Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 7, červenec 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nepomučtí pomáhají živ. prostředí Poklady, které máme na dosah ruky Nepomucko čekají oslavy baroka str. 5 str. 7 str. 9 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. V pa tek odpoledne bylo jiz vs e pr ichysta no a cela slavnost zac ala Timbersports show, na ktere nejleps ı dr evorubci za vodnıći pr edva de li sve ume nı v ru zny ch disciplı na ch. Po nezbytne m u klidu a zametenı pilin vystoupily pr ed po diem mı stnı maz oretky a sklidily veliky potlesk. Od pu ldeva te vec ernı se nepomucke na me stı rozezne lo hlasem skve le Petry Janu,kterou doprova zela neme ne skve la skupina Golem. Po koncertu na sledovala autogramia da zna ma zpe vac ka se podepsala a vyfotila se vs emi za jemci. Vs ichni odcha zeli spokojeni, aprotoz e poc ası na m pr a lo, vyprazdn ovalosena me stı jen pozvolna. V sobotu zac al program uz v deset hodin dopoledne otevr enıḿ r emeslne ho trhu. V jedena ct byl historicky m pru vodem, ve ktere m nechybe li ani kone, spus te n bohaty program a na sledny m pr eda nı m symbolicke ho klı c e odbranme sta, pr enechal starosta Va clav Kova r pro tento den Rytıŕ u m Koruny C eske vla du nad me stem. Ti na s cely den bavili uka zkami souboju, tance a z onglova nı, a to vs e bylo prokla da no vystoupenı m vy borne folkove skupiny Stras liva podı vana. Pro de ti byly pr ipraveny dve poha dky. Odpoledne loutkove Poha dky z klubı c ka pro nejmens ı na vs te vnı ky a vec er Drac ı pr ı be h pro ve ts ı a odva z ne js ı diva ky. Odvaha byla potr eba, drak byl hrozivy, ale rytıŕ bojoval statec ne,draka pr emohl a princeznu vysvobodil. Vec er az do pu lnoci s pr esta vkami na dals ı program, bavil na vs te vnı ky tanec nı hudbou Foto Jiří Beroušek klatovsky KTband. Hodinu pr ed pu lnocı dos lo na avizovane pr ekvapenı videomapping, projekci na budovu. Ta nepomucka se opravdu vydar ila. Budova stare s koly se pr ed nas imi zraky stave la, rozkve tala, hor ela, me nila svoji podobu Iluze byla dokonala. Diva ci zhle dli 15 minutovy pru r ez historiı me sta s komenta r em a hudbou. O pu lnociserozza r il kra sny ohn ostroj ope t s hudebnı m doprovodem a pak pro velky u spe ch na sledovala jes te jedna projekce videomappingu. Pokračování na straně 5 Sponzor vydání: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. ZPRÁVY Z RADNICE Kontejner na sběr použitého textilu a dalších věcí pro humanitární pomoc Va z enı spoluobc ane, Diakonie Broumov ve spolupra ci s me stem Nepomuk umı stila dva kontejnery na pouz ite os acenı, textil, obuv, kabelky a de tske hrac ky, jeden na stanovis te ve sbe rne mdvor e ve Dvorci a jeden u ver ejny ch toalet na na me stı A. Ne mejce v Nepomuku. JAKÉ VĚCI BUDE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT? letnı a zimnı oblec enı (da mske,pa nske,de tske ) lu z koviny, proste radla, ruc nı ky, ute rky, za clony la tky (minima lne 1m², prosı me, neda vejte odr ezky a zbytky la tek) per ı, pe r ove a vatovane pr ikry vky, pols ta r e, deky, spacı pytle tas ky, kabelky, batohy ale jen funkc nı plys ove hrac ky Savy textil mu z e by t ipotrhany, jelikoz se upotr ebı na c istı cı hadry. Nesave (ume le, silonove ) ve ci, ktere jsou roztrhane nebo majı rozbite Pokračování na straně 5

2 2 FOTOZPRÁVY 7/2014 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. pátek Foto 8 Jiří Beroušek

3 7/2014 FOTOZPRÁVY Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. sobota 3 Foto 8 Jiří Beroušek

4 4 FOTOZPRÁVY 7/2014 Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. neděle Foto 6 Jiří Beroušek Město Nepomuk děkuje všem sponzorům a partnerům akce Oslavy 870 let města Nepomuk. Sponzoři akce: Elitex Nepomuk, a.s., HD reklama, Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Kuvag CR, s.r.o., Milkot, s.r.o., Multimedia Activity Jiří Beroušek, Novila Produktions, s.r.o., Obreta, s.r.o., Pneu Duchek Havel, s.r.o., Staročeský catering, s.r.o., Šumavské zahrady, s.r.o., Šůs - V+M, s.r.o., Tesas Medic, s.r.o., Unibrick, s.r.o., Vavřík stavby, s.r.o. Partneři akce: Fa LAKI Ladislav Kincl, FK Nepomuk, Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

5 7/2014 ZPRÁVY 5 Informace z radnice Oslavy 870 let me sta Nepomuk června 2014 Od pátku do neděle žil Nepomuk oslavami úctyhodného výročí 870 let své existence. Poračování ze strany 1 O pu lnoci byl rovne z poprve rozsvıćen za mek Zelena Hora. Ten bude nad Nepomukem dıḱy sponzoru m a volnoc asove mu centru Fe nix svı tit kaz dy den od setme nı az do pu lnoci po cele dva me sıće. V nede li se de nı pr emıśtilo z centra me sta na hr is te Fotbalove ho klubu Nepomuk. Program zac al seskokem c tyr paras utistu na hr is te. Tam uz se pomalu rozcvic ovali hra c i klubu Amfora Praha a Stare gardy Nepomuk. Ti spolu sehra li prvnı v r ade pr a telsky ch za pasu toho dne. Slavnostnı vy kop provedla Jir ina Bohdalova a pak uz hr is te patr ilo slavny m osobnostem nas ı kulturnı, hudebnı a sportovnı sce ny. Fanous ci se mohli vyfotit s Karlem S ıṕem, Janem Rosa kem, Vladimıŕem Hronem, Sagvanem Tofi, Va clavem Tittelbachem, Jir ıḿ Zonygou, Stanislavem Hloz kem a mnohy mi dals ıḿi. Opr esta vce probe hly soute z eprode tske diva ky, pak utka nı pokrac ovalo druhou pu lı. Nepomucka stara garda se nenechala zahanbit a tak byl vy sledek utka nı 5:5 a na stra nka ch si mu z ete pr ec ıśt reakci samotne Amfory. Po slavny ch osobnostech nastoupila postupne na hr is te mlads ı a stars ı pr ıṕravka a take z a ci FK Nepomuk, TJ Blatne a partnerske ho me sta Kemnath. Po nich potom na sledovali Internaciona love C R proti FK Nepomuk. Vyhra li hoste 3:1 a diva ci se dobr e bavili. Sportovnıḿ odpolednem vıḱend plny akcı skonc il. Po celou dobu bylo poc ası vlı dne, na vs te vnost hojna ana lada skve la. Na za ve r nezby va nez pode kovat vs em sponzoru m, partneru m, u c inkujıćıḿ, por adatelu m a v neposlednı r ade zejme na vs em diva ku m a Nepomuc anu m, bez jejichz u c asti by cele oslavy nebyly takove jake byly. (red) Nepomuc tı poma hajı z ivotnıḿu prostr edı Nas e obec recyklacı stary ch spotr ebic u vy razne pr ispe la k ochrane z ivotnı ho prostr edı. Obc ane nas ı obce jiz ne kolik let zodpove dne tr ı dı elektroodpad. Nynı mu z eme pr esne vyc ıślit, kolik elektricke energie, ropy, uhlı, prima rnıćh surovin c i vody jsme dıḱy recyklaci us etr ili. Vıḿe take, o kolik jsme snıź ili produkci sklenıḱovy ch plynu nebo nebezpec ne ho odpadu. Informace vycha zejı ze studiı neziskove spolec nosti ASEKOL, ktera pro na s zajis ťuje sbe r a recyklaci vytr ı de ny ch elektrozar ıźenı. Nas e obec zıśkala certifika t vypovı dajıćı nejen o pr ıńosech tr ı de nı televizı a poc ı tac ovy ch monitoru, ale take o vy znamu sbe ru drobny ch spotr ebic u. Studie LCA posuzuje syste m zpe tne ho odbe ru CRT televizoru, poc ı tac ovy ch monitoru a drobne ho elektrozar ıźenı. Hodnotı jejich sbe r, dopravu a zpracova nı az do okamz iku fina lnı recyklace jednotlivy ch frakcı vyr azeny ch spotr ebic u do nove ho produktu. Pro kaz dou frakci byly vyc ıśleny dopady na z ivotnı prostr edı. Vy sledky studie jsou prezentova ny jako spotr eba energie, surovin, emise do ovzdus ı, vody a produkce odpadu. Konec na bilance vyzne la pro zpe tny odbe r elektrozar ıźenı jednoznac ne pozitivne, a to ve vs ech aspektech. Vy sledek studie jednoznac ne proka zal, z e zpe tny odbe r elektrozar ıźenı, i te ch nejmens ıćh, ma nezanedbatelny pozitivnı dopad na z ivotnı prostr edı. Zpe tny odbe r a recyklace napr. stovky mobilnıćh telefonu uspor ı tolik energie, kolik spotr ebuje modernı u sporna lednice za vıće nez 4,3 roku provozu. Dıḱy recyklaci jednoho notebooku dojde ke snıź enı spotr eby ropy, na kterou osobnı automobil ujede te me r 100 kilometru,nebodojdeku spor e 392 litru pitne vody. Stejne mnoz stvı je napr ı klad spotr ebova no pr i 30 cyklech myc ky na dobı. Kdyz si uve domıḿe, z e napr ıḱlad osobnı automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny sklenıḱovy ch plynu a jedna c tyr c lenna doma cnost pru me rne roc ne spotr ebuje 2,2 MWh elektricke energie, jsou to impozantnı c ıśla. Proto si vs ichni, kter ı zodpove dne tr ı dı a pr ispı vajı tak k ochrane z ivotnı ho prostr edı, zaslouz ı obrovsky dıḱ. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 220 televizí, 90 monitorů a 2.103,02 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 97,98 MWh elektřiny, 4.533,08 litrů ropy, 437,57 m³ vody a 4,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,96 tun C02 ekv. a produkci nebezpečných odpadu o 86,36 tun. Za me sto Nepomuk de kuje Alena Marušincová, místostarostka Kontejner na sběr použitého textilu a dalších věcí pro humanitární pomoc Pokračování ze strany 1 zapıńa nı (zip, chybı knoflıḱy), do kontejneru prosı m neda vejte, Diakonie Broumov nema moz nost ve ci opravovat. Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových tašek (ne do velkých pytlů), aby se transportem nepoškodily! Otvory pro vhození jsou z bezpečnostních důvodů pouze 50 cm široké, aby se věci z kontejneru nevybíraly a nedělal se nepořádek po městě. CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, TEXTILEM A OBUVÍ? Vs e bude odva z eno do Diakonie Broumov, kde se da le pr etr ı dı : na ve ci pouz itelne k humanita rnı m u c elu m, ktere budou pr eda ny do vy dejnıćh str edisek Diakonie pro socia lne potr ebne obc any nebo pro dals ı socia lnı organizace, na ve ci neupotr ebitelne k humanita rnı m u c elu m, ktere se pouz ijı k dals ıḿu pru myslove mu zpracova nı (napr. v automobilove m a stavebnı m pru myslu nebo na vy robu pr ikry vek a u klidovy ch hadru ). Na cele m procesu se podıĺejı lide z okraje spolec nosti, kter ı majı vdiakoniiazylove ubytova nı i pracovnı uplatne nı (cca 60 klientu ). Jedna se pr eva z ne o osoby bez pr ıśtr es ı, ktere by jinak pra ci nikde nedostaly. Dals ıḿ pozitivnıḿ faktorem je ochrana z ivotnı ho prostr edı, jelikoz textil neskonc ı na skla dka ch, ale je jes te z 90% da le vyuz ity. Za pochopení děkuje Město Nepomuk

