ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně propojeny. Uvědomují si důležitost přírodní rovnováhy pro existenci všech živých soustav, včetně člověka. Tato oblast je naplňována v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a ve volitelném předmětu Přírodovědný seminář. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Vyučovací předmět Přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje některá související témata předmětů Fyzika, Chemie, Zeměpis, Rodinná výchova, Dějepis. Tento komplexní přístup učí žáky pracovat v širších souvislostech a využívat většího množství zdrojů informací. Poskytuje vědomosti a dovednosti pro hlubší porozumění přírodním faktorům. Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Učí aplikovat přírodovědné poznatky a metody v praktickém životě. Seznamuje žáky se stavbou a funkcemi živých organismů. Vede k chápání souvislostí mezi lidskou činností a stavem přírody, závislosti člověka na přírodě a přírodních zdrojích, současných globálních problémů lidstva. Přírodopis je předmět, který žáky vede k spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí, umožňuje žákům uvědomovat si civilizační rizika a problémy současného lidstva. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Předmět Přírodopis na 2. stupni je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozdělen na tématické okruhy pro jednotlivé ročníky: 6. ročník obecná biologie, biologie živočichů, 7. ročník biologie živočichů a rostlin, 8. ročník biologie člověka, 9. ročník neživá příroda a ekologie Časová dotace je posílena o 1h v 9.ročníku, předmět je vyučován po dvou hodinách v každém ročníku. K navýšení počtu hodin došlo z důvodu celkového zaměření školy (využití možností přírodního prostředí v okolí školy). Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: - frontální výuka s demonstračními pomůckami (obrazy, modely) - skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, optických přístrojů) - přírodovědné vycházky a práce v terénu - krátkodobé projekty - využití audiovizuální techniky - exkurze, besedy Kromě těchto forem se uplatňují další formy: modelování, schématické nákresy, různé hry a doplňovačky, práce s geologickou mapou, práce s neznámým textem. Žáci informace zpracovávají samostatně, využívají encyklopedií, internetu a dalších jiných zdrojů. Žáci jsou vedeni k zřetelnému a srozumitelnému vyjadřování svých vědomostí, názorů a postojů, k samostatné práci a k utváření pozitivního vztahu k práci, k životnímu stylu a vlastnímu zdraví. V předmětu Přírodopis se realizují průřezová témata: především Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Přírodopis Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Učíme žáky vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby a metody. Klademe důraz na čtení s porozuměním textu a práci s textem. Vedeme žáky k sebehodnocení. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Zařazujeme do učení práci s chybou. Vedeme žáky k účasti na různých soutěžích a olympiádách. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly dbáme, aby žák poznal smysl a cíl učení a měl pozitivní vztah k učení. Učíme žáky pracovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat a využívat je v různých vzdělávacích oblastech. Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení a efektivně je využívat v procesu učení a praktickém životě. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Zařazujeme práci s informacemi z různých možných zdrojů (ústních, mediálních, tištěných a počítačových, včetně internetu). Dbáme na rozpoznání a pochopení problému. Necháváme žáky přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problému. Umožňujeme žákům zapojit se podle svých schopností a dovedností do různých soutěží. Klademe důraz na praktickém ověření správnosti řešení problémů. Vedeme žáky, aby byli schopni svá rozhodnutí obhájit a uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Podporujeme týmovou práci (práci ve skupinách). Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a argumentovat vhodnou formou. Podporujeme využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Učíme žáky jasně, souvisle a výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu. Klademe důraz na porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. 2

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u žáků schopnost, spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Podporujeme utváření příjemné atmosféry při týmové práci. Učíme žáky, aby v případě potřeby poskytl pomoc nebo o ni sám požádal. Zařazujeme skupinovou práci žáků se vzájemnou pomocí při učení. Vedeme žáky k ocenění zkušeností druhých lidí, k respektování různých hledisek a dohodnutých pravidel chování. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Rozvíjíme základy kooperace a týmové práce. Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící povinnosti Klademe důraz na respektování přesvědčení druhých lidí Vedeme k odmítání útlaku a hrubého zacházení. Učíme žáky povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Upevňujeme u žáků základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy. Vedeme k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Klademe důraz na chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, na respektování požadavků na kvalitní životní prostředí. Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Doplňujeme výuku o praktické exkurze. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Dbáme, aby žák přistupoval k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla a řády učeben. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 3

