Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou Královéhradeckým krajem na základě zřizovací listiny č.j /SM/2009, kterou vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 10. září 2009 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu s usnesením ZK/8/436/2009. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: Webové stránky školy: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové c) Ředitel školy: RNDr. Věra Svatošová, Nemastova 1923, Náchod d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum účinnosti a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: č.j / f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/02 Obchodní akademie (OA) 240 žáků (od školního roku 2013/14) M/01 Informační technologie (IT) 120 žáků (od školního roku 2013/14) g) Seznam studijních oborů: M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR Školská rada OA (funguje od ) Současné složení školské rady: Mgr. Jitka Kumpoštová, Ing. Miroslav Rudolf za pedagogické pracovníky školy Ing. Petr Novotný a Jana Ulmanová zástupce zletilých a nezletilých žáků 1

2 Ing. Tomáš Šubert, Zdeněk Celba osoby jmenované Radou Královéhradeckého kraje i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Charakteristika zařízení, vzdělávací program Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Od poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou studijních oborech vycházejících ze ŠVP: M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání Škola postrádá tělocvičnu, jejíž absenci kompenzuje dobře vybavenou posilovnou a venkovním školním hřištěm. Ostatní výuku řeší pronajímáním tělocvičen sousední VOŠ a SPŠ stavební, návštěvou squashového a kuželkářského klubu, za dobrého počasí výukou kanoistiky na řece Metuji. Složitý demografický vývoj v regionu ovlivnil počet přijatých žáků, a proto v roce 2014/15 budou otevřeny dva první ročníky oboru Obchodní akademie. Obor Informační technologie v roce 2014/15 nebude otevřen, protože z 22 přihlášených uchazečů nikdo neodevzdal zápisový lístek. Pro rok 2015/16 předpokládáme, že po zápisu změny v rejstříku škol tento obor kapacitně snížíme na 15 žáků v ročníku, tedy na 60 žáků celkem. Vzdělávací výsledky školy jsou velmi dobré. U maturitní zkoušky prospěli všichni studenti. Podle tabulek zveřejněných CERMATEM (jarní termín) škola dosáhla dobrých výsledků ve všech hodnocených oblastech společné části maturitní zkoušky mezi školami stejného typu, což svědčí o velmi kvalitní práci pedagogického sboru a dobré přípravě ze strany studentů. Na vysokých školách pokračuje ve studiu asi 70% absolventů. Pedagogický sbor je stabilní a kvalifikovaný. Škola velmi dobře spolupracuje s rodiči prostřednictvím SRPOA (Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod) a se školskou radou. Firmy i podnikatelé místního regionu spolupracují se školou na zajištění povinné praxe žáků třetích ročníků. Výbornou přípravou pro reálný život a spojení teorie s praxí je i předmět Fiktivní firma, ve kterém mají žáci možnost pracovat na konkrétní pozici jako ve skutečné firmě. Simulace reálného pracovního prostředí dodává žákům pocit seberealizace a ukazuje jim smysluplnost teoreticky nabytých vědomostí. V roce 2013/14 získalo 17 žáků Certifikát o práci ve fiktivní firmě, který uděluje Národní ústav pro vzdělávání Praha, pracoviště Centrum fiktivních firem. Certifikát je potvrzením o absolvování praxe a slouží našim absolventům jako doklad o praxi při přijímacích pohovorech do zaměstnání. Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo Obchodní akademii 271 žáků z Broumovska, Náchodska, okolí Jaroměře i z regionu Nového Města a Dobrušky. Na škole bylo 11 tříd 7,5 třídy Obchodní akademie a 3,5 třídy Informačních technologií. 2

