 4) rozhodlo převést částku ,- Kč na poskytnutí příspěvku PO Domov srdce v dlaních Jiříkov dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 27. zasedání, č. usnesení 437/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výdaje roku 2013 dle rozpočtového opatření č. 18/2013 z fondu rezerv. Vyúčtování fondu rezerv za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení...

7 7 3. Finanční majetek Ceniny Jiné běžné účty složené jistiny 04. Účty Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů ( Z toho: sociální fond fond rezerv ,- Kč ,51 Kč ,95 Kč ,16 Kč ,47 Kč ,69 Kč) ,11 Kč 05. Úvěry a) Výše nesplacených úvěrů k výstavba ČOV a kanalizace I. etapa - SFŽP 0,- Kč 2. stavební úpravy mateřské školy ,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,60 Kč b) Úhrada splátek úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,-Kč 2. stavební úpravy mateřská škola ,- Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,- Kč c) Úhrada úroků z úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,- Kč 2. stavební úpravy mateřská škola 8 698,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,86 Kč ,46 Kč 06. Pohledávky a) Odběratelé Pronájem pozemků ,- Nájemné za bytové prostory ,42 Nájemné za nebytové prostoty 4 406, ,06 Kč b) Poskytnuté provozní zálohy ,42 Kč z toho: - Benzina a.s ,- Kč - Severočeské vodovody a kanalizace,a.s ,- Kč - RWE Energie, a.s ,42 Kč - ČEZ Prodej, s.r.o ,- Kč - Energie pod kontrolou, o.p.s ,- Kč c) Daňové nedoplatky z hlavní činnosti Exekuční náklady kom. odpad 9 195,- Poplatek za komunální odpad ,36

8 8 Poplatky za psy 6 033,- Pokuty - přestupková komise ,- Pokuty - městská policie ,- Náklady řízení -přestupková komise ,- Exekuční náklady městská policie 1 500,- Kč ,36 Kč Rada města Jiříkova dne na 81. schůzi, č. usnesení 1307/2013, rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši ,- Kč). d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci ,- Kč (TJ Sokol Filipov) e) Za zaměstnanci ,-Kč ( Z toho: Půjčky ze sociálního fondu ,- Kč Stravné ,- Kč) f) pohledávky za ústředními institucemi ,14 Kč (nevyúčtované dotace I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,16 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) g) dohadné účty aktivní ,- Kč (neposkytnutá dotace na VPP na prosincové platy - plnění leden ,- Kč a za terénního pracovníka na říjnový a listopadový plat ,- Kč) Pohledávky odepsané Vývoj pohledávek viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku ,98 Kč ,98 Kč 07. Krátkodobé závazky a) Dodavatelé ,61 Kč (největší - SČVaK Teplice, a.s., Petra Basherová Jiříkov, AVE CZ s.r.o. Praha, Vodafone a.s. Praha, Pro EKO Varnsdorf, Tetelefónica Praha a.s., ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, PAVEL KOCMAN, Jiříkov, JUDr. Josef Kolka Varnsdorf) b) Zaměstnanci (doplatky mzdy za 12/13) ,- Kč c) Zúčtování s institucemi SZ a ZP (za 12/13) ,-Kč d) Jiné přímé daně (daň ze mzdy 12/13) ,-Kč e) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,08 Kč (neschválené vyúčtování dotace Povodně 2013 SDH 2 663,- Kč vratka, volby do Parlamentu ČR 4 367,94 Kč vratka, I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,14 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) f) Výnosy příštích období ,- Kč (daň z příjmu právnických osob za 2013) g) Dohadné účty pasivní ,42 Kč (nevyúčtované zálohy na vodné, stočné, plyn, el.energie za rok 2013) h) Ostatní krátkodobé závazky ,- Kč

