Zpráva z auditu programu Ekoškola

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z auditu programu Ekoškola"

Transkript

1 Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okr. Bruntál Adresa školy Č. p. 457, Jindřichov Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Mgr. Zlata Steuerová Mgr. Hana Smolíková Bc. Veronika Frélichová, Mgr. Miroslava Langrová První žádost o první titul Ekoškola 1. Naplnění kritérií 7 kroků programu Ekoškola Název kroku Počet získaných bodů Požadovaný počet bodů Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování EV ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Slovní hodnocení školy Podrobný popis dosaženého stavu v jednotlivých kritériích najdete v příloze zprávy. 1

2 2.1. Shrnutí kvality realizace programu na škole: ZŠ a MŠ Jindřichov je menší vesnickou školou v okrese Bruntál o počtu cca 130 žáků. Do programu Ekoškola se škola zapojila v roce 2015 díky iniciativě paní učitelky Smolíkové. Za necelý rok a půl stihli žáci a učitelé udělat velký kus práce směrem k ekologičtějšímu provozu školy i v postupu podle metodiky 7 kroků Ekoškoly. Z biologického kroužku vznikl Ekotým, který vypracoval Analýzu a Plán činností a zároveň se již hned od začátku pustil do realizace nejvíce naléhavého úkolu - zavedení systému třídění odpadu ve škole. Díky přístupu paní ředitelky je škola celkově aktivní v zapojování se do projektů (globální rozvojové vzdělávání, čtenářská gramotnost, zdravý životní styl), v získávání financí na vybavení, a také ve spolupráci s obcí a veřejností. Ve škole funguje i jednoduchá obdoba školního parlamentu (setkávání zástupců tříd s paní ředitelkou), žáci jsou vedeni k zodpovědnosti a iniciativě Přehled silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech Ekotým Ekotým je sehraný a dobře spolupracující, členové umí popsat svoje role i dobře prezentovat svoji činnost. K úspěšnému fungování Ekotýmu přispívají časté schůzky (minimálně jednou za čtrnáct dní), které trvají celou vyučovací hodinu. V Ekotýmu jsou zastoupeni žáci od 3. do 9. třídy a také provozní zaměstnanci školy. Paní koordinátorka podporuje iniciativu žáků, kteří se podílejí na rozhodování o obsahu schůzek, zkouší si jejich vedení a také píší přehledné zápisy. Mladší přitom mají možnost učit se od starších. Doporučujeme žáky dále podporovat v samostatnějším vedení schůzek a aktivně pracovat se zápisy z minulých schůzek zkontrolovat s jejich pomocí zadané úkoly. Podporujeme zapojení žáků z 1. stupně, kteří mohou také podle svých možností dostávat role (rolí může být i více fotografové, pokladníci, novináři, ilustrátoři zápisů ). Navrhujeme uspořádat jednou za čas pro Ekotým společný výlet/exkurzi, jako odměnu za činnost a motivaci do další práce. 2

