MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU"

Transkript

1 MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník slovné hodnotenie klasifikácia klasifikácia klasifikácia CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuýžívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.), vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do , pri počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať. V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať,

2 odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality. Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU MATEMATIKA Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: - Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh. - V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov. - Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore. - Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. - Realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti. - Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax. - Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. - Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. - Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. - Efektívne využívať prvky jazykovo integrovaného vyučovania inovatívnej metódy CLIL. - Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom. - V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť. Rozvíjajúce ciele: 1. Využívanie osvojených pojmov, postupov, matematickej symboliky, tabuliek, grafov, diagramov a algoritmov pri riešení úloh spolu s použitím materinského a odborného jazyka

3 2.Rozvíjať numerické zručnosti žiakov spamäti, písomne aj na kalkulačke 3. Rozvíjať zručnosti žiakov pri práci s IKT 4. Rozvíjanie priestorovej orientácie žiakov 5.Riešením úloh a problémov budovať vzťah medzi matematikou a realitou, využitím induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie 6. Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie 7. Získavanie zručností v procese učenia, aktivite a samostatnému učeniu sa 8. Upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov 9.Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, poznávanie hodnôt vytvorených Slovenskom aj inými európskymi štátmi Organizačné formy a metódy vyučovania Okrem klasických metód a foriem práce využívať nové, moderné a motivujúce metódy a formy práce pri prezentovaní a osvojovaní učiva. Metódy: Induktívne, analytické a syntetické metódy, analógie, programové vyučovanie v interaktívnych PC programoch, interaktívnej tabuli, riešenie problémov, tvorba projektov, praktická činnosť s kalkulačkou, projektové vyučovanie, modelovanie reálnych situácií, mapa mysle, braimstorming, tvorivé a zábavné úlohy, učenie hrou. Formy práce: samostatná práca, práca vo dvojiciach, tímová práca, práca na PC a interaktívnej tabuli. Časový rozsah výučby 4 hodiny ŠVP+ 1 hodina ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Ročník prvý Škola ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Učebné osnovy v 1. ročníku Tematický celok Téma Obsahový Numerácia v obore do 20 40/10 Počtové operácie 60/15 Prirodzené čísla 1-20 Sčítanie a odčítanie v obore 0-20 Slovné úlohy v obore do 20. štandard Počítanie počtu vecí,., po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí,. o danom počte. Porovnávanie čísel. Písanie a čítanie čísel Rozklad a skladanie čísel. Vzťahy medzi číslami: veľkosť, susedia čísla, hneď pred, pred, hneď za, za. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako). Poradie (prvý, druhý,...) Sčítanie a odčítanie v etapách v obore do 5, do10, do 20 bez prechodu cez základ desať. Zameniteľnosť sčítancov. Rozklad sčítancov na súčet dvoch čísel. Doplnenie chýbajúceho čísla do súčtu. Vzťah medzi sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie podľa činnosti, na základe obrázku, textu modelovania. Výber počtového výkonu na základe textu, Výkonový štandard Žiak vie určiť počet predmetov, vecí,.. v obore 0-20, priradiť príslušný počet vec k danému číslu. Vie vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad, čítať a písať čísla Porovnáva čísla do 20 pomocou znakov,,. Vie rozdeliť číslo na sčítance, orientuje sa v číselnom rade do 20. Vie riešiť úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej rovnako, Vie určiť poradie prvý, druhý,... posledný. Žiak vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania bez prechodu cez základ desať, vie utvoriť k adekvátnej situácii aspoň 1 príklad sčítania a odčítania. Vie použiť komutatívny zákon. Má zručnosť pri praktickom využívaní sčítania, odčítania, rozkladu a doplnenia sčítancov. Žiak vie vyriešiť pomocou ilustračného obrázka, textu jednoduchú slovnú úlohu. Vie vytvoriť matematický text k numerickým úlohám.

