Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge"

Transkript

1 Mehrwert durch Kooperation über Staats- und Ressortgrenzen: Ziel und Ansatz des Projektes Grünes Netzwerk Erzgebirge Přidaná hodnota spolupráce napříč hranicemi států a resortů: cíl a záměry projektu Zelená síť Krušné hory 15. November 2011, Dresden Olaf Bastian, Martin Neruda

2 Gliederung / Obsah Biodiversität und wirtschaftliche Entwicklung / biodiverzita a ekonomický rozvoj Projektziele / cíle projektu Projektstruktur und partner / struktura projektu a partneři Arbeitsschritte / pracovní kroky Ergebnisse / výsledky

3 Biodiversität: Bedeutung / Biodiverzita: význam Fundamentale ökonomische, ökologische, ästhetische, ethische Bedeutung weltweit zunehmend erkannt Základní celosvětově uznávaný ekonomický, ekologický, estetický, etický význam Umweltqualität als Standortfaktor begünstigt Wettbewerbsfähigkeit Kvalita životního prostředí jako důležitý faktor stanoviště pozitivně ovlivňuje schopnost konkurence Biodiversitätsstrategie: Deutschland 2007, Sachsen 2009, Tschechien 2009 Strategie biodiverzity: Německo 2007, Sasko 2009; Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, 2009, Praha

4 Impulse für die Wertschöpfung / Impulsy pro činnost 9. Vertragsstaatenkonferenz über die biologische Vielfalt (Bonn, Mai 2008): Wirtschaftlicher Nutzen der biologischen Vielfalt und der Ökosystemdienstleistungen Závěr z 9. konference o biodiverzitě v Bonnu: ekonomický přínos biodiverzity a ekosystémových služeb Aktualisierter Strategischer Plan zur Konvention über die Biologische Vielfalt (UNEP/CBD/COP/10/L.44)(Nagoya 2010): ökonomische Aspekte von Ökosystemdienstleistungen weiterentwickeln und die Werte der Biodiversität in relevante nationale und lokale Politiken, Programme und Planungsprozesse integrieren! Aktualizovaný strategický plán konvence o biodiverzitě: dále rozvíjet ekonomické aspekty ekosystémových služeb a integrovat hodnoty biodiverzity do relevantní národní a lokální politiky, programů a plánovacích procesů!

5 Chancen im deutsch-tschechischen Grenzraum Šance v česko-německém pohraničí Land- und Forstwirtschaft: mit Schutz der natürlichen Ressourcen verbinden! Zemědělství a lesnictví: propojit s ochranou přírodních zdrojů! Naturtourismus: benötigt Artenreichtum + wertvolle Kulturlandschaften Ekoturistika: potřeba druhového bohatství + cenné kulturní krajiny hervorragende Naturausstattung der erzgebirgischen Kammregion = attraktiver Lebens- und Standortfaktor + Erfolgsposition des Tourismus Vynikající přírodní dispozice krušnohorského regionu = atraktivní faktor pro výběr místa bydliště + oblíbené místo pro turistiku verstärkte Zusammenarbeit D/CZ im Erzgebirge bietet neue und bisher nicht genutzte Möglichkeiten Intenzivnější D/CZ spolupráce v Krušnohoří nabízí nové a dosud nevyužité možnosti

6 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Vorkommensschwerpunkte zahlreicher gefährdeter Arten Vyskyt četných ohrožených druhů Birkhuhn bedeutendste Population Mitteleuropas außerhalb der Alpen Tetřívek nejvýznamnější populace ve střední Evropě mimo Alp

7 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Vorkommensschwerpunkte wertvoller Biotoptypen Vyskyt cenných biotopů Hochmoore mit Moorwäldern und natürlichen Fichtenwäldern / rašeliniště se slatinnými lesy a přirozenými smrkovými porosty Bergmischwälder / horské smíšené lesy Bergwiesen / horské louky Steinrückenlandschaft / krajina s kamennými snosy

8 Oberes Erzgebirge / Vrcholové partie Krušných hor: Natura 2000, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete / ptačí oblasti, evropsky významné lokality

9 Projektziele / Cíle projektu Grenzüberschreitende Wahrnehmbarkeit von Natura 2000 verbessern Zlepšení přeshraničního vnímání Natury 2000 Synergien zwischen Landwirtschaft, Tourismus, Umweltbildung und Naturschutz stärken Posílení synergií mezi zemědělstvím, turistikou, ekologickou výchovou a ochranou přírody Dauerhafte grenzüberschreitende Kooperationsbeziehungen aufbauen Vybudovat trvalé přeshraniční kooperační vztahy

10 Projektstruktur (Arbeitspakete) / struktura projektu (pracovní balíčky)

11 Projekt-Partner Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR)(Lead- Partner) Universität J. E. Purkyně Ústí nad Labem - Fakultät für Umwelt (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí) Landschaftspflegeverband Westerzgebirge e. V. Landschaftspflegeverband Mittleres Erzgebirge e. V.

