Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 7, červenec 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nepomučtí pomáhají živ. prostředí Poklady, které máme na dosah ruky Nepomucko čekají oslavy baroka str. 5 str. 7 str. 9 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. V pa tek odpoledne bylo jiz vs e pr ichysta no a cela slavnost zac ala Timbersports show, na ktere nejleps ı dr evorubci za vodnıći pr edva de li sve ume nı v ru zny ch disciplı na ch. Po nezbytne m u klidu a zametenı pilin vystoupily pr ed po diem mı stnı maz oretky a sklidily veliky potlesk. Od pu ldeva te vec ernı se nepomucke na me stı rozezne lo hlasem skve le Petry Janu,kterou doprova zela neme ne skve la skupina Golem. Po koncertu na sledovala autogramia da zna ma zpe vac ka se podepsala a vyfotila se vs emi za jemci. Vs ichni odcha zeli spokojeni, aprotoz e poc ası na m pr a lo, vyprazdn ovalosena me stı jen pozvolna. V sobotu zac al program uz v deset hodin dopoledne otevr enıḿ r emeslne ho trhu. V jedena ct byl historicky m pru vodem, ve ktere m nechybe li ani kone, spus te n bohaty program a na sledny m pr eda nı m symbolicke ho klı c e odbranme sta, pr enechal starosta Va clav Kova r pro tento den Rytıŕ u m Koruny C eske vla du nad me stem. Ti na s cely den bavili uka zkami souboju, tance a z onglova nı, a to vs e bylo prokla da no vystoupenı m vy borne folkove skupiny Stras liva podı vana. Pro de ti byly pr ipraveny dve poha dky. Odpoledne loutkove Poha dky z klubı c ka pro nejmens ı na vs te vnı ky a vec er Drac ı pr ı be h pro ve ts ı a odva z ne js ı diva ky. Odvaha byla potr eba, drak byl hrozivy, ale rytıŕ bojoval statec ne,draka pr emohl a princeznu vysvobodil. Vec er az do pu lnoci s pr esta vkami na dals ı program, bavil na vs te vnı ky tanec nı hudbou Foto Jiří Beroušek klatovsky KTband. Hodinu pr ed pu lnocı dos lo na avizovane pr ekvapenı videomapping, projekci na budovu. Ta nepomucka se opravdu vydar ila. Budova stare s koly se pr ed nas imi zraky stave la, rozkve tala, hor ela, me nila svoji podobu Iluze byla dokonala. Diva ci zhle dli 15 minutovy pru r ez historiı me sta s komenta r em a hudbou. O pu lnociserozza r il kra sny ohn ostroj ope t s hudebnı m doprovodem a pak pro velky u spe ch na sledovala jes te jedna projekce videomappingu. Pokračování na straně 5 Sponzor vydání: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. ZPRÁVY Z RADNICE Kontejner na sběr použitého textilu a dalších věcí pro humanitární pomoc Va z enı spoluobc ane, Diakonie Broumov ve spolupra ci s me stem Nepomuk umı stila dva kontejnery na pouz ite os acenı, textil, obuv, kabelky a de tske hrac ky, jeden na stanovis te ve sbe rne mdvor e ve Dvorci a jeden u ver ejny ch toalet na na me stı A. Ne mejce v Nepomuku. JAKÉ VĚCI BUDE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT? letnı a zimnı oblec enı (da mske,pa nske,de tske ) lu z koviny, proste radla, ruc nı ky, ute rky, za clony la tky (minima lne 1m², prosı me, neda vejte odr ezky a zbytky la tek) per ı, pe r ove a vatovane pr ikry vky, pols ta r e, deky, spacı pytle tas ky, kabelky, batohy ale jen funkc nı plys ove hrac ky Savy textil mu z e by t ipotrhany, jelikoz se upotr ebı na c istı cı hadry. Nesave (ume le, silonove ) ve ci, ktere jsou roztrhane nebo majı rozbite Pokračování na straně 5

2 2 FOTOZPRÁVY 7/2014 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. pátek Foto 8 Jiří Beroušek

3 7/2014 FOTOZPRÁVY Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. sobota 3 Foto 8 Jiří Beroušek

4 4 FOTOZPRÁVY 7/2014 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. neděle Foto 6 Jiří Beroušek Město Nepomuk děkuje všem sponzorům a partnerům akce Oslavy 870 let města Nepomuk. Sponzoři akce: Elitex Nepomuk, a.s., HD reklama, Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Kuvag CR, s.r.o., Milkot, s.r.o., Multimedia Activity Jiří Beroušek, Novila Produktions, s.r.o., Obreta, s.r.o., Pneu Duchek Havel, s.r.o., Staročeský catering, s.r.o., Šumavské zahrady, s.r.o., Šůs - V+M, s.r.o., Tesas Medic, s.r.o., Unibrick, s.r.o., Vavřík stavby, s.r.o. Partneři akce: Fa LAKI Ladislav Kincl, FK Nepomuk, Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

5 7/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. Poračování ze strany 1 O pu lnoci byl rovne z poprve rozsvıćen za mek Zelena Hora. Ten bude nad Nepomukem dıḱy sponzoru m a volnoc asove mu centru Fe nix svı tit kaz dy den od setme nı az do pu lnoci po cele dva me sıće. V nede li se de nı pr emıśtilo z centra me sta na hr is te Fotbalove ho klubu Nepomuk. Program zac al seskokem c tyr paras utistu na hr is te. Tam uz se pomalu rozcvic ovali hra c i klubu Amfora Praha a Stare gardy Nepomuk. Ti spolu sehra li prvnı v r ade pr a telsky ch za pasu toho dne. Slavnostnı vy kop provedla Jir ina Bohdalova a pak uz hr is te patr ilo slavny m osobnostem nas ı kulturnı, hudebnı a sportovnı sce ny. Fanous ci se mohli vyfotit s Karlem S ıṕem, Janem Rosa kem, Vladimıŕem Hronem, Sagvanem Tofi, Va clavem Tittelbachem, Jir ıḿ Zonygou, Stanislavem Hloz kem a mnohy mi dals ıḿi. Opr esta vce probe hly soute z eprode tske diva ky, pak utka nı pokrac ovalo druhou pu lı. Nepomucka stara garda se nenechala zahanbit a tak byl vy sledek utka nı 5:5 a na stra nka ch si mu z ete pr ec ıśt reakci samotne Amfory. Po slavny ch osobnostech nastoupila postupne na hr is te mlads ı a stars ı pr ıṕravka a take z a ci FK Nepomuk, TJ Blatne a partnerske ho me sta Kemnath. Po nich potom na sledovali Internaciona love C R proti FK Nepomuk. Vyhra li hoste 3:1 a diva ci se dobr e bavili. Sportovnıḿ odpolednem vıḱend plny akcı skonc il. Po celou dobu bylo poc ası vlı dne, na vs te vnost hojna ana lada skve la. Na za ve r nezby va nez pode kovat vs em sponzoru m, partneru m, u c inkujıćıḿ, por adatelu m a v neposlednı r ade zejme na vs em diva ku m a Nepomuc anu m, bez jejichz u c asti by cele oslavy nebyly takove jake byly. (red) Nepomuc tı poma hajı z ivotnıḿu prostr edı Nas e obec recyklacı stary ch spotr ebic u vy razne pr ispe la k ochrane z ivotnı ho prostr edı. Obc ane nas ı obce jiz ne kolik let zodpove dne tr ı dı elektroodpad. Nynı mu z eme pr esne vyc ıślit, kolik elektricke energie, ropy, uhlı, prima rnıćh surovin c i vody jsme dıḱy recyklaci us etr ili. Vıḿe take, o kolik jsme snıź ili produkci sklenıḱovy ch plynu nebo nebezpec ne ho odpadu. Informace vycha zejı ze studiı neziskove spolec nosti ASEKOL, ktera pro na s zajis ťuje sbe r a recyklaci vytr ı de ny ch elektrozar ıźenı. Nas e obec zıśkala certifika t vypovı dajıćı nejen o pr ıńosech tr ı de nı televizı a poc ı tac ovy ch monitoru, ale take o vy znamu sbe ru drobny ch spotr ebic u. Studie LCA posuzuje syste m zpe tne ho odbe ru CRT televizoru, poc ı tac ovy ch monitoru a drobne ho elektrozar ıźenı. Hodnotı jejich sbe r, dopravu a zpracova nı az do okamz iku fina lnı recyklace jednotlivy ch frakcı vyr azeny ch spotr ebic u do nove ho produktu. Pro kaz dou frakci byly vyc ıśleny dopady na z ivotnı prostr edı. Vy sledky studie jsou prezentova ny jako spotr eba energie, surovin, emise do ovzdus ı, vody a produkce odpadu. Konec na bilance vyzne la pro zpe tny odbe r elektrozar ıźenı jednoznac ne pozitivne, a to ve vs ech aspektech. Vy sledek studie jednoznac ne proka zal, z e zpe tny odbe r elektrozar ıźenı, i te ch nejmens ıćh, ma nezanedbatelny pozitivnı dopad na z ivotnı prostr edı. Zpe tny odbe r a recyklace napr. stovky mobilnıćh telefonu uspor ı tolik energie, kolik spotr ebuje modernı u sporna lednice za vıće nez 4,3 roku provozu. Dıḱy recyklaci jednoho notebooku dojde ke snıź enı spotr eby ropy, na kterou osobnı automobil ujede te me r 100 kilometru,nebodojdeku spor e 392 litru pitne vody. Stejne mnoz stvı je napr ı klad spotr ebova no pr i 30 cyklech myc ky na dobı. Kdyz si uve domıḿe, z e napr ıḱlad osobnı automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny sklenıḱovy ch plynu a jedna c tyr c lenna doma cnost pru me rne roc ne spotr ebuje 2,2 MWh elektricke energie, jsou to impozantnı c ıśla. Proto si vs ichni, kter ı zodpove dne tr ı dı a pr ispı vajı tak k ochrane z ivotnı ho prostr edı, zaslouz ı obrovsky dıḱ. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 220 televizí, 90 monitorů a 2.103,02 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 97,98 MWh elektřiny, 4.533,08 litrů ropy, 437,57 m³ vody a 4,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,96 tun C02 ekv. a produkci nebezpečných odpadu o 86,36 tun. Za me sto Nepomuk de kuje Alena Marušincová, místostarostka Kontejner na sběr použitého textilu a dalších věcí pro humanitární pomoc Pokračování ze strany 1 zapıńa nı (zip, chybı knoflıḱy), do kontejneru prosı m neda vejte, Diakonie Broumov nema moz nost ve ci opravovat. Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových tašek (ne do velkých pytlů), aby se transportem nepoškodily! Otvory pro vhození jsou z bezpečnostních důvodů pouze 50 cm široké, aby se věci z kontejneru nevybíraly a nedělal se nepořádek po městě. CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, TEXTILEM A OBUVÍ? Vs e bude odva z eno do Diakonie Broumov, kde se da le pr etr ı dı : na ve ci pouz itelne k humanita rnı m u c elu m, ktere budou pr eda ny do vy dejnıćh str edisek Diakonie pro socia lne potr ebne obc any nebo pro dals ı socia lnı organizace, na ve ci neupotr ebitelne k humanita rnı m u c elu m, ktere se pouz ijı k dals ıḿu pru myslove mu zpracova nı (napr. v automobilove m a stavebnı m pru myslu nebo na vy robu pr ikry vek a u klidovy ch hadru ). Na cele m procesu se podıĺejı lide z okraje spolec nosti, kter ı majı vdiakoniiazylove ubytova nı i pracovnı uplatne nı (cca 60 klientu ). Jedna se pr eva z ne o osoby bez pr ıśtr es ı, ktere by jinak pra ci nikde nedostaly. Dals ıḿ pozitivnıḿ faktorem je ochrana z ivotnı ho prostr edı, jelikoz textil neskonc ı na skla dka ch, ale je jes te z 90% da le vyuz ity. Za pochopení děkuje Město Nepomuk