3 Analýza Analýza byla provedena na konci školního roku 2015/2016 v tématech Odpady, Prostředí školy, Voda a Energie. Ekotým se při ní pokusil o spolupráci žáků z různých tříd, podrobný výstup zpracovala paní koordinátorka. Nejdůležitějším výstupem z hlediska Ekoškoly jsou však čtyři tabulky silných a slabých stránek podle témat, které zpracoval Jarda člen Ekotýmu jsou stručné, velice přehledné a srozumitelné pro kohokoliv i mimo Ekotým a školu. Tabulky mohou sloužit i jako příklad dobré praxe pro jiné školy. Příští Analýza by měla být srovnávací, tedy porovnávat posun silných a slabých stránek oproti první Analýze. O výstupu nové Analýzy doporučujeme informovat zajímavou formou všechny žáky i učitele školy, aby všichni viděli, jak se škola posunuje v realizaci programu Ekoškola (velké výtvarné zpracování na chodbu, školní časopis, netradiční hlášení apod.). Doporučujeme také při příští Analýze vybrat z pracovních listů Ekoškoly pouze některé otázky, které jsou pro Ekotým důležité, případně přidat otázky vlastní. Není nutné vyplňovat pracovní listy kompletně, slouží spíše jako vodítko a inspirace. Do tvorby Analýzy je užitečné opět zapojit i žáky mimo Ekotým, a to takovou formou, která jim bude srozumitelná. Navrhujeme např. začlenění práce na Analýze do výuky tematických předmětů (energie fyzika, voda chemie apod.), nebo zapojit žáky do Ekotýmem vymyšlených průzkumů a anket, které budou použity do výstupů Analýzy. Součástí hlavní Analýzy (čtyři tabulky) nejsou údaje o spotřebě vody a energií, ačkoliv jsou členy Ekotýmu pravidelně zapisovány do sešitu na základě informací od pana školníka. Ani dotyční členové Ekotýmu ovšem neví, jestli spotřeba plynu, elektřiny a vody ve škole roste, nebo klesá, a jak výrazně. Po realizaci opatření pro nižší spotřebu (např. cedulky u umyvadel) je důležité vyhodnotit, jestli přinášejí nějaké skutečné úspory, k čemuž může sloužit právě sledování vývoje spotřeby. Jasná čísla o úsporách působí motivačně na všechny žáky i učitele na škole, proto doporučujeme s údaji o spotřebě více pracovat a prezentovat je. Inspirace ze ZŠ Opava-Vávrovice: Úplně dole fotografie plakátů Analýzy, které vytvořili žáci 1. stupně pro prezentaci ostatním, obsahují také údaje o spotřebě: 3

4 Plán činností Plán činností byl sestaven Ekotýmem na začátku školního roku 2016/2017, a to ve čtyřech tématech stejných jako v Analýze. Velkým kladem je především jeho stručnost a přehlednost - v každém tématu se nacházejí pouze 2-3 hlavní úkoly, které dobře navazují na slabé stránky odhalené v Analýze. Ekotým má také ještě vedlejší Plán činností, kde se zapisují průběžně různé další nápady, záměry a úkoly, na jejichž plnění také žáci pracují. Ten vznikl hned na začátku školního roku 2015/2016, ještě před Analýzou, z potřeby začít co nejdříve se zlepšováním školy. Oceňujeme, že i přesto Ekotým dále zpracoval Analýzu a Plán činností podle 7 kroků Ekoškoly a zásad funkčního plánování. Doporučujeme si v Plánu činností stanovit cíle, které určují, k čemu v daném tématu vůbec Ekotým směřuje. Cíl může být stanoven jako dlouhodobý pro celé téma, např. pro téma Odpady: zavést funkční třídění odpadu ve škole, nebo snížit množství odpadu ve škole. Cíle mohou být také krátkodobé - pokud např. v Analýze vyšla slabá stránka žáci nesprávně třídí odpad, tak si Ekotým může dát za cíl informovat žáky o správném třídění odpadu a k tomuto cíli vymyslet úkoly, např. doplnit ke košům druhy odpadu, uspořádat besedu/divadlo/kampaň o správném třídění apod. Do Plánu činností je také vhodné doplnit termíny splnění úkolů (rámcové v řádu měsíců) a případně informace o finanční náročnosti úkolů, která dávají žákům přehled o tom, kolik mohou které činnosti stát. Doporučujeme, stejně jako u Analýzy, prezentaci Plánu činností směrem k celé škole, aby všichni věděli, na čem Ekotým pracuje (velké výtvarné zpracování na chodbu, školní časopis, netradiční hlášení apod.) Inspirace ze ZŠ Šrámkova, Opava: Příklad začlenění cílů do Plánu činností některé cíle jsou už spíše úkoly a Plán činností je celkově velice obsáhlý, ale i tak je vidět, že Ekotým má stanovenu nějakou větší oblast rozdělenou na dílčí kroky: Monitorování a vyhodnocování Plán činností ještě nebyl souhrnně vyhodnocen vzhledem k tomu, že vznikl teprve nedávno. Na schůzkách Ekotýmu však probíhá průběžné hodnocení vedlejšího Plánu činností. Pokud se nějaký úkol nepodaří zcela splnit, diskutuje se o dalších možnostech (např. vyčištění potoka u školy). 4

