Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět Člověk a příroda poskytuje svým zaměřením ům pohled na přírodu jako celek s jejími živými i neživými složkami. Směřuje k tomu, aby žáci poznali základní přírodniny ve svém okolí, porozuměli základním přírodním zákonům a vztahům mezi organismy a jejich životním prostředím, uvědomovali si souvislosti a důsledky, které má jejich chování pro přírodní ekosystémy. Seznamuje y nejen se základy ochrany přírody a různými typy ekosystémů, ale i se stavbou a funkcí lidského těla, základy poskytování první pomoci a ochrany zdraví, geologickou stavbou Země, přehledem historického vývoje Země a života na ní. Stejně, jako ostatní předměty oblasti Člověk a příroda, vede i předmět Člověk a příroda y k poznávání přírody jako systému, k uvědomění si nutnosti udržování přírodní rovnováhy a umožňuje ům aplikovat získané poznatky a dovednosti v praktickém životě. Rozšiřuje znalosti ů o místním regionu - Praha, území České republiky, Evropy i dalších světadílů v oblastech přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí. Vede y k srovnávání, umožňuje jim orientovat se v současném světě a jeho problémech, předvídat civilizační rizika, odhadovat možný budoucí vývoj lidstva a buduje vědomí spoluzodpovědnosti každého jedince za tento vývoj Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah učiva respektuje postupný vývoj mentálních schopností a, podněcuje ho k aktivním činnostem a k samostatnému hledání odpovědí na otázky Jak? Proč? Co se stane, jestliže?. je rozděleno na dvě základní části přírodovědnou s 8 tematickými celky (Obecná biologie a genetika; Biologie hub; Biologie rostlin; Biologie živočichů; Biologie člověka; Neživá příroda; Základy ekologie a Praktické poznávání přírody) a zeměpisnou - rozdělenou do 7 oblastí (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie; Přírodní obraz Země; Regiony světa; Společenské a hospodářské prostředí; Životní prostředí; Česká republika; Terénní geografická výuka, praxe a aplikace). Předmět se vyučuje ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy a má v ročníku časovou dotaci 3 hodiny, v 9. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka je koncipována v tématických blocích a učivo obou částí se ve velké míře prolíná. Výuka probíhá v odborné pracovně nebo kmenových třídách, část výuky je realizována přímo v terénu (Pražská ZOO a Pražská botanická zahrada, Petřínské parky, Prokopské a Dalejské údolí, Lesopark Chuchle, zeměpisné poznávací vycházky ap.) nebo na školní zahradě, pro výuku se využívá i počítačová pracovna. Výuka navazuje na učivo 1.stupně - Prvouka, Člověk a jeho svět a mezipředmětově je spojena především s předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda - Fyzika, Chemie, Člověk a zdraví - Občanská a rodinná výchova, ale i s Matematikou, Dějepisem a Českým jazykem. Předmětem prolíná průřezové téma Environmentální výchova Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis Kompetence k učení formou pozorování,pokusů a práce s různými zdroji předkládáme ům různé metody poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů používáme při hodnocení prvky pozitivní motivace klademe důraz na práci s rozmanitými informačními zdroji, práci s textem, vyhledávání a třídění informací

2 poskytujeme ům individuální přístup a zohledňujeme rozdíly v úrovni znalostí jednotlivých ů pracujeme s chybou (učíme y chybu najít, opravit ji a své počínání zdůvodnit) seznamujeme y se správnou zeměpisnou terminologií vedeme y k samostatnosti a tvořivosti Kompetence k řešení problémů formou skupinové a samostatné práce, zadávání praktických problémových úloh vedeme y k porovnávání získaných odborných poznatků a vlastních praktických zkušeností při řešení problémů z běžného života vedeme y k samostatnému pozorování přírodních jevů a vztahů, porovnávání získaných výsledků a vyvozování závěrů podněcujeme y k tvořivému myšlení a logickém uvažování při řešení problémů vytváříme praktické problémové úlohy a situace, na kterých učíme y prakticky problémy řešit podporujeme v žácích samostatnost, tvořivost vedeme y k zobecňování poznatků v různých oblastech života učíme y kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, která jsou schopni obhájit zadáváme úlohy tak, aby žáci měli možnost volit a plánovat různé postupy práce Kompetence komunikativní formou práce s informačními zdroji, při skupinové práci a formou individuálních i skupinových prezentací umožňujeme ům využívat informační a komunikační prostředky pro získávání nových poznatků podporujeme přátelskou komunikaci mezi y a vyučujícím, i mezi y navzájem vedeme y k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci učíme y stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování umožňujeme ům využívat informační a komunikační prostředky a technologie k získávání nových poznatků, kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem učíme y prezentovat různými způsoby své názory a myšlenky učíme y týmově pracovat - naslouchat, diskutovat, respektovat vedeme y ke slušné a kultivované komunikaci mezi spoluy, k učitelům i k ostatním dospělým, a to i mimo budovu školy učíme y vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat ho a argumentovat v jeho prospěch podle individuálních schopností vytváříme příležitosti k tomu, aby se žáci učili řečovým dovednostem Kompetence sociální a personální formou skupinové práce a práce na tvorbě společných projektů umožňujeme ům pochopit potřebu efektivní spolupráce ve skupině rozvíjíme u ů schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i spoluů vedeme y k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů minimalizujeme používání frontální metody výuky podporujeme vzájemnou pomoc ů, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují učíme y podílet se na činnostech školy žáci si sami vytvářejí pravidla chování, která dodržují užíváme nové formy výuky, prostřednictvím nichž učíme y spolupráci a respektování druhého

