Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 September Sčitovanie a odčitovanie v obore Mesiac Tematický celok Hodina Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 4. ročník vypracovaný na počet hodín 132 Predmet: Matematika Trieda: 4 Rozsah:.4 hodiny týždenne (Štátny vzdelávací program na počet hodín 99 + Voliteľný predmet pridaný k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva na počet hodín 33) Téma Medzipred metové vzťahy Prierezové témy Obsahový štandard - základný obsah Výstup - výkonový štandard Učebné pomôcky a zdroje 4 Usporiadanie čísel od 0. Pojmy usporiadania. Zápis čísel. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Bod, úsečka, priamka. PRV,INV a Prirodzené čísla 0 až Vytváranie skupín predmetov. Číselné postupnosti. Pojmy pred, hneď pred, za, hneď za. Určovanie počtu. Počítanie počtu po desať, po sto. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Číselná os. Vyznačovanie bodov. Rysovanie úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Dĺžka úsečky. Porovnávanie. Pravidlá rysovania. Vedieť čítať a písať čísla v obore do Rozlišovať čísla do Tvoriť postupnosti. Určovať počet po desať, po sto. Zapísať daný počet. Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa v číselnom rade a vyznačovať čísla na číselnej osi. Zdokonaľovať sa v rysovaní bodov, úsečiek s danými dĺžkami. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Odmerať dĺžky úsečiek v cm, mm a porovnať ich. 2 4 U od s. 2 1

3 September Sčitovanie a odčitovanie v obore September Sčitovanie a odčitovanie v obore 4 Rády trojciferných a štvorciferných čísel. Rozklad čísel do Číselný rad do a usporiadanie čísel. Porovnávanie a určovanie počtu do čísel v obore do Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. VYV. SLJ,INV a Čísla v obore. Trojciferné a štvorciferné čísla. Rády čísel a rozklad. Orientácia v číselnom rade do Číselná os. Porovnávanie čísel Usporiadanie čísel. Sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Jednotky dĺžky. Premena jednotiek dĺžky. Čítať a písať čísla v obore do Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0. Rozložiť trojciferné a štvorciferné čísla. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zdokonaliť rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovať úsečky danej dĺžky na priamke. Správne premieňať jednotky dĺžky Čísla. Sčítanie a odčítanie čísel do Porovnávanie čísel do Zaokrúhľovanie čísel. SJL,INV a FGR-4. Pojem súčet a rozdiel. Porovnávanie čísel. Zaokrúhľovanie čísel. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Práca s hodinami. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu (urobiť zápis, zostaviť príklad, riešiť ho a napísať odpoveď). Porovnávať dané čísla. Správne pomenovať členy pri sčítaní a odčítaní. Zaokrúhľovať čísla na desiatky. Zautomatizovať spoje písomného sčítania a odčítania v obore do

4 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Riešenie aplikačných úloh 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. SJL, INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Členy násobenia a delenia. Párne a nepárne čísla. Násobky čísel. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Jednotky dĺžky. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Poznať členy násobenia, delenia a násobky čísel. Rozlišovať párne a nepárne čísla. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Narysovať a nakresliť rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti Sčítať a odčítať jednotky dĺžky. 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Práca v štvorcovej sieti. Stavby telies z kociek. Plány stavieb. INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Slovné úlohy. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Stavby telies z kociek. Plány stavby z kociek. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť zapísať počet kociek v stavbách. Správne priradiť plán k stavbe. Narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. PZ 1:s Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 2 a 3. INV a Násobenie a delenie v obore násobilky. Členy násobenia a delenia. Násobky čísel. Súvislosť medzi viacnásobným sčítaním a násobením. Násobenie a delenie dvomi a tromi. Slovné úlohy. Upevňovať známe pamäťové spoje. Ovládať algoritmus násobenia. Vymenovať násobky čísla. Zautomatizovať nové spoje násobenia tromi. Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie rôzneho typu. Chápať súvislosť medzi násobením a delením

5 November Násobenie a delenie v obore násobilky Október Násobenie a delenie v obore do 20 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 4. Rysovanie priamok. INV a Analógia medzi sčítaním a násobením. Násobilka štyrmi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Najbližší menší a najbližší väčší násobok. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Pojmy logiky. Rysovanie priamok. Štvorcová sieť. Stavby telies podľa plánu. Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov. Riešiť úlohy viacnásobným sčítaním aj násobením. Postupne si osvojiť všetky spoje násobenia štyrmi. Pochopiť prácu s pyramídou násobkov. Rozlišovať pravdivé a nepravdivé výroky. Zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby podľa plánu Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 5. Propedeutika zlomkov. PRV, INV a Násobilka piatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Vlastnosti násobenia komutatívnosť. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Upevniť pochopenie významu násobenia. Postupne zautomatizovať spoje násobenia piatimi. Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy

