Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í"

Transkript

1 Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: Sňato dne:

2 Název Účet Kč Software ,00 Územní plán ,00 Budovy, stavby ,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,00 Dlouhodobý drobný majetek ,81 Pozemky ,00 Nedokončený DNM inženýrské sítě ,50 Zboží na skladě 132 Sklad odznaky s logem obce ,00 Sklad trika s logem obce ,00 Celkem zboží na skladě ,00 OP k pohledávkám z hl. činnosti ,00 Opravné položky k odběratelům ,10 Pohledávky ,00 Pohledávky účtu 311 účet ,00 účet ,00 účet ,00 účet ,00 účet ,00 Celkem ,00 Zálohy elektřina , , , , ,00 Celkem ,00 Závazky nezaplacené faktury ,20 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 KZ BÚ k č. účtu: / ČNB ,40 KZ BÚ k č. účtu: / KB ,66 včetně SF 419 SF ,00 Zůstatek v pokladně k ,00 Peníze na cestě 262/33 0,00 Ceniny ,00 Závazky - zaměstnanci ,00 Pohledávky za zaměstnance ,00 Závazky sociální pojištění ,00 Závazky zdravotní pojištění ,00 Závazky nevyplacené mzdy - daň ,00 Výnosy příštích období poplatek za psa p. Lupačová ,00 Dohadné účty pasivní ,00 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ,74 Oprava chyb minulých období ,00 Dlouhodobé úvěry - ESSOX ,41 Dlouhodobé přijaté závazky ,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Vyřazené pohledávky ,22 Ostatní dlouhodobý finanční majetek kanalizační a ,00 vodovodní síť

3 Přijaté dotace v roce 2014 Přijaté dotace ORG/ÚZ Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Vráceno St.R KÚKK - NIV - oprava chodníku a VO od čp. 71 k ORG , ,00 - zastávce KÚKK - dotace na žáky a státní správu , ,00 - KÚKK Volby do zastupitelstev obcí ÚZ , , ,00 KÚKK ÚD - volby do Evropského parlamentu ÚZ , , ,00 Rozbor hospodaření roku 2014 Příjmy Rozpočet po úpravě Rozpočet skutečnost v tis. Kč v tis. Kč daň FO ze z. č , ,69 daň FO samostatně vyd. č 30,43 9,62 daň FO z kap. výnosů 80,07 129,06 daň z právnických osob 963, ,05 daň z příjmů práv. osob za obce 111,34 111,34 DPH 2 213, ,39 Poplatky za odnětí půdy 1,00 0 poplatek pes 25,00 17,13 výtěžek z provozu loterií 10,00 19,09 správní poplatky 8,00 6,33 daň z nemovitostí 349,49 439,96 splátky půjček od obyvatelstva 0 42,00 NIV přijaté transfery z VPS SR 26,73 26,74 dotace na žáky a st. správu 107,30 107,30 NIV přijaté transfery od krajů 160,00 160,00 Převody rozpočtových účtů 0,00 240,45 Činnost knihovnická 1,00 0,50 Ostatní záležitosti kultury 0,50 0,50 Bytové hospodářství 40,00 10,64 Nebytové hospodářství 3,25 3,17 Komun. služby, územní rozvoj 74,00 43,96 Svoz komunálního odpadu 280,00 272,60 Využívání tříděného odpadu 30,00 28,33 Ostatní nakládání s odpady 1,00 1,00 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 80,00 80,00 PO dobrovolná část 35,00 35,00 Činnost místní správy 200,00 267,27 Obecní příjmy a výdaje z 17,00 2,84 finančních operací Ostatní činnost j.n. 3,00 0,96 3 % plnění Celkem 5 973, ,92 116,9%

4 Výdaje Rozpočet po úpravě v tis. Kč Rozpočet skutečnost v tis. Kč Silnice 45,00 5,94 Ostatní záležitosti pozemních 677,05 641,75 komunikací Odvádění a čištění odpadních 82,36 79,36 vod Základní školy 800,00 800,00 Činnost knihovnická 24,60 22,43 Kultura 95,00 87,16 Tělovýchovná činnost 40,00 40,00 Ostatní zájmová činnost a 3,30 0,00 rekreace Veřejné osvětlení 110,00 87,20 Komunální služby a územní 45,00 39,57 rozvoj j.n. Odpadové hospodářství 275,00 223,30 Využívání a zneškodňování 80,00 72,42 komunálního odpadu Péče o veřejnou zeleň 777,98 724,63 Ochrana obyvatelstva 1,30 0,00 Požární ochrana 78,00 77,55 Zastupitelstvo obce 900,00 898,05 Volby do Zastupitelstev obcí 13,40 13,40 Volby do Evropského 13,33 13,33 parlamentu Činnost místní správy 2 100, ,74 Obecní příjmy a výdaje z 10,00 7,32 finančních operací Pojištění obce 30,00 26,35 Převody rozpočtových účtů 0,00 240,45 Ostatní finanční operace 124,60 124,59 Ostatní činnost j.n. 10,00 9,00 % plnění Celkem 6 335, ,54 99,7% 4