12 Treffen der Projektpartner / schůzky partnerů IÖR Dresden1/2010 und Komáří vížka 5/2010: Schwarzbach- Revitalisierung / revitalizace Černého potoka

13 SWOT-Analyse / SWOT analýza Erfassung der im Kontext mit Natura 2000 stehenden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken mit Blick auf Naturschutz, Kulturlandschaft und ländliche Entwicklung Zjišťování silných a slabých stránek, šancí a rizik, souvisejících s Naturou 2000, se zřetelem na ochranu přírody, kulturní krajinu a rozvoj regionu

14 SWOT-Analyse / SWOT analýza Vergleich von Naturschutz (insbesondere Natura 2000) und Landschaftspflege im D-/CZ-Erzgebirge Porovnání ochrany přírody a péče o krajinu (zvláště Natury 2000) v D-/CZ Krušnohoří Demographische und ökonomische Analyse Demografická a ekonomická analýza Akteursanalyse / analýza aktérů Potentialanalyse: Ermittlung wichtiger (ökonomischer, ökologischer und sozialer) Funktionen, Potentiale und Ressourcen der Natura Gebiete; Entwicklungsmöglichkeiten, Risiken Analýza potenciálů: zjišťování důležitých (ekon., ekol. a sociálních) funkcí, potenciálů a zdrojů oblastí Natury 2000; možnosti rozvoje, rizika BASTIAN, O.; NERUDA, M.; FILIPOVÁ, L.; MACHOVÁ, I.; LEIBENATH, M. (2010): Natura 2000 sites as an asset for rural development: the German-Czech Ore Mountains Green Network Project.- Journal of Landscape Ecology 3(2):41-58.

15 SWOT: Vertiefungsthemen / Podrobnější témata Natura 2000 und Landwirtschaft : Wirtschaftliche Potentiale, Chancen + Risiken (z.b. durch Arznei-, Aroma- und Energiepflanzen, Agrarumweltprogramme, Probleme der Landschaftspflege, fehlende Rentabilität, Bevölkerungsrückgang) Natura 2000 a zemědělství: ekonomické potenciály, šance + rizika (např. pěstování léčivých, aromatických a energetických rostlin, agrární ekologické programy, problémy péče o krajinu, nedostatečná rentabilita, odliv obyvatelstva) Natura 2000 und Tourismus : Entwicklung naturtouristischer Angebote, Agrotourismus Natura 2000 a turistika: nabídka šetrné turistiky+možnosti jejího rozvoje, agroturismus Natura 2000 und Umweltbildung : Umweltbildungs-Angebote und Öffentlichkeitsarbeit Natura 2000 a ekologická výchova: nabídka vzdělávacích programů a práce s veřejností

16 Strategie- und Maßnahmenkonzepte / Strategie a soubor opatření Ziel / Cíl Darstellung der Ausgangslage / popis výchozí pozice zentrale Herausforderungen / ústřední výzvy Identifizierung von Hauptthemen / identifikace hlavních témat bereits laufende Aktivitäten / aktivity, které již probíhají mögliche Strategien und Maßnahmen zur Problemlösung / strategie a opatření, které mohou přispět k řešení problémů Akteure bzw. mögliche Partner / aktéři a možní partneři

17 Workshopserie I 2010 Workshopserie I (je ca. 30 Teilnehmer): Ergebnisse der SWOT-Analyse, Ideensammlung 14./ Annaberg-Buchholz: Nachhaltige Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft Erzgebirge 20./ Altenberg-Schellerhau: Nachhaltiger Tourismus und Umweltbildung im Erzgebirge Workshopy I (vždy okolo 30 účastníků): Výsledky SWOT analýzy, hledání nápadů 14./ Annaberg-Buchholz: Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách 20./ Altenberg-Schellerhau: Udržitelná turistika a ekologická výchova v Krušných horách

18 Workshopserie II 2011 Workshopserie II: Erzielte Ergebnisse, Erfahrungen, Ergänzung der bisherigen Ideen, Hinweise zur Umsetzung Workshopy II.: Dosažené výsledky, zkušenosti, doplnění stávajících idejí, náměty pro jejich realizaci 02./ / in Boží Dar