4 6.ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, Vymezí základní projevy života. Fotosyntéza a dýchání orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel. Popíše buňku a vysvětlí funkci jednotlivých organel. Pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát. Vysvětlí rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Buňka Mikroskop Buňka Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Vysvětlí pojmy:pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus. Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Třídí organismy, zařazuje je do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí pojmy producent, konzument a reducent. Jak třídíme organismy Vysvětlí podstatu pohlavního a Vysvětlí podstatu nepohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam pohlavního rozmnožování. z hlediska dědičnosti. Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka. Objasní rozdíl mezi virem a bakterií. Nebuněčné, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy Viry a bakterie 4

5 BIOLOGIE HUB Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků. Třídí a podle stavby porovná houby vřeckovýtrusné a stopkovýtrusé. Popíše stavbu kvasinky. Určuje naše nejznámější jedlé a jedovaté houby. Vysvětlí různé způsoby výživy hub. Objasní význam hub v ekosystémech a potravních řetězcích. Popíše stavbu lišejníku a objasní pojem symbióza. Houby Jednobuněčné houby Houby Houby Lišejníky 6.ročník BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům. Odvodí podle stavby podobnost sinic s bakteriemi a řasami. Sinice Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku. Uvede rozdíly ve stavbě těla u jednobuněčných a mnohobuněčných rostlin. Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. Vysvětlí princip základních fyziologických procesů. Fotosyntéza a dýchání 5

6 6.ročník Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Rozlišuje a určuje význačné zástupce jednobuněčných rostlin. Rozlišuje a určuje význačné zástupce Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny mnohobuněčných řas. Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí. Odvodí závislost a přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí. Jednobuněčné a mnohobuněčné rostliny Prvoci BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Popíše stavbu těla jednobuněčných živočichů a vysvětlí způsob života. Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných bezobratlých živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Mnohobuněční živočichové Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Vysvětlí základní projevy chování vybraných živočichů v přírodě a objasní způsob života. Mnohobuněční živočichové Mnohobuněční živočichové Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. Zhodnotí a určí význam vybraných živočichů v přírodě a pro člověka. Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy. Mnohobuněční živočichové 6

7 6.ročník BIOLOGIE ČLOVĚKA Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby. Objasní význam zdravého způsobu života. NEŽIVÁ PŘÍRODA Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Vysvětlí vznik Země a jednotlivých sfér včetně vzniku života. Země a život ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí. Vysvětlí vztahy mezi vybranými organismy. Rostliny, lišejníky, houby, bezobratlí živočichové Rostliny, lišejníky, houby, bezobratlí živočichové PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Mikroskop Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Průběžně 7

8 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Rozliší základní projevy života. Vysvětlí podmínky života a orientuje se v přehledu vývoje organismů. Růst a vývin rostlin Přechod rostlin na souš 7.ročník Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Vysvětlí základní funkci tkání, pletiv, orgánů a orgánových soustav. Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek. Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti. Rozlišuje a používá jednotlivé taxonomické jednotky. Objasní podstatu a rozdíl u pohlavního a nepohlavního rozmnožování. Obratlovci, vyšší rostliny Třídění organismů BIOLOGIE ROSTLIN Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům. Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku. Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin. Rozlišuje podle stavby těla rostliny nižší a rostliny vyšší. Vyjmenuje pletiva a jejich funkce. Vysvětlí rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami a zná jejich zástupce. Rozliší jednotlivé části rostlinného těla a vysvětlí funkce částí. Vyjmenuje plody a uvede příklady. Objasní základní procesy v rostlině a jejich využití při pěstování rostlin. Uvede příklady pokojových rostlin. Semenné rostliny, vegetativní rozmnožování rostlin Vyšší rostliny Soustavy pletiv Jednoděložné rostliny, dvouděložné rostliny Stavba rostlinného těla: kořen, stonek, list, květ a květenství Plody a semena Fotosyntéza, dýchání Nároky rostlin na podmínky při pěstování Pokojové okrasné rostliny 8

9 Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Mechorosty, kapradiny, přesličky, plavuně Rostliny semenné Rozlišuje vybrané zástupce výtrusných rostlin. Vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami. Rozlišuje rostliny nahosemenné a krytosemenné a uvede příklady význačných zástupců. Podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin. Rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin. Rozlišuje významné zástupce jednotlivých čeledí. Pracuje s atlasy a jednoduchými klíči rostlin. Rostliny nahosemenné, rostliny krytosemenné Rostliny nahosemenné Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny 7.ročník Odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí. Vysvětlí vývoj rostlin. Uvede příklady a využití kulturních a hospodářských plodin. Objasní význam lesa a způsoby jeho ochrany. Vysvětlí ochranu přírody a její význam pro člověka. Jednoděložné a dvouděložné rostliny Přechod rostlin na souš Krytosemenné rostliny Ekosystém les a jeho význam, ochrana lesa Ochrana přírody 9