3 Kompetence občanské formou komplexní ekosystémové výuky umožňujeme ům chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy ekosystémů vedeme y k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí učíme y správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích učíme y preventivně předcházet nemocem a úrazům vedeme y k odpovědnosti za své vzdělání vedeme y k pochopení a respektování zákonů na ochranu přírody a k odpovědnosti za zachování životního prostředí vedeme y k respektování přesvědčení druhých lidí a různých projevů kulturních odlišností podněcujeme v žácích zájem o kulturní dědictví a vysvětlujeme jeho význam, zapojujeme y do kulturního dění ve škole Kompetence pracovní formou participace ů na tvorbě pracovních pravidel, zadáváním samostatných úkolů a využíváním různých pracovních technik vyžadujeme dodržování stanovených pravidel - pravidla bezpečné práce v odborné pracovně a při pobytu v přírodě, pravidla chování ve škole vedeme y k pozitivnímu vztahu k práci učíme y používat při práci vhodné materiály (přírodniny), nástroje (lupa, mikroskop) a technologie vedeme y k dodržování a plnění jejich povinností a závazků seznamujeme y s různými profesemi s blízkým vztahem k přírodopisu i zeměpisu, a tak pomáháme ům při volbě jejich budoucího povolání dodržujeme důsledně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, učíme y poskytnout účinnou první pomoc vedeme y k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků vedeme y k udržování pořádku na svém pracovním místě ve třídě podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu vzdělávacího oboru Přírodopis OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka

4 BIOLOGIE HUB rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA

5 6.1 - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi rozlišuje a uvede příklady systémů organismů populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody vzdělávacího oboru Zeměpis GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ

6 2.1 - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost REGIONY SVĚTA rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí

7 ČESKÁ REPUBLIKA vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

8 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a příroda pozoruje vybrané přírodniny pouhým okem nebo pomocí lupy a mikroskopu na základě pozorování zhotoví jednoduchý náčrtek s popisem podle zadání zhotoví dočasný mikroskopický preparát efektivně využívá zjednodušené určovací klíče, atlasy a encyklopedie k určování a třídění organismů aplikuje v praxi základní zásady pro pozorování v přírodě, bezpečně používá mikroskop a lupu rozpozná naše vybrané jedlé a jedovaté houby, popíše jejich vnější stavbu rozliší podle charakteristických znaků žampion ovčí a muchomůrku zelenou vyjmenuje základní pravidla sběru hub a první pomoci při otravě houbami vysvětlí na příkladech rozdíly mezi hniložijnou, parazitickou, symbiotickou výživou hub; pomocí schémat vysvětlí význam hub v ekosystému lesa popíše na schématu vnitřní stavbu korovitého lišejníku, porovná funkci řasy a houby ve stélce lišejníku na příkladech lišejníků různých stanovišť vysvětlí jejich význam v přírodě popíše vnější stavbu mechové rostlinky; vysvětlí význam mechů pro lesní ekosystém a člověka; pomocí klíče určí různé mechy popíše vnější stavbu kapradiny, plavuně, přesličky, vysvětlí jejich význam pro lesní ekosystém a člověka (i z historického hlediska) pomocí klíče odliší jednotlivé zástupce těchto skupin pomocí klíče rozliší běžné jehličnaté stromy - borovice, jedle, smrk, tis, modřín, jalovec a odvodí jejich význam pro člověka vysvětlí pojem nahosemenná rostlina, popíše životní cyklus jehličnanu pomocí klíče rozliší naše běžné lesní byliny, keře a stromy, k obrázkům přiřadí jejich název; uvede jejich význam pro člověka, upozorní na jedovaté a chráněné zástupce na základě získaných znalostí roztřídí zadané rostliny do lesních pater a své rozhodnutí zdůvodní, vysvětlí význam patrovitosti lesního ekosystému k typům lesů v ČR uvede místo jejich výskytu vysvětlí význam lesa pro člověka, základní způsoby jeho využití a ochrany uvede příklady lesních živočichů podle systematických jednotek, stručně popíše jejich vnější stavbu těla, způsob života a význam pomocí atlasů, klíčů určí a správně taxonomicky zařadí lesní živočichy ČLOVĚK A PŘÍRODA - 6. ROČNÍK Přírodovědná část Poznáváme přírodu - pravidla bezpečné práce - příroda našeho okolí - pozorování - třídění organismů Lesní ekosystém Biologie hub - vnější stavba, výživa a význam hub - houby našich lesů - sběr hub, zásady první pomoci - lišejníky; jejich stavba, funkce a význam Biologie rostlin - mechy,kapradiny, plavuně, přesličky vnější stavba, funkce a význam - lesní rostliny nahosemenné (jehličnany) vnější stavba, funkce, životní cyklus a význam - lesní rostliny krytosemenné (byliny, keře, listnaté stromy) určování, vnější stavba, funkce, význam - lesní patra - rozmanitost a význam lesů Biologie živočichů lesa - měkkýši, členovci, obratlovci určování, třídění, vnější stavba, způsob života a význam EV 1 Les tvorba portfolia, tvorba plakátů a myšlenkových map