3 Dobrou vizitkou školy je malá nezaměstnanost našich absolventů související s připraveností studentů pro praxi i pro další studium.ti, kteří přecházejí do pracovního poměru, nacházejí snadno uplatnění. Koncepce rozvoje Cílem výchovně vzdělávacího procesu Obchodní akademie Náchod je vychovat vzdělaného, pracovitého, kreativního občana s vysokým morálním kreditem. Občana, který nechce jen přežívat v rámci společnosti, ale který usiluje o posun společnosti kupředu. To předpokládá: pokračovat ve vzdělávání ve dvou studijních oborech podle zpracovaných ŠVP, které budou průběžně upravovány s rostoucími požadavky na teoretické a praktické vědomosti a dovednosti; rozšířit obor Obchodní akademie o zaměření na zahraniční obchod a cestovní ruch a o zaměření na IT; rozpracovat profilovou část maturitní zkoušky tak, aby odpovídala současným vývojovým trendům a zaměřením oboru, tj. praktickou zkoušku nebo její část skládat na PC a podpořit mezipředmětové vztahy. Ve společné části se zaměřit na přípravu ke zkouškám z cizího jazyka i z matematiky; udržet vysokou úroveň znalostí jazyků s rozšířením znalostí o jazykové kompetence spojené se specifikou studovaného oboru (např. OA Cizojazyčná obchodní korespondence, IT - Technická angličtina, Cizí jazyky pro cestovní ruch a zahraniční obchod); zaměřit se na využití ICT ve výuce, zapojit se do tvorby vzdělávacích materiálů, a tak lépe využívat didaktickou techniku na škole; pro další rozšíření IT ve škole a v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zapojit do projektu Škola na dotek; pomoci integrovat handicapované žáky formou individuálního přístupu ve výuce; podporovat nadané žáky individuálním přístupem při výuce a vytvořit podmínky stimulující jejich účast na soutěžích; zaměřit se na rozvoj finanční gramotnosti a propojení teorie s praxí, která by se měla stát hlavní motivační složkou a hnacím motorem pro žáky; pokračovat ve spolupráci s Finančním úřadem v Náchodě, pobočkou VZP a dalšími orgány, které během kontrol ve fiktivních firmách fungují jako nezávislí hodnotitelé práce žáků. při zajišťování praxe našich studentů pokračovat ve spolupráci s organizacemi a firmami na Náchodsku. Interaktivní výuka Využívání moderní techniky i interaktivních softwarů se na naší škole osvědčilo nejen při výuce cizích jazyků. Moderní technika a interaktivní softwary umožňují žákům aktivní účast v hodinách, poskytuje prostor pro propojení výuky s odkazy na internetu, pro zařazování her a soutěží. Zároveň nabízejí široké spektrum účinných 3

4 aktivit, jejichž součástí je i hodnocení získaných znalostí jednotlivých žáků či skupin, a to za pomoci hlasovacího zařízení ActivVote, které umožní žákům i učiteli okamžitou zpětnou vazbu, ať při probírání nového učiva, tak i při ověřování získaných znalostí a vědomostí. Ve školním roce 2013/2014 navázali vyučující cizích jazyků na zkušenosti z projektu Cizí jazyky interaktivně (projekt 27 středních škol vedla Masarykova obchodní akademie Jičín, vzniklo více jak výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Celá nabídka je umístěna na webu: současně na zkušenosti z jejich ověřování v hodinách a nadále využívali interaktivní tabuli ve výuce jazyků, cizojazyčné konverzace i technické angličtiny. O práci s interaktivní tabulí projevili zájem i vyučující odborných předmětů, matematiky, českého jazyka. Vedení školy vyšlo vstříc zájmu pedagogů i trendu moderního pojetí výuky a vybavilo školu dalšími dvěma interaktivními tabulemi a jedním interaktivním dataprojektorem. V současné době je k dispozici šest interaktivních tabulí a dvě učebny jsou vybaveny interaktivním dataprojektorem. K tomu využilo vedení školy částečně prostředky z projektu EU peníze středním školám, jehož součástí bylo i vytváření didaktických materiálů DUM. Této akce se zúčastnilo dvanáct učitelů, kteří zpracovali interaktivní výukové materiály pro předměty angličtina, němčina, čeština, matematika, fyzika, ekonomika, účetnictví, obchodní korespondence a v Informačních technologiích. Interaktivní tabule či dataprojektory se využívají v matematice pro prezentaci grafů, geometrických modelů a individualizaci výuky. Zefektivnila se výuka fyziky, kde projekční plocha umožňuje prezentaci pokusů či modelových situací. Obdobné je i využití v odborných předmětech. Stavební úpravy a rozsáhlejší opravy Během posledních let došlo v budově školy k mnoha stavebním úpravám. Byla provedena izolace většiny vnějšího zdiva, vyměněna střešní krytina, v podkroví nainstalována klimatizace do počítačových učeben, ve třetím patře budovy provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu vně budovy a výměny rozvaděče. V současnosti je budova po rozsáhlé rekonstrukci rozvodů vody a odpadů, která proběhla v létě V budově školy byla vyměněna okna. Poslední část výměny oken v půdní vestavbě proběhla v době loňských letních prázdnin. Byla provedena oprava čelní fasády a její zateplení. Ve vzdálenějším horizontu bude potřeba opravit také fasádu v zadním a bočním traktu budovy, provést opravy podlah chodeb a dveří a uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci počítačové sítě. Po zrušení krytu CO byla ve sklepních prostorách vybudována posilovna, rozšířen prostor pro šatny a zrekonstruovány prostory pro činnost fiktivních firem. Část sklepních prostor je ještě v původním stavu po krytu CO. Část těchto prostor byla v tomto školním roce opravena a slouží jako místnost pro uložení centrálního serveru školy. Ten byl dosud v půdní vestavbě a během letních měsíců bylo problematické udržet stabilní teplotu, která je podstatná pro bezproblémovou činnost serveru. V září 2013 byl pořízen nový server, na který během prázdnin proběhlo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Celkové náklady činily cca 197 tis. Kč. 4

