Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch, Školská 5 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ"

Transkript

1 Príloha k iškvp FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Tento vnútroškolský dokument predstavuje východisko k implementácii tém finančnej gramotnosti do ŠkVP a iškvp našej školy v súlade s požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzanými v oficiálnych dokumentoch.. Dodatočné úpravy aktualizácie dokumentu sú priebežne realizované v zmysle vzdelávacích potrieb žiakov a súčasne v súlade s oficiálnymi dokumentmi vydávanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dokument prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa: Obsah: 1. Rozvoj finančnej gramotnosti vo vyučovaní 2. Témy finančnej gramotnosti a ich začlenenie do vzdelávacieho obsahu 3. Začlenenie témy finančná gramotnosť do ročníkov a predmetov (ISCED 1) 4. Začlenenie témy finančná gramotnosť do ročníkov a predmetov (ISCED 2) 5. Informačné zdroje rozvoja finančnej gramotnosti 1

2 1. Rozvoj finančnej gramotnosti vo vyučovaní Všeobecným cieľom finančného vzdelávania na primárnom stupni je rozvoj a formovanie finančnej gramotnosti na úrovni primeranej veku a skúsenostiam žiakov. V súlade s definíciou finančnej gramotnosti (ako uvádza NŠFG), cieľom je, aby žiak získal základy pre schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Konkrétnymi cieľmi je, aby žiak nadobudol kompetencie: - porozumenie vybraným pojmom a schopnosť ich uplatniť; - základnú orientáciu vo finančnom trhu; - schopnosť vyhľadávať, spracovávať a vyhodnocovať informácie viažuce sa na financie; - kritické myslenie v oblasti financií; - správne postoje vo svete financií; - spôsobilosť zodpovedne sa rozhodovať pri riešení finančnej úlohy/problému; - zručnosti skutočne uplatniteľné v reálnom živote (aplikácia). Princípy vyučovania finančnej gramotnosti: - učenie vždy spojené s reálnymi objektmi, situáciami a problémami autenticita vyučovania; vyučovanie má byť aktuálne (na vyučovaní vychádzať z finančných aktualít); - starostlivo zvažovať primeranosť informácií, zručností a postojov veku a individuálnym osobitostiam žiakov; - dodržiavanie odbornej korektnosti používaných pojmov; - osvojenie pojmov nie je cieľom učenia, ale len prostriedkom k nadobudnutiu zručností a postojov pre správny výber stratégií v spravovaní financií (nadobudnutie kompetencií); - aktívne zapojenie žiaka do učenia minimalizovať monologické výkladové vyučovanie a uprednostňovať interaktívne vyučovanie; - viesť žiaka od pasívneho porozumenia pojmom (úroveň myslenia) k ich aktívnemu používaniu (stratégie); - vyučovanie je v podstatnej miere postavené na vyhľadávaní, spracovávaní a porozumení informáciám (v písomnej alebo ústnej podobe); so súčasným kritickým vyhodnocovaním; - uprednostňovať tzv. inscenačné metódy vyučovania, ktoré sú konkrétne ale zároveň umožňujú vyhýbať sa citlivým údajom zo súkromného života žiakov; - vyučovanie má byť dostatočne pestré, pre žiakov zaujímavé spojené so zážitkom, ale zároveň má vždy viesť k osvojeniu si istej stratégie zodpovedného rozhodovania sa; - podľa možnosti využívanie informačných technológií; - využívanie medzipredmetových vzťahov, resp. v rámci predmetov medzioblastných vzťahov; zmysluplné prepájanie s prierezovými témami; - vyhýbať sa explicitnej alebo implicitnej propagácii konkrétnych finančných produktov a služieb (zásada všeobecnosti a nadhľadu); - zabezpečiť spoluprácu s rodičmi vzhľadom na možnú citlivosť témy; značná časť učiva súvisí s hospodárením domácností, je preto potrebné rodičov oboznámiť s cieľmi, stratégiami vyučovania finančnej gramotnosti, 2