9 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 6. ROČNÍK Přírodovědná část stručně popíše vlastnosti vody jako prostředí života Voda a její okolí uvede příklady organismů žijících v rybníce a jeho okolí, zejména s ohledem - vlastnosti vodního prostředí na jejich význam pro člověka - rybník, rostliny rybníka a jeho okolí, pomocí atlasů a klíčů zařadí vybrané organismy rybníka do hlavních živočichové rybníka a jeho okolí systematických skupin - rybník jako celek uvede příklady vztahů mezi vodními organismy na obrázku ekosystému rybníka a potravních vztahů v rybníku uvede hlavní příčiny znečištění vod a navrhne jejich řešení na obrázcích a podle stručné charakteristiky rozliší různé typy bylinných Louky, pastviny a pole společenstev - pastvina, louka, horská louka, pole; uvede příklady jejich - rostliny travních společenstev typických organismů a popíše, jejich vzájemné vztahy - živočichové travních společenstev pomocí jednoduchého klíče je zařadí do systematických skupin - travní společenstva jako celek rozliší a pojmenuje základní obilniny; vyhledá další polní plodiny a plevele - rostliny polí vysvětlí pojmy: škůdce, plevel a uvede jejich příklady Příroda našeho okolí. Třídění organismů Příroda našeho okolí. Třídění organismů na vycházce do okolí školy aktivně určí pomocí atlasů a klíčů vybrané rostliny, živočichy sestaví systematický přehled probraných organismů EV 1 Vodní zdroje (rybník) tvorba portfolia, tvorba plakátů a myšlenkových map EV 1 Pole tvorba portfolia, tvorba plakátů a myšlenkových map

10 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 6. ROČNÍK Zeměpisná část zhodnotí postavení Země ve vesmíru Planeta Země - Země součást vesmíru porovná vybrané vlastnosti Země, Slunce, ostatních planet a jejich družic na příkladech uvede důkazy o tvaru Země Tvar a rozměry Země zhodnotí důsledek rotace Země kolem osy a jejího oběhu kolem Slunce na Země v pohybu život lidí a organismů vysvětlí pojmy: slunovrat, rovnodennost, časové pásmo, datová hranice vysvětlí rozdíl mezi mapou, plánem, atlasem a glóbem Mapa obraz Země používá s porozuměním měřítko mapy k řešení praktických úloh - mapy orientuje se pomocí mapové legendy na obecně zeměpisné a topografické - práce s mapou mapě - globus vyhledá na mapě, globu místa podle zadaných souřadnic a opačně určí - určování zeměpisné polohy souřadnice daného místa zorientuje mapu podle významných terénních útvarů, slunce a podle buzoly vysvětlí pojmy: rovník, rovnoběžky, poledníky vymezí na příkladech pojmy krajinná, přírodní, společenská a kulturní sféra Přírodní složky a oblasti Země stručně charakterizuje jednotlivé složky přírodní sféry - litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra pomocí schématu popíše vnitřní stavbu Země Litosféra rozezná, pojmenuje a třídí tvary zemského povrchu a vyhledává jejich - vnitřní stavba Země příklady v mapě - tvary zemského povrchu 2.4, vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení, sopečné činnosti; jejich vliv na - vnitřní a vnější geologické síly člověka a možnosti ochrany před jejich negativnímy vlivy porovná působení vnitřních a vnějších geologických sil - jejich tvořivý a erozní vliv a uvede příklady porovná rozložení objemu vody na Zemi Hydrosféra podle schématu popíše oběh vody na Zemi - voda a její rozložení na Zemi vysvětlí pojmy: jezero, rybník, bažina, říční síť, povodí, úmoří, rozvodí, ústí, - koloběh vody průtok, sněžná čára, podpovrchová voda a uvede jejich příklady - typy a druhy vod popíše složení atmosféry a vysvětlí její význam Atmosféra vysvětlí na příkladech rozdíly mezi podnebím a počasím, lokalizuje a stručně - složení, význam charakterizuje podnebné pásy - Podnebí, počasí, podnebné pásy stručně vysvětlí vznik půdy Pedosféra rozlišuje základní půdní typy a druhy, lokalizuje jejich výskyt na mapách ve - vznik půd školním atlasu - typy a druhy půd porovnává přírodní krajiny podle vybraných znaků Přírodní krajiny na základě charakteristiky/obrázku rozliší přírodní krajiny a jejich funkce OSV 6 Poznávání lidí MKV 3 Etnický původ

11 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 6. ROČNÍK Zeměpisná část lokalizuje prostorově hlavní biomy (světové ekosystémy) Biomy posoudí rozložení, strukturu, růst a pohyb lidské populace zhodnotí na vybraných příkladech skupiny lidí z hlediska biologických, kulturních a ekonomických znaků posoudí souvislost přírodních podmínek s funkcí lidských sídel stručně charakterizuje lidská sídla - vesnice, město, velkoměsto, aglomerace a uvede jejich příklady porovná předpoklady a faktory rozmístění hospodářských aktivit rozlišuje a stručně charakterizuje jednotlivé druhy průmyslu, uvádí jejich vybrané obory a výrobky porovnává státy světa podle vyspělosti používá s porozuměním pojmy rozvojová, rozvinutá, velmi vyspělá země organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z grafů, diagramů, tabulek v učebnici a používá k jejich získávání další informační zdroje Lidská populace Lidská sídla Hospodářství průmysl, zemědělství, doprava, surovinové a energetické zdroje Rozdělení zemí podle vyspělosti Práce s informačními zdroji

