Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok: 2014/2015 Plán schválila riaditeľka školy: Mgr. Agnesa Kajtárová

2 September Sčitovanie a odčitovanie v obore Mesiac Tematický celok Hodina Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 4. ročník vypracovaný na počet hodín 132 Predmet: Matematika Trieda: 4 Rozsah:.4 hodiny týždenne (Štátny vzdelávací program na počet hodín 99 + Voliteľný predmet pridaný k povinnému predmetu bez rozšírenia učiva na počet hodín 33) Téma Medzipred metové vzťahy Prierezové témy Obsahový štandard - základný obsah Výstup - výkonový štandard Učebné pomôcky a zdroje 4 Usporiadanie čísel od 0. Pojmy usporiadania. Zápis čísel. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Bod, úsečka, priamka. PRV,INV a Prirodzené čísla 0 až Vytváranie skupín predmetov. Číselné postupnosti. Pojmy pred, hneď pred, za, hneď za. Určovanie počtu. Počítanie počtu po desať, po sto. Porovnávanie čísel. Číselný rad. Číselná os. Vyznačovanie bodov. Rysovanie úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Dĺžka úsečky. Porovnávanie. Pravidlá rysovania. Vedieť čítať a písať čísla v obore do Rozlišovať čísla do Tvoriť postupnosti. Určovať počet po desať, po sto. Zapísať daný počet. Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa v číselnom rade a vyznačovať čísla na číselnej osi. Zdokonaľovať sa v rysovaní bodov, úsečiek s danými dĺžkami. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Odmerať dĺžky úsečiek v cm, mm a porovnať ich. 2 4 U od s. 2 1

3 September Sčitovanie a odčitovanie v obore September Sčitovanie a odčitovanie v obore 4 Rády trojciferných a štvorciferných čísel. Rozklad čísel do Číselný rad do a usporiadanie čísel. Porovnávanie a určovanie počtu do čísel v obore do Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. VYV. SLJ,INV a Čísla v obore. Trojciferné a štvorciferné čísla. Rády čísel a rozklad. Orientácia v číselnom rade do Číselná os. Porovnávanie čísel Usporiadanie čísel. Sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Jednotky dĺžky. Premena jednotiek dĺžky. Čítať a písať čísla v obore do Porovnávať dané čísla podľa veľkosti pomocou znakov. Orientovať sa a doplniť číselný rad od 0. Rozložiť trojciferné a štvorciferné čísla. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zdokonaliť rysovanie v štvorcovej sieti. Vyznačovať úsečky danej dĺžky na priamke. Správne premieňať jednotky dĺžky Čísla. Sčítanie a odčítanie čísel do Porovnávanie čísel do Zaokrúhľovanie čísel. SJL,INV a FGR-4. Pojem súčet a rozdiel. Porovnávanie čísel. Zaokrúhľovanie čísel. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Práca s hodinami. Zautomatizovať spoje počítania do Riešiť slovné úlohy rôzneho typu (urobiť zápis, zostaviť príklad, riešiť ho a napísať odpoveď). Porovnávať dané čísla. Správne pomenovať členy pri sčítaní a odčítaní. Zaokrúhľovať čísla na desiatky. Zautomatizovať spoje písomného sčítania a odčítania v obore do

4 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Október Násobenie a delenie v obore do 20 Riešenie aplikačných úloh 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti. SJL, INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Členy násobenia a delenia. Párne a nepárne čísla. Násobky čísel. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Jednotky dĺžky. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Poznať členy násobenia, delenia a násobky čísel. Rozlišovať párne a nepárne čísla. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Narysovať a nakresliť rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti Sčítať a odčítať jednotky dĺžky. 4 Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Práca v štvorcovej sieti. Stavby telies z kociek. Plány stavieb. INV a Násobenie a delenie v číselnom obore do 20. Počítanie spamäti. Slovné úlohy. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Stavby telies z kociek. Plány stavby z kociek. Rysovanie útvarov v štvorcovej sieti. Zautomatizovať spoje násobenia a delenia v obore do 20. Riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť zapísať počet kociek v stavbách. Správne priradiť plán k stavbe. Narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. Zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. PZ 1:s Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 2 a 3. INV a Násobenie a delenie v obore násobilky. Členy násobenia a delenia. Násobky čísel. Súvislosť medzi viacnásobným sčítaním a násobením. Násobenie a delenie dvomi a tromi. Slovné úlohy. Upevňovať známe pamäťové spoje. Ovládať algoritmus násobenia. Vymenovať násobky čísla. Zautomatizovať nové spoje násobenia tromi. Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie rôzneho typu. Chápať súvislosť medzi násobením a delením