5 V červenci a srpnu 2014 proběhla první etapa rekonstrukce počítačové sítě v hodnotě cca 400 tisíc Kč. Podle našeho předpokladu by druhá etapa rekonstrukce měla pokračovat o prázdninách V této etapě by měly být nahrazeny provizorní rozvody na patrech za trvalé. V červnu 2014 skončil projekt EU peníze středním školám v projektu nazvaném EU peníze pro Obchodní akademii Náchod. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno 22 sad vzdělávacích materiálů z oblasti cizích jazyků, českého jazyka, matematiky, fyziky, ekonomiky, účetnictví, obchodní korespondence, hardwaru, aplikací na PC, počítačové grafiky a algoritmizace. Z programu Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže rozvoj talentů v rámci dotačního programu KHK byla škole poskytnuta dotace ve výši Kč na Mezinárodní veletrh Fiktivních firem, Praha Z programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji byla škole poskytnuta dotace ve výši ,-- na 3. regionální veletrh FFM 2014 v Náchodě. Počet tříd Celkový počet žáků ( ) Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Část II Přehled učebních plánů Škola vyučuje podle dvou Školních vzdělávacích plánů (ŠVP) vytvořených na základě Rámcových vzdělávacích plánů (RVP): Obchodní akademie 63-41M/02 Informační technologie M/01. Jednotlivé vzdělávací plány jsou zveřejněny na Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 99,98% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 99,98% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin 5

6 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE 1 Bašová Jana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN, Pedagogická ano CJL,FRJ,OBN 1, fakulta UK Praha, obor FRJ 2 Bigmor Nycolaus, BA učitel University of Cambridge ano KAJ 0, Daňková Lucie, Ing. učitel VŠE Praha, DPS HK ano EKO,UCE,UPC 0, Dobýval Jaroslav, učitel FTVS UK Praha, obor TEV ano TEV 0, PaedDr. 5 Drašnarová Jana, Mgr. učitel Filozofická fakulta UP Olomouc, historie česká filologie, ano CJL,OBN, SVS 1,000 6 DPS 6 Dyntarová Marie, Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE,UPC, 0, Forejtová Věra, Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, NEJ ano NEJ,KNJ 1, Hlaváčová Jarmila, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO,PRA,FFM 1, Hovorková Hana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ; Pedagogická ano NEJ,KNJ,RUJ, 1, fakulta Liberec, obor NEJ KRJ,OKN 10 Jirásková Alena, Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor FYZ, CHE ano CHE DPP Johnová Ivana, Ing. učitel VŠE Praha,DPS VŠE Praha ano UPC,UCE 0, X Kuchařová Jana, Ing. učitel VŠE Praha ano EKO,UCE 0, (na mateřské dovolené) 12 Kumpoštová Jitka, Mgr. zástupkyně Pedagogická fakulta UK Praha, PF Ostravská univerzita, ano UCE,FFM,UPC 1, obor odborné předměty X Lecnarová Šárka, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, ANJ, FRJ ano ANJ,FRJ 0,000 6 (na mateřské dovolené) 13 Mach Jan, Mgr. učitel Univerzita Pardubice, ANJ ano ANJ,OKA 1, Masaryková Hana, Mgr. učitel Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně Brno, obor ANJ, ano ANJ 0, ČJL 15 Nyklíčková Hana, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ, ANJ ano ANJ,RUJ,KAJ 1, Posnarová Šárka, Ing. učitel Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní, DPS ano UCE,FFM 0, Rejlová Zlata, Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK, DPS ano PEK,ZDP 1, Roleček Milan, Ing. učitel VŠE Praha, DPS HK ano GRA,OPS,HRW 1,