3 predovšetkým argumentovať prínosom finančného vzdelávania, a tak predchádzať možným obavám zo zasahovania do súkromnej sféry žiakov; - vo vyučovaní nevyužívať konkrétne údaje zo súkromia žiakov, ale fiktívne údaje; - súhrn kvalít vyučovacieho procesu: názornosť, jednoduchosť, aktivita žiakov, dynamika; zmysluplnosť, využiteľnosť, významnosť. Metódy a formy vyučovania finančnej gramotnosti: Vyučovanie finančnej gramotnosti realizujeme aktivizujúcimi metódami a formami, ktoré sú založené na interaktívnom učení a umožňujú žiakovi získať istý zážitok a skúsenosť. Tie sú základom pre získanie cielených kompetencií finančnej gramotnosti. V rámci vyučovacích aktivít sú využívané autentické učebné pomôcky reálne textové materiály (z finančného trhu), ale aj úlohy, problémy, situácie finančného charakteru, s ktorými sa žiaci môžu stretávať v reálnom mimoškolskom živote (predovšetkým hospodárenie domácností). Vzhľadom na vekové osobitosti detí primárneho stupňa uprednostňujú sa hrové činnosti a rôzne zábavné úlohy (doplňovačky, osemsmerovky). Vyučovanie podľa možnosti a vhodnosti tém realizujeme aj s využitím IKT. Podľa zamerania učiva a sledovanej čiastkovej kompetencie finančnej gramotnosti sú odporúčané štandardizované metódy: - heuristická; - situačná; - inscenačná; - projektová; - brainstorming; - mentálne mapovanie. Viac informácií k vyučovaniu na primárnom stupni môžu pedagógovia čerpať z publikácie Finančná gramotnosť 1. Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl Témy finančnej gramotnosti a ich začlenenie do vzdelávacieho obsahu Obsah témy finančná gramotnosť určuje Národný štandard finančnej gramotnosti 2 (NŠFG). Pre 1. stupeň je definovaný najnižší štandard finančnej gramotnosti, ktorú si majú žiaci osvojiť Úroveň 1. Pre 2. stupeň je definovaný stredný štandard finančnej gramotnosti, ktorú si žiaci majú osvojiť Úroveň 2. Tieto štandardy sú súčasťou vzdelávacieho obsahu pre 1. a 2. stupeň v plnom rozsahu. Naša škola nemá vytvorený samostatný predmet so zameraním na rozvoj finančnej gramotnosti. Vyučovanie témy sú preto realizované v rámci vyučovania tzv. povinných predmetov určených ŠVP. Téma Finančná gramotnosť je začlenená do vzdelávacieho obsahu celoplošne, t. j. je systematicky implementovaná do vyučovacích predmetov, resp. do rámca vhodného učiva. Rozsah začlenenia 1 Dostupné na 2 Dostupný na: 3

4 i spôsob realizácie na vyučovaní závisí od obsahového zamerania daného predmetu (nie mechanické, ale zmysluplné a funkčné začlenenie). Zaradenie konkrétnych čiastkových kompetencií a pojmov (ktoré si má žiak osvojiť) do vyučovacích predmetov je uvedené v učebných osnovách. Rozsah učiva, ale predovšetkým jeho náročnosť sa rovnomerne zvyšuje so zvyšovaním ročníkov, relevantnosť nadobúda finančné vzdelávanie v 3. ročníku ZŠ. Obsah finančnej gramotnosti je chápaný ako prirodzená súčasť vzdelávacieho obsahu vyučovacích predmetov. Naším zámerom nie je zvyšovať nároky na výkony žiakov, ale aby pridanou hodnotou učenia sa danej povinnej témy bolo nadobudnutie istého poznania - kompetencie finančnej gramotnosti. Témy finančnej gramotnosti a čiastkové kompetencie (ISCED 1) Úroveň 1 Téma Človek vo sfére peňazí Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem a práca Výkonový štandard Žiak na konci 1. stupňa vie/dokáže pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty; opísať postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb; zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti; rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo chudobný; uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s vecami, hospodárneho správania sa vo svojom okolí (domácnosť, škola, obec); uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný; opísať zdroje finančných informácií; nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov; navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom, nečestným správaním; zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti; stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele; uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie dostať k nepovolaným osobám; opísať možné dôsledky odhalenia vybraných osobných informácií; uviesť príklady možností na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch; jednoducho opísať základné práva spotrebiteľov; pomenovať osobné a rodinné potreby; opísať vzťah povolanie zamestnanie; vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote vo všeobecnosti; Obsahový štandard ľudské potreby, hodnoty, peniaze, euro, minca, bankovka práca, peniaze, bohatstvo, chudoba hospodárny zodpovednosť, dôsledok rozhodnutia financie, finančný, informácia klamstvo, podvod, nečestnosť finančný cieľ osobné informácie spotrebiteľ, reklamácia osobné potreby, rodinné potreby povolanie, zamestnanie, záujmy, zamestnávateľ, zamestnanec 4

5 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi Úver a dlh opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka; roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti; opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia; vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí); porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch; uplatniť zodpovedné rozhodovanie primerané osobnému veku pri nákupe; opísať na jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci a charitatívnych aktivít; vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava; zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si predmetu; porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí; opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec; opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú vec; vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách; príjem, aktívny príjem, pasívny príjem, majetok, mzda, výplata príjmy a výdavky, rodinný rozpočet hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba charita, filantropia dôvera banka, veriteľ, dlžník, dohoda, zmluva, pôžička, dlh Sporenie a investovanie Riadenie rizika a poistenie opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť; uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu (zamerať sa aj na nemateriálnu stránku); uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti; vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť, na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje. sporenie investovanie, investičný plán, riziko riziko, poistenie poisťovňa, poistné Témy finančnej gramotnosti a čiastkové kompetencie (ISCED 2) Úroveň 2 Téma Človek vo sfére peňazí Výkonový štandard Žiak na konci 2. stupňa vie/dokáže - vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb; - vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb; Obsahový štandard funkcie peňazí, vzťahy hodnôt a potrieb, 5

