ŘÍZENÍ OBCHODU.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ OBCHODU. 19063@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

2 KLÍČOVÉ POJMY minulé přednášky Klíčové pojmy: - Obchodní plán účel, tvorba, ukazatele, monitoring - Vyjednávání x Smlouvání - Cíl, pozice, strategie, taktika - Meeting agenda, rekapitulace, report - Vyjednávací rozpětí - Princip WIN-WIN - Salámová technika, nátlakové techniky - Benefit, sleva, kompenzace 2.

3 Obsah přednášky Kulturní odlišnosti a jejich vliv na sjednání a řízení obchodu Internacionalizace firmy Posouzení atraktivity trhu OBSAH přednášky: Kultura vliv na přístup k práci a řízení obchodu Prvky kultury, kulturní přehmaty Internacionalizace principy, dimenze, motivy, základní teorie Posouzení atraktivity trhu, analýza PEST 3.

4 KULTURNÍ ODLIŠNOST = vliv kultury na vztah, přístup zaměstnanců k práci, řízení obchodu i na vyjednání obchodu [tento vliv je > než rozdílnosti vyplývající z: - rasy - pohlaví - odbornosti - postavení ] 4.

5 KULTURA a její prvky KULTURA = charakteristický způsob života lidí = založen na ZÍSKANÝCH modelech chování (ne vrozený) př PRVKY kultury ABSTRAKTNÍ (hodnoty, postoje, názory, náboženství z generace na generaci) MATERIÁLNÍ (úroveň a typ technologie, struktura spotřeby v dané zemi / společnosti) 5.

6 KULTURA abstraktní prvky / vliv na řízení obch. ESTETIKA Názor na to, co je krásné (symboly země, černá bílá, ideál ženské krásy) NÁBOŽENSTVÍ Hinduismus způsob života: kasty, společné domácnosti několika rodin, uctívání krávy Islám Způsoby jednání délka schůzky, výstupy předání vizitky 6.

7 KULTURA abstraktní prvky / vliv na řízení obch. VZDĚLÁNÍ povaha a způsob myšlení spotřebitelů v zemi (negramotnost reklama, obal, označení) JAZYK nemožnost vyslovit nežádoucí význam 7.

8 SPOLEČENSKÉ DOVEDNOSTI v řízení obchodu Umět vyjádřit RESPEKT, komunikovat verbálně i neverbálně, mít pozitivní přístup k lidem, zájem o ně a jejich kulturu Umět se VYROVNAT s pochyb.a frustracemi (někdy se objevují mezi kult.odlišnými lidmi) VCÍTIT SE a porozumět potřebám a stanoviskům jiných lidí Vyhnout se posuzovat podle vl.žebříčku HODNOT Nevyslovovat vlastní názory a subjektivní hodnocení, když jsou založeny na vlastní kultuře a hodnotách prodejce Umět brát situaci s HUMOREM a zabránit tak vlastní frustraci, když to nejde podle plánu 8.

9 KULTURNÍ PŘEHMATY Americký manažer Saúdská Arábie milionový kontrakt se saúd.výrobcem. Zpoždění podpis => neplnění zdvořilost. Americký manažer Německo pozvání růže => osobní romantický zájem Vztyčený palec Blízký Východ: útok Austrálie: hrubost Francie: ok Turecko zkřížení rukou při rozhovoru => neomalenost 9.

10 4 DIMENZE KULT. ODLIŠNOSTI s vlivem na řízení obchodu 1. INDIVIDUALISMUS x KOLEKTIVISMUS IND = kulturní rozměr, kdy se předpokládá, že člověk si zajistí uspokojení potřeb svých a své rodiny sám. Spol. poskytuje VOLNOST KOL = kult.rozměr, kdy člověk předpokládá, že se o něho a rodinu postarají jiní. Ve vztahu ke skupině LOAJÁLNÍ IND převažuje v nejbohatších zemích (USA, UK, NL) x KOL (Kolumbie, Pákistán) 2. VZTAH K MOCI = MÍRA, v jaké společnost akceptuje nerovnoměrné rozložení moci v institucích a organizacích Lidé se liší (intelekt, fyz.schopnosti => faktor rozdílu mezi bohatstvím a chudobou) Společnosti se SILNÝM vztahem k moci = akceptace značných mocenských rozdílů / ZAM respekt před autoritami a tituly (příslušnost k vyšší vrstvě má váhu) silní vůdci centralizace Western countries (LOW power distance) s výjimkou B, F, E, I 10.

