Učebné osnovy MATEMATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učebné osnovy MATEMATIKA"

Transkript

1 Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková, Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr. Miroslava Jacolová, Mgr. Gabriela Hercegová Časová dotácia Ročník prvý druhý tretí štvrtý Časový rozsah výučby / týž Časový rozsah výučby / roč Charakteristika vyučovacieho predmetu Učebný predmet matematika roč. ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Vzdelávací obsah matematika v roč. ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. Postupnosti, 1

2 vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy. Geometria a meranie. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadavajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. Ciele učebného predmetu Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. Kľúčové kompetencie A) sociálne komunikačné spôsobilosti - súvislé a výstižné vyjadrovanie - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, vyjadriť svoj názor 2

3 - na základnej úrovni využíva technické prostriedky kalkulačky - vekuprimerané presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. B) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia - používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodennom živote - v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov. - na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. C) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií - získa základy algoritmického myslenie - spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. D) kompetencia učiť sa - uplatňuje základy rôznych techník učenia a osvojovania si poznatkov - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok E) kompetencia riešiť problémy - - rozvoj logického myslenia - - hľadať možnosti riešenia problémov - riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti a postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. - systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. F) osobné, sociálne a občianske kompetencie - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci - systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá seba a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte G) kompetencie finančnej gramotnosti (ďalej FIG- finančná gramotnosť) 3

4 Prierezové témy - finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb príjem a práca - plánovanie a hospodárenie s peniazmi - sporenie a investovanie Do obsahu predmetu Matematika sú zakomponované prierezové témy environmentálna osobnostný a sociálny rozvoj ochrana života a zdravia mediálna regionálna a tradičná ľudová kultúra multikultúrna tvorba projektu a prezentačné zručnosti dopravná Finančná gramotnosť: Podpora finančnej gramotnosti bola zakomponovaná do týchto tematických okruhov: Sčítania a odčítanie prirodzených čísel do 20 (1.roč.), Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (2 roč.), Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100 (2.roč.,4.roč.),Sčítanie a odčítanie do (3. roč.,4.roč.), Násobenie a delenie do (4. roč.), Geometria-kreslíme podľa pánu (4. roč.). Pedagogické stratégie metódy a formy práce Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom. 4

5 Účinnými prostriedkami pre pochopenie matematického učiva sú učebné pomôcky. Učiteľ využíva učebné pomôcky tak pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislosti medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva. Dbá o to, aby správne používal zásadu názornosti v závislosti od intelektovej úrovne triedy, aby nebrzdil rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôležitých konečných cieľov vyučovania matematiky. Metódy reproduktívna - (pri upevňovaní učiva, aby si žiaci vytvorili zručnosti a návyky, je to viackrát opakovaná činnosť) problémová (je zadaná úloha, žiaci ju nedokážu vyriešiť, hľadajú riešenie, príprava na projekty) heuristická - (metóda riadeného rozhovoru) žiaci na základe odpovedí na otázky sami dospejú k novému pojmu. U má naviesť žiaka na správnu odpoveď výskumná - tvorivá činnosť žiaka, napr. zisti údaje: výška všetkých členov rodiny, ceny tovaru- žiaci zbierajú údaje, robia tzv. prieskum (4. ročník) analytická - postup od celku k časti, od neznámeho k neznámeho, od hľadaného Formy samostatná práca práca vo dvojiciach skupinová práca praktické činnosti vyučovacia hodina v učebni s interaktívnou tabuľou práca s počítačom Učebné zdroje Učebnice a pracovné zošity od autorov Belic, Striežovská spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami práce na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie. Vyučujúci vhodným spôsobom upozorňuje žiakov na možnosť získania ďalších poznatkov z matematických a hádankárskych rubrík v detských časopisoch a na detskú populárno-náučnú literatúru. 5

6 Hodnotenie žiaka 1. Päťminútovky, bleskovky sú hodnotené uvedením počtu chýb, resp. bodovacím systémom, samostatné práce, tematické previerky, polročné a koncoročné práce a testy sú klasifikované známkou podľa percentuálnej stupnice. 2. Čiastkové výborné výkony žiaka učiteľ hodnotí slovne. 3. Ústne odpovede žiakov sú klasifikované známkou. Hodnotenie prác výborný 1 100% - 92% chválitebný 2 91% - 75% dobrý 3 74% - 55% dostatočný 4 54% - 30% nedostatočný 5 29% - 0% 6

7 Obsahový a výkonový štandard!!! Učebné osnovy Matematiky pre 1. ročník platili do !!! Od sú v platnosti inovované UO Matematiky pre 1. ročník, ktoré sú súčasťou iného dokumentu. MATEMATIKA 1. ročník Tematický okruh Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Počty hodín Prierezové témy Prirodzené čísla 1 až 20. Numerácia do 6 /18 hodín/ Prirodzené čísla 0-20 Predstavy o prirodzenom čísle Prirodzené čísla 1, 2 Predstavy o prirodzenom čísle Prirodzené čísla 3, 4, 5 Predstavy o prirodzenom čísle Prirodzené čísla 6 Predstavy o prirodzenom čísle Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Určovanie polohy a usporiadania vecí. Vyfarbovanie podľa zadania. Pojem čísel 1, 2. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Pár. Vytváranie dvojíc. Pojem čísel 3, 4, 5. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Pojem čísla 6. Počítanie po jednom. Poznávanie číslic. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Určiť polohu predmetov hore, dole, vpravo, vľavo, nad, pod. Vyfarbovať najväčší a najmenší... Nakresliť väčší a menší. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Priradiť počet predmetov k danému číslu. ENV vzťah medzi človekom a životným prostredím ENV zmeny v prírode na jeseň ENV ochrana prírody les, zvieratá 7

