Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami. Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU"

Transkript

1 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky na základnej škole. Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. Proces Uplatňujeme metódy, ktoré rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov pri samostatnej práci s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Vo vyučovacom procese aj pri zadávaní domácich úloh uplatňujeme diferencovaný prístup. Dbáme o to, aby sa správne používala zásadu názornosti v závislosti od intelektovej úrovne žiakov, aby sa nebrzdil rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôležitých konečných cieľov vyučovania matematiky. Štandard kompetencií kľúčové spôsobilosti Kognitívne kompetencie:

2 žiak vie používať získané informácie v bežnom živote vie využiť svoj vlastný názor a zrealizovať ho dokáže využiť svoju kreativitu, skúša nové nápady vie si predstaviť ako postupovať ďalej podľa priloženého návodu alebo postupu objavuje radosť a uspokojenie z dobre vykonanej práce dokáže začať riešiť problematické úlohy dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, používa pritom konkrétne a abstraktné myslenie, rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa vie používať vyučovacie programy Osobnostné kompetencie: dokáže ísť premyslene a vytrvalo k cieľu má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality v ktorej žije, spoločnosti a prírody zaujíma sa o nové veci dokáže spontánne vyjadrovať emócie je schopný odhadnúť pocity ostatných a brať ich do úvahy Sociálne kompetencie: vie prispôsobiť svoje správanie, akceptuje druhých ľudí vie pracovať samostatne dokáže spolupracovať na spoločnej úlohe v skupine dokáže počúvať a akceptovať potreby a záujmy iných ľudí má úctu k živým a neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje vie rozoznať problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch dokáže sa dopracovať ku konštruktívnemu riešeniu problému alebo konfliktu Stratégia vyučovania metódy a formy práce Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: Špeciálne metódy: nadmerné zvýrazňovanie informácii viacnásobné opakovanie IVP algoritmizácia obsahu vzdelávania intenzívnej spätnej väzby zapojenie viacerých kanálov do prijímania informácii motivačné metódy fixačné metódy projektové vyučovanie

3 práca s výukovými programami PC demonštračné metódy Formy: individuálna forma vzdelávania Učebné zdroje učebnice: pracovné zošity: didaktické prostriedky, programy IKT Hodnotenie predmetu Predmet je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1 (MŠVVŠ SR, č /11861:2-914). Predmet je hodnotený známkou. Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami druhý denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu 5 165

4 Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Numerácia v obore 0 až 10 a počtové výkony - Prirodzené čísla 6 až Určovanie počtu predmetov. - Vytváranie skupín predmetov o danom počte predmetov. - Čítanie a písanie číslic 6 až 10, ich názorné vyjadrenie. - Usporiadanie čísel 1 až 10, číselná os, porovnávanie čísel, vyjadrenie pomocou znakov =, >, <. - Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. Osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10. Vedieť sa orientovať v číselnom rade. Určovať počet predmetov, priradiť k počtu číslo. Vedieť porovnať 2 čísla, správne použiť znaky =, <,>

5 Sčítanie a odčítanie v obore 0 až Opakovanie sčítania a odčítania v obore 0 až Sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore do Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10 zhrnutie. - Vzájomná súvislosť sčítania a odčítania. - Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. Poznať a správne používať znamienka + a -, Vedieť sčítať a odčítať v danom obore Pochopiť rozdiel v operácii sčítania a odčítania. Riešiť slovné úlohy s pomocou názoru. GEOMETRIA (15 hod.) Geometrické tvary Rovinné útvary - priraďovanie k názvu. Priestorové útvary valec priraďovanie k názvu. Poznať základné geometrické tvary. Zlepšovať rysovacie zručnosti. Priamosť Vlastnosť priamy, nie je priamy. Modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) priamych a krivých čiar.

6 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami tretí denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu 5 165

7 Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Numerácia v obore 10 až 20 Vymenovanie radu názvov čísel. Určovanie počtu predmetov počítaním po jednej. Priraďovanie skupiny predmetov k číslu. Čítanie a písanie číslic. Určovanie rádu čísel- jednotky, desiatky. Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel. Zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os. Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním. Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. Vedieť sa orientovať v číselnom rade. Vedieť priradiť k počtu správne číslo a naopak. Vedieť čítať a písať čísla v obore do 20, správne používať znaky nerovnosti Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ. Príklady typu: = = = = Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20: - upevňovanie spojov spamäti, - riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. 9 Osvojiť si princíp operácií sčítania a odčítania, vedieť riešiť úlohy pomocou názoru. Upevniť spojov pamäťového čítania a odčítania bez prechodu cez základ.