5 Doporučujeme na některých schůzkách přímo pracovat s Plánem činností a zhodnotit plnění jak jednotlivých úkolů, tak i krátkodobých/dlouhodobých cílů. U hodnocení je také důležité mít k dispozici ověřené informace (např. chce-li Ekotým hodnotit, zdali se mu opravdu povedlo snížit množství odpadu ve škole, je k tomu potřeba nějakým způsobem měřit množství odpadu, které se za určité období vyprodukovalo). Do Plánu činností je pak dobré hodnocení zaznačit tak, aby bylo srozumitelné pro všechny ve škole. Environmentální výchova ve výuce Škola se snaží začleňovat ekologickou výchovu i do dalších předmětů ve škole, především do přírodopisu. Oceňujeme zapojení Ekoškoly do výuky v českém jazyce, kde žáci, díky paní koordinátorce, měli možnost vyzkoušet si napsání formálního dopisu paní ředitelce a panu starostovi ve věcech týkajících se Ekoškoly. V rámci vzájemného vzdělávání žáků školili členové Ekotýmu svoje spolužáky jak v třídění odpadu, tak ve správném používání žaluzií namísto rozsvěcování světel během dne. Doporučujeme ve spolupráci s dalšími učiteli více využívat ve výuce aktuální témata, která řeší Ekotým v rámci Ekoškoly např. v matematice modelově počítat spotřeby vody a energie či množství odpadu, ve výtvarné výchově využívat odpadové materiály (jak je v plánu s módní přehlídkou) apod. Doporučujeme také pokračovat v přípravě a realizaci vzájemného vzdělávání žáků na ekologická témata nemusí do něj být zapojeni pouze žáci z Ekotýmu, ale i třídy např. v rámci projektových dnů. Také navrhujeme, v rámci možností školy, vzdělávání pedagogů v ekologických tématech, např. výjezd pedagogického sboru na exkurzi/ společný program/ teambuilding do ekocentra (Sluňákov u Olomouce, Vila Doris u Šumperka). Informování a spolupráce Škola je malá, takže informace o Ekoškole se zde předávají relativně snadno při osobním kontaktu. O schůzkách Ekotýmu mají členové možnost informovat ostatní spolužáky ve svých třídách při hodinách. Probíhají pravidelná hlášení ve školním rozhlase, Ekoškola má i přehlednou nástěnku na hlavní chodbě a informace se často objevují i ve školním časopise. Velkým kladem je sekce Ekoškola na webových stránkách, kde je velmi přehledně a zároveň zajímavě popsáno vše o činnosti v programu Ekoškola, včetně důležitých dokumentů jako 5