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ POZVÁNKA 7/2014 KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. Společnost podnikající ve vodním hospodářství. Nabízí: stavební činnost výstavba vodovodů a kanalizací včetně přípojek projekční služby autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství laboratoř rozbory pitné i odpadní vody v akreditované laboratoři vyvážení septiků vyvážení a likvidace odpadních vod ze septiků a žump provozování vodohospodářské infrastruktury Kontakt: tel.: o zajis te nı co nejpestr ejs ı ho sortimentu, takz e na slavnostech budou k ochutna nı napr. grilovane ovc ı sy ry, balka nske speciality, hove zı hamburgery z ekologicke ho chovu, uzenı pstruzi, sladke i slane palac inky, bryndzove halus ky, gyros, mexicke plne ne placky a samozr ejme opec ene kloba sy Nepomuk, c ervenec a pivnı slavnosti tradic nı kombinace, o kterou nebude ochuzeno ani toto le to. Sta nky maly ch, ve ts ıćh i u plne nejmens ıćh pivovaru zaplnı na me stı A. Ne mejce v sobotu 19. c ervence. Be hem uplynule ho roku vzniklo v C echa ch ne kolik desı tek novy ch minipivovaru.ne ktere znichpr ijedou pr edve st sve ume nı i k na m. Poprve se nepomucke mu publiku pr edstavı napr. pivovar Lyer z Modravy, Bobr ze Zadnı Tr eba ne, Krc ı n zesedlc an nebo Richard z Brna. Premie ru zde budou mı t i dva minipivovary, lez ıćı co by kamenem dohodil Akciovy pivovar Letiny a Zhu r a k ze Zhu r e, ktery se specializuje na svrchne kvas ena piva. Chybe t samozr ejme nebudou ani sta lice jako Belveder Z elezna Ruda, Radous S ťa hlavy, Modra Hve zda Dobr any nebo Purkmistr z C ernic. Celkem dorazı ope t pr es dvacet pivovaru.akdoznichumı var it pivo nejle pe, o tom rozhodnou sami na vs te vnı ci. Nebude totiz scha zet popula rnı anketa o nejleps ı pivo slavnostı. Ohladove u troby pr ı tomny ch se postara mnoz stvı sta nku s pochutinami. Por adatele se snaz ı i v tomto ohledu Jak je pravidlem za te ch sedm let, co akci pr ipravuje obc anske sdruz enı Nepal, hudebnı produkce bude take bohata a vcelku pestra,i kdyz oproti pr edchozıḿ roc nıḱu m trochu vıće pop-rockova. Dostane se ale i na country a dechovku. Z vystupujıćıćh kapel je tr eba zmıńit plzen sky tribute band slavny ch Queen, klatovsky tanzmetalovy Trautenberk a zejme na The 4 Fabs s pic kovy revival skupiny The Beatles, ktery kna m dorazı az ze slunne Ita lie. Pokud chcete na slavnosti vyrazit i se svy mi de tmi, nebojte se, myslıḿe na Va s. Pro ratolesti bude vyhrazen nealkoholicky koutek se ska kacıḿ hradem, tvor ivou dıĺnou, zmrzlinou a doma cı cukra rnou. Akce zac ne hodinu pr ed polednem a skonc ı o pu lnoci. Protoz e jde o me stske slavnosti se vs ıḿ vs udy, vstup bude ope t zcela zdarma. Pavel Kroupa a Standa Vaník občanské sdružení Nepal Nepomucké pivní slavnosti pořádá občanské sdružení Nepal a město Nepomuk.