4 Geometria 12/3 Aplikačné úlohy 15/4 Rozširujúce učivo 5/1 Základy algebry v obore do 20. Priestorové a rovinné geometrické tvary. Riešenie aplikačných úloh Zaujímavé a tvorivé úlohy obrázka. Tvorba matematického textu k numerickým úlohám. Riešenie jednoduchých nerovníc. Zoznámenie sa s rovinnými geometrickými tvarmi (trojuholník, štvorec, kruh,, obdĺžnik), priestorovými geometrickými tvarmi (guľa, kocka, valec) a manipulácia s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Orientácia, určovanie polohy, smerov, zmeny smerov. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie čiar. Získanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov. Dichotomické triedenie predmetov, podľa jedného znaku. Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním. Riešenie divergentných úloh a úloh hrou. Riešenie úloh v tíme. Žiak vie určiť aspoň jedno riešenie nerovnice v obore do 20. Žiak vie identifikovať geometrické tvary: trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik, guľa, kocka, valec na základe niektorých ich pozorovaných vlastností. Vie určiť polohu na základe preberaných výrazov (nad, pod, pri, medzi, pred,...) Vie rysovať priame čiary, kresliť a rozlišovať uzavretú a otvorenú čiaru. Žiak vie rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov. Žiak využíva matematické zručnosti pri riešení praktických činností. Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu Rozvoj širokej škály žiackych schopností je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností. Matematické vedomosti sa aplikujú v reálnych situáciách. Predmet matematika sme v 1. ročníku posilnili v ŠkVP o 1 hodinu týždenne, čím sledujeme: - zdokonalenie elementárnych matematických poznatkov a zručností - zlepšenie finančnej gramotnosti žiakov - uvedomenie si potreby matematiky a informatiky v bežnom živote Rozvíjajúce ciele: - využívať pochopené a osvojené pojmy - rozvíjať numerické zručnosti - získavanie skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - tvorba matematických modelov - poznávať a používať prostriedky IKT - budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou - rozvíjať matematické nazeranie - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov Metódy a formy práce - rozhovor - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - demonštračné metódy - projektová metóda - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - práca s výpočtovou technikou - práca s tvorivými pracovnými listami - didaktické hry - práca s názornými pomôckami - dramatizácia

5 Učebné zdroje Pri vyučovaní matematiky sa využívajú učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR: Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. a 2. časť, autorka PaedDr. Brigita Lehoťanová PhD. 2009, internet, multimediálne edukačné CD: Alík Veselá matematika, Ferdo, detské časopisy, pracovné listy vytvorené učiteľmi v zmysle didaktických zásad. Pomôcky Sada europeňazí, dataprojektor, PC, kartičky s číslami, číselná os, stavebnica, tvorivé pracovné listy, makety dopravných značiek, modely priestorových telies Hodnotenie predmetu: slovné hodnotenie Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria prírodné prostredie Multikultúrna výchova: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných kultúr Mediálna výchova: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, správne používanie mobilu Osobnostný a sociálny rozvoj: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi Dopravná výchova: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria - bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko Ochrana života a zdravia: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna hygiena Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Geometria, Aplikačné úlohy - Karneval Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Geometria - rodina Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Sčítanie a odčítanie do 20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície Časový rozsah výučby 4 hodiny ŠVP+ 1 hodina ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Ročník druhý Škola ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Učebné osnovy v 2. ročníku Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva z 1. ročníka 10/5 Priraďovanie počtu Porovnávanie Usporiadanie čísel Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10 Geometrické útvary Priraďovanie počtu k danému číslu a naopak. Porovnávanie - o koľko viac, o koľko menej. Usporiadanie čísel od najmenšieho po najväčšie a naopak. Automatizácia sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Rovinné a priestorové geometrické útvary. Žiak sa vie samostatne orientovať v numerácii v obore do 20. Vie pohotovo spamäti všetky spoje sčítania a odčítania bez prechodu cez 10. Vie identifikovať( rozoznať, pomenovať) geometrické tvary, trojuholník, štvorec, kruh, obdĺžnik, guľa, kocka, valec. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 23/5 Sčítanie dvoch jednociferných čísel Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla Grafické znázornenie. Algoritmus sčítania dvoch jednociferných čísel s prechodom cez 10 a odčítania jednociferného čísla od dvojciferného čísla do 20. Sčítanie a odčítanie do 20 s dôrazom na automatizáciu. Žiak vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s prechodom cez 10 do 20. Vie utvoriť k adekvátnej situácii aspoň 1 príklad sčítania a odčítania, použiť komutatívny zákon. Má zručnosť pri praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenie sčítancov.

