Zikova č. 618/14, Olomouc * IČ * tel.: * * * cn5k73h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h"

Transkript

1 Zikova č. 618/14, Olomouc * IČ * tel.: * * * cn5k73h 1. Základní informace Chráněné bydlení, Zikova 14, Olomouc D O M Á C Í ŘÁ D 1.1 Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení dle 51 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí. 2. Rozsah poskytované péče 2.1 Uživateli chráněného bydlení /dále jen CHB / jsou poskytovány za úhradu tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 2.2 Kromě základních činností jsou uživateli poskytnuty i další fakultativní služby. 2.3 Základní činnosti, fakultativní služby a výše jejich úhrad, jsou uvedeny v Nabídce úhrad za poskytované služby, která je přílohou č. 1 smlouvy o poskytování sociální služby /dále jen smlouva / a každý uživatel ji obdrží při podpisu smlouvy a pak vždy při změně této nabídky. Metodiky jednotlivých činností a úkonů jsou obsaženy v souboru vnitřních předpisů poskytovatele, který je k dispozici u vedoucí a sociální pracovnice CHB. 2.4 Zdravotní péče a ošetřovatelské úkony nejsou v CHB poskytovány, každý uživatel má možnost svobodné volby praktického lékaře. 3. Ubytování 3.1 Ubytování je zajištěno v jednopokojových obytných jednotkách s lodžií, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, zařízením k vaření, nábytkem, společnou televizní anténou a možností připojení satelitního příjmu. Každá obytná jednotka má sociální zařízení a domácí telefon. 3.2 Ubytování dále zahrnuje dodávku studené a teplé vody, odvádění odpadních vod, spotřebu el. energie, vytápění, vybavení obytné jednotky společnou televizní anténou, 1

2 používání výtahů, osvětlení, vytápění a úklid společných prostor a v případě potřeby praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení. 3.3 O převzetí obytné jednotky je pořízen protokol, kde uživatel potvrdí podpisem, že byl seznámen s technickým stavem bytu a jeho vybavením. Současně podepisuje převzetí klíčů od hlavního a zadního vchodu, bytu a schránky. Předané klíče jsou určeny pouze uživatelům. 3.4 Příbuzným a osobám blízkým lze poskytnout klíč od obou vchodů pouze na základě dohody o předání klíčů a záznamu do evidenčního seznamu klíčů. 3.5 S ohledem k ostatním spolubydlícím je umožněno chovat v chráněném bydlení drobná domácí zvířata pouze výjimečně, se souhlasem ředitelky organizace. Jedná se např. o rybičky, exotické ptactvo, apod. Návštěvám je umožněn vstup se zvířaty, která nesmí volně pobíhat a neruší, neobtěžují a neohrožují ostatní uživatele. Úklid po případném znečištění vnitřních prostor a prostor před budovami organizace zvířaty návštěv je povinností příslušného uživatele a jeho návštěv. 3.6 Náhradní klíče od bytů jsou uloženy v zalepených a signovaných obálkách u sociální pracovnice v kanceláři č. 106 a v kanceláři pracovnice v sociálních službách č V případě ztráty nebo zabouchnutí dveří jsou zapůjčeny uživateli k otevření bytu nebo zhotovení nového klíče. V době od 19,30 do 7,00 hod zapůjčí náhradní klíč pověřený uživatel, uvedený na informační tabuli. Všichni uživatelé potvrdí písemně, že souhlasí nebo nesouhlasí s tím, aby tento pověřený uživatel měl v případě nutnosti přístup k jejich náhradním klíčům. 3.7 Za nepřítomnosti uživatele jsou náhradní klíče použity jen v případě, že uživatel, který souhlasí s denním kontaktem personálu při tzv. obchůzce, nemá nahlášenou nepřítomnost a neotvírá, uživatel si zabouchl dveře a nemá klíče, uživatel volá z bytu o pomoc, z obytné jednotky je cítit zápach nebo uniká kouř a dále v případě vodovodní nebo jiné havárie nebo při podezření na ni, nebo jiné neodkladné záležitosti, např. při roční inventuře a revizi elektrospotřebičů. Ve všech případech je o tom učiněn zápis, podepsaný zaměstnancem nebo pověřeným uživatelem a jedním svědkem z řad uživatelů, který je otevření obytné jednotky přítomen. 3.8 Mimo obytnou jednotku může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli také: a) chodby a schodiště zařízení, b) společná sociální zařízení, c) jídelnu, d) tělocvičnu, e) keramickou dílnu, f) společenskou místnost, g) klubovnu a kuchyňku, h) místnost k uskladnění kol a invalidních vozíků, i) knihovnu, j) počítačovou místnost, k) místnost pro základní péči o vlasy, l) rampu a zahrádku. 4. Vybavení obytných jednotek, údržba a opravy v obytných jednotkách 4.1 Obytné jednotky jsou vybaveny nábytkem, bytovými doplňky, společnou televizní anténou, domácím telefonem a některými elektrospotřebiči. Vybavení obytné jednotky je specifikováno v inventárním seznamu obytné jednotky. 4.2 K pocitu spokojenosti uživatele je možné dohodnout s vedoucí CHB vlastní dovybavení nábytkem, bytovými doplňky, některými dalšími elektrospotřebiči, apod. 4.3 Inventární seznam obytné jednotky, který obdrží každý uživatel při nástupu do CHB, je aktualizován při každé změně vybavení obytné jednotky. Kromě inventárního 2