12 1.2 - na základě pozorování trvalých i dočasných preparátů popíše obrázek rostlinné a živočišné buňky; najde a zdůvodní rozdíly v jejich stavbě a k jednotlivým organelám přiřadí jejich funkci uvede příklady využití jednobuněčných řas, hub a živočichů člověkem popíše na obrázku buňku bakterií uvede na příkladech z běžného života význam virů, bakterií v přírodě i pro člověka na základě pozorování rostlinky mechu, odvodí postupné uspořádání rostlinného těla uvede typické znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin vyjmenuje základní funkce kořene; určí specifickou fci kořene dané rostliny na obrázku popíše základní vnitřní stavbu kořene rozliší základní typy stonků, uvede příklady jejich zástupců; odvodí fci stonku na schématu popíše vnitřní stavbu stonku bylin a dřevin, uvede, čím se liší na schématu stručně popíše vnější a vnitřní stavbu listu a odvodí jeho základní funkce popíše na obrázku stavbu květu a objasní funkci jeho částí rozliší květ a květenství rozliší základní typy plodů a přiřadí jim konkrétního zástupce rozlišuje a určuje rostliny podle vybraných znaků na příkladu hospodaření s vodou vysvětlí celistvost rostlinného těla stručně popíše fotosyntézu a dýchání - použije pojmy chloroplast, světelná energie, oxid uhličitý, voda, cukr, kyslík; oba děje vzájemně porovná na příkladech rozliší pohlaví a nepohlavní rozmnožování rostlin; odvodí jejich výhody a nevýhody pro využití člověkem popíše celkový životní cyklus vybrané rostliny; vysvětlí pojmy jednoletá, dvouletá a vytrvalá rostlina na příkladech vysvětlí stručně, jak rostliny rostou a pohybují se na příkladech rozliší umělý a přirozený ekosystém pojmenuje a roztřídí do základních skupin, podle účelu pěstování vybrané polní plodiny, u každé uvede příklad jejího využití podle obrázku, popisu rozliší různé typy ekosystémů utvářených člověkem; vysvětlí jejich význam, uvede příklady jejich typických organismů s ohledem na jejich vztah k člověku a pomocí klíče je systematicky zařadí formou plakátu / prezentace zpracuje ve skupině vybraný cizokrajný ekosystém ČLOVĚK A PŘÍRODA - 7. ROČNÍK Přírodopisná část Buňka - stavba a funkce buňky - viry a bakterie stavba, fce a význam - jednobuněčné organismy prvoci, řasy, kvasinky stavba, fce a význam Vnější a vnitřní stavba rostlin - buňka, mnohobuněčné organismy - vyšší rostliny - semenné rostliny základní orgány těl rostlin a jejich funkce ( kořen, stonek, list, květy, plody ) - rozmnožování rostlin - celistvost rostlinného těla - fotosyntéza a dýchání - život rostliny Ekosystémy - přirozené a umělé - polní ekosystémy, ekosystémy lidských sídel a jejich okolí - cizokrajné ekosystémy EV 1 pole tvorba portfolia, tvorba plakátů a myšlenkových map EV 1 lidské sídlo - město tvorba portfolia, tvorba plakátů a myšlenkových map EV 1 Moře a tropický deštný les skupinová práce, tvorba prezentace cizokrajných ekosystémů

13 1.3 - porovná a objasní na příkladech funkci základních orgánů, orgánových soustav rostlin a živočichů vymezí hlavní skupiny bezobratlých, uvede příklady typických zástupců porovná navzájem vnější a vnitřní stavbu zástupců hlavních skupin bezobratlých; stručně popíše funkce jejich jednotlivých tělních soustav doplní obrázek vztahů živočicha k prostředí; zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka vyhledá příklady ohrožení živočichů, navrhne jejich možné řešení sestaví zásady bezpečného chování člověka ke zvířatům vyhledá v atlasech chráněné živočichy podle přehledu v učebnici ukáže na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány, vymezí pojem Arktida sestaví pořadí světadílů a oceánů podle různých kritérií porovná a zhodnotí povrch a členitost jednotlivých světadílů zhodnotí, jak přírodní podmínky v polárních oblastech ovlivňují jejich využívání člověkem ukáže na mapě Afriky vybraná pohoří, řeky, jezera, ostrovy vyhledá na politické mapě Afriky vybrané státy, hlavní a velká města zařadí pomocí mapy vybrané státy do regionů Afriky; stručně popíše podnebí těchto regionů lokalizuje výskyt nejvýznamnějších zdrojů nerostných surovin v Africe lokalizuje na mapě Afriky rozložení lidských plemen, rozmístění obyvatelstva a nejdůležitější náboženství Afriky ukáže na mapě státy severní Afriky, stručně popíše jejich přírodní, etnické, náboženské a hospodářské poměry a vyhledá na mapě nejvýznamnější města a střediska cestovního ruchu této oblasti 3.3, vysvětlí na příkladech pojmy slum, pásmo sahelu popíše změny, jimiž prochází vrchol Kilimandžára a jejich příčinu, uvede příklad národního parku v této oblasti a jeho význam 3.3, ukáže na mapě Jihoafrickou republiku, stručně popíše její přírodní, etnické a hospodářské poměry a vysvětlí na příkladech pojem apartheid sestaví přehled významných či zajímavých lokalit Afriky, stručně je charakterizuje a vyznačí do mapy ČLOVĚK A PŘÍRODA - 7. ROČNÍK Přírodopisná část Mnohobuněčné organismy - srovnání základních orgánů rostlin a živočichů - stavba a činnost těl bezobratlých živočichů (žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci) - živočichové a prostředí - ochrana živočichů Zeměpisná část Světový oceán Zeměpis světadílů EV 3 Ochrana přírody tvorba prezentace k ochraně živočichů Polární oblasti VDO 4 VMG 1 VMG 2 MKV 3 MV 1 Afrika - lokalizace význačných prvků - státy a hlavní města - lidé - přírodní, hospodářské a ekonomické podmínky - kultura - zajímavosti