9 9 (srážky z mezd za 12/13, zákonné pojištění, penzijní připojištění, rekreace, AVE odpadové hospodářství jistina, pozastavené exekuce) ,11 Kč 8. Majetek města, inventarizace majetku a) Stav majetku a závazků města aktiva stav k stav k drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet , ,35 nedokončený dlouh.nehm.majetek-účet , ,- pozemky účet , ,76 stavby účet , ,27 sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet , ,11 drobný dlouhodobý hmot. majetek účet , ,96 nedokončený dlouh. hmot. majetku účet , ,43 ostatní dlouhodobý finanční majetek účet , ,- zásoby materiál na skladě účet , ,- odběratelé účet , ,06 krátkodobé poskytnuté zálohy účet , ,42 pohledávky za rozpočtovými příjmy účet , ,36 poskytnuté návratné výpomoc - účet 316 0, ,- pohledávky za zaměstnanci účet , ,- pohledávky za vybr,ústř.vlád.inst. - účet , ,14 dohadné účty aktivní , ,- jiné běžné účty - účet , ,51 základní běžný účet účet , ,95 běžné účty fondů účet , ,16 ceniny účet , ,- Pasiva jmění účetní jednotky účet , ,90 transfery na pořízení dl.majetku - účet , ,14 oceňovací rozdíly při změně metody-účet , ,45 opravy chyb minulých období , ,- ostatní fondy účet , ,45 výsledek hospodaření - účet , ,06 výsledek hospodaření min.účet.období-účet , ,81 dlouhodobé úvěry - účet , ,60 dlouhodobé přijaté zálohy - účet , ,42 dodavatelé účet , ,61 zaměstnanci účet , ,- zúčtování s institucemi SZ a ZP - účet , ,- jiné přímé daně účet , ,- přijaté zálohy na transfery - účet , ,08 výnosy příštích období účet , ,- dohadné účty pasivní - účet , ,42 ostatní krátkodobé závazky - účet , ,-

10 10 Úhrn aktiv a pasiv ,48 Kč brutto ,44 korekce = ,04 netto Některé změny Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 se snížila o ,91 Kč: a) nárůst: rekonstrukce mostu ul. Pražská ,83 Kč výstavba mateřské školy ,- Kč rekonstrukce základní školy-snížení energetické náročnosti ,- Kč bezbariérové úpravy budovy MěÚ ,- Kč dopravní řešení ul. Mosk.,Fil.,Svob.,Březinova ,- Kč chodník Filipov, cyklostezka 9 801,- Kč rekonstrukce objektu č.p.3a ,- Kč nákup Renault Master ,- Kč rekonstrukce rybníka Ostrovní ,43 Kč rekonstrukce centra města 7 260,- Kč Jiříkov I. etapa chodník Filipovská Březinova ,65 Kč zdravotní střediska snížení energetické náročnosti ,- Kč vybudování dětského hřiště Tylova ,- Kč rekonstrukce most ul. Mělnická ,- Kč městská knihovna ,- Kč autobusový záliv ul. Filipovská ,- Kč hasičská plošina ,- Kč b) snížení: stavební úpravy budovy MěÚ Renault Master hasičská plošina Hodnota staveb v roce 2013 se navýšila o ,10 Kč: a) nárůst: budova č.p. 563 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 564 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 568 dar od Ústeckého kraje budova č.e. 24 dar od Ústeckého kraje budova bez č.p. dar od Ústeckého kraje stavební úpravy budovy MěÚ b) snížení: budova č.p ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,10 Kč ,- Kč ,60 Kč ,40 Kč 8 009,- Kč ,- Kč ,- Kč) Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2013 se zvýšila o ,- Kč: a) nárůst: ,- Kč majetek převedený od Ústeckého kraje v celkové hodnotě ,- Kč Renault Master ,- Kč -přesun z rozpracovanosti hasičská plošina ,- Kč - přesun z rozpracovanosti b) snížení: ,- Kč) požární automobil ,- Kč