6 6 SPONZOR VYDÁNÍ POZVÁNKA 7/2014 KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. Společnost podnikající ve vodním hospodářství. Nabízí: stavební činnost výstavba vodovodů a kanalizací včetně přípojek projekční služby autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství laboratoř rozbory pitné i odpadní vody v akreditované laboratoři vyvážení septiků vyvážení a likvidace odpadních vod ze septiků a žump provozování vodohospodářské infrastruktury Kontakt: tel.: o zajis te nı co nejpestr ejs ı ho sortimentu, takz e na slavnostech budou k ochutna nı napr. grilovane ovc ı sy ry, balka nske speciality, hove zı hamburgery z ekologicke ho chovu, uzenı pstruzi, sladke i slane palac inky, bryndzove halus ky, gyros, mexicke plne ne placky a samozr ejme opec ene kloba sy Nepomuk, c ervenec a pivnı slavnosti tradic nı kombinace, o kterou nebude ochuzeno ani toto le to. Sta nky maly ch, ve ts ıćh i u plne nejmens ıćh pivovaru zaplnı na me stı A. Ne mejce v sobotu 19. c ervence. Be hem uplynule ho roku vzniklo v C echa ch ne kolik desı tek novy ch minipivovaru.ne ktere znichpr ijedou pr edve st sve ume nı i k na m. Poprve se nepomucke mu publiku pr edstavı napr. pivovar Lyer z Modravy, Bobr ze Zadnı Tr eba ne, Krc ı n zesedlc an nebo Richard z Brna. Premie ru zde budou mı t i dva minipivovary, lez ıćı co by kamenem dohodil Akciovy pivovar Letiny a Zhu r a k ze Zhu r e, ktery se specializuje na svrchne kvas ena piva. Chybe t samozr ejme nebudou ani sta lice jako Belveder Z elezna Ruda, Radous S ťa hlavy, Modra Hve zda Dobr any nebo Purkmistr z C ernic. Celkem dorazı ope t pr es dvacet pivovaru.akdoznichumı var it pivo nejle pe, o tom rozhodnou sami na vs te vnı ci. Nebude totiz scha zet popula rnı anketa o nejleps ı pivo slavnostı. Ohladove u troby pr ı tomny ch se postara mnoz stvı sta nku s pochutinami. Por adatele se snaz ı i v tomto ohledu Jak je pravidlem za te ch sedm let, co akci pr ipravuje obc anske sdruz enı Nepal, hudebnı produkce bude take bohata a vcelku pestra,i kdyz oproti pr edchozıḿ roc nıḱu m trochu vıće pop-rockova. Dostane se ale i na country a dechovku. Z vystupujıćıćh kapel je tr eba zmıńit plzen sky tribute band slavny ch Queen, klatovsky tanzmetalovy Trautenberk a zejme na The 4 Fabs s pic kovy revival skupiny The Beatles, ktery kna m dorazı az ze slunne Ita lie. Pokud chcete na slavnosti vyrazit i se svy mi de tmi, nebojte se, myslıḿe na Va s. Pro ratolesti bude vyhrazen nealkoholicky koutek se ska kacıḿ hradem, tvor ivou dıĺnou, zmrzlinou a doma cı cukra rnou. Akce zac ne hodinu pr ed polednem a skonc ı o pu lnoci. Protoz e jde o me stske slavnosti se vs ıḿ vs udy, vstup bude ope t zcela zdarma. Pavel Kroupa a Standa Vaník občanské sdružení Nepal Nepomucké pivní slavnosti pořádá občanské sdružení Nepal a město Nepomuk.