14 3.3 - ukáže na mapě Austrálie vybraná pohoří, řeky, jezera, ostrovy popíše podnebí Austrálie a srovná jeho roční chod se severní polokoulí uvede typické zástupce živočichů a rostlin žijících v Austrálii vyhledá na mapě Austrálie hlavní město a další významná města stručně zhodnotí hospodářství Austrálie sestaví přehled významných či zajímavých lokalit Austrálie, stručně je charakterizuje a vyznačí do mapy lokalizuje na mapách oblast Oceánie, Nový Zéland ukáže na mapě Ameriky vybraná pohoří, řeky, jezera, ostrovy vymezí na mapě Ameriky úmoří jednotlivých oceánů, ke každému uvede významné toky stručně popíše podnebí Ameriky, vysvětlí vliv povrchu na její podnebí vymezí na mapě Severní, Střední a Jižní Ameriku lokalizuje na mapě Ameriky rozmístění jazykových skupin a zdůvodní příčiny lokalizuje výskyt nejvýznamnějších zdrojů přírodních surovin v Americe vyhledá na politické mapě Ameriky hlavní a velká města USA a Kanady lokalizuje na mapě hlavní sídelní a hospodářské oblasti USA a Kanady zhodnotí celosvětový význam USA lokalizuje pomocí mapy vybrané státy a města Latinské Ameriky sestaví přehled významných či zajímavých lokalit Ameriky, stručně je charakterizuje a vyznačí do mapy ukáže na mapě Asie vybraná pohoří, řeky, jezera, ostrovy vymezí základní podnebné oblasti Asie; zdůvodní jejich vliv na osídlení a zemědělství vymezí jednotlivé oblasti Asie v každé oblasti lokalizuje, stručně charakterizuje významné státy ukáže na mapě vybraná hlavní a významná města Asie porovnává státy Asie podle počtu obyvatel a velikosti zhodnotí hospodářský potenciál a politický význam vybraných států Asie sestaví přehled významných či zajímavých lokalit Asie stručně je charakterizuje a vyznačí do mapy ČLOVĚK A PŘÍRODA - 7. ROČNÍK Zeměpisná část Austrálie a Oceánie - lokalizace význačných prvků - státy a hlavní města - lidé - přírodní, hospodářské a ekonomické podmínky - kultura - zajímavosti Amerika - lokalizace význačných prvků - lidé - přírodní, hospodářské a ekonomické podmínky - státy a hlavní města Amerika - sídelní a hospodářské oblasti - kultura - zajímavosti Asie - státy a hlavní města - lidé - přírodní, hospodářské a ekonomické podmínky - kultura - zajímavosti