6 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí); - prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností; - uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch; - opísať základné typy bankových produktov; - vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin); - vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí; - uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov; - vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií; - zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií; - vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient); vzťahy ľudskej práce a peňazí, bohatstvo a chudoba ako globálny problém vo svete, determinanty finančného rozhodovania, druhy platobných kariet, vkladov, sporenia, úverov, bankový účet a jeho druhy korupcia ako porušenie zákona/trestný čin, pranie špinavých peňazí, verejné zdroje, zneužívanie verejných zdrojov, formy komunikácie: internet(banking), na klientskom centre, telekomunikácia (telebanking. SMS banking, WAP banking, Home banking), finančná inštitúcia, klient, zneužitie informácie, dôsledky zneužitia osobných informácií, komunikácia ako prevencia pred problémami, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem a práca Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu; - charakterizovať pojem finanční spotrebitelia; - uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov; - uviesť príklady falšovaných tovarov (fejkov); - vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny; - vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou); - uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora); - charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. - opísať moderné spôsoby platenia; - rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s magnetickým prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované, neembosované, virtuálne); - nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách - charakterizovať funkciu elektropeňažných inštitúcií; - uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku; reklamácia, postup pri reklamácii, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, falošný tovar, vyhľadávanie, čítanie s porozumením informácií o právach spotrebiteľa, povinnosti a práva predávajúcich a kupujúcich, obchodná praktika, marketingové stratégie, Funkcie a služby banky - bankovej sústavy, banková inštitúcia, funkcie Národnej banky Slovenska, komerčná banka, bankové produkt a jeho druhy, nebankové inštitúcie, dar, provízia, zisk, peňažný príjem, štátna sociálna podpora, dôchodok (druhy a funkcie), banka, dôchodcovská správcovská spoločnosť a (význam, funkcie), poisťovne (druhy a funkcie), druhy moderného spôsobu platenia: telebanking, GSM banking, Mailbanking, SMSbanking, Internetbanking, WAPbanking, Homebanking, epay, platby platobnou kartou cez internet, druhy platobných kariet (kreditná/debetná; s mag. prúžkom/s čipom; embosovaná/neembosovaná; 6

7 - vyhľadať trendy bezhotovostných operácií; - porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú platobnú kartu ponúkané finančnými inštitúciami; - používať kurzový lístok pri výmene peňazí; - diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód - rozlíšiť aktívne a pasívne operácie banky; - opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH; - zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny; - uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze ; - opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov; - kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou; virtuálna), zabezpečenie kariet, hotovostný a bezhotovostný platobný styk, platba v tuzemskej/zahraničnej mene, bankový prevod, druhy platobných príkazov, bežný účet (pojem, operácie/služby bežným účtom: jednorazové prevody, trvalé príkazy, inkaso, platby kartou, výber v bankomate), príkaz na operáciu, pasívne operácie (vklady, vkladové listy, bankové obligácie, úvery a pôžičky), aktívne operácie (úverové operácie, investičné činnosti bánk), dane, úroky tvorba ceny tovarov a služieb, náklady, zisk, DPH, ponuka, dopyt, marketing, reklama a jej pravidlá, techniky a stratégie reklamy/marketingu, - vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu; - uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní; - použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy; daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu, hrubá/čistá mzda, štátny rozpočet (príjmy a výdavky), - opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách; charita, charitatívna činnosť (povaha a možnosti), Úver a dlh - zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru; - aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie; - identifikovať platený a prijatý úrok; - vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky; - analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a význam nákupov na úver; - vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi; - uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov; - zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie; - uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov; - identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie; úver (funkcie, druhy: povolené prečerpanie, kreditná karta, spotrebiteľský úver, hypotekárny úver, americká hypotéka. stavebný úver, medziúver), výhody/nevýhody úveru, štátna podpora úverov (význam), úrok, úvery v nebankových subjektoch, nákup na úver, rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi, legálne/nelegálne postupy pri vymáhaní dlhov, veriteľ, dlžník, úverová história, spotrebiteľský úver (pojem, druhy: účelový, bezúčelový; zabezpečenie 7