8 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. Príklady typu: = = 9 2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20 : - upevňovanie pamäťového sčítania a odčítania, - vzťahy: o n viac, o n menej, - riešenie jednoduchých slovných úloh. Rozložiť číslo na desiatky a jednotky. Vedieť sčítať a odčítať s prechodom cez základ. Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy pomocou názoru. Úvod do násobenia v obore do Znak. (krát). 2. Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie. 3. Násobilka 2 pamäťový nácvik. Osvojiť si násobenie číslom 2. GEOMETRIA Bod, úsečka 1. Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami. 2. Úsečka, krajné body úsečky. Označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov. Vyznačovanie úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka. Vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke ležia, neležia. Vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body. Vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke.

9 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami štvrtý denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Numerácia v obore do 100 (15 hod) Určovanie počtu predmetov počítaním po desiatich. Čítanie a písanie číslic. Určovanie rádu čísel jednotky, desiatky, stovky. Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os. Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 75 postupným dosadzovaním. Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. - Opakovať a prehĺbiť učivo z 3. ročníka, - Riešiť jednoduché slovné úlohy Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10. Príklady typu: vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 100,

10 (40 hod) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 s prechodom cez základ (50 hod) = 70, = Pričítanie jednociferného čísla k číslu, ktoré je násobkom čísla 10. Príklady typu: , 30-7 Odčítanie jednociferného čísla, ktoré je násobkom čísla 10. Príklady typu: 37 7, 37-7 Sčítanie dvojciferných a jednociferných čísel bez prechodu cez základ. Príklady typu: , 34-5 Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ. Príklady typu: 37 4, 37-4 Písomné sčítanie a odčítanie. Riešenie jednoduchých slovných úloh. Odčítanie jednociferného čísla od násobkov desiatich. Príklady typu: 40 6, 40-6 Sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ. Príklady typu: , 46 7 Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ. - vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,

11 Príklady typu: 53 7, 53-7 Sčítanie a odčítanie čísel, ktoré sú násobkom desiatich. Príklady typu: , Riešenie jednoduchých slovných úloh. Násobenie a delenie v obore do 30 (20 hod) Násobenie čísla 0 a 1. Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie. Delenie - názorné objasnenie podstaty delenia, znak : (deleno). Delenie podľa obsahu a na časti. Príklady na delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh na delenie. Násobenie a delenie tromi pamäťový nácvik. Precvičovanie a upevňovanie násobenia a delenia v obore násobiliek do 30. Riešenie jednoduchých slovných úloh. - osvojiť si násobenie a delenie v obore do 30, GEOMETRIA Priamka (15 hod) Rysovanie a označovanie priamok. Vyznačovanie bodov ležiacich a neležiacich na priamke. Rôznobežky. Vyznačovanie úsečiek na priamke. - vedieť rysovať a označiť priamku, vyznačiť body ležiace a neležiace na priamke, Meranie dĺžky úsečky (5 hod) Jednotka dĺžky cm. Meradlo s centimetrovou stupnicou. Meranie dĺžky úsečky. - vedieť merať dĺžku úsečky.

12 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami piaty denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do hod. 1. Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ. Príklady typu: Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ. Príklady typu: Riešenie slovných úloh. Nový typ: o n viac, o n menej. Prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov. Vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne, v obore do 100. Riešiť slovné úlohy.

13 Prirodzené čísla v obore do hod. Počítanie po stovkách, desiatkach, jednotkách, násobky čísel 10, 100. Čítanie a písanie číslic. Rád čísel tisícky, stovky, desiatky, jednotky. Usporiadanie čísel, číselná os. Porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >. Riešenie jednoduchých nerovníc postupným dosadzovaním. Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. Osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do Vedieť porovnať čísla v obore do Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne 35 hod. 1. Sčitovanie a odčitovanie násobkov 100. Príklady typu: , Pričitovanie jednociferných a dvojciferných čísel k násobkom 100. Príklady typu: , Odčitovanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100. Príklady typu: 304 4, Ostatné príklady sčitovania a odčitovania v obore do 1000 bez prechodu cez základ. Príklady typu: , Precvičovanie a upevňovanie sčitovania a odčitovania v obore do Vzťah: o n viac, o n menej, Riešenie slovných úloh. Vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 spamäti a písomne.