15 4.2 - vysvětlí na příkladech rozdíly mezi obratlovci a bezobratlými rozlišuje a vzájemně porovnává skupiny obratlovců podle povrchu, tvaru a pohybu těla porovná na příkladech tělní soustavy obratlovců z hlediska jejich vztahu k prostředí a způsobu života, vysvětlí základní fce vybraných orgánů třídí vybrané zástupce obratlovců do skupin porovná rozmnožovací chování a péči o potomstvo u obratlovců u skupiny ptáků a savců určí příklady vrozeného a získaného chování popíše formou referátu způsob chování a života vybraného obratlovce na základě vlastního pozorování doma nebo návštěvy ZOO zhodnotí význam obratlovců pro člověka, uvede příklady hospodářsky významných, chráněných a ohrožených druhů živočichů na příkladech objasní vztahy člověka k ostatním živočichům správně pojmenuje a ukáže jednotlivé části lidského těla vysvětlí na základě pozorování a jednoduchých pokusů základní funkce kůže; na schématu popíše její základní stavbu uvede příklady možných poškození kůže a jejich předlékařskou první pomoc porovná obrázky kostry lidoopa a člověka; odvodí charakteristické znaky lidské kostry popíše na schématu stručně vnější a vnitřní stavbu dlouhé kosti na vlastním těle, obrázku lokalizuje pohyblivá a nepohyblivá spojení kostí rozliší podle funkce a stavby kosterní, hladké a srdeční svalstvo vyhledá, pojmenuje a lokalizuje vybrané kosterní svaly, svalové skupiny charakterizuje funkci TS při využívání potravy - příjem, zpracování, vstřebávání, vylučování; popíše schéma TS a lokalizuje vybrané orgány vyhledá vybraná onemocnění TS, zjistí jejich příznaky a příčiny, odvodí zásady jejich prevence charakterizuje funkci DS jako celku, pojmenuje správně její části a popíše průchod vzduchu DS zdůvodní nebezpečnost kouření, uvede další onemocnění DS a zásady jejich prevence zhodnotí význam vylučování pro organismus jako celek, popíše a lokalizuje základní části VS a jejich funkce při vylučování navrhne preventivní opatření vybraných onemocnění VS ČLOVĚK A PŘÍRODA - 8. ROČNÍK Přírodopisná část Stavba a činnost těl obratlovců - obratlovci bezobratlí - skupiny obratlovců - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci - povrch těla, tvar a pohyb těla - základní soustavy - TS, DS, OS, VS, NS, RS a činnosti těla - celistvost organismu - rozmnožování, péče o potomstvo - chování obratlovců - ochrana obratlovců - určování a třídění, význam obratlovců Člověk - vztahy člověka k ostatním živočichům - lidské tělo - vnější stavba - povrch lidského těla - kůže - tvar a pohyb těla - kostra, svalstvo - základní životní funkce lidského těla: využívání potravy, složení potravy - trávicí soustava (TS) - základní životní funkce lidského těla: trávicí soustava (TS) dýchání - dýchací soustava (DS) vylučování vylučovací soustava (VS) EV 4 Nerovnoměrnost života na Zemi porovná, jak rozdílné podmínky prostředí ovlivňují vnější stavbu těl a chování obratlovců EV 4 Prostředí a zdraví sestaví plakát/prezentaci vlivů prostředí na lidské zdraví a uvede možnosti a způsoby ochrany zdraví

16 5.1 - popíše části OS (srdce, cévy, slezina) a jejich funkce; stručně charakterizuje základní fce krve, přiřadí je jednotlivým složkám krve; popíše na obrázku pohyb krve v lidském těle vysvětlí pojmy očkování, krevní skupiny, transfuze vyhledá příčiny nejčastějších poškození a ohrožení OS; navrhne prevenci vysvětlí na příkladu ochranou funkci mízní soustavy (mízní uzliny) zdůvodní nutnost řízení lidského těla, na příkladech vysvětlí rozdíly mezi řízením nervovým a hormonálním lokalizuje a pojmenuje žlázy s vnitřním vyměšováním, u vybraných hormonů popíše jejich funkci lokalizuje a pojmenuje hlavní části NS, popíše jejich funkce zhodnotí význam smyslů pro člověka, vyjmenuje jednotlivé smysly a přiřadí jim správně smyslové orgány; u vybraných čidel popíše vnitřní stavbu rozliší na příkladech vrozené (nepodmíněné) a získané (podmíněné) reflexy, stručně vysvětlí jejich podstatu (použije pojmy reflexní oblouk, učení, slovo) vyhledá a aplikuje předlékařskou první pomoc při zlomenině a vykloubení kosti; zástavě dechu; při poranění cév, srdeční zástavě; při šoku, poraněních míchy, úrazu elektrickým proudem, mdlobách a bezvědomí charakterizuje druhotné pohlavní znaky, popíše stavbu RS muže a ženy pojmenuje pohlavní buňky a vysvětlí stručně princip oplodnění vyjmenuje způsoby ochrany před nechtěným otěhotněním a pohlavně přenosnými chorobami ČLOVĚK A PŘÍRODA - 8. ROČNÍK Přírodopisná část rozvádění látek po těle oběhová soustava (OS) řízení lidského těla hormony nervové řízení nervová sostava (NS) smysly vyšší nervová činnost základy první pomoci rozmnožování člověka - vývin nového jedince rozmnožovací soustava (RS) charakterizuje jednotlivé fáze lidského života od početí do stáří - průběh lidského života vysvětlí na příkladech základy dědičnosti u člověka - dědičnost u člověka vysvětlí pojmy lidská populace, populace Evropy, ČR; vyjmenuje některé znaky sledované u populací; vyhledá populační křivky a posoudí je vysvětlí na příkladech pojmy nemoc, zdraví, infekce, inkubační doba, bacilonosič, imunita, epidemie, antibiotika posoudí vliv člověka na životní prostředí, uvede kladné i záporné příklady - lidská populace - zdraví a nemoc, prevence - člověk a jeho životní prostředí EV 4 Náš životní styl popíše vliv lidského jednání na prostředí