6 Analýza, Plán činností apod. Kdokoliv si tak snadno vyhledá informace o Ekoškole a udělají na něho dobrý dojem. Web může sloužit jako příklad dobré praxe. Oceňujeme spolupráci Ekotýmu s obcí, při které je zapojena i veřejnost ať už při prezentaci čističky odpadních vod, péči o úklid veřejných prostranství či vánočním jarmarku na zámečku. Na nástěnce doporučujeme zpracovat krátké informace o tom, co to vůbec je program Ekoškola (podobně, jako je to na webu), a dále doplnit logo Ekoškoly a logo vzdělávacího centra TEREZA (to i na web). Na webu by bylo dobré také doplnit autory článků není jasné, jestli je vždy píše paní koordinátorka, nebo přispívá i někdo z Ekotýmu. Mezi Ekotýmáky jsou schopní pisatelé, kteří by dokázali zprávy na web psát. Zároveň doporučujeme pokusit se napsat články i do médií mimo školu např. Bruntálský a krnovský Deník, aby se tak povědomí o Ekoškole dále šířilo. Podporujeme rozšiřování působnosti Ekotýmu směrem do obce, např. při dalším ročníku akce Ukliďme Česko, by se mohla účast nabídnout i rodičům a veřejnosti. Pro inspiraci a sdílení zkušeností doporučujeme Ekotýmu návštěvu jiné blízké Ekoškoly: ZŠ Opava-Vávrovice (2. titul Ekoškola, malotřídní škola s výukou na 1. stupni, ukázková školní zahrada), ZŠ Šrámkova v Opavě (větší sídlištní škola, 1. titul Ekoškola, zajímavá školní zahrada), ZŠ Bruntál, Jesenická (1. titul Ekoškola), ZŠ Melč, okres Opava (vesnická škola srovnatelné velikosti, 1. titul Ekoškola). Ekokodex Ekokodex je umístěn hned při vchodu do školy na viditelném místě. Je pěkně graficky zpracován a obsahuje hesla ve formě krátkých básniček, které jsou srozumitelné pro všechny ve škole. Žáci mimo Ekotým o existenci Ekokodexu vědí, někteří si vzpomenou také na něco z jeho obsahu. Doporučujeme zvážit aktualizaci školního Ekokodexu na další období - např. pomocí ankety ve škole, a zjistit tak, zdali s hesly všichni souhlasí či co by se na nich mohlo změnit. Pokud by aktualizace neproběhla, doporučujeme alespoň průběžně Ekokodex při různých příležitostech připomínat, aby se o něm ve škole udrželo povědomí. 6

7 Ekologický provoz: Vybraná témata: Odpady, Prostředí školy, Voda, Energie Ekotým se zaměřil především na třídění odpadu ve škole, což byl i prvotní impuls jeho vzniku. Na chodbách jsou nyní instalovány koše na papír, plast a v jednom případě i sklo, opatřené popisky, a také krabice na elektro zařízení a na víčka od PET lahví (samotný sběr víček nemá výraznější ekologický dopad, je to spíše charitativní projekt). Žáci jsou průběžně informováni o tom, co do kterého koše patří, a úroveň třídění (ale také celkového úklidu) je hodnocena paní uklízečkou v každé třídě do vyvěšené tabulky. Oceňujeme, že Ekotým se třídění odpadu stále věnuje a snaží se ho vylepšovat. Také je zapojen do kampaně Litter Less. K šetření vodou a elektřinou jsou u vypínačů a umyvadel vyvěšeny kreativně zpracované cedulky. Žáci byli proškoleni o používání žaluzií, svícení i větrání. Ve škole je na chodbách dostatek zeleně, k rostlinám jsou přidány podrobné popisky. Kromě třídění odpadu je možné zaměřit se také na jeho minimalizaci (a je to i cíl Ekotýmu v Litter Less), aby ho co nejméně vznikalo. Ekotým může například zvážit množství odpadu (či spočítat pytle) za určitý čas ze školy a snažit se, aby ho při příštím vážení bylo méně. Do budoucna je možné třídit i další složky odpadu, které třídí řada Ekoškol hliník či bioodpad především zbytky z ovoce ze školní jídelny a svačin. Pro podporu třídění je dobré také seznamovat žáky s tím, kam se vytříděný odpad odváží, co se s ním dále děje a jaké výrobky z něj vznikají. Druhé téma, kterému se Ekotým hodně věnuje, je Prostředí školy. Doporučujeme se věnovat také školnímu pozemku a možným zlepšením, např. další výsadba rostlin, stromů či zeleniny, využití dešťové vody, biotopy pro volně žijící živočichy, ekologické výukové prvky. Velkou inspirací může být návštěva doporučených Ekoškol výše. V tématu Prostředí školy také může být aktuální zřízení relaxační/herní zóny pro žáky na chodbě, výzdoba z odpadových materiálů, ekologicky zaměřené výstavy (například plánovaná výstava starých mobilů). Příklady dobré praxe a náměty pro činnost je možné najít na webu Ekoškoly: zde například kampaň ke starým mobilům: 3. Příloha: kritéria a indikátory s označeným dosaženým počtem bodů 7