6 November Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 6. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.sčítanie a odčítanie čísel do Priamka, polpriamka. Jednotky dĺžky. Štvorcová sieť. SJL, INV a Násobilka šiestimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy. Upevňovanie spojov sčítania a odčítania v obore. Rysovanie priamky a polpriamky. Jednotky dĺžky. Práca v štvorcovej sieti. Premieňanie jednotky dĺžky. Postupne zautomatizovať spoje násobenia šiestimi. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady spamäti. Rysovať priamky a polpriamky a označovať ich. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vedieť premieňať zmiešané U od s. 20 PZ 1 s. 6 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 7. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky. Porovnávanie a meranie dĺžky. Rysovanie. Vyznačovanie vrcholov. Súčet dĺžok úsečiek. Obvod štvorca a obdĺžnika ako súčet. SJL, INV a Násobilka siedmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Dĺžky úsečiek, jednotky dĺžky, premieňanie, porovnávanie. Delenie dĺžky propedeutika zlomkov. Rysovanie úsečky danej dĺžky. Súčet dĺžok úsečiek Postupne zautomatizovať spoje násobenia siedmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť porovnávať jednotky dĺžky. Vyznačovať vrcholy na geometrických útvaroch. Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca, obdĺžnika ako súčet dĺžok strán

7 December Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 8. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka. Obvody rovinných útvarov. Meranie strán. PR V, INV a Násobilka ôsmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov. Obvody ako súčty dĺžky strán. Slovné úlohy na výpočet obvodu. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia ôsmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Označovať vrcholy. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Narysovať trojuholník pomocou daných bodov Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 9. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika zlomkov. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Obvody rovinných útvarov. Rysovanie úsečiek. INV a Násobilka deviatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Hodiny dňa. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Rysovanie úsečiek. Obvody ako súčty dĺžky strán. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia deviatimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Pracovať s hodinami. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Pomenovať vrcholy, strany, susedné strany. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní

8 December Násobenie a delenie v obore násobilky Riešenie aplikačních úloh 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 10. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika priamej úmery. Propedeutika zlomkov. SJL, INV a Násobilka desiatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Práca s tabuľkou. Zaokrúhľovanie na desiatky. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Slovné úlohy od koníka (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia desiatimi. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Vedieť zaokrúhľovať na desiatky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana Práca s peniazmi. Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz).

9 Január v obore Riešenie aplikačních úloh December v obore 4 Zobrazovanie čísel na číselnej osi. Usporiadanie čísel. Porovnávanie čísel v obore. Rády čísel. v obore. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka. SJL, INV a Čo už vieme o štvorciferných číslach? Znázornenie čísel na číselnej osi. Porovnávanie čísel v obore. Rozklad čísel na tisícky stovky, desiatky a jednotky. Niektoré spoje sčítania. Slovné úlohy. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka ako súčet dĺžky strán. Slovné úlohy. Orientovať sa v rade čísel , poznať vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za. Pomenovať čísla a rády čísel. Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou znakov >, < alebo =. Rozkladať čísla na tisícky. stovky, desiatky a jednotky. Pracovať s peniazmi. Spamäti sčítať. Riešiť slovné úlohy motivované situáciami z reálneho života. Narysovať úsečky, priamky, polpriamky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vypočítať obvod ako súčet dĺžky strán. Riešiť slovné úlohy v obore. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky a ich premena. SJL, INV a Niektoré spoje odčítania. Slovné úlohy.. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Spamäti odčítať. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Orientovať sa v rade čísel Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky

10 Január v obore Riešenie aplikačních úloh Január v obore do Riešenie aplikačních úloh 4 v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. 4 Vytváranie stĺpcových diagramov. v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. Štvorec, obdĺžnik. Rysovanie v štvorcovej sieti. Kreslenie plánov stavieb z kociek. Stavby z telies. PRV, INV PRV, INV a a spamäti. Pripočítanie a odpočítanie jednotiek od štvorciferného čísla na základe analógie známych spojov. Skúška správnosti. Sčítanie a odčítanie v obore pomocou kalkulačky. Pravdivý a nepravdivý výrok. Úsečka. Dĺžka úsečky. Odhad a meranie. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Slovné úlohy. Práca s grafmi. Vytváranie stĺpcových diagramov. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky premieňanie. Vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Plány stavieb. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Odhadnúť a merať dĺžku úsečiek. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť čítať a nakresliť stĺpcový diagram z daných údajov. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť vypísať vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Vyznačovať plány stavieb U: s