8 Opakovanie prirodzených čísel 1 6 Porovnávanie počtu Porovnávanie čísel a ich usporiadanie do 20 Písanie znakov Radové číslovky Upevňovanie učiva o číslach 1 6. Porovnávanie škrtaním, tvorením dvojíc viac, menej, rovnako. Projektová strana príprava na porovnávanie čísel. Zavedenie relačných znakov väčší, menší, rovná sa. Písanie znakov >, <, =. Utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu. Určiť daný počet predmetov nakresliť, dokresliť, vyfarbiť. Vie porovnať skupiny predmetov škrtaním. Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Určiť správne poradie v obore do 6 v rôznych situáciách. MDV internet ako zdroj informácií. Riziko a nebezpečenstvo. MUV poznávanie iných krajín rasová znášanlivosť. Čítanie a písanie čísel 1, 2 Slovná úloha Postupnosti čísel Prirodzené čísla 1 až 20. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 6 /12 hodín/ Nácvik písania číslic 1, 2. Zavedenie znaku +. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Dopĺňanie čísel v číselných postupnostiach. Vie čítať a písať číslice 1, 2. Pochopiť význam znaku +. Zapísať príklad podľa ilustrácie slovnej úlohy a vypočítať ho. Doplniť čísla v číselnom rade. OZO predchádzanie chorobám a úrazom. Čítanie a písanie čísel 3, 4 Slovné úlohy Porovnávanie Sčítanie a odčítanie Radové číslovky Nácvik písania číslic 3, 4. Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Porovnávanie a rozklad čísel 3, 4. Nácvik písania znakov +.. Určovanie poradia. Vie čítať a písať číslice 3, 4. Zapísať príklad podľa ilustrácie slovnej úlohy a vypočítať ho. Rozložiť čísla 3, 4 na dva sčítance. Vie písať znaky +,. Sčítať a odčítať čísla v obore do 4. Vie zapísať poradie radovou číslovkou. ENV život lesných zvierat. 8

9 Čítanie a písanie čísel 5, 6. Slovné úlohy. Číselný rad. Rozklad počtu. Porovnávanie. Sčítanie a odčítanie Nácvik písania číslic 5, 6. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Číselný rad 1 6. Rozklad čísel 5, 6. Porovnávanie do 6. Sčítanie a odčítanie v obore do 6. Vie čítať a písať číslice 5, 6. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Utvoriť príbeh k slovnej úlohe podľa ilustrácie, zapísať príklad a vypočítať ho. Doplniť číselný rad 1 6. Rozložiť čísel 5, 6 na dva sčítance. Porovnávať dve čísla v obore do 6 a výsledok porovnania zapísať znakmi <, > alebo =. Sčítať a odčítať čísla v obore do 6. OZO význam zdravého stravovania sa Čísla 0 6 Rozklad počtu Slovné úlohy Sčítanie a odčítanie Čítanie a písanie čísla 0 Čísla 0 6 Sčítanie a odčítanie Čítanie a písanie čísla 7 Prirodzené čísla 1 až 20. Sčítanie a odčítanie. Čísla 6, 0, 7, 8, 9, 10 /44 hodín/ Upevňovanie učiva o číslach 0 6. Rozklad počtu daného obrázkom. Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Sčítanie a odčítanie v obore do 6. Pojem čísla 0. Nácvik písania číslice 0. Upevňovanie učiva čísla 1 6 určovanie počtu, priraďovanie,... Upevňovanie učiva o číslach 0 6. Projektová strana. Pojem čísla 7. Nácvik písania číslice 7. Určovanie počtu prvkov skupiny. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Urobiť zápis rozkladu sčítaním. Utvoriť príbeh k slovnej úlohe podľa ilustrácie, zapísať príklad a vypočítať ho. Sčítať a odčítať čísla v obore do 6 s grafickým znázornením. Vie čítať a písať číslicu 0. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Doplniť číselný rad. Porovnať dvojice čísel. Usporiadať čísla podľa veľkosti. Zoradiť podľa počtu, určiť počet. Sčítať a odčítať čísla v obore do 6. Vie čítať a písať číslicu 7. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. ENV život domácich zvierat DOVbezpečnosť v cestnej premávke 9