10 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Popíše stavbu těla savců a vysvětlí základní charakteristiku. Strunatci Savci 7.ročník Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Rozlišuje zástupce do jednotlivých tříd a chápe vývojové zdokonalování živočichů. Rozlišuje mořské a sladkovodní ryby Určí exotické druhy plazů a možnost jejich chovu v teráriích. Třídí plazy do jednotlivých řádů. Pozná vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do nejznámějších řádů. Určí zástupce tažných a přezimujících ptáků. Rozlišuje základní řády savců a zná vybrané zástupce. Pracuje s atlasy a vyhledává informace Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí. Vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí. Vysvětlí přizpůsobení těla ptáků k letu. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsob života. Vysvětlí pojem etologie ptáků a uvede příklady. Obratlovci Ryby Plazi Plazi Ptáci Ptáci Savci Obratlovci Průběžně Obojživelníci Ptáci Savci Poznatky z etologie ptáků 10

11 Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. Ryby Rozumí postavení ryb v potravním řetězci a významu ryb v potravě člověka. Objasní význam plazů v potravním řetězci. Vysvětlí význam savců v přírodě i pro člověka a jejich postavení v ekosystémech. Plazi Savci 7.ročník ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí a vztahy mezi nimi. prostředí. Strunatci Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Vysvětlí podstatu potravních řetězců a jejich význam. Strunatci Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Popíše narušení přírodní rovnováhy a uvede následky pro přírodu i člověka. Strunatci PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Průběžně Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Průběžně 11

12 OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů. Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel. Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů. Orientuje se v přehledu vývoje organismů a dokáže taxonomicky zařadit člověka. Rozliší základní projevy a podmínky života. Vysvětlí vývoj člověka. Vyjmenuje základní živiny a jejich dostupnost v potravinách. Popíše rozdíl mezi virem a bakterií a uvede příklady významné pro zdravý život člověka. Rozlišuje pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus. Původ a vývoj člověka Nitroděložní vývin jedince Původ a vývoj člověka Výživa Viry, bakterie Biologie člověka 8.ročník Vysvětlí podstatu pohlavního a Objasní podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam nepohlavního rozmnožování. z hlediska dědičnosti. Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů. Přírodopis Vysvětlí základy dědičnosti a uvede příklady z praktického života. Rozlišuje lidské rasy a jejich charakteristické znaky. Vysvětlí základy etologie a uvede na příkladech z praktického života. Vysvětlí důležitost správného denního režimu. Vývin lidského jedince Základy nauky o dědičnosti Lidské rasy Základy etologie Hygiena duševní činnosti 8.ročník 12

13 BIOLOGIE HUB Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je podle charakteristických znaků. Vysvětlí význam hub ve výživě člověka. Výživa BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. Vysvětlí základní projevy chování živočichů v přírodě. Základy etologie BIOLOGIE ČLOVĚKA Určí polohu a objasní stavbu a funkci Vysvětlí význam opěrné a pohybové orgánů a orgánových soustav lidského těla, soustavy. vysvětlí jejich vztahy. Vyjmenuje základní kosti a svaly. Vyjmenuje složení tělních tekutin a jejich funkci v těle. Rozlišuje jednotlivé části krve a krevní skupiny. Popíše stavbu srdce a rozliší druhy cév. Vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy. Popíše stavbu dýchacího ústrojí. Vysvětlí činnost dýchací soustavy. Popíše a vyjmenuje části trávicí soustavy, zná jejich funkci. Popíše stavbu a funkci soustavy vylučovací. Soustava opěrná, soustava pohybová Soustava opěrná, soustava pohybová Tělní tekutiny Krev Soustava oběhová Soustava oběhová Soustava dýchací Soustava dýchací Soustava trávicí Přírodopis 8.ročník 13