7 19 Rudolf Miroslav, Ing. učitel VŠ strojní a textilní Liberec, DPS ČVUT Praha ano INT, APC 1, Ruprichová Taťána, Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV, BRV, rozšiřující studium Státní ano PEK, ZDP,TEV 1, těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence 21 Ruprichová Kateřina, Mgr. učitel Univerzita HK, Pedagogická fakulta ano MAT,FYZ,MAC 1, Semerák Aleš, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, FYZ, Přírodovědecká ano MAT, MAC,FYZ 1, fakulta UP Olomouc, obor MAT, FYZ 23 Schneider Pavel, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano INT DPP 44 X Smeková Martina, Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, informatika ano INT,DTK,UVT 0, (na mateřské dovolené) 24 Smola Pavel, Mgr. učitel Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk, DPS HK ano ANJ,TAJ 1, Staněk Petr, Mgr. učitel MU Brno, obor Pedagogika, Informační technologie ano POS, INT, 1,000 6 PROG,HRW 26 Suková Anna, Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano PRA, EKO,FFM 1, Svatošová Věra, RNDr. ředitelka Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT 1, Šolcová Jana, Mgr. učitel, vých. ano CJL,DEJ,OBN 1, poradce Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor CJL, hudební výchova UP Olomouc dvousemestrální studium Výchovné poradenství 29 Šramar Pavel učitel Gymnázium Náchod ne PROG 0, Vintrová Dagmar, Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RUJ, NEJ ano OKR, RUJ, DPP Zapletalová Petra, Mgr. učitel Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor TV a biologie pro SŠ, MU Brno,Pedagogická fakulta, ANJ ano HOZ, TEV, BEK, KAJ 1,

8 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků k NEPEDAGOGIČTÍ FUNKCE ÚVAZEK V % ZAMĚSTNANCI Ulmanová Jana hlavní účetní 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 Šramar Pavel správce sítě, 0,800 asistent VT Vejpravová Ilona školnice 0,800 Joštová Magda uklízečka 0,930 Vejpravová Ilona uklízečka 0,700 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2013/14 0 e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2013/14 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků NIDV HK 5 Cermat Praha 1 Oxford University Press 1 Ruské středisko vědy a kultury, Praha 1 Agentura vzdělávání dospělých 1 Školení zaměstnanců o BOZP dle ZP 31 Comenius agency 1 Škola učitelů informatiky 10denní školení 3 Společnost ČEZ svět energie 1 Akademie vzdělávání, Náchod 2 KÚ,Královehradecký kraj 4 Jiné druhy vzdělávání 0 Celkem 51 8

9 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Obor M/02 Obchodní akademie Kolo Přihlášeno Přijato Zápisový lístek ZL vrácen Neuspěl Nedostavil se Celkem Obor18-20-M/01 Informační technologie Kolo Přihlášeno Přijato Zápisový lístek Neuspěl Nedostavil se Celkem První kolo proběhlo ve dvou termínech (první termín 22. dubna a druhý 23. dubna 2014). Druhé kolo do oboru M/01 Informační technologie proběhlo 16. května 2014 a třetí kolo 21. května Druhé kolo do oboru M/02 Obchodní akademie proběhlo 20. května 2014, třetí kolo 24. června 2014 a čtvrté kolo se nekonalo, protože nebyli přihlášeni žádní uchazeči. Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) Kód oboru Název oboru 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč M/ M/01 Obchodní akademie zaměření na podnikání Informační technologie zaměření na podnikání Počet žáků celkem Počet tříd celkem 2 1, ,5 1 0, ,5 9

10 b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Neprospěl nebo Opakuje Prospěl s vyznamenáním Prospěl zanechal studia (Z předchozí v průběhu roku ho sloupce) 1.A B C ročník A B ročník A B C ročník A B C ročník Celkem c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Přerušili studium Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) Průměrný počet zameškaných hodin žák/šk. rok 1.A ,56 1.B ,51 1.C ,66 1. ročník ,91 2.A ,04 2.B ,81 2. ročník ,43 3.A ,8 3.B ,21 3.C ,6 3. ročník ,39 4.A ,92 4.B ,99 4.C ,3 4. ročník ,4 Celkem ,53 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet 1. pololetí Počet 2. pololetí