5 November Násobenie a delenie v obore násobilky Október Násobenie a delenie v obore do 20 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 4. Rysovanie priamok. INV a Analógia medzi sčítaním a násobením. Násobilka štyrmi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Najbližší menší a najbližší väčší násobok. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Pojmy logiky. Rysovanie priamok. Štvorcová sieť. Stavby telies podľa plánu. Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov. Riešiť úlohy viacnásobným sčítaním aj násobením. Postupne si osvojiť všetky spoje násobenia štyrmi. Pochopiť prácu s pyramídou násobkov. Rozlišovať pravdivé a nepravdivé výroky. Zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie. Používať pri rysovaní základné pravidlá. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby podľa plánu Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobenie a delenie 5. Propedeutika zlomkov. PRV, INV a Násobilka piatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Vlastnosti násobenia komutatívnosť. Upevňovanie známych spojov násobenia a delenia. Slovné úlohy. Upevniť pochopenie významu násobenia. Postupne zautomatizovať spoje násobenia piatimi. Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy

6 November Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 6. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie.sčítanie a odčítanie čísel do Priamka, polpriamka. Jednotky dĺžky. Štvorcová sieť. SJL, INV a Násobilka šiestimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy. Upevňovanie spojov sčítania a odčítania v obore. Rysovanie priamky a polpriamky. Jednotky dĺžky. Práca v štvorcovej sieti. Premieňanie jednotky dĺžky. Postupne zautomatizovať spoje násobenia šiestimi. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Poznať násobky čísel. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady spamäti. Rysovať priamky a polpriamky a označovať ich. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vedieť premieňať zmiešané U od s. 20 PZ 1 s. 6 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 7. Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky. Porovnávanie a meranie dĺžky. Rysovanie. Vyznačovanie vrcholov. Súčet dĺžok úsečiek. Obvod štvorca a obdĺžnika ako súčet. SJL, INV a Násobilka siedmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Slovné úlohy na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Dĺžky úsečiek, jednotky dĺžky, premieňanie, porovnávanie. Delenie dĺžky propedeutika zlomkov. Rysovanie úsečky danej dĺžky. Súčet dĺžok úsečiek Postupne zautomatizovať spoje násobenia siedmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť porovnávať jednotky dĺžky. Vyznačovať vrcholy na geometrických útvaroch. Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca, obdĺžnika ako súčet dĺžok strán

7 December Násobenie a delenie v obore násobilky November Násobenie a delenie v obore násobilky 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 8. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka. Obvody rovinných útvarov. Meranie strán. PR V, INV a Násobilka ôsmimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov. Obvody ako súčty dĺžky strán. Slovné úlohy na výpočet obvodu. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia ôsmimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Kontrolovať riešenie delenia výpočtom násobenia. Pracovať s tabuľkou. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Označovať vrcholy. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Narysovať trojuholník pomocou daných bodov Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 9. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika zlomkov. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Obvody rovinných útvarov. Rysovanie úsečiek. INV a Násobilka deviatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Hodiny dňa. Rysovanie štvorca, obdĺžnika v štvorcovej sieti. Pomenovanie vrcholov, strán, susedných strán. Rysovanie úsečiek. Obvody ako súčty dĺžky strán. Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia deviatimi. Nájsť súvis medzi násobením a delením. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Pracovať s hodinami. Vedieť narysovať štvorec, obdĺžnik v štvorcovej sieti. Pomenovať vrcholy, strany, susedné strany. Vypočítať obvody ako súčty dĺžok strán. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní

8 December Násobenie a delenie v obore násobilky Riešenie aplikačních úloh 4 Násobenie a delenie v obore násobilky. Počítanie spamäti. Násobilka 10. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Propedeutika priamej úmery. Propedeutika zlomkov. SJL, INV a Násobilka desiatimi. Násobky čísla. Pyramída násobkov. Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Propedeutika priamej úmery. Práca s tabuľkou. Zaokrúhľovanie na desiatky. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Slovné úlohy od koníka (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Postupne si osvojiť spamäti všetky spoje násobenia a delenia desiatimi. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie. Pracovať s tabuľkou. Vedieť zaokrúhľovať na desiatky. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu na násobenie a delenie Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana Práca s peniazmi. Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz).