11 4 DIMENZE KULT. ODLIŠNOSTI s vlivem na řízení obchodu 3. VYHÝBÁNÍ SE NEJISTOTĚ Ochota podstoupit RIZIKO a tolerance nekonvenčního chování nízká míra = podpora přijímání rizik, tolerance odlišnosti vysoká míra = typická nervozita, stres, agresivita (pocit ohrožení nejistotami a jevy, jimž nerozumí) Firmy: přesná pravidla Jamaica, Singapore, Denmark, Sweden, Western countries x Greece, Portugal / D, A, CH, FIN 4. MASKULINITA x FEMININITA M = maximální role pohlaví (převládají tvrdé hodnoty: výkon, úspěch, peníze, ukazování, velebení moci..) F = hodnoty (mužů i žen) jsou spojeny s funkcí péče, vztahy, péče o malé a slabé, kvalita života, ochrana ŽP.. Japan, Venezuela, Mexico / německy hovořící země (A,CH, D, UK) x Sweden, skandinávské země + NL 11.

12 INTERNACIONALIZACE Vymezení pojmu (různé výzkumné přístupy) = druh vývojového a rozvojového procesu: 3 podoby (dle stupně vývoje po expanzi) INTERNACIONALIZACE POSTUPNÝ vývojový proces MULTINACIONALIZACE Zahraniční výrobní jednotky GLOBALIZACE Operace v globálním měřítku INT = zastřešení pro mezinárodní operace 12.

13 INTERNACIONALIZACE - definice Proces, kterým firmy jednak zvyšují své povědomí o př. a nepř. vlivech mezinárodních transakcí na jejich budoucnost, a jednak budují a sjednávají transakce s ostatními zeměmi. (Beamish, 1990) 13.

14 Dimenze INTERNACIONALIZACE Nákup materiálu / komponentů / technologií / zboží Vstup zahr. investice do firmy (vliv na konk.na domácím trhu) VNITŘNÍ dimenze INT (aktivní MO směrem ven) Export Vlastnictví výrobní jednotky Licence / kontrakty VNĚJŠÍ dimenze INT 14.

15 MOTIVY k zahraniční expanzi PROAKTIVNÍ motivy REAKTIVNÍ motivy Výhoda zisku Tlak konkurence Jedinečný Nadprodukce Technologická výhoda Snižující se domácí tržby Exkluzivní informace Přebytečná kapacita Daňová výhoda Úspory z rozsahu Nasycený domácí trh Vzdálenost k ZÁK / dopravnímu uzlu 15.

16 INTERNACIONALIZAČNÍ teorie 1) FÁZOVÁ teorie (Stage theory) 2) SÍŤOVÁ teorie (Network theory) 3) INT jevy mimo teoretické rámce 16.

17 FÁZOVÁ teorie INTERNACIONALIZACE = postupná vzrůstající zainteresovanost na zahraničním trhu Základem: - získané zkušenosti s trhem - informace 17.

18 FÁZOVÁ teorie INTERNACIONALIZACE EXPORT Přímý nepřímý SMLUVNÍ KONTRAKTY Franšíza, Licence Aliance JOINT VENTURE 50/50 Minoritní Majoritní PLNÉ VLASTNICTVÍ Greenfield Akvizice IMPORT Dovoz Příjem zahr.kapitálu 18.

19 SÍŤOVÁ teorie INTERNACIONALIZACE - objevila se jako výsledek kritiky teorie fázové (sekvenční) Systém vztahů mezi mnoha hráči (vč. zákazníků, dodav., konkurentů a agentur (soukr. i veřejených) Základem: - Tendence být závislý na vztazích s ostatními - expanze díky existujícím vztahům / kontaktům - sdílení zdrojů - jednotná akce 19.