14 Násobenie a delenie v obore násobiliek 37 hod 1. Opakovanie a prehĺbenie násobenia a delenia v obore násobiliek do Násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 60. Násobilka číslom 4, 5, 6 pamäťový nácvik. Osvojiť si násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. GEOMETRIA 33 hod. Dĺžka úsečky 1. Jednotka dĺžky, meradlo, dĺžka úsečky. 2. Jednotka dĺžky dm, m. - jednotka dĺžky dm, - meradlo s decimetrovou stupnicou, - jednotka dĺžky m, - meradlo s metrovou stupnicou, - premieňanie jednotiek (m dm, m cm, dm cm). 3. Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky, - meranie dĺžky úsečky s presnosťou na cm, dm, - rysovanie úsečiek danej dĺžky, - vytyčovanie úsečky v teréne a meranie dĺžky úsečky v m. 4. Súčet dĺžok úsečiek numericky. Rozdiel dĺžok úsečiek numericky. 5. Práca s kružidlom. Rysovanie kružnice (stred, polomer). Vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺžky. Vedieť používať jednotky dĺžky: m, dm, cm. Zdokonaliť zručnosti pri práci s kružidlom.

15 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami šiesty denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu 5 165

16 Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Sčítanie a odčítanie v obore do 1000 Násobenie a delenie v obore do 100 Písomné sčítanie a odčítanie Príklady bez prechodu cez 10, s prechodom cez 10 Riešenie jednoduchých slovných úloh Násobenie a delenie v obore násobiliek do 100 Násobilka číslom 7,8,9 a10 Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie Vedieť čítať a odčítať do 1000, bez prechodu aj s prechodom cez desiatku Riešiť slovné úlohy, urobiť zápis a utvoriť odpoveď Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 100. Pamäťový výcvik Utvoriť zápis, správne odpovedať celou vetou Prirodzené čísla v obore do Sčítanie a odčítanie Numerácia do , orientácia na číselnej osi, porovnávanie čísel Násobenie a delenie 10,100,1000 a precvičovanie na jednotkách dĺžky, hmotnosti a objemu Sčítanie a odčítanie do Vedieť počítať do po tisíckach, stovkách, desiatkach, jednotkách. Doplniť chýbajúce čísla do číselného radu Porovnať čísla s rovnakými číslicami Riešiť jednoduché slovné úlohy na porovnávanie Využiť pripísaním a odpísaním daného počtu núl pri premene jednotiek, Jednoduché slovné úlohy Sčítanie a odčítanie spamäti Písomné sčítanie a odčítanie Riešenie jednoduchých slovných úloh

17 Jednotky času Základné jednotky sekunda, minúta, hodina Určovanie času Poznať hodinky, rozdelenie na dvanásť rovnakých častí Predpoludňajší a popoludňajší čas Vedieť určiť čas s presnosťou na sekundy GEOMETRIA Jednotky dĺžky mm, km Premieňať jednotiek Dĺžka úsečky Meranie dĺžky, rysovanie úsečiek danej dĺžky Merať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre Vedieť narysovať úsečku danej veľkosti s presnosťou na mm Rôznobežky, rovnobežky a kolmice Rysovanie priamok daným bodom a danými dvoma bodmi Rysovanie rôznobežných priamok Narysovať viac priamok cez jeden bod precvičiť rysovanie priamky cez dva body /len jedna priamka/ Rysovať rôzne priamky, správne ich označiť, predlžením sa presvedčiť o rôznobežnosti Rysovanie rovnobežných priamok Rysovať rovnobežné priamky pomocou dvoch trojuholníkov Správne urobiť matematický zápis Rysovanie kolmíc pomocou trojuholníka s ryskou Rysovať kolmice pomocou dvoch trojuholníkov s ryskou správne urobiť matematický zápis

18 Pravý uhol Vedieť určiť pravý uhol pomocou trojuholníka s ryskou vyhľadať pravé uhly vo svojom okolí Rovinné obrazce Trojuholník, štvorec, obdĺžnik Rozoznať rovinný útvar podľa počtu vrcholov Vyznačovanie, popis, vlastnosti strán Poznať správne názvy strán v rôznych druhoch trojuholníka Rysovanie štvorca a obdĺžnika Narysovať štvorec pomocou trojuholníka s ryskou a kružidla a pomocou dvoch pravítok s presnosťou ma mm Geometrické telesá Popis základných vlastností kocka, kváder Poznať pomenovanie vrcholov, hrán, strán, Spočítať z koľkých rovinných útvarov sa skladá, vystrihnúť z papiera a zlepiť model kocky a kvádra