8 Komise jmenovaná ředitelem vzdělávacího centra TEREZA uděluje Základní škole a Mateřská škole Jindřichov, okr. Bruntál titul Ekoškola. Jména a podpisy členů komise Mgr. Petr Daniš Mgr. Martina Hoferová Ing. Jan Smrčka Vzdělávací centrum TEREZA, z.ú., Národní koordinátor programu Ekoškola Haštalská 17, , Praha 1 Tel: , fax

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola a Mateřská škola Prušánky Školní 289 1666 696 21 Prušánky

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy ZŠ J. A. Komenského, Kyjov Újezd 990 Kyjov, 697 24 Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu PaedDr. Jan Navrátil Mgr. Jitka Režňáková

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy ZŠ a MŠ Olomouc Holice Adresa školy Náves Svobody 41, Olomouc Holice, 779 00 Jméno ředitele školy Jméno vedoucí učitelka Mgr. Mojmír Chytil Jana Skřivánková

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola Paseka Paseka 200, 78397 Mgr. Jana Knápková Mgr. Sylva

Více

7 KROKŮ EKOŠKOLY. Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA a v roce 2012 získala titul EKOŠKOLA.

7 KROKŮ EKOŠKOLY. Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA a v roce 2012 získala titul EKOŠKOLA. Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA a v roce 2012 získala titul EKOŠKOLA. V letošním roce se snažíme opět titul získat. Tento titul může získat škola, která projde sedmi kroky, které

Více

Na sestavení plánu spolupracovali: p. uč. Přidalová, p. uč. Smejkalová, Ekotým

Na sestavení plánu spolupracovali: p. uč. Přidalová, p. uč. Smejkalová, Ekotým Datum sestavení plánu: září Na sestavení plánu spolupracovali:, Ekotým Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie, ekoaktivity Aktualizace plánu: květen Cíl Úkol

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy ZŠ a MŠ Nové Veselí (Školička Kamarád) Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Tomáš Augustýn Jméno koordinátora programu Monika

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Zpráva z auditu programu Ekoškola Základní škola Staré Město Komenského 1720, 686 03 Staré Město Mgr. Josef Jurnykl Mgr. Renata

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště Kaplice Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Pohorská 86, 382

Více

Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie, ekoaktivity Aktualizace plánu: září 2017

Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie, ekoaktivity Aktualizace plánu: září 2017 Datum sestavení plánu: září Na sestavení plánu spolupracovali:, Ekotým Kategorie plánu činností: 7 kroků ekoškoly, odpady, prostředí školy, voda, energie, ekoaktivity Aktualizace plánu: září Cíl Úkol Zodpovídá

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Masarykova 161, 768 05 Koryčany Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Tylova 2391 397 01 Písek Mgr.

Více

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost Zjištění spotřeby vody za rok 2015; zpracování do diagramu Plán činnosti EKOTÝMU na školní rok 2015/ 2016 Plán činnosti mění od minulých období svoji podobu dle doporučení auditorek při třetí obhajobě. Plán činností je živý dokument, který je během školního roku

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Krátkodobé a dlouhodobé školní projekty

Krátkodobé a dlouhodobé školní projekty Roční program EVVO na školní rok 2011 12 Krátkodobé a dlouhodobé školní projekty Aktivita Cíl, na který navazuje Způsob vyhodnocení Termín Zodpovědná osoba Osoby určení (Třída) Reportáž ze života mého

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů ZŠ a MŠ Štramberk Zauličí 485, 742 66 Štramberk Mgr. Zdeňka Havlíková

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, členové Ekotýmu. M. Soušková B. Petrovská V. Hodrošová V. Bršťáková. D.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, členové Ekotýmu. M. Soušková B. Petrovská V. Hodrošová V. Bršťáková. D. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2016/2017 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky říjen Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr.