7 7/2014 ZPRÁVY POZVÁNKA 7 V pondělí 9. června 2014 se historicky poprvé otevřely pro širokou veřejnost prostory pracoviště Státního oblastního archivu v Plzni v Klášteře u Nepomuku. Nabízíme čtenářům ohlédnutí za touto akcí. Mezina rodnı den archivu v Nepomuku Poklady, ktere ma me na dosah ruky Dne 9. c ervna 2014 pr i pr ıĺez itosti Mezina rodnı ho dne archivu byl uspor a da n zcela poprve Den otevr eny ch dver ı na pracovis ti Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni v Kla s ter e u Nepomuku. Na vs te vnı ku m bylo umoz ne no nahle dnout v ra mci komentovany ch prohlı dek do archivnı ch depozita r u anavs tı vit v badatelne zdejs ı ho archivu vy stavu dokumentu z fondu a sbıŕek spravovany ch zdejs ıḿ pracovis te m. Jednalo se o archiva lie pocha zejıćı z rodinny ch archivu s lechticky ch rodu aspra vy jejich majetku se vztahem k Nepomucku aza padnı m C echa m. Da le byly pr edstaveny archiva lie pru myslove provenience, zejme na S kodovy ch za vodu ac esky ch drah v Plzni. V dopolednıćh hodina ch sme r ovaly do zdejs ı ho archivu exkurze z a ku 8. a 9. tr ı d ze za kladnıćh s kol v Nepomuku a v Kasejovicıćh. Slavnostnı zaha jenı probe hlo za pr ı tomnosti Petra Hubky, r editele Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni, starosty Nepomuka Va clava Kova r e, mıśtostarostky Aleny Marus incove, starosty obce Kla s ter Josefa Rota, za stupcu dals ı ch mı stnı ch institucı a sdruz enı azahojne u c asti ver ejnosti. Vs em u c astnı ku m touto cestou de kujeme za na vs te vu a za jemcu m o historii a archivnictvı slibujeme, z e se podobnou akci pokusıḿe uskutec nit i v pr ıś tıćh letech. Jan Vaňata a Marie Berkovcová A to doslova. Neotevıŕajı se vs ak pr i velikonoc nıḿ c tenı pas ijı, ny brz upr ı lez itosti Mezina rodnı ho dne archivu, v letos nıḿ roce 9. c ervna A pak take kaz de ponde lı astr edu (doc asne u tery ),kdyjezpr ı stupne na badatelna Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni, pracovis te Kla s ter u Nepomuku by vala vojenska nemocnice a pozde ji sklad le c iv. V letos nıḿ roce byl tento archiv zpr ıśtupne n upr ıĺez itosti Mezina rodnı ho dne archivu vu bec poprve. Na vs te vnıći tak mohli pod vedenıḿ pracovnıḱu nakouknout rovne z do mıśt, kde jsou uloz eny jednotlive archiva lie, ktery ch je zde v souc asne dobe jiz na 20 kilometru (naskla dany ch listu na sobe ). Kaz dy je nenahraditelny origina l, tr eba ne financ ne cenny, nicme ne cenny informacı, kterou nese. Uloz eny jsou zde fondy jednotlivy ch za padoc esky ch panstvı a velkostatku a take podnikovy archiv plzen ske S kodovky vc etne filmovy ch a obrazovy ch materia lu. K nejpu sobive js ıḿ vystaveny m pr edme tu m patr ila kulka, kterou byla 12. c ervna 1848 zastr elena kne z na Eleonora, manz elka Alfre da z Windischgra tzu, be hem revoluce v Praze, da le pla ny nepomucke ho, plzen ske ho, kotoun ske ho i dals ıćh na draz ı, interie ry a exterie ry plzen ske S kodovky, Piettovy papı rny s Kr iz ı kovy mi lampami, pla ny panstvı, soupisy majitelu domu, veduty za mku a me st, pame tnı knihy, vza cne fotografie (napr. ta z roku 1890 zachycujı Auerspergy vc etne dobrotive kne z ny Vilemıńy), snıḿky interie ru za mku Zelena Hora a Z inkovy z poc a tku 20. stoletı, c i v neposlednı r ade zame stnanecka legitimace mlade ho Josefa Skupy, ktery pu sobil kra tceves kodovce. Pra vem je archiv obecne oznac ovany za kr iz ovatku mezi minulostı apr ı tomnostı,kaz dy, kdo do ne j vstoupı, ocitne se alespon na chvıĺi v jine m sve te. A nespornou vy hodou je, z e my tu moz nost ma me doslova za humny. Stac ı si navle ci bıĺe rukavice, sfouknout prach z archivnı krabice, vzı t do ruky listinu, kterou nedrz ely lidske ruce ne kdy i desı tky let, a ponor it se do ba da nı Pavel Motejzík Na výlet se zahrádkáři Za kladnı organizace C ZS Dvorec por a da dne 26. c ervence 2014 za jezd na trh do Holas ovic. Odjezd autobusu z na draz ı v 7.00 hodin, dals ı zasta vka autobusu Na Vinici a u hr is te. Na vrat se dohodne podle situace pr ıḿo v Holas ovicıćh. Cena dopravy: 100 Kc c len, 150 Kc ostatnı. Za jemci se pr ihla sı upr. Kohlenbergerove na tel do 12. c ervence 2014.

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZPRÁVY 7/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem c a sti pozemku c. 109/8 v k.u. Dvorec. bere na vědomí Z a dost dodavatele stavebnı ch pracı akce Nepomuk bezbarie rove trasy Na draz nı ulice firmy COLAS CZ, a.s. o schva lenı subdodavatele SUPTel, a.s., Hr bitovnı 15, Plzen. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města bere na vědomí Pr ehled investic nıćh akcı firmy C EZ Distribuce, a.s. ve me ste Nepomuku na rok 2016, ty kajıćı se uloz enı vedenı knn do zeme dle pr iloz eny ch situacı. bere na vědomí Za pis z provedene prove rky bezpec nosti a ochrany zdravı pr i pra ci a preventivnı poz a rnı prohlı dky u Za kladnı s koly Nepomuk. schvaluje Vy me nu podhledu v kabine vy tahu v bytove m dome v Nepomuku, Za Kostelem 583 za cenu Kc s DPH. bere na vědomí Na vrh dodatku c. 1 smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba, a.s., jehoz obsahem je prodlouz enı termıńu dokonc enı dıĺa do z du vodu realizace stavebnı akce Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa. schvaluje Uzavr enı dodatku c. 1 smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba, a.s., jehoz obsahem je prodlouz enı termıńu dokonc enı dıĺa do bere na vědomí Cenovou nabı dku firmy GPL INVEST s.r.o. na zpracova nı soute z e na dodavatele stavby, administraci z a dosti v pru be hu V milec ske m kostele sv. Petra a Pavla se v nede li 22. c ervna t.r. odpoledne jiz po tr ica te ses li ti, jimz nenı lhostejny osud historicky ch pama tek, v dane m pr ıṕade zdejs ıćh varhan. Vopalec tı pote s ili pr ı tomne jednak tıḿ, z e rozezne li zdejs ı do z ivota navra cene varhany, spolec ne s Kotylovy mi a Cajthamlovy mi pak s chutı zazpı vali ne kolik spiritua lu,ktere sklidily zaslouz eny potlesk pr ı tomny ch. Toho se v neztenc ene mıŕ e dostalo i Jazzove mu triu Anna Kellerova (kontrabas), Evz en Novy (kytara) a Jir ı Podlipny (kla vesy), ktere se postaralo o dals ı c a st odpoledne. Zdar ile setka nı doplnil svou promluvou Pater Vı te zslav Holy. Na konto opravy varhan pr ibylo dals ıćh korun. Na te to c a stce se vy znamne podıĺejı take Stanislav C ervenka schvaluje Firmu SUPTel, a.s., Hr bitovnı 15, Plzen jako subdodavatele firmy COLAS CZ, a.s. schvaluje Vy me nu oken a vchodovy ch dver ı rehabilitace Nepomuk. souhlasí S partnerstvı m me sta Nepomuk na XXII. Nepomucky ch pivnıćh slavnostech Václav Kovář, starosta obce realizace a za ve rec ne ho vyhodnocenı akce Nepomuk vrty HV-5 a HV-6. bere na vědomí Na vrh smlouvy c ı slo: Z_S14_12_ o smlouve budoucı o realizaci pr eloz ky distribuc nı ho zar ıźenı urc ene ho k doda vce elektricke energie 3 ks sloupu NN v Na draz nı ulici u Sokolovny, parc. c. 349/2 do zahrady Sokolovny s firmou C EZ Distribuce, a.s. bere na vědomí Na vrh Smlouvy o zr ıźenı ve cne ho br emene sluz ebnosti c. IE /1,,Nepomuk, S kolnı kabel NN s firmou C EZ Distribuce, a.s., ty kajıćı se pozemku ve vlastnictvı me sta Nepomuka parc. c. 346/3, 358/10, 358/12, 358/16, 358/17, 594/82,1528/1, 1549/7 v k.u Nepomuk. Rozsah ve cne ho br emene je vymezen v geometricke m pla nu c /2013. bere na vědomí Z a dost firmy Auto Lepic, s.r.o. o odkoupenı pozemku vpr ipravovane pru myslove zo ne Nepomuk Dvorec o velikosti cca 5-6 tis. m2 za u c elem vy stavby STK. bere na vědomí Za pis z komise pro obc anske za lez itosti ze dne Václav Kovář, starosta města ZDAR ILE SETKA NI V MILEC SKE M KOSTELE s Luciı Cihla r ovou, kter ı na ni pr ispe li vy te z kem z dobrovolne ho vstupne ho na jejich neda vne vystoupenı v rodne m dome A. Ne mejce. (rb)