6 Vytváranie prirodzených čísel v obore do /3 Numerácia do 100 Prirodzené čísla Počítanie počtu vecí,.., po jednom, po dvoch, po desiatich, utváranie skupín vecí,... o danom počte. Čítanie a písanie čísel Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako). Žiak vie určiť, priradiť počet predmetov vecí k danému číslu v obore , vie vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad, čítať a písať čísla Vie porovnať čísla do 100 pomocou znakov,,. Orientuje sa v číselnom rade do 100. Vie riešiť úlohy na vzťahy viac, menej, rovnako. Geometria 20/5 Telesá Bod, priamka, úsečka Rysovanie Meranie dĺžky Jednotka centimeter, decimeter, meter Porovnávanie úsečiek podľa dĺžky Budovanie telies z kociek. Pojmy bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky Vyvodenie jednotiek cm, dm, m. Porovnávanie dĺžky úsečiek, prenášaním, meraním. Žiak vie budovať telesá z kociek podľa vzoru, obrázka. Vie rysovať bod, priamku, úsečku. Vie vyznačiť bod, úsečku na priamke. Pozná meracie prostriedky a ich jednotky (žiacke a školské pravítko), samostatne ich používa aj v praktických meraniach. Vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na cm. Rozlišuje jednotky cm, dm, m. Vie porovnať úsečky podľa ich dĺžky. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do /11 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 15/3 Rozširujúce učivo 4/1 Sčítanie a odčítanie jednociferného čísla bez prechodu cez 10 do 100 Sčítanie a odčítanie celých desiatok do 100 Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 do 100 Slovné úlohy Posúdenie pravdivosti tvrdení Riešenia priamo a nepriamo sformulovaných úloh Postupnosť Tabuľka, diagram Skúsenostná interpretácia možného a nemožného Zaujímavé a tvorivé úlohy. Práca s učebnými programami na PC Grafické znázornenie. Algoritmus sčítania a odčítania v obore do 100. Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel. Počítanie spamäti. Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie. Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie o ich pravdivosti. Riešenie priamo a nepriamo sformulovaných slovných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie jednoduchej symetrie v prírode a na geometrických tvaroch. Zápis a usporiadanie skúsenostných údajov do tabuľky a ich znázornenie na diagrame. Cvičenia na posúdenie možného a nemožného. Riešenie divergentných úloh hrou. Riešenie úloh v tíme. Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Žiak vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania do 100. Vie utvoriť k adekvátnej situácii aspoň 1 príklad sčítania a odčítania, používa komutatívny zákon. Má zručnosť pri praktickom využívaní sčítania a odčítania, rozkladu a doplnenie sčítancov. Žiak vie vyriešiť pomocou ilustračného obrázka alebo jednoduchého nákresu, textu jednoduchú slovnú úlohu. Vie vytvoriť záznam textovej súvislosti číslami a počtovými výkonmi. Vie rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť primeraných matematických výrokov. Žiak využíva matematické zručnosti pri riešení praktických činností. Vie samostatne spúšťať a pracovať aspoň v jednom edukačnom CD-ROM. Charakteristika predmetu V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 1 hodinu, ktorú využijeme na riešenie zaujímavých a zábavných matematických úloh, na dôslednejšie precvičenie a utvrdenie učiva a prípravu na matematické súťaže. Rozvíjajúce ciele: - využívať pochopené a osvojené pojmy - rozvíjať numerické zručnosti - získavať skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - poznávať a používať prostriedky IKT - budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou

7 - rozvíjať matematické nazeranie - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - demonštračné metódy - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - práca s výpočtovou technikou - práca s tvorivými pracovnými listami - didaktické hry - práca s názornými pomôckami - dramatizácia Učebné zdroje Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník ZŠ, internet, multimediálne edukačné CD: Alík Veselá matematika, Ferdo Pomôcky Sada europeňazí, dataprojektor, PC, kartičky s číslami, číselná os, stavebnica, tvorivé pracovné listy, makety dopravných značiek, modely priestorových telies Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do ochrana prírody, domáce zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia, Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá, jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač Mediálna výchova: Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač Osobnostný a sociálny rozvoj: Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie Dopravná výchova: Sčítanie a odčítanie do 20, správanie v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria, cesta do školy Ochrana života a zdravia: Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie, Veľká noc Časový rozsah výučby 3 hodiny ŠVP+ 2 hodiny ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Ročník tretí Škola ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Učebné osnovy v 3. ročníku

8 Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva z 2. ročníka 10/10 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 13/10 Vytváranie prirodzených čísel v obore do /10 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do /16 Geometria 20/14 Orientácia v číselnom rade Usporiadanie čísel do 100. Porovnávanie čísel Pojmy sčítania a odčítania Geometria Zavedenie násobenia a delenia Slovné úlohy na násobenie a delenie Prirodzené čísla do Porovnávanie Slovné úlohy na porovnávanie Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Slovné úlohy Dĺžka úsečky Rysovanie priamok a úsečiek Rysovanie Orientácia v číselnom rade od 0 po100. Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v obore do 100. Porovnávanie čísel. Pojmy : sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel. Vytváranie skupín podľa daného pravidla : predmet, skupina predmetov, vlastnosť, dvojica,trojica, symbol, systém... Geometria : Rovné a krivé čiary. Geometrické útvary / trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh /. Bod, priamka, úsečka. Bod leží/ neleží na priamke. Meranie dĺžky úsečky v cm, mm. Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu úmernosť /ako propedeutika / v obore do 20 Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do Zobrazenie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a och zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja prirozeného čísla v desiatkovejsústave. Číselná os. Nerovnice /propedeutika/. Slovné úlohy na porovnávanie v obore do Vytvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky dĺžky mm, cm, dm,m, km a ich premieňanie Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom. Meranie dĺžky úsečky v mm a cm. Meranie väčších vzdialeností: približne /napr. krokmi/ - s presnosťou na metre Žiak :spamäti sčituje a odčituje čísla do 100, vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne, utvára skupiny predmetov podľa pravidla, vie vytvárať rôzne skupiny predmetov po dvoch, troch manipulatívnou činnosťou symbolmi na základe spoločnej /prípadne rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti... Vie si vytvoriť systém pri vypisovaní možností, vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú čiaru, pozná priestorové a rovinné geometrické útvary, vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm, vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm Žiak vie pohotovo počítať po 2,3,4,5,..., chápe násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov, vie násobiť a deliť do 20, vie spamäti všetky spoje násobenia a delenia do 20. Vie zväčšiť a zmenšiť dané číslo násobením a delením niekoľkokrát, vie násobiť a deliť 1, vie násobiť 0, vie,že 0 sa nedelí. Chápe princíp násobenia, v závislosti od poradia činiteľov, vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie, vie matematizovať primerané reálne situácie, vie overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď. Vie odčítať od daného čísla niekoľko rovnakých čísel, chápe súvislosť medzi odčítaním a delením rovnakých menšencov a delením,vie deliť na rovnaké časti Žiak pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel v obore do a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie. Vykonáva spamäti, písomne základné počtové výkony a využíva komunikatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov. Zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov Žiak vie sčítať aj odčítať jednoduché príklady spamäti, riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy daného typu. Vie overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď. Vie matematizovať primerané reálne situácie, sčitovať a odčitovať písomne čísla do bez prechodu, aj s prechodom, sčítať a odčítať pomocou kalkulačky, vie riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Rieši slovné úlohy s neprázdnym prienikom Žiak rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu.