11 e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 568 1,79% f) Výsledky maturitních zkoušek k (absolventi ve školním roce 2013/14) Kód oboru M/ M/01 Název oboru Obchodní akademie Informační technologie Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl V oboru Obchodní akademie 1 žák neprospěl ve 4. ročníku a požádal o opakování ročníku. Žádosti bylo vyhověno. g) Uplatnění absolventů v praxi Třída Studují na VŠ (VOŠ) Studují na jazykové škole Pracuje Nepodali zprávu 4.A B C Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích 3. a 11. září 2013 Ve dnech 3. a 11. září 2013 provedly pracovnice Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce státní kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k průběhu maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období roku Kontrolované období: školní rok 2013/2014 podzimní zkušební období Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 17. až 19. únor 2014 Hloubková inspekce ( závěry viz inspekční zpráva čj. ČŠIH-61/14-H) Předmět inspekční činnosti a) získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona; b) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů; 11

12 c) zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona; d) hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů. Závěr inspekční činnosti Výuka realizovaných oborů je v souladu s jejich zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. ŠVP jsou v souladu s příslušnými RVP. V oblasti organizace výchovně vzdělávací činnosti nebyly zjištěny nedostatky. Systém řízení a plánování se promítá do všech oblastí činnosti školy a vytváří tak standardní podmínky pro její činnost. Škola spolupracuje především s podnikateli regionu a se Sdružením rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod. V oblasti zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání si škola udržuje velmi dobrou úroveň. Systém pomoci a podpory v oblasti výchovy a vzdělávání je vytvořen pro všechny žáky. Oblast výchovného poradenství je na standardní úrovni. Účinnou preventivní strategií se daří předcházet vzniku sociálně patologických jevů. Škola používá finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Vhodně využívá možnosti rozvojových programů MŠMT, projektů ESF a dalších činností. Materiálně-technické podmínky pro výuku dle školních vzdělávacích programů jsou na standardní úrovni. Prostředí školy je bezpečné a odpovídá fyziologickým potřebám žáků. Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Výuka českého jazyka a literatury, odborná výuka, výuka přírodovědných předmětů a matematiky i výuka společenskovědních předmětů s propojením na sociální rozvoj žáků je hodnocena jako standardní. Výsledky vzdělávání žáků lze vzhledem k cílům školy hodnotit jako standardní. Na základě jejich analýzy jsou přijímána opatření, která směřují ke zkvalitnění realizovaného vzdělávání. Závěry ČŠI Kvalita řízení školy odpovídá zkušenostem a získaným praktickým poznatkům z dvouleté činnosti ředitelky školy ve funkci vedoucího pracovníka. Škola v posledních dvou letech směřuje k efektivnější participaci na projektech krajských i evropských ze strukturálních fondů, aby pokryla finanční náklady na renovaci interiéru i zařízení budovy. K silným stránkám školy patří především postupná modernizace budovy, zejména půdních a sklepních prostor. Kladně je hodnocena téměř stoprocentní odborná kvalifikace pedagogického sboru. Pro rozvoj individuálních předpokladů a schopností je cíleně nabízen žákům třetích a čtvrtých ročníků široký výběr volitelných maturitních předmětů (v obou oborech vzdělání celkem osm různých předmětů včetně obchodní korespondence v angličtině, němčině a ruštině). Rovněž výuka žáků v odborných předmětech, která je realizovaná v menších skupinách, dokládá vyšší efektivitu organizace vzdělávání a přímo umožňuje rozvoj klíčových i odborných kompetencí žáků. Z hlediska informační gramotnosti žáků oboru vzdělání Informační technologie je důležité zařazení do výuky povinného předmětu Technická angličtina. V rámci tematické inspekce sociální gramotnosti bylo zjištěno, že žáci se vyučují v příznivém 12

13 klimatu, mají upevněné ve výchovně vzdělávacím procesu i v době přestávek výchovné návyky související se socializací. V průběhu výuky zvažovali názory i postoje spolužáků, spolupracovali s nimi, odhadovali důsledky svého jednání, posuzovali své schopnosti a odpovědně plnili zadané úkoly. Na základě analýzy přírodovědné tematické inspekce lze konstatovat, že výuka fyziky, biologie, chemie a ekologie naplňovala vzdělávací cíle a respektovala daná průřezová témata ve spojení s praktickým využitím poznatků. Průběh vzdělávání je doplněn jednak nabídkou zkoušky kancelářského psaní na PC, jednak nabídkou zkoušky z EDCL. Pracovitost a aktivní činnost žáků ve výuce odborných předmětů byla na velmi dobré úrovni. Vzdělávací podmínky a vzdělávání bylo hodnoceno jako standardní. 18. únor 2014 Kontrola vydání školních vzdělávacích programů dle 5 odst. 3 školského zákona věta první. Kontrola vydání školního řádu, jeho obsahu, zveřejnění na přístupném místě ve škole, prokazatelného seznámení zaměstnanců a žáků školy s ním a informování zákonných zástupců nezletilých žáků o vydání a obsahu dle 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Kontrolované období: školní roky 2012/2013 a 2013/2014 do data kontroly Kontrolou bylo zjištěno, že ředitelka školy postupovala v souladu s uvedenými právními předpisy. 26. červen 2014 Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období: Kontrolou zjištěné drobné nedostatky byly v průběhu kontroly opraveny. 13