19 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami siedmy denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu 5 165

20 Téma Obsah Cieľ ARITMETIKA Opakovanie učiva zo 6.ročníka / 20 hod. / Opakovanie násobenia a delenia do 100, sčítania a odčítania v obore do Zopakovať a upevniť vedomosti a zručnosti v násobení a delení, sčítaní a odčítaní Násobenie a delenie mimo oboru násobilky / 12 hod. / Písomné násobenie a delenie mimo oboru násobilky príklady typu : = : 2 = 15 Slovné úlohy Vedieť samostatne počítať numerické príklady so správnym algoritmom počítania Využiť pri tom vedomosti násobilky spamäti Vytvoriť zápis a samostatne vypočítať Delenie so zvyškom / 12 hod. / Pojem násobok Neúplný podiel, Zvyšok Zápis formou 13 : 4 = 3 1 Jednoduché slovné úlohy Vedieť vypočítať a správne zapísať formu príkladu Samostatne počítať v obore do 100 správne vypočítať a formulovať slovnú odpoveď Vedieť využiť pri premene jednotiek dĺžky, hmotnosti a objemu Využiť poznatky o premene pri úlohách z praxe /obchod, domáce práce, byt, záhrada Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel do / 36 hod. / Násobenie a delenie číslami 10,100,1 000 Jednoduché slovné úlohy Písomné násobenie maximálne Vedieť využiť správny algoritmus pri samostatnom počítaní

21 trojciferného čísla jednociferným činiteľom Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku Jednoduché slovné úlohy Vedieť samostatne počítať príklady a urobiť skúšku správnosti Správne vypočítať a skontrolovať pomocou skúšky správnosti Číselný obor do / 40 hod. / Numerácia do milióna, Porovnávanie čísel, Zaokrúhľovanie čísel na desiatky a stovky Nerovnice Písomné sčítanie a odčítanie čísel do Riešenie jednoduchých slovných úloh Používanie kalkulačky na sčítanie a odčítanie Vedieť sa orientovať na číselnej osi, zapísať dané číslo,porovnať čísla,zaokrúhliť ich Samostatne riešiť Samostatne počítať príklady bez aj s prechodom cez desiatku Riešiť samostatne úlohy na tému šport, zdravie, dopravná výchova Vedieť počítať príklady, manipulovať opatrne s kalkulačkou GEOMETRIA Jednoduché konštrukcie kružidlom / 8 hod. / Prenášanie, porovnávanie úsečiek Grafický súčet úsečiek, Násobok úsečiek,stred úsečiek Konštrukcie trojuholníka pomocou kružidla Vedieť preniesť a porovnať úsečku, Graficky aj výpočtom zistiť súčet dĺžok, nájsť stred úsečky odhadom a pomocou kružidla Bezpečne pracovať s kružidlom, osvojiť si postupnosť krokov pri konštrukcii, rysovať čisto a úhľadne

22 Geometrické telesá / 3 hod. / Guľa Valec Vedieť popísať základné vlastnosti telies Zostrojiť model z výkresu Uhol / 11 hod. / Vyznačovanie a rysovanie uhla Popis uhla Pojmy Pravý uhol, Ostrý uhol, Tupý uhol Vedieť vyhľadať a vyznačiť uhol, popísať ho Narysovať čo najpresnejšie uhly pomocou uhlomera, dodržať estetiku a čistotu pri rysovaní Vyhľadať, zmerať, zapísať a porovnať uhly Obvod rovinných obrazcov / 11 hod. / Precvičovanie na rovinných obrazcoch Obvod trojuholníka Vedieť vypočítať obvod daného trojuholníka Obvod obdĺžnika Vedieť vypočítať obvod obdĺžnika dvoma spôsobmi Obvod štvorca Vedieť vypočítať obvod štvorca oboma spôsobmi Opakovanie a upevňovanie učiva 7.ročníka / 12 hod. / Opakovať učivo aritmetiky a geometrie 7.ročníka Upevniť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v 7.ročníku

23

24 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Matematika Matematika a práca s informáciami ôsmy denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP ŠkVP 1 33 Počet hodín spolu Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Predmet: INFORMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakom s mentálnym postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.

