Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama"

Transkript

1 TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý Časová dotácia: 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia so ŠVP Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Poz. Prirodzené čísla Predstavy o prirodzenom čísle. Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Orientácia v priestore. Pojmy hore, dole, vpravo, vľavo, veľký, malý, vpredu, vzadu, najväčší, najmenší, priama čiara, krivá čiara. Určovanie polohy a usporiadania vecí. Vyfarbovanie podľa zadania. Žiak vie určiť polohu predmetov hore, dole, vpravo, vľavo, nad, pod. Vyfarbovať najväčší a najmenší... Nakresliť väčší a menší. s Prirodzené Prirodzené čísla 1, 2. Predstavy o prirodzenom čísle. Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama čiara, krivá čiara. Opakovanie doteraz prebratých pojmov hore, dole, vpravo, vľavo, veľký, malý, najväčší, najmenší, rovná, krivá čiara. Určovanie polohy a usporiadania vecí. Dichotomické triedenie podľa jedného znaku. Žiak vie určiť polohu predmetov pred, za v rôznych druhoch radov, hore, dole, vpravo, vľavo, nad a pod. Vyfarbovať najväčší a najmenší... Nakresliť väčší a menší. Kresliť a farebne rozlišovať priamu a krivú čiaru. Vie triediť predmet y podľa znaku. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Regionálna s. 6 9

2 Vyfarbovanie podľa zadania. Symetria dokresľovanie obrázka. Pojem čísel 1, 2. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Pár. Vytváranie dvojíc. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej 3. Prirodzené Prirodzené čísla 3, 4. Predstavy o prirodzenom čísle. Pojem čísel 3, 4. Počítanie po jednom. Zavedenie znaku +. Poznávanie číslic. Určovanie počtu prvkov skupiny. Otvorená a uzavretá čiara. Pravda, nepravda. Žiak vie utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. Pochopiť význam znaku +. Rozlišovať otvorenú a uzavretú čiaru. Určiť pravdu, nepravdu v motivačnej ilustrácii, kontrola správnosti a nesprávnosti riešení v úlohe. PZ1 s

3 X. 4. Prirodzené Prirodzené čísla 5, 6. Predstavy o prirodzenom čísle. Opakovanie prirodzených čísel 1 6. Pojem čísla 5, 6. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej Upevňovanie učiva o číslach 1 6. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. PZ1 s Prirodzené Opakovanie prirodzených čísel 1 6. Porovnávanie počtu. Upevňovanie učiva o číslach 1 6. Porovnávanie škrtaním, tvorením dvojíc viac, menej, rovnako. Písanie znakov nerovnosti, rovnosti. Porovnávanie čísel podľa znakov >, <, =. Propedeutika radu čísel. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Vie priradiť počet predmetov k danému číslu. Porovnať skupiny predmetov škrtaním, tvorením dvojíc (vyfarbovaním alebo spájaním). A podľa znakov. Vie písať znaky nerovnosti, rovnosti. s Prirodzené čísel 1, 2. Slovná úloha. Postupnosti čísel. Geometrické tvary. Geometrické tvary a útvary. Nácvik písania číslic 1, 2. Zásady písania. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Operácia sčítania (1 + 1 = 2). Dopĺňanie čísel v číselných postupnostiach. Číselný rad 1 6 (aj v bodkovanej Žiak vie čítať a písať číslice 1, 2. Precvičiť písanie znakov a číslic. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Zapísať príklad podľa ilustrácie slovnej úlohy a vypočítať ho. Doplniť čísla v číselnom rade. Správne prečítať príklad na sčítanie. Ochrana života a zdravia s.24 28

4 symbolike) Príklad na sčítanie. Rozlišovanie geometrických tvarov a útvarov. Opakovanie pojmov priama čiara, krivá čiara. Rozlišovať rovinné geometrické tvary trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a priestorové útvary kocka, valec a guľa. Nakresliť priamu čiaru, krivú čiaru. 7. Prirodzené čísel 3, 4. Číselný rad. Priame čiary.. Porovnávanie. a odčítanie Radové číslovky. Pravda a nepravda Nácvik písania číslic 3, 4 Spájanie bodov s číslami 1 až 6. Kreslenie a rysovanie priamych čiar. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Operácia sčítania (1 + 2, 2 + 1). Porovnávanie do 3. Rozklad čísel 3, 4. Nácvik písania znakov +.. v obore do 4. Určovanie poradia. Žiak vie čítať a písať číslice 3, 4. Kresliť, rysovať priame čiary. Presne spájať body. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Zapísať príklad podľa ilustrácie slovnej úlohy a vypočítať ho. Pochopiť význam znaku +. Porovnať čísla v obore do 3. Rozložiť čísla 3, 4 na dva sčítance. Vie písať znaky +,. s Sčítať a odčítať čísla v obore do 4. Určiť poradie: 1. 5, zapísať poradie radovou číslovkou. Určiť pravdivosť, nepravdivosť výrokov.