8 úveru), Sporenie a investovanie Riadenie rizika a poistenie - uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu; - opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele, vysvetliť hodnotu a význam núdzového fondu ; - vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie; - vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície; - uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom;. - uviesť spôsoby využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti); - opísať úlohu Fondu ochrany vkladov; - opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou; - popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť; - diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením; - uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné); charakteristika sporenia a investovania, funkcia núdzového fondu, finančná prosperita, akcia, cenný papier, kurz na burze cenných papierov, dôsledky zmien kurzu na burze cenných papierov (rast/pokles), pojem investícia a jej hodnota, zmeny hodnoty investície (faktory a dôsledky), otvorený podielový fond, likvidné akcie, sporenie, produkty so štátnym príspevkom, fond ochrany vkladov (pojem, úlohy), pobočka zahraničnej banky a dcérskej spoločnosti, vklad ako ochrana investora, poistenie vzťah: poistenie náhoda riziko, základné druhy poistenia: životné a neživotné, poistné plnenie, - vysvetliť základný účel verejného poistenia; - charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové; poistenie a poistenie v nezamestnanosti; poistenie a jeho podoby (verejné, zdravotné, sociálne, nemocenské dôchodkové, úrazové, v nezamestnanosti, - vysvetliť podstatu a význam poistenia; - rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel; - uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie vozidla; - vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho zariadenia. podstata a význam poistenia, poistenie motorových vozidiel: havarijné poistenie vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla, poistenie bytu/domu, poistenie zariadenia 8

9 MATEMATIKA PRVOUKA MATEMATIKA 3. Začlenenie témy finančná gramotnosť do ročníkov a predmetov (ISCED 1) 1. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Prirodzené čísla 1-20 a 0 (porovnávanie; znaky <, =, >) Životný priestor rodina, vzťahy v rodine Voda a jej význam v živote človeka 2. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Výkonový štandard FG - roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti; - opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia; - porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch; - pomenovať osobné a rodinné potreby; - zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti; - uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s vecami, hospodárneho správania sa vo svojom okolí (domácnosť, škola, obec); Výkonový štandard FG - opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka; - opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť; - uplatniť zodpovedné rozhodovanie primerané osobnému veku pri nákupe; Obsahový štandard FG príjmy a výdavky, rodinný rozpočet výrobok a jeho cena osobné potreby, rodinné potreby hospodárny Obsahový štandard FG príjem, výplata, majetok sporenie nákup 9

10 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA VÝTVARŃA VÝCHOVA PRVOUKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Blahoželanie Text, príbeh, rozprávanie deja Profesie a náplň ich práce - zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti; - opísať na jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci a charitatívnych aktivít; - opísať vzťah povolanie zamestnanie; - vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote vo všeobecnosti; finančný cieľ charita, filantropia povolanie, zamestnanie, záujmy, zamestnávateľ, zamestnanec Bezpečnosť, ochrana zdravia a života (prvá pomoc, zložky záchrannej služby) Podnety videa a filmu - uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti; - vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť, - rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo chudobný; riziko, poistenie práca, peniaze, bohatstvo, chudoba Podnety fotografie - roztriediť výdavky na domácnosť a príjmy v domácnosti; - opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia; príjmy a výdavky, rodinný rozpočet Dôverujeme si navzájom (pomoc núdznym) - opísať na jednoduchých príkladoch význam vzájomnej pomoci a charitatívnych aktivít; charita, filantropia 3. ročník Vyučovací predmet Téma vyučovacieho predmetu Výkonový štandard FG Obsahový štandard FG 10

11 VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRÍRODOVEDA VLASTIVEDA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí); hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Číslovky Slová opačného významu (antonymá) Reklama, druhy reklamy - vymedziť situácie, kedy si človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava; - zdôvodniť voľbu nákupu alebo požičania si - vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma peňazí); - rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo chudobný; - nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov; pôžička dôvera hotovosť, hotovostná a bezhotovostná platba, bohatstvo, chudoba financie, informácie, ponuka Podnety dizajnu a remesiel - pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty; - opísať postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní životných potrieb; ľudské potreby, hodnoty, peniaze, euro, minca, bankovka 11

12 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Veriť Bohu (pojem dôvera ) - navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom, nečestným správaním; klamstvo, podvod, nečestnosť 4. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Násobenie a delenie prirodzených čísel Výkonový štandard FG - uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu (zamerať sa aj na nemateriálnu stránku); Obsahový štandard FG investovanie, investičný plán, riziko Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do Diskusia Plagát - na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje; - opísať zdroje finančných informácií; - vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách; - navrhnúť spôsoby riešenia situácií, v ktorých sa stretli s klamstvom, podvodom, nečestným správaním; poisťovňa, poistné financie, finančný, informácia banka, veriteľ, dlžník, dohoda, zmluva, pôžička, dlh klamstvo, podvod, nečestnosť, Pojmové mapy Interview (cielený rozhovor) - uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný; - uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie dostať k nepovolaným osobám; - opísať možné dôsledky odhalenia vybraných osobných informácií; zodpovednosť, dôsledok rozhodnutia osobné informácie 12

13 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHVOA VLASTIVEDA PRÍRODOVEDA Podnety dizajnu a remesiel - porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí; - opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec; - opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú vec; dôvera Cesta nádeje pomenovať základné ľudské potreby a základné ľudské hodnoty; ľudské potreby, hodnoty, 13