10 Čísla 0 7 Sčítanie a odčítanie Slovné úlohy Čítanie a písanie čísla 8 Čísla 0 8 Pravda, nepravda Upevňovanie učiva o číslach 0 7. Rozklad čísla 7. Sčítanie a odčítanie v obore do 7. Riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Číselný rad 0 7. Pojem sčítacia a odčítacia rodinka. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítanie podľa obrázka. Reťazové úlohy. Číselné rady. Radové číslovky. Pojem čísla 8. Nácvik písania číslice 8. Určovanie počtu, utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Rozklad čísla 8. Číselné rady. Sčítanie a odčítanie v obore do 8. Porovnávanie v obore do 8. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh. Rozložiť číslo 7 na dva sčítance. Sčítať a odčítať čísla v obore do 7. Utvoriť príklady k obrázkom a vypočítať ich. Pripomenúť si, že súčet je výsledok príkladu na sčítanie. Spájať body s číslami 0 7. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch na sčítanie. Spoločne si určiť pravidlá platiace v sčítacej a odčítacej rodinke. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho. Riešiť reťazové úlohy z viacerých členov. Doplniť chýbajúce čísla v klesajúcich a rastúcich číselných radoch. Zapísať poradie radovými číslovkami. Vie čítať a písať číslicu 8. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Rozložiť číslo 8 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Sčítať a odčítať čísla v obore do 8. Porovnať dvojice čísel v obore do 8. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov. ENV zmeny v prírode v zime. FIG-slovné úlohy OZO predchádzanie chorobám a úrazom. Čísla 0 8 Čítanie a písanie čísla 9 Čísla 0 9 Upevňovanie učiva o číslach 0 8. Tvorba príkladov (štvoríc) na sčítanie a odčítanie k danej Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho. Vie čítať a písať číslicu 9. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. 10

11 Sčítanie a odčítanie situácii. Pojem čísla 9. Nácvik písania číslice 9. Určovanie počtu, utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Upevňovanie učiva o číslach 0 9. Rozklad čísla 9. Číselné rady. Sčítanie a odčítanie v obore do 9. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Rozložiť číslo 9 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Sčítať a odčítať čísla v obore do 9 pomocou skokov (počítanie po 1) na číselných pásoch 0 9. Čítanie a písanie čísla 10 Čísla 0 10 Sčítanie a odčítanie Pravda, nepravda Pojem čísla 10. Nácvik písania čísla 10. Určovanie počtu, utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Upevňovanie učiva o číslach Rozklad čísla 10. Číselné rady. Sčítanie a odčítanie v obore do 10. Sčítanie a odčítanie v tabuľke. Reťazové príklady. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh. Vie čítať, písať číslo 10. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Spojiť daný počet čiarou s číslicou. Rozložiť číslo 10 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Sčítať a odčítať čísla v obore do 10. Správne čítať a dopĺňať tabuľku na sčítanie a tabuľku na odčítanie. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť výsledkov vypočítaných príkladov. OZO bezpečnosť pri zimných športoch a hrách. Čísla 0 10 Sčítanie a odčítanie Slovné úlohy Radové číslovky Upevňovanie učiva o číslach Rozklad čísla 10. Číselné rady. Úlohy na sčítanie troch členov v obore do 10. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítania podľa obrázka. Rozložiť číslo 10 na dva sčítance. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Vypočítať príklady s troma členmi pomocou prstov na rukách. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho. OZO pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. 11

12 Usporiadanie Číselný rad Určovanie poradia. Usporiadanie čísel podľa veľkosti. Číselný rad Určiť poradie , zapísať radovú číslovku, vyfarbiť podľa poradia. Usporiadať čísla podľa veľkosti v obore do 10. Doplniť chýbajúce čísla v rastúcich a klesajúcich číselných radoch. Čísla 0 10 Sčítanie a odčítanie v obore do 10 Pravda, nepravda Slovné úlohy Čísla 0 10 Sčítanie a odčítanie v obore do 10 Slovné úlohy Upevňovanie učiva o číslach Číselné rady. Dokresľovanie do daného počtu. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 v tabuľke. Reťazové úlohy. Úlohy so sčítacími pyramídami. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov (strana na overenie vedomostí). Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh a výrokov. Slovné úlohy s príkladom s troma členmi. Projektová strana Upevňovanie učiva o číslach Číselné rady. Rozklad čísla 10. Určovanie počtu, utváranie skupín s daným počtom, dokresľovanie do daného počtu. Priraďovanie počtu predmetov danej skupiny k číslu. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 v tabuľke, reťazové úlohy. Slovné úlohy na porovnávanie. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Spájať body s číslami Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Správne čítať a dopĺňať tabuľku na sčítanie a tabuľku na odčítanie. Vypočítať reťazové príklady v rôznych zoskupeniach. Riešiť sčítacie pyramídy. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť výsledkov vypočítaných príkladov a matematických výrokov. Utvoriť príklad (s troma členmi) k slovnej úlohe a vypočítať ho. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Určiť daný počet, vyfarbiť, nakresliť daný počet. Dokresľovať a dopočítať do daného počtu. Sčitovať a odčitovať v obore do 10 Porovnať v slovnej úlohe kto má viac a kto menej a o koľko. MDV,TBZ vlastná tvorba prezentácií. MDV - slová a obrázky ako základ komunikácie. FIG 12