20 Praktické jevy mimo základní teoretické rámce Psychická vzdálenost (kultura, jazyk) Hofstede s dimenze k.rozdílnosti Geografická vzdálenost (poloha), sniž.se význam Zastavení progrese Vynechání některých stupňů INT Born globals (Ford, East India / MNC) 20.

21 Mezinárodní prostředí a jeho vliv na podnikání Mezinárodní podnikání se odehrává v určitém prostředí, které ovlivňuje: Rozhodování, zda vstoupit či nevstoupit na tento trh (výběr trhu) Formu vstupu na trh Zvolenou marketingovou strategii PEST Analýza = analýza mezinárodního prostředí 21.

22 P Politické a právní prostředí Právní prostředí: Možnost kontroly vlastnictví Možnost nákupu pozemků a nemovitostí Možnost repatriace zisku do zahraničí Vymahatelnost práva Možnost založení nové firmy a ukončení podnikatelské činnosti Politické prostředí: Politický systém a politická stabilita Význam zájmových skupin Vztah k zahraničním firmám Korupční prostředí 22.

23 E Ekonomické prostředí Hospodářská politika vlády: Zahraničněobchodní politika Kursová politika Základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj Podíl šedé ekonomiky 23.

24 S Sociální a kulturní prostředí Kultura: Míra otevřenosti společnosti Hierarchie potřeb Hodnotová orientace (např. západní hodnoty) Instituce: Rodina Náboženské instituce Vzdělávací instituce Další faktory: Jazyk Neverbální komunikace Způsob oblékání Estetické cítění Životní styly (VALS typologie životních stylů) 24.

25 T Technologické prostředí Existence a kvalita základní infrastruktury: voda, energie, telefony, dálnice, silnice, železnice atd. Kvalita a dostupnost komunikační infrastruktury: televize, rozhlas, telefony atd. IT = možnost přenosu dat do zahraničí=> internacionalizace služeb, standardizace Přístup k informacím Elektronické obchodování (E-commerce, e- business) B2C, B2B, C2C (e-bay např., bleší trh), C2B (pracovní síla, výběr.řízení přes internet min. první kola) Analýzy technologického prostředí: Počet uživatelů Internetu a vybavenost výpočetní technikou Počet telefonů. Výdaje na výzkum a vývoj (% z HDP) Počet mezinárodních patentů 25.

26 Mezinárodní výzkum trhu a druhy vstupních dat Snižuje rizika při rozhodování v mezinárodním podnikání: O vstupu na trh O komunikaci se zahraničními trhy O volbě marketingové strategie O formě vstupu na trh A další.. Sekundární data Byla již jednou shromážděna Jsou rychle a levně k dispozici Primární data Je třeba je získat Poměrně nákladná Spolupráce se specializovanou agenturou? 26.

27 Aspekty ovlivňující rozhodnutí o vstupu na trh ÚKOLY výzkumu zahraničních trhů: Výzkum mezinárodního podnikatelského prostředí (PEST analýza) Výzkum konkurence (Benchmarking) Výzkum potenciálu cílových trhů (Emerging markets) 27.

28 Druhy výzkumu trhu Výzkum od stolu Analýza sekundárních dat Nízké náklady Rychlá realizace Terénní výzkum Sběr a analýza primárních dat Poměrně vysoké náklady Delší časová realizace 28.

29 SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY Klíčové pojmy: - Kulturní odlišnosti, hodnoty, postoje, názory, estetika, náboženství - Individualismus, kolektivismus, vztah k moci, vyhýbání se nejistotě, maskulinita x femininita - Internacionalizace dimenze, motivy - Psychická a geografická vzdálenost - Posouzení atraktivity trhu (analýza PEST) - Primární x Sekundární výzkum 29.