14 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA 4. Začlenenie témy finančná gramotnosť do ročníkov a predmetov (ISCED 2) 5. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión Počtové výkony s prirodzenými číslami Vedomosti z každej oblasti Výkonový štandard FG - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou); - prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností; - vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny; - vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou); Obsahový štandard FG dar, provízia, zisk, peňažný príjem, štátna sociálna podpora, dôchodok (druhy a funkcie), determinanty finančného rozhodovania, Funkcie a služby banky - bankovej sústavy, banková inštitúcia, funkcie Národnej banky Slovenska, komerčná banka, bankové produkt a jeho druhy, nebankové inštitúcie, 14

15 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA TECHNIKA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarné vyjadrovacie prostriedky (rôzne kvality čiar a plôch návrh mince, bankovky) Človek a výroba v praxi - vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb; - vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb; - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí); funkcie peňazí, vzťahy hodnôt a potrieb, vzťahy ľudskej práce a peňazí, bohatstvo a chudoba ako globálny problém vo svete, 6. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami Kombinatorika v kontextových úlohách Výkonový štandard FG - uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora; - uviesť spôsoby využitia voľných finančných prostriedkov (sporenie, produkty so štátnym príspevkom, nehnuteľnosti); Obsahový štandard FG dar, provízia, zisk, peňažný príjem, štátna sociálna podpora, dôchodok (druhy a funkcie), sporenie, nehnuteľnosť, štátny príspevok Zhovárame sa a diskutujeme - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí); vzťahy ľudskej práce a peňazí, bohatstvo a chudoba ako globálny problém vo svete, 15

16 DEJEPIS TECHNIKA INFORMATIKA Informačná spoločnosť digitálne technológie v spoločnosti Komunikácia a spolupráca práca s webovou stránkou Plánovanie a vedenie domácnosti - nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách - charakterizovať funkciu elektropeňažných inštitúcií; - uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku; - vyhľadať trendy bezhotovostných operácií; - uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov; - identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie; - vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky; - analyzovať možnosti získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty a význam nákupov na úver; zabezpečenie kariet, hotovostný a bezhotovostný platobný styk, platba v tuzemskej/zahraničnej mene, bankový prevod, druhy platobných príkazov, spotrebiteľský úver (pojem, druhy: účelový, bezúčelový; zabezpečenie úveru) úver, americká hypotéka. stavebný úver, medziúver), výhody/nevýhody úveru, štátna podpora úverov (význam), úrok, úvery v nebankových subjektoch, nákup na úver, Obrazy stredovekého sveta - vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb; - vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb; funkcie peňazí, vzťahy hodnôt a potrieb, vzťahy ľudskej práce a peňazí, bohatstvo a chudoba ako globálny problém vo svete, - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí); 16

17 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA OBČIANSKA NÁUKA Moja rodina - uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu; - opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele, vysvetliť hodnotu a význam núdzového fondu ; - vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie; charakteristika sporenia a investovania, funkcia núdzového fondu, finančná prosperita, akcia, cenný papier, kurz na burze cenných papierov, dôsledky zmien kurzu na burze cenných papierov (rast/pokles), - 17

18 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA 7. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Percentá, promile Pomer, priama a nepriama úmernosť Výkonový štandard FG - zhodnotiť výhody a nevýhody využívania úveru; - aplikovať na príkladoch jednoduché úročenie; - identifikovať platený a prijatý úrok; - vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu; - uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní; - porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú platobnú kartu ponúkané finančnými inštitúciami; - používať kurzový lístok pri výmene peňazí; Obsahový štandard FG úver (funkcie, druhy: povolené prečerpanie, kreditná karta, spotrebiteľský úver, hypotekárny úver, americká hypotéka. stavebný úver, medziúver), výhody/nevýhody úveru, štátna podpora úverov (význam), úrok, úvery v nebankových subjektoch, nákup na úver, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu, hrubá/čistá mzda, štátny rozpočet (príjmy a výdavky), bežný účet (pojem, operácie/služby bežným účtom: jednorazové prevody, trvalé príkazy, inkaso, platby kartou, výber v bankomate), Komunikačné situácie - vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu; - charakterizovať pojem finanční spotrebitelia; - uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov; reklamácia, postup pri reklamácii, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, falošný tovar, vyhľadávanie, čítanie s porozumením informácií o právach spotrebiteľa, 18