11 Február v obore Riešenie aplikačních úloh Február v obore 4 Riešenie slovných úloh. v obore. Slovné úlohy z geometrie. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. 4 Čísla. Vytváranie skupín. Propedeutika pravdepodobnosti. v obore. Propedeutika zlomkov. PR V, INV PRV, IW a Multimediàln a Medũálna ၶýchova Slovné úlohy. Zápis slovnej úlohy, správnosť riešenia, kontrola správnosti riešenia, výsledok, odpoveď. prirodzených čísel v obore. Členy sčítania a odčítania. Usporiadanie, porovnávanie čísel v obore do Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. Zaokrúhľovanie jednotiek dĺžky. Usporiadanie. Porovnávanie. Zaokrúhľovanie. Práca s peniazmi. Slovné úlohy. Sčítanie v obore. Práca s hodinami. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Pri riešení slovných úloh dodržať správny postup. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Vedieť zaokrúhľovať jednotky dĺžky. Vedieť riešiť rôzne typy úloh v obore. Vedieť riešiť rôzne typy slovných úloh. Rozlišovať isté, možné, neisté, nemožné. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania v prvej stovke a tisícke. Poznať hodiny. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny, štvrtiny U: od s. 39

12 Marec v obore Február v obore 4 v obore. Rysovanie trojuholníka. Obvod trojuholníka (propedeutika). Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. PRV, SJL, INV a Sčítanie v obore. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov, v štvorcovej sieti. Obvod trojuholníka ako súčet veľkosti strán. Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. Vedieť riešiť rôzne úlohy na sčítanie a odčítanie. Narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany. Odmerať veľkosti strán trojuholníka s presnosťou na cm, mm. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Dodržiavať základné zásady rysovania. Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky v obore. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky, zmiešaných jednotiek dĺžky. SJL, INV a prirodzených čísel v obore na základe analógie známych spojov. Slovné úlohy. Práca s hodinami. Jednotky dĺžky. Premieňanie. Delenie dĺžky na polovicu, štvrtinu. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania a porovnávania. Riešiť slovné úlohy. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Upevňovať učivo o hodinách dňa. premieňať jednotky dĺžky aj zmiešané jednotky dĺžky

13 Marec v obore Marec v obore 4 v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). SJL, INV a prirodzených čísel v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Slovné úlohy. Tvorenie úloh na sčítanie a odčítanie. Práca s tabuľkou. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky. Tvoriť úlohy a vedieť ich sčítať a odčítať spamäti. Riešiť slovné úlohy. Vedieť zapísať údaje do tabuľky. Vedieť vypočítať obvod rovinných útvarov ako súčet dĺžok strán v obore. Pravdivé a nepravdivé výroky. Kružnica, kruh. SJL, INV a Sčítanie v obore. Odčítanie prirodzených čísel v obore. Slovné úlohy. Pravdivé a nepravdivé výroky. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom. Riešiť úlohy na sčítanie. Tvoriť úlohy na sčítanie. Riešiť úlohy na odčítanie. Tvoriť úlohy na odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Poznať základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom

14 Apríl v obore Apríl v obore 4 Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. INV a Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Slovné úlohy. prirodzených čísel v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. Vedieť zaokrúhľovať čísla na stovky. Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Poznať aj iný spôsob zaokrúhľovania Čísla. v obore s prechodom cez základ 10. Kružnica, kruh. INV a Rôzne typy úloh na precvičovanie. s prechodom cez základ 10. Slovné úlohy. Precvičovanie zaokrúhľovania. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Riešiť rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Riešiť jednoduché aj zložité slovné úlohy a robiť skúšku správnosti. Upevniť učivo o zaokrúhľovaní. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom

15 Apríl v obore Riešenie aplikačních úloh Apríl v obore do Čísla. Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. 4 v obore. v obore pomocou kalkulačky. Rôzne typy úloh. INV, SJL SJL, INV, VYV a a Slovné úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. Zmenšovanie a zväčšovanie v štvorcovej sieti. Precvičovanie sčítania a odčítania v obore do pomocou kalkulačky. Slovné úlohy. Stĺpcový diagram. Rôzne typy úloh. Slovné úlohy zamerané na geometrické učivo. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Osvojiť si pravidlá násobenia a delenia 10, 100, Vedieť spamäti násobiť a deliť 10, 100, Vedieť rysovať, zmenšovať a zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore na kalkulačke. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Čítať a kresliť stĺpcový diagram. Riešiť úlohy s grafmi. Upevňovať učivo z geometrie. Aplikovať ho na rôzne typy úloh