7 7/2014 ZPRÁVY POZVÁNKA 7 V pondělí 9. června 2014 se historicky poprvé otevřely pro širokou veřejnost prostory pracoviště Státního oblastního archivu v Plzni v Klášteře u Nepomuku. Nabízíme čtenářům ohlédnutí za touto akcí. Mezina rodnı den archivu v Nepomuku Poklady, ktere ma me na dosah ruky Dne 9. c ervna 2014 pr i pr ıĺez itosti Mezina rodnı ho dne archivu byl uspor a da n zcela poprve Den otevr eny ch dver ı na pracovis ti Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni v Kla s ter e u Nepomuku. Na vs te vnı ku m bylo umoz ne no nahle dnout v ra mci komentovany ch prohlı dek do archivnı ch depozita r u anavs tı vit v badatelne zdejs ı ho archivu vy stavu dokumentu z fondu a sbıŕek spravovany ch zdejs ıḿ pracovis te m. Jednalo se o archiva lie pocha zejıćı z rodinny ch archivu s lechticky ch rodu aspra vy jejich majetku se vztahem k Nepomucku aza padnı m C echa m. Da le byly pr edstaveny archiva lie pru myslove provenience, zejme na S kodovy ch za vodu ac esky ch drah v Plzni. V dopolednıćh hodina ch sme r ovaly do zdejs ı ho archivu exkurze z a ku 8. a 9. tr ı d ze za kladnıćh s kol v Nepomuku a v Kasejovicıćh. Slavnostnı zaha jenı probe hlo za pr ı tomnosti Petra Hubky, r editele Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni, starosty Nepomuka Va clava Kova r e, mıśtostarostky Aleny Marus incove, starosty obce Kla s ter Josefa Rota, za stupcu dals ı ch mı stnı ch institucı a sdruz enı azahojne u c asti ver ejnosti. Vs em u c astnı ku m touto cestou de kujeme za na vs te vu a za jemcu m o historii a archivnictvı slibujeme, z e se podobnou akci pokusıḿe uskutec nit i v pr ıś tıćh letech. Jan Vaňata a Marie Berkovcová A to doslova. Neotevıŕajı se vs ak pr i velikonoc nıḿ c tenı pas ijı, ny brz upr ı lez itosti Mezina rodnı ho dne archivu, v letos nıḿ roce 9. c ervna A pak take kaz de ponde lı astr edu (doc asne u tery ),kdyjezpr ı stupne na badatelna Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni, pracovis te Kla s ter u Nepomuku by vala vojenska nemocnice a pozde ji sklad le c iv. V letos nıḿ roce byl tento archiv zpr ıśtupne n upr ıĺez itosti Mezina rodnı ho dne archivu vu bec poprve. Na vs te vnıći tak mohli pod vedenıḿ pracovnıḱu nakouknout rovne z do mıśt, kde jsou uloz eny jednotlive archiva lie, ktery ch je zde v souc asne dobe jiz na 20 kilometru (naskla dany ch listu na sobe ). Kaz dy je nenahraditelny origina l, tr eba ne financ ne cenny, nicme ne cenny informacı, kterou nese. Uloz eny jsou zde fondy jednotlivy ch za padoc esky ch panstvı a velkostatku a take podnikovy archiv plzen ske S kodovky vc etne filmovy ch a obrazovy ch materia lu. K nejpu sobive js ıḿ vystaveny m pr edme tu m patr ila kulka, kterou byla 12. c ervna 1848 zastr elena kne z na Eleonora, manz elka Alfre da z Windischgra tzu, be hem revoluce v Praze, da le pla ny nepomucke ho, plzen ske ho, kotoun ske ho i dals ıćh na draz ı, interie ry a exterie ry plzen ske S kodovky, Piettovy papı rny s Kr iz ı kovy mi lampami, pla ny panstvı, soupisy majitelu domu, veduty za mku a me st, pame tnı knihy, vza cne fotografie (napr. ta z roku 1890 zachycujı Auerspergy vc etne dobrotive kne z ny Vilemıńy), snıḿky interie ru za mku Zelena Hora a Z inkovy z poc a tku 20. stoletı, c i v neposlednı r ade zame stnanecka legitimace mlade ho Josefa Skupy, ktery pu sobil kra tceves kodovce. Pra vem je archiv obecne oznac ovany za kr iz ovatku mezi minulostı apr ı tomnostı,kaz dy, kdo do ne j vstoupı, ocitne se alespon na chvıĺi v jine m sve te. A nespornou vy hodou je, z e my tu moz nost ma me doslova za humny. Stac ı si navle ci bıĺe rukavice, sfouknout prach z archivnı krabice, vzı t do ruky listinu, kterou nedrz ely lidske ruce ne kdy i desı tky let, a ponor it se do ba da nı Pavel Motejzík Na výlet se zahrádkáři Za kladnı organizace C ZS Dvorec por a da dne 26. c ervence 2014 za jezd na trh do Holas ovic. Odjezd autobusu z na draz ı v 7.00 hodin, dals ı zasta vka autobusu Na Vinici a u hr is te. Na vrat se dohodne podle situace pr ıḿo v Holas ovicıćh. Cena dopravy: 100 Kc c len, 150 Kc ostatnı. Za jemci se pr ihla sı upr. Kohlenbergerove na tel do 12. c ervence 2014.

8 8 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZPRÁVY 7/2014 MĚSTO NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk, tel.: , fax: Úřední doba: pondělí hod., středa hod. url: Upozornění: Dokumenty jsou zveřejňovány v upravené verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města: schvaluje Vyve s enı za me ru na prona jem c a sti pozemku c. 109/8 v k.u. Dvorec. bere na vědomí Z a dost dodavatele stavebnı ch pracı akce Nepomuk bezbarie rove trasy Na draz nı ulice firmy COLAS CZ, a.s. o schva lenı subdodavatele SUPTel, a.s., Hr bitovnı 15, Plzen. Usnesení z jednání Rady města Nepomuk Rada města bere na vědomí Pr ehled investic nıćh akcı firmy C EZ Distribuce, a.s. ve me ste Nepomuku na rok 2016, ty kajıćı se uloz enı vedenı knn do zeme dle pr iloz eny ch situacı. bere na vědomí Za pis z provedene prove rky bezpec nosti a ochrany zdravı pr i pra ci a preventivnı poz a rnı prohlı dky u Za kladnı s koly Nepomuk. schvaluje Vy me nu podhledu v kabine vy tahu v bytove m dome v Nepomuku, Za Kostelem 583 za cenu Kc s DPH. bere na vědomí Na vrh dodatku c. 1 smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba, a.s., jehoz obsahem je prodlouz enı termıńu dokonc enı dıĺa do z du vodu realizace stavebnı akce Nepomuk des ťova kanalizace v ul. Swalmenska a A. Berndorfa. schvaluje Uzavr enı dodatku c. 1 smlouvy o dıĺo s firmou EUROVIA Silba, a.s., jehoz obsahem je prodlouz enı termıńu dokonc enı dıĺa do bere na vědomí Cenovou nabı dku firmy GPL INVEST s.r.o. na zpracova nı soute z e na dodavatele stavby, administraci z a dosti v pru be hu V milec ske m kostele sv. Petra a Pavla se v nede li 22. c ervna t.r. odpoledne jiz po tr ica te ses li ti, jimz nenı lhostejny osud historicky ch pama tek, v dane m pr ıṕade zdejs ıćh varhan. Vopalec tı pote s ili pr ı tomne jednak tıḿ, z e rozezne li zdejs ı do z ivota navra cene varhany, spolec ne s Kotylovy mi a Cajthamlovy mi pak s chutı zazpı vali ne kolik spiritua lu,ktere sklidily zaslouz eny potlesk pr ı tomny ch. Toho se v neztenc ene mıŕ e dostalo i Jazzove mu triu Anna Kellerova (kontrabas), Evz en Novy (kytara) a Jir ı Podlipny (kla vesy), ktere se postaralo o dals ı c a st odpoledne. Zdar ile setka nı doplnil svou promluvou Pater Vı te zslav Holy. Na konto opravy varhan pr ibylo dals ıćh korun. Na te to c a stce se vy znamne podıĺejı take Stanislav C ervenka schvaluje Firmu SUPTel, a.s., Hr bitovnı 15, Plzen jako subdodavatele firmy COLAS CZ, a.s. schvaluje Vy me nu oken a vchodovy ch dver ı rehabilitace Nepomuk. souhlasí S partnerstvı m me sta Nepomuk na XXII. Nepomucky ch pivnıćh slavnostech Václav Kovář, starosta obce realizace a za ve rec ne ho vyhodnocenı akce Nepomuk vrty HV-5 a HV-6. bere na vědomí Na vrh smlouvy c ı slo: Z_S14_12_ o smlouve budoucı o realizaci pr eloz ky distribuc nı ho zar ıźenı urc ene ho k doda vce elektricke energie 3 ks sloupu NN v Na draz nı ulici u Sokolovny, parc. c. 349/2 do zahrady Sokolovny s firmou C EZ Distribuce, a.s. bere na vědomí Na vrh Smlouvy o zr ıźenı ve cne ho br emene sluz ebnosti c. IE /1,,Nepomuk, S kolnı kabel NN s firmou C EZ Distribuce, a.s., ty kajıćı se pozemku ve vlastnictvı me sta Nepomuka parc. c. 346/3, 358/10, 358/12, 358/16, 358/17, 594/82,1528/1, 1549/7 v k.u Nepomuk. Rozsah ve cne ho br emene je vymezen v geometricke m pla nu c /2013. bere na vědomí Z a dost firmy Auto Lepic, s.r.o. o odkoupenı pozemku vpr ipravovane pru myslove zo ne Nepomuk Dvorec o velikosti cca 5-6 tis. m2 za u c elem vy stavby STK. bere na vědomí Za pis z komise pro obc anske za lez itosti ze dne Václav Kovář, starosta města ZDAR ILE SETKA NI V MILEC SKE M KOSTELE s Luciı Cihla r ovou, kter ı na ni pr ispe li vy te z kem z dobrovolne ho vstupne ho na jejich neda vne vystoupenı v rodne m dome A. Ne mejce. (rb)

