Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge"

Transkript

1 Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge Přidaná hodnota spolupráce napříč hranicemi států a resortů: cíl a záměry projektu Zelená síť Krušné hory 15. November 2011, Dresden Olaf Bastian, Martin Neruda

2 Gliederung / Obsah Biodiversität und wirtschaftliche Entwicklung / biodiverzita a ekonomický rozvoj Projektziele / cíle projektu Projektstruktur und partner / struktura projektu a partneři Arbeitsschritte / pracovní kroky Ergebnisse / výsledky

3 Biodiversität: Bedeutung / Biodiverzita: význam Fundamentale ökonomische, ökologische, ästhetische, ethische Bedeutung weltweit zunehmend erkannt Základní celosvětově uznávaný ekonomický, ekologický, estetický, etický význam Umweltqualität als Standortfaktor begünstigt Wettbewerbsfähigkeit Kvalita životního prostředí jako důležitý faktor stanoviště pozitivně ovlivňuje schopnost konkurence Biodiversitätsstrategie: Deutschland 2007, Sachsen 2009, Tschechien 2009 Strategie biodiverzity: Německo 2007, Sasko 2009; Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, 2009, Praha

4 Impulse für die Wertschöpfung / Impulsy pro činnost 9. Vertragsstaatenkonferenz über die biologische Vielfalt (Bonn, Mai 2008): Wirtschaftlicher Nutzen der biologischen Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen Závěr z 9. konference o biodiverzitě v Bonnu: ekonomický přínos biodiverzity a ekosystémových služeb Aktualisierter Strategischer Plan zur Konvention über die Biologische Vielfalt (UNEP/CBD/COP/10/L.44)(Nagoya 2010): ökonomische Aspekte von Ökosystemdienstleistungen weiterentwickeln und die Werte der Biodiversität in relevante nationale und lokale Politiken, Programme und Planungsprozesse integrieren! Aktualizovaný strategický plán konvence o biodiverzitě: dále rozvíjet ekonomické aspekty ekosystémových služeb a integrovat hodnoty biodiverzity do relevantní národní a lokální politiky, programů a plánovacích procesů!

5 Chancen im deutsch-tschechischen Grenzraum Šance v česko-německém pohraničí Land- und Forstwirtschaft: mit Schutz der natürlichen Ressourcen verbinden! Zemědělství a lesnictví: propojit s ochranou přírodních zdrojů! Naturtourismus: benötigt Artenreichtum + wertvolle Kulturlandschaften Ekoturistika: potřeba druhového bohatství + cenné kulturní krajiny hervorragende Naturausstattung der erzgebirgischen Kammregion = attraktiver Lebens- und Standortfaktor + Erfolgsposition des Tourismus Vynikající přírodní dispozice krušnohorského regionu = atraktivní faktor pro výběr místa bydliště + oblíbené místo pro turistiku verstärkte Zusammenarbeit D/CZ im Erzgebirge bietet neue und bisher nicht genutzte Möglichkeiten Intenzivnější D/CZ spolupráce v Krušnohoří nabízí nové a dosud nevyužité možnosti

6 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Vorkommensschwerpunkte zahlreicher gefährdeter Arten Vyskyt četných ohrožených druhů Birkhuhn bedeutendste Population Mitteleuropas außerhalb der Alpen Tetřívek nejvýznamnější populace ve střední Evropě mimo Alp

7 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Vorkommensschwerpunkte wertvoller Biotoptypen Vyskyt cenných biotopů Hochmoore mit Moorwäldern und natürlichen Fichtenwäldern / rašeliniště se slatinnými lesy a přirozenými smrkovými porosty Bergmischwälder / horské smíšené lesy Bergwiesen / horské louky Steinrückenlandschaft / krajina s kamennými snosy

8 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Natura 2000, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete / ptačí oblasti, evropsky významné lokality

9 Projektziele / Cíle projektu Grenzüberschreitende Wahrnehmbarkeit von Natura 2000 verbessern Zlepšení přeshraničního vnímání Natury 2000 Synergien zwischen Landwirtschaft, Tourismus, Umweltbildung und Naturschutz stärken Posílení synergií mezi zemědělstvím, turistikou, ekologickou výchovou a ochranou přírody Dauerhafte grenzüberschreitende Kooperationsbeziehungen aufbauen Vybudovat trvalé přeshraniční kooperační vztahy

10 Projektstruktur (Arbeitspakete) / struktura projektu (pracovní balíčky)

11 Projekt-Partner Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR)(Lead- Partner) Universität J. E. Purkyně Ústí nad Labem - Fakultät für Umwelt (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí) Landschaftspflegeverband Westerzgebirge e. V. Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e. V.

