ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013"

Transkript

1 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněžních fondů 03. Finanční majetek 04. Účty 05. Úvěry 06. Pohledávky 07. Závazky 08. Majetek města, inventarizace majetku 09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob 10. Výsledek hospodaření 11. Dluhová služba 12. Výsledek přezkoumání hospodaření 13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob 14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov 15. Finanční kontrola 16. Přílohy Zpracovala: Bc. Jitka Kosová, vedoucí ekonomického odboru Zveřejněno od do. Projednáno finančním výborem dne. na. zasedání, č. usnesení. Projednáno radou města dne. na.. schůzi, č. usnesení. Projednání zastupitelstvem města dne na.. zasedání, č. usnesení.. Vyjádření zastupitelstva města - Připomínky k tomuto závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do na sekretariát MěÚ Jiříkov nebo ústně dne na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které bude závěrečný účet projednávat. Miroslav Horák místostarosta města Michal Maják starosta města

2 2 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů a) Rozpočet a rozpočtová opatření Město Jiříkov hospodařilo dle rozpočtu na rok 2013 schváleného dne na 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, č. usnesení 325/2013, bod 4). Od hospodařilo dle rozpočtového provizoria na rok 2013, schváleného dne na 198. Zasedání, č. usnesení 293/2012, bod 2). Rozpočet byl upraven 19 rozpočtovými opatřeními, které rozpočet navýšily v příjmové části o ,47 Kč, ve výdajové části o ,47 Kč, bylo sníženo financování o ,- Kč. V průběhu roku 2013 tedy Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 7 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 12 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k rozpočtovaná výše příjmové části ,47 Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu ,47 Kč, financování ve výši ,- Kč. b) Plnění rozpočtu příjmů upravený rozpočet skutečnost 1. daňové příjmy ,- Kč ,68 Kč 99,68% (z toho: daně ve výši ,23 Kč, tj. 94,94 % schváleného rozpočtu a 99,91% upraveného rozpočtu poplatky ve výši ,45 Kč, tj. 107,72 schváleného rozpočtu a 97,09% upraveného rozpočtu) 2. nedaňové příjmy ,- Kč ,08 Kč 96,67% (z toho: ,71 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 99,97% ,- Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 100,21%, ,- Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 99,98%, ,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,42%, ,- Kč pronájem hrobových míst, plnění na 100%, ,- Kč přijatá plnění pojišťovnou, plnění na 99,72%, ,50 Kč přijaté náhrady zneškodňování kom. odpadu, plnění na 99,85%, ,77 Kč příjmy z úroků, plnění na 88,67%, ,- Kč odvody školských příspěvkových organizací, plnění na 98,89%, ,- Kč sponzorské dary, plnění na 98,30%, ,- Kč přijaté pokuty, plnění na 98%, ,10 Kč ostatní příjmy, např. poplatky knihovně, splátky půjček, přijaté nekapitálové příspěvky a další drobné příjmy), 3. kapitálové příjmy ,- Kč ,- Kč 98,99% (z toho: ,- Kč prodej pozemků, plnění na 98,97%, 1 700,- Kč prodej nemovitostí, plnění na 100%, 9 000,- Kč prodej hasičského vozidla, plnění na 100%) 4. dotace ,47 Kč ,45Kč 99,88% (z toho: ,- Kč na výkon státní správy, ,81 Kč volby prezidenta ČR,