9 7/2014 KULTURA 9 Nepomucko c ekajı oslavy baroka Vc ervenci a srpnu probe hne vs esti oblastech Plzen ske ho kraje festival baroknı kultury s na zvem 6 ty dnu baroka. Na vs te vnıḱy c ekajı baroknı ohn ostroje, dobove iluminace za mecky ch zahrad c i kla s teru,aleila kave vu ne achute baroka. Korunou programu festivalu jsou vybrane koncerty dobove hudby. Festival zac ıńa v oblasti Nepomuku a Spa lene ho Por ıć ı. Slavnostne jej otevr e komponovany vec er dobovy ch za bav Baroknı noc v Nebıĺovech ve c tvrtek 3. c ervence. Program pokrac ujevpa tek 4. c ervence koncertem v Nepomuku. V sobotu zavı tajı na vs te vnı ci do baroknı krajiny v okolı Spa lene ho Por ı c ı anavec ernı program do baroknı ho s pejcharu, v nede li se u kaple a za zrac ne studa nky ve Vrc eni odehraje Komedie o svaty m Vojte chovi. Prvnı ze s esti koncertu 6ty dnu baroka s na zvem Musica Globus slovenske ho baroknı ho souboru Solamente naturali, ktery zaznı v kostele sv. Jana Nepomucke ho, je unika tnı symbio zou skladeb ne mecke ho skladatele G. Ph. Telemanna ( ) a pıśnı a tancu ze slovensky ch, moravsky ch, ne mecky ch a anglicky ch baroknıćh rukopisu. Program je inspirova n tr ıḿe sıć nı m Telemannovy m pobytem v Hornıḿ Slezsku a jeho obdivem k lidovy m muzikantu m. Hudbu baroknı ho dvora str ı da lidova hudba Slovenska, Moravy, Polska,Uher,kurucke az idovske lidove pı sne.krome baroknı ch smyc cu,zobcovy ch fle ten a cembala uslys ı me icimba l, klarinet in C, arme nsky duduk a zpe v, mj. i cimbalisty ahra c e na dechove na stroje Jana Rokyty, zve hudebnı odbornıḱ Martin Kosa z por adatelske organizace Plzen Koncert zac ıńa v 19 hodin, vstupenky v cene 150 korun lze zakoupit v pr edprodeji Plzen ska vstupenka nebo na mıśte. Pojďme si spolec ne pr ipomenout c asy nejve ts ı sla vy nas eho me sta! Na zac a tek letnıćh pra zdnin jsme pro Va s pr ipravili male baroknı slavnosti. Pr elom 17. a 18. stoletı pr edstavoval pro Nepomuk dobu obrovske ho rozvoje a naru stajı cı popularity, jakoz to poutnı ho mıśta, rodis te nejvy znamne js ı ho baroknı ho sve tce Jana Nepomucke ho. Na Zelene Hor e tehdyvla dl Va clav Vojte ch hrabe ze S ternberka, vzde lany a zcestovaly aristokrat, ktery se sve domite staral o rozkve t vs ech svy ch panstvı. V Horaz ďovicıćh upravoval za mek i frantis ka nsky kla s ter, v Praze-Tro ji si vybudoval skvostny za mek inspirovany r ıḿsky mi vilami a v Nepomuku postavil budov hned celou r adu nove de kanstvı, me stsky s pita l, s kolu. Dokonc il kostel sv. Jana Nepomucke ho, nechal vztyc it sloup sv. Vojte cha, pr estave l zelenohorsky za mek. Vs echny tyto akce me l na starosti jeho ve rny hejtman, tedy nejvys s ı u r ednıḱ na panstvı, Daniel Frantis ek Ta borsky z Hirs feldu. Festival probı ha pod hlavic kou projektu Plzen Evropske hlavnı me sto kultury a pod za s titou starosty Nepomuku Va clava Kova r e, ve spolupra ci se sta tnıḿ za mkem Nebıĺovy, Mikroregionem Nepomucko, me stem Spa lene Por ıć ı a Miroslavem Antonem s ochotnicky m souborem S te dry. Vpr ı s tı m roce vyvrcholı doposud nejrozsa hlejs ı m souborem akcı baroknı kultury vc echa chvra mci 9 ty dnu baroka, kdy se pr edstavı pr es s edesa t nejdu lez ite js ı ch pama tek a mı st za padoc eske ho baroka. Vı ce informacı naleznete na cz/baroko. Monika Bechná Baroknı sla va 4. c ervence 2014 A pra ve na na dvor ı jeho domu, tedy pozde js ı Zelenohorske pos ty, se uskutec nı kulturnı akce, ktera chce vzda t hold te to dobe. Program akce se bude skla dat z hudebnıćh, s ermıŕ sky ch i tanec nıćh pr edstavenı. Pr ichysta n je baroknı pr ı be h beze slov, vy uka dobove ho tance, s ermem opepr ene historky zde jin Zelenohorske ho panstvı, bubenicky regiment i koncert pro harfu a mandolıńu. Kulturnı program doprovodı pestry staroc esky jarmark, kde bude k zakoupenı mnoz stvı origina lnıćh rukode lny ch vy robku a farma r sky ch potravin (ponoz ky z ruc ne pr edene vlny, kovane s perky, doma cı med i medovina, pr ıŕodnı bylinna kosmetika atd.) Zac a tek akce je pla nova n na 15. hodinu, konec pak na 10. vec ernı. Vstupne c inı pouhy ch 60 za dospe le ho a 30 za dı te. Pro rodiny pr ichystali organiza tor i mnoz stevnı slevu. Akce je pr idruz enakprogramuza padoc eske baroko projektu Plzen Evropske hlavnı me sto kultury Chceme Va s proto souc asne pozvat na koncert baroknı hudby v poda nı Jana Rokyty a souboru Solamente Naturali, ktery se uskutec nı tenty z den v poutnıḿ chra mu sv. Jana Nepomucke ho od 19 hodin. Pavel Kroupa Společnost přátel starého Nepomuka a občanské sdružení Nepal

10 10 SPOLKY 7/2014 De tsky den ve Dvorci Poděkování organizátorům a sponzorům TJ Slavoj Dvorec de kuje za pomoc pr i organizaci De tske ho dne, ktery se konal 31. Kve tna 2014 na hr is ti ve Dvorci: - organizátorům a všem, kdo se podíleli na přípravě: me sto Nepomuk, MB PRO STUDIO Martin Brs lica, SDH Dvorec a Nepomuk, chov konı Bliz anovy Machov, c lenove a fandove Slavoje - mediálním partnerům: NIKA-TV, Nepomucke noviny, Dále děkujeme za finanční a hmotnou podporu firmám a osobám: KOVO HOLUB NEPOMUK a TRUHLÁŘSTVÍ Zdeněk Müller (hlavnı partner i akce), Kominictvı Ekotop Jira nek, Kovos rot Nepomuk, AUTORIV Ing. Josef Jira nek, KLIMEX-N vzduchotechnika, Advoka tnı kancela r Miroslav Ne mec, Truhla r stvı Poks tefl, PEKAR STVI A CUKRA R STVI Jan Ponde lıḱ, PNEU DUCHEK HAVEL, S U S V+M, OBRETA, Le ka rna PharmDr. Anna Ha nova, TRUHLA R STVI Bras na Milan, Kovovy roba Tojice, Veterina rnı ordinace MVDr. Ladislav Janovec, ZOO prodejna Milan C erny, Elko velkoobchod s na poji, Hostinec Na Brode Kokor ov, Instalate rstvı Troch, Pavel S pitzer Atlas TRUHLA R STVI, PFP for you - Michal Z a k, Tipov, PILA NEPOMUK, EUROMUSIC PLZEN Martin Lukes, Regina Micha lek, P & V Elektronic, KLAUS Timber, Jir ı Berous ek MULTIMEDIA ACTIVITY, ELEKTROINSTALACE Mıḱovec Miroslav, DR EVOVY ROBA HEROUT, Stavebniny UNIBRICK, Automoto klub Nepomuk, Drogerie Radmila Prunerova, Potraviny Vesely, ZOO Plzen, Za bavne podniky Lagron. Foto 5x Josef Jiránek Foto Martina Havlová