9 7/2014 KULTURA 9 Nepomucko c ekajı oslavy baroka Vc ervenci a srpnu probe hne vs esti oblastech Plzen ske ho kraje festival baroknı kultury s na zvem 6 ty dnu baroka. Na vs te vnıḱy c ekajı baroknı ohn ostroje, dobove iluminace za mecky ch zahrad c i kla s teru,aleila kave vu ne achute baroka. Korunou programu festivalu jsou vybrane koncerty dobove hudby. Festival zac ıńa v oblasti Nepomuku a Spa lene ho Por ıć ı. Slavnostne jej otevr e komponovany vec er dobovy ch za bav Baroknı noc v Nebıĺovech ve c tvrtek 3. c ervence. Program pokrac ujevpa tek 4. c ervence koncertem v Nepomuku. V sobotu zavı tajı na vs te vnı ci do baroknı krajiny v okolı Spa lene ho Por ı c ı anavec ernı program do baroknı ho s pejcharu, v nede li se u kaple a za zrac ne studa nky ve Vrc eni odehraje Komedie o svaty m Vojte chovi. Prvnı ze s esti koncertu 6ty dnu baroka s na zvem Musica Globus slovenske ho baroknı ho souboru Solamente naturali, ktery zaznı v kostele sv. Jana Nepomucke ho, je unika tnı symbio zou skladeb ne mecke ho skladatele G. Ph. Telemanna ( ) a pıśnı a tancu ze slovensky ch, moravsky ch, ne mecky ch a anglicky ch baroknıćh rukopisu. Program je inspirova n tr ıḿe sıć nı m Telemannovy m pobytem v Hornıḿ Slezsku a jeho obdivem k lidovy m muzikantu m. Hudbu baroknı ho dvora str ı da lidova hudba Slovenska, Moravy, Polska,Uher,kurucke az idovske lidove pı sne.krome baroknı ch smyc cu,zobcovy ch fle ten a cembala uslys ı me icimba l, klarinet in C, arme nsky duduk a zpe v, mj. i cimbalisty ahra c e na dechove na stroje Jana Rokyty, zve hudebnı odbornıḱ Martin Kosa z por adatelske organizace Plzen Koncert zac ıńa v 19 hodin, vstupenky v cene 150 korun lze zakoupit v pr edprodeji Plzen ska vstupenka nebo na mıśte. Pojďme si spolec ne pr ipomenout c asy nejve ts ı sla vy nas eho me sta! Na zac a tek letnıćh pra zdnin jsme pro Va s pr ipravili male baroknı slavnosti. Pr elom 17. a 18. stoletı pr edstavoval pro Nepomuk dobu obrovske ho rozvoje a naru stajı cı popularity, jakoz to poutnı ho mıśta, rodis te nejvy znamne js ı ho baroknı ho sve tce Jana Nepomucke ho. Na Zelene Hor e tehdyvla dl Va clav Vojte ch hrabe ze S ternberka, vzde lany a zcestovaly aristokrat, ktery se sve domite staral o rozkve t vs ech svy ch panstvı. V Horaz ďovicıćh upravoval za mek i frantis ka nsky kla s ter, v Praze-Tro ji si vybudoval skvostny za mek inspirovany r ıḿsky mi vilami a v Nepomuku postavil budov hned celou r adu nove de kanstvı, me stsky s pita l, s kolu. Dokonc il kostel sv. Jana Nepomucke ho, nechal vztyc it sloup sv. Vojte cha, pr estave l zelenohorsky za mek. Vs echny tyto akce me l na starosti jeho ve rny hejtman, tedy nejvys s ı u r ednıḱ na panstvı, Daniel Frantis ek Ta borsky z Hirs feldu. Festival probı ha pod hlavic kou projektu Plzen Evropske hlavnı me sto kultury a pod za s titou starosty Nepomuku Va clava Kova r e, ve spolupra ci se sta tnıḿ za mkem Nebıĺovy, Mikroregionem Nepomucko, me stem Spa lene Por ıć ı a Miroslavem Antonem s ochotnicky m souborem S te dry. Vpr ı s tı m roce vyvrcholı doposud nejrozsa hlejs ı m souborem akcı baroknı kultury vc echa chvra mci 9 ty dnu baroka, kdy se pr edstavı pr es s edesa t nejdu lez ite js ı ch pama tek a mı st za padoc eske ho baroka. Vı ce informacı naleznete na cz/baroko. Monika Bechná Baroknı sla va 4. c ervence 2014 A pra ve na na dvor ı jeho domu, tedy pozde js ı Zelenohorske pos ty, se uskutec nı kulturnı akce, ktera chce vzda t hold te to dobe. Program akce se bude skla dat z hudebnıćh, s ermıŕ sky ch i tanec nıćh pr edstavenı. Pr ichysta n je baroknı pr ı be h beze slov, vy uka dobove ho tance, s ermem opepr ene historky zde jin Zelenohorske ho panstvı, bubenicky regiment i koncert pro harfu a mandolıńu. Kulturnı program doprovodı pestry staroc esky jarmark, kde bude k zakoupenı mnoz stvı origina lnıćh rukode lny ch vy robku a farma r sky ch potravin (ponoz ky z ruc ne pr edene vlny, kovane s perky, doma cı med i medovina, pr ıŕodnı bylinna kosmetika atd.) Zac a tek akce je pla nova n na 15. hodinu, konec pak na 10. vec ernı. Vstupne c inı pouhy ch 60 za dospe le ho a 30 za dı te. Pro rodiny pr ichystali organiza tor i mnoz stevnı slevu. Akce je pr idruz enakprogramuza padoc eske baroko projektu Plzen Evropske hlavnı me sto kultury Chceme Va s proto souc asne pozvat na koncert baroknı hudby v poda nı Jana Rokyty a souboru Solamente Naturali, ktery se uskutec nı tenty z den v poutnıḿ chra mu sv. Jana Nepomucke ho od 19 hodin. Pavel Kroupa Společnost přátel starého Nepomuka a občanské sdružení Nepal

10 10 SPOLKY 7/2014 De tsky den ve Dvorci Poděkování organizátorům a sponzorům TJ Slavoj Dvorec de kuje za pomoc pr i organizaci De tske ho dne, ktery se konal 31. Kve tna 2014 na hr is ti ve Dvorci: - organizátorům a všem, kdo se podíleli na přípravě: me sto Nepomuk, MB PRO STUDIO Martin Brs lica, SDH Dvorec a Nepomuk, chov konı Bliz anovy Machov, c lenove a fandove Slavoje - mediálním partnerům: NIKA-TV, Nepomucke noviny, Dále děkujeme za finanční a hmotnou podporu firmám a osobám: KOVO HOLUB NEPOMUK a TRUHLÁŘSTVÍ Zdeněk Müller (hlavnı partner i akce), Kominictvı Ekotop Jira nek, Kovos rot Nepomuk, AUTORIV Ing. Josef Jira nek, KLIMEX-N vzduchotechnika, Advoka tnı kancela r Miroslav Ne mec, Truhla r stvı Poks tefl, PEKAR STVI A CUKRA R STVI Jan Ponde lıḱ, PNEU DUCHEK HAVEL, S U S V+M, OBRETA, Le ka rna PharmDr. Anna Ha nova, TRUHLA R STVI Bras na Milan, Kovovy roba Tojice, Veterina rnı ordinace MVDr. Ladislav Janovec, ZOO prodejna Milan C erny, Elko velkoobchod s na poji, Hostinec Na Brode Kokor ov, Instalate rstvı Troch, Pavel S pitzer Atlas TRUHLA R STVI, PFP for you - Michal Z a k, Tipov, PILA NEPOMUK, EUROMUSIC PLZEN Martin Lukes, Regina Micha lek, P & V Elektronic, KLAUS Timber, Jir ı Berous ek MULTIMEDIA ACTIVITY, ELEKTROINSTALACE Mıḱovec Miroslav, DR EVOVY ROBA HEROUT, Stavebniny UNIBRICK, Automoto klub Nepomuk, Drogerie Radmila Prunerova, Potraviny Vesely, ZOO Plzen, Za bavne podniky Lagron. Foto 5x Josef Jiránek Foto Martina Havlová