3 ,- Kč volby do Poslanecké sněmovny ČR, ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti, ,- Kč 5 domácností, ,- Kč odstranění povodňových škod občané, ,- Kč odstranění povodňových škod SDH, ,50 Kč odstranění povodňových škod město, ,- Kč akceschopnost SDH, ,14 Kč I. etapa chodník Filipovská, Březinova, ,- Kč ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení energetické náročnosti, ,- Kč ĆOV a kanalizace pozastávka, - dotace provozní ve výši ,31 Kč, dotace investiční ve výši ,14 Kč). příjmy ,47 Kč ,21 Kč 99,27% provozní příjmy pro město: provozní příjmy pro příspěvkové organizace: kapitálové (investiční) příjmy pro město: ,07 Kč 0,- Kč ,14,- Kč Daňové příjmy tvoří 64,61% všech příjmů, nedaňové příjmy 14,47% všech příjmů, kapitálové příjmy 1,13% všech příjmů a dotace 19,79% všech příjmů. Příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit a naplnit o 20,11%, tj. o ,21 Kč (ovlivněno vyšším inkasem daní a přijetím dotací). c) Plnění rozpočtu výdajů I. hledisko třídění výdajů upravený rozpočet skutečnost 1. kapitálové výdaje ,16,- Kč ,91 Kč 90,78% 2. provozní výdaje ,31Kč ,16 Kč 90,52% II.hledisko třídění výdajů 1. skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství ,-Kč ,- Kč 2. skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - průmysl, staveb.,obchod a služby ,- Kč ,- Kč - doprava ,- Kč ,42 Kč - vodní hospodářství ,- Kč ,23 Kč 3. skupina 3 veřejné služby pro obyvatelstvo - vzdělávání ,-Kč ,64 Kč - kultura ,-Kč ,43 Kč - tělovýchova a zájmová činnost ,- Kč ,81 Kč - zdravotnictví ,- Kč ,94 Kč - bydlení, kom. služby, úz.rozvoj ,- Kč ,52 Kč - ochrana životního prostředí ,- Kč ,60 Kč 4. skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - politika zaměstnanosti ,- Kč ,- Kč - sociální péče a pomoc ,- Kč ,17 Kč 5. skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na kriz.stavy ,- Kč ,10 Kč

4 4 - bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč ,63 Kč - požární ochrana ,- Kč ,25 Kč 6. skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - státní správa ,- Kč ,65 Kč - finanční operace ,- Kč ,58 Kč - ostatní činnosti 4 000,- Kč 3 580,10 Kč výdaje: ,47 Kč ,07 Kč 90,56% (Zaokrouhleně ,- Kč) Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o ,40 Kč, tj. o 9,44 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o ,07 Kč, tj. o 5,77 %. Rozbor investičních výdajů: Silnice - rekonstrukce mostů ul. Pražská a Mělnická za cenu ,83 Kč, Ostatní komunikace - dopravní řešení ulic Moskevská, Svobodova, Březinova za cenu ,- Kč, realizace chodníku ul. Filipovská, Březinova za cenu ,65 Kč, chodník a cyklostezky za cenu ,- Kč, Provoz veř.silniční dopravyautobusový záliv Filipov za cenu ,- Kč, Revitalizace říčního systémuodbahnění rybníku Ostrovní za cenu ,43 Kč, Mateřská škola - výstavba nové mateřské školy za cenu ,- Kč. Základní škola - rekonstrukce základní školy za cenu ,- Kč. Knihovna Jiříkov - vybudování nové knihovny v č.p 900 za cenu ,- Kč, Ost. tělovýchovná činnostinvestiční půjčka TJ Sokol filipov ve výši ,- Kč, Využití volného času dětídětské hřiště Tylova 7 za cenu ,- Kč, Ambulantní péče snížení energetické náročnosti č.p. 730 za cenu ,- Kč, snížení energetické náročnosti č.p. 907 za cenu ,- Kč, Bytové hospodářství - rekonstrukce č.p. 3 a 4 za cenu ,- Kč, Územní plán - projektová dokumentace za cenu ,- Kč, Komunální služby - nákup sklopného valníku za cenu ,- Kč, Veřejná zeleň - rekonstrukce centra náměstí za cenu 7 260,- Kč, SDH nákup hasičské plošiny za cenu ,- Kč, Vnitřní správa - bezbariérový přístup do budovy MěÚ za cenu ,- Kč.

5 5 Plnění závazných ukazatelů Plnění závazných ukazatelů stanovených na rok 2013 viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku Rozdíl mezi příjmy a výdaji: ,14 Kč (přebytek) uprav. rozpočet skutečnost d) Financování 1. úvěry hrazené ,- Kč ,- Kč 2. finanční prostředky -změna stavu ,- Kč ,86 Kč financování ,- Kč ,14 Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši. Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku Tvorba a čerpání peněžních fondů a) Sociální fond Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 10). Uprav. rozpočet Skutečnost Výše sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč Příjmy: - převod finančních prostředků ,- Kč ,- Kč - splátky půjček ,- Kč ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč ,47 Kč Výdaje: - tělovýchovné akce 4 000,- Kč 0,- Kč - příspěvek na stravování ,- Kč ,- Kč - ostatní příspěvky ,- Kč ,- Kč - bezúročné půjčky ,- Kč ,- Kč - ošatné zaměstnanci+ uvolněný člen ZM ,- Kč ,- Kč Výdaje celkem ,-Kč ,-Kč Zůstatek sociálního fondu k ,- Kč ,47 Kč V průběhu roku 2013 byl rozpočet sociálního fondu upraven dvěma rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 4/2012 a 11/2013. Vyúčtování sociálního fondu za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení.. b) Fond rezerv Rozpočet fondu rezerv na rok 2013 schválen Zastupitelstvem města Jiříkova na 20. zasedání dne , č. usnesení 325/2013, bod 11).

