Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 September Sčitovanie a odčitovanie v obore Mesiac Tematický celok Hodina Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 4. ročník vypracovaný na počet hodín 132 Predmet: Matematika Trieda: 4 Rozsah:.4 hodiny týždenne (Štátny vzdelávací program na počet hodín 99 + Voliteľný predmet pridaný k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva na počet hodín 33) Téma Medzipred metové vzťahy Prierezové témy Obsahový štandard - základný obsah Výstup - výkonový štandard Učebné pomôcky a zdroje 4 Usporiadanie čísel od 0. Pojmy usporiadania. Zápis čísel. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Bod, úsečka, priamka. PRV,INV a Prirodzené čísla 0 až Vytváranie skupín predmetov. Číselné postupnosti. Pojmy pred, hneď pred, za, hneď za. Určovanie počtu. Počítanie počtu po desať, po sto. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Číselná os. Vyznačovanie bodov. Rysovanie úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Dĺžka úsečky. Porovnávanie. Pravidlá rysovania. Vedieť čítať a písať čísla v obore do Rozlišovať čísla do Tvoriť postupnosti. Určovať počet po desať, po sto. Zapísať daný počet. Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa v číselnom rade a vyznačovať čísla na číselnej osi. Zdokonaľovať sa v rysovaní bodov, úsečiek s danými dĺžkami. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Odmerať dĺžky úsečiek v cm, mm a porovnať ich. 2 4 U od s. 2 1

3 September Sčitovanie a odčitovanie v obore September Sčitovanie a odčitovanie v obore 4 Rády trojciferných a štvorciferných čísel. Rozklad čísel do Číselný rad do a usporiadanie čísel. Porovnávanie a určovanie počtu do čísel v obore do Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. VYV. SLJ,INV a Čísla v obore. Trojciferné a štvorciferné čísla. Rády čísel a rozklad. Orientácia v číselnom rade do Číselná os. Porovnávanie čísel Usporiadanie čísel. Sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Jednotky dĺžky. Premena jednotiek dĺžky. Čítať a písať čísla v obore do Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0. Rozložiť trojciferné a štvorciferné čísla. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zdokonaliť rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovať úsečky danej dĺžky na priamke. Správne premieňať jednotky dĺžky Čísla. Sčítanie a odčítanie čísel do Porovnávanie čísel do Zaokrúhľovanie čísel. SJL,INV a FGR-4. Pojem súčet a rozdiel. Porovnávanie čísel. Zaokrúhľovanie čísel. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Práca s hodinami. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu (urobiť zápis, zostaviť príklad, riešiť ho a napísať odpoveď). Porovnávať dané čísla. Správne pomenovať členy pri sčítaní a odčítaní. Zaokrúhľovať čísla na desiatky. Zautomatizovať spoje písomného sčítania a odčítania v obore do

4 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Riešenie aplikačných úloh 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. SJL, INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Členy násobenia a delenia. Párne a nepárne čísla. Násobky čísel. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Jednotky dĺžky. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Poznať členy násobenia, delenia a násobky čísel. Rozlišovať párne a nepárne čísla. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Narysovať a nakresliť rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti Sčítať a odčítať jednotky dĺžky. 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Práca v štvorcovej sieti. Stavby telies z kociek. Plány stavieb. INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Slovné úlohy. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Stavby telies z kociek. Plány stavby z kociek. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť zapísať počet kociek v stavbách. Správne priradiť plán k stavbe. Narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. PZ 1:s Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 2 a 3. INV a Násobenie a delenie v obore násobilky. Členy násobenia a delenia. Násobky čísel. Súvislosť medzi viacnásobným sčítaním a násobením. Násobenie a delenie dvomi a tromi. Slovné úlohy. Upevňovať známe pamäťové spoje. Ovládať algoritmus násobenia. Vymenovať násobky čísla. Zautomatizovať nové spoje násobenia tromi. Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie rôzneho typu. Chápať súvislosť medzi násobením a delením

5 November Násobenie a delenie v obore násobilky Október Násobenie a delenie v obore do 20 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 4. Rysovanie priamok. INV a Analógia medzi sčítaním a násobením. Násobilka štyrmi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Najbližší menší a najbližší väčší násobok. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Pojmy logiky. Rysovanie priamok. Štvorcová sieť. Stavby telies podľa plánu. Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov. Riešiť úlohy viacnásobným sčítaním aj násobením. Postupne si osvojiť všetky spoje násobenia štyrmi. Pochopiť prácu s pyramídou násobkov. Rozlišovať pravdivé a nepravdivé výroky. Zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby podľa plánu Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 5. Propedeutika zlomkov. PRV, INV a Násobilka piatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Vlastnosti násobenia komutatívnosť. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Upevniť pochopenie významu násobenia. Postupne zautomatizovať spoje násobenia piatimi. Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy

6 November Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 6. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.sčítanie a odčítanie čísel do Priamka, polpriamka. Jednotky dĺžky. Štvorcová sieť. SJL, INV a Násobilka šiestimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy. Upevňovanie spojov sčítania a odčítania v obore. Rysovanie priamky a polpriamky. Jednotky dĺžky. Práca v štvorcovej sieti. Premieňanie jednotky dĺžky. Postupne zautomatizovať spoje násobenia šiestimi. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady spamäti. Rysovať priamky a polpriamky a označovať ich. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vedieť premieňať zmiešané U od s. 20 PZ 1 s. 6 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 7. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky. Porovnávanie a meranie dĺžky. Rysovanie. Vyznačovanie vrcholov. Súčet dĺžok úsečiek. Obvod štvorca a obdĺžnika ako súčet. SJL, INV a Násobilka siedmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Dĺžky úsečiek, jednotky dĺžky, premieňanie, porovnávanie. Delenie dĺžky propedeutika zlomkov. Rysovanie úsečky danej dĺžky. Súčet dĺžok úsečiek Postupne zautomatizovať spoje násobenia siedmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť porovnávať jednotky dĺžky. Vyznačovať vrcholy na geometrických útvaroch. Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca, obdĺžnika ako súčet dĺžok strán

7 December Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 8. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka. Obvody rovinných útvarov. Meranie strán. PR V, INV a Násobilka ôsmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov. Obvody ako súčty dĺžky strán. Slovné úlohy na výpočet obvodu. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia ôsmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Označovať vrcholy. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Narysovať trojuholník pomocou daných bodov Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 9. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika zlomkov. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Obvody rovinných útvarov. Rysovanie úsečiek. INV a Násobilka deviatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Hodiny dňa. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Rysovanie úsečiek. Obvody ako súčty dĺžky strán. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia deviatimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Pracovať s hodinami. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Pomenovať vrcholy, strany, susedné strany. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní

8 December Násobenie a delenie v obore násobilky Riešenie aplikačních úloh 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 10. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika priamej úmery. Propedeutika zlomkov. SJL, INV a Násobilka desiatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Práca s tabuľkou. Zaokrúhľovanie na desiatky. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Slovné úlohy od koníka (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia desiatimi. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Vedieť zaokrúhľovať na desiatky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana Práca s peniazmi. Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz).

9 Január v obore Riešenie aplikačních úloh December v obore 4 Zobrazovanie čísel na číselnej osi. Usporiadanie čísel. Porovnávanie čísel v obore. Rády čísel. v obore. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka. SJL, INV a Čo už vieme o štvorciferných číslach? Znázornenie čísel na číselnej osi. Porovnávanie čísel v obore. Rozklad čísel na tisícky stovky, desiatky a jednotky. Niektoré spoje sčítania. Slovné úlohy. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka ako súčet dĺžky strán. Slovné úlohy. Orientovať sa v rade čísel , poznať vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za. Pomenovať čísla a rády čísel. Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou znakov >, < alebo =. Rozkladať čísla na tisícky. stovky, desiatky a jednotky. Pracovať s peniazmi. Spamäti sčítať. Riešiť slovné úlohy motivované situáciami z reálneho života. Narysovať úsečky, priamky, polpriamky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vypočítať obvod ako súčet dĺžky strán. Riešiť slovné úlohy v obore. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky a ich premena. SJL, INV a Niektoré spoje odčítania. Slovné úlohy.. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Spamäti odčítať. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Orientovať sa v rade čísel Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky

10 Január v obore Riešenie aplikačních úloh Január v obore do Riešenie aplikačních úloh 4 v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. 4 Vytváranie stĺpcových diagramov. v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. Štvorec, obdĺžnik. Rysovanie v štvorcovej sieti. Kreslenie plánov stavieb z kociek. Stavby z telies. PRV, INV PRV, INV a a spamäti. Pripočítanie a odpočítanie jednotiek od štvorciferného čísla na základe analógie známych spojov. Skúška správnosti. Sčítanie a odčítanie v obore pomocou kalkulačky. Pravdivý a nepravdivý výrok. Úsečka. Dĺžka úsečky. Odhad a meranie. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Slovné úlohy. Práca s grafmi. Vytváranie stĺpcových diagramov. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky premieňanie. Vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Plány stavieb. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Odhadnúť a merať dĺžku úsečiek. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť čítať a nakresliť stĺpcový diagram z daných údajov. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť vypísať vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Vyznačovať plány stavieb U: s