19 VÝTVARNÁ VÝCHOVA TECHNIKA INFORMATIKA Reprezentácie a nástroje informácie Komunikácia a spolupráca vyhľadávanie na webe Svet práce (trh práce, zamestnania) - vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu; - charakterizovať pojem finanční spotrebitelia; - uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov; - vysvetliť vzťah ľudská práca peniaze; - demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí); reklamácia, postup pri reklamácii, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, falošný tovar, vyhľadávanie, čítanie s porozumením informácií o právach spotrebiteľa, povinnosti a práva predávajúcich a kupujúcich, obchodná praktika, marketingové stratégie, vzťahy ľudskej práce a peňazí, bohatstvo a chudoba ako globálny problém vo svete, Plánovanie a vedenie domácnosti Podnety výtvarného umenia (kompozícia, výtvarné hry s reklamou, nový realizmus) - vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny; - vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou); - uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze ; - opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov; - kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou; - vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny; - vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou); marketing, reklama a jej pravidlá, techniky a stratégie reklamy/marketingu, 19

20 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MATEMATIKA OBČIANSKA NÁUKA NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Postavenie jednotlivca v spoločnosti Sociálne vzťahy v spoločnosti - vysvetliť základný účel verejného poistenia; - charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové; poistenie a poistenie v nezamestnanosti; - opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách; poistenie a jeho podoby (verejné, zdravotné, sociálne, nemocenské dôchodkové, úrazové, v nezamestnanosti, charita, charitatívna činnosť (povaha a možnosti), 8. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionálne čísla Výkonový štandard FG - vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície; - uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom; Obsahový štandard FG otvorený podielový fond, likvidné akcie, sporenie, produkty so štátnym príspevkom, Debatujeme na úrovni - popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť; - diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením; - uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné); Poistenie; vzťah: poistenie náhoda riziko, základné druhy poistenia: životné a neživotné, poistné plnenie, 20

21 INFORMATIKA TECHNIKA Svet práce (mzda a iné príjmy) Plánovanie a vedenie domácnosti Softvér a hardvér programy proti vírusom a špehovaniu Informačná spoločnosť legálnosť používania - vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu; - uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní; - použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy; - uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora); - uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch; - opísať základné typy bankových produktov; - vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií; - zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií; - vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient); daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu, hrubá/čistá mzda, štátny rozpočet (príjmy a výdavky), dar, provízia, zisk, peňažný príjem, štátna sociálna podpora, dôchodok (druhy a funkcie), druhy platobných kariet, vkladov, sporenia, úverov, bankový účet a jeho druhy formy komunikácie: internet(banking), na klientskom centre, telekomunikácia (telebanking. SMS banking, WAP banking, Home banking), finančná inštitúcia, klient, zneužitie informácie, dôsledky zneužitia osobných informácií, komunikácia ako prevencia pred problémami, 21

22 OBČIANSKA NÁUKA NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHVOA Podnety dizajnu (reklamný dizajn) - uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze ; - opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov; - kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou; marketing, reklama a jej pravidlá, techniky a stratégie reklamy/marketingu, Štát a právo - vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin); - vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí; - uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov; - opísať úlohu Fondu ochrany vkladov; - opísať rozdiel medzi pobočkou zahraničnej banky a dcérskou spoločnosťou; korupcia ako porušenie zákona/trestný čin, pranie špinavých peňazí, verejné zdroje, zneužívanie verejných zdrojov, fond ochrany vkladov (pojem, úlohy), pobočka zahraničnej banky a dcérskej spoločnosti, vklad ako ochrana investora, 22

23 MATEMATIKA 9. ročník Vyučovací Téma vyučovacieho predmet predmetu Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Štatistika Grafické znázorňovanie závislostí Výkonový štandard FG - popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť; - vysvetliť podstatu a význam poistenia; - rozoznať jednotlivé hlavné typy poistenia motorových vozidiel; - uviesť príklady, na ktoré sa vzťahuje havarijné poistenie vozidla a povinné zmluvné poistenie vozidla; - vysvetliť rozdiel medzi poistením bytu, resp. domu a poistením jeho zariadenia; Obsahový štandard FG poistenie, vzťah: poistenie náhoda riziko, podstata a význam poistenia, poistenie motorových vozidiel: havarijné poistenie vozidla, povinné zmluvné poistenie vozidla, poistenie bytu/domu, poistenie zariadenia tvorba ceny tovarov a služieb, náklady, zisk, DPH, ponuka, dopyt, marketing, reklama a jej pravidlá, techniky a stratégie reklamy/marketingu - opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH; hodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny; 23

24 TECHNIKA FYZIKA Magnetické a elektrické javy. Bytové inštalácie (pravidlá používania, poruchy) Plánovanie a vedenie domácnosti - opísať moderné spôsoby platenia; - rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s magnetickým prúžkom a čipom) a podľa spôsobu prevedenia (embosované, neembosované, virtuálne); - nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách - charakterizovať funkciu elektropeňažných inštitúcií; - uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku; - vyhľadať trendy bezhotovostných operácií; - popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť; - diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením; - uviesť základné druhy poistenia (životné a neživotné); - vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií; - zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií; - vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient); druhy moderného spôsobu platenia: telebanking, GSM banking, Mailbanking, SMSbanking, Internetbanking, WAPbanking, Homebanking, epay, platby platobnou kartou cez internet, druhy platobných kariet (kreditná/debetná; s mag. prúžkom/s čipom; embosovaná/neembosovaná; virtuálna), zabezpečenie kariet, hotovostný a bezhotovostný platobný styk, platba v tuzemskej/zahraničnej mene, bankový prevod, druhy platobných príkazov, poistenie, vzťah: poistenie náhoda riziko, základné druhy poistenia: životné a neživotné, poistné plnenie, formy komunikácie: internet(banking), na klientskom centre, telekomunikácia (telebanking. SMS banking, WAP banking, Home banking), 24