6 6 Rozpočet Skutečno Výše fondu rezerv k ,- Kč ,75 Kč Příjmy: - převod z rozpočtu: 0,- Kč ,69 Kč Příjmy celkem ,- Kč ,44 Kč Výdaje: - převod na běžný účet ,-Kč ,75 Kč Výdaje celkem ,- Kč ,75 Kč Zůstatek k ,- Kč ,69 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,50 Kč (zrušení fondu pro výstavbu domova důchodců) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 21. zasedání, č. usnesení 349/2013, bod 1) rozhodlo převést částku ,- Kč (pozastávka ČOV a kanalizace) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 22. zasedání, č. usnesení 367/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,19 Kč (saldo hospodaření roku 2012) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 25. zasedání, č. usnesení 421/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč (na tvorbu rozpočtu 2014) do fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 20. zasedání, č. usnesení 325/2013, bod 13) rozhodlo převést částku ,75 Kč na financování výdajů rozpočtu 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výstavbu chodníku dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 3) rozhodlo převést částku ,- Kč na opravu střechy základní školy dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 23. zasedání, č. usnesení 387/2013, bod 4) rozhodlo převést částku ,- Kč na poskytnutí příspěvku PO Domov srdce v dlaních Jiříkov dle rozpočtového opatření č. 8/2013 v roce 2013 z fondu rezerv. Zastupitelstvo města Jiříkova dne na 27. zasedání, č. usnesení 437/2013, bod 2) rozhodlo převést částku ,- Kč na výdaje roku 2013 dle rozpočtového opatření č. 18/2013 z fondu rezerv. Vyúčtování fondu rezerv za rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na... zasedání dne.., č. usnesení...

7 7 3. Finanční majetek Ceniny Jiné běžné účty složené jistiny 04. Účty Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů ( Z toho: sociální fond fond rezerv ,- Kč ,51 Kč ,95 Kč ,16 Kč ,47 Kč ,69 Kč) ,11 Kč 05. Úvěry a) Výše nesplacených úvěrů k výstavba ČOV a kanalizace I. etapa - SFŽP 0,- Kč 2. stavební úpravy mateřské školy ,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,60 Kč b) Úhrada splátek úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,-Kč 2. stavební úpravy mateřská škola ,- Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,- Kč ,- Kč c) Úhrada úroků z úvěrů za výstavba ČOV a kanalizace I.etapa ,- Kč 2. stavební úpravy mateřská škola 8 698,60 Kč 3. stavební úpravy panelových domů ,86 Kč ,46 Kč 06. Pohledávky a) Odběratelé Pronájem pozemků ,- Nájemné za bytové prostory ,42 Nájemné za nebytové prostoty 4 406, ,06 Kč b) Poskytnuté provozní zálohy ,42 Kč z toho: - Benzina a.s ,- Kč - Severočeské vodovody a kanalizace,a.s ,- Kč - RWE Energie, a.s ,42 Kč - ČEZ Prodej, s.r.o ,- Kč - Energie pod kontrolou, o.p.s ,- Kč c) Daňové nedoplatky z hlavní činnosti Exekuční náklady kom. odpad 9 195,- Poplatek za komunální odpad ,36