3 seznamu vybavení, které je majetkem organizace je pořízen seznam elektrospotřebičů, které jsou majetkem uživatele, z důvodu evidence majetku v budově organizace. 4.4 Vybavení, které je majetkem organizace, nelze přemisťovat do jiných prostor budovy, skladovat na balkoně a využívat jiným způsobem, než k jakému je určeno, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. 4.5 Zásahy do zdí, omítek a podlah obytné jednotky včetně zdí, omítek a podlah balkonu, sociálního zařízení a společných prostor nejsou dovoleny. 4.6 Při užívání vlastního rozhlasu a televize respektuje uživatel příslušné zákonné předpisy. Podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znění pozdějších předpisů je každý občan povinen přihlásit rozhlasový a televizní přijímač a poplatky hradí individuálně. 4.7 Provozní náklady, které souvisejí s ubytováním, hradí organizace. Provozními náklady jsou výměna topných těles, zařízení k vaření, kuchyňské linky, dřezu, umyvadla, vodovodního řadu a baterií, klozetové mísy, podlahové krytiny, obkladů a vinylové krytiny na zdech a to v případě úplné nefunkčnosti a neopravitelnosti těchto zařízení. Dále jsou provozními náklady revize elektroinstalace a elektrospotřebičů v majetku organizace a vymalování obytné jednotky jednou za pět let. Za provoz a způsobilost vlastních elektrospotřebičů odpovídá uživatel. Údržba a opravy v obytných jednotkách jsou prováděny na základě požadavku uživatele, nebo při zjištění poruch nebo nefunkčnosti vybavení, pokud nejde o havarijní stav, nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení nebo zjištění poruchy. Materiál k opravám, stejně jako opravy v obytné jednotce podle platného ceníku hradí uživatel. Jde zejména o opravy nebo výměnu součástí kuchyňské linky, vodovodních baterií /těsnění, vzduchovač/, součástí WC /mimo klozetové mísy /opravy žaluzií, opravy ucpaných odpadů, opravy nábytku, výměnu klik a zámků včetně zakoupení náhradních klíčů, pověšení poliček nebo obrazů, opravy el. zásuvek a svítidel, výměnu světelných zdrojů, apod. Opravy elektrospotřebičů v majetku organizace zajišťuje a hradí organizace. Opravy vlastních elektrospotřebičů a zařízení hradí uživatel prostřednictvím odborných firem. Uživatel také hradí mimořádné vymalování obytné jednotky v případě požáru, vytopení vodou nebo jiné havárie, která vznikla jeho zaviněním nebo zaviněním jeho návštěv. 4.8 Jednou za rok je provedena fyzická inventura vybavení obytné jednotky. 5. Hygiena, noční klid, návštěvy a pobyt mimo CHB 5.1 V obytných jednotkách, ve společných prostorách a v celém areálu zařízení zachovává uživatel zásady a pravidla společenského chování a hygieny, aby nenarušoval soužití s ostatními. To platí i pro jeho návštěvy. 5.2 Doba nočního klidu je stanovena od 22,00 do 6,00 hod. Uživatelé dbají na to, aby nerušili ostatní hlukem, hlasitostí rozhlasového a televizního vysílání, apod. 5.3 V obytných jednotkách není dovoleno přespávání jiných osob než uživatelů. Přespání jiné osoby může výjimečně povolit pouze ředitelka organizace. 5.4 Prohlídka budovy cizími osobami, např. zájemci o umístění, je povolena se souhlasem vedoucí CHB, prohlídka obytných jednotek je možná pouze se souhlasem uživatele, který zde bydlí, za přítomnosti určeného zaměstnance, aby nemohlo dojít ke zneužití ochoty uživatele a k ohrožení jeho majetku a zdraví. 5.5 Uživatelé, pokud souhlasí, mohou být denně osobně kontaktováni na tzv. obchůzce, která probíhá od 9,00 do 10,00 hod a mohou konzultovat svá přání, problémy, závady v bytě apod. 5.6 Krátkodobý pobyt mimo zařízení v době dopolední obchůzky může uživatel hlásit vzkazem na dveřích, nejlépe s textem Nechci být rušen. 3