25 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 25

26 OBČIANSKA NÁUKA Ekonomický život v spoločnosti Finančná gramotnosť - vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu; - charakterizovať pojem finanční spotrebitelia; - uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov; - uviesť príklady falšovaných tovarov (fejkov); reklamácia, postup pri reklamácii, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa, falošný tovar, vyhľadávanie, čítanie s porozumením informácií o právach spotrebiteľa, povinnosti a práva predávajúcich a kupujúcich, obchodná praktika, marketingové stratégie, banka, dôchodcovská správcovská spoločnosť a (význam, funkcie), poisťovne (druhy a funkcie), - charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií; - vysvetliť rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi; - uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov; - zhodnotiť význam úverovej histórie a budovanie pozitívnej úverovej histórie; - diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných metód - rozlíšiť aktívne a pasívne operácie banky; rozdiel medzi bankovými a nebankovými subjektmi, legálne/nelegálne postupy pri vymáhaní dlhov, veriteľ, dlžník, úverová história, príkaz na operáciu, pasívne operácie (vklady, vkladové listy, bankové obligácie, úvery a pôžičky), aktívne operácie (úverové operácie, investičné činnosti bánk), dane, úroky, pojem investícia a jej hodnota, zmeny hodnoty investície (faktory a dôsledky), vysvetliť, ako sa môže meniť hodnota investície; 26

27 5. Informačné zdroje rozvoja finančnej gramotnosti Uvádzané informačné zdroje boli použité pri spracovaní tohto dokumentu. Zároveň sú pedagógom prezentované ako odporúčané zdroje na ďalšie individuálne štúdiu. Informačné zdroje sú priebežne monitorované a dopĺňané. Texty: Národný štandard finančnej gramotnosti 3 (NŠFG 4 ); Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl 5 ; Finančná gramotnosť 1. Metodická príručka pre implementáciu finančnej gramotnosti do vzdelávania na prvom stupni základných škôl 6 Ďalšie odkazy: nie/nsfg_1_1.pdf lt.aspx 3 Dostupne na: 4 Dostupne na 5 Dostupné na: 6 Dostupné na: pdf 27

ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: ZAPRACOVANIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: Ročník 8 4 Predmet Geografia Technika Dejepis Matematika Pracovné vyučovanie Téma v predmete život Afrika Európa Slovensko Elektrotechnika

Více

Finančná gramotnosť v ročníku (2. stupeň ZŠ)

Finančná gramotnosť v ročníku (2. stupeň ZŠ) Finančná gramotnosť v 5. 9. ročníku (2. stupeň ZŠ) Téma Kompetencie Čiastkové kompetencie Očakávania, žiak je schopný Zapracovanie do plánov 1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Finančná gramotnosť prierezová téma 2. stupeň

Finančná gramotnosť prierezová téma 2. stupeň Finančná gramotnosť prierezová téma 2. stupeň I. Človek peňazí posúdenie významu trvalých hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1. Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie - sekundárne

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1. Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie - sekundárne Školský vzdelávací program, Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok (učebné odbory) Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 Úroveň 2 stredné odborné vzdelanie

Více

Základná škola Dunajská Lužná. Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy

Základná škola Dunajská Lužná. Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy Základná škola Dunajská Lužná Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy Základná škola Dunajská Lužná Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach školy Úvod Legislatívne východiská

Více

Základná škola Slovenská Kajňa 54. Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií žiakov.

Základná škola Slovenská Kajňa 54. Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií žiakov. Základná škola Slovenská Kajňa 54 Koncepcia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií žiakov. Šk. rok: 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Katarína Hladká Finančná gramotnosť žiakov Charakteristika:

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 02201 Čadca Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz (Príloha k Školskému vzdelávaciemu programu) Ing. Eva Gurová riaditeľka

Více

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou. Finančná gramotnosť

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou. Finančná gramotnosť Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Finančná gramotnosť 1 Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s

Více

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1

Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 Implementácia FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v ŠkVP ISCED2 Dodatok č. 1 UČEBNÉ OSNOVY: OBČIANSKA NÁUKA Vypracované podľa: Školského vzdelávacieho programu z OBČIANSKEJ NÁUKY ISCED2 Národného štandardu finančnej

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Rakovice

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Rakovice Základná škola s materskou školou, Rakovice Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ s MŠ Rakovice Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti v našej základnej

Více

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ príloha ŠkVP

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ príloha ŠkVP FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ príloha ŠkVP Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Více

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Marcelová Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Marcelová Marcelová 02.09.2014 Mgr. Agnesa Kajtárová riaditeľka školy Problematika financií je veľmi široká,

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Komenského Sečovce

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Komenského Sečovce Základná škola Komenského 707/4, Sečovce Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Komenského Sečovce Sečovce, 26.8.2015 Mgr. Gejza Hallér riaditeľ školy Problematika financií je veľmi široká,

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Základná škola Podvysoká 307. Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Podvysoká 307. RNDr. Dagmar Dedíková, r.š.