19 Workshop Natura 2000 Workshop Analyse des Zustandes von NATURA 2000 Detailanalyse und Bewertung des Zustandes von NATURA-2000-Gebieten Workshop Analýza stavu NATURY 2000 podrobná analýza a vyhodnocení stavu oblastí NATURA an der Fakultät für Umwelt der UJEP Ústi n.l. /na FŽP UJEP Geländeuntersuchungen am Schwarzbach Terénní sledování na Černém potoce Studenten: Bachelor-Arbeiten, Praktika Studenti: bakalářské práce, praxe

20 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Landwirtschaft / Natura 2000 a zemědělství Verwertung von Biomasse aus Landschaftspflege / využití biomasy vzniklé při péči o krajinu Information bzw. Wiederentdeckung regionaler Produkte (Wildobst, Arznei- und Heilpflanzen) / znovuobjevení regionálních produktů (plané ovoce,léčivé byliny) Akteure und Rahmenbedingungen in der Landschaftspflege / aktéři a rámcové podmínky pro péči o krajinu

21 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Tourismus / Natura 2000 a turismus Informationen zu regionalen tourist. Angeboten / informace o regionálních turistických nabídkách Besucherlenkung in Natura-2000-Gebieten (u.a. SPA-Gebiet Westerzgebirge) / řízení návštěvnosti na územích Natura 2000(mj. EVL Západní Krušnohoří)

22 Modellhafte Realisierung von Maßnahmen / Modelová realizace souboru opatření Natura 2000 und Umweltbildung / Natura 2000 a ekologická výchova Konzeptionen für Informationstafeln + Naturlehrpfade (z.b. Schwarzbachtal (povodí Černého potoka) / koncepce informačních tabulí a naučných stezek (např. povodí Černého potoka) Erlebnispfad Bergwiese als Apotheke / zážitková naučná stezka Horská louka jako lékárna grenzüberschreitender Lehrpfad Natura 2000 im Erzgebirge / přeshraniční naučná stezka Natura 2000 v Krušných horách

23 Publikationen / Publikace Projektfaltblatt / letáček o projektu Imagebroschüre Erzgebirge: natürlich grenzenlos / brožura Krušné hory : přirozeně bez hranic Broschüre und Internetpräsentation Natur grenzenlos: Das europäische Schutzgebietsnetz am Beispiel des böhmischen und sächsischen Erzgebirges Brožura a internetová prezentace Příroda bez hranic: evropská síť chráněných území na příkladu českého a saského Krušnohoří Veröffentlichtungen in Fachliteratur und Tagespresse / články v odborných časopisech a denním tisku Internet:

24 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 1 Landschaftspflege / Péče o krajinu Grenzüberschreitende Abstimmung von Naturschutzpolitiken und zielen, Kooperation von Landschaftspflege-Organisationen, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte Přeshraniční dohody o politice a cílech ochrany přírody, kooperace organizací pečujících o krajinu, výměna zkušeností, společné projekty Foto: T. Prantl Foto: O. Bastian

25 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 2 Regionale Wertschöpfungsketten / Regionální řetězce čerpání hodnot Nutzung von Bergwiesenheu, Kräutern, Wildobst Regionale Erzeugergemeinschaften, Absatzmärkte, Marketing, Qualitätssiegel Využití sena z horských luk, bylin, planého ovoce, regionální společenství producentů, odbyt, marketing Wildäpfel / plané jablko Foto: Grüne Liga Osterzgebirge

26 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 3 Bioenergie Nutzung von Biomasse aus der Landschaftspflege: Schaffung geeigneter ökonomischer und technologischer Rahmenbedingungen, Kooperationen, Alternativen zur energetischen Verwertung entwickeln Využití biomasy vzniklé při péči o krajinu: vytvoření vhodných ekonomických a technologických rámcových podmínek, spolupráce a alternativ energetického zhodnocení biomasy Foto: T. Prantl

27 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 4 Windenergie / Větrná energie Wahl geeigneter Standorte: Ausschluss von Schutzgebieten, ästhetisch sensiblen Bereichen, Stärkung von Regionalplanung und grenzübergreifender Umweltverträglichkeitsprüfung, frühzeitige Kontakte zu lokalen Verantwortungsträgern Volba vhodných stanovišť: vyloučení chráněných území, esteticky citlivých oblastí, posílení regionálního plánování a přeshraniční hodnocení vlivu na životní prostředí; včasné kontakty na lokální odpovědné orgány Foto: O. Bastian

28 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 5 Birkhuhn / tetřívek Notwendigkeit der dauerhaften Erhaltung einer überlebensfähigen Population durch Sicherung / Wiederherstellung der Lebensräume; Lösung von Nutzungskonflikten, Priorität des Artenschutzes in sensiblen Bereichen, Öffentlichkeitsarbeit Nutnost trvalého zachování životaschopné populace prostřednictvím zabezpečení / znovuvytvoření biotopů; řešení zájmových konfliktů, priorita ochrany druhů v citlivých oblastech, práce s veřejností Fotos: J. Gläßer