13 Čísla 0 10 Sčítanie a odčítanie v obore do 10 Slovné úlohy Upevňovanie učiva o číslach Číselné rady. Určovanie počtu. Opakovanie pojmom hore, dole, vpravo, vľavo. Porovnávanie. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 Sčítanie pomocou číselnej osi, s robotom, hra s hracou kockou. Nepriamo sformulované úlohy. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítania podľa obrázka a opačne. Kombinatorika Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Určiť daný počet. Určiť polohu predmetu. Porovnať dve čísla, doplniť vhodné číslo do zápisu s porovnaním. Sčitovať a odčitovať v obore do 10. Sčítať dve čísla pomocou číselnej osi. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch na sčítanie a odčítanie. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho a opačne. Vyfarbiť obrázok vždy inak. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 Slovné úlohy Pravda, nepravda Sčítanie a odčítanie v obore do 10. Odčítanie pomocou číselnej osi. Tvorba úloh a príkladov na sčítanie a odčítania podľa obrázka a opačne. Nepriamo sformulované úlohy. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh Sčitovať a odčitovať v obore do 10 Odčítať dve čísla pomocou číselnej osi. Utvoriť príklad ku konkrétnej situácii a vypočítať ho a opačne. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch na sčítanie a odčítanie. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov MUV spolužitie s inými kultúrami. Čísla Prirodzené čísla 1 až 20. Sčítanie a odčítanie. Numerácia v obore prirodzených čísel do 20 /49 hodín/ Čítanie a písanie čísel 11, 12 Tvorenie a čítanie dvojciferných čísel. Dopĺňanie číselných radov analogicky s prvou desiatkou. Grafické znázornenie dvojciferných čísel Pojem čísla 11, 12. Nácvik písania čísla 11, Utvoriť a prečítať čísla Analogicky doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch. Graficky znázorniť dané čísla. Čítať a písať čísla 11, 12. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Utvoriť k danej OZO význam športovania a pohybu na čerstvom vzduchu. 13

14 12. Poloha čísla na číselnej osi. Rozklad na desiatky a jednotky, tvorenie série 4 príkladov. Porovnávanie čísel ilustrácii dva príklady na sčítanie a dva príklady na odčítanie (desiatky, jednotky). Porovnať čísla Čísla Čítanie a písanie čísel 13, 14, 15, 16, 17 Čísla Čítanie a písanie čísel 18, 19, 20 Pojem čísla 13, 14, 15, 16, 17. Nácvik písania čísla 13, 14, 15, 16, 17. Poloha čísla na číselnej osi. Rozklad na desiatky a jednotky, tvorenie série 4 príkladov. Porovnávanie čísel do 20. Usporiadanie čísel. Sčítanie desiatky a jednociferného čísla. Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Pojem čísla 18, 19, 20. Nácvik písania čísla 18, 19, 20. Poloha čísla na číselnej osi. Rozklad na desiatky a jednotky, tvorenie série 4 príkladov. Určovanie počtu. Porovnávanie čísel do 20. Sčítanie desiatky a jednociferného čísla Čítať a písať čísla 13, 14, 15, 16, 17. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky, doplniť rozklad. Utvoriť k danej ilustrácii dva príklady na sčítanie a dva príklady na odčítanie(desiatky, jednotky). Porovnať čísla. Usporiadať čísla podľa veľkosti Sčítať desiatku a jednociferné číslo K príkladu na odčítanie utvoriť príklad na sčítanie Čítať a písať čísla 18, 19, 20. Vyznačiť číslo na číselnej osi, rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Utvoriť k danej ilustrácii dva príklady na sčítanie a dva príklady na odčítanie (desiatky, jednotky). Určiť počet predmetov, eur, centov. Porovnať čísla. Sčítať desiatku a jednociferné číslo s pomocou vyfarbovania krúžkov a v tabuľke MDV využitie internetu vo vyučovaní. ENV zmeny v prírode na jar Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Odčítanie celej desiatky, resp. do celej desiatky. Sčítanie desiatky a jednotiek sčítacie pyramídy, sčítacia rodinka. Usporiadanie čísel. Číselné Odčítať celú desiatku od dvojciferného čísla, resp. do celej desiatky. Sčítať desiatku a jednociferné číslo. Doplniť člena sčítacej rodinky. Usporiadať čísla OZO starostlivosť o zdravie 14

15 Slovné úlohy rady. Slovné úlohy na viac, menej. Projektová strana podľa veľkosti. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch (základné i radové číslovky). Určiť v slovnej úlohe kto má viac a kto má menej Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Slovné úlohy Kombinatorika Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Slovné úlohy Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Sčítanie do 20 príklady typu 6 + 2, Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla pomocou rozkladu prvého sčítanca, pomocou grafického znázornenia. Riešenie slovných úloh na sčítanie. Precvičovanie sčítania v druhej desiatke dvojciferného čísla s jednociferným. Vyfarbovanie vždy inak Odčítanie do 20 príklady typu 6 2, Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla pomocou rozkladu prvého sčítanca, pomocou grafického znázornenia. Slovné úlohy na odčítanie. Skúška správnosti. Nepriamo sformulované úlohy. Projektová strana Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke (dvojciferné a jednociferné číslo), aj v tabuľkách. Magický štvorec. Slovné úlohy Riešiť príklady typu 6 + 2, Zväčšiť dané číslo o 1. Riešiť príklady na sčítanie dvojciferného čísla s jednociferným. Riešiť slovnú úlohu na sčítanie zadanú ilustráciou. Vyfarbiť vždy inak Riešiť príklady typu 6 2, Zmenšiť dané číslo o 1. Riešiť príklady na odčítanie dvojciferného čísla s jednociferným. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie zadanú zápisom. Utvoriť k slovnej úlohe skúšku správnosti. Doplniť chýbajúce číslo v príkladoch na sčítanie a odčítanie Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie v druhej desiatke. Sčitovať tri čísla v magickom štvorci vo všetkých riadkoch a stĺpcoch. Riešiť slovné úlohy a utvoriť k nim ENV človek a voda Deň vody ENV ochrana lesov 15