11 7/2014 KULTURA Z REGIONU Otevr enı Muzea kroju Plzen ske ho kraje v Z inkovicıćh Ve spolupra ci s MAS svate ho Jana z Nepomuku otevr el na zac a tku c ervna v Z inkovicı ch Jir ı Tetzeli Muzeum kroju Plzen ske ho kraje. Muzeum bylo otevr eno v na vaznosti na galerii Augustina Ne mejce v Nepomuku. Augustin Ne mejc na svy ch obrazech zve c nil kroje jak venkovske, tak kroje z me st. V te to souvislosti byly zakoupeny stare kroje, z nichz byla vytvor ena sta la expozice v area lu by vale ho lihovaru v Z inkovicıćh a vznikla tak prvnı etapa muzea. Nada le je ve spolupra ci MAS a ZIF pr ipravova na sta la vy stava zeme de lsky ch stroju a pomu cek uz ı vany ch v minulosti za pomoci lidske c i kon ske sıĺy. Srdec ne zveme vs echny obyvatele Nepomucka a okolı na prohlı dku nove expozice. (tj) Divadlo ve Vrc eni 11 Zna me poutnı mıśto u sv. Vojte cha poblıź Vrc ene oz ije 6. c ervence divadelnı m pr edstavenı m. Ochotnicky spolek S te dry zde pr edvede divadelnı pr edstavenı nazvane Komedieosvaty m Vojte chu. Pr edstavenı je souc a stı programove linie 6 ty dnu baroka, kterou v regionu organizuje ty m EHMK Plzen 2015, r ıḱa rez ise r pr edstavenı Miroslav Anton. Jednıḿ z cıĺu tohoto projektu je oz ivit mıśtnı kulturu a tradice spojene s konkre tnıḿi mıśty. Sce na r pr edstavenı vznikl na za klade z ivota c eske ho sve tce a bude mı t formu lidove ho divadla. Lidove divadlo ma kor eny v obdobı baroka a hlavne v 19. stoletı patr ilo k oblı beny m forma m za bavy vesnicke ho z ivota, pokrac uje Miroslav Anton. Nas e inscenace je pokusem tuto tradici pr ipomenout, a tak trochu nava zat na dlouholetou c innost ochotnicky ch spolku ve Vrc eni. Divadelnı pr edstavenı zac ıńa v hod. Pro ve r ıćı je pr ipravena ms e svata v hod., kterou bude slouz it p. Vı te zslav Holy. Kaple s kamenem, ktery je u dajny m otiskem te la sv. Vojte cha, bude mimor a dne zpr ıśtupne na ver ejnosti. Na mıśte bude zajis te no obc erstvenı. (am) Foto 2 Miroslav Anton De tsky den v Nekvasovech Pode kova nı sponzoru m Ovıḱendu 31. kve tna a 1. c ervna 2014 probe hlyvz inkovech dve akce oslava Dne de tı a Divadelnı festiva lek. Ke zda rne mu pru be hu te chto akcı pr ispe la i r ada sponzoru, mezi nimi i ne ktere firmy z Nepomuku. Jedna se o firmy: Obreta, s. r. o., Nepomuk Regina obaly, s. r. o., Nepomuk Jan Pondělík pekařství a cukrářství Dvorec, s. r. o. Unibrick, s. r. o., Nepomuk AT Servis, s. r. o., Plzeň Prostr ednictvı m Nepomucky ch novin bychom jim za podporu zdar ile ho de tske ho vıḱendu v Z inkovech chte li vyslovit velky dıḱ Městys Žinkovy Stejne jako v minuly ch letech se i tentokra t konal v Nekvasovech De tsky den, ktery organizovalo sdruz enı SDH Nekvasovy. Pro de ti byl pr ipraven bohaty program soute z e jak pro mens ı (ha zenı krouz ku,jıźda na lyz ıćh), tak i pro ve ts ı de ti (str ıḱa nı hasic skou proudnicı na cıĺ, chu ze na chu da ch, str elba ze vzduchovky). Na vs te vnı ci si mohli take prohle dnout uka zku kova r ske ho r emesla c i se nechat sve zt na vetera nske m motocyklu JAWA 250. De ti zı skaly v kaz de soute z i body, za ktere si mohly nakoupit ceny v bohate tombole. De tsky den byla vskutku vydar ena akce, napomohlo k tomu i vıće nez pr ı jemne poc ası. Vs em zu c astne ny m je tr eba pode kovat za u c ast a doufa me, z e pr ıś tı rok bude De tsky den jes te vydar ene js ı. Na za ve r je tr eba pode kovat take sponzoru m: Ovoce a zelenina Lenka S loufova, OU Nekvasovy, SDH Nekvasovy. Bez jejich pomoci by si de ti neodnesly tolik kra sny ch cen. Lucie Duspivová Foto Jitka Lásková Foto Lucie Duspivová

12 12 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 7/2014 červenec 2014 NEPOMUK do David Duchoslav Od vs eho ne co, vy stava plastik a kreseb, Zelenohorska pos ta do KOČKY POEZEN CATS, mezina rodnı vy stava vy tvarny ch de l, Mala galerie Musical Globus, Jan Rokyta & Solamente naturali, hod., kostel Sv. Jana Nepomucke ho, vstupenky lze zakoupit v pr edprodeji na nebo na mıśte Barokní sláva, hod., historicka hudba, s ermıŕ ska vystoupenı, kejklıŕ i, tradic nı r emeslne trhy, Zelenohorska pos ta Nepomucký chaos, hod., tradic nı soute z v netradic nıḿ hasic ske m kla nı,s kolnı hr is te Letní discopárty, terasa Hard rock baru Disco DJ Michael rumová párty, hod., restaurace Sokolovna, vstupne 30 Kc XXII. Nepomucké pivní slavnosti pivnı pr ehlı dka s bohaty m hudebnıḿ programem, hod., na m. A. Ne mejce, vstup zdarma Zpívaná hraje Když se sejdem, hod., restaurace Sokolovna Sifon, Hard rock bar Rock n roll Revival Band (Creedence Clearwater Revival) koncert v pr edvec er za vodu historicky ch motocyklu Nepomucky troju helnıḱ, hod., Zelenohorska pos ta XXXIII. Nepomucký trojúhelník Rockový večer Nepomucký trojúhelník, hod., restaurace Sokolovna, vstup zdarma, hraje MORUS, WEGET ROCK, NYX Pr es tice Na co se můžete těšit v srpnu: Zelená Hora mimořádně otevřena v srpnu víkendy: ; ; , celodennı program hod., vıće na: Krása dřevěných staveb, fotografie z archivu NPU U OP v Plzni, Zelenohorska pos ta Zvláštňý škola, Hard rock bar Pohádková sobota divadelnı pr edstavenı pro nejmens ı, tradic nı trh, Zelenohorska pos ta Disco DJ Michael pra zdninova pa rty, hod., restaurace Sokolovna. Soute z e oru zne da rky, vstupne 30 Kc Fotbalový turnaj v malé kopané, 9.00 hod., minihr is te Nepomuk, hod. vyhla s enı vy sledku v Hard rock baru + tanec nı za bava Letní discopárty, Hard rock bar Furtluftdurchtour zábavní show Zdeňka Izera, hotel Dvorec Konec prázdnin na bazénech, hod., hraje a zpı va Kdyz se sejdem, obc erstvenı zajis te no. Za nepr ıźnive ho poc ası se akce kona v Sokolovne od hodin Jazzování komornı jazzovy koncert, Zelenohorska pos ta Hudební program XXII. Nepomuckých pivních slavností , nám. A. Němejce, vstup zdarma Oplova dechovka Countrywhackers (country) The 4 Fabs The Beatles tribute (IT) Skavare (ska) Pilsen Queen Tribute Band (pop-rock) Trautenberk (tanz metal) JZLF (ska-pop-punk) Barokní sláva Nepomuk, Zelenohorská pošta, hod. Vstupné: 60/30/rodinné 150 Kč seznam vystupujıćıćh: En Garde baroknı pr ı be h s s ermem a beze slov; vy uka dobove ho tance Ventus baroknı hudba: mandolıńa, harfa, zpe v Romantika dobove sce nky z historie Zelenohorske ho panstvı i vzda lene js ıćh kraju s ermıŕ i, loupez nıći, mus kety r i Cavalla Canor hudba baroka a renesance Tambour historic tı bubenıći Slavnosti moderuje a pivnı soute z e vpauza ch mezi hudebnı mi vystoupenıḿi uva dı mistr improvizace Orest S impy. Změna programu vyhrazena. NEPOMUCKO Komedie o svatým Vojtěchu, divadelnı pr edstavenı, hod.,vrc en kaple sv. Vojte cha Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích do Výstava Kdo si hraje, nezlobí u z asny sve t letecky ch modelu do Výstava Za císaře pána a jeho rodinu Otevr eno u t ne od do hod., za mek Hradis te Chanovice Den řemesel pr ehlı dka r emeslny ch dovednostı Plzen ske ho kraje, od 9.45 hod., za mecky area l a skanzen, tradic nı rukode lna r emesla a trh, cca sedmdesa t oboru, doplne no vystoupenıḿi hudebnıḱu, s ermıŕ u, loutkohercu, tradic nı c eska kuchyne Vlachovo kvarteto, od hod., koncert vy znamne ho hudebnı ho te lesa, za mek výročí od založení TJ Chanovice a Memoriál Fr. Pavlovského a J. Smitky, od hod., fotbalovy turnaj a setka nı, sportovnı area l Chanovice Memoriál L. Duchoně, od hod., cvic is te v Defurovy ch Laz anech, hasic ska soute z, na sledne veselice s hudbou, por a da SDH Defurovy Laz any Přejezd rybníka Ohrady, prezence za vodnıḱu na mıśte od hod., tradic nı pr ejezd rybnıḱa na kole c i s trakar em po dr eve ne la vce, por a da SDH Chanovice Spálené Poříčí Spálenopoříčsko v době baroka, hod., akce vra mci projektu 6 ty dnu baroka Plzne Setkání k výročí upálení Mistra Jana Husa, u kaplic ky, TJ Sokol Sp. Por ıć ı Folkový minifestival, na dvor ı za mku, C SCH Sp. Por ıć ı Varhanní koncert, hod., kostel sv. Mikula s e Letní kino, hod., za mecky park Angelika Čtyřlístek ve službách krále Revival Na kometě Příběh kmotra Rivalové Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka Mým národům!, vernisa z vy stavy k vy roc ı 100 let od 1. sv. va lky, Informac nı centrum Hard rock bar Nepomuk Celovec ernı za bavnı show Zden ka Izera, jako host S a rka Van kova! Pr edprodej vstupenek: Infocentrum Nepomuk, Restaurace Dvorec, Goalissimo Nepomuk, HRB Nepomuk Slavnosti a poutě ve farnostech Kozlovice u Nepomuka So kaple sv. Cyrila a Metode je, 9.00 hod., poutnı ms e sv. Me cholupy u Pra dla So kaple sv. Cyrila a Metode je, hod., poutnı ms e sv. C melıńy u Vrc ene Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova C ec ovice u Vrc ene So kaple sv. Prokopa, hod., poutnı ms esv. Kla s ter u Nepomuka Ne kaple sv. Marke ty, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk Pa Svatojakubska pouť, arcide kansky kostel sv. Jakuba St., hod., poutnı ms e sv. S tipoklasy u Myslı va Ne kaple sv. Anny, 15. hod., poutnı bohosluz ba slova Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