14 Část VII Zapojení školy do projektů a grantů Projekt Dnes fiktivně, zítra reálně Škola od 1. září 2010 do 29. února 2012 realizovala ve spolupráci s Obchodní akademií T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí projekt Dnes fiktivně, zítra reálně financovaný z ESF, kde celkové náklady byly ,61 Kč. V rámci udržitelnosti projektu škola využívá tréninkový program výuky pro přímé provázání studia s praxí. Studenti využívají poznatky získané ve škole pro nácvik podnikatelských činností s cílem dosáhnout samostatnosti, konkurenceschopnosti, autoevaluace a zároveň získat zkušenosti s týmovou prací a s jednotlivými rolemi v rámci organizační struktury firmy. Stěžejním prvkem jsou prezentace vlastních dovedností, komunikace s obchodními partnery tuzemskými a zahraničními jednak při běžném obchodním styku, jednak na mezinárodním veletrhu. Výuka FF je dále pravidelně zařazována do rozvrhu čtvrtých ročníků v souladu se ŠVP. Stejně tak probíhá praxe ve skutečných firmách, jako tomu bylo v průběhu projektu. V únoru 2014 se uskutečnil 3. regionální veletrh FF v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě (viz Fiktivní firmy). Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky OA Náchod se v roce 2010 přihlásila do tříletého projektu Cizí jazyky interaktivně, který vedla Masarykova obchodní akademie Jičín. Vyučující P. Smola (za anglický jazyk) a V. Forejtová (za německý) vytvořili šedesát výukových materiálů pro interaktivní tabuli Aktiv Board. Celá nabídka interaktivní výuky je umístěna na webu: Projekt EU peníze pro Obchodní akademii Náchod 14

15 Škola byla od zapojena do projektu EU peníze středním školám. Projekt slouží k rozvoji a modernizaci výuky středních škol. Projekt byl úspěšně ukončen Škola byla zapojena do následujících klíčových aktivit: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách v této aktivitě byly vytvořeny 2 šablony pro výuku cizích jazyků (v každé šabloně je 64 vzdělávacích materiálů). I. Šablona Interaktivní tabule ve výuce CJ 1. Hlasovací zařízení ve výuce CJ 2. Interaktivní tabule ve výuce NEJ II. Šablona Výuka podle učebnice Headway 1. Doplňkové materiály k učebnici Headway Pre-Intermediate, 4th Edition 2. Doplňkové materiály k učebnici Headway Intermediate III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT v této aktivitě bylo vytvořeno 6 šablon. V každé šabloně je 60 vzdělávacích materiálů z následujících tematických celků: I. Šablona Matematika fyzika 1. Elektřina a magnetismus 2. Mechanika 3. Matematika II. Šablona Český jazyk a literatura 1. Funkční styly 2. Slohové útvary 3. Česká literatura 2. poloviny 20. století III. Šablona Ekonomika a účetnictví 1. Činnosti ve výrobním podniku 2. Ekonomika a účetnictví - Obchod 3. Ekonomika a účetnictví - Účtování zásob IV. Šablona Cizí jazyky v praxi 1. Obchodní korespondence v angličtině 2. Praktická cvičení a testy v němčině 3. Technická angličtina V. Šablona Odborné předměty 1. Dopisy a tabulky podle ČSN 2. Základy informatiky a hardware 3. Účetní uzávěrka a závěrka VI. Šablona Informační technologie 1. Textová konzole operačního systému Linux 2. Počítačová grafika 3. Aplikace na počítači III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií V této aktivitě bylo ve dvou letech odučeno 64 hodin volitelného předmětu Manažerské dovedností. Kurzu se zúčastnilo 60 žáků čtvrtých ročníků, kteří pracovali v managementu fiktivních firem. Kurz byl zaměřen na rozvoj dovedností z oblasti: - účetnictví, daňová specifika, práce s účetním softwarem POHODA; 15