5 XI. 8. Prirodzené čísla 5.. Číselný rad. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad počtu. Nácvik písania číslic 5. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Číselný rad 1 5. Žiak vie čítať a písať číslice 5. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Utvoriť príbeh k slovnej úlohe podľa ilustrácie, zapísať príklad a vypočítať ho. Doplniť číselný rad 1 5. Kresliť priame a krivé čiary. Ochrana života a zdravia. s Porovnávanie. a odčítanie Priame čiary, krivé čiary. Rozklad čísla 5. Porovnávanie do 5. v obore do 5. Rozložiť číslo 5 na dva sčítance. Porovnávať dve čísla v obore do 5 a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Sčítať a odčítať čísla v obore do 5 (i v bodkovanej symbolike). 9. Prirodzené čísla 6.. Číselný rad. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad počtu. Porovnávanie. Nácvik písania číslic 6. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Číselný rad 1 6. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad čísla 6. Porovnávanie do 6. v obore do 6. Žiak vie čítať a písať číslice 6. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Utvoriť príbeh k slovnej úlohe podľa ilustrácie, zapísať príklad a vypočítať ho. Doplniť číselný rad 1 6. Kresliť priame a krivé čiary. Rozložiť číslo 6 na dva sčítance. Porovnávať dve čísla v obore do 6 a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Sčítať a odčítať čísla v obore do 6 (aj v bodkovanej symbolike). s

6 10. Prirodzené čísla 7.. Číselný rad. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad počtu. Porovnávanie. a odčítanie Nácvik písania číslic 7. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Číselný rad 1 7. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad čísla 7. Porovnávanie do 7. v obore do 7. Žiak vie čítať a písať číslice 7. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Utvoriť príbeh k slovnej úlohe podľa ilustrácie, zapísať príklad a vypočítať ho. Doplniť číselný rad 1 7. Kresliť priame a krivé čiary. Rozložiť číslo 7 na dva sčítance. Porovnávať dve čísla v obore do 7 a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Sčítať a odčítať čísla v obore do 7 (aj v bodkovanej symbolike). Osobnostný rozvoj s Prirodzené čísla 0.. Číselný rad. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad počtu. Porovnávanie. Nácvik písania číslic 0. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Číselný rad 0 7. Priame čiary, krivé čiary. Rozklad čísel 2-7. Porovnávanie do 7. Žiak vie čítať a písať číslice 0. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Doplniť číselný rad 0 7. Kresliť priame a krivé čiary. Rozložiť čísla 2-7 na dva sčítance. Porovnávať dve čísla v obore do 7 a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Sčítať a odčítať čísla v obore do 7. Osobnostný rozvoj s v obore do 7.

7 XII. 12. Prirodzené čísla 8.. Pojem čísla 8. Nácvik písania číslice 8. Rozklad čísla 8. Určovanie počtu prvkov skupiny. Žiak vie doplniť číselný rad do 8.. Porovnať dvojice čísel do 8. Usporiadať čísla podľa veľkosti. Zoradiť podľa počtu, určiť počet. Sčítať a odčítať čísla v obore do 8. Vie čítať a písať číslicu 8. Rozložiť číslo 8 na dva sčítance. Ochrana života a zdravia s Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. 13. Prirodzené Čísla 0 8. Upevňovanie učiva o číslach 0 8 (číselný rad 0 8, porovnávanie, usporiadanie, určovanie počtu, poradie) Pojem čísla 8. Nácvik písania číslice 8. Rozklad čísla 8. Určovanie počtu prvkov skupiny. skupiny k číslu Žiak vie doplniť číselný rad do 8.. Porovnať dvojice čísel do 8. Usporiadať čísla podľa veľkosti. Zoradiť podľa počtu, určiť počet. Sčítať a odčítať čísla v obore do 8. Vie čítať a písať číslicu 8. Rozložiť číslo 8 na dva sčítance. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. PZ1 s Prirodzené Čísla 0 9. čísla 9... Upevňovanie učiva o číslach 0 9. Rozklad čísla 9. v obore do 9. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Žiak vie rozložiť číslo 9 na dva sčítance. Sčítať a odčítať čísla v obore do 9. Utvoriť príklady k obrázkom a vypočítať ich. Pripomenúť si, že súčet je výsledok príkladu na sčítanie. s