13 7/2014 ZE ŠKOL SPOLKY U spe chy z a ku ZS Nepomuk Vtomtos kolnı m roce dosa hli nas i z a ci ne kolika vynikajıćıćh u spe chu v soute z ıćh vyhlas ovany ch Ministerstvem s kolstvı, mla dez e a te lovy chovy. Z mnohy ch jsou to: - Hana Vincourova (9. A) 1. mıśto v krajske m kole De jepisne olympia dy, 11. mıśto v republikove m fina le v Ostrave - Dominik Kara sek (9. B) 3. mıśto v krajske m kole olympia dy z C j, postupuje do republikove ho fina le - Jana Ba rtova (9. A) 1. mıśto v krajske m kole Biologicke olympia dy - Hana Vincourova 3.mıśto v krajske m kole BiO - Jana Ba rtova, Ivana Havlova a Jan Per ina 1. mıśto v ekologicke olympia de ve Sp. Por ıć ı. - Dominik Kara sek (9. B), Kater ina Jez kova (9. B), Michal C ubr (9. B), Marek Havlıć ek (9. B) a Ivona Havlova (9. A) 3. mıśto v krajske m kole Soute z e mlady ch zdravotnıḱu. Jozef Schejbal, ředitel ZŠ Nepomuk 13 Foto 3 archiv ZŠ C innost ryba r ske ho krouz ku pr i MO Nepomuk za s kolnı rok 2013/2014 Jiz druhy m rokem funguje ryba r sky krouz ek pod vedenıḿ pana Jana Hozmana. V souc asne dobe ma 14 c lenu. V tomto s kolnıḿ roce se rozrostl o sedm mlady ch ryba r u. Pravidelne se scha zı kaz dou str edu v klubovne MO Nepomuk v Sokolovne, abyzı skali nove ve domosti a dovednosti. Kaz de zac a tky jsou te z ke, ale de ti to zvla dajı velmi dobr e. Letos nı rok se zac aly ve novat rybolovne technice, hodu m na pr esnost. Tento rok se de ti poprve zu c astnily soute z ı a jejich vy sledky jsou velmi dobre. V polovine dubna se konaly na borove za vody LRU feeder, kde se na druhe m mıśte umıśtil v kategorii do 10 let Ondr ej Holub. Pote se zu c astnily za vodu v lovu ryb na plavanou s na zvem Plzen sky Plava c ek, kde se nas i reprezentanti umı stili uprostr ed startovacı listiny Daniel Ba rta na 8. mıśte a Jan Kohout na 11. mıśte.na sledoval za vod Krajske ho pr eboru v plavane, kde tr etı mıśto obsadil Miroslav Stroleny. Pr edposlednı kve tnovy vıḱend se na kla s terske mhr is ti a rybnı ce konalo okresnı kolo soute z e Zlata udice. S est nejleps ı ch postoupilo do krajske ho kola, ktere se konalo poslednı vı kend v kve tnu v Ny rsku. Na s krouz ek reprezentovali Daniel Ba rta, Kristy na Palacka, Jan Kohout, Miroslav Stroleny, David Holub a Ondr ej Holub. Dıḱy snaze de tı a pr edevs ıḿ trene ra Jana Hozmana, se nas e druz stvo umıśtilo na kra sne m tr etıḿ mıśte a pr ivezlo si domu svu j prvnı poha r. Jednotlive medailesidomu jes te pr ivezli Miroslav Stroleny (2. mıśto v lovu ryb v kategorii z a ci), Daniel Ba rta (3. mıśto v lovu ryb v kategorii dorostenci) a Ondr ej Holub (3. mıśto v lovu ryb v kategorii z a ci). V srpnu se krouz ek chysta na kra tke ryba r ske soustr ede nı na u dolnı na drz iorlıḱ. Barbora Kohoutová Foto Jan Netolický

14 14 TÉMA 7/2014 Jóga 7. díl Aparigraha Moz na se va m stane, z e si obc as poloz ı te ota zku Kdo jsem? Ale odpovı da me si na zcela jinou ota zku a to: c eho jsem dosa hl, co jsem zıśkal? Mám slušné postavení v zaměstnání, jsem majitel nemovitosti, otec tří dětí a všechny jsou velmi nadané. Abychom me li pocit z ivotnı ho u spe chu, pr ejıḿa me zaz ite hodnocenı sebe samy ch, sta va me se u c astnıḱy spolec enske soute z e skrze penıźe a materia lnı sve t. Stanou se z na s lovci titulu a diplomu zvybrany ch s kol, za z itku z cest, majitele znac kove ho oblec enı a bot, chytry ch mobilu a kreditnıćh karet. Vytva r ıḿe si ve ts ı ave ts ı okruh zna my ch pro svu j zisk. Ujis ťujeme se, z e jen v majetku najdeme svoji hodnotu a jistotu bytı. A tak uve znıḿe svoji mysl v neusta le m chte nı a touze. Propadneme sobecke chtivosti po vlastnictvı. Jak se tedy oprostit se od marnivosti, neusta le m chte nı? Z ijeme v materia lnı m sve te, ma me te lo, ktere musı me z ivit, oble kat, musıḿe platit sloz enky. Odpove ď najdemevpa te m bode Jamy, jenz se nazy va aparigraha neboli nehromade nı, nelpe nı na majetku. Neznamena to vs ak, z e bychom se me li zr ıći vy platy a chodit v otrhany ch s atech, pr estat se starat o svu jdu m. Aparigraha na m poma ha od neusta le ho baz enı po ve cech, po lidech, po uzna nı. Osvobozuje mysl od neusta le ho shonu. Hleda nıḿ rovnova hy uve domova nıḿ aparigrahy se uc ıḿe vlastnit jen tolik, kolik skutec ne potr ebujeme. Nenı to o tom nic nevlastnit, jen ma me povaz ovat vs e, co na m osud da va za ne co, co pocha zı od Boha, a co ma me pr eda vat da l. Tento postoj se nikdy nesmı zvrhnout v nestarání se nebo opovrhova nı hmotny mi ve cmi. Nikdy nesmıḿe oc eka vat, z e na s budou nas i bliz nı vydrz ovat bez pra ce! Takto se postupně přibližujeme v srdci ke sféře být a vědět a opouštíme sféru mít. Ikdyz je z ivot ne kdy bolestivy, jeho kouzlo spoc ı va vtom,z e umoz n uje rozvı jet inteligenci, kterou jsme neme li jako de ti. Pokud na s vede tato inteligence k hlubs ı m pocitu m, aniz bychom zanedba vali de je uvnitr a kolem na s, zaz ı va me pocity mıŕu a radosti. Kámen mudrců Jeden alchymista obětoval celý život přípravě kamene mudrců. Už se blížil jeho konec, ale on stále neměl úspěch. V hloubi noci se mu zjevil anděl: Zbývají ti ještě tři dny. Jsem tvůj strážný anděl a chci ti dát ještě šanci. Napíšu ti recept, jak se vyrábí ten kámen. Najdi ho. Anděl zmizel jako sen a muž se dal do horečného hledání. Najal si sluhu na hrubou práci, měl však strach, aby mu recept nevyfoukl a proto vzal prosťáčka ze vsi, který neuměl číst ani psát. První den společně obrátili celou laboratoř vzhůru nohama. Nebylo knihy, lejstra, křivule a baňky, kterou by nevzali do ruky a neprozkoumali z blízka, ale andělský recept nenašli. V noci ho oslovil anděl znovu. Ještě jsi nevyčerpal všechny možnosti. Druhý den muž a sluha strhali čalounění, rozbili pec a vytrhali prkna z podlahy. Recept nikde. Jednu možnost stále opomíjíš, řekl v noci anděl alchymistovi. Třetí den nechal muž rozebrat zdi. Zobracel cihlu po cihle a kámen po kameni, ale kde nic, tu nic. Za tmy se znovu objevil anděl: Škoda, na jednu možnost jsi zapomněl. Na sklonku noci alchymista umíral a zoufale vykřikl k nebi: Nevěřím, anděli, žes ten recept napsal. Prohledal jsem píď po pídi. Není nic, co bych zapomněl. Sluha k němu soucitně přistoupil. Zapomněl jste, pane o radu požádat mě. Kdybych jen tušil, co hledáte, dávno bych vám řekl, že máte celý čas něco napsáno na čele. Touha vlastnit je cesta k dosaz enı pote s enı c i k jeho udrz ova nı.tıḿto bla znivy mbe hem ale riskujeme, z e ztratıḿe spoustu c asu. Lide si rovne z pr ejı,aby byli uz itec nı aabypu sobili na prostr edı kolem, za ne jz se cı tı odpove dnı. To je jeden z aspektu, ktery na s odlis uje od zvı r at. Zneuz ı vane osoby, znec is ťova nı pr ı rodnı ho prostr edı, kamara d vnesna zı ch, ty ra nı zvı r at nic by na s neme lo nechat lhostejny mi. Respektova nı ostatnı ch nenı ani vyjadr ova nı m pote s enı ani pr ivlastn ova nı. Vycha zı z impulsu potr eby sdıĺet s ostatnıḿi to, co jsme zıśkali. A to je nas e opravdove bohatstvı. Marie Silovská