16 Slovné úlohy na každý deň. Slovné úlohy zadané ilustráciou a zápisom so skúškou správnosti skúšku správnosti Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Slovné úlohy Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Upevňovanie sčítania a odčítania v druhej desiatke. Odčítanie do 20 príklady typu 2 1, Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného pomocou rozkladu menšiteľa, pomocou grafického znázornenia. Odčítacia rodinka Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20. Číselné rady. Tvorenie štvoríc príkladov k ilustráciám. Slovné úlohy zadané ilustráciou a textom. Skúška správnosti Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách. Porovnávanie. Zväčšenie, zmenšenie daného čísla o 2.Nepriamo sformulované úlohy. Slovné úlohy. Číselné rady. Tvorenie štvoríc príkladov bez ilustrácie Propedeutika párnych a nepárnych čísel Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie v druhej desiatke. Riešiť príklady typu 2 1, Riešiť príklady na odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch (základné i radové číslovky). Tvoriť a riešiť štvorice príkladov k daným situáciám. Riešiť slovné úlohy. Utvoriť skúšku správnosti k príkladom dvoma spôsobmi Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie. Porovnať dve čísla. Doplniť zápis s porovnaním. Zväčšiť, zmenšiť dané číslo o 2. Doplniť chýbajúce čísla v príkladoch. Riešiť slovné úlohy. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch na číselnej osi. Tvoriť a riešiť štvorice príkladov. Vyznačiť a zapísať každé druhé číslo z číselného radu OZO denný režim žiaka. ENV význam liečivých rastlín OZO- bezpečnosť pri práci. 16

17 Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Pravda, nepravda Čísla 0 20 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 Kombinatorika Čiary Geometrické tvary a útvary Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách. Príklady s nadväznosťou výsledkov. Slovné úlohy. Číselné rady. Rozklady čísel Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách. Slovné úlohy na každý deň. Počítanie s eurami Tvorenie úloh a príkladov k obrázkom. Pravdivosť, nepravdivosť matematických úloh Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20, i v tabuľkách. Usporiadanie. Vyfarbovanie vždy inak. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Geometria /9 hodín/ Priama čiara a krivá čiara Otvorená a uzavretá čiara Rozlišovanie geometrických tvarov a útvarov. Opakovanie pojmov priama čiara, krivá čiara. Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie. Riešiť slovné úlohy. Doplniť chýbajúce čísla v číselných radoch na číselnej osi. Rozložiť dané číslo na dva sčítance a opačne Riešiť príklady na sčítanie, odčítanie. Riešiť slovné úlohy. Riešiť príklady s eurami. Tvoriť a riešiť príklady k daným situáciám. Určiť pravdivosť alebo nepravdivosť (správnosť, nesprávnosť) výsledkov vypočítaných príkladov. FG - 3/3 Žiak je schopný opísať svoju predstavu, čo sú osobné príjmy človeka Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie. Usporiadať čísla podľa veľkosti. Vyfarbiť vzor vždy inak Kresliť a farebne rozlišovať priamu a krivú čiaru. Rozlišovať otvorenú a uzavretú čiaru Rozlišovať rovinné geometrické tvary trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a priestorové útvary kocka, valec a guľa. Nakresliť ENV zmeny v prírode v lete OZO bezpečnosť počas prázdnin ENV zmeny v prírode na jeseň 17

18 priamu čiaru, krivú čiaru. Priame čiary Kreslenie a rysovanie priamych čiar. Kresliť, rysovať priame čiary. Presne spájať body ENV život lesných zvierat Priame čiary, krivé čiary Priame čiary, krivé čiary. Rysovanie priamych čiar. Kreslenie priamych čiar v štvorcovej sieti Kresliť priame a krivé čiary. Rysovať priame čiary, spájať presne body ENV život lesných zvierat Geometrické útvary kocky Stavby z kociek určovanie počtu kociek. Určiť počty kociek v stavbách a porovnať ich. Postaviť podobné stavby Geometrické tvary, priama čiara, krivá čiara. Kreslenie geometrických tvarov trojuholník, kruh a priamych a krivých čiar Kresliť geometrické tvary v postupnosti. Kresliť priame a krivé čiary Geometrické tvary Geometrické tvary trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik určovanie počtu, vyfarbovanie Určiť a zapísať počet geom. tvarov vyfarbiť ich. Geometrické útvary Geometrické útvary kocka, valec, guľa Správne geometrické útvary pomenovať a vyfarbiť ich. Postaviť podobné stavby Geometrické tvary, priama čiara, krivá čiara Určovanie, vyfarbovanie geometrických tvarov. Kreslenie krivej čiary, rysovanie priamej čiary Určiť správne a vyfarbiť daný geometrický tvar. Vyznačiť krivú čiaru, rysovať priamu čiaru i v štvorcovej sieti 18