8 Pojem súčet. Číselný rad 0 9. Nepriamo sformulované úlohy. Pojem sčítacia a odčítacia rodinka. Spájať body s číslami 0 9. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch na sčítanie. Spoločne si určiť pravidlá platiace v sčítacej a odčítacej rodinke. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie podľa obrázka. Reťazové úlohy. Číselné rady. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho. Riešiť reťazové úlohy z viacerých členov. Doplniť chýbajúce čísla v klesajúcich a rastúcich číselných radoch. Radové číslovky. Zapísať poradie radovými číslovkami. I. 15. Prirodzené čísla 10. Čísla 0 10 a odčítanie Pravda, nepravda. Pojem čísla 10. Nácvik písania čísla 10. Určovanie počtu, utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. Upevňovanie učiva o číslach Rozklad čísla 10. Číselné rady. v obore do 10. v tabuľke. Reťazové príklady. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh. Žiak vie čítať, písať číslo 10. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Rozložiť číslo 10 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Sčítať a odčítať čísla v obore do 10. Správne čítať a dopĺňať tabuľku na sčítanie a tabuľku n. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov Sociálny a osobnostný rozvoj. PZ1 s

9 16. Prirodzené. Čísla 0 10 Radové číslovky Usporiadanie Číselný rad Geometrické tvary, priama čiara, krivá čiara. Upevňovanie učiva o číslach Rozklad čísla 10. Číselné rady. Úlohy na sčítanie troch členov v obore do 10. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítania podľa obrázka. Určovanie poradia. Usporiadanie čísel podľa veľkosti. Číselný rad Kreslenie geometrických tvarov trojuholník, kruh a priamych a krivých čiar. Žiak vie rozložiť číslo 10 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Vypočítať príklady s troma členmi pomocou prstov na rukách. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho. Určiť poradie , zapísať radovú číslovku, vyfarbiť podľa poradia. Usporiadať čísla podľa veľkosti v obore do 10. Doplniť chýbajúce čísla v rastúcich a klesajúcich číselných radoch. Kresliť geometrické tvary v postupnosti. Kresliť priame a krivé čiary. Ochrana života a zdravia PZ1 s Prirodzené. Čísla 0 10 v obore do 10 Geometrické tvary Pravda, nepravda. Upevňovanie učiva o číslach Číselné rady. Určovanie počtu (práca s eurami). Dokresľovanie do daného počtu. v obore do 10 v tabuľke. Reťazové úlohy. Úlohy so sčítacími pyramídami. Žiak dokáže doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Spájať body s číslami Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Správne čítať a dopĺňať tabuľku na sčítanie a tabuľku n. Vypočítať reťazové príklady v rôznych zoskupeniach. PZ1 s Geometrické tvary trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik určovanie počtu, vyfarbovanie. Riešiť sčítacie pyramídy. Určiť a zapísať počet geom. tvarov

10 vyfarbiť ich. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh a výrokov. s príkladom s troma členmi. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov a matematických výrokov. Utvoriť príklad (s troma členmi) k slovnej úlohe a vypočítať ho. II. 18. Prirodzené Čísla 0 10 v obore do 10 Upevňovanie učiva o číslach Číselné rady. Rozklad čísla 10. Určovanie počtu (práca s centami), utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. do 10 v tabuľke, reťaz. úlohy. Slov. úlohy na porovnávanie. Žiak vie doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Dokresľovať a dopočítať do daného počtu Sčitovať a odčitovať v obore 10. Porovnať, kto má viac, menej a o koľko. Sociálny a osobnostný rozvoj s v obore do 10 Pravda, nepravda. v obore do 10 (počítanie v tabuľkách, sčítacie pyramídy, reťazové úlohy, tajničkové príklady). Odčítanie pomocou číselnej osi. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítania podľa obrázka a opačne. Nepriamo sformulované úlohy. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh Sčitovať a odčitovať v obore do 10 Odčítať dve čísla pomocou číselnej osi. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho a opačne. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch na sčítanie. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov Multikultúrna PZ2 s.5-7

11 20. Prirodzené. Čísla Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Žiak dokáže utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Dopravná PZ2 s.8-12 Poloha čísla na číselnej osi. Rozklad na desiatky a jednotky, tvorenie série 4 príkladov (Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním.) Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Utvoriť k danej ilustrácii dva príklady na sčítanie a dva príklady n (desiatky, jednotky). Porovnávanie čísel Porovnať čísla. III. 21. Prirodzené. Čísla Geometrické útvary Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Rozklad čísla na desiatku a jednotky. Utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Environmentálne PZ2 s Porovnávanie čísel. Porovnať čísla. bez prechodu pomocou zobrazenia. Sčítať a odčítať bez prechodu pomocou zobrazenia Geometrické útvary kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik Správne geometrické útvary kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik - pomenovať a vyfarbiť ich.