9 Január v obore Riešenie aplikačních úloh December v obore 4 Zobrazovanie čísel na číselnej osi. Usporiadanie čísel. Porovnávanie čísel v obore. Rády čísel. v obore. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka. SJL, INV a Čo už vieme o štvorciferných číslach? Znázornenie čísel na číselnej osi. Porovnávanie čísel v obore. Rozklad čísel na tisícky stovky, desiatky a jednotky. Niektoré spoje sčítania. Slovné úlohy. Rysovanie úsečky, priamky, polpriamky. Obvod trojuholníka ako súčet dĺžky strán. Slovné úlohy. Orientovať sa v rade čísel , poznať vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za. Pomenovať čísla a rády čísel. Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi i pomocou znakov >, < alebo =. Rozkladať čísla na tisícky. stovky, desiatky a jednotky. Pracovať s peniazmi. Spamäti sčítať. Riešiť slovné úlohy motivované situáciami z reálneho života. Narysovať úsečky, priamky, polpriamky. Osvojiť si základné zásady pri rysovaní. Vypočítať obvod ako súčet dĺžky strán. Riešiť slovné úlohy v obore. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky a ich premena. SJL, INV a Niektoré spoje odčítania. Slovné úlohy.. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Spamäti odčítať. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Orientovať sa v rade čísel Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky

10 Január v obore Riešenie aplikačních úloh Január v obore do Riešenie aplikačních úloh 4 v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. 4 Vytváranie stĺpcových diagramov. v obore spamäti. v obore pomocou kalkulačky. Úsečka. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky. Štvorec, obdĺžnik. Rysovanie v štvorcovej sieti. Kreslenie plánov stavieb z kociek. Stavby z telies. PRV, INV PRV, INV a a spamäti. Pripočítanie a odpočítanie jednotiek od štvorciferného čísla na základe analógie známych spojov. Skúška správnosti. Sčítanie a odčítanie v obore pomocou kalkulačky. Pravdivý a nepravdivý výrok. Úsečka. Dĺžka úsečky. Odhad a meranie. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Premena jednotiek dĺžky. Slovné úlohy. Práca s grafmi. Vytváranie stĺpcových diagramov. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Projektová strana. Dĺžka úsečky. Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Jednotky dĺžky premieňanie. Vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Plány stavieb. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. Odhadnúť a merať dĺžku úsečiek. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť čítať a nakresliť stĺpcový diagram z daných údajov. Sčítať a odčítať čísla v obore pomocou kalkulačky. Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Sčítať dĺžky úsečiek. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky. Vedieť vypísať vrcholy a strany štvorca, obdĺžnika. Vyznačovať plány stavieb U: s

11 Február v obore Riešenie aplikačních úloh Február v obore 4 Riešenie slovných úloh. v obore. Slovné úlohy z geometrie. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. 4 Čísla. Vytváranie skupín. Propedeutika pravdepodobnosti. v obore. Propedeutika zlomkov. PR V, INV PRV, IW a Multimediàln a Medũálna ၶýchova Slovné úlohy. Zápis slovnej úlohy, správnosť riešenia, kontrola správnosti riešenia, výsledok, odpoveď. prirodzených čísel v obore. Členy sčítania a odčítania. Usporiadanie, porovnávanie čísel v obore do Upevňovanie spojov násobenia a delenia. Jednotky dĺžky. Odhad a meranie. Zaokrúhľovanie jednotiek dĺžky. Usporiadanie. Porovnávanie. Zaokrúhľovanie. Práca s peniazmi. Slovné úlohy. Sčítanie v obore. Práca s hodinami. Delenie na polovice, tretiny, štvrtiny. Riešiť slovné úlohy rôzneho typu. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Pri riešení slovných úloh dodržať správny postup. Sčítať a odčítať primerané čísla spamäti. Upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky. Zmatematizovať primerané reálne situácie. Vedieť zaokrúhľovať jednotky dĺžky. Vedieť riešiť rôzne typy úloh v obore. Vedieť riešiť rôzne typy slovných úloh. Rozlišovať isté, možné, neisté, nemožné. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania v prvej stovke a tisícke. Poznať hodiny. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny, štvrtiny U: od s. 39