16 - právní specifika obchodní, pracovní právo, práce s právním softwarem ASPI, CODEXIS; - ICT tvorba prezentací v PowerPointu, tvorba webových stránek, komunikace fiktivních firem prostřednictvím Skype a Facebook, práce v Microsoft Office; - práce se statistickými přehledy pro fiktivní firmy, tvorba obchodních katalogů; - veletrhy a soutěže fiktivních firem - příprava a trénink manažerských dovedností přímo na soutěžích a veletrzích. VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směrujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol V této aktivitě byli dva pedagogičtí pracovníci v průběhu roku 2013/14 proškoleni v oblasti finanční gramotnosti. Celkový rozpočet na projekt v OA Náchod byl ,--Kč. Na nákup zařízení (interaktivní tabule a dataprojektory, hlasovací zařízení, počítače a monitory) bylo vynaloženo z finančních prostředků projektu ,-- Kč ,-- Kč bylo vyčerpáno na nákup učebnic a DVD nosičů. Na odborný tisk, výukové programy a právní software bylo použito ,-- Kč. Grant KHK V roce 2014 získala škola dotaci KHK z dotačního programu Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže rozvoj talentů. Dotace byl použita k zajištění účasti studentů čtvrtých ročníků na 20. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze. Veletrhu se zúčastnilo 144 firem z 10 států Evropy. Mezinárodní veletrh proběhl pod záštitou MŠMT Praha, Hlavního města Prahy, Velvyslanectví Rakouské republiky, Velvyslanectví Spojených států amerických. Podpora regionálních soutěží pro děti a mládež v KHK Z tohoto programu byl podporován 3. regionální veletrh studentských fiktivních firem, který se konal v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Veletrhu se zúčastnilo celkem 23 studentských firem z devíti středních škol Královehradeckého kraje (cca 120 účastníků). Veletrh v Náchodě navštívilo přes 130 návštěvníků z řad žáků ZŠ, SŠ a veřejnosti. Rozpočet na 3. regionální veletrh byl ,-- Kč. Z rozpočtu bylo financováno pronájem prostor, ceny pro soutěžící. Dotace KHK činila ,-- Kč. Cílem veletrhu bylo zejména: podpořit práci a samostatnou tvořivou činnost studentů ve fiktivních firmách v Královéhradeckém kraji; uspořádat a organizačně zajistit hladký průběh veletrhu fiktivních firem v Náchodě; zorganizovat soutěže fiktivních firem a vyhodnotit výsledky jednotlivých týmů; navázat vztahy v rámci zúčastněných institucí; propagovat Obchodní akademii Náchod a KHK. 16

17 Školská rada Složení školské rady od září 2012: Část VIII Údaje o mimoškolních aktivitách Mgr. Jitka Kumpoštová, Ing. Miroslav Rudolf zástupci školy Ing. Petr Novotný, Jana Ulmanová zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců Ing. Tomáš Šubert, Zdeněk Celba zástupci zřizovatele, jmenovaní Radou Královéhradeckého kraje 14. října 2013 školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2012/13. Seznámila se s koncepcí rozvoje OA Náchod v následujícím školním roce, s výsledky maturitních zkoušek jaro, podzim 2012/13, s výsledky přijímacího řízení a s průběhem projektu Peníze EU středním školám. 9. dubna 2014 se školská rada seznámila s rozpočtem školy na rok 2014, s inspekční zprávou České školní inspekce, s akcemi a soutěžemi, které se uskutečnily na OA Náchod. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 6. prosince 2013 a 23. ledna Den otevřených dveří proběhl ve všech prostorách obchodní akademie. Na přípravě a uskutečnění této akce se podíleli zástupci pedagogického sboru a studenti čtvrtých ročníků, kteří si pro žáky ZŠ a jejich rodiče připravili prezentaci fiktivních firem. Studenti 4. ročníku zároveň soutěžili se svými fiktivními firmami o nejlepší obchodní stánek, firemní katalog. Školu navštívilo 111 zájemců. 23. ledna se otevřela škola pro žáky 9. tříd podruhé i tentokrát s možností vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Žáci zkoušeli testy z českého jazyka a matematiky. Veletrh středních škol v Náchodě se konal ve sportovní hale na Hamrech. Jedná se o prezentaci středních škol pro žáky základních škol a širokou veřejnost náchodského regionu pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a starosty města Náchoda Jana Birkeho. Kromě účasti na veletrhu je činnost školy prezentována také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 9. listopadu 2013 v Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software V rámci výuky předmětu HRW probíhal od září 2013 do června 2014 kurz jedné z nejvýznamnějších počítačových firem současnosti Cisco. Studenti z 2.B Informační technologie získali mezinárodní certifikát IT Essentials: PC Hardware and Software. Celý kurz včetně testů probíhal v angličtině. 17