12 22. Prirodzené. Čísla čísel 11, 12. Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Pojem čísla 11, 12. Nácvik písania čísla 11, 12. Rozklad na desiatky a jednotky. Porovnávanie čísel. Sčitovanie a odčitovanie do 12 bez prechodu cez 10. Žiak vie utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 11, 12. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Porovnať čísla. Sčitovať a odčitovať do 12 bez prechodu cez 10. s Viacnásobné sčitovanie a odčitovanie do 12 bez prechodu cez 10. Slovné a aplikačné úlohy. Priama a krivé čiary. Poznávanie celých hodín. Viacnásobne sčitať a odčitať do 12 bez prechodu cez 10. Vie riešiť slovné a aplikačné úlohy. Rozozná a nakreslí priame a krivé čiary. Pozná celé hodiny. 23. Prirodzené. Čísla čísel 13,14. Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Žiak vie utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 13,14. Výchova k manželstvu a rodičovstvu s Pojem čísla 13,14. Nácvik písania čísla 13,14. Rozklad na desiatky a jednotky. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky.

13 IV. 24. Prirodzené. Čísla čísel 15,16. Porovnávanie čísel. Sčitovanie a odčitovanie do 14 bez prechodu cez 10. Viacnásobné sčitovanie a odčitovanie do 14 bez prechodu cez 10. Počítanie pomocou modelov. Slovné a aplikačné úlohy. Poznávanie celých hodín. Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Pojem čísla 15,16. Nácvik písania čísla 15,16. Rozklad na desiatky a jednotky. Porovnávanie čísel. Sčitovanie a odčitovanie do 16 bez prechodu cez 10. Viacnásobné sčitovanie a odčitovanie do 16 bez prechodu cez 10. Porovnať čísla. Sčitovať a odčitovať do 14 bez prechodu cez 10. Viacnásobne sčitať a odčitať do 14 bez prechodu cez 10. Vie riešiť slovné a aplikačné úlohy. Pozná celé hodiny. Žiak vie utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 15,16. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Porovnať čísla. Sčitovať a odčitovať do 16 bez prechodu cez 10. Viacnásobne sčitať a odčitať do 16 bez prechodu cez 10. Výchova k manželstvu a rodičovstvu Environmentálne Počítanie pomocou modelov. Slovné a aplikačné úlohy. Vie riešiť slovné a aplikačné úlohy. Pozná celé hodiny. Poznávanie celých hodín. 25. Prirodzené Čísla Tvorenie a čítanie dvojciferných Žiak vie utvoriť a prečítať čísla 11 Výchova s

14 čísel 17,18. čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Pojem čísla 17,18. Nácvik písania čísla 17,18. Rozklad na desiatky a jednotky. 20. Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 17,18. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. k manželstvu a rodičovstvu Environmentálne Regionálna s Porovnávanie čísel. Porovnať čísla. 26. Prirodzené Čísla čísel 19,20. Sčitovanie a odčitovanie do 18 bez prechodu cez 10. Viacnásobné sčitovanie a odčitovanie do 18 bez prechodu cez 10. Počítanie pomocou modelov. Slovné a aplikačné úlohy. Poznávanie celých hodín. Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Pojem čísla 19,20. Nácvik písania čísla 19,20. Rozklad na desiatky a jednotky. Sčitovať a odčitovať do 18 bez prechodu cez 10. Viacnásobne sčitať a odčitať do 18 bez prechodu cez 10. Vie riešiť slovné a aplikačné úlohy. Pozná celé hodiny. Žiak vie utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 19,20. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Sociálny a osobnostný rozvoj s Porovnávanie čísel. Porovnať čísla.