12 Treffen der Projektpartner / schůzky partnerů IÖR Dresden1/2010 und Komáří vížka 5/2010: Schwarzbach- Revitalisierung / revitalizace Černého potoka

13 SWOT-Analyse / SWOT analýza Erfassung der im Kontext mit Natura 2000 stehenden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken mit Blick auf Naturschutz, Kulturlandschaft und ländliche Entwicklung Zjišťování silných a slabých stránek, šancí a rizik, souvisejících s Naturou 2000, se zřetelem na ochranu přírody, kulturní krajinu a rozvoj regionu

14 SWOT-Analyse / SWOT analýza Vergleich von Naturschutz (insbesondere Natura 2000) und Landschaftspflege im D-/CZ-Erzgebirge Porovnání ochrany přírody a péče o krajinu (zvláště Natury 2000) v D-/CZ Krušnohoří Demographische und ökonomische Analyse Demografická a ekonomická analýza Akteursanalyse / analýza aktérů Potentialanalyse: Ermittlung wichtiger (ökonomischer, ökologischer und sozialer) Funktionen, Potentiale und Ressourcen der Natura Gebiete; Entwicklungsmöglichkeiten, Risiken Analýza potenciálů: zjišťování důležitých (ekon., ekol. a sociálních) funkcí, potenciálů a zdrojů oblastí Natury 2000; možnosti rozvoje, rizika BASTIAN, O.; NERUDA, M.; FILIPOVÁ, L.; MACHOVÁ, I.; LEIBENATH, M. (2010): Natura 2000 sites as an asset for rural development: the German-Czech Ore Mountains Green Network Project.- Journal of Landscape Ecology 3(2):41-58.

15 SWOT: Vertiefungsthemen / Podrobnější témata Natura 2000 und Landwirtschaft : Wirtschaftliche Potentiale, Chancen + Risiken (z.b. durch Arznei-, Aroma- und Energiepflanzen, Agrarumweltprogramme, Probleme der Landschaftspflege, fehlende Rentabilität, Bevölkerungsrückgang) Natura 2000 a zemědělství: ekonomické potenciály, šance + rizika (např. pěstování léčivých, aromatických a energetických rostlin, agrární ekologické programy, problémy péče o krajinu, nedostatečná rentabilita, odliv obyvatelstva) Natura 2000 und Tourismus : Entwicklung naturtouristischer Angebote, Agrotourismus Natura 2000 a turistika: nabídka šetrné turistiky+možnosti jejího rozvoje, agroturismus Natura 2000 und Umweltbildung : Umweltbildungs-Angebote und Öffentlichkeitsarbeit Natura 2000 a ekologická výchova: nabídka vzdělávacích programů a práce s veřejností

16 Strategie- und Maßnahmenkonzepte / Strategie a soubor opatření Ziel / Cíl Darstellung der Ausgangslage / popis výchozí pozice zentrale Herausforderungen / ústřední výzvy Identifizierung von Hauptthemen / identifikace hlavních témat bereits laufende Aktivitäten / aktivity, které již probíhají mögliche Strategien und Maßnahmen zur Problemlösung / strategie a opatření, které mohou přispět k řešení problémů Akteure bzw. mögliche Partner / aktéři a možní partneři

17 Workshopserie I 2010 Workshopserie I (je ca. 30 Teilnehmer): Ergebnisse der SWOT-Analyse, Ideensammlung 14./ Annaberg-Buchholz: Nachhaltige Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft Erzgebirge 20./ Altenberg-Schellerhau: Nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung im Erzgebirge Workshopy I (vždy okolo 30 účastníků): Výsledky SWOT analýzy, hledání nápadů 14./ Annaberg-Buchholz: Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách 20./ Altenberg-Schellerhau: Udržitelná turistika a ekologická výchova v Krušných horách

18 Workshopserie II 2011 Workshopserie II: Erzielte Ergebnisse, Erfahrungen, Ergänzung der bisherigen Ideen, Hinweise zur Umsetzung Workshopy II.: Dosažené výsledky, zkušenosti, doplnění stávajících idejí, náměty pro jejich realizaci 02./ / in Boží Dar