12 Marec v obore Február v obore 4 v obore. Rysovanie trojuholníka. Obvod trojuholníka (propedeutika). Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. PRV, SJL, INV a Sčítanie v obore. Rysovanie trojuholníka pomocou daných bodov, v štvorcovej sieti. Obvod trojuholníka ako súčet veľkosti strán. Násobok dĺžky úsečky. Rovinné útvary štvorec, obdĺžnik. Vedieť riešiť rôzne úlohy na sčítanie a odčítanie. Narysovať trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany. Odmerať veľkosti strán trojuholníka s presnosťou na cm, mm. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Dodržiavať základné zásady rysovania. Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky v obore. Jednotky dĺžky. Premieňanie jednotiek dĺžky, zmiešaných jednotiek dĺžky. SJL, INV a prirodzených čísel v obore na základe analógie známych spojov. Slovné úlohy. Práca s hodinami. Jednotky dĺžky. Premieňanie. Delenie dĺžky na polovicu, štvrtinu. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie, v ktorých sa využíva analógia počítania a porovnávania. Riešiť slovné úlohy. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Upevňovať učivo o hodinách dňa. premieňať jednotky dĺžky aj zmiešané jednotky dĺžky

13 Marec v obore Marec v obore 4 v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). SJL, INV a prirodzených čísel v obore. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky. Slovné úlohy. Tvorenie úloh na sčítanie a odčítanie. Práca s tabuľkou. Obvod rovinných útvarov (propedeutika). Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky. Tvoriť úlohy a vedieť ich sčítať a odčítať spamäti. Riešiť slovné úlohy. Vedieť zapísať údaje do tabuľky. Vedieť vypočítať obvod rovinných útvarov ako súčet dĺžok strán v obore. Pravdivé a nepravdivé výroky. Kružnica, kruh. SJL, INV a Sčítanie v obore. Odčítanie prirodzených čísel v obore. Slovné úlohy. Pravdivé a nepravdivé výroky. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom. Riešiť úlohy na sčítanie. Tvoriť úlohy na sčítanie. Riešiť úlohy na odčítanie. Tvoriť úlohy na odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Poznať základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom

14 Apríl v obore Apríl v obore 4 Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. INV a Zaokrúhľovanie čísel na stovky. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. Slovné úlohy. prirodzených čísel v obore do Zaokrúhľovanie čísel iným spôsobom. Vedieť zaokrúhľovať čísla na stovky. Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Poznať aj iný spôsob zaokrúhľovania Čísla. v obore s prechodom cez základ 10. Kružnica, kruh. INV a Rôzne typy úloh na precvičovanie. s prechodom cez základ 10. Slovné úlohy. Precvičovanie zaokrúhľovania. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Riešiť rôzne typy úloh. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Dodržiavať správny postup pri riešení slovných úloh. Riešiť jednoduché aj zložité slovné úlohy a robiť skúšku správnosti. Upevniť učivo o zaokrúhľovaní. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom

15 Apríl v obore Riešenie aplikačních úloh Apríl v obore do Čísla. Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. 4 v obore. v obore pomocou kalkulačky. Rôzne typy úloh. INV, SJL SJL, INV, VYV a a Slovné úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). Násobenie a delenie 10, 100, Rysovanie v štvorcovej sieti. Zmenšovanie a zväčšovanie v štvorcovej sieti. Precvičovanie sčítania a odčítania v obore do pomocou kalkulačky. Slovné úlohy. Stĺpcový diagram. Rôzne typy úloh. Slovné úlohy zamerané na geometrické učivo. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Osvojiť si pravidlá násobenia a delenia 10, 100, Vedieť spamäti násobiť a deliť 10, 100, Vedieť rysovať, zmenšovať a zväčšovať útvary v štvorcovej sieti. Upevniť známe spoje sčítania a odčítania. Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore na kalkulačke. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Čítať a kresliť stĺpcový diagram. Riešiť úlohy s grafmi. Upevňovať učivo z geometrie. Aplikovať ho na rôzne typy úloh