15 Sčitovanie a odčitovanie do 20 bez prechodu cez 10. Sčitovať a odčitovať do 20 bez prechodu cez 10. Viacnásobné sčitovanie a odčitovanie do 20 bez prechodu cez 10. Viacnásobne sčitať a odčitať do 20 bez prechodu cez 10. Počítanie pomocou modelov. Slovné a aplikačné úlohy (o koľko viac, menej). Poznávanie celých hodín. Rovné a krivé čiary Vie riešiť slovné a aplikačné úlohy (o koľko viac, menej). Pozná celé hodiny. Vie nakresliť rovnú a krivú čiaru, narysovať rovnú čiaru. V. 27. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčitovanie a odčitovanie jednociferného čísla od dvojciferného. Slovné a aplikačné úlohy. Žiak vie sčitovať a odčitovať v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčítať a odčítať jednociferného číslo od dvojciferného. Riešiť slovné a aplikačné úlohy. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. s

16 28. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy. Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčitovanie a odčitovanie jednociferného čísla od dvojciferného. Slovné a aplikačné úlohy. Porovnávanie. Žiak vie sčitovať a odčitovať v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčítať a odčítať jednociferného číslo od dvojciferného. Riešiť slovné a aplikačné úlohy. Dokáže porovnať čísla s Práca s pravítkom spájanie bodov. Geometrické útvary trojuholník, obdĺžnik. Prácuje s pravítkom vie spojiť body. Geometrické útvary rozpozná trojuholník a obdĺžnik. 29. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčitovanie a odčitovanie jednociferného čísla od dvojciferného. Slovné a aplikačné úlohy (o koľko viac, menej). Geometrické útvary trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kruh. Žiak vie sčitovať a odčitovať v druhej desiatke (pomocou rozkladu prvého sčítanca na desiatky a jednotky), aj v tabuľkách. Sčítať a odčítať jednociferného číslo od dvojciferného. Riešiť slovné a aplikačné úlohy (aj o koľko viac, menej). Geometrické útvary rozpozná a nakreslí trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kruh. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. s

17 30. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke (aj v tabuľkách). Sčitovanie a odčitovanie jednociferného čísla od dvojciferného. Viacnásobné sčitovanie. Slovné a aplikačné úlohy (o koľko viac, menej). - stavba, guľa, kocka, kváder, ihlan. Vie sčitovať a odčitovať v druhej desiatke. Sčitovať a odčitovať jednociferné číslo od dvojciferného. Vie viacnásobne sčítať a odčítať. Rieši slovné a aplikačné úlohy (o koľko viac, menej). - stavba, rozpozná guľu, kocku, kváder, ihlan. Manipuluje s priestorovými útvarmi. s VI. 31. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách Porovnávanie Zväčšenie, zmenšenie daného čísla o 2. Nepriamo sformulované úlohy Žiak vie riešiť príklady na sčítanie. Porovnať dve čísla. Doplniť zápis s porovnaním Zväčšiť, zmenšiť dané číslo o 2. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch Riešiť slovné úlohy s Číselné rady Tvorenie štvoríc príkladov Propedeutika párnych a nepárnych čísel Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch na číselnej osi. Tvoriť a riešiť štvorice príkladov Vyznačiť a zapísať každé druhé číslo z číselného radu. Slovné a aplikačné úlohy Rieši slovné a aplikačné úlohy

18 Geometrické útvary trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kruh. Rozpozná geometrické útvary trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kruh. 32. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy. Divergentné úlohy Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách a aplikačné úlohy. Divergentné úlohy Číselné rady, porovnávanie Rozklady čísel. Žiak vie riešiť príklady na sčítanie Riešiť slovné a aplikačné úlohy. Pokúša sa nájsť viac riešení k divergentným úlohám. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch na číselnej osi, porovnať. Rozložiť dané číslo na dva sčítance a opačne. Environmentálne s rysovanie rovných čiar, štvorca, obdĺžnika a trojuholníka v štvorcovej sieti. vie narysovať rovné čiary, štvorec, obdĺžnika a trojuholník v štvorcovej sieti. 33. do 20bez prechodu cez 10 v obore do 20 Slovné a aplikačné úlohy Kombinatorika Pravdepodobnosť Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách a aplikačné úlohy. Divergentné úlohy Číselné rady, porovnávanie Rozklady čísel. Žiak vie riešiť príklady na sčítanie Riešiť slovné a aplikačné úlohy. Pokúša sa nájsť viac riešení k divergentným úlohám. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch na číselnej osi, porovnať. Rozložiť dané číslo na dva sčítance Environmentálne Sociálny a osobnostný rozvoj s

19 Jednoduché hry na pravdepodobnosť Úlohy na jednoduchú kombinatoriku a opačne. Rieši jednoduché hry na pravdepodobnosť. Rieši úlohy na jednoduchú kombinatoriku.