19 Workshop Natura 2000 Workshop Analyse des Zustandes von NATURA 2000 Detailanalyse und Bewertung des Zustandes von NATURA-2000-Gebieten Workshop Analýza stavu NATURY 2000 podrobná analýza a vyhodnocení stavu oblastí NATURA an der Fakultät für Umwelt der UJEP Ústi n.l. /na FŽP UJEP Geländeuntersuchungen am Schwarzbach Terénní sledování na Černém potoce Studenten: Bachelor-Arbeiten, Praktika Studenti: bakalářské práce, praxe

20 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Landwirtschaft / Natura 2000 a zemědělství Verwertung von Biomasse aus Landschaftspflege / využití biomasy vzniklé při péči o krajinu Information bzw. Wiederentdeckung regionaler Produkte (Wildobst, Arznei- und Heilpflanzen) / znovuobjevení regionálních produktů (plané ovoce,léčivé byliny) Akteure und Rahmenbedingungen in der Landschaftspflege / aktéři a rámcové podmínky pro péči o krajinu

21 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Tourismus / Natura 2000 a turismus Informationen zu regionalen tourist. Angeboten / informace o regionálních turistických nabídkách Besucherlenkung in Natura-2000-Gebieten (u.a. SPA-Gebiet Westerzgebirge) / řízení návštěvnosti na územích Natura 2000(mj. EVL Západní Krušnohoří)

22 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Umweltbildung / Natura 2000 a ekologická výchova Konzeptionen für Informationstafeln + Naturlehrpfade (z.b. Schwarzbachtal (povodí Černého potoka) / koncepce informačních tabulí a naučných stezek (např. povodí Černého potoka) Erlebnispfad Bergwiese als Apotheke / zážitková naučná stezka Horská louka jako lékárna grenzüberschreitender Lehrpfad Natura 2000 im Erzgebirge / přeshraniční naučná stezka Natura 2000 v Krušných horách

23 Publikationen / Publikace Projektfaltblatt / letáček o projektu Imagebroschüre Erzgebirge: natürlich grenzenlos / brožura Krušné hory : přirozeně bez hranic Broschüre und Internetpräsentation Natur grenzenlos: Das europäische Schutzgebietsnetz am Beispiel des böhmischen und sächsischen Erzgebirges Brožura a internetová prezentace Příroda bez hranic: evropská síť chráněných území na příkladu českého a saského Krušnohoří Veröffentlichtungen in Fachliteratur und Tagespresse / články v odborných časopisech a denním tisku Internet:

24 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 1 Landschaftspflege / Péče o krajinu Grenzüberschreitende Abstimmung von Naturschutzpolitiken und zielen, Kooperation von Landschaftspflege-Organisationen, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte Přeshraniční dohody o politice a cílech ochrany přírody, kooperace organizací pečujících o krajinu, výměna zkušeností, společné projekty Foto: T. Prantl Foto: O. Bastian

25 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 2 Regionale Wertschöpfungsketten / Regionální řetězce čerpání hodnot Nutzung von Bergwiesenheu, Kräutern, Wildobst Regionale Erzeugergemeinschaften, Absatzmärkte, Marketing, Qualitätssiegel Využití sena z horských luk, bylin, planého ovoce, regionální společenství producentů, odbyt, marketing Wildäpfel / plané jablko Foto: Grüne Liga Osterzgebirge

26 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 3 Bioenergie Nutzung von Biomasse aus der Landschaftspflege: Schaffung geeigneter ökonomischer und technologischer Rahmenbedingungen, Kooperationen, Alternativen zur energetischen Verwertung entwickeln Využití biomasy vzniklé při péči o krajinu: vytvoření vhodných ekonomických a technologických rámcových podmínek, spolupráce a alternativ energetického zhodnocení biomasy Foto: T. Prantl

27 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 4 Windenergie / Větrná energie Wahl geeigneter Standorte: Ausschluss von Schutzgebieten, ästhetisch sensiblen Bereichen, Stärkung von Regionalplanung und grenzübergreifender Umweltverträglichkeitsprüfung, frühzeitige Kontakte zu lokalen Verantwortungsträgern Volba vhodných stanovišť: vyloučení chráněných území, esteticky citlivých oblastí, posílení regionálního plánování a přeshraniční hodnocení vlivu na životní prostředí; včasné kontakty na lokální odpovědné orgány Foto: O. Bastian