16 Máj Násobenie a delenie v obore násobilky Máj v obore 4 Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Kružnica, kruh. Rysovanie trojuholníka. 4 Propedeutika zlomkov. Propedeutika aritmetického priemeru. Konštrukcia trojuholníka. SJL, INV, VYV SJL, INV, VYV a a Písomné sčítanie a odčítanie v obore do Slovné úlohy. Rysovanie kružnice a kruhu s daným stredom a daným polomerom. Rysovanie trojuholníka. Propedeutika zlomkov projektové strany. Propedeutika aritmetického priemeru-. Projektová strana. Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Konštrukcia trojuholníka z daných strán. Rysovanie trojuholníka v štvorcovej sieti. Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie čísel. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a kruh s daným stredom a daným polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť narysovať trojuholník. Vedieť rozdeľovať na polovice, tretiny,... Vypočítať aritmetický priemer na menší počet primeraných dát

17 Jún v obore do Riešenie aplikačních úloh Máj v obore Násobenie a delenie 4 v obore. Násobenie a delenie. Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore. Rysovanie trojuholníka. PRV, INV a trojciferných čísel. Úlohy s časom. Násobenie a delenie. Práca s tabuľkou. Slovné úlohy. Písomné sčítanie a odčítanie. Rysovanie trojuholníka rôzne spôsoby. Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie. Riešiť úlohy s časom, poznať hodiny dňa. Upevňovať spoje násobenia a delenia. Riešiť úlohy s tabuľkou. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Riešiť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Vedieť narysovať trojuholník rôznymi spôsobmi v obore. Písomné sčítanie a odčítanie. PRV, INV, SJL a FGR-6 Tabletové úlohy (odporučenie zaraďovať priebežne, neriešiť naraz). prirodzených čísel v obore. Precvičovanie písomného sčítania a odčítania. Slovné úlohy. Zaokrúhľovanie čísel na desiatky a stovky. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Písomne sčítať a odčítať čísla v obore do Urobiť skúšku správnosti. Riešiť rôzne typy slovných úloh. Dodržiavať postup pri riešení slovných úloh. Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky a stovky

18 Jún v obore Jún v obore do v obore. Rysovanie kružnice. Stavba telies z kociek na základe plánu. Kreslenie plánu stavby z kociek. 4 v obore. Výroky. PRV, INV, SJL PRV, INV, SJL a a prirodzených čísel. Slovné úlohy. Práca s tabuľkou. Precvičovanie učiva na rôznych typoch úloh využitím matematických operácií. Slovné úlohy na prázdniny (odporučenie riešiť priebežne, nie naraz). Diagnostikovanie miery osvojenia poznatkov. Rysovanie kružnice. Stavanie telies z kociek podľa plánu. Kreslenie plánu. čísel do Záverečné precvičovanie. Výroky. Projektové strany. Projektová strana Pentomino. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Správne sa orientovať pri práci s tabuľkou. Zostaviť úlohy na písomné sčítanie a odčítanie. Riešiť správne slovné úlohy. Vedieť rysovať kružnice. Riešiť hlavolamy. Vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby telies podľa plánu. Nakresliť plán stavby z kociek. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore. Rozhodnúť o pravde a nepravde

19 Začlenenie prierezových tém Prierezová téma Vzdelávacia stratégia Multikultúrna - rozvíjať u žiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu - rozvíjať žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr - naučiť žiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu danú prírodou, rozvíjať u žiakov schopnosť rozlišovať a naopak porovnávať odlišnosti - učiť žiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a využívať médiá a ich produkty - naučiť žiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií - učiť žiakov ako využívať médiá, naučiť sa s nimi narábať, naučiť ich informácie z médií využívať pre svoju potrebu Environmentálna - posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt - posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode, zvieratám - poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, kríženie rôznych druhov odrôd rastlín alebo živočíšnych plemien, naučiť sa starať sa o svoje okolie - rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný otvorený a tvorivý prístup k životu - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje

20 konanie, za osobný život a sebavzdelávanie - rozvíjať u žiakov schopnosť tvoriť, pociťovať radostný zážitok z objavovania novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá Dopravná - prednáška s príslušníkom obecnej polície - návšteva dopravného ihriska - vychádzka spojená s využitím získaných zručností v praktickom živote Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - vyhľadávanie, spracovávanie a používanie informácií z rôznych zdrojov - využitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry - prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie problematiky - rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený rozhovor - spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne - exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola - rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia - regionálne ľudové prvky Výchova k finančnej gramotnosti - mať schopnosť posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb - naučiť sa chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb - vedieť popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným človekom, vedieť uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou - naučiť sa porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny - vedieť vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu - poznať riziká, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti Poznámky:

21 1 - Človek vo sfére peňazí 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 3 - Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb 4 - Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 5 - Úver a dlh 6 Sporenie a investovanie

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Cvičenia z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2 stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a literatúry. pre 3. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a literatúry pre. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková

Více

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU

MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI SKRATKA PREDMETU MATEMATIKA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET MATEMATIKA SKRATKA PREDMETU MAT ROČNÍK ŠTVRTÝ ČASOVÁ DOTÁCIA 5 HODINY

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenia z matematiky 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán Cvičenia z matematiky 5. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A. pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A. pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán I N F O R M A T I K A pre 5. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Počet hodín : 4 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 2014/2015

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Matematika. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2013 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá, Mgr. Eva Mazúrová, Mgr.

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník

Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY. Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Základná škola, Školská ulica číslo 9, Lovinobaňa UČEBNÉ OSNOVY Matematika a práca s informáciami pre 3. ročník Časová dotácia predmetu: Matematika: povinná časť 3 hodiny týţdenne voliteľná časť 1 hodina

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia

Učebné osnovy. Ročník Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 1- nižšie primárne Ročník 1.- 4. Časový rozsah vyučovania 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne Dĺžka štúdia 4 roky Poznámka Povinný predmet

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU

MATEMATIKA. Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský. 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU MATEMATIKA Matematika 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Štátny/školský 4/1 4/1 3/2 3/2 14/6 vzdelávací program SPOLU 5 5 5 5 20 Spôsob hodnotenia a klasifikácie 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika

Školský vzdelávací program Učebné osnovy. Matematika Školský vzdelávací program Učebné osnovy Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková,

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z vlastivedy. pre 3.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z vlastivedy. pre 3.ročník výchovno-vzdelávací plán z vlastivedy pre 3.ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Viera Kollárová Školský rok: 2015/2016

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná

PREDMET : MATEMATIKA. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Prvý, druhý, tretí štvrtý ZŠ Dunajská Lužná Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Matematika Prvý, druhý, tretí štvrtý

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník Počet hodín: 4 hodiny týždenne /2 jazyk, 2 literatúra / Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED Plán vypracovala: Mgr.

Více

1. Charakteristika predmetu

1. Charakteristika predmetu Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami Matematika Druhý 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom

Více

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. MATEMATIKA 5. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Matematika /Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky Časová dotácia Ročník 3. Štátny vzdelávací program 3 Školský vzdelávací program 1 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Matematika je v primárnom

Více

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský

Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet: MATEMATIKA 2. roč. Názov ŠVP ISCED 1 primárne vzdelanie Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Matematika Ročník druhý Rozsah ŠVP hodina/týždenne

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 1 1. upravená verzia pre 1. a 2. ročník ZŠ MATEMATIKA v primárnom vzdelávaní (Celkom 462 vyučovacích hodín v 1. 4. ročníku) 1.