25 Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote, získať základné zručnosti v používaní počítača primerane individuálnym schopnostiam žiaka s mentálnym postihnutím. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych aplikácií precvičovať napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú vedomosti za podpory edukačných programov napr. z vlastivedy. Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy Informácie okolo nás Komunikácia prostredníctvom IKT Postupy, riešenie problémov Princípy fungovania IKT Informačná spoločnosť Informácie okolo nás - žiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí. Komunikácia prostredníctvom IKT - sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa. Žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, mali by pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s internetom. Postupy, riešenie problémov - žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako program, programovanie. Princípy fungovania IKT - sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s možnosťami vstupných a výstupných zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami. Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by mali sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Informatická výchova Matematika a práca s informáciami piaty denná slovenský

26 Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP 0,5 16,5 ŠkVP 0,5 16,5 Počet hodín spolu 1 33 Téma Obsah Cieľ Informácie okolo nás (12 hod.) Oboznámenie sa s počítačom Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty Vedieť z akých základných častí sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, klávesnica, myš). Ovládanie klávesnice, myši. Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu. Ukladanie rôznych informácií do súborov (text). Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka). Dodržiavanie základných zásad písania textu. Počítačové didaktické hry. Samostatne/s pomocou zapnúť a vypnúť počítač. Samostatne/s pomocou pracovať s myšou., s klávesnicou, vedieť správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla. Spustiť CD, DVD cez tento počítač.

27 Komunikácia prostredníctvom IKT (6 hod) , poštový program, e- mailová adresa, adresár www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe Postupy, riešenie problémov (6 hod.) Oboznámenie sa s pojmami detský programovací jazyk, elementárne príkazy Oboznámenie sa s pojmami , poštový program, e- mailová adresa. Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spolužiakom). Bezpečné a etické správanie v ovej komunikácií (ochrana osobných údajov). ové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, využitie adresára), Oboznámenie sa s pojmami www, webový prehliadač, webová stránka. Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. Detské webové stránky (rozprávky, obrázky). Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov). Vedieť y posielať a prijať. Používať jednoduché zásady písania ov. Rozpoznať vhodné detské webové stránky vzdelávacie, zábavné, náučné. Získať základy algoritmického myslenia príkazy v priamom režime. Princípy fungovania IKT (6 hod.) Oboznámenie sa s pojmami myš, klávesnica Tlačiareň CD Funkcie vybraných klávesov. Funkcia tlačiarne. Spúšťanie hry a hudby z CD, ovládanie jednoduchých hier Ukladanie informácií, súbor Uloženie informácií do súboru, otvorenie.

28 Informačná spoločnosť (3 hod.) Informačné technológie v škole Voľný čas a IKT Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety. Počítačové hry, hudba, filmy. Oboznámiť s negatívnym vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním.

29 Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Informatická výchova Matematika a práca s informáciami šiesty denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP 0,5 16,5 ŠkVP 0,5 16,5 Počet hodín spolu 1 33 Téma Obsah Informácie okolo nás Oboznámenie sa s počítačom Pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy. Samostatné ovládanie klávesnice a myši. Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty Práca v textovom editore, písanie a upravovanie textu, jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka, kurzíva). Mazanie a ukladanie dokumentu. Dopĺňanie textu o obrázok, ilustráciu. Ukladanie textových a obrázkových informácií do súborov.

30 Komunikácia prostredníctvom IKT e- mail, poštový program, e- mailová adresa, adresár Posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom). Samostatne alebo s pomocou otvoriť schránku, prečítať, napísať a poslať e- mail. Ochrana osobných údajov v ovej komunikácii. Využitie adresára, zisťovanie e- mailových adries spolužiakov, rodičov. www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe Osvojenie pojmov www, webový prehliadač, webová stránka. Uvedomenie si bezpečnostných rizík pri práci s Internetom. Vyhľadávanie informácií na Internete a ich správne použitie. Detské webové stránky, on-line hry výber. Postupy, riešenie problémov Oboznámenie sa s pojmami- detský programovací jazyk, elementárne príkazy Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí. Práca s programom Skicár- otvorenie programu, popis panela nástrojov, osvojenie si práce s nástrojmi: pero, štetec, čiara, paleta, práca s farebnou výplňou. Uloženie súboru, dokončenie existujúceho súboru, úpravy. Funkcie vybraných klávesov Práca s klávesnicou: používanie Esc, Ctrl, Alt, Shift, Backspace, Enter, NumLock, CapsLock. Tlačiareň Funkcia tlačiarne. Zapínanie a vypínanie, vkladanie papiera, poznávanie funkcie jednotlivých tlačidiel. CD mechanika Ovládanie CD mechaniky, spustenie CD a DVD cez tento počítač.