28 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 5 Birkhuhn / tetřívek Notwendigkeit der dauerhaften Erhaltung einer überlebensfähigen Population durch Sicherung / Wiederherstellung der Lebensräume; Lösung von Nutzungskonflikten, Priorität des Artenschutzes in sensiblen Bereichen, Öffentlichkeitsarbeit Nutnost trvalého zachování životaschopné populace prostřednictvím zabezpečení / znovuvytvoření biotopů; řešení zájmových konfliktů, priorita ochrany druhů v citlivých oblastech, práce s veřejností Fotos: J. Gläßer

29 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 6 Naturverträglicher Tourismus / Šetrný turismus Gute Bedingungen im Erzgebirge: abwechslungsreiche, wenig verbaute Landschaft, vielfältige Angebote. Verstärkte Kooperationen zwischen Naturschutz- und Tourismusorganisationen, innovative Angebote im Bereich Naturtourismus, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs Dobré podmínky v Krušných horách: proměnlivá, řídce zastavěná krajina, mnoho cílů. Posílená kooperace mezi organizacemi ochrany přírody a turistickými organizacemi, inovativní nabídky v oblasti přírodní turistiky, posílení veřejné dopravy Foto: C. Wachler

30 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 7 Grenzübergreifende Kooperationen im Tourismus Přeshraniční spolupráce v turismu Schaffung marktfähiger regionaler Tourismusverbände, gemeinsame Marketingstrategie, Abstimmung der Angebote, Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit beiderseits der Grenze Vytvoření tržně schopných regionálních turistických spolků, společná marketingová strategie, společné nabídky, podpora dvoj- a vícejazyčnosti na obou stranách hranice Foto: O. Bastian

31 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 8 Umweltbildung und Besucherlenkung Ekologická výchova a řízení návštěvnosti Ausgangslage relativ gut, viele Institutionen bieten Umweltbildung an / výchozí situace relativně dobrá, ekologickou výchovu poskytuje řada institucí Auf Zweisprachigkeit achten / dbát na dvojjazyčnost, aby byli osloveni i sousedé Bessere Zusammenarbeit mit der Tourismuswirtschaft, um auf umweltgerechtes Verhalten in der Natur hinzuweisen / lépe spolupracovat s turistickým průmyslem upozorňovat na chování šetrné k přírodě Foto: M. Scheffler Neue Technologien (z.b. Smartphones) / využívání nových technologií (např. chytrých telefonů

32 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 9 Kammloipe / Hřebenová běžecká trasa Ausweisung eines naturverträglichen Loipenverlaufs beiderseits der Grenze vytyčení trasy šetrné k přírodě na obou stranách hranice Konflikte mit Skiläufern in sensiblen Schutzgebieten (z.b. NSG Großer Kranichsee) konflikty s běžkaři v citlivých chráněných územích (např. Velké jeřábí jezero) Relevanz der Umweltbildung význam ekologické výchovy Foto: M. Scheffler Mögliche Maßnahme: Neuauflage des Loipen- und Pistenatlas in Form kleiner Teilkarten (gratis), in denen auch zum naturschutzgerechten Verhalten aufgerufen wird vhodné opatření: nové vydání atlasu tras a sjezdovek v podobě malých map (zdarma), v nichž se také upozorní na chování slučitelné s ochranou přírody

33 Danke für die Aufmerksamkeit! Děkujeme za pozornost!

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu Koncept strategie a opatření v rámci projektu Zelená síť Krušné hory přeshraniční synergie mezi územími Natura 2000 a rozvojem venkova Návrh (stav: 02.03.2011) Partneři projektu: Leibniz-Institut für ökologische

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D)

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D) MEMORANDUM über die Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltungen Sumava (CZ) und Bayerischer Wald (D) In einem der am wenigsten von Menschen beeinträchtigten Waldökosysteme Mitteleuropas wurden zum Schutz

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

KRUŠNÉ HORY ERZGEBIRGE NATÜRLICH GRENZENLOS PŘIROZENĚ BEZ HRANIC

KRUŠNÉ HORY ERZGEBIRGE NATÜRLICH GRENZENLOS PŘIROZENĚ BEZ HRANIC KRUŠNÉ HORY NATÜRLICH GRENZENLOS ERZGEBIRGE PŘIROZENĚ BEZ HRANIC Vydavatel Herausgeber Redakce Redaktion Autoři Autoren Překlad Übersetzung Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.v. Weberplatz