9 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 13/6 rovinných útvarov v štvorcovej sieti Propedeutika kombinatoriky Odhad dĺžky: - kratšej v centimetroch - dlhšej v metroch Základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na základe plánu /obrázka/. Kreslenie plánu stavby kociek. Úlohy na propedeutiku kombinatoriky /vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch manipulatívnou činnosťou a symbolmi/. Vytváranie skupín podľa daného a objaveného pravidla. Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti / pozorovanie istých udalostí, možných ale neistých udaslostí a nemožných udalostí. Nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi. Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou. Vie vymenovať, opísať a narysovať základné rovinné útvary, rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach Žiak získa prostredníctvom hier a manipulatívnych činností skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria - v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav. Žiak zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí jednoduché závery. Vie posúdiť výrokom v jednoduchých prípadoch zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu pravdivú hodnotu,vie doplniť neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé /nepravdivé/ tvrdenia Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 2 hodiny. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Žiaci budú riešiť rôzne problémové matematické úlohy, hlavolamy a logické hádanky. Rozvíjajúce ciele: - rozvíjať logické myslenie žiakov - získavať skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - poznávať a používať prostriedky IKT - budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti Žižkov - presne používať materinský a odborný jazyk (s ohľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku - vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. - rozvíjať manuálne zručnosti práca s kružidlom, rysovanie Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - demonštračné metódy - práca s výpočtovou technikou - práca s tvorivými pracovnými listami - didaktické hry - práca s názornými pomôckami Učebné zdroje Učebnica Matematika pre 3. ročník, pracovný zošit Matematika pre 3. ročník ZŠ, internet Pomôcky

10 Tvorivé pracovné listy, sada europeňazí, dataprojektor, PC, číselná os, stavebnica, makety dopravných značiek, modely priestorových telies Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do , Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Mediálna výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Osobnostný a sociálny rozvoj: Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Dopravná výchova: Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do , Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Geometria rysovanie kružníc (doprav. značky Zákaz vjazdu, Prikázaný smer jazdy...) Ochrana života a zdravia: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do , Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Geometria - meriame triedu, budovu školy Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - Vianoce a Veľká noc na Turci Časový rozsah výučby 3 hodiny ŠVP+ 2 hodiny ŠkVP = 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne Ročník štvrtý Škola ZŠ Ul. Jahodnícka 1, Martin Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Učebné osnovy v 4. ročníku Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Opakovanie učiva z 3. ročníka 12/8 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore násobilky 25/17 Číselný rad od 0 po Porovnávanie čísel Násebenie a delenie v obore do 20 Geometria: Rovinné útvary Meranie dĺžky Násobenie a delenie v obore násobilky do 100 Propedeutika zlomkov Slovné úlohy na násobenie a delenie Orientácia v číselnom rade od 0 po Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v obore do Porovnávanie čísel. Pojmy :sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ a rozdiel. Násobenie a delenie v obore do 20. Geometria : Rovinné útvary (kruh, kružnica, trojuholník, štvoruholník a telesá z kociek).. Meranie dĺžky v teréne Násobenie a delenie v obore násobilky. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Počítanie spamäti. Automatizácia Spojov. Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100. Komutatívnosť násobenia (propedeutika). Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické Žiak sčituje a odčituje čísla do 1 000, vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne, pozná priestorové a rovinné geometrické útvary, vie odmerať dĺžku v m a krokoch. Násobí a delí v obore násobilky, vie riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie Žiak vie počítať spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100, vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Ovláda algoritmus násobenia, vie spamäti násobiť a deliť desiatimi a stomi. Násobí a delí na kalkulačke. Žiak rozlišuje a správne používa počtové operácie v úlohách s pojmami koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát

11 Sčítanie a odčítanie v obore do /20 Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do spamäti Počítanie so zaokrúhľovanými číslami Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do Jednoduché nerovnice operácie(propedeutika). Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka). Tvorenie textov k numerickým príkladom. Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo sformulované slovné úlohy. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do spamäti. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do s využitím kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie jednoduchých nerovníc. menej, o koľko menej, chápe súvislosť medzi násobením a delením. Vie riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie a jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 2. zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 2. Delenie podľa obsahu 3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát Vvie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. Dokáže riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a+ a. b; a + a : b; a. b + c; a. b + c. d. Vie matematizovať primerané reálne situácie, vie riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika) a nepriamo sformulované slovné úlohy. Dokáže tvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100, vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď Žiak vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa Žiak pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania a vie ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Vie písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do ,vie spamäti sčítať a odčíta prirodzené čísla v obore do v jednoduchých prípadoch. Sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do na kalkulačke. Vie sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti. Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. Žiak chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie, vie približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Vie urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do Vie riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do a všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do Vie riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania, samostatne zapisuje postup riešenia slovnej úlohy. Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď, vie zostaviť zápis k slovnej úlohe, matematizuje a znázorňuje primerané reálne situácie, vie riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Žiak vie riešiť jednoduché slovné

12 Geometria a meranie 20/13 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 14/8 Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti Obvod štvorca a obdĺžnika Súčet a rozdiel dĺžok úseček Násobok dĺžky úsečky Rysovanie trojuholníka Obvod trojuholníka Kružnica a kruh Jednotky dĺžky Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu Kreslenie plánov stavieb z kociek. Pravdivé a nepravdivé výroky Stĺpcové diagramy Aritmetický priemer Slovné úlohy Rysovanie základné zásady rysovania.rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky. Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice. Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. úlohy na odčítanie typu: 1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 2. Dané číslo zmenšiť o... (o niekoľko menej). 3. Porovnávanie rozdielom. Rieši zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a b c, a (b + c), (a + b) c, a + (a + b), a + (a b) Žiak má osvojené základné zásady pri rysovaní (čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). Vie vyznačiť body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare), vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. Označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). Žiak pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vie ich charakterizovať Vie narysovať štvorec (obdĺžnik) v štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán), vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek, vie vypočítať násobok dĺžky úsečky, vypočíta a vie zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. Vie narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenúva jeho vrcholy, strany. Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán). Vie merať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (mm), porovnáva strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vie vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Žiak pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou, vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. Vie vyznačiť polomer kružnice. Žiak premieňa jednotky dĺžky, zmiešané jednotky dĺžky (napr. 4 dm 13 cm na mm). Vytvára (buduje) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka, vytvára a opíše vlastné jednoduché telesá z kociek, vie nakresliť plán stavby z kociek. Žiak vie propedeutiku pravdivých a nepravdivých výrokov. Vie vytvoriť stĺpcové diagramy z údajov získaných žiakmi, pozná propedeutiku výpočtu aritmetického priemeru pre menší počet dát. Vie riešiť nepriamo sformulované úlohy a slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou Poznámka: Počet hodín: ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne Charakteristika predmetu V 4. ročníku sme navýšili časovú dotáciu o 2 hodiny. Vyučovacie hodiny budú venované hlavne zhrnutiu učiva a utvrdzovaniu poznatkov. Žiaci budú riešiť rôzne problémové matematické úlohy, hlavolamy a logické hádanky. Rozvíjajúce ciele: - využívať osvojené pojmy, postupy, matematickú symboliku, tabuľky, grafy, diagramy