15 7/2014 INZERCE 15 JASNOVIDECTVÍ A LÉČITELSTVÍ REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Potisk triček, textilu a dalších předmětů: Mě to nepálí! Kašťáková Lucie Plzeň Vaše fotografie, nápis nebo grafika na podložce pod myš, puzzlích, polštářku, brindáku, zástěře, kuchyňské chňapce,... Náš e-shop - textil vhodný i pro potisk: textil.multimedia-activity.cz Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Mob.: TRUHLÁŘSTVÍ LINHART zakázková výroba Z lamina: Kuchyně Skříně Nábytek na míru Z masivního dřeva: Dveře Okna Zahradní nábytek Pergoly Schody Jiří Linhart, Čížkov 59, mob.: Ing. arch. Veronika Štěpánová Dolce 82, Přeštice, mobil: architektonické studie projekty pro územní řízení projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení projekty pro provádění stavby návrhy interiérů vizualizace BEZKONKURENČNÍ CENY! KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 7/2014 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč PRODÁM velkou hrobku v Nepomuku. Tel PRODÁM dvě prošívané péřové deky a dva polštáře, vše nové za 1300 Kč. Tel PRODÁM variabilní klimatizační jednotku topení klimatizace zvlhčovač vzduchu. Nová, dohoda. Tel PRODÁM 2 péřové polštáře, 1 péř. deku a 1 deku z ovčí vlny. Lze koupit jednotlivě. Cena dohodou. Tel PRODÁM dřevěné dvoudílné dveře v 210, š 140, provedení palubkové, velmi zachovalé. Cena dohodou. Tel PRODÁM železný pluh a brány za koně nebo na dekoraci na chalupu. Tel PRODÁM kamenné žulové kuny, 15 ks na plot. Tel PRODÁM olejové čerpadlo na štípačku na dřevo. Tel PRONAJMU bytu 1+1, celk. rekonstr. Balkon+sklep, možnost pronáj. zahrádky. Cena a termín dohodou. Tel , DARUJI za odvoz. Staré gramorádio typ A 104, výroba Bulharsko. Tel DARUJI sběrateli staré gramodesky, otáčky 78. Tel HLEDÁM dívku okolo 30 let na kamarádství, možno i více. Jsem muž na invalidním vozíku. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti , Kontakty: Seč 88, Blovice, fax: tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení - pneuservis a prodej pneu Provozovny: Plzeň - Litice, Řepná ul., tel.: Seč u Blovice (Seník), tel.: Odvoz při větším množství zajistíme vlastní technikou! Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Kapucín Zakysaná smetana 15%, 180 g...13,90 Eidam cihla 30%, cena za 1 kg...129,00 Vídeňské párky, extra cena za 1 kg...139,00 Kuř. stehenní řízky BK TF zmr., 500 g...49,00 Gambrinus Originál 10 1,5 l PET...29,90 KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Rama Nadýchaná 320 g...36,90 Lučina 62,5 g...13,90 Točený špekáčkový pikantní salám, cena za 1 kg...79,00 Poličan Dle Gusta, cena za 1 kg...145,00 Kuřecí prsní řízky zmr., 500 g...59,90 Gambrinus Originál 10 plech, 0,5 l...13,90 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. NABÍZÍME: MĚCHOLUPY 37, mob: ,

17 7/2014 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 17 Poděkování Noví občánci Vzpomínka Dne se ve hod. narodila Kateřina Bělová váha kg, míra 52 cm Životní jubilea 90 let Libuše Němejcová 85 let Ottová Miloslava 85 let Helena Štěpánková 81 let Věra Kubíková Vzpomínka Předobré srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát. Umlklo navždy, šlo tiše spát Dne 30. června uplynul rok, co nás navždy opustil pan František Šamal ze Dvorce. Stále vzpomínají manželka, bratr, dcery a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Utichlo srdce i pilné ruce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Vzpomínka BLAHOPŘEJEME Dne 1. července 2014 uplynul rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Mašková z Bezděkovce č. 5. S láskou v srdci stále vzpomíná rodina a příbuzní. Vzpomínka 24. června 2014 tomu bylo 15 let, co zemřel náš drahý tatínek pan Václav Horník a 22. července 2014 uplyne již 20 let, kdy zemřela naše drahá maminka paní Anna Horníková Vzpomíná syn s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 1. července 2014 uplynul rok od úmrtí pana Vojtěcha Klause z Milče. Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana a syn Vladimír s rodinami. Vzpomínka Léta plynou, ale stesk po blízkém člověku zůstává. Dne 24. července 2014 uplyne 20 roků, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Vlk, stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera Vladěnka s rodinou, syn Jaroslav s rodinou a rodina Brejchova. Za tichou vzpomínku všichni děkujeme. Velký dík také všem, kteří v tak hojném počtu dorazili 11. ledna 2014 na rozloučení s naší drahou Miluškou Brejchovou. Děkujeme též za květinové dary a projevenou soustrast. Vřelé díky od celé rodiny.