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová, Mgr. Mária Hinďošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele

Více

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MATEMATIKA PRÍLOHA ISCED 2 1. upravená verzia pre 5. a 6. ročník ZŠ MATEMATIKA v nižšom sekundárnom vzdelávaní (Celkom 626 vyučovacích hodín v 5. 9. ročníku)

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Počet hodín : 5 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCD 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok:

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1)

IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu IV. Matematika a práca s informáciami (ISCED 1) Vyučovanie matematiky na 1. stupni základnej školy je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA. pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán FYZIKA pre 7. ročník Počet hodín : hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Marta Hrabovská Školský rok: 204/205

Více

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne

Matematika a práca s informáciami. Vzdelávacia oblasť. Matematika. Názov predmetu. Ročník 4. 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Matematika Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 4 hodiny týţdenne, 132 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 3 Počet voliteľných

Více

Učebné osnovy z predmetu matematika

Učebné osnovy z predmetu matematika Učebné osnovy z predmetu matematika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací 1 program Časový rozsah 5h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z prírodovedy. pre 3.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z prírodovedy. pre 3.ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy pre 3.ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom. pre 4.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom. pre 4.ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán Cvičenie zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom pre 4.ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED I Plán vypracoval/-a:

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ

Učebné osnovy z matematiky pre 2. ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Učebné osnovy predmetu matematika

Učebné osnovy predmetu matematika Učebné osnovy predmetu matematika 2. ročník Časová dotácia: Ročník druhý Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov išvp ISCED 1 Časový rozsah Stupeň vzdelania 4 hodiny / týždeň

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Techniky. pre8.ročník výchovnovzdelávací plán z Techniky pre8.ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Viera Obložinská Školský rok: 2014/2015 Plán

Více

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie

Učebné osnovy. vyučovacích hodín. Základná škola, Komenského 13, Sabinov niţšie sekundárne vzdelávanie Učebné osnovy Matematika Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP (4P+1D) 5 hodin týţdenne, spolu (132P+33D)165 vyučovacích hodín šiesty Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺţka

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard pre učebný predmet matematika nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky

Základná škola, Školská 1, Ľubica. Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016. Vypracovali: vyučujúci matematiky Základná škola, Školská 1, Ľubica Školský vzdelávací program školského roka 2015/2016 Vypracovali: vyučujúci matematiky Učebné osnovy Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný

Více

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Matematika. Ročník: 5., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Matematika Ročník: 5., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4 + 2 hodín týždenne, spolu 198 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika

UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A. 1. Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu matematika UČEBNÉ OSNOVY ISCED I. PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I. STUPEŇ ZŠ M A T E M A T I K A 1. Charakteristika predmetu Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov matematickej

Více

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ

Inovovaný školský vzdelávací program. Učebné osnovy. MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy MATEMATIKA pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Matematika,

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA siedmy 5 hodín/týţdeň, 165 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Učebný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna

4+1 hodina týždenne Študijná forma denná hodín ročne Druh školy štátna Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Matematika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Šiesty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 4+1 hodina týždenne Študijná

Více

ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK

ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 4. ROČNÍK Hodnotiace portfólio v 4. ročníku Povinné práce v hodnotiacom portfóliu : vstupná, polročná a výstupná písomná práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej súčasťou

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Základná škola P.O. Hviezdoslava, Sídl. P. O. Hviezdoslava 43 079 55 Veľké Kapušany Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV 2015/2016 1 Obsah V. Učebné

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Učebné osnovy Matematika

Učebné osnovy Matematika Učebné osnovy Matematika 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Školský vzdelávací program. Matematika

Školský vzdelávací program. Matematika Školský vzdelávací program Matematika Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2013 / 2014 Charakteristika Predmet matematika

Více

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín

Matematika CHARAKTERISTIKA PREDMETU. týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín Matematika Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Dotácia Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Matematika Piaty týždenné 5 hodín, ročne 165 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet

Více

Učebné osnovy z matematiky

Učebné osnovy z matematiky Učebné osnovy z matematiky 1. ročník Časová dotácia: Ročník Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 0 Kód a názov iškvp ISCED 1 PrvýPpprvý1. Časový rozsah Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU MATEMATIKA 7. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Matematika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Siedmy Časový rozsah vyučovania 132 hod./4 hod. týždenne Vyučovací

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Chémie pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov

M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií. upevňovanie vedomostí, formovanie zručností a návykov September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: deviaty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Rozvíjajúce ciele Výstupný štandard Rozvoj kompetencií 1. Úvodná hodina, organizačné pokyny I II

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET: M A T E M A T I K A Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na rozvoj

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více