13 a algoritmy pri riešení úloh spolu s použitím materinského a odborného jazyka - rozvíjať numerické zručnosti žiakov spamäti, písomne aj na kalkulačke - rozvíjať zručnosti žiakov pri práci s IKT - rozvíjať priestorovú orientáciu žiakov - riešením úloh a problémov budovať vzťah medzi matematikou a realitou, využitím induktívnych metód rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie - systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie - upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov - vytvoriť a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, poznávať hodnoty vytvorené Slovenskom aj inými európskymi štátmi Metódy a formy práce - metóda názorného príkladu - metóda nastolenia problému - induktívne, analytické a syntetické metódy - samostatná práca žiakov - skupinová práca žiakov - práca s názornými pomôckami - demonštračné metódy - programové vyučovanie v interaktívnych PC programoch, interaktívnej tabuli - práca s tvorivými pracovnými listami - tvorba projektov - didaktické hry Učebné zdroje Učebnica Matematika pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Matematika pre 4. ročník ZŠ, odborná literatúra: Bálint, Kuzma: Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ výukové programy na interaktívnych CD, ďalšie zdroje: IUVENTA: Pytagoriády 4, EXAM: Klokanko, www. zborovna.sk Pomôcky Tvorivé pracovné listy, sada europeňazí, dataprojektor, interaktívna tabuľa, výukové programy na interaktívnych CD, PC, číselná os, stavebnica, makety dopravných značiek, modely priestorových telies, kocky Hodnotenie predmetu: klasifikácia Prierezové témy predmetu Environmentálna výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do , Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Multikultúrna výchova: Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Mediálna výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do , Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Osobnostný a sociálny rozvoj: Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do Dopravná výchova: Sčítanie a odčítanie v obore do Ochrana života a zdravia: Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu, Kreslenie plánov stavieb z kociek. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Sčítanie a odčítanie v obore do

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Cádrová 23, Bratislava Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami v predmete Matematika pre druhý ročník ZŠ v Školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 1 primárne vzdelávanie Vypracoval: Mgr.

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

Učebné osnovy predmetu matematika

Učebné osnovy predmetu matematika Učebné osnovy predmetu matematika 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania 4 hodiny / týždeň

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 1. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky 1. ročník Časová dotácia: Ročník Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov iškvp ISCED 1 PrvýPpprvý1. Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť

Více

Predmet: Matematika 1.ročník

Predmet: Matematika 1.ročník Predmet: Matematika 1.ročník 1. Charakteristika predmetu Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková,

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 3 Počet voliteľných

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne

Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne Ročník prvý Škola Základná škola Zlaté Klasy Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Uebné osnovy matematiky pre 1. stupe ZŠ. Matematika na 1. stupni ZŠ (Celkom 462 vyuovacích hodín

Uebné osnovy matematiky pre 1. stupe ZŠ. Matematika na 1. stupni ZŠ (Celkom 462 vyuovacích hodín Uebné osnovy matematiky pre 1. stupe ZŠ Matematika na 1. stupni ZŠ (Celkom 462 vyuovacích hodín 1. Charakteristika uebného predmetu Uebný predmet matematika 1.- 4. ro. ZŠ je založená na realistickom prístupe

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 3. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Piaty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 4. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno.

Na aute vyfarbi celé predné koleso na zeleno a pneumatiku zadného kolesa vyfarbi na červeno. Kružnica alebo kruh Aký je rozdiel medzi kružnicou a kruhom si vysvetlíme na kolese auta. Celé koleso je z tohto pohľadu kruh. Pneumatika je obvod celého kolesa obvod kruhu a obvod kruhu nazývame inak

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP PROGRAMOVANIE UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Charakteristika voliteľného učebného predmetu Programovanie Programovanie rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúcich povinného predmetu Informatika. Kompetencie

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více