30 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 30. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

University Of Finance & Administration

University Of Finance & Administration University Of Finance & Administration MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV_B] pro AI.BA.PO kombinované studium Pavla Břečková [Ing., Ph.D.] pavla.breckova@vsfs.cz STRUKTURA PŘEDMĚTU KS = 3 řízené konzultace

Více

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová ZÁKLADY MARKETINGU 2009 Základy marketingu Jana P ikrylová Základy marketingu definice pojmy doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. jana.prikrylova@vsem.cz Obsah Definice pojmu marketing Cíle marketingu Základní

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz

MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012. Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz MEZINÁRODNÍ MARKETING 2. část MBA Hradec Králové únor 2012 Jiří Švancara, MBA, MIM svancara@mbacmi.cz Témata 2. části: Politické prostředí z hlediska stability Ekonomické prostředí (hospodářská struktura,

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu

Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu. Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Katedra managementu Marketingové řízení zahraničního obchodu Struktura, principy zahraničního obchodu z pohledu mezinárodního marketingu Definice zahraničního obchodu Zahraniční obchod či mezinárodní obchod

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Internacionální marketing firmy L Oréal

Internacionální marketing firmy L Oréal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Internacionální marketing firmy L Oréal Ing. Ondřej Machek Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jana Boučková, CSc. Studijní program:

Více

Strategický management

Strategický management Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D.

Více

Vstup firmy TEMPISH na východoevropské trhy. Bc. Pavla Krutílková

Vstup firmy TEMPISH na východoevropské trhy. Bc. Pavla Krutílková Vstup firmy TEMPISH na východoevropské trhy Bc. Pavla Krutílková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce si klade za cíl připravit mezinárodní marketingovou strategii, která podpoří vstup

Více

Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka

Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka 11. Osobní prodej Definice osobního prodeje Základní přístupy osobního prodeje (orientovaný na prodej, zákazníka) Výhody a nevýhody Zásady efektivní komunikace Kulturní odlišnosti v osobní komunikaci Osobní

Více

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3

Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání 2 0 1 0-2 0 1 3 Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í M A R K E T I N G S L E Z S K Á U N I V E R Z I T A V O P A V Ě O K R

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Blok 2 Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání

Blok 2 Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání Blok 2 Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání 1. Úvod Před vstupem do mezinárodního prostředí je nutno provést řadu analýz, které jsou základem pro rozhodnutí o strategii mezinárodního

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu

Podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu MARKETING ZÁKLADNÍ POJMY Marketing = katalyzátor všeho, co se v podniku tvoří, mnohem komplexnější práce než prodej, strategie a filosofie firmy. Prodej = vytváří prodej jako takový, přímo generuje obrat

Více

Interkulturní komunikace

Interkulturní komunikace s Interkulturní komunikace doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia 2011/2012 1 Průvodce studiem předmětu: Úvodní informace autora: Tato studijní opora je

Více

21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury

21) Jaký je postup vzniku společnosti s r.o. 22) Definujte styl řízení a uveďte základní rozdělení 23) Uveďte determinanty firemní kultury 1) Vnější vlivy na podnik okolí podniku 2) Co obsahuje podnikatelský záměr 3) Význam organizačních norem v řízení podniku a jejich základní členění 4) Charakterizujte jednotlivé nástroje proměnné marketingového

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE PŘÍRUČKA PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE PŘÍRUČKA PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE PŘÍRUČKA PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVU Slovo úvodem: Vytváření specifických podmínek podporujících vstup přímých zahraničních investic (PZI) jako katalyzátoru ekonomického rozvoje regionů

Více

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?...

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 1. CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 2 2. KRÁTKO A DLOUHODOBÉ CÍLE MARKETINGU A JEHO FUNKCE... 3 3. MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ... 5 4. MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ... 7 5. POTŘEBA, SPOTŘEBA

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu

1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu Blok 3 - Marketingový mix na zahraničních trzích 1. Úvod - rozhodování o marketingovém programu Každá firma se před vstupem na mezinárodní trh musí rozhodnout, do jaké míry přizpůsobí svoji marketingovou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více