19 MATEMATIKA 2. ročník Tematický okruh Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva 1. ročníka / 15 hodín/ Počty hodín Prierezové témy Opakovanie učiva 1. ročníka Určovanie počtu do 20 Porovnávanie a určovanie počtu do 20. Číselný rad a pojmy usporiadania. Dopĺňanie do daného počtu. Počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Poradie. Určovanie počtu do 20. Odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Úlohy typu: O koľko viac? O koľko menej? Prirodzené čísla od 0 do 20. Určovanie počtu. Počítanie počtu po jednom, po dvoch. Utváranie skupín predmetov. Pojmy na orientáciu v rovine, v priestore a iné hlavné a vedľajšie pojmy. Porovnávanie čísel. Číselný rad a pojmy: pred, za, hneď pred, hneď za. Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria. Vytváranie skupín s daným počtom. Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Súčet a rozdiel. Precvičovanie radových čísloviek. Rozklad čísel na desiatky a jednotky. Riešenie úloh typu: O koľko viac? O koľko menej? Rozlišovať čísla do 20. Utvárať, vyznačovať, kresliť, oddeľovať skupinu predmetov Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Určovať počet do 20. Riešiť jednoduché úlohy na porovnávanie. Vymenovať rastúci a klesajúci číselný rad. Riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej. Definovať pojmy a termíny pri sčítaní a odčítaní. Správne riešiť operácie sčítania a odčítania v obore do 20. Prehĺbiť si vedomosti o radových číslovkách. Porovnávať počty. Zväčšovať a zmenšovať čísla o daný počet. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10 rôzneho typu. OZO ENV MUV 19

20 Vzťah medzi sčítaním a odčítaním. Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Záverečné zhrnutie a overenie vedomostí. Porovnávanie počtov a zápis odpovede. Sčítacie a odčítacie rodinky. Pamäťové spoje v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii. Definovať pojmy a termíny pri sčítaní a odčítaní. Pochopiť vzťah medzi sčítaním a odčítaním. Vedieť spamäti všetky základné spoje v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Tvoriť k danej situácii príklad na sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. FIG- Porovnať ceny rovnakého výrobku v rôznych obchodoch, uplatniť zodpovedné rozhodovanie primerané veku OZO FIG Geometria Správne používať pojmy. Orientovať sa v rovine aj v priestore. Kresliť a dokresľovať. Vyznačovať a kresliť čiary. Spájať Opakovanie učiva 1. ročníka body čiarami.uzavretá a otvorená čiara. Priama a krivá čiara. Rozlišovanie geometrických tvarov. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10/ 10 hodín/ Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 Operácie sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu Počítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou dopočítania sčítanie. Počítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou grafického Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 rozkladom druhého sčítanca. Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou dopočítania. Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou grafického Definovať logické pojmy P N a termíny pri sčítaní. Postupne si osvojiť všetky spoje sčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou dopočítania. Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Sčítanie do 20 OSR MDV ENV MUV 20

21 Geometria Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 znázornenia sčítanie. znázornenia. Sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10 a odčítanie bez prechodu. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 Bod a úsečka Počítanie do 20 s prechodom cez základ 10 Využitie počítania do 20 s prechodom cez základ 10 v rôznych úlohách. Využitie počítania do 20 s prechodom cez základ 10 v rôznych úlohách. Počítanie do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu, dopočítania a grafického znázornenia odčítanie. Precvičovanie pojmu bod, propedeutika úsečky. Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10. Precvičovanie. Slovné úlohy. Projektová strana so slovnými úlohami. Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10. Precvičovanie. Slovné úlohy. Precvičovanie. Pamäťové spoje v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii. s prechodom cez základ 10 a odčítanie bez prechodu. Postupne si osvojiť všetky spoje odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Pozorovať detaily. Odčitovať čísla do 20 s prechodom cez základ 10 cez rôzne typy úloh. Riešiť úlohy s peniazmi. FIG- Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. Správne označovať body. Spájať body podľa pravítka. Postupne si osvojiť všetky spoje sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Riešiť kombinatorické úlohy. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 motivované situáciami z reálneho života. Zostaviť úlohy na sčítanie aj odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ10. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 motivované situáciami z reálneho života Precvičovanie. Pamäťové spoje v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii. Slovné MDV FIG REG MUV MDV 21

22 Slovné úlohy. úlohy.. Geometria Vytváranie predstáv o prirodzený ch číslach v obore do 100 Využitie počítania do 20 s prechodom cez základ 10 v rôznych úlohách. Bod, úsečka, priamka. Čítanie, písanie čísel (celých desiatok) do 100. Číselný rad do 100 počítanie po celých desiatkach. Precvičovanie. Pamäťové spoje v obore do 20 s prechodom cez základ 10. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov, projektová strana. Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Ovládať spamäti všetky spoje sčítania a odčítania v obore do 20. s prechodom cez základ 10. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 / 17 hodín/ Vyznačovanie bodov a úsečiek na geometrických tvaroch. Oboznamovanie sa s číslami do 100 s celými desiatkami ich čítanie a písanie. Určovanie počtu. Vytváranie skupín vecí. Vyznačovať body a úsečky na geometrických tvaroch. Počítať od a späť po desiatkach. Utvárať skupiny vecí o danom počte. Určovať daný počet. Čítať a písať prirodzené čísla do 100. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 / 45 hodín/ MUV Sčítanie a odčítanie prirodzenýc h čísel v obore do 100 Čísla do 100 Počítanie do 100 sčítanie a odčítanie celých desiatok. Oboznamovanie sa s číslami do 100, zápis dvojciferných čísel. Rozklad čísel do 100 na desiatky a jednotky. Sčítanie a odčítanie celých desiatok. Porovnávanie čísel na číselnej osi. Rozklad čísel na celé desiatky. Číselný rad do 100. Slovné úlohy. Počítanie v obore do 100 v tabuľke. Projektová strana. Porovnávanie. Čísla v obore do 100. Dvojciferné čísla, desiatky, jednotky. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie (celých desiatok), v ktorých sa využíva analógia počítania a porovnávania v prvej desiatke. Porovnávať čísla celé desiatky pomocou číselnej osi. Riešiť nepriamo sformulované úlohy, úlohy typu: O koľko viac. Porovnávať čísla. Čítať a písať čísla v obore do 100. Rozložiť dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0 do 100. OZO 22