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání

GEOPARK RALSKO. Institut für Landschaft und Freiraum. Úvodní setkání Institut für Landschaft und Freiraum GEOPARK RALSKO Úvodní setkání Ulf Zimmermann Zástupce vedoucího katedry Přírodě blízký turismus & parky Ralsko, 5./6. srpna 2015 Holzsteg HSR, Y. Maurer Parks & Nature-based

Více

Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rückersdorf

Přednostní/vhodne území využití větrne energie Rückersdorf REGIONÁLNÍ PLÁN HORNÍ ÚDOLÍ LABE/VÝCHODNÍ KRUŠNOHOŘÍ 1. Celková aktualizace 2009 Mapy ustanovení Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 Mapa 6 Mapa 7 Mapa 8 Mapa 9 Mapa 10 Mapa 11 Mapa 12 Mapa 13 Mapa 14 Mapa

Více

ROČNÍK VI ROK 2012 ČÍSLO 2 ISSN 1802-212X vydáno: prosinec 2012. konflikt zájmů. Krušných hor

ROČNÍK VI ROK 2012 ČÍSLO 2 ISSN 1802-212X vydáno: prosinec 2012. konflikt zájmů. Krušných hor ROČNÍK VI ROK 2012 ČÍSLO 2 ISSN 1802-212X vydáno: prosinec 2012 studia.oecologica konflikt zájmů ochrany přírody a rozvoje venkova Revitalizace antropogenně postižené krajiny Flóra agrárních valů z vrcholových

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014 DRESDEN 1. 12. 2014 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Oldřich Holešinský, Správa Národního parku České Švýcarsko Autor: V. Sojka, NP ČŠ 2. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Závěrečná zpráva. Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013

Závěrečná zpráva. Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013 Informační systém pro územní plánování pomůže překonat hranice plánování Závěrečná zpráva o projektu Září 2013 Lead Partner SMI - Saské státní ministerstvo vnitra (Saxon State Ministry of the Interior)

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Pilsen - Oberpfalz / Plzeňský kraj - Horní

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Peter Jurczek. Sasko-česká vysokoškolská iniciativa (STHI) přeshraniční spolupráce Technické univerzity Chemnitz a Západočeské univerzity v Plzni.

Peter Jurczek. Sasko-česká vysokoškolská iniciativa (STHI) přeshraniční spolupráce Technické univerzity Chemnitz a Západočeské univerzity v Plzni. Německo na cestě k integrační společnosti. Poznámky k obtížnému procesu Rüdiger Kipke 310 311 OBERNDÖRFER, Dieter (2001): Leitkultur und Berliner Republik. Die Hausordnung der multikulturellen Gesellschaft

Více

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic

Euroregion Elbe/Labe. Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Euroregion Elbe/Labe Entwicklung ohne Grenzen Rozvoj bez hranic Wo wir zu finden sind Geschäftsstellen der EUROREGION ELBE/LABE Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.v. Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2011-2012

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2011-2012 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2011-2012 1. Po stopách zemědělství a ekologie ve Vogtlandu - ukončení Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Projektu. Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.: 100023407

TISKOVÁ ZPRÁVA. Projektu. Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.: 100023407 TISKOVÁ ZPRÁVA Projektu Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.: 100023407 Cíle projektu Jsme sousedé Cílem projektu je odstraňování neviditelných bariér nejen jazykových, ale hlavně

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum über den Schienenverkehr zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern Memorandum o železniční

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně přírody v Českosaském Švýcarsku mezi

Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně přírody v Českosaském Švýcarsku mezi Leitbild zur Fortführung und Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Naturschutz in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz zwischen Strategie dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce v ochraně

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony

Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Univerzita Palackého v Olomouci GaREP, s.r.o. Brno Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony Václav Toušek, Miloš Fňukal, Petr Kladivo Projekt MMR Potenciální zaměření

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování Zkrácený skript A Směrnice, doporučení a základy skládkování 1. Úvod Pouze málo oblastí života společnosti bylo v uplynulých dvaceti letech tak rozsáhle upravováno předpisy, jako je ekologická legislativa

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Sachsen und Tschechien gemeinsam für eine starke Region

Sachsen und Tschechien gemeinsam für eine starke Region NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří LÉTO / SOMMER 2/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Česko-saská pracovní

Více

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více