5 Na základě žádosti obce, bylo skupinou pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce ve dnech Závěr zprávy z přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění). Inventarizace, účetní závěrka a závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2014 je k nahlédnutí na OÚ v Libavském Údolí podatelna. Současně byla dne provedena následná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění. Komentář k hospodaření obce za rok 2014 Rozpočtové hospodaření obce se v roce 2014 řídilo schváleným rozpočtem zastupitelstva obce ze dne , pod bodem usnesení č. 402/13. Roční účetní závěrka za rok 2013 byla schválena zastupitelstvem obce dne , pod bodem usnesení č. 451/14. V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován 6 rozpočtovými změnami, které byly v souladu s potřebami obce. Hlavní příčinou rozpočtových změn bylo získání dotací od KÚKK na akci Oprava chodníku a VO k zastávce od domů čp. 71/72, dotace na Evropské volby a na volby do zastupitelstev obcí a získání úvěru na pořízení malotraktoru VEGA. 1. ÚHRN PLNĚNÍ PŘÍJMŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 5.973,53 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 6.982,92 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k naplnění příjmů na 116,9 %. Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření skončil v roce 2014 s přebytkem 668,38 tis. Kč. Výnosy v roce 2014 byly ve výši 6.582,23 tis. Kč (6) Náklady v roce 2014 byly ve výši 6.103,52 tis. Kč (5) Výsledek hospodaření běžného účetního období 478,71 tis. Kč. HV je ovlivněn předpisy na nájmy a služby, které byly v průběhu roku naplněny. 2. ÚHRN PLNĚNÍ VÝDAJŮ Prostřednictvím těchto změn byl rozpočet výdajů v průběhu roku upraven na částku 6.335,92 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 6.314,54 tis. Kč a ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 99,7 %. 5

6 3. MAJETEK Součástí inventarizační evidence je majetek obce. V majetku je promítnut nárůst i vyřazení majetku. Nárůst majetku vznikl pořízením nového územního plánu obce, nákupem malotraktoru VEGA, PC do kanceláře starostky a účetní obce a dalšího majetku, který je podrobně rozepsán v inventurách za rok Z majetku byl v roce 2014 vyřazen starý malotraktor, územní plán, PC a nefunkční tiskárny. Podrobnější rozpis pohybu majetku k na jednotlivých zařízeních je obsažen v inventarizaci, která probíhala na základě inventarizačního příkazu od ZÁVAZKY Závazky vůči dodavatelům Zaměstnanci - mzda 12/ ,20 Kč ,00 Kč 5. POHLEDÁVKY Pohledávky celkem k činily ,00 Kč z toho k účtu: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč K účtu 311: Jedná se o poskytnuté zálohy za teplo, vodu a dlužná částka za odpady. K účtu 314: Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii. K účtu 315: Zde je uvedena dlužná částka za poplatky ze psů. Rozpis jednotlivých dlužníků je přiložen u inventarizací účtů pohledávek k FONDY Obec má zřízen sociální fond pro zaměstnance. Výdaje jsou čerpány na základě směrnice o sociálním fondu. Čerpání ze SF bylo v roce 2014 na věcné dary při jubilejních a odchodech do důchodu, rodinná nebo dětská rekreace, kulturní, tělovýchovná činnost, dary při životních a pracovních výročích, zdravotní pomůcky a stravenky. PS SF byl k ve výši Převod do SF dle směrnice ve výši Výdaje ze SF KZ SF k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6

7 7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní a Mateřská škola Libavské Údolí vykázala v roce 2014 celkový hospodářský výsledek zisk ve výši 1.189,19 Kč Náklady za rok 2014 byly celkem: Výnosy za rok 2014 byly celkem Z toho : příspěvek Karlovarského kraje na platy příspěvek ONIV úplatné MŠ a ŠD provozní dotace obce příspěvek ÚZ Příspěvky celkem ,18 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V zařízení byla provedena kontrola hospodaření zřizovatelem. 8. ZÁVĚR Inventarizace, účetní závěrka a závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2014 je k nahlédnutí na OÚ v Libavském Údolí podatelna. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libavské Údolí 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013

Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více