23 Rozklad čísel do 100 na desiatky a jednotky. Usporiadanie. Porovnávanie do 100. Počítanie do 100. Rozklad čísel do 100 na desiatky a jednotky. Usporiadanie. Porovnávanie do 100. Počítanie do 100. Orientácia v číselnom rade do 100. Usporiadanie čísel. Zápis čísla pomocou grafického znázornenia. Zápis čísla vyjadreného slovom Rozklad čísel na desiatky a jednotky. Číselný rad do 100 (rastúci, klesajúci) Usporiadanie. Zápis a porovnávanie čísel do 100 pomocou radu čísel. Pravidlá porovnávania do 100. Rozklad čísla na desiatky a jednotky formou sčítania. Rozklad čísel na desiatky a jednotky. Číselný rad do 100. Zápis čísla vyjadreného slovom. Počítanie do 100 celé desiatky a jednotky. Projektová strana. Porovnávanie čísel do 100. Kombinatorika. Graficky znázorniť číslo. Zapísať číslo vyjadrené slovom. Rozložiť dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Orientovať sa v rade čísel 0 100, poznať vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, posledný,... Porovnávať čísla pomocou radu čísel i bez neho znakmi >, < alebo =. Rozložiť dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Orientovať sa v rade čísel Pripočítať jednotky k celým desiatkam, odčítať jednotky alebo celé desiatky od dvojciferného čísla využitím rozkladu alebo číselného radu. OZO ENV Čísla do 100 Porovnávanie čísel a počítane do 100 celé desiatky a jednotky, číselný rad. Rozklad čísel na desiatky a jednotky. Číselný rad do 100. Počítanie do 100 celé desiatky a jednotky. Určovanie čísla, ktoré sa nachádza medzi dvoma číslami na číselnej osi. Kombinatorika. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Slovné úlohy. Rozložiť dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Orientovať sa v rade čísel Odčítať jednotky od dvojciferného čísla s využitím jeho rozkladu. Orientovať sa na číselnej osi. Riešiť slovné úlohy, určovať pravdivosť a nepravdivosť výrokov MDV 23

24 Geometria Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 Bod, úsečka, priamka. Práca s priestorovými útvarmi. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Rysovanie bodov, úsečiek. Geometrické tvary. Rysovanie úsečiek, iné označenie priamok. Priestorové útvary kocka, guľa, valec ich vyhľadávanie, vyfarbovanie, určovanie počtu. Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu. Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu. Odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Precvičovanie sčítania a odčítania dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Slovné úlohy. Projektová strana Určiť a správne pomenovať daný priestorový útvar. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania v prvej desiatke. Rozkladať dvojciferné čísla na desiatky a jednotky. Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0 do 100. Zoradiť čísla podľa veľkosti. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla. Osvojiť si pojmy sčítanec, menšenec a menšiteľ. Pracovať s peniazmi. Osvojiť si spoje sčítania a odčítania dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Pohotovo tvoriť úlohy podľa zadania. Riešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a jednociferného čísla motivované situáciami z reálneho života. OZO RLK 24

25 Sčítanie a odčítanie celej desiatky. Sčítanie celej desiatky pomocou rozkladu a grafického znázornenia. Odčítanie celej desiatky pomocou rozkladu a grafického znázornenia. Precvičovanie sčítania a odčítania celej desiatky. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie celej desiatky. Osvojiť si spoje sčítania a odčítania celej desiatky. Rozvíjať logické myslenie. Pohotovo tvoriť úlohy podľa zadania. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie / 15 hodín/ MUV Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 Geometria Sčítanie a odčítanie prirodzených Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Sčítanie a odčítanie celej desiatky. Sčítanie do celej desiatky a odčítanie od celej desiatky. Bod a úsečka. Propedeutika jednotiek dĺžky. Jednotka dĺžky cm. Jednotky dĺžky. Meranie dĺžky. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Precvičovanie sčítania a odčítania dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Precvičovanie sčítania a odčítania celej desiatky Slovné úlohy. Precvičovanie sčítania do celej desiatky. Precvičovanie odčítania od celej desiatky. Rysovanie bodov a úsečiek. Bod leží a neleží na úsečke. Dĺžka úsečky. Jednotky dĺžky. Jednotka dĺžky centimeter (cm), ako pomôcka na meranie. Vzdialenosť, dĺžka úsečky, jednotky dĺžky. Rysovanie úsečky danej dĺžky. Odhad dĺžky úsečky, meranie úsečky. Sčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu jednotiek. Precvičovanie Upevniť známe spoje počítania. Urobiť skúšku správnosti. Riešiť úlohy na sčítanie do celej desiatky. Riešiť úlohy na odčítanie od celej desiatky. Upevniť učivo o bodoch a úsečkách. Vyznačovať body na úsečkách. Dodržiavať pravidlá pri rysovaní. Správne merať a zapisovať dĺžku úsečky v centimetroch. Správne merať a zapisovať dĺžku úsečky v centimetroch. Rysovať úsečku danej dĺžky a označovať ju. Vedieť urobiť odhad a následné meranie dĺžky úsečky. Pohotovo rozkladať čísla. Využiť sčítanie do celej desiatky. Riešiť úlohy na sčítanie, v ktorých využíva MDV 25