4 5.7 Pobyt mimo zařízení delší než 48 hod může uživatel hlásit ústně nebo písemným vzkazem, aby nevznikly obavy o jeho zdraví a z důvodu možnosti spojit se s ním v případě nutnosti. 6. Stravování 6.1 Uživateli může být poskytnuta strava nebo pomoc s přípravou stravy, odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. V centrální kuchyni organizace je vařena dieta č. 3 - racionální /normální/ strava, dieta č. 4 - žlučníková strava s omezením tuků a dieta č. 9 - strava diabetická. 6.2 Strava ve formě oběda probíhá podle předem zveřejněného jídelního lístku. 6.3 Stravu je možné odebírat denně, i ve dnech pracovního volna. Stravu je možno odhlásit v pracovní dny v době od 7,30 do 9,00 hod, nejméně jeden den předem v kanceláři sociální pracovnice č Stravu na sobotu, neděli a pondělí je nutno odhlásit nejpozději v pátek předem ve výše určenou dobu. 6.4 Strava se vydává uživatelům CHB do jídlonosičů v pracovní dny v jídelně od 10,30 do 11,00 hod. a ve dnech pracovního klidu u výdejního okénka expedice stravy v době od 10,00 do 11,00 hod. Oběd v jídelně je pro uživatele CHB stanoven na dobu od 11,30 do 12,00 hod z důvodu malé kapacity jídelny. 6.5 Připomínky ke stravě mohou uživatelé tlumočit osobně, písemně, nebo prostřednictvím zvoleného zástupce, který je členem stravovací komise a jehož jméno je zveřejněno na informační tabuli. 7. Společné prostory a jejich využití, aktivizace uživatelů 7.1 V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, keramická dílna, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična a počítačová místnost. 7.2 Místnosti slouží k denním aktivitám, kterými jsou pravidelné kluby: v pondělí - klub zábavy a her /karty, společenské hry/ a klub šití, v úterý - klub dobré pohody, ve středu - pěvecký klub a klub vaření, ve čtvrtek - čtenářský klub, klub zdravého životního stylu a procvičování paměti, v pátek - klub ručních prací a základů keramiky, každý den - možnost práce na PC, internet. 7.3 Další možnost společenského vyžití nabízí akce, pořádané jak ve společných prostorách, tak ve velké společenské místnosti organizace, na zahrádce i mimo objekt zařízení, např. besedy, hudební a kulturní akce, vycházky, sportovní soutěže, atd. 7.4 V tělocvičně v suterénu probíhá pravidelné skupinové kondiční cvičení s hudbou a je možno ji využívat i k individuálnímu cvičení, včetně cvičení na přístrojích. 7.5 Knihy si mohou uživatelé půjčit jednou týdně v místnosti č. 600 v 5. poschodí. 7.6 Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka se zahradním posezením, malým hřištěm na pétanque, ruskými kuželkami, udírnou a grilem. Klíč od vchodu na zahrádku je totožný s klíčem od hlavního vchodu a vlastní ho všichni uživatelé. 7.7 V případě individuálního zájmu jsou klíče od klubovny, kuchyňky a tělocvičny k dispozici u personálu. 7.8 Po dohodě s vedoucí CHB lze umístit květiny na určených místech ve společných prostorách při dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany. 8. Úhrady za pobyt a služby 8.1 Způsob a výše úhrad za pobyt a služby jsou popsány ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. 8.2 Termín a místo výběru hotovostní úhrady za ubytování nebo stravu je sděleno na 4