16 Máj Násobenie a delenie v obore násobilky Máj v obore 4 Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Kružnica, kruh. Rysovanie trojuholníka. 4 Propedeutika zlomkov. Propedeutika aritmetického priemeru. Konštrukcia trojuholníka. SJL, INV, VYV SJL, INV, VYV a a Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Rysovanie trojuholníka. Propedeutika zlomkov projektové strany. Propedeutika aritmetického priemeru-. Projektová strana. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Konštrukcia trojuholníka z daných strán. Rysovanie trojuholníka v štvorcovej sieti. Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie čísel. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť narysovať trojuholník. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny,... Vypočítať aritmetický priemer na menší počet primeraných dát

17 Jún v obore do Riešenie aplikačních úloh Máj v obore Násobenie a delenie 4 v obore. Násobenie a delenie. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Rysovanie trojuholníka. PRV, INV a trojciferných čísel. Úlohy s časom. Násobenie a delenie. Práca s tabuľkou. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie. Rysovanie trojuholníka rôzne spôsoby. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Riešiť úlohy s časom, poznať hodiny dňa. Upevňovať spoje násobenia a delenia. Riešiť úlohy s tabuľkou. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Vedieť narysovať trojuholník rôznymi spôsobmi v obore. Písomné sčítanie a odčítanie. PRV, INV, SJL a FGR-6 Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). prirodzených čísel v obore. Precvičovanie písomného sčítania a odčítania. Slovné úlohy. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky a stovky. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Písomne sčítať a odčítať čísla v obore do Urobiť skúšku správnosti. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky a stovky

18 Jún v obore Jún v obore do v obore. Rysovanie kružnice. Stavba telies z kociek na základe plánu. Kreslenie plánu stavby z kociek. 4 v obore. Výroky. PRV, INV, SJL PRV, INV, SJL a a prirodzených čísel. Slovné úlohy. Práca s tabuľkou. Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh využitím matematických operácií. Slovné úlohy na prázdniny (odporučenie riešiť priebežne, nie naraz). Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Rysovanie kružnice. Stavanie telies z kociek podľa plánu. Kreslenie plánu. čísel do Záverečné precvičovanie. Výroky. Projektové strany. Projektová strana Pentomino. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Správne sa orientovať pri práci s tabuľkou. Zostaviť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť rysovať kružnice. Riešiť hlavolamy. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby telies podľa plánu. Nakresliť plán stavby z kociek. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Rozhodnúť o pravde a nepravde

19 Začlenenie prierezových tém Prierezová téma Vzdelávacia stratégia Multikultúrna - rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu - rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr - naučiť žiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu danú prírodou, rozvíjať u žiakov schopnosť rozlišovať a naopak porovnávať odlišnosti - učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty - naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií - učiť žiakov ako využívať médiá, naučiť sa s nimi narábať, naučiť ich informácie z médií využívať pre svoju potrebu Environmentálna - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt - posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, zvieratám - poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, kríženie rôznych druhov odrôd rastlín alebo živočíšnych plemien, naučiť sa starať sa o svoje okolie - rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný otvorený a tvorivý prístup k životu - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje

20 konanie, za osobný život a sebavzdelávanie - rozvíjať u žiakov schopnosť tvoriť, pociťovať radostný zážitok z objavovania novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá Dopravná - prednáška s príslušníkom obecnej polície - návšteva dopravného ihriska - vychádzka spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií z rôznych zdrojov - využitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry - prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie problematiky - rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený rozhovor - spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne - exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola - rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia - regionálne ľudové prvky Výchova k finančnej gramotnosti - mať schopnosť posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb - naučiť sa chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb - vedieť popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným človekom, vedieť uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou - naučiť sa porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny - vedieť vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu - poznať riziká, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti Poznámky:

21 1 - Človek vo sfére peňazí 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 3 - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 4 - Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 5 - Úver a dlh 6 Sporenie a investovanie

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ Terasoft Celá čísla Celý program pohádkový příběh Království Matematikán se závěrečným vyhodnocením Zobrazení čísel na ose Zápis čísel zobrazených na ose Opačná čísla na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 7.2. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. období Vzdělávací oblast je v 1. 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu matematika. A) Cíle vzdělávací oblasti - osvojování

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ

ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ RECENZE ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI S DYSLEXIÍ Dita Janderková RECENZE KNIHY P, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3. Publikace, kterou právě otvíráme, se zabývá

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více