26 čísel v obore do 100 sčítania s prechodom cez základ 10. analógiu počítania v druhej desiatke. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Vlastnosti sčítania komutatívnosť, asociatívnosť. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Sčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu dvojciferného čísla. Číselné rady, logické pojmy. Sčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Komutatívnosť sčítania. Precvičovanie sčítania s prechodom cez základ 10. Odčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu jednotiek. Porovnávanie čísel v obore do 100. Logické pojmy: pravda nepravda. Odčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu dvojciferného čísla. Číselné rady. Odčítanie s prechodom cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Slovné úlohy. Precvičovanie sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Porovnávanie čísel v obore do 100. O koľko viac? O koľko menej? Slovné úlohy. Projektová stran Sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu druhého sčítanca na desiatky a jednotky. Pohotovo rozkladať dvojciferné čísla. Riešiť úlohy na sčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania do 20 s prechodom cez základ 10. Orientovať sa na číselnom rade od 0 do 100. Určovať pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Pohotovo rozkladať jednociferné aj dvojciferné čísla. Upevňovať známe pamäťové spoje počítania. Riešiť úlohy na odčítanie. Riešiť jednoduché aj zložité slovné úlohy a robiť skúšku správnosti. Porovnávať pomocou a bez pomoci číselného radu, číselnej osi. Počítať spamäti. Správne porovnávať a zoraďovať čísla podľa veľkosti. Dopočítaním zistiť o koľko viac, menej. Riešiť rôzne typy slovných úloh a urobiť skúšku správnosti. Tvoriť úlohy podľa zadania. Pohotovo rozkladať dvojciferné čísla. Riešiť úlohy na sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Vedieť nájsť jednoduché FIG ENV ENV RLK 26

27 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Písomné sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu obidvoch sčítancov na desiatky a jednotky. Sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Precvičovanie sčítania dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Slovné úlohy. Odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu menšiteľa na desiatky a jednotky. Odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 pomocou rozkladu menšenca a menšiteľa na desiatky a jednotky. Priraďovanie. Odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10 Písomné sčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Písomné odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10. Precvičovanie písomného sčítania a odčítania pravidlo postupnosti. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Pohotovo rozkladať dvojciferné čísla. Riešiť úlohy na odčítanie dvoch dvojciferných čísel. Priraďovať podľa daných pravidiel. Správne priradiť členy k súčtu a rozdielu a opačne. Vedieť nájsť jednoduché pravidlo postupnosti. Správne sa orientovať pri práci s tabuľkou. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Riešiť všetky typy úloh na sčítanie dvojciferných čísel spamäti aj písomne. Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich správne použiť pri riešení úloh. Riešiť všetky typy úloh na odčítanie dvojciferných čísel spamäti aj písomne. Poznať vlastnosti odčítania a vedieť ich správne použiť pri riešení úloh. FIG RLK ENV 27

28 bez prechodu cez základ 10. Slovné úlohy. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu druhého sčítanca. Sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu obidvoch sčítancov. Sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Precvičovanie sčítania s prechodom cez základ 10. Slovné úlohy. Pojmy logiky. Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu menšiteľa. Odčítanie dvojciferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ 10 pomocou grafického znázornenia. Precvičovanie sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Slovné úlohy. Pojmy logiky. Číselná os. Usporiadanie čísel v obore do 100. Pohotovo rozkladať dvojciferné čísla. Riešiť úlohy na sčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Riešiť všetky typy úloh na sčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Posúdiť správnosť výsledkov. Upevňovať známe pamäťové spoje počítania. Pohotovo rozkladať dvojciferné čísla. Riešiť úlohy na odčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10. Upevňovať známe pamäťové spoje počítania. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivý nepravdivý. Pohotovo usporiadať čísla v obore do 100. Riešiť správne slovné úlohy MDV OZO FIG 28

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete Matematika pre druhý ročník ZŠ v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracoval: Mgr.

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU 5 5 5 5 20 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Učebné osnovy predmetu matematika

Učebné osnovy predmetu matematika Učebné osnovy predmetu matematika 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania 4 hodiny / týždeň

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky 1. ročník Časová dotácia: Ročník Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov iškvp ISCED 1 PrvýPpprvý1. Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník prvý Škola Základná škola Zlaté Klasy Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Predmet: Matematika 1.ročník

Predmet: Matematika 1.ročník Predmet: Matematika 1.ročník 1. Charakteristika predmetu Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

II. Matematika a práca s informáciami

II. Matematika a práca s informáciami išvp iškvp išvp iškvp išvp iškvp išvp iškvp Spolu Spolu Spolu Spolu II. Matematika a práca s informáciami Matematika na 1. stupni základnej školy rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 3 Počet voliteľných

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 3. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Učebné osnovy posilnenéhopredmetu Matematika pre 3. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie ISCED 1)

Učebné osnovy posilnenéhopredmetu Matematika pre 3. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie ISCED 1) Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany Učebné osnovy posilnenéhopredmetu Matematika pre 3. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie ISCED 1) Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více