5 informační tabuli v přízemí budovy. 9. Bezpečnost uživatelů a odpovědnost za škodu 9.1 V zařízení není dovoleno přechovávat nebezpečné a hygienicky závadné předměty, chemikálie a zacházet s otevřeným ohněm. 9.2 Kouření není dovoleno ve společných prostorách. Kouřit je povoleno v obytných jednotkách včetně lodžií, při zachování bezpečnostních předpisů. 9.3 Uživatelé se v zájmu své bezpečnosti při odchodu nebo příchodu do budovy po 20. hod přesvědčí, že je uzavřen hlavní nebo zadní vchod, který použili, aby bylo zamezeno vniknutí cizích osob do budovy. 9.4 Uživatel respektuje základní bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídí pokyny zaměstnanců, v případě jejich nepřítomnosti pověřenými osobami z řad uživatelů, nebo pokyny bezpečnostních složek. 9.5 Nouzová telefonní čísla a informace o hlavních uzávěrech vody, el. proudu a plynu jsou uvedeny na vývěskách v každém poschodí budovy chráněného bydlení. 9.6 Uživatelé odpovídají za věci, které jsou jim propůjčeny do užívaní. Ztrátu nebo poškození těchto věcí nahlásí ihned vedoucí zařízení. Jednou za rok je provedena fyzická inventura propůjčeného zařízení v obytné jednotce a revize elektrospotřebičů v majetku organizace a uživatel je povinen obytnou jednotku zpřístupnit. 9.7 Uživatelé odpovídají za škody, které vznikly, nebo byly způsobeny na majetku organizace jejich zaviněním nebo zaviněním jejich návštěv. V tomto případě je od nich požadována plná úhrada za opravu nebo výměna poškozené věci. 10. Informovanost uživatelů 10.1Veškeré informace o organizaci a poskytování CHB je možno vyhledat na stránkách Důležité informace, vnitřní pravidla, kontakty, nabídka aktivit, důležitá telefonní čísla, apod., jsou vyvěšeny na informačních tabulích v přízemí budovy CHB. Všechny dotazy, týkající se pobytu, poskytovaných služeb, úhrad, aktivit a všeho, co uživatele ze sociální i jiných oblastí zajímá, zodpoví vedoucí nebo sociální pracovnice CHB. 10.2Jednou za měsíc se koná pravidelné konzultační odpoledne s ředitelkou organizace, vedoucí CHB a sociální pracovnicí. 11. Stížnosti a připomínky 11.1Přijímání a vyřizování stížností řeší podrobně Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb v chráněném bydlení, která obdrží každý uživatel a jsou dále k dispozici na informační tabuli a u vedoucí a sociální pracovnice V suterénu budovy CHB u poštovních schránek uživatelů je instalována schránka důvěry pro přijetí i anonymních stížností a připomínek. 12. Soužití uživatelů, porušení pravidel 12.1 Uživatelé i pracovníci CHB se vzájemně respektují, chovají se k sobě ohleduplně, nenarušují vzájemné soužití, udržují mezi sebou dobré vztahy a přispívají k vytvoření harmonického a klidného prostředí Při opakovaném hrubém narušování společného soužití a porušování domácího řádu může ředitelka organizace vypovědět uživateli smlouvu o poskytnutí sociální služby. Jde zejména o vyvolávání neustálých hádek a konfliktů, fyzické napadání ostatních uživatelů nebo pracovníků, vulgární chování, šikana, krádeže, opakované rušení nočního klidu, záměrné opakované poškozování majetku poskytovatele nebo ostatních uživatelů, apod. 5

6 13. Ukončení pobytu v zařízení 12.1 Pobyt v chráněném bydlení je ukončen dohodou, výpovědí nebo úmrtím uživatele Výpovědní důvody a lhůty jsou sjednány ve smlouvě o poskytnutí sociální služby Při úmrtí uživatele kontaktuje ihned vedoucí CHB osobu, která má být o této skutečnosti vyrozuměna a vyzve tuto určenou osobu k účasti na soupisu cenností a k vyklizení bytu po zemřelém uživateli Soupis cenného majetku provádějí pověření zaměstnanci za účasti jednoho uživatele jako svědka /pokud není přítomna osoba určená uživatelem/ a organizace tento cenný majetek převezme do úschovy. Soupis cenného majetku poskytovatel přihlásí do pozůstalostního řízení, stejně jako vyúčtování případných závazků a pohledávek za poskytování sociální služby do dne úmrtí uživatele Majetek zemřelého uživatele lze vydat pouze dědici, o kterém bylo rozhodnuto v rámci dědického řízení a to po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 12. Závěr 13.1 Domácí řád je závazný jak pro uživatele, jeho opatrovníka, příbuzné nebo osoby blízké a návštěvy, tak i pro zaměstnance CHB Domácí řád obdrží každý uživatel při podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby a pak vždy při jeho změně nebo doplnění, což stvrdí svým podpisem Domácí řád je zveřejněn na informační tabuli v přízemí budovy CHB a je k dispozici u vedoucí a sociální pracovnice CHB Domácí řád vstupuje v platnost dnem a současně se ruší domácí řád z V Olomouci dne PhDr. Karla Boháčková ředitelka 6

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více