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková,

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky 1. ročník Časová dotácia: Ročník Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov iškvp ISCED 1 PrvýPpprvý1. Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky -Matematika

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU 5 5 5 5 20 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Učebné osnovy predmetu matematika

Učebné osnovy predmetu matematika Učebné osnovy predmetu matematika 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania 4 hodiny / týždeň

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky Matematika

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky.

Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky. Súkromná spojená škola Pod kopcom 75, Nové Zámky sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky a hry I. triedy Vypracovali: Mgr. Erika Podoláková Oľga Kádárová Grafomotorika Slovenský jazyk

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov

Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Učebné osnovy : Gymnázium Stropkov Názov predmetu : MATEMATIKA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Počet hodín : 5 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCD 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok:

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete Matematika pre druhý ročník ZŠ v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracoval: Mgr.

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

Matematika pre prvákov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu

Matematika pre prvákov, 2. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 Predmet Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Ročník prvý Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre 1. stupeň

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Piaty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet

Více

Miroslav Belic Janka Striežovská. Matematika pre prvákov. Pracovná učebnica 2. časť. Metodické komentáre

Miroslav Belic Janka Striežovská. Matematika pre prvákov. Pracovná učebnica 2. časť. Metodické komentáre Miroslav Belic Janka Striežovská Matematika pre prvákov Pracovná učebnica 2. časť Metodické komentáre 2015, Vydavateľstvo AITEC, s. r. o., Bratislava Všetky práva vyhradené. Autori Mgr. Miroslav Belic

Více

Učebné osnovy ISCED 2

Učebné osnovy ISCED 2 Učebné osnovy ISCED 2 Matematika pre 8. ročník posilnené o 2 h týždenne t.j. 66 h ročne bez rozšírenia učiva Časová dotácia ŠVP je 3 h týždenne. Časová dotácia ŠkVP je 2 h týždenne t.j. 66 h ročne 1. Charakteristika

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Siedmy Časový rozsah vyučovania 132 hod./4 hod. týždenne Vyučovací

Více

Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu

Matematika pre tretiakov, 1. časť, metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu Metodický materiál na vyhotovenie prípravy na vyučovaciu hodinu 1 Predmet Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Ročník tretí Učebnica Belic, Striežovská: Matematika pre tretiakov,

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Predmet: Matematika 1.ročník

Predmet: Matematika 1.ročník Predmet: Matematika 1.ročník 1. Charakteristika predmetu Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie Učebné osnovy Matematika Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP (4P+1D) 5 hodin týţdenne, spolu (132P+33D)165 vyučovacích hodín šiesty Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺţka

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Školský vzdelávací program. Matematika

Školský vzdelávací program. Matematika Školský vzdelávací program Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2013 / 2014 Charakteristika Predmet matematika

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Cvičenia z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Aritmetické operácie v rôznych číselných sústavách. Ľudmila MACEKOVÁ, KEMT-FEI-TUKE, sep. 2017

Aritmetické operácie v rôznych číselných sústavách. Ľudmila MACEKOVÁ, KEMT-FEI-TUKE, sep. 2017 111010110 Aritmetické operácie v rôznych číselných +110111001 sústavách 1110001111 Ľudmila MACEKOVÁ, KEMT-FEI-TUKE, sep. 2017 Plán Prevody medzi ČS Zobrazenie informácií v ČS: - priamy kód - inverzný kód

Více

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: deviaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií 1. Úvodná hodina, organizačné pokyny I II

Více

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník prvý Škola Základná škola Zlaté Klasy Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka

Více

Miroslav Belic Janka Striežovská. Zbierka úloh z matematiky 1 pre 1. stupeň základných škôl. Pracovný zošit. Metodické komentáre

Miroslav Belic Janka Striežovská. Zbierka úloh z matematiky 1 pre 1. stupeň základných škôl. Pracovný zošit. Metodické komentáre Miroslav Belic Janka Striežovská Zbierka úloh z matematiky 1 pre 1. stupeň základných škôl Pracovný zošit Metodické komentáre 2013, AITEC, s. r. o., Bratislava Všetky práva vyhradené. Autori Mgr. Miroslav

Více

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno. Kružnica alebo kruh Aký je rozdiel medzi kružnicou a kruhom si vysvetlíme na kolese auta. Celé koleso je z tohto pohľadu kruh. Pneumatika je obvod celého kolesa obvod kruhu a obvod kruhu nazývame inak

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 9. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více