Základná škola Podvysoká 307. Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Podvysoká 307. RNDr. Dagmar Dedíková, r.š. Základná škola Podvysoká 307 Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Podvysoká 307 RNDr. Dagmar Dedíková, r.š. 1. stupeň ZŠ ISCED 1 1. ROČNÍK 1. Človek vo sfére peňazí Matematika: Pomenovať

Více

Školský vzdelávací program INFORMATIKA V PRAXI

Školský vzdelávací program INFORMATIKA V PRAXI Školský vzdelávací program INFORMATIKA V PRAXI Názov predmetu Oblasť vzdelávania INFORMATIKA V PRAXI MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI Stupeň vzdelávania nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 Škola Základná

Více

Plán koordinátora finančnej gramotnosti

Plán koordinátora finančnej gramotnosti Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota Plán koordinátora finančnej gramotnosti v ŠZŠ s VJM a PŠ v Rimavskej Sobote na šk. rok: 2015/2016 Vypracovala:

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED 2

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED 2 Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED Vytvorené: august 010 Inovované: september 011 Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti v ZŠ Sačurov pre ISCED Kompetencia Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA

UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA UČEBNÉ OSNOVY - INFORMATIKA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP ZMENA KVALITY VÝKONU: 1 vyučovacia hodina - reprezentácia a nástroje - práca s tabuľkami ŠPECIFICKÉ VÝKONY: používať konkrétne

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Viac ako peniaze. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Viac ako peniaze. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Viac ako peniaze Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2014 UO vypracoval Mgr. Janka Krajčiová 1 Časová dotácia:

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy VIAC AKO PENIAZE

Učebné osnovy VIAC AKO PENIAZE Učebné osnovy VIAC AKO PENIAZE Názov predmetu Viac ako peniaze Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali RNDr. Daniela

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2 VIAC AKO PENIAZE. Viac ako peniaze. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2 VIAC AKO PENIAZE. Viac ako peniaze. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola VIAC AKO PENIAZE Viac ako peniaze Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Základná škola s materskou

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať:

SPOTREBNÉ ÚVERY ÚVER NA ČOKOĽVEK. Výhody spotrebných úverov od ČSOB: O úver môžete požiadať: SPOTREBNÉ ÚVERY Spotrebný úver od ČSOB vás neobmedzuje. Finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete, a mimoriadnu alebo predčasnú splátku úveru až do výšky 10 000 ročne máte zdarma.

Více

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie

Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 Projektový špecialista (projektový

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855 Nové Mesto nad Váhom. NÁRODNÝ PROGRAM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v podmienkach ZŠ

Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855 Nové Mesto nad Váhom. NÁRODNÝ PROGRAM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v podmienkach ZŠ Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855 Nové Mesto nad Váhom NÁRODNÝ PROGRAM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI v podmienkach ZŠ F i n a n č n á g r a m o t n o s ť. Finančná gramotnosť Názov predmetu Vzdelávacia oblasť

Více

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED 1 ročník predmet

Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED 1 ročník predmet KOMPETENCIA Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti ISCED 1 ročník predmet TÉMA-UČIVO VÝSTUPNÝ ŠTANDARDočakávania základné pojmy 1 Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od

Sadzobník bankových poplatkov mbank. - už neponúkané produkty Platný od Sadzobník bankových poplatkov mbank - už neponúkané produkty Platný od 1. 9. 2016 Obsah 1. Kreditné karty... 2 2. Kreditné karty... 3 3. Povolené prečerpanie k účtu mkonto... 5 4. mpôžička... 5 5. mhypotéka...

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Národný štandard finančnej gramotnosti Príloha k ŠkVP Vzdelanie pre každého

Národný štandard finančnej gramotnosti Príloha k ŠkVP Vzdelanie pre každého Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Národný štandard finančnej gramotnosti Príloha k ŠkVP Vzdelanie pre každého ISCED 1 Koordinátor v rámci ŠkVP ISCED 1 : Mgr. Jaroslava Markotánová ISCED 2 Koordinátor

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.

Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J. Erasmus+ na Dérerke Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy PaedDr. Milada Kristínová Základná škola Dr.J.Dérera, Malacky Bags to do in your city 2014 2016 Hľadanie

Více

9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010

9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 čiastka 19/2010 Vestník NBS opatrenie NBS č. 9/2010 289 9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní

Více