Více

spolupracují na úkolech.

spolupracují na úkolech. Kritérium Ekotým Jednotliví členové tvoří spolupracující tým, ve kterém hlavní iniciativu přebírají žáci. Žáci v dokáží popsat základní principy 7 kroků a chápou, jak spolu jednotlivé kroky souvisí. Žáci

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění:

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění: Září: - Expedice Norsko 2013 Pivková, Kopecká 25. 8.-7. 9. 2013 splněno - Zástupci žáků do Ekotýmu TU 3. 9. 2013 splněno - plán EVVO na školní rok 2013/2014 Pivková, Kopecká 25. 9. 2013 splněno - pokračování

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy ZŠ Nový Bydžov Karla IV. 209, 50401 Nový Bydžov Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Ladislav Vlachý Mgr. Zuzana Sirotková Datum

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující -

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) - obhajující - (Eco-Schools) - obhajující - Název školy Adresa školy ZŠ Milín Školní 247, 262 31 Milín Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Pižlová Mgr. Jana Pižlová Datum auditu 4.5. 2011 Jména

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, Okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov, č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) ázev školy Purkyňovo gymnázium Strážnice dresa školy Masarykova 379 696 62 Strážnice Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu RDr. Václav Matyáš, CSc. Ing. Jan W. Jongepier Datum

Více

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost setkat se s ředitelem Gymnázia a zeptat se říjen Výměna tabulek upozorňujících na šetření vodou

cíl úkol termín odpovídá finanční náročnost setkat se s ředitelem Gymnázia a zeptat se říjen Výměna tabulek upozorňujících na šetření vodou Plán činnosti EKOTÝMU na školní rok 2016/ 2017 Plán činnosti mění od minulých období svoji podobu dle doporučení auditorek při třetí obhajobě Ekoškoly. Plán činností je živý dokument, který je během školního

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2017/2018

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2017/2018 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209 Zhodnocení stavu EVVO na škole: Ekologie i ekologická výchova je součástí

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu ZŠ Dobrá, okres Frýdek - Místek ZŠ Dobrá, okres Frýdek Místek, Dobrá 860, 739 51 Mgr. Radka Otipková Mgr. Květoslava

Více

Zpráva o auditu Ekoškola

Zpráva o auditu Ekoškola Zpráva o auditu Ekoškola Název školy: ZŠ ÚDLICE, okr. Chomutov Adresa školy: Stará čtvrť 363, 431 41 Údlice Jméno ředitele školy: Mgr. Alena Pytláková Jméno koordinátora programu ve škole: Mgr. Jiří Chloupek

Více

REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017

REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín čp. 154, 756 21 KATEŘINICE REALIZAČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2016/2017 Vypracovala: Mgr. Renata Sušňová,

Více

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017 Roční plán pro školní rok 2016/2017 Vypracovala: Mgr. Eva Svobodová Zpracováno na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (), JAKO PŘÍLOHA K DLOUHODOBÉMU

Více

Plán práce EKOŠKOLA

Plán práce EKOŠKOLA Plán práce EKOŠKOLA 2013-2014 Období Aktivita Zodpovědnost Cílová skupina Plnění doplnění nových členů u plán práce uč. Lysková splněno září v průběhu roku zapojení do sběrových aktivit pokračování v programu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdenka Havlíková Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Celoroční úkoly v oblastech ekologizace provozu školy, prostředí školy, organizace

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Plán činnosti Ekoškoly 2016/2017

Plán činnosti Ekoškoly 2016/2017 Plán činnosti Ekoškoly 2016/2017 Oblasti Klady Zápory Cíle / Úkoly Prostředí - péče o úklid, estetickou výzdobu školy a úpravu okolí školy - školní bazén - nový nábytek v učebnách a kabinetech - vybavení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Více

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Formulace dílčích výchovně vzdělávacích a organizačních cílů.

Formulace dílčích výchovně vzdělávacích a organizačních cílů. Studium k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy pro koordinátory EVVO, 2016-2017 PÍSEMNÉ ZADÁNÍ 3. DOMÁCÍ PRÁCE Formulace dílčích výchovně vzdělávacích a organizačních cílů.