14 Popíše stavbu kůže a její funkci. Ovládá základní pravidla péče o kůži a zásady první pomoci při poranění. Popíše stavbu nervové soustavy a jejích částí a vysvětlí funkci jednotlivých částí. Soustava vylučovací Vysvětlí činnost nervové soustavy. Vyjmenuje žlázy s vnitřním vyměšováním Kůže a jejich uložení v těle. Péče o kůži Vysvětlí jejich funkci v těle. Vyjmenuje nejdůležitější hormony a jejich Soustava nervová vliv na řízení lidského organismu. Vysvětlí projevy hypofunkce určitých žláz. Popíše stavbu a vysvětlí funkci zrakového, Soustava nervová sluchového, čichového, hmatového a Soustava žláz s vnitřním vyměšováním chuťového ústrojí. Popíše stavbu a vysvětlí funkci pohlavních Soustava žláz s vnitřním vyměšováním soustav. Soustava žláz s vnitřním vyměšováním Vysvětlí způsob oplození a vývin lidského jedince. Podvěsek mozkový, štítná žláza, slinivka břišní Objasní příčiny nemocí oběhové soustavy a krve jejich prevenci a zásady první pomoci. Smyslová ústrojí Mužské a ženské pohlavní ústrojí Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. Vysvětlí způsob oplození a vývin lidského jedince. Vývin lidského jedince Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří. Objasní příčiny nemocí oběhové soustavy a krve jejich prevenci a zásady první pomoci. První pomoc při krvácení, krevní tlak 14

15 Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života. Onemocnění dýchacích cest Soustava trávicí, výživa, hygiena potravy Aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla. ZÁKLADY EKOLOGIE Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Objasní příčiny onemocnění dýchacích cest, jejich prevenci a zásady první pomoci. Objasní příčiny onemocnění trávicí soustava, zná prevenci a zásady první pomoci. Objasní příčiny onemocnění vylučovací soustavy, jejich prevenci a zásady první pomoci. Uvede příčiny nemocí nervové sousta. Vysvětlí příčiny nemocí, jejich prevenci a zásady první pomoci. Vysvětlí nebezpečí závislosti, příčiny vzniku a důsledky. Základy první pomoci. Objasní místo člověka v potravním řetězci. Výživa Soustava vylučovací Reflexy Smyslová ústrojí Toxikomanie Epidemie Životní styl pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka Průběžně 8.ročník 15

16 BIOLOGIE HUB Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích. Objasní funkci hub v koloběhu látek. Výživa 9.ročník NEŽIVÁ PŘÍRODA Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života. Vysvětlí vznik Země a jednotlivých sfér. Popíše stavbu Země. Popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi. Země ve vesmíru Stavba Země Vznik a vývoj života na Zemi Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek. Rozpozná podle vlastností vybrané nerosty a horniny. Rozliší prvky souměrnosti krystalu. Orientuje se ve stupnici tvrdost. Vyjmenuje krystalové soustavy. Vysvětlí význam a použití důležitých vybraných nerostů. Rozlišuje horniny na vyvřelé, usazené, přeměněné a popíše způsob jejich vzniku a horninový cyklus. Vysvětlí význam a použití důležitých hornin. Mineralogie Mineralogie Mineralogie Mineralogie Mineralogie Petrologie Petrologie Geologické děje Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody. Rozlišuje důsledky vnějších a vnitřních geologických dějů. Uvede konkrétní příklad vnějších a vnitřních geologických dějů. Popíše vlivy erozí a uvede příklad. Geologické děje Vnější geologické děje Půdy 16

17 Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě. Půdy Podzemní voda a prameny Rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků. Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi. Vyjmenuje půdotvorné činitele a objasní jejich působení. Rozlišuje druhy a typy půd. Rozlišuje podzemní vody a vysvětlí vznik pramene. Rozlišuje jednotlivé geologické éry podle charakteristických znaků a organismů. Popíše geologický vývoj a stavbu České republiky. Vyjmenuje půdotvorné činitele a objasní jejich působení. Vysvětlí základní vztahy mezi jedinci a populacemi. Éry vývoje Země Český masiv, Západní Karpaty Půdy Ekologie Živé složky životního prostředí Podmínky života, podnebí a počasí ve vztahu k životu význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka, mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi. 9.ročník 17

18 ZÁKLADY EKOLOGIE Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému. Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam. Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. Orientuje se v základních ekologických pojmech. Objasní biotické podmínky života. Uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce. Ekologie Sleduje a vnímá aktuální stav životního Člověk a biosféra prostředí. Rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje Ochrana přírody energie. Orientuje se v globálních problémech Průběžně biosféry. Uvede kladné i záporné příklady vlivu člověka na životní prostředí. Průběžně Vysvětlí význam ochrany přírody a uvede příklady chráněných organismů. Stav životního prostředí Stav životního prostředí Člověk a biosféra 9.ročník PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. Aplikuje praktické metody poznávání. Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při pozorování přírody 18

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více