11 7/2014 KULTURA Z REGIONU Otevr enı Muzea kroju Plzen ske ho kraje v Z inkovicıćh Ve spolupra ci s MAS svate ho Jana z Nepomuku otevr el na zac a tku c ervna v Z inkovicı ch Jir ı Tetzeli Muzeum kroju Plzen ske ho kraje. Muzeum bylo otevr eno v na vaznosti na galerii Augustina Ne mejce v Nepomuku. Augustin Ne mejc na svy ch obrazech zve c nil kroje jak venkovske, tak kroje z me st. V te to souvislosti byly zakoupeny stare kroje, z nichz byla vytvor ena sta la expozice v area lu by vale ho lihovaru v Z inkovicıćh a vznikla tak prvnı etapa muzea. Nada le je ve spolupra ci MAS a ZIF pr ipravova na sta la vy stava zeme de lsky ch stroju a pomu cek uz ı vany ch v minulosti za pomoci lidske c i kon ske sıĺy. Srdec ne zveme vs echny obyvatele Nepomucka a okolı na prohlı dku nove expozice. (tj) Divadlo ve Vrc eni 11 Zna me poutnı mıśto u sv. Vojte cha poblıź Vrc ene oz ije 6. c ervence divadelnı m pr edstavenı m. Ochotnicky spolek S te dry zde pr edvede divadelnı pr edstavenı nazvane Komedieosvaty m Vojte chu. Pr edstavenı je souc a stı programove linie 6 ty dnu baroka, kterou v regionu organizuje ty m EHMK Plzen 2015, r ıḱa rez ise r pr edstavenı Miroslav Anton. Jednıḿ z cıĺu tohoto projektu je oz ivit mıśtnı kulturu a tradice spojene s konkre tnıḿi mıśty. Sce na r pr edstavenı vznikl na za klade z ivota c eske ho sve tce a bude mı t formu lidove ho divadla. Lidove divadlo ma kor eny v obdobı baroka a hlavne v 19. stoletı patr ilo k oblı beny m forma m za bavy vesnicke ho z ivota, pokrac uje Miroslav Anton. Nas e inscenace je pokusem tuto tradici pr ipomenout, a tak trochu nava zat na dlouholetou c innost ochotnicky ch spolku ve Vrc eni. Divadelnı pr edstavenı zac ıńa v hod. Pro ve r ıćı je pr ipravena ms e svata v hod., kterou bude slouz it p. Vı te zslav Holy. Kaple s kamenem, ktery je u dajny m otiskem te la sv. Vojte cha, bude mimor a dne zpr ıśtupne na ver ejnosti. Na mıśte bude zajis te no obc erstvenı. (am) Foto 2 Miroslav Anton De tsky den v Nekvasovech Pode kova nı sponzoru m Ovıḱendu 31. kve tna a 1. c ervna 2014 probe hlyvz inkovech dve akce oslava Dne de tı a Divadelnı festiva lek. Ke zda rne mu pru be hu te chto akcı pr ispe la i r ada sponzoru, mezi nimi i ne ktere firmy z Nepomuku. Jedna se o firmy: Obreta, s. r. o., Nepomuk Regina obaly, s. r. o., Nepomuk Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec, s. r. o. Unibrick, s. r. o., Nepomuk AT Servis, s. r. o., Plzeň Prostr ednictvı m Nepomucky ch novin bychom jim za podporu zdar ile ho de tske ho vıḱendu v Z inkovech chte li vyslovit velky dıḱ Městys Žinkovy Stejne jako v minuly ch letech se i tentokra t konal v Nekvasovech De tsky den, ktery organizovalo sdruz enı SDH Nekvasovy. Pro de ti byl pr ipraven bohaty program soute z e jak pro mens ı (ha zenı krouz ku,jıźda na lyz ıćh), tak i pro ve ts ı de ti (str ıḱa nı hasic skou proudnicı na cıĺ, chu ze na chu da ch, str elba ze vzduchovky). Na vs te vnı ci si mohli take prohle dnout uka zku kova r ske ho r emesla c i se nechat sve zt na vetera nske m motocyklu JAWA 250. De ti zı skaly v kaz de soute z i body, za ktere si mohly nakoupit ceny v bohate tombole. De tsky den byla vskutku vydar ena akce, napomohlo k tomu i vıće nez pr ı jemne poc ası. Vs em zu c astne ny m je tr eba pode kovat za u c ast a doufa me, z e pr ıś tı rok bude De tsky den jes te vydar ene js ı. Na za ve r je tr eba pode kovat take sponzoru m: Ovoce a zelenina Lenka S loufova, OU Nekvasovy, SDH Nekvasovy. Bez jejich pomoci by si de ti neodnesly tolik kra sny ch cen. Lucie Duspivová Foto Jitka Lásková Foto Lucie Duspivová

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 7/2014 červenec 2014 NEPOMUK do David Duchoslav Od vs eho ne co, vy stava plastik a kreseb, Zelenohorska pos ta do KOČKY POEZEN CATS, mezina rodnı vy stava vy tvarny ch de l, Mala galerie Musical Globus, Jan Rokyta & Solamente naturali, hod., kostel Sv. Jana Nepomucke ho, vstupenky lze zakoupit v pr edprodeji na nebo na mıśte Barokní sláva, hod., historicka hudba, s ermıŕ ska vystoupenı, kejklıŕ i, tradic nı r emeslne trhy, Zelenohorska pos ta Nepomucký chaos, hod., tradic nı soute z v netradic nıḿ hasic ske m kla nı,s kolnı hr is te Letní discopárty, terasa Hard rock baru Disco DJ Michael rumová párty, hod., restaurace Sokolovna, vstupne 30 Kc XXII. Nepomucké pivní slavnosti pivnı pr ehlı dka s bohaty m hudebnıḿ programem, hod., na m. A. Ne mejce, vstup zdarma Zpívaná hraje Když se sejdem, hod., restaurace Sokolovna Sifon, Hard rock bar Rock n roll Revival Band (Creedence Clearwater Revival) koncert v pr edvec er za vodu historicky ch motocyklu Nepomucky troju helnıḱ, hod., Zelenohorska pos ta XXXIII. Nepomucký trojúhelník Rockový večer Nepomucký trojúhelník, hod., restaurace Sokolovna, vstup zdarma, hraje MORUS, WEGET ROCK, NYX Pr es tice Na co se můžete těšit v srpnu: Zelená Hora mimořádně otevřena v srpnu víkendy: ; ; , celodennı program hod., vıće na: Krása dřevěných staveb, fotografie z archivu NPU U OP v Plzni, Zelenohorska pos ta Zvláštňý škola, Hard rock bar Pohádková sobota divadelnı pr edstavenı pro nejmens ı, tradic nı trh, Zelenohorska pos ta Disco DJ Michael pra zdninova pa rty, hod., restaurace Sokolovna. Soute z e oru zne da rky, vstupne 30 Kc Fotbalový turnaj v malé kopané, 9.00 hod., minihr is te Nepomuk, hod. vyhla s enı vy sledku v Hard rock baru + tanec nı za bava Letní discopárty, Hard rock bar Furtluftdurchtour zábavní show Zdeňka Izera, hotel Dvorec Konec prázdnin na bazénech, hod., hraje a zpı va Kdyz se sejdem, obc erstvenı zajis te no. Za nepr ıźnive ho poc ası se akce kona v Sokolovne od hodin Jazzování komornı jazzovy koncert, Zelenohorska pos ta Hudební program XXII. Nepomuckých pivních slavností , nám. A. Němejce, vstup zdarma Oplova dechovka Countrywhackers (country) The 4 Fabs The Beatles tribute (IT) Skavare (ska) Pilsen Queen Tribute Band (pop-rock) Trautenberk (tanz metal) JZLF (ska-pop-punk) Barokní sláva Nepomuk, Zelenohorská pošta, hod. Vstupné: 60/30/rodinné 150 Kč seznam vystupujıćıćh: En Garde baroknı pr ı be h s s ermem a beze slov; vy uka dobove ho tance Ventus baroknı hudba: mandolıńa, harfa, zpe v Romantika dobove sce nky z historie Zelenohorske ho panstvı i vzda lene js ıćh kraju s ermıŕ i, loupez nıći, mus kety r i Cavalla Canor hudba baroka a renesance Tambour historic tı bubenıći Slavnosti moderuje a pivnı soute z e vpauza ch mezi hudebnı mi vystoupenıḿi uva dı mistr improvizace Orest S impy. Změna programu vyhrazena. NEPOMUCKO Komedie o svatým Vojtěchu, divadelnı pr edstavenı, hod.,vrc en kaple sv. Vojte cha Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích do Výstava Kdo si hraje, nezlobí u z asny sve t letecky ch modelu do Výstava Za císaře pána a jeho rodinu Otevr eno u t ne od do hod., za mek Hradis te Chanovice Den řemesel pr ehlı dka r emeslny ch dovednostı Plzen ske ho kraje, od 9.45 hod., za mecky area l a skanzen, tradic nı rukode lna r emesla a trh, cca sedmdesa t oboru, doplne no vystoupenıḿi hudebnıḱu, s ermıŕ u, loutkohercu, tradic nı c eska kuchyne Vlachovo kvarteto, od hod., koncert vy znamne ho hudebnı ho te lesa, za mek výročí od založení TJ Chanovice a Memoriál Fr. Pavlovského a J. Smitky, od hod., fotbalovy turnaj a setka nı, sportovnı area l Chanovice Memoriál L. Duchoně, od hod., cvic is te v Defurovy ch Laz anech, hasic ska soute z, na sledne veselice s hudbou, por a da SDH Defurovy Laz any Přejezd rybníka Ohrady, prezence za vodnıḱu na mıśte od hod., tradic nı pr ejezd rybnıḱa na kole c i s trakar em po dr eve ne la vce, por a da SDH Chanovice Spálené Poříčí Spálenopoříčsko v době baroka, hod., akce vra mci projektu 6 ty dnu baroka Plzne Setkání k výročí upálení Mistra Jana Husa, u kaplic ky, TJ Sokol Sp. Por ıć ı Folkový minifestival, na dvor ı za mku, C SCH Sp. Por ıć ı Varhanní koncert, hod., kostel sv. Mikula s e Letní kino, hod., za mecky park Angelika Čtyřlístek ve službách krále Revival Na kometě Příběh kmotra Rivalové Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka Mým národům!, vernisa z vy stavy k vy roc ı 100 let od 1. sv. va lky, Informac nı centrum Hard rock bar Nepomuk Celovec ernı za bavnı show Zden ka Izera, jako host S a rka Van kova! Pr edprodej vstupenek: Infocentrum Nepomuk, Restaurace Dvorec, Goalissimo Nepomuk, HRB Nepomuk Slavnosti a poutě ve farnostech Kozlovice u Nepomuka So kaple sv. Cyrila a Metode je, 9.00 hod., poutnı ms e sv. Me cholupy u Pra dla So kaple sv. Cyrila a Metode je, hod., poutnı ms e sv. C melıńy u Vrc ene Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova C ec ovice u Vrc ene So kaple sv. Prokopa, hod., poutnı ms esv. Kla s ter u Nepomuka Ne kaple sv. Marke ty, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk Pa Svatojakubska pouť, arcide kansky kostel sv. Jakuba St., hod., poutnı ms e sv. S tipoklasy u Myslı va Ne kaple sv. Anny, 15. hod., poutnı bohosluz ba slova Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 7/2014 ZE ŠKOL SPOLKY U spe chy z a ku ZS Nepomuk Vtomtos kolnı m roce dosa hli nas i z a ci ne kolika vynikajıćıćh u spe chu v soute z ıćh vyhlas ovany ch Ministerstvem s kolstvı, mla dez e a te lovy chovy. Z mnohy ch jsou to: - Hana Vincourova (9. A) 1. mıśto v krajske m kole De jepisne olympia dy, 11. mıśto v republikove m fina le v Ostrave - Dominik Kara sek (9. B) 3. mıśto v krajske m kole olympia dy z C j, postupuje do republikove ho fina le - Jana Ba rtova (9. A) 1. mıśto v krajske m kole Biologicke olympia dy - Hana Vincourova 3.mıśto v krajske m kole BiO - Jana Ba rtova, Ivana Havlova a Jan Per ina 1. mıśto v ekologicke olympia de ve Sp. Por ıć ı. - Dominik Kara sek (9. B), Kater ina Jez kova (9. B), Michal C ubr (9. B), Marek Havlıć ek (9. B) a Ivona Havlova (9. A) 3. mıśto v krajske m kole Soute z e mlady ch zdravotnıḱu. Jozef Schejbal, ředitel ZŠ Nepomuk 13 Foto 3 archiv ZŠ C innost ryba r ske ho krouz ku pr i MO Nepomuk za s kolnı rok 2013/2014 Jiz druhy m rokem funguje ryba r sky krouz ek pod vedenıḿ pana Jana Hozmana. V souc asne dobe ma 14 c lenu. V tomto s kolnıḿ roce se rozrostl o sedm mlady ch ryba r u. Pravidelne se scha zı kaz dou str edu v klubovne MO Nepomuk v Sokolovne, abyzı skali nove ve domosti a dovednosti. Kaz de zac a tky jsou te z ke, ale de ti to zvla dajı velmi dobr e. Letos nı rok se zac aly ve novat rybolovne technice, hodu m na pr esnost. Tento rok se de ti poprve zu c astnily soute z ı a jejich vy sledky jsou velmi dobre. V polovine dubna se konaly na borove za vody LRU feeder, kde se na druhe m mıśte umıśtil v kategorii do 10 let Ondr ej Holub. Pote se zu c astnily za vodu v lovu ryb na plavanou s na zvem Plzen sky Plava c ek, kde se nas i reprezentanti umı stili uprostr ed startovacı listiny Daniel Ba rta na 8. mıśte a Jan Kohout na 11. mıśte.na sledoval za vod Krajske ho pr eboru v plavane, kde tr etı mıśto obsadil Miroslav Stroleny. Pr edposlednı kve tnovy vıḱend se na kla s terske mhr is ti a rybnı ce konalo okresnı kolo soute z e Zlata udice. S est nejleps ı ch postoupilo do krajske ho kola, ktere se konalo poslednı vı kend v kve tnu v Ny rsku. Na s krouz ek reprezentovali Daniel Ba rta, Kristy na Palacka, Jan Kohout, Miroslav Stroleny, David Holub a Ondr ej Holub. Dıḱy snaze de tı a pr edevs ıḿ trene ra Jana Hozmana, se nas e druz stvo umıśtilo na kra sne m tr etıḿ mıśte a pr ivezlo si domu svu j prvnı poha r. Jednotlive medailesidomu jes te pr ivezli Miroslav Stroleny (2. mıśto v lovu ryb v kategorii z a ci), Daniel Ba rta (3. mıśto v lovu ryb v kategorii dorostenci) a Ondr ej Holub (3. mıśto v lovu ryb v kategorii z a ci). V srpnu se krouz ek chysta na kra tke ryba r ske soustr ede nı na u dolnı na drz iorlıḱ. Barbora Kohoutová Foto Jan Netolický