Více

Program environmentálního

Program environmentálního Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2018 2019 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Plán práce školy

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Plán práce školy Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. Plán práce školy Environmentální

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: ODPADY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: ODPADY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 211 prosinec 211: ODPADY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 2.1.211 Na sestavení plánu spolupracovali M.Doubínková,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Program environmentálního

Program environmentálního Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2017 2018 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Sportovní 1135, Nové Strašecí, tel.: , fax: ,

Sportovní 1135, Nové Strašecí, tel.: , fax: , Zřizovatel: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí, tel.: 313 285 811, fax: 313 285 841, e-mail: info@souzns.cz ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2007/2008 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014

ZŠ Vrané nad Vltavou plán 2014 ZŠ Vrané nad Vltavou plán = úkolu nebylo ještě zahájeno, = úkolu zahájeno; = splněno napůl; = téměř splněno; = úkol splněn Odpady 1. snížit množství odpadu + zlepšit třídění bioodpadu umístit koše na bioodpad

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Školní plán EVVO 2008/2009

Školní plán EVVO 2008/2009 Školní plán EVVO 2008/ (Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, č.j.16745/2008-22) Zpracovala : Mgr.Simona Vágnerová 1 Obsah 1. Základní cíle plánu EVVO 3 1.1.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2018/19 ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy ZŠ Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa školy Studentská 1427, Jirkov, 431 11 Jméno ředitele školy Mgr. Jan Duda Jméno koordinátora programu Mgr.

Více

Ekotým. fungují jako tým a spolupracují na úkolech.

Ekotým. fungují jako tým a spolupracují na úkolech. 1.1 1.2 Jednotliví členové tvoří spolupracující tým, ve kterém hlavní iniciativu přebírají žáci. Žáci v dokáží popsat základní principy 7 kroků a chápou, jak spolu jednotlivé kroky souvisí. Žáci mají rozděleny

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva z auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) Název školy Základní škola Rosice Adresa školy Pod zahrádkami 120, 665 01 Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Mgr. Petr Řezníček Mgr. Pavla Šoltésová Datum auditu 4. 5. 2015

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) Název školy Základní škola a Mateřská škola Povrly Adresa školy okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233 403 32 Povrly Jméno ředitele školy

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice Adresa školy ZŠ a MŠ Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 Jméno ředitele školy Mgr. Petr Blecha Jméno koordinátora Ing.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Plán činností ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště

Plán činností ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště Plán činností ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště 2011-2012 ODPADY Dlouhodobý cíl: Dodržování principu RRR (reuse reduce recycle) Sběr starých baterií, tonerů a vyřazených elektrospotřebičů Osvěta mezi žáky

Více

Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. na období let

Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. na období let Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2012 2017 Obsah: Úvod Oblast výchovně- vzdělávací Oblast materiálně- technická Oblast personální ÚVOD

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO Číslo jednací: Působnost: Zpracovala: Schválila: Účinnost SZSOs/3426/2016 všichni žáci, studenti, zaměstnanci školy, všechny úseky

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2016 / 2017 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha západ, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Společně k úspěchu PŘÍLOHA

Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha západ, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Společně k úspěchu PŘÍLOHA PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ K ÚSPĚCHU Č. j. 43/2017/ŘŠ Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha západ, příspěvková organizace, Kubrova 136 252 16

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Dne 7. 11. 2014 se slavil Světový den Ekoškol i na Základní škole Zbiroh. Základní škola Zbiroh je Ekoškolou již pátým rokem a její dlouhodobé zapojení do programu

Více

Roční realizační plán enviromentální výchovy ZŠ Povrly

Roční realizační plán enviromentální výchovy ZŠ Povrly Roční realizační plán enviromentální výchovy ZŠ Povrly - Školní rok 2018/2019 Období: Aktivita: Prostředky: Odkaz na cíl: Září 3. - 5. 9. Tvorba Ekokodexů, rajóny Terénní aktivity, výtvarné Dílčí cíl 2

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools)

Zpráva o auditu programu Ekoškola (Eco-Schools) (Eco-Schools) Název školy Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Adresa školy Studentská 1427 Jirkov 431 11 Jméno ředitele školy Mgr. Jan Duda Jméno koordinátora programu Mgr. Jana Kužminská

Více

1. zasedání Řídícího výboru

1. zasedání Řídícího výboru 1. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 27. března 2018 Program 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Více