31 Spúšťanie hry a hudby z CD. Ukladanie informácií, súbor Uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie. Princípy fungovania IKT Informačná spoločnosť Informačné technológie v škole Využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety (Encyklopédia prírody, Vedomosti v hrsti. Oskar na farme, Oskar pri jazere, Oskar v lese). Voľný čas a IKT Počítačové hry, hudba, filmy. Ovládanie jednoduchých hier. Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Informatická výchova Matematika a práca s informáciami siedmy denná slovenský Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP 0,5 16,5 ŠkVP 0,5 16,5 Počet hodín spolu 1 33

32 Tematický celok Časová dotácia Obsah Cieľ Informácie okolo nás 2 Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty. naučiť samostatne napísať, prepísať jednoduchý text (6 hod.) naučiť upravovať text kopírovanie, mazanie, presúvanie 1 Rozširovanie zručnosti v práci s textom, vkladanie klipartu, wordartu, upravovanie textu pomocou efektov, farieb. naučiť upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma naučiť používať nástroje na úpravu textov estetizácia textu a naučiť ukladať text do novovytvorených priečinkov 1 Estetická úprava textu. Ukladanie textových a obrázkových informácií do súborov. naučiť orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického editora naučiť orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického editora naučiť samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore 2 Samostatná práca s obrázkom pracovať a používať operácie kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie. naučiť samostatne pracovať s obrázkom a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie) pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie) naučiťv predtlačenom formulári vyplniť základné údaje o sebe a svojej rodine, dodržiavať gramatické pravidlá, veľkosť a tvary písma Komunikácia prostredníctvom IKT 2 e- mail, poštový program, e- mailová adresa, adresár naučiť založiť si vlastnú ovú schránku

33 (11 hod) 1 Samostatné posielanie a prijímanie jednoduchých listov. naučiť posielať a prijímať y oboznámiť s nebezpečenstvom zverejňovania vlastných údajov 1 Zdvorilosť pri komunikácii. Bezpečné a etické správanie v e- mailovej komunikácii. naučiť napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky naučiť pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou 2 www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie. naučiť vytvoriť nový priečinok so svojim menom 2 1 Vyhľadávanie informácií a obrázkov na Internete a ich správne použitie. Výber vhodnej informácie, triedenie informácií. Práca s kľúčovým slovom. naučiť uložiť súbor (obrázok) do priečinka naučiť rozpoznať vhodné detské webové stránky vzdelávacie, zábavné, náučné 2 Detské webové stránky, on-line hry, zásady správania sa na portáloch. Školské portály. oboznámiť s neblahým vplyvom nevhodných stránok Postupy, riešenie problémov 1 Detský programovací jazyk, elementárne príkazy. získať základy algoritmického myslenia príkazy v priamom režime (8 hod) Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí. Riešenie hlavolamov, bludiská, obrázkové stavebnice. Využívanie geometrických tvarov. Práca s programom Skicár. Práca s programom LogoMotion. riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí naučiť skladať scény pomocou malých obrázkov (ikon) prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie obrázkov naučiť využívať elementárne príkazy v detskom programovacom jazyku naučiť kresliť obrázky pomocou kresliaceho programu

34 Princípy fungovania IKT (6 hod) 2 Funkcie vybraných klávesov Používanie Esc, Ctrl, Alt, Shift, Backspace, Enter, NumLock, CapsLock, Ctrl + c, Ctrl + v. naučiť používať skratky v praxi naučiť vytvoriť nový priečinok so svojim menom Tlačiareň Zapínanie, vypínanie, vkladanie papiera, tlačenie textu, obrázka. CD mechanika Ovládanie CD mechaniky, spustenie CD, DVD, USB- pamäťový kľúč. Ukladanie informácií: súbor, meno súboru. Vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov. naučiť uložiť súbor (obrázok) do priečinka zoznámiť sa s ikonkou tlačiareň, orientuje sa v prednastavení tlače, druhoch papiera a tlačiarní umiestniť CD v PC, spustiť CD, hudobné, výukové, hry, filmy vytvoriť nový dokument, napísať, opraviť a uložiť informácie do súboru do PC, na CD, na USB kľúč Informačná spoločnosť (2 hod.) 1 Informačné technológie v škole Využívanie edukačných programov a hier. Bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel. naučiť si samostatne spustiť hru z internetu naučiť spúšťať výukové programy a hry 1 Voľný čas a IKT Počítačové hry, hudba, filmy. naučiť narábať s multimediálnou informáciou prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť Učebné osnovy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - primárne vzdelávanie Predmet: Vzdelávacia oblasť: Ročník: Forma štúdia: Vyučovací jazyk: Informatická výchova Matematika a práca s informáciami ôsmy denná slovenský