11 Február v obore Riešenie aplikačních úloh Február v obore 4 Riešenie slovných úloh. v obore. Slovné úlohy z geometrie. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. 4 Čísla. Vytváranie skupín. Propedeutika pravdepodobnosti. v obore. Propedeutika zlomkov. PR V, INV PRV, IW a Multimediàln a Medũálna ၶýchova Slovné úlohy. Zápis slovnej úlohy, správnosť riešenia, kontrola správnosti riešenia, výsledok, odpoveď. prirodzených čísel v obore. Členy sčítania a odčítania. Usporiadanie, porovnávanie čísel v obore do Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. Zaokrúhľovanie jednotiek dĺžky. Usporiadanie. Porovnávanie. Zaokrúhľovanie. Práca s peniazmi. Slovné úlohy. Sčítanie v obore. Práca s hodinami. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Pri riešení slovných úloh dodržať správny postup. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Vedieť zaokrúhľovať jednotky dĺžky. Vedieť riešiť rôzne typy úloh v obore. Vedieť riešiť rôzne typy slovných úloh. Rozlišovať isté, možné, neisté, nemožné. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania v prvej stovke a tisícke. Poznať hodiny. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny, štvrtiny U: od s. 39

12 Marec v obore Február v obore 4 v obore. Rysovanie trojuholníka. Obvod trojuholníka (propedeutika). Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. PRV, SJL, INV a Sčítanie v obore. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov, v štvorcovej sieti. Obvod trojuholníka ako súčet veľkosti strán. Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. Vedieť riešiť rôzne úlohy na sčítanie a odčítanie. Narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany. Odmerať veľkosti strán trojuholníka s presnosťou na cm, mm. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Dodržiavať základné zásady rysovania. Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky v obore. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky, zmiešaných jednotiek dĺžky. SJL, INV a prirodzených čísel v obore na základe analógie známych spojov. Slovné úlohy. Práca s hodinami. Jednotky dĺžky. Premieňanie. Delenie dĺžky na polovicu, štvrtinu. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania a porovnávania. Riešiť slovné úlohy. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Upevňovať učivo o hodinách dňa. premieňať jednotky dĺžky aj zmiešané jednotky dĺžky

13 Marec v obore Marec v obore 4 v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). SJL, INV a prirodzených čísel v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Slovné úlohy. Tvorenie úloh na sčítanie a odčítanie. Práca s tabuľkou. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky. Tvoriť úlohy a vedieť ich sčítať a odčítať spamäti. Riešiť slovné úlohy. Vedieť zapísať údaje do tabuľky. Vedieť vypočítať obvod rovinných útvarov ako súčet dĺžok strán v obore. Pravdivé a nepravdivé výroky. Kružnica, kruh. SJL, INV a Sčítanie v obore. Odčítanie prirodzených čísel v obore. Slovné úlohy. Pravdivé a nepravdivé výroky. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom. Riešiť úlohy na sčítanie. Tvoriť úlohy na sčítanie. Riešiť úlohy na odčítanie. Tvoriť úlohy na odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Poznať základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom

14 Apríl v obore Apríl v obore 4 Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. INV a Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Slovné úlohy. prirodzených čísel v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. Vedieť zaokrúhľovať čísla na stovky. Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Poznať aj iný spôsob zaokrúhľovania Čísla. v obore s prechodom cez základ 10. Kružnica, kruh. INV a Rôzne typy úloh na precvičovanie. s prechodom cez základ 10. Slovné úlohy. Precvičovanie zaokrúhľovania. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Riešiť rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Riešiť jednoduché aj zložité slovné úlohy a robiť skúšku správnosti. Upevniť učivo o zaokrúhľovaní. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom

15 Apríl v obore Riešenie aplikačních úloh Apríl v obore do Čísla. Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. 4 v obore. v obore pomocou kalkulačky. Rôzne typy úloh. INV, SJL SJL, INV, VYV a a Slovné úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. Zmenšovanie a zväčšovanie v štvorcovej sieti. Precvičovanie sčítania a odčítania v obore do pomocou kalkulačky. Slovné úlohy. Stĺpcový diagram. Rôzne typy úloh. Slovné úlohy zamerané na geometrické učivo. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Osvojiť si pravidlá násobenia a delenia 10, 100, Vedieť spamäti násobiť a deliť 10, 100, Vedieť rysovať, zmenšovať a zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore na kalkulačke. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Čítať a kresliť stĺpcový diagram. Riešiť úlohy s grafmi. Upevňovať učivo z geometrie. Aplikovať ho na rôzne typy úloh