29 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 6 Naturverträglicher Tourismus / Šetrný turismus Gute Bedingungen im Erzgebirge: abwechslungsreiche, wenig verbaute Landschaft, vielfältige Angebote. Verstärkte Kooperationen zwischen Naturschutz- und Tourismusorganisationen, innovative Angebote im Bereich Naturtourismus, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs Dobré podmínky v Krušných horách: proměnlivá, řídce zastavěná krajina, mnoho cílů. Posílená kooperace mezi organizacemi ochrany přírody a turistickými organizacemi, inovativní nabídky v oblasti přírodní turistiky, posílení veřejné dopravy Foto: C. Wachler

30 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 7 Grenzübergreifende Kooperationen im Tourismus Přeshraniční spolupráce v turismu Schaffung marktfähiger regionaler Tourismusverbände, gemeinsame Marketingstrategie, Abstimmung der Angebote, Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit beiderseits der Grenze Vytvoření tržně schopných regionálních turistických spolků, společná marketingová strategie, společné nabídky, podpora dvoj- a vícejazyčnosti na obou stranách hranice Foto: O. Bastian

31 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 8 Umweltbildung und Besucherlenkung Ekologická výchova a řízení návštěvnosti Ausgangslage relativ gut, viele Institutionen bieten Umweltbildung an / výchozí situace relativně dobrá, ekologickou výchovu poskytuje řada institucí Auf Zweisprachigkeit achten / dbát na dvojjazyčnost, aby byli osloveni i sousedé Bessere Zusammenarbeit mit der Tourismuswirtschaft, um auf umweltgerechtes Verhalten in der Natur hinzuweisen / lépe spolupracovat s turistickým průmyslem upozorňovat na chování šetrné k přírodě Foto: M. Scheffler Neue Technologien (z.b. Smartphones) / využívání nových technologií (např. chytrých telefonů

32 Strategie- und Maßnahmenkonzept / Koncepce strategie a opatření 9 Kammloipe / Hřebenová běžecká trasa Ausweisung eines naturverträglichen Loipenverlaufs beiderseits der Grenze vytyčení trasy šetrné k přírodě na obou stranách hranice Konflikte mit Skiläufern in sensiblen Schutzgebieten (z.b. NSG Großer Kranichsee) konflikty s běžkaři v citlivých chráněných územích (např. Velké jeřábí jezero) Relevanz der Umweltbildung význam ekologické výchovy Foto: M. Scheffler Mögliche Maßnahme: Neuauflage des Loipen- und Pistenatlas in Form kleiner Teilkarten (gratis), in denen auch zum naturschutzgerechten Verhalten aufgerufen wird vhodné opatření: nové vydání atlasu tras a sjezdovek v podobě malých map (zdarma), v nichž se také upozorní na chování slučitelné s ochranou přírody

33 Danke für die Aufmerksamkeit! Děkujeme za pozornost!

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu

Koncept strategie a opatření. Návrh (stav: 02.03.2011) v rámci projektu Koncept strategie a opatření v rámci projektu Zelená síť Krušné hory přeshraniční synergie mezi územími Natura 2000 a rozvojem venkova Návrh (stav: 02.03.2011) Partneři projektu: Leibniz-Institut für ökologische

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil

Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Pilsen - Oberpfalz / Plzeňský kraj - Horní

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Informations- und Planungssystem Mobilität und öffentlicher Verkehr in der Euroregion Neisse Inhalt und Werdegang Informační a plánovací systém mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa Obsah a vznik

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise

Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise Günter Verheugen Michel Barnier člen Evropské komise člen Evropské komise Nový praktický návod pro přeshraniční spolupráci je zveřejňován v okamžiku, kdy je program PHARE zaměřován na stejné priority a

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY Významné ptačí území roku 2008 Ptačí oblast soustavy Natura 2000

VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY Významné ptačí území roku 2008 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY Významné ptačí území roku 2008 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY Významné ptačí území roku 2008 Ptačí oblast soustavy Natura 2000 Česká společnost ornitologická

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie 2013 nvěda schaft issenvěda Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva

Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů územního rozvoje směřujících k posílení územní soudržnosti. Dílčí zpráva Výzkumný projekt 10.08.06.1.59.6 z pověření Spolkového úřadu pro stavebnictví a prostorové uspořádání (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) : Výstavba východ Syntéza společných německo-českých záměrů

Více