8 8 Poplatky za psy 6 033,- Pokuty - přestupková komise ,- Pokuty - městská policie ,- Náklady řízení -přestupková komise ,- Exekuční náklady městská policie 1 500,- Kč ,36 Kč Rada města Jiříkova dne na 81. schůzi, č. usnesení 1307/2013, rozhodla schválit odpis pohledávek v celkové výši ,- Kč). d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci ,- Kč (TJ Sokol Filipov) e) Za zaměstnanci ,-Kč ( Z toho: Půjčky ze sociálního fondu ,- Kč Stravné ,- Kč) f) pohledávky za ústředními institucemi ,14 Kč (nevyúčtované dotace I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,16 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) g) dohadné účty aktivní ,- Kč (neposkytnutá dotace na VPP na prosincové platy - plnění leden ,- Kč a za terénního pracovníka na říjnový a listopadový plat ,- Kč) Pohledávky odepsané Vývoj pohledávek viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku ,98 Kč ,98 Kč 07. Krátkodobé závazky a) Dodavatelé ,61 Kč (největší - SČVaK Teplice, a.s., Petra Basherová Jiříkov, AVE CZ s.r.o. Praha, Vodafone a.s. Praha, Pro EKO Varnsdorf, Tetelefónica Praha a.s., ČEZ Prodej, s.r.o. Praha, PAVEL KOCMAN, Jiříkov, JUDr. Josef Kolka Varnsdorf) b) Zaměstnanci (doplatky mzdy za 12/13) ,- Kč c) Zúčtování s institucemi SZ a ZP (za 12/13) ,-Kč d) Jiné přímé daně (daň ze mzdy 12/13) ,-Kč e) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,08 Kč (neschválené vyúčtování dotace Povodně 2013 SDH 2 663,- Kč vratka, volby do Parlamentu ČR 4 367,94 Kč vratka, I. etapa chodník ul. Filipovská, Březinova ,14 Kč, ZŠ č.p. 680 a 740? Snížení energetické náročnosti ,- Kč) f) Výnosy příštích období ,- Kč (daň z příjmu právnických osob za 2013) g) Dohadné účty pasivní ,42 Kč (nevyúčtované zálohy na vodné, stočné, plyn, el.energie za rok 2013) h) Ostatní krátkodobé závazky ,- Kč

9 9 (srážky z mezd za 12/13, zákonné pojištění, penzijní připojištění, rekreace, AVE odpadové hospodářství jistina, pozastavené exekuce) ,11 Kč 8. Majetek města, inventarizace majetku a) Stav majetku a závazků města aktiva stav k stav k drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet , ,35 nedokončený dlouh.nehm.majetek-účet , ,- pozemky účet , ,76 stavby účet , ,27 sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet , ,11 drobný dlouhodobý hmot. majetek účet , ,96 nedokončený dlouh. hmot. majetku účet , ,43 ostatní dlouhodobý finanční majetek účet , ,- zásoby materiál na skladě účet , ,- odběratelé účet , ,06 krátkodobé poskytnuté zálohy účet , ,42 pohledávky za rozpočtovými příjmy účet , ,36 poskytnuté návratné výpomoc - účet 316 0, ,- pohledávky za zaměstnanci účet , ,- pohledávky za vybr,ústř.vlád.inst. - účet , ,14 dohadné účty aktivní , ,- jiné běžné účty - účet , ,51 základní běžný účet účet , ,95 běžné účty fondů účet , ,16 ceniny účet , ,- Pasiva jmění účetní jednotky účet , ,90 transfery na pořízení dl.majetku - účet , ,14 oceňovací rozdíly při změně metody-účet , ,45 opravy chyb minulých období , ,- ostatní fondy účet , ,45 výsledek hospodaření - účet , ,06 výsledek hospodaření min.účet.období-účet , ,81 dlouhodobé úvěry - účet , ,60 dlouhodobé přijaté zálohy - účet , ,42 dodavatelé účet , ,61 zaměstnanci účet , ,- zúčtování s institucemi SZ a ZP - účet , ,- jiné přímé daně účet , ,- přijaté zálohy na transfery - účet , ,08 výnosy příštích období účet , ,- dohadné účty pasivní - účet , ,42 ostatní krátkodobé závazky - účet , ,-