16 Máj Násobenie a delenie v obore násobilky Máj v obore 4 Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Kružnica, kruh. Rysovanie trojuholníka. 4 Propedeutika zlomkov. Propedeutika aritmetického priemeru. Konštrukcia trojuholníka. SJL, INV, VYV SJL, INV, VYV a a Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Rysovanie trojuholníka. Propedeutika zlomkov projektové strany. Propedeutika aritmetického priemeru-. Projektová strana. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Konštrukcia trojuholníka z daných strán. Rysovanie trojuholníka v štvorcovej sieti. Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie čísel. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť narysovať trojuholník. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny,... Vypočítať aritmetický priemer na menší počet primeraných dát

17 Jún v obore do Riešenie aplikačních úloh Máj v obore Násobenie a delenie 4 v obore. Násobenie a delenie. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Rysovanie trojuholníka. PRV, INV a trojciferných čísel. Úlohy s časom. Násobenie a delenie. Práca s tabuľkou. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie. Rysovanie trojuholníka rôzne spôsoby. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Riešiť úlohy s časom, poznať hodiny dňa. Upevňovať spoje násobenia a delenia. Riešiť úlohy s tabuľkou. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Vedieť narysovať trojuholník rôznymi spôsobmi v obore. Písomné sčítanie a odčítanie. PRV, INV, SJL a FGR-6 Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). prirodzených čísel v obore. Precvičovanie písomného sčítania a odčítania. Slovné úlohy. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky a stovky. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Písomne sčítať a odčítať čísla v obore do Urobiť skúšku správnosti. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky a stovky

18 Jún v obore Jún v obore do v obore. Rysovanie kružnice. Stavba telies z kociek na základe plánu. Kreslenie plánu stavby z kociek. 4 v obore. Výroky. PRV, INV, SJL PRV, INV, SJL a a prirodzených čísel. Slovné úlohy. Práca s tabuľkou. Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh využitím matematických operácií. Slovné úlohy na prázdniny (odporučenie riešiť priebežne, nie naraz). Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Rysovanie kružnice. Stavanie telies z kociek podľa plánu. Kreslenie plánu. čísel do Záverečné precvičovanie. Výroky. Projektové strany. Projektová strana Pentomino. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Správne sa orientovať pri práci s tabuľkou. Zostaviť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť rysovať kružnice. Riešiť hlavolamy. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby telies podľa plánu. Nakresliť plán stavby z kociek. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Rozhodnúť o pravde a nepravde

19 Začlenenie prierezových tém Prierezová téma Vzdelávacia stratégia Multikultúrna - rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu - rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr - naučiť žiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu danú prírodou, rozvíjať u žiakov schopnosť rozlišovať a naopak porovnávať odlišnosti - učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty - naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií - učiť žiakov ako využívať médiá, naučiť sa s nimi narábať, naučiť ich informácie z médií využívať pre svoju potrebu Environmentálna - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt - posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, zvieratám - poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, kríženie rôznych druhov odrôd rastlín alebo živočíšnych plemien, naučiť sa starať sa o svoje okolie - rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný otvorený a tvorivý prístup k životu - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje

20 konanie, za osobný život a sebavzdelávanie - rozvíjať u žiakov schopnosť tvoriť, pociťovať radostný zážitok z objavovania novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá Dopravná - prednáška s príslušníkom obecnej polície - návšteva dopravného ihriska - vychádzka spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií z rôznych zdrojov - využitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry - prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie problematiky - rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený rozhovor - spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne - exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola - rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia - regionálne ľudové prvky Výchova k finančnej gramotnosti - mať schopnosť posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb - naučiť sa chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb - vedieť popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným človekom, vedieť uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou - naučiť sa porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny - vedieť vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu - poznať riziká, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti Poznámky:

21 1 - Človek vo sfére peňazí 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 3 - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 4 - Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 5 - Úver a dlh 6 Sporenie a investovanie

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 1. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematika I aritmetika (KMD/MATE1) 2 Matematika 3 aritmetika s didaktikou (KMD/MATE3) 3 Matematika 5 geometrie (KMD/MATE5)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ Terasoft Celá čísla Celý program pohádkový příběh Království Matematikán se závěrečným vyhodnocením Zobrazení čísel na ose Zápis čísel zobrazených na ose Opačná čísla na

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST - MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika je na 1. stupni založena na vlastních zkušenostech žáka,učí ho porozumět problému

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno:

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně. Školní rok: Jméno: Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně Školní rok: Předmět: matematika Třída: 1. A Jméno: TEMATICKÝ CELEK: Znalosti

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 Autor Ing. Antonín Kučera

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Předmět Matematika je koncipován na základě

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika 1. M - pololetní opakování písemná práce Word 5 4 2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více