14 14 TÉMA 7/2014 Jóga 7. díl Aparigraha Moz na se va m stane, z e si obc as poloz ı te ota zku Kdo jsem? Ale odpovı da me si na zcela jinou ota zku a to: c eho jsem dosa hl, co jsem zıśkal? Mám slušné postavení v zaměstnání, jsem majitel nemovitosti, otec tří dětí a všechny jsou velmi nadané. Abychom me li pocit z ivotnı ho u spe chu, pr ejıḿa me zaz ite hodnocenı sebe samy ch, sta va me se u c astnıḱy spolec enske soute z e skrze penıźe a materia lnı sve t. Stanou se z na s lovci titulu a diplomu zvybrany ch s kol, za z itku z cest, majitele znac kove ho oblec enı a bot, chytry ch mobilu a kreditnıćh karet. Vytva r ıḿe si ve ts ı ave ts ı okruh zna my ch pro svu j zisk. Ujis ťujeme se, z e jen v majetku najdeme svoji hodnotu a jistotu bytı. A tak uve znıḿe svoji mysl v neusta le m chte nı a touze. Propadneme sobecke chtivosti po vlastnictvı. Jak se tedy oprostit se od marnivosti, neusta le m chte nı? Z ijeme v materia lnı m sve te, ma me te lo, ktere musı me z ivit, oble kat, musıḿe platit sloz enky. Odpove ď najdemevpa te m bode Jamy, jenz se nazy va aparigraha neboli nehromade nı, nelpe nı na majetku. Neznamena to vs ak, z e bychom se me li zr ıći vy platy a chodit v otrhany ch s atech, pr estat se starat o svu jdu m. Aparigraha na m poma ha od neusta le ho baz enı po ve cech, po lidech, po uzna nı. Osvobozuje mysl od neusta le ho shonu. Hleda nıḿ rovnova hy uve domova nıḿ aparigrahy se uc ıḿe vlastnit jen tolik, kolik skutec ne potr ebujeme. Nenı to o tom nic nevlastnit, jen ma me povaz ovat vs e, co na m osud da va za ne co, co pocha zı od Boha, a co ma me pr eda vat da l. Tento postoj se nikdy nesmı zvrhnout v nestarání se nebo opovrhova nı hmotny mi ve cmi. Nikdy nesmıḿe oc eka vat, z e na s budou nas i bliz nı vydrz ovat bez pra ce! Takto se postupně přibližujeme v srdci ke sféře být a vědět a opouštíme sféru mít. Ikdyz je z ivot ne kdy bolestivy, jeho kouzlo spoc ı va vtom,z e umoz n uje rozvı jet inteligenci, kterou jsme neme li jako de ti. Pokud na s vede tato inteligence k hlubs ı m pocitu m, aniz bychom zanedba vali de je uvnitr a kolem na s, zaz ı va me pocity mıŕu a radosti. Kámen mudrců Jeden alchymista obětoval celý život přípravě kamene mudrců. Už se blížil jeho konec, ale on stále neměl úspěch. V hloubi noci se mu zjevil anděl: Zbývají ti ještě tři dny. Jsem tvůj strážný anděl a chci ti dát ještě šanci. Napíšu ti recept, jak se vyrábí ten kámen. Najdi ho. Anděl zmizel jako sen a muž se dal do horečného hledání. Najal si sluhu na hrubou práci, měl však strach, aby mu recept nevyfoukl a proto vzal prosťáčka ze vsi, který neuměl číst ani psát. První den společně obrátili celou laboratoř vzhůru nohama. Nebylo knihy, lejstra, křivule a baňky, kterou by nevzali do ruky a neprozkoumali z blízka, ale andělský recept nenašli. V noci ho oslovil anděl znovu. Ještě jsi nevyčerpal všechny možnosti. Druhý den muž a sluha strhali čalounění, rozbili pec a vytrhali prkna z podlahy. Recept nikde. Jednu možnost stále opomíjíš, řekl v noci anděl alchymistovi. Třetí den nechal muž rozebrat zdi. Zobracel cihlu po cihle a kámen po kameni, ale kde nic, tu nic. Za tmy se znovu objevil anděl: Škoda, na jednu možnost jsi zapomněl. Na sklonku noci alchymista umíral a zoufale vykřikl k nebi: Nevěřím, anděli, žes ten recept napsal. Prohledal jsem píď po pídi. Není nic, co bych zapomněl. Sluha k němu soucitně přistoupil. Zapomněl jste, pane o radu požádat mě. Kdybych jen tušil, co hledáte, dávno bych vám řekl, že máte celý čas něco napsáno na čele. Touha vlastnit je cesta k dosaz enı pote s enı c i k jeho udrz ova nı.tıḿto bla znivy mbe hem ale riskujeme, z e ztratıḿe spoustu c asu. Lide si rovne z pr ejı,aby byli uz itec nı aabypu sobili na prostr edı kolem, za ne jz se cı tı odpove dnı. To je jeden z aspektu, ktery na s odlis uje od zvı r at. Zneuz ı vane osoby, znec is ťova nı pr ı rodnı ho prostr edı, kamara d vnesna zı ch, ty ra nı zvı r at nic by na s neme lo nechat lhostejny mi. Respektova nı ostatnı ch nenı ani vyjadr ova nı m pote s enı ani pr ivlastn ova nı. Vycha zı z impulsu potr eby sdıĺet s ostatnıḿi to, co jsme zıśkali. A to je nas e opravdove bohatstvı. Marie Silovská