18 18 REDAKČNÍ POŠTA PRO VOLNÝ ČAS 7/2014 Nekrolog NA POHLEDY Z DEVÁTÉHO PATRA ŽEL UŽ NEDOJDE V sobotu sedmého června tohoto roku uzavřela svou životní pouť v nedovršených šestaosmdesáti letech paní profesorka Miloslava Pulánková. Za sve sezna menı s panı profesorkou vde c ıḿ vlastne pra ve Nepomucky m novina m, na jejichz stra nka ch znac ka mp publikovala sve duchaplne, moudre, c asto i velmi vtipne glosy a fejetony, vycha zejıćı z hluboky ch znalostı z ivota vc etne jeho tajemny ch za koutı tak pu sobive, z e se sotva nas el c tena r, ktery by je pominul. Vzpomen me napr ıḱlad jen na ute s enou r a dku jejıćh zamys lenı, publikovany ch pod titulkem Pohledy z osme ho patra. Me pr a nı osobne poznat toho, kdo se pod znac kou mp skry va, dos lo sve ho naplne nı v jednom z pokoju nepomucke ho Domu s pec ovatelskou sluz bou v ulici Za Kostelem, kde jsem stra vil prve, te z ko zapomenutelne odpoledne s autorkou zmıńe ny ch pozoruhodny ch textu panı profesorkou Miloslavou Pula nkovou. Pozoruhodny c love k! Z ena suz ovana nemocı apr ece plna energie, za jmu o de nı ve sve te blıźke m i vzda lene m, studnice ve domostı a znalostı, milovnice hudby i jejı interpretka a uc itelka apr ece uz pr i prve m setka nı c love k blıźky, otevr eny, s obe ma nohama na zemi, vz dy pr ipraveny v pr ıṕade potr eby pr ejı t od slov kc inu m. Z u trz ku nas ich diskusı vyplynulo, z e mj. v Ny rsku uc ila hr e na klavıŕ na tamnı lidus ce. Jejıḿ z a kem byl uz od svy ch pe ti let pozde js ı dirigent, skladatel a klavıŕista Jan Kuc era, ktery pr ede dve ma roky u spe s ne pr edstavil ve Washingtonu dıĺa soudoby ch c esky ch autoru,vc etne skladeb vlastnı ch. Uc ila take jazyky a poma hala sve mu muz i pr i shromaz ďova nı poznatku i pr edme tu NEPOMUCKÉ NOVINY Vydává: Město Nepomuk, IČO: , povolení MK ČR E 12327, XXIII. ročník, měsíčník, náklad ks, zdarma, do všech schránek ve městě Redakce, příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Šéfredaktorka: Eva Járová Honsová Sazba, foto: Jiří Beroušek MULTIMEDIA ACTIVITY, mob.: , Na Vinici III. 544, Nepomuk, Tisk: SOS Print, Švihovská 10, Plzeň, tel.: , Termíny: noviny vychází vždy 1. týden v měsíci, uzávěrky jsou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší následující pracovní den. Napište nám: máte-li nějaký příspěvek i s fotografií, námět, návrh, připomínku, kritiku, napište nám na adresu redakce nebo na Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, které chcete otisknout v novinách a očekáváte na ně odpověď redakce, měl by být váš příspěvek podepsán. Pokud si nepřejete v novinách zveřejnit své jméno, je možné příspěvek podepsat pseudonymem či zkratkou, ale redakce by měla mít možnost vás kontaktovat. Na anonymní příspěvky bez adresy či jiného kontaktu na jejich pisatele reagovat nemůžeme. Názory dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Vážený čtenáři, chceš se stát dopisovatelem Nep. novin? Kontaktuj redakci tel.: , o minulosti Ny rska a jeho okolı. Jako hluboce ve r ıćı, hudebne vysoce vzde lany c love k, se stala jednou ze zakladatelek z enske ho pe vecke ho chra move ho sboru kostela sv. Jana Nepomucke ho. A navıć i organiza torkou koncertu va z ne hudby v Nepomuku. Desı tky jejıćh by valy ch z a ku vyhove ly jejıḿu pozva nı a tak nejen obyvatele jiz vzpomenute ho nepomucke ho pec ovatelske ho domu, ale vs ichni, kdoz projevili za jem, me li moz nost naslouchat tam zcela zdarma koncertu mva z ne hudby, jez panı profesorka doprova zela svy m zasve ceny m komenta r em. V jednom ze svy ch nesc etny ch textu se zamy s lı nad obzory c love ka. Nad te mi zrakem vnı many mi,aleite mi vnitr nı mi. Zdu razn uje, z e ty se nerozs ir ujı automaticky a jsou neodvisle od obzoru zrakovy ch, pr itom ale jsou pr ı mo u me rne hodnote c love ka. Jejich za kladem jsou zde de ne vlohy, povaha, vliv rodinne ho prostr edı, zpu sob vy chovy a v nemale mıŕ e c as, ktery ve nujı dospe lı dı te ti. Sve zamys lenı konc ı slovy: Nas e obzory sna mi procha zejı cely m z ivotem a snad je i v sta r ı zhodnotıḿe. Byly prospe s ne na m i nas emu okolı? Ty Vas e, panı profesorko, ty byly prospe s ne, ba nebojıḿ se to tak napsat dokonce veleprospe s ne kaz de mu, kdo me l to s te stı se sva mi poznat. S koda jen, pr es koda, z evas e moudre, hluboce lidske Pohledy zosme ho patra se svy ch na sledovnı ku, stejne jako my, uz nedoc kajı SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné (rb)

19 7/2014 SPOLKY 19 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Vy let do Bliz anov Jen co pr is lo hezke poc ası, domluvilo se Mater ske centrum Berus ka tradic ne s panı Denisou Valentovou na na vs te ve konıḱu v Bliz anovech. Akce se konala 20. a 22. kve tna azu c astnil se slus ny poc et maminek i tatıńku sde tmi. De ti se projely na male m i ve ts ıḿ koni, prohle dly si sta je a me ly moz nost si konıḱa i samy oc istit a nakrmit. Pak jsme se vs ichni jako obvykle obc erstvili a chvilku pobyli. De kujeme tıḿto panı Denise Valentove, z e na m na vs te vu umoz nila a pe kne se na m ve novala. Vy let mohu doporuc it vs em, kdo majı ra di kone anebo je chte jı poznat. Kontakt: pı Denisa Valentova,Rekreac nı area l Machov, Bliz anovy 85, Pla nice, tel: Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška De tsky den v Za bavnıḿ parku u Pyramidy Letos na m v Mater ske m centru Berus ka vys el de tsky den na c tvrtek 5. c ervna a konal se jako obvykle v Za bavnıḿ parku u Pyramidy. Poc ası vys lo ba jec ne,nas te stı pro na sse nevyplnila des tiva pr edpove ď. C lenky mater ske ho centra v Nepomuku me ly slevu na vstupne m. Zu c astnilo se asi 25 rodin a myslı m, z e vs echny de ti, ty mens ı ityve ts ı, si odpoledne na ramne uz ily. Mohly si vyzkous et ru zne kolotoc e, prole zac ky, skluzavky, pingpongovy stu l, trampolı ny atd. K dispozici me li na vs te vnı ciiobc erstvenı vs eho druhu. De kujeme tıḿto manz elu m Flachsovy m zavstr ıćnost a te s ı me se ope t za rok na vide nou. Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Foto 3 Ivana Švecová Foto 3 Ivana Švecová

20 20 FÉNIX 7/2014 FÉNIX provozuje MONTEVERDE o.s. díky podpoře města NEPOMUK Z důvodu přípravy otevření zámku Zelená Hora je změna otevírací doby o prázdninách: Středa 1x za 14 dní: (9. 7., , 6. 8., ) hodin Ponde lı Pa tek Pouze telefonicky a e- mailem Dovolená FÉNIX: Rezervace kurzu pro 2014/15 za 100 Kc za loha: CELÉ prázdniny Nám. A. Němejce 88, Nepomuk Fénix , Od 1. za r ı otevıŕacı doba: ponde lı c tvrtek Od 22. za r ı : zaha jenı kurzu Zelená Hora svítí! Opu lnoci v sobotu 21. c ervna 2014 byl dıḱy firme Elektroos.cz slavnostne rozsvıćen za mek Zelena Hora. FE NIX posıĺa velke dıḱy do Pr es tic Michalu Ja nske mu a Toma s i Havlıć kovi (viz foto). De kujeme take me stu Nepomuk, z e umoz nilo u z asne nac asova nı v kombinaci s ohn ostrojem a pr edevs ıḿ de kujeme za jeho pr ıśpe vek na energii pro rozsvıćenı.za mek bude za r it nad krajinou te me r 2 me sıće (az do 17. srpna, kdy skonc ı otevr enı za mku pro ver ejnost). O pu lnoci za mek rozsvı til starosta obce Kla s ter Josef Rota s mıśtostarostou Josefem Baumrukem. Firma Elektroos.cz perfektne pr ipravila technickou stra nku rozsvı cenı, zapu jc ila te me r dve desı tky sve tel, stovky kabelu ave novala cele akci ne kolik dnı pra ce. Ve r ı me, z e obyvatele regionu ocenı sve telne kouzlo, ktere Elektroos.cz vytvor il kolem jinak smutne pohasle existence za mku. Za mek bude svı tit vz dy od setme nı do pu lnoci. Uz ijte si jeho mimor a dnou kra su. Michal Jánský a Tomáš Havlíček instalují světla na nádvoří zámku. Foto Mirka Brožová Zelená Hora v záři reflektorů a ohňostroje po půlnoci. Foto Pavel Jiran Fotosoutěž Zelená Hora magická Nejen nasvıćenı budovy a ohn ostroj na za mecke obloze byl magicky m okamz ikem v historii Zelene Hory. FE NIX ve spolupra ci s FOTOKLUBEM Nepomuk vyhla sil Fotosoute z Zelena Hora magicka. Uza ve rka je 17. c ervence a do soute z e pr ijıḿa me fotografie s na me tem magicky ch okamz iku,mıśt, variacı za mku a area lu i krajiny se Zelenou Horou. Ra di va m zas leme pr ihla s ku. Napis te na m: Fotografie budou vystaveny v srpnu 2014 v za mecke m interie ru. Nejleps ı c eka odme na! Výtvarná soutěž Zelená Hora očima dětí Pro za kladnı s koly se s kolnıḿ rokem skonc ila moz nost zu c astnit se vy tvarne soute z e pro de ti. Te ma Zelena Hora oc ima de tı vs ak zu sta va otevr ene pro jednotlivce. Uza ve rka soute z e je 17. c ervence. Pr ijıḿa me obra zky i prostorove vy tvory, spolec na rodinna dıĺa, kola z e, makety i kresby, kde te ma Zelene Hory nemusı by t pouze realisticke, ale na me tem mohou by t

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí

str. 3 str. 5 str. 6 Bezbariérové chodníky v Nádražní ulici Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku Černí baroni se vracejí MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2014, ročník XXIII., ZDARMA Černí baroni se vracejí Pálení porostů je zakázáno Kabelová televize v Nepomuku str. 3 str. 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE 12. vydání září 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, Autor: Radek Špráchal se svým příspěvkem do Zpravodaje Stračova a Klenice Vás chci seznámit,

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více