10 10 Úhrn aktiv a pasiv ,48 Kč brutto ,44 korekce = ,04 netto Některé změny Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 se snížila o ,91 Kč: a) nárůst: rekonstrukce mostu ul. Pražská ,83 Kč výstavba mateřské školy ,- Kč rekonstrukce základní školy-snížení energetické náročnosti ,- Kč bezbariérové úpravy budovy MěÚ ,- Kč dopravní řešení ul. Mosk.,Fil.,Svob.,Březinova ,- Kč chodník Filipov, cyklostezka 9 801,- Kč rekonstrukce objektu č.p.3a ,- Kč nákup Renault Master ,- Kč rekonstrukce rybníka Ostrovní ,43 Kč rekonstrukce centra města 7 260,- Kč Jiříkov I. etapa chodník Filipovská Březinova ,65 Kč zdravotní střediska snížení energetické náročnosti ,- Kč vybudování dětského hřiště Tylova ,- Kč rekonstrukce most ul. Mělnická ,- Kč městská knihovna ,- Kč autobusový záliv ul. Filipovská ,- Kč hasičská plošina ,- Kč b) snížení: stavební úpravy budovy MěÚ Renault Master hasičská plošina Hodnota staveb v roce 2013 se navýšila o ,10 Kč: a) nárůst: budova č.p. 563 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 564 dar od Ústeckého kraje budova č.p. 568 dar od Ústeckého kraje budova č.e. 24 dar od Ústeckého kraje budova bez č.p. dar od Ústeckého kraje stavební úpravy budovy MěÚ b) snížení: budova č.p ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,10 Kč ,- Kč ,60 Kč ,40 Kč 8 009,- Kč ,- Kč ,- Kč) Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2013 se zvýšila o ,- Kč: a) nárůst: ,- Kč majetek převedený od Ústeckého kraje v celkové hodnotě ,- Kč Renault Master ,- Kč -přesun z rozpracovanosti hasičská plošina ,- Kč - přesun z rozpracovanosti b) snížení: ,- Kč) požární automobil ,- Kč

11 11 rampa k hasičské plošině ,- Kč Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2013 se zvýšila o ,37 Kč. Hodnota pozemků se v roce 2013 se zvýšila o ,644 Kč (vyřazeny prodané, směněné nebo restituované pozemky, zařazeny pozemky získané nákupem, směnnou nebo bezplatně od Ústeckého kraje) b) Inventarizace majetku Ke dni proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku. Ke dni proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě. Rekapitulace inventarizace 1. Fyzická inventarizace - účet 018 programové vybavení Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 021 stavby Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. účet 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet pozemky Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. - účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. (Vodovody a kanalizace Bruntál- 9 ks akcií á 1 000,- Kč 9 000,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,- SVS Teplice ks akcií á 1 000,- Kč ,-) - účet 112 materiál na skladě Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn. 2. Dokladová inventarizace

12 12 Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů viz přehled aktiv a pasiv. Podrozvahové účty: ČOV a kanalizace kupní smlouva účet ,- Pohledávky odepsané účet ,98 Kč Krátkodobé pohledávky k jiným zdrojům - účet ,80 Kč (Nevyúčtované dotace) ,78 Kč Inventarizační zpráva rok 2013 Inventarizační zprávu podepsala ústřední inventarizační komise dne se závěrem: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 5/2011 "Inventarizace majetku" - Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy. - Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. - Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu. - Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů od data inventarizační zprávy. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Další zjištění a doporučení Návrhy dílčí inventarizační komise na rekonstrukce a opravy staveb budou předloženy k řešení na poradě starosty města. Přílohy Seznam inventurních soupisů. Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů. Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne na 97. schůzi, č. usnesení 1507/2014.

13 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob a) Dotace poskytnuté Městu Jiříkov v roce 2013: Výše dotace (příspěvku) Vratka nedočerpané dotace a) Výkon státní správy ,- Kč 0,- Kč b) Akt. politika zaměstnanosti ,- Kč 0,- Kč c) Volby do PS Parlamentu ČR ,- Kč 4 367,94 Kč d) Volby prezidenta ČR ,81 Kč 0,- Kč e) SDH-akceschopnost,mzd. náklady ,- Kč 0,- Kč f) 5 domácností ,- Kč 0,- Kč g) Povodně občané ,- Kč 0,- Kč h) Povodně SDH ,- Kč 2 663,- Kč i) Povodně město ,50 Kč 0,- Kč j) I.etapa chodník Filipovská, Březinova ,14 Kč 0,- Kč k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti ,- Kč 0,- Kč l) ČOV a kanalizace pozastávka ,- Kč 0,- Kč ,45 Kč 7 030,94 Kč b) Výše nedočerpané dotace v roce 2013 vrácené v roce 2014: Volby do PS Parlamentu ČR Povodně 2013 SDH 4 367,94 Kč 2 663,- Kč Nedočerpaná dotace ve výši 4 367,94 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Nedočerpaná dotace ve výši 2 663,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne Finanční vypořádání dotací roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova na 29. zasedání dne , č. usnesení 472/2014 a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2013 v celkové výši 7 030,94 Kč. c) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2013: ca) PO Mateřská škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cb) PO Základní škola Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč a na asistenty pedagogů ve výši 473