35 Časová dotácia predmetu v hodinách týždenne ročne ŠVP 0,5 16,5 ŠkVP 0,5 16,5 Počet hodín spolu 1 33

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím

Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Matematika Informatika Predmet: Matematika ŠVP Povinná časť +VH Voliteľná časť 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA INFORMATICKÁ VÝCHOVA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET INFORMATICKÁ VÝCHOVA SKRATKA PREDMETU INV ROČNÍK DRUHÝ ČASOVÁ

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z matematiky pre 4. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 4. ročník Počet hodín : 4. hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/-a: Mgr. Monika Sedláková Školský rok:

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA Časový rozsah výučby 1hodiny týždenne, spolu 33 VH Ročník Druhý, tretí, štvrtý Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou Samuela Timona,

Více

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec Informatická výchova na 1. stupni ZŠ Vydavateľstvo Aitec Autorky série učebných textov PaedDr. Martina Mosná PaedDr. Zuzana Ščasná Hľadáme odpovede na otázky 1. Čo očakávajú od informatickej výchovy na

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Predmet: Informatická výchova

Predmet: Informatická výchova Predmet: Informatická výchova 1. Charakteristika predmetu Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,

Více

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne

Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne September Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Ročník: šiesty 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne M T H Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Poznámky 1. Úvodná hodina,

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Informatická výchova. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Informatická výchova. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Informatická výchova Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá 1 Časová dotácia:

Více

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2)

(spracovaný v súlade so ŠVP Matematika ISCED 1 v rámci špecifického cieľa 2) Názov projektu Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Konečný prijímateľ Mesto Košice Sídlo prijímateľa Trieda SNP 48/A, 040 Košice - Západ

Více

Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA

Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu Informatika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED Dátum poslednej zmeny 5. 9. 206 UO vypracovali Mgr. Renáta Trpíšková,

Více

PREDMET : INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2.ročník: 3.ročník: 4.ročník:

PREDMET : INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2.ročník: 3.ročník: 4.ročník: Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Informatická výchova

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup

TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Finančná matemati ka UČEBNÉ OSNOVY DEVIATY ROČNÍK TC Obsahový štandard - téma Výkonový štandard - výstup Vklad, úrok, úroková miera Dane zvládnuť základné pojmy

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATICKÁ VÝCHOVA (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚPK pre informatiku Bratislava 2008

Více

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova 1. stupe ZŠ RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova v Štátnom vzdelávacom programe je to povinný predmet v školskom vzdelávacom programe je možné modifikova poty hodín v jednotlivých

Více

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 2., Počet hodín : 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 2., Počet hodín : 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Informatika Ročník: 2., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň Základná

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY UČEBNÉ OSNOVY MATEMATIKY PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY Inováciu učebných osnov koordinoval: PhDr. Ľudovít Bálint, CSc. Cieľom vyučovania matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je uspokojenie tých

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky.

M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. Zopakovanie základných spojov násobilky a delilky. M. T. H. Tematický celok - téma Výchovno vzdelávací cieľ Poznámky IX. I. OPAKOVANIE A PREHLBENIE UČIVA Upevnenie učiva o vlastnostiach štvorca a obdĺžnika. Z ROČNÍKA (22) Zopakovanie základných spojov

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník INFORMATICKÁ VÝCHOVA Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ Charakteristika vyučovacieho predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov,

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne 1.Charakteristika V druhom ročníku si žiaci upevňujú a rozširujú poznatky z oblasti Informatickej výchovy získané v prvom ročníku,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /Matematika a práca s informáciami/ druhý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice

Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice SEPTEMBER Tematický výchovno vzdelávací plán k učebnici MATEMATIKA PRE 2. ROČNÍK (V. REPÁŠ I. JANČIAROVÁ) 1. časť učebnice MESIAC T TEMATICKÝ CELOK OBSAHOVÝ ŠTANDAR VÝKONOVÝ ŠTANDARD PRIEREZOVÉ TÉMY 1.