15 7/2014 INZERCE 15 JASNOVIDECTVÍ A LÉČITELSTVÍ REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Potisk triček, textilu a dalších předmětů: Mě to nepálí! Kašťáková Lucie Plzeň Vaše fotografie, nápis nebo grafika na podložce pod myš, puzzlích, polštářku, brindáku, zástěře, kuchyňské chňapce,... Náš e-shop - textil vhodný i pro potisk: textil.multimedia-activity.cz Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: TRUHLÁŘSTVÍ LINHART zakázková výroba Z lamina: Kuchyně Skříně Nábytek na míru Z masivního dřeva: Dveře Okna Zahradní nábytek Pergoly Schody Jiří Linhart, Čížkov 59, mob.: Ing. arch. Veronika Štěpánová Dolce 82, Přeštice, mobil: architektonické studie projekty pro územní řízení projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení projekty pro provádění stavby návrhy interiérů vizualizace BEZKONKURENČNÍ CENY! KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 7/2014 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM velkou hrobku v Nepomuku. Tel PRODÁM dvě prošívané péřové deky a dva polštáře, vše nové za 1300 Kč. Tel PRODÁM variabilní klimatizační jednotku topení klimatizace zvlhčovač vzduchu. Nová, dohoda. Tel PRODÁM 2 péřové polštáře, 1 péř. deku a 1 deku z ovčí vlny. Lze koupit jednotlivě. Cena dohodou. Tel PRODÁM dřevěné dvoudílné dveře v 210, š 140, provedení palubkové, velmi zachovalé. Cena dohodou. Tel PRODÁM železný pluh a brány za koně nebo na dekoraci na chalupu. Tel PRODÁM kamenné žulové kuny, 15 ks na plot. Tel PRODÁM olejové čerpadlo na štípačku na dřevo. Tel PRONAJMU bytu 1+1, celk. rekonstr. Balkon+sklep, možnost pronáj. zahrádky. Cena a termín dohodou. Tel , DARUJI za odvoz. Staré gramorádio typ A 104, výroba Bulharsko. Tel DARUJI sběrateli staré gramodesky, otáčky 78. Tel HLEDÁM dívku okolo 30 let na kamarádství, možno i více. Jsem muž na invalidním vozíku. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti , Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Kapucín Zakysaná smetana 15%, 180 g...13,90 Eidam cihla 30%, cena za 1 kg...129,00 Vídeňské párky, extra cena za 1 kg...139,00 Kuř. stehenní řízky BK TF zmr., 500 g...49,00 Gambrinus Originál 10 1,5 l PET...29,90 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Rama Nadýchaná 320 g...36,90 Lučina 62,5 g...13,90 Točený špekáčkový pikantní salám, cena za 1 kg...79,00 Poličan Dle Gusta, cena za 1 kg...145,00 Kuřecí prsní řízky zmr., 500 g...59,90 Gambrinus Originál 10 plech, 0,5 l...13,90 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

17 7/2014 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 17 Poděkování Noví občánci Vzpomínka Dne se ve hod. narodila Kateřina Bělová váha kg, míra 52 cm Životní jubilea 90 let Libuše Němejcová 85 let Ottová Miloslava 85 let Helena Štěpánková 81 let Věra Kubíková Vzpomínka Předobré srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát. Umlklo navždy, šlo tiše spát Dne 30. června uplynul rok, co nás navždy opustil pan František Šamal ze Dvorce. Stále vzpomínají manželka, bratr, dcery a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Utichlo srdce i pilné ruce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Vzpomínka BLAHOPŘEJEME Dne 1. července 2014 uplynul rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Mašková z Bezděkovce č. 5. S láskou v srdci stále vzpomíná rodina a příbuzní. Vzpomínka 24. června 2014 tomu bylo 15 let, co zemřel náš drahý tatínek pan Václav Horník a 22. července 2014 uplyne již 20 let, kdy zemřela naše drahá maminka paní Anna Horníková Vzpomíná syn s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 1. července 2014 uplynul rok od úmrtí pana Vojtěcha Klause z Milče. Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana a syn Vladimír s rodinami. Vzpomínka Léta plynou, ale stesk po blízkém člověku zůstává. Dne 24. července 2014 uplyne 20 roků, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Vlk, stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera Vladěnka s rodinou, syn Jaroslav s rodinou a rodina Brejchova. Za tichou vzpomínku všichni děkujeme. Velký dík také všem, kteří v tak hojném počtu dorazili 11. ledna 2014 na rozloučení s naší drahou Miluškou Brejchovou. Děkujeme též za květinové dary a projevenou soustrast. Vřelé díky od celé rodiny.

18 18 REDAKČNÍ POŠTA PRO VOLNÝ ČAS 7/2014 Nekrolog NA POHLEDY Z DEVÁTÉHO PATRA ŽEL UŽ NEDOJDE V sobotu sedmého června tohoto roku uzavřela svou životní pouť v nedovršených šestaosmdesáti letech paní profesorka Miloslava Pulánková. Za sve sezna menı s panı profesorkou vde c ıḿ vlastne pra ve Nepomucky m novina m, na jejichz stra nka ch znac ka mp publikovala sve duchaplne, moudre, c asto i velmi vtipne glosy a fejetony, vycha zejıćı z hluboky ch znalostı z ivota vc etne jeho tajemny ch za koutı tak pu sobive, z e se sotva nas el c tena r, ktery by je pominul. Vzpomen me napr ıḱlad jen na ute s enou r a dku jejıćh zamys lenı, publikovany ch pod titulkem Pohledy z osme ho patra. Me pr a nı osobne poznat toho, kdo se pod znac kou mp skry va, dos lo sve ho naplne nı v jednom z pokoju nepomucke ho Domu s pec ovatelskou sluz bou v ulici Za Kostelem, kde jsem stra vil prve, te z ko zapomenutelne odpoledne s autorkou zmıńe ny ch pozoruhodny ch textu panı profesorkou Miloslavou Pula nkovou. Pozoruhodny c love k! Z ena suz ovana nemocı apr ece plna energie, za jmu o de nı ve sve te blıźke m i vzda lene m, studnice ve domostı a znalostı, milovnice hudby i jejı interpretka a uc itelka apr ece uz pr i prve m setka nı c love k blıźky, otevr eny, s obe ma nohama na zemi, vz dy pr ipraveny v pr ıṕade potr eby pr ejı t od slov kc inu m. Z u trz ku nas ich diskusı vyplynulo, z e mj. v Ny rsku uc ila hr e na klavıŕ na tamnı lidus ce. Jejıḿ z a kem byl uz od svy ch pe ti let pozde js ı dirigent, skladatel a klavıŕista Jan Kuc era, ktery pr ede dve ma roky u spe s ne pr edstavil ve Washingtonu dıĺa soudoby ch c esky ch autoru,vc etne skladeb vlastnı ch. Uc ila take jazyky a poma hala sve mu muz i pr i shromaz ďova nı poznatku i pr edme tu NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXIII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát dopisovatelem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , o minulosti Ny rska a jeho okolı. Jako hluboce ve r ıćı, hudebne vysoce vzde lany c love k, se stala jednou ze zakladatelek z enske ho pe vecke ho chra move ho sboru kostela sv. Jana Nepomucke ho. A navıć i organiza torkou koncertu va z ne hudby v Nepomuku. Desı tky jejıćh by valy ch z a ku vyhove ly jejıḿu pozva nı a tak nejen obyvatele jiz vzpomenute ho nepomucke ho pec ovatelske ho domu, ale vs ichni, kdoz projevili za jem, me li moz nost naslouchat tam zcela zdarma koncertu mva z ne hudby, jez panı profesorka doprova zela svy m zasve ceny m komenta r em. V jednom ze svy ch nesc etny ch textu se zamy s lı nad obzory c love ka. Nad te mi zrakem vnı many mi,aleite mi vnitr nı mi. Zdu razn uje, z e ty se nerozs ir ujı automaticky a jsou neodvisle od obzoru zrakovy ch, pr itom ale jsou pr ı mo u me rne hodnote c love ka. Jejich za kladem jsou zde de ne vlohy, povaha, vliv rodinne ho prostr edı, zpu sob vy chovy a v nemale mıŕ e c as, ktery ve nujı dospe lı dı te ti. Sve zamys lenı konc ı slovy: Nas e obzory sna mi procha zejı cely m z ivotem a snad je i v sta r ı zhodnotıḿe. Byly prospe s ne na m i nas emu okolı? Ty Vas e, panı profesorko, ty byly prospe s ne, ba nebojıḿ se to tak napsat dokonce veleprospe s ne kaz de mu, kdo me l to s te stı se sva mi poznat. S koda jen, pr es koda, z evas e moudre, hluboce lidske Pohledy zosme ho patra se svy ch na sledovnı ku, stejne jako my, uz nedoc kajı SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné (rb)