11 11 rampa k hasičské plošině ,- Kč Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2013 se zvýšila o ,37 Kč. Hodnota pozemků se v roce 2013 se zvýšila o ,644 Kč (vyřazeny prodané, směněné nebo restituované pozemky, zařazeny pozemky získané nákupem, směnnou nebo bezplatně od Ústeckého kraje) b) Inventarizace majetku Ke dni proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě. Rekapitulace inventarizace 1. Fyzická inventarizace - účet 018 programové vybavení Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 021 stavby Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet pozemky Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. (Vodovody a kanalizace Bruntál- 9 ks akcií á 1 000,- Kč 9 000,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,-) - účet 112 materiál na skladě Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. 2. Dokladová inventarizace

12 12 Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů viz přehled aktiv a pasiv. Podrozvahové účty: ČOV a kanalizace kupní smlouva účet ,- Pohledávky odepsané účet ,98 Kč Krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům - účet ,80 Kč (Nevyúčtované dotace) ,78 Kč Inventarizační zpráva rok 2013 Inventarizační zprávu podepsala ústřední inventarizační komise dne se závěrem: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 5/2011 "Inventarizace majetku" - Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. - Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. - Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. - Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů od data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Další zjištění a doporučení Návrhy dílčí inventarizační komise na rekonstrukce a opravy staveb budou předloženy k řešení na poradě starosty města. Přílohy Seznam inventurních soupisů. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne na 97. schůzi, č. usnesení 1507/2014.

13 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob a) Dotace poskytnuté Městu Jiříkov v roce 2013: Výše dotace (příspěvku) Vratka nedočerpané dotace a) Výkon státní správy ,- Kč 0,- Kč b) Akt. politika zaměstnanosti ,- Kč 0,- Kč c) Volby do PS Parlamentu ČR ,- Kč 4 367,94 Kč d) Volby prezidenta ČR ,81 Kč 0,- Kč e) SDH-akceschopnost,mzd. náklady ,- Kč 0,- Kč f) 5 domácností ,- Kč 0,- Kč g) Povodně občané ,- Kč 0,- Kč h) Povodně SDH ,- Kč 2 663,- Kč i) Povodně město ,50 Kč 0,- Kč j) I.etapa chodník Filipovská, Březinova ,14 Kč 0,- Kč k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti ,- Kč 0,- Kč l) ČOV a kanalizace pozastávka ,- Kč 0,- Kč ,45 Kč 7 030,94 Kč b) Výše nedočerpané dotace v roce 2013 vrácené v roce 2014: Volby do PS Parlamentu ČR Povodně 2013 SDH 4 367,94 Kč 2 663,- Kč Nedočerpaná dotace ve výši 4 367,94 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Nedočerpaná dotace ve výši 2 663,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Finanční vypořádání dotací roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 29. zasedání dne , č. usnesení 472/2014 a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2013 v celkové výši 7 030,94 Kč. c) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2013: ca) PO Mateřská škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cb) PO Základní škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč a na asistenty pedagogů ve výši 473

14 14 860,- Kč, celkem dotace ve výši ,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dále základní škola dne vyúčtovala dotaci Škola pro život ve výši ,- Kč, přijatou v roce 2011 a 2012, dne Dotace byly vyčerpány. cc) PO Školní jídelna Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cd) PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov zřizovatel v roce 2013 neposkytl příspěvek na provoz. Dotace n sociální službu ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. e) Vyúčtování poskytnutých příspěvků občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím v roce 2013: Grantové příspěvky ea) SK Viktorie, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 71. schůzi dne , č. usnesení 1175/2013, vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1i), eb) TJ Spartak Jiříkov Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1i), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1j), ec) Český rybářský svaz, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1a), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1a), ed) ARTE MUSICA, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1b), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1b), ee) Veteranclub Sever Vilémov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1d), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1d), ef) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1e), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1e), eg) Dům dětí a mládeže, Rumburk - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1f), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č, usnesení 1535/2014, bod 1f), eh) ČSS-sportovně střelecký klub Jiříkov- Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1g), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1g), ei) Salesiánské středisko mládeže Rumburk Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1h), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1h), ej) Základní kynologická organizace Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1c), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1c),