17 6.3 určí geografickou polohu ČR zhodnotí polohu ČR z hlediska geopolitického a dopravního vymezí základní geomorfologické jednotky, orientuje se na fyzickogeografické mapě ČR uvede hlavní kritéria pro zařazení území do konkrétní podnebné oblasti a podle nich zdůvodní, která místa ČR patří do teplé, mírně teplé a chladné oblasti na fyzickogeografické mapě ČR vyhledává významné řeky a vodní plochy zařadí území ČR k úmořím evropských moří, vysvětlí pojem uzel rozvodnic a lokalizuje ho na mapě ČR vysvětlí význam podpovrchové vody, významné lázně vysvětlí původ vybraných jezer ČR ČLOVĚK A PŘÍRODA - 8. ROČNÍK Zeměpisná část Česká republika - poloha a povrch - podnebí - vodstvo pojmenuje hlavní půdní typy na území ČR a uvede jejich rozmístění - půdy popíše vývoj zalesnění a druhové skladby lesů ČR a objasní příčiny změn - biosféra, ochrana životního prostředí popíše a zdůvodní vývoj životního prostředí ČR vysvětlí význam chráněných území, rozlišuje velko a maloplošná chráněná území v ČR a uvede jejich příklady vysvětlí pojmy migrace, urbanizace, aglomerace, přírustek obyvatelstva lokalizuje na mapě ČR rozložení obyvatelstva; zhodnotí vliv různých faktorů na hustotu osídlení; posoudí hlavní současné trendy demografického vývoje na příkladech rozlišuje sídla ČR podle daných kritérií pojmenuje a lokalizuje příklady klíčových průmyslových odvětví v ČR uvádí příklady plodin typických pro dané zemědělské oblasti ČR popíše a zdůvodní změny významu zemědělství v ČR na mapách ukáže a vysvětlí význam hlavních dopravních tahů v ČR lokalizuje a zdůvodní hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR a jeho význam lokalizuje vybrané památky ČR zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, zdůvodní jejich význam rozlišuje základní správní kategorie v územním členění ČR uvádí významné charakteristiky jednotlivých krajů ČR lokalizuje příklady přeshraniční spolupráce; uvede jejich význam popíše polohu, přírodní a hospodářské poměry Prahy a blízkého okolí školy posuzuje přednosti, příležitosti, bariéry a rizika rozvoje Prahy a okolí školy posuzuje vztah Prahy k sousedním regionům a celé ČR vyjmenuje a vysvětlí význam důležitých mezinárodních organizací, jejichž členem je ČR - obyvatelstvo a sídla - hospodářství (průmysl a zemědělství) - doprava, cestovní ruch - správní členění - kraje ČR - přeshraniční spolupráce - Praha - naše město, náš region - ČR v mezinárodních organizacích

18 3.3 - vymezí průběh hranice Evropy pojmenuje a ukáže na mapě Evropy vybraná pohoří, řeky, jezera, ostrovy vymezí jednotlivé podnebné oblasti Evropy vymezí v mapách úmoří Evropy porovná evropské státy podle různých kritérií lokalizuje v mapách rozložení obyvatelstva, významné národnostní a jazykové skupiny pojmenuje a lokalizuje oblasti a státy Evropy, hlavní a významná města zhodnotí hospodářský potenciál a politický význam vybraných států Evropy, vymezí jádrové oblasti lokalizuje nejdůležitější dopravní uzly a cesty a vysvětlí význam dopravy pro hospodářství zařadí státy do EU a objasní její význam lokalizuje v mapách hlavní oblasti cestovního ruchu Evropy a zdůvodní jejich lokaci sestaví přehled významných či zajímavých lokalit Evropy stručně je charakterizuje a vyznačí do mapy ČLOVĚK A PŘÍRODA - 8. ROČNÍK Zeměpisná část Evropa - hranice - státy a hlavní města - lidé - přírodní, hospodářské a ekonomické podmínky - kultura - zajímavosti VDO 2 VMG 1 VMG

19 6.5 - rozliší jednotlivá geologická období vývoje Země, stručně je charakterizuje s ohledem na geologický vývoj a vývoj života na základě přehledu vývoje organismů zhodnotí vývoj jednotlivých skupin rozliší jednotlivá vývojová stadia člověka, vzájemně je porovnává podle vybraných kriterií na základě získaných znalostí a pomocí učebnice, řeší vybrané problémové úlohy o lidském těle a člověku porovná na příkladech způsob života vybraných živočichů a člověka sestaví časovou osu postupného vývoje poznání přírody člověkem, vyhledá a interpretuje informace o vybraném význačném přírodovědci zhodnotí postavení Země ve vesmíru s ohledem na vznik života rozliší na obrázku základní vnitřní stavbu Země, charakterizuje jednotlivé zemské sféry a jejich vzájemné vztahy s ohledem na vznik a vývoj života porovná prvkové složení zemské kůry a organismů vysvětlí rozdíl mezi nerostem a horninou popíše vznik nerostů krystalizací uvede vlastnosti důležité pro určování nerostů a aplikuje je v praxi rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty, horniny; uvede příklady jejich využití třídí nerosty do skupin podle zvolených kritérií popíše způsoby vzniku hornin krystalizací z magmatu, usazováním, přeměnou objasní příčiny vnitřních a vnějších geologických dějů popíše jednotlivé části horninového cyklu, uvede příklady typických hornin stručně charakterizuje důsledky pohybů litosferických desek, horotvorné činnosti (zlomy, vrásnění, vulkanismus, zemětřesení) a zvětrávání, eroze pro člověka sestaví a popíše schéma koloběhu vody v přírodě provede jednoduchá meteorologická pozorování, pokusy; na jejich základě a na základě informací z různých zdrojů odvodí význam počasí a podnebí pro rozvoj a udržení života 6.4, charakterizuje půdu, její vznik, typy a druhy půd s ohledem na jejich význam v ekosystémech; poukáže na možná ohrožení půd, jejich důsledky a navrhne možná řešení ČLOVĚK A PŘÍRODA - 9. ROČNÍK Přírodopisná část Historický vývoj Země Starohory, Prahory, Prvohory, Druhohory, Třetihory, Čtvrtohory Vývojová teorie a její doklady Člověk - biologický základ člověka - myšlení a způsob života lidí - člověk a poznání přírody Geologie Země ve vesmíru Stavba Země - zemské sféry Zemská kůra nerosty, horniny vnitřní geologické děje vnější geologické děje přeměny hornin horninový cyklus vznik a vývoj litosféry - ochrana člověka za mimořádných událostí - přírodní katastrofy - hydrosféra - atmosféra - pedosféra EV 2 - Základní podmínky života sestaví přehled životních podmínek v jednotlivých hoistorických obdobích vývoje země a uvede jejich důsledky pro vývoj života na Zemi