19 7/2014 SPOLKY 19 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Vy let do Bliz anov Jen co pr is lo hezke poc ası, domluvilo se Mater ske centrum Berus ka tradic ne s panı Denisou Valentovou na na vs te ve konıḱu v Bliz anovech. Akce se konala 20. a 22. kve tna azu c astnil se slus ny poc et maminek i tatıńku sde tmi. De ti se projely na male m i ve ts ıḿ koni, prohle dly si sta je a me ly moz nost si konıḱa i samy oc istit a nakrmit. Pak jsme se vs ichni jako obvykle obc erstvili a chvilku pobyli. De kujeme tıḿto panı Denise Valentove, z e na m na vs te vu umoz nila a pe kne se na m ve novala. Vy let mohu doporuc it vs em, kdo majı ra di kone anebo je chte jı poznat. Kontakt: pı Denisa Valentova,Rekreac nı area l Machov, Bliz anovy 85, Pla nice, tel: Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška De tsky den v Za bavnıḿ parku u Pyramidy Letos na m v Mater ske m centru Berus ka vys el de tsky den na c tvrtek 5. c ervna a konal se jako obvykle v Za bavnıḿ parku u Pyramidy. Poc ası vys lo ba jec ne,nas te stı pro na sse nevyplnila des tiva pr edpove ď. C lenky mater ske ho centra v Nepomuku me ly slevu na vstupne m. Zu c astnilo se asi 25 rodin a myslı m, z e vs echny de ti, ty mens ı ityve ts ı, si odpoledne na ramne uz ily. Mohly si vyzkous et ru zne kolotoc e, prole zac ky, skluzavky, pingpongovy stu l, trampolı ny atd. K dispozici me li na vs te vnı ciiobc erstvenı vs eho druhu. De kujeme tıḿto manz elu m Flachsovy m zavstr ıćnost a te s ı me se ope t za rok na vide nou. Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Foto 3 Ivana Švecová Foto 3 Ivana Švecová

20 20 FÉNIX 7/2014 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK Z důvodu přípravy otevření zámku Zelená Hora je změna otevírací doby o prázdninách: Středa 1x za 14 dní: (9. 7., , 6. 8., ) hodin Ponde lı Pa tek Pouze telefonicky a e- mailem Dovolená FÉNIX: Rezervace kurzu pro 2014/15 za 100 Kc za loha: CELÉ prázdniny Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Od 1. za r ı otevıŕacı doba: ponde lı c tvrtek Od 22. za r ı : zaha jenı kurzu Zelená Hora svítí! Opu lnoci v sobotu 21. c ervna 2014 byl dıḱy firme Elektroos.cz slavnostne rozsvıćen za mek Zelena Hora. FE NIX posıĺa velke dıḱy do Pr es tic Michalu Ja nske mu a Toma s i Havlıć kovi (viz foto). De kujeme take me stu Nepomuk, z e umoz nilo u z asne nac asova nı v kombinaci s ohn ostrojem a pr edevs ıḿ de kujeme za jeho pr ıśpe vek na energii pro rozsvıćenı.za mek bude za r it nad krajinou te me r 2 me sıće (az do 17. srpna, kdy skonc ı otevr enı za mku pro ver ejnost). O pu lnoci za mek rozsvı til starosta obce Kla s ter Josef Rota s mıśtostarostou Josefem Baumrukem. Firma Elektroos.cz perfektne pr ipravila technickou stra nku rozsvı cenı, zapu jc ila te me r dve desı tky sve tel, stovky kabelu ave novala cele akci ne kolik dnı pra ce. Ve r ı me, z e obyvatele regionu ocenı sve telne kouzlo, ktere Elektroos.cz vytvor il kolem jinak smutne pohasle existence za mku. Za mek bude svı tit vz dy od setme nı do pu lnoci. Uz ijte si jeho mimor a dnou kra su. Michal Jánský a Tomáš Havlíček instalují světla na nádvoří zámku. Foto Mirka Brožová Zelená Hora v záři reflektorů a ohňostroje po půlnoci. Foto Pavel Jiran Fotosoutěž Zelená Hora magická Nejen nasvıćenı budovy a ohn ostroj na za mecke obloze byl magicky m okamz ikem v historii Zelene Hory. FE NIX ve spolupra ci s FOTOKLUBEM Nepomuk vyhla sil Fotosoute z Zelena Hora magicka. Uza ve rka je 17. c ervence a do soute z e pr ijıḿa me fotografie s na me tem magicky ch okamz iku,mıśt, variacı za mku a area lu i krajiny se Zelenou Horou. Ra di va m zas leme pr ihla s ku. Napis te na m: Fotografie budou vystaveny v srpnu 2014 v za mecke m interie ru. Nejleps ı c eka odme na! Výtvarná soutěž Zelená Hora očima dětí Pro za kladnı s koly se s kolnıḿ rokem skonc ila moz nost zu c astnit se vy tvarne soute z e pro de ti. Te ma Zelena Hora oc ima de tı vs ak zu sta va otevr ene pro jednotlivce. Uza ve rka soute z e je 17. c ervence. Pr ijıḿa me obra zky i prostorove vy tvory, spolec na rodinna dıĺa, kola z e, makety i kresby, kde te ma Zelene Hory nemusı by t pouze realisticke, ale na me tem mohou by t

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL.: 558 630 051, 558 628 001 FAX. : 558 630 452 e-mail: info@muzeumbeskyd.com www.muzeumbeskyd.com Otevírací doba: út, st, pá 8:00 12:00 12:30

Více

Kalendář akcí: ÚNOR 2014

Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Kalendář akcí: ÚNOR 2014 Výstava: Grogovky kdy: 2.1.2014 08:00 28.2.2014 16:00 kde: městská knihovna V lednu a v únoru je pro Vás připravena nová výstava s názvem Grogovky. Těšit se můžete na lidové dekory

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od 30.1.2012 je možno se napojovat na kanalizaci a vodovod v rámci investice Obce Bořislav. Pro napojení je nutné navštívit OÚ Bořislav, kde Vám budou předány veškeré potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

4/ Oznámení místní knihovny Dne 23. 9. 2014 bude knihovna v Nošovicích uzavřena.

4/ Oznámení místní knihovny Dne 23. 9. 2014 bude knihovna v Nošovicích uzavřena. Oběžník č. 6/2014 1/ Pozvání na Nošovické slavnosti Obec Nošovice a místní spolky Vás srdečně zvou na tradiční Nošovické slavnosti, které se konají v sobotu 23. 8. 2014 ve sportovně-společenském areálu

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013

Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013 Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013 dne 6. 2. 2013 začátek: 20.05 hod. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany přítomno 6 zastupitelů (Jínová, Vorlíčková, Dolenská

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál

MŠ Liptál Ing. M. Figelová pá Cvičení rodičů s dětmi H. Řehánková ZŠ Liptál C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 1/88 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE 2016 Aktualizováno ke dni: 05.01.2016 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA duben 2015 Číslo: 3/2015 ZDARMA JARNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V prosincovém zpravodaji jste již byli informováni ohledně termínů svozu komunálního odpadu, ale pro přehlednost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školka blízká přírodě 2013/2014

Školka blízká přírodě 2013/2014 Školka blízká přírodě 2013/2014 Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 Charakteristika školy Jsme sídlištní mateřská škola. Máme pět tříd. Chodí k nám 120 dětí. Pracujeme

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015

Životický portál. Od 20. dubna do 26. dubna 2015 Životický portál Od 20. dubna do 26. dubna 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno DOŘIČÁKOVÁ Anna ČERNÝ Oldřich SURÁK Vojtěch MIČKA Jiří DROZD Bohumír ZAHRADNÍKOVÁ Emilie Číslo popisné

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci Klatovy ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení: Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011

Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011 Z jednání rady obce ve dnech 8.6., 22.6. a 13.7.2011 - RO projednala a schválila předání vodovodu v chatové oblasti NA ŠPICI stavebníkům z řad chatařů. - RO projednala a schválila směnu pozemku o výměře

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2013 Divadlo SemTamFór

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011 Projekt Plody podzimu 1. třída Zajíčci šk. rok 2010/2011 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Plody podzimu

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Usnesení č. 862/15/VH a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: neuvedena Ze dne: 12. května 2015 Č. j.: SMO/334517/15/OŽP/Mot Sp. zn.: S-SMO/170891/15/OŽP/9 Vyřizuje: Ing. Motal, Surýnek Telefon:

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více