18 Fiktivní firmy (FF) Výuka předmětu fiktivní firma byla zahájena v OA Náchod ve školním roce 2005/2006. Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma výrobní, obchodní nebo dopravní. Firma se řídí platnými právními předpisy, využívá podklady z hospodářské praxe a její pracovníci žáci - provádějí všechny základní činnosti, např. nákup, prodej, nebo reklamu, fakturaci a účtování nebo činnosti podnikového sekretariátu. Cílem výuky předmětu Fiktivní firma je, aby žáci získali zejména praktické dovednosti, pracovali samostatně a získali pocit zodpovědnosti za vlastní práci, schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat. V roce 2013/2014 působilo na naší škole šest fiktivních firem. FF GRAVITY, s.r.o. FF PRIMA TRIP, s.r.o. FF CASPO, s.r.o. FF SCROOM MACHINES, s.r.o. FF FORCE, s.r.o. FF ELDERIEN, s.r.o. cateringové služby cestovní agentura zaměřená na sportovní a kulturní akce potisk mini dresů a dresů prodej zahradní a lesní techniky prodej posilovacích strojů, proteinových nápojů, tyčinek a shakerů prodej šperků 20. listopadu 2013 Regionální veletrh fiktivních firem ve Vysokém Mýtě Veletrhu se zúčastnilo 22 fiktivních firem ze sedmi různých škol a naše fiktivní firmy se umístily následovně: 3. místo ELDERIEN, s.r.o místo GRAVITY, s.r.o místo SCROOM MACHINES, s.r.o. 10. místo FORCE, s.r.o místo CASPO, s.r.o místo PRIMA TRIP, s.r.o. 6. prosinec 2013 Den otevřených dveří na OA Náchod Firmy soutěžily o nejlepší firmu v Obchodní akademii Náchod. 1. místo: SCROOM MACHINES, s.r.o. 2. místo: GRAVITY, s.r.o. 3. místo: FORCE, s.r.o. 4. místo: PRIMA TRIP, s.r.o. 5. místo: ELDERIEN, s.r.o. 6. místo: CASPO, s.r.o. 23. leden 2014 Den otevřených dveří na OA Náchod Zúčastnily se tři fiktivní firmy: ELDERIEN, s.r.o., PRIMA TRIP, s.r.o., GRAVITY, s.r.o. a představily svou činnost žákům a jejich rodičům. Zbývající tři fiktivní firmy - CASPO,s.r.o., SCROOM MACHINES, s.r.o., FORCE,s.r.o. - připravovaly na skutečnou kontrolu, kterou provedl Finanční úřad v Náchodě. 18

19 20. únor regionální veletrh fiktivních firem v Náchodě Veletrhu se zúčastnilo 23 fiktivních firem z devíti škol a soutěžilo se o nejlepší fiktivní firmu o nejlepší katalog o nejsympatičtější fiktivní firmu. Z naší školy se veletrhu zúčastnily čtyři fiktivní firmy. soutěž o nejlepší katalog místo CASPO, s.r.o. 13. místo ELDERIEN, s.r.o. 15. místo FORCE, s.r.o. 21. místo PRIMA TRIP, s.r.o soutěž o nejlepší fiktivní firmu 6. místo ELDERIEN, s.r.o. 7. místo FORCE, s.r.o. 14. místo PRIMA TRIP, s.r.o 15. místo CASPO CLEAN, s.r.o. V soutěži o nejsympatičtější firmu zvítězila firma FORCE, s.r.o. Třetí ročník veletrhu v Náchodě se těšil opět velkému zájmu přihlášených FF. Poděkování patří společnosti Beránek a.s. Náchod, SRPOA Náchod, které přispívá finanční částkou na práci FF, a vedení školy OA Náchod, které získalo dotaci Královéhradeckého kraje na pořádání veletrhu. 19

20 březen mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze Veletrhu se zúčastnilo 144 fiktivních firem z 10 států Evropy. FF z OA se zúčastnily dvě FF a umístily se takto: celkové hodnocení 67. místo GRAVITY, s.r.o. 87. místo SCROOM MACHINES, s.r.o., soutěž o nejlepší stánek 8. místo GRAVITY, s.r.o. 35. místo SCROOM MACHINES, s.r.o., elektronické prezentace FF 42. místo GRAVITY, s.r.o. soutěž o nejlepší katalog 8. místo SCROOM MACHINES, s.r.o., 36. místo GRAVITY, s.r.o. 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více