20 6.5 - pomocí geologické mapy a dalších zdrojů sestaví tabulku vývoje území ČR pomocí učebnice a dalších zdrojů sestaví přehled ekosystémů naší přírody objasní nutnost ochrany přírody, vyhledá a lokalizuje na mapě velkoplošná chráněná území ČR a chráněná území v Praze aplikuje v praxi správné nakládání s odpady stručně objasní vývojovou teorii (proměnlivost organismů, přírodní výběr) popíše jednotlivé systémy organismů - populace, společenstvo, ekosystém; uvede jejich příklady a na nich objasní základní princip existence živých a neživých složek lokalizuje na mapě světa vegetační pásy a stručně charakterizuje jejich klimatické podmínky, rostlinstvo a živočišstvo sestaví jednoduchý potravní řetězec vybraného ekosystému určí základní projevy a podmínky buněčného života a aplikuje je na vyšší organismy porovná různé druhy rozmnožování a odvodí jejich význam pro dědičnost na příkladech objasní gen. principy Mendlovy zákony; uvede příklady jejich využití ČLOVĚK A PŘÍRODA - 8. ROČNÍK Přírodopisná část Příroda ČR - rozmanitost podmínek života v naší přírodě - rozmanitost ekosystémů v naší přírodě - ochrana naší přírod - odpady Organismy a prostředí - rozmanitost organismů - rozmanitost ekosystémů - rozmanitost ekosystémů - buněčný základ života - dědičnost a genetika Zeměpisná část EV 2 ochrana biologických druhů vyhledá a prezentuje principi ochrany ohrožených druhů v ČR EV 3 ochrana přírody vyhledá a prezentuje právní principi ochrany přírody v ČR/ sestaví mapu chráněných velkoplošných území a stručně je charakterizuje EV 3 Odpady a hospodaření s odpady aplikuje v praxi správné nakládání s odpady (ekohry, praktické třídění a nakládání s odpady) EV 2 biodiverzivita sestaví stručný přehled vegetačních pásů Země s jejich charakteristickým klimatem, živočišstvem i rostlinstvem rozdělí státy dle polohy vyjmenuje příklady závislých, nezávislých; unitárních a federativních států, vysvětlí rozdíly pokusí se vysvětlit příčiny konfliktů ve světě uvede vlivy lidských zásahů do životního prostředí - těžba, průmysl, doprava, zemědělství, odpady vysvětlí pojmy degradovaná a devastovaná krajina vyjmenuje vybrané globální problémy Země Politický zeměpis světa - státní zřízení - ohniska neklidu v současném světě - vztah přírody a společnosti - globální problémy Země

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.3 PŘÍRODOPIS 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Zeměpis 3. období 6. ročník Zeměpis pro 6. a 7. ročník ZŠ: Planeta Země a její krajiny (SPN 1997) Obecný zeměpis sešitové atlasy pro ZŠ (Kartografie Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Učební osnovy Přírodopis

Učební osnovy Přírodopis Učební osnovy Přírodopis PŘEDMĚT: Přírodopis ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 8. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Učební osnovy Zeměpis

Učební osnovy Zeměpis Učební osnovy Zeměpis PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Související PT 5. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 9. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 1 Zeměpis Ročník: 6. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Přírodní obraz Země - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními

Více

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace Vyučovací předmět Zeměpis Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy vymezí objekt studia geografie rozdělí geografii

Více

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy

ZEMĚPIS 6. ROČNÍK. Mezipředmětové přesahy 6. ROČNÍK Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ REGIONY SVĚTA ZEMĚPIS Učivo Mezipředmětové přesahy Organizuje a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Ročník: 6. - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Zeměpis

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Přírodopis - 6. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis 2. 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky řírodní obraz 6,9 zhodnotí postavení Země ve vesmíru

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Mgr. Zdeněk Kettner Vzdělávací obsah směřuje směřujeme k: - získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a příroda - objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - aplikuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta Tématická oblast Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Rozdělení a význam geografie Tvar a pohyby Země Přírodní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Zoologie A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých je si vědom svých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6.

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Obecná biologie a genetika - rozliší základní projevy a podmínky, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů -

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Přírodopis. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen listopad prosinec Přírodopis 1- Černík a kol. Zoologie pracovní sešit - D. Králová Botanika pracovní sešit - D. Králová Přírodopis 6 pracovní sešit - Zapletal a kol.: 1. Země a život - vznik Země - slunce, atmosféra - fotosyntéza

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P)

II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) II 10 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Přírodopis (P) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům možnosti: - hlouběji porozumět zákonitostem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a Topografie RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4 ZEMĚPIS Zeměpis 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více