15 15 ek) Aktivní pes Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013,bod 1j), navýšení příspěvku ,- Kč schválila na 87. Schůzi, dne , usnesení č. 1380/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1l), Negrantové příspěvky el) TJ Spartak Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 20. zasedání, dne , č. usnesení 325/2013, bod 16, vyúčtování příspěvku schválilo a 28. Zasedání dne , č. usnesení 453/2014. em) Středisko pro ranou péči Liberec - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 67. schůzi dne , č. usnesení 1114/2013, příspěvek nepodléhal vyúčtování. en) TJ Sokol Filipov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1242/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1k), eo)white LIGHT I. Ústí nad Labem - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1241/2013, sdružení příspěvek v řádném čase nevyúčtoval a rada města rozhodla na 98. Schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, o vrácení příspěvku. Příspěvek byl vrácen na účet města dne Město Jiříkov poskytlo celkem ,- Kč na příspěvky pro 13 subjektů. f) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2013 : fa) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 331/2013, fb) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 22. zasedání, č. usnesení 369/2013- příspěvek na zásněžky II.etapa, vratka po vyúčtování II.etapy ve výši ,- Kč byla připsána na účet města dne , fc) Svaz měst a obcí ČR ,60 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 330/2013, fd) České Švýcarsko o.p.s ,- Kč - Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 19. zasedání, č. usnesení 3171/ Výsledek hospodaření a) Výnosy - z činnosti ,58 Kč - finanční ,60 Kč - z daní a poplatků ,50 Kč - z transferů ,10 Kč ,78 Kč b) Náklady - na činnosti ,28 Kč - finanční ,78 Kč - na transfery ,81 Kč - daň z příjmu ,- Kč ,87 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného období ,91 Kč ,91 Kč

16 16 Od 2011 města mají za povinnost provádět odepisování majetku a to je nákladovou položkou, což ovlivňuje negativně hospodářský výsledek. 11. Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2013: daňové příjmy v tis. Kč ,64 Kč nedaňové příjmy v tis. Kč 8 854,37 Kč přijaté dotace-finanční vztah 694,3 Kč dluhová základna v tis. Kč ,31 Kč úroky v tis. Kč 100,01 Kč splátky jistin v tis. Kč 3 188,- Kč splátky leasingu v tis. Kč 0,- Kč dluhová služba v tis. Kč 3 288,01 Kč ukazatel dluhové služby 0,068 (tj. 6,8%) 12. Výsledek přezkoumání hospodaření Město Jiříkov požádalo o přezkum svého hospodaření Krajský úřadu Ústeckého kraje dne Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečný přezkum). A. Přezkoumané písemnosti - návrh rozpočtu, - pravidla rozpočtového provizoria, - rozpočtová opatření, - rozpočtový výhled, - schválený rozpočet, - stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím, - závěrečný účet, - bankovní výpis, - faktura, - kniha došlých faktur, - kniha odeslaných faktur, - odměňování členů zastupitelstva, - pokladní doklad, - pokladní kniha, - příloha rozvahy, - rozvaha, - účetní doklad, - účtový rozvrh, - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, - výkaz zisku a ztráty, - rozvaha zřízených příspěvkových organizací, - výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací, - zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán, - smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím, - smlouvy o dílo, - smlouvy o převodu majetku, - smlouvy o přijetí úvěru,

17 17 - zveřejněné záměry o nakládání s majetkem, - dokumentace k veřejným zakázkám, - vnitřní předpis a směrnice - výsledky kontrol zřízených organizací, - zápisy z jednání rady včetně usnesení, - zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení, - peněžní fondy obce - pravidla tvorby a použití, - finanční a kontrolní výbor, - účetní závěrka za B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr Při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov za rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10, odst.3,písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.), - nebyla zjištěna rizika ( 10, odst. 4, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., - byly zjištěny dle 10, odst. 4, písm., b) zákona č. 420/2004 Sb. podíly pohledávek na rozpočtu, závazků na rozpočtu a zastaveného majetku na rozpočtu. Výsledek přezkoumání hospodaření viz příloha č. 4 závěrečného účtu roku Rada města Jiříkova projednala dne na své 103. schůzi, č, usnesení 1587/ Přiznání k dani z příjmů právnických osob Město Jiříkov podalo přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 na Finanční úřad v Rumburku dne na daňovou povinnost ve výši ,- Kč. Město tuto daň hradí samo sobě. V účetnictví byla tato daňová povinnost promítnuta dne Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov a) Mateřská škola Jiříkov 1. Rozpočet Mateřská škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 1), v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. náklady hlavní činnost ,25 Kč výnosy Rozdíl mezi výnosy a náklady ,51 Kč ,26 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,26 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne na 64. schůzi, č. usnesení., bod.).

18 18 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na. schůzi dne.., č. usnesení.., bod.) takto:.. převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 5 závěrečného účtu za rok b) Základní škola Jiříkov 1. Rozpočet Základní škola Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 2), v příjmové i výdajové části ve výši ,-Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,24 Kč ,80 Kč výnosy ,09 Kč ,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady 1 960,85 Kč 1 903,20 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,05 Kč (1 960, ,20) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne. na... schůzi, č. usnesení,bod.). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na.. schůzi dne.., č. usnesení, bod.) takto: 100%, tj. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 6 závěrečného účtu za rok c) Školní jídelna Jiříkov 1. Rozpočet Školní jídelna Jiříkov hospodařila dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 3),v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,85 Kč ,78 Kč výnosy ,23 Kč ,78 Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady ,38 Kč 0,- Kč 2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,38 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne na.. schůzi, č. usnesení, bod.).

19 19 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na. schůzi dne., č. usnesení., bod..) takto: %, tj..,- Kč převést do fondu odměn a..%, tj. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 7 závěrečného účtu za rok d) Domov Srdce v dlaních Jiříkov sociální služby Jiříkov 1. Rozpočet Domov důchodců Filipov hospodařil dle rozpočtu na rok 2013 schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 326/2013, bod 4), v příjmové i výdajové části ve výši ,- Kč. hlavní činnost hospodářská činnost náklady ,53 Kč ,43 Kč výnosy ,61 Kč ,61,- Kč Rozdíl mezi výnosy a náklady ,08 Kč 110,18 Kč 2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok ,26Kč ( , ,18) Výsledek hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova dne. na... schůzi, č. usnesení.., bod.). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 schválila Rada města Jiříkova na.. schůzi dne.., č. usnesení, bod..) takto:..%, tj.. Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření za rok 2013 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2013, jsou uvedeny v příloze č. 8 závěrečného účtu za rok Finanční kontrola 1. Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle souhrnného zhodnocení finančních kontrol za rok 2013 zaslaných dne Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Výsledky veřejnosprávních kontrol : - celkový objem veřejných příjmů tis. Kč - celkový objem veřejných výdajů tis. Kč - výše pokut a odvodů za porušení rozpočtové kázně a za maření veřejnoprávní kontroly - 0 Kč. 2. Příjmy a výdaje byly realizovány v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem na rok 2013.

20 16. Přílohy Příloha č. 1- Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 Příloha č. 2 - Plnění rozpočtu Města Jiříkova Příloha č. 3 - Vývoj pohledávek Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příloha č. 5 - PO Mateřská škola Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 6 - PO Základní škola Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 7 - PO Školní jídelna Jiříkov výkaz zisku a ztráty, rozvaha Příloha č. 8 - PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov sociální služby výkaz zisku a ztráty, rozvaha 20

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více