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: 2. CIELE PREDMETU: 3-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: 2. CIELE PREDMETU: 3-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 89, 09 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 8.8.008 s platnosťou od.9.008 a

Více

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová

GODŽAVER GRAJORO. POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová GODŽAVER GRAJORO POČÍTAME KORUNY Mgr. Ľ. Sabolová POČÍTAME KORUNY Cieľom aktivity Počítame koruny: Poukázať na význam matematiky v bežnom živote Naučiť žiakov efektívne nakupovať Naučiť žiakov rozlišovať

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 2. STUPEŇ ZŠ. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Matematika Vypracoval: Mgr. Ľubomíra Bérešová, RNDr. Eva Ciglianová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu....

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Miriam Hanzlíková,

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka

Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Počet hodín Poznámka Matematika a práca s informáciami Matematika ISCED I Druhý Týždenne: 5 h ročne: 165 h 1 disponibilná hodina

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Tretí

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Tretí TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická ROČNÍK: Tretí Časová dotácia: 1 h ŠVP - 1 h týždenne / h ročne Školský rok: 2014/2015 Trieda:

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 1. 9. 2016 UO vypracovala RNDr. Daniela Čechvalová

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA INFORMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 7. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý Časová dotácia: 1 h ŠVP - 1 h týždenne / 33 h ročne Školský rok: 014/015

Více

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia Informatika Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Informatika Piaty týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín Učebné osnovy sú totožné

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 6. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre. stupeň ZŠ ISCED Vyučujúci

Více

Informatická výchova. I. stupeň ISCED 1. Guľová

Informatická výchova. I. stupeň ISCED 1. Guľová Informatická výchova I. stupeň ISCED 1 Guľová INFORMATICKÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja

Více

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard)

5. Cieľ hodiny (výkonový štandard) MATEMATIKA 1.OA - 4 h týždenne 132 h ročne- šk.rok 2014/2015 Mgr. Valeria Godovičová 1. Mesiac S E P T E M B E R OKTÓBER 1 Počtové výkony s prirodzenými číslami - 25 h 1 Úvodná hodina 1.1 Násobenie a delenie

Více

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA Mgr. Ján Guniš Informatika na gymnáziu Od programovania k aplikáciám? Učebné osnovy pre gymnáziá dve hodiny informatiky týždenne Študijné zameranie 7902

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

ŠkVP. Informatická výchova. Tretí ročník

ŠkVP. Informatická výchova. Tretí ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Mgr. Miloš Jurč VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Využitie: Cieľ: Učivo: Pomôcky: Základy práce s tabuľkovým editorom tabuľkovým kalkulátorom (základy práce

Více

UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA

UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu Informatická výchova Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne, ročne 33 vyučovacích hodín Ročník tretí Názov ŠkVP I-ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na

Více

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132vyučovacích hodín Ročník druhý Škola (názov, adresa) ZŠ T. Kľačany, 038 61 Stupeň vzdelania ISCED 1 Názov Školského

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Matematika 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Matematika /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU:

MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: MANUÁL K PROGRAMU MATEMATIKA 2.0 Program na precvičovanie učiva z matematiky na nájdeme na stránke http://www.slunecnice.cz/sw/4321-matematika/. STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA PROGRAMU: Po kliknutí na Stáhnout

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP

UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP PROGRAMOVANIE UČEBNÉ OSNOVY do ŠkVP Charakteristika voliteľného učebného predmetu Programovanie Programovanie rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúcich povinného predmetu Informatika. Kompetencie

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Matematika Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Informatický výchova

Informatický výchova Školský vzdelávací program Učebné osnovy Informatický výchova Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul.

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Matematika a práca s informáciami MATEMATIKA šiesty 5 hodín/týždeň, 165 hodín/rok 1.Charakteristika predmetu Učebný predmet

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Informatická výchova 2. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard September 1. O počítači 2. O počítači 3. Klikáme myšou 4. Klikáme myšou Október 5. Vyfarbujeme obrázky 6. Vyfarbujeme

Více

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami pre 1. stupeň základnej školy MATEMATIKA ÚVOD MATEMATIKA Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných 1.9.2009 a k 1.9.2010, 2011

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Matematika Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebné osnovy MATEMATIKA

Učebné osnovy MATEMATIKA Učebné osnovy MATEMATIKA Názov predmetu Matematika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny 7. 9. 2017 UO vypracovala Mgr. Renáta Trpíšková, Mgr.

Více