14 14 860,- Kč, celkem dotace ve výši ,- Kč byly přímo přiděleny příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dále základní škola dne vyúčtovala dotaci Škola pro život ve výši ,- Kč, přijatou v roce 2011 a 2012, dne Dotace byly vyčerpány. cc) PO Školní jídelna Jiříkov zřizovatel v roce 2013 poskytl příspěvek na provoz ve výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. cd) PO Domov Srdce v dlaních Jiříkov zřizovatel v roce 2013 neposkytl příspěvek na provoz. Dotace n sociální službu ve výši ,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta je dne řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána. e) Vyúčtování poskytnutých příspěvků občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím v roce 2013: Grantové příspěvky ea) SK Viktorie, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 71. schůzi dne , č. usnesení 1175/2013, vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1i), eb) TJ Spartak Jiříkov Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1i), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1j), ec) Český rybářský svaz, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1a), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1a), ed) ARTE MUSICA, o.s. Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1b), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1b), ee) Veteranclub Sever Vilémov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 2 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1d), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1d), ef) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1e), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1e), eg) Dům dětí a mládeže, Rumburk - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1f), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č, usnesení 1535/2014, bod 1f), eh) ČSS-sportovně střelecký klub Jiříkov- Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi dne , č. usnesení 1165/2013, bod 1g), vyúčtování příspěvku schválila na 98. schůzi dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1g), ei) Salesiánské středisko mládeže Rumburk Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1h), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1h), ej) Základní kynologická organizace Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013, bod 1c), vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1c),

15 15 ek) Aktivní pes Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 6 000,- Kč na 70. schůzi , č. usnesení 1165/2013,bod 1j), navýšení příspěvku ,- Kč schválila na 87. Schůzi, dne , usnesení č. 1380/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1l), Negrantové příspěvky el) TJ Spartak Jiříkov - Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 20. zasedání, dne , č. usnesení 325/2013, bod 16, vyúčtování příspěvku schválilo a 28. Zasedání dne , č. usnesení 453/2014. em) Středisko pro ranou péči Liberec - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 67. schůzi dne , č. usnesení 1114/2013, příspěvek nepodléhal vyúčtování. en) TJ Sokol Filipov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1242/2013, vyúčtování příspěvku schválila Rada města Jiříkova na 98. schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, bod 1k), eo)white LIGHT I. Ústí nad Labem - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000,- Kč na 77. schůzi , č. usnesení 1241/2013, sdružení příspěvek v řádném čase nevyúčtoval a rada města rozhodla na 98. Schůzi, dne , č. usnesení 1535/2014, o vrácení příspěvku. Příspěvek byl vrácen na účet města dne Město Jiříkov poskytlo celkem ,- Kč na příspěvky pro 13 subjektů. f) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2013 : fa) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 331/2013, fb) Dobrovolný svazek obcí Sever ,- Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 22. zasedání, č. usnesení 369/2013- příspěvek na zásněžky II.etapa, vratka po vyúčtování II.etapy ve výši ,- Kč byla připsána na účet města dne , fc) Svaz měst a obcí ČR ,60 Kč Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 20. zasedání, č. usnesení 330/2013, fd) České Švýcarsko o.p.s ,- Kč - Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 19. zasedání, č. usnesení 3171/ Výsledek hospodaření a) Výnosy - z činnosti ,58 Kč - finanční ,60 Kč - z daní a poplatků ,50 Kč - z transferů ,10 Kč ,78 Kč b) Náklady - na činnosti ,28 Kč - finanční ,78 Kč - na transfery ,81 Kč - daň z příjmu ,- Kč ,87 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného období ,91 Kč ,91 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Údaje o obci: Adresa: Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou Telefon: 384390857 E-mail: ou@plavsko.cz WWW: plavsko.